Значення місцевіх неспеціфічніх протеолітичних механізмів у розвитку віразковіх Ураження шлунково-кишково тракту


    Головна сторінка

Скачати 41.41 Kb.
Дата конвертації08.12.2017
Розмір41.41 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М. ГОРЬКОГО

УДК 616.33 + 616.34 + 616.33-002 + 616-092

Значення МІСЦЕВІХ НЕСПЕЦІФІЧНІХ протеолітичних МЕХАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ ВІРАЗКОВІХ Ураження шлунково-кишково тракту

14.03.04 - Патологічна фізіологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Донецьк - 2008

Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Кримську державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського МОЗ України (м. Сімферополь)

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Кубішкін Анатолій Володимирович,

Кримський державний медичний університет

ім. С. І. Георгієвського МОЗ України,

професор кафедри патологічної фізіології.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Казімірко Ніла Казімірівна,

Луганський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології.

доктор медичний наук, професор

Гоженко Анатолій Іванович,

Одеський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри

загальної та КЛІНІЧНОЇ патологічної фізіології.

Захист відбудеться "20" червня 2008 р. про 10 00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02 при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України (83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).

З дісертацією можна ознайомітіся в Бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83003, Україна, м. Донецьк, пр. Ілліча, 16).

Автореферат розісланій "14" травня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 11.600.02,

доктор медичний наук,

доцент М. В. ЄРМОЛАЄВА


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. ВхШ й ВХДПК залішається актуальною проблемою гастроентерології, оскількі в структурі захворюваності займає Одне з дере Місць и приводити до зниженя працездатності й інвалідності хвороби. Незважаючі на широкий арсенал СУЧАСНИХ діагностичних и лікарськіх ЗАСОБІВ, Які застосовуються для діагностики й лікування віразкової хвороби, відзначається висока частота розвитку ускладнень, что сполучаються зі схільністю до розвитку рецідівів захворювання й резістентністю до проведеної терапії (Склянська О.А., 2004) Незважаючі на загальновізнану провідну роль інфікування Helicobacter pylori в ульцерогенезі ВхШ й ВХДПК є складним багатофакторнім за патогенезом гастроентерологічнім захворюванням, а много патогенетичних ланок ульцерогенезу за позбавляються діскутабельнимі й до кінця НЕ Вивчення (Аруін Л.І., 1998; Скрипник І.М., 2001; Ліпатнікова А.С., 2006).

Ключовий роль в ульцерогенезі Грають запальні Зміни, Які розвіваються в слізовій оболонці на втручання Helicobacter pylori и зніжують ее резістентність до впліву факторів пептічної агресії, спріяють Утворення віразкі (Соловйова Г.А., 2007). У розвитку неспеціфічного запаленою пріймають доля гуморальні и клітінні Механізми, одним Із ключовими компонентів якіх є нейтрофільні гранулоцити, що містять значний Кількість лізосомальніх протеїназ, Які ма ють деструктивний Потенціал (PhamC.T., 2006). Активація протеїназ візначає, у значній мірі, патогенез запального процесса, у тому чіслі в слізовій шлунка (BerginP.J. Etal., 2004), а їхня Взаємодія Із інгібіторамі протеїназ візначає степень протеолітічної агресії в плане развития деструктивних змін в тканинах, что смороду ушкоджують (LindstedtK.A. etal., 2004). Розуміння роли взаємодії компонентів протеїназ-інгібіторної системи служити важлівою Ланка у з'ясуванні молекулярних основ патології (Веремеєнко К.Н., 1994; Кубішкін А.В., 2008). Кроме того, Вивчення неспеціфічніх протеолітичних механізмів розвитку патології в системе травлення віклікає Інтерес у зв'язку з его насіченістю спеціфічнімі протеїназамі, что беруть участь у процесах травлення.

Таким чином, СКЛАДНІ й не до кінця вівчені Механізми формирование віразковіх Ураження системи травлення обґрунтовують необходимость удосконалювання діагностичних и лікувальніх підходів на основе Розкриття Нових патогенетичних механізмів їхнього формирование. Вивчення роли місцевіх неспеціфічніх протеолітичних механізмів у формуванні ульцерогенезу дозволити НЕ только поліпшіті якість діагностики, но й Проводити адекватне прогноз и профілактику ціх порушеннях Із розробка надалі підходів до вдосконалювання терапії.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Робота виконан в рамках Наукової тематики кафедри патологічної фізіології Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського "Розробка підходів для ОЦІНКИ патогенетичної роли тканинних протеїназ й їх інгібіторів при системних и локальних патологічніх процесах" (номер держ. Реєстрації 0107U001255). Дисертант є співвіконавцем тими.

Мета дослідження. Установити значення місцевіх неспеціфічніх протеолітичних механізмів у розвитку віразковіх Ураження травного тракту и Розробити Критерії діагностики й прогнозу розвитку.

Завдання дослідження:

1. Вівчіті стан протеїназ-інгібіторної системи слізової оболонки шлунка й слізової оболонки кишечнику при експериментальний моделюванні віразковіх пошкодженню травного тракту.

2. Зіставіті стан компонентів протеїназ-інгібіторної системи й ультраструктурні Зміни тканини шлунка при експериментальний моделюванні віразково-некротичних пошкодженню слізової оболонки гастродуоденальної зони.

3. Візначіті характер змін актівності неспеціфічніх протеїназ шлункового соку у хворого з захворюваннямі травного тракту.

4. Дослідіті стан показніків місцевого антіпротеїназного захисту слізової оболонки гастродуоденальної зони у хворого з патологією шлунка й дванадцятіпалої кишки.

5. Віявіті діагностічне й прогностичності значення змін еластазоподібної актівності шлункового соку для ОЦІНКИ ступенів пошкодженню слізової оболонки шлунка й слізової оболонки кишечника.

Об'єкт дослідження: експериментальні тварини з моделлю віразкової хвороби й Хворі різніх вікових груп з патологією гастродуоденальної зони.

Предмет дослідження: значення системи місцевіх неспеціфічніх протеолітичних й антіпротеолітічніх механізмів у формуванні віразково-некротичних Ураження травного тракту.

Методи дослідження - біохімічні, морфологічні и статистичні.

Наукова новизна отриманий результатів. У результате комплексного Вивчення процесів протеолізу шлункового зміву, супернатанту стравохідного відділу слізової оболонки шлунка, супернатанту фундального відділу слізової оболонки шлунка, кишково зміву й супернатанту слізової оболонки тонкої кишки и Сироватко крови в експериментальний тварин, шлункового соку у Хворов різніх вікових груп з гастродуоденальною патологією, а такоже морфологічніх змін у стінці шлунка й тонкого кишечнику віявлені Нові патогенетичні аспекти розвитку ВхШ й ВХДПК. Уперше встановлено, что дисбаланс у протеїназ-інгібіторній системе может буті одним з факторів, Який приводити до формирование ВхШ й ВХДПК. Уперше встановлен, что Механізми пошкодженню слізової оболонки шлунка й слізової оболонки дванадцятіпалої кишки безпосередно взаємозалежні з порушеннях в протеїназ-інгібіторній системе. Виявлено Регіональні Особливості в стані інгібіторів протеїназ у різніх відділах системи травлення. Показано, что фактором, Який приводити до пошкодженню слізової оболонки служити прігнічення місцевіх неспеціфічніх протеїназ потенціалу при збільшенні актівності неспеціфічніх протеїназ, у Першу Черга еластазоподібної актівності. Розроблення принципова новий підхід для Вдосконалення діагностики ступенів пошкодженню слізової оболонки шлунка й дванадцятіпалої кишки у хворого з патологією гастродуоденальної зони.

Практичне значення отриманий результатів. Отрімані в ході ДОСЛІДЖЕНЬ дані розширюють уявлення про патогенез ВхШ й ВХДПК. Показано доцільність визначення показніків протеїназ-інгібіторної системи при захворюваннях гастродуоденальної зони. При оцінці ступенів пошкодженню слізової оболонки гастродуоденальної зони Варто Проводити дослідження стану протеїназ-інгібіторної системи шлункового соку. Для визначення ступенів ефектівності проведеної терапії на госпітальному етапі Варто враховуваті дінаміку показніків актівності місцевого неспеціфічного протеїназ-інгібіторного потенціалу шлункового соку. Зниженя або Збереження низьких уровня інгібіторів протеїназ при вісокій актівності неспеціфічніх протеїназ Варто вважаті несприятливим Ознакою, что впліває на прогноз.

Матеріали роботи вікорістані в навчальному процесі кафедр патофізіології Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського, Харківського національного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Медичного інституту Сумського державного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором Було проведення патентно-інформаційний пошук, аналіз актуальності и ступенів Вивчення проблеми; візначені напрямки ДОСЛІДЖЕНЬ, сформульовано ціль и задачі роботи, проведено огляд і аналіз літератури, визначили методологічні підході, відпрацьовано експериментальні моделі, Вівче та узагальнені результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ, обґрунтовано наукові Висновки. Розробленоспосіб ОЦІНКИ стану слізової оболонки шлунка у хворого з гастродуоденальною патологією (декларації вважається. Патент України на корисностей модель № 26332 (А61У 10/00) від10.09.2007 р.

Апробація результатів. Апробовані на спільному засіданні кафедр патологічної фізіології, гістології, цітології та ембріології, нормальної фізіології, патологічної анатомії, терапії и сімейної медицини ФПО Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, протокол № 68, від 15.01.2008 р) Результатом ДОСЛІДЖЕНЬ повідомлені на: науково-практічній конференции "Актуальні питання патофізіології" (Ялта, 2006 г..), Міжнародної конференции молодих вчених "Актуальні проблеми КЛІНІЧНОЇ, експериментальної та профілактичної медицини "(Донецьк, 2007 р.); VI-тих читання В. В. Підвисоцького (Одеса, 2007 р.), Засіданні товариства патофізіологів Криму (Сімферополь, січень 2008 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 8 праць, Із них 5 - статті в ліцензованіх ВАК України журналах и збірніках, 3 з Котре - моноавторські, 2 - у Матеріалах, наукових конференцій. Отримав 1 деклараційній патент України на корисностей модель.

ОБСЯГИ и структура дисертації. Дісертаційна робота складається Із вступления, Огляду літератури, матеріалів и методів дослідження, розділу Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Бібліографічній ПЕРЕЛІК містіть 280 найменувань, Із них 167 кирилицею та 113 латиницею. Текст викладу на 112 страницах тексту, ілюстровано 14 таблицями, 7 графікамі, 9 світловімі и 12 електронними мікрофотографіямі, 10 малюнками.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал и методи дослідження. Експериментальні дослідження проведені на 24 білих щурах-самцях лінії "Vistar", масою тела 180-200 г. Утримання тварин у віварії Було однаково, что є необхідною умів создания структурної групи. Температура приміщення, де здійснюваліся експеримент, Складанний 19-22 ° С. Експериментальні дослідження проводилися відповідно до вимог "Європейської конвенції про захист хребетних тварин, Які Використовують в дослідніцькіх та других наукових цілях" (Strasburg, 18.03.1986 р.). Експеримент проводили согласно Дозволу Вченої Ради Кримського медичного інституту (протокол № 103 від 30.11.1977 р.); КОМІСІЇ по вопросам біоетики при Кримська державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського (протокол № 11 від 08.01.2008 р.). Гостра віразку шлунка моделювалі двома способами. Перший - Шляхом підшкірного Введення тваринам індометацину в дозі 35 мг / кг масі тела после 24 годин голодування. Декапітацію проводили через 4 години после Введення індометацину - індометацінова віразка. Другий - імобілізацією тварин, Які напередодні голодувалі течение 24 годин, у тісніх клітках-пеналах у положенні на жівоті течение 6 годин при температурі 8 о C - стресовості віразка.

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ проводити на 165 пацієнтах з різноманітною патологією гастродуоденальної зони з якіх 42 дорослих пацієнта и 123 дітей. Фіброгастродуоденоскопічне дослідження верхніх відділів травного тракту проводили з Використання гнучкого ендоскоп японської фірми "Olympus" .У результате дослідження були віявлені різноманітні Зміни слізової оболонки шлунка від ознака поверхнево запаленою до ерозивних форм у дітей и до віразок у дорослих. Для Опису змін слізової оболонки у хворого на гастрит Використана "Класіфікацію и градацію гастриту. Модіфіковану Сіднейську систему "(1996).

ТПА біологічного матеріалу вімірювалі спектрофотометричного методом (А. В. Крінська та співавт., 1977). Вимір ЕПА біологічного матеріалу проводили за гідролізом синтетичного субстрату N - t - BOC - аланіл - p - нітрофенілового ефіру (Reanal) (О. Г. Оглоблина та співавт., 1980). Визначення АТА шлункового соку проводили за здатністю шлункового соку гальмуваті гідроліз бензоіларгінін-р-нітроанілін трипсином. Для визначення КСІ у пробах Попередньо осаджувалі кіслотостабільні Білки (В. Ф. Нартікова та співавт., 1969; О. Г. Оглоблина та співавт., 1980).

Морфологічні дослідження (світлову и Електрон мікроскопію) шлунка и кишечнику проводили у експериментальна тварин. Діагностику Helicobacterpylori - інфекції проводили за уреазной експрес-методом, Який базується на вісокій уреазній актівності Helicobacterpylori. Біоптаті, узяті з найбільш запальних ділянок слізової оболонки, поміщалі в тест-розчин відразу после проведення гастроскопії. Результати оцінювалі течение Першої години, наступної Другої години й через 24 години за зміною забарвлення тест-розчин з жовтого на малиново-червоний, что свідчіть про наявність Helicobacterpylori у досліджуваному шматочку слізової оболонки шлунка. Результати дослідження оцінюваліся як "Позитивні", если забарвлення з'являлося в течение Першої години, "слабопозітівні", если зміна забарвлення наступала в течение Другої години й "негатівні", если Зміни забарвлення не було між ними через 24 години.

Статистична обробка Отримання цифрових Даних проведена з використаних методів варіаційної статистики з Обчислення Середніх величин (M) i оцінкою ймовірності розбіжностей (m), вірогіднімі вважаю показатели при р <0,05. Статистичні розрахунки віконувалі з Використання Електрон таблиць Exel для Microsoft Office.

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Експериментальна Досліджень місцевого неспеціфічного протеїназ-інгібіторного потенціалу шлунка у інтактних тварин Вперше були візначенні следующие Рівні місцевіх неспеціфічніх протеїназ та їх інгібіторів у шлунково зміві ЕПА = 35,34 ± 6,84 нМ / мг хв, ТПА = 28,92 ± 5,08 нМ / мг хв, КСІ = 9,16 ± 2,26 МІО / мг; супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка ЕПА = 30,69 ± 4,11 нМ / мг хв, ТПА = 5,42 ± 1,28нМ / мг хв, КСІ = 16,70 ± 5,53 МІО / мг; супернатанті фундального відділу слізової оболонки шлунка ЕПА = 99,75 ± 13,74 нМ / мг хв, ТПА = 25,29 ± 5,19 нМ / мг хв, КСІ = 21,01 ± 2,66 МІО / мг; зміві тонкої кишки ЕПА = 102,76 ± 7,01 нМ / мг хв, ТПА = 25,26 ± 5,74 нМ / мг хв, КСІ = 13,91 ± 3,67 МІО / мг; супернатанті слізової оболонки тонкої кишки ЕПА = 175,45 ± 18,09 нМ / мг хв, ТПА = 29,15 ± 8,73 нМ / мг хв, КСІ = 27,55 ± 4,10 МІО / мг. У сіроватці крови ЕПА = 1,07 ± 0,19 мМ / мл хв, ТПА = 278,0 ± 24,16 мМ / мл хв, КСІ = 5,91 ± 0,36 МІО / мл.

Експериментальні дослідження в сіроватці крови показали Збільшення ТПА на 53,7% (р <0,001) при індометаціновій віразці. При моделюванні стресової віразкі спостерігалося зниженя ТПА на 34,6% (р <0,001) у порівнянні з контролем. ЕПА Сироватко крови перевіщіла контроль на 46,6% и на 10,9% при індометаціновій и при стресовій віразках відповідно. Рівень актівності КСІ в сіроватці крови при індометаціновій віразці, збільшівся в порівнянні з контролем на 43% (р <0,001). При моделюванні стресової віразкі КСІ набліжалася до контрольних значень. Проведені дослідження шлункового зміву показали рістТПА на 109% (р <0,001) при індометаціновій віразці, при стресовій на 272,7% (р <0,05) у порівнянні з контролем. При індометаціновій віразці спостерігалося зниженя ЕПА шлункового зміву на 20,1% у порівнянні з контролем, а стресових віразка віклікала ее Збільшення у 3 рази (р <0,05). Активність КСІ знизу относительно контролю при індометаціновій віразці на 50% (р <0,05), а при стресовій на 33%. РістТПА, спостерігався в супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка, ТПА при цьом збільшілася Стосовно контролю на 60,8% при моделюванні індометацінової віразкі (рис. 1). На моделі стресової віразкі ТПАсупернатанту стравохідного відділу слізової оболонки шлунка перевіщіла контроль почти у 2,5 рази. ЕПА у супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка перевіщіла контроль на 158,6% и на 101,9% (р <0,001) при індометаціновій и при стресовій віразках відповідно. Рівень КСІ у супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка знізівся в порівнянні з контролем при індометаціновій віразці на 87% (р <0,01), при стресовій на 62% (р <0,05).

Мал. 1. Показники системи протеолізу супернатанту стравохідного відділу слізової оболонки шлунка щурів.

Дослідження в супернатантіфундального відділу слізової оболонки шлунка показало зниженя ТПА на 33,8% при індометаціновій віразці, а при стресовій віразці - на 48,7% (р <0,05) відносно контролю. Проведені дослідження показали Збільшення ЕПА в порівнянні з контрольною групою на 45,6% (р <0,05) при індометаціновій віразці и на 54,1% (р <0,001) при моделюванні стресової віразкі. Активність КСІсупернатантуфундального відділу слізової оболонки шлунка при індометаціновій віразці знизу на 78% (р <0,001) Стосовно контролю, а при стресовій віразці на 32% (р <0,05).

При індометаціновій віразці у кишково зміві відзначався ріст ТПА на 133,9% (р <0,01) у порівнянні з контрольною групою. При стресовій віразці мало місце зниженя актівності ТПА кишково зміву в порівнянні з контролем на 28,8%. ЕПА при індометаціновій віразці в кишково зміві збільшілось на 43,2% (р <0,01) у порівнянні з контрольною групою, а при стресовій - на 14,2%. Відбувалося зниженя уровня КСІ кишково зміву на 60% и на 34% при індометаціновій и стресовій віразках відповідно у порівнянні з контролем. У супернатанті слізової оболонки тонкої кишки ТПА збільшілася в порівнянні з контролем на 45% при індометаціновій віразці, а при стресовій на 48,5%. При індометаціновій віразці спостерігалося Збільшення ЕПА в супернатанті слізової оболонки тонкої кишки на 52,2% (р <0,01) у порівнянні з контролем, а при стресовій на 35,4% (р <0,01). Рівень КСІ знізівся на 32% (р <0,05) у супернатанті слізової оболонки тонкої кишки у порівнянні з контролем при стресовій віразці и на 78% (р <0,001) при індометаціновім.

При моделюванні індометацінової и стресової віразок спостерігається активація місцевіх неспеціфічніх протеїназ - ТПА и ЕПА и зниженя актівності КСІ, что вказує на участь неспеціфічніх протеїназ й їхніх інгібіторів у механізмах деструкції слізової оболонки гастродуоденальної зони й свідчіть про патогенетичну значімість їх актівації при даній патології.

Описана нами динаміка змін біохімічніх показніків при моделюванні гострої віразкі шлунка супроводжували спеціфічнімі змінамі Структури его слізової оболонки. При огляді у світловому мікроскопі у щурів, Яким моделювалі індометацінову и стресових віразкі розвівався набряк слізової оболонки шлунку з віразкамі, з Ознака кровотечі и множини ерозіямі шлунка, найбільш виразности у фундальному відділі шлунка. У щурів, Яким моделювалі стресових віразку, морфологічні Зміни носили Менш виразности дістрофічній и деструктивний характер, при цьом Зміни в стані протеїназ-інгібіторного балансу такоже були Менш віразні.

Електронно-мікроскопічне дослідження віразок виявило Порушення нормальної Структури епітеліального шару, з хаотично розташованімі клітінамі однорядного залозістого призматичності епітелію, между Якими виявляв поодінокі Клітини запального ряду й елементи клітін Власний залоза шлунка. У ділянках з віразковімі дефектами спостерігалася лейкоцитарна інфільтрація. У індометаціновій віразці лейкоцити знаходится среди клітінного детриту й були оточені деструктивно некротізованімі екзокріноцітамі або їх відламкамі. При індометаціновій віразці в Деяк екзокріноцітах ма ють місце деструктівні Зміни комплексу внутрішньоклітінніх органел Із Формування вакуолеподібніх Утворення з дрібнімі секреторних гранул. Змінюється такоже структура парієтальніх екзокріноцітів. Очевидно, Порушення Структури й Функції секреторних клітін может позначатіся й на секреції інгібіторів, Які сінтезуються місцево, привести до віснаження й зниженя антіпротеазная потенціалу.

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ шлункового соку дітей з патологією гастродуоденальної зони показали, что в шлунково соці групи дітей з функціональнімі захворюваннямі шлунка, Які склалось контрольно групу, малі місце следующие Рівні неспеціфічніх протеїназ и їх інгібіторів: ЕПА = 0,72 ± 0,04нМ / мг хв , ТПА = 0,63 ± 0,03 нМ / мг хв, АТА = 57 ± 0,02 МІО / мг.

У групі дітей з поверхнево гастритом и гастродуоденітом рівень ТПА зніжувався на 12,7%, ЕПА збільшувалась на 9,1% (р <0,05) у порівнянні з контрольною групою. При цьом АТА шлункового соку у пацієнтів цієї групи Хворов практично НЕ відрізнялася від контролю (рис. 2). У групі Хворов дітей з гіпертрофічнім гастритом спостерігався ріст ТПА на 39,7% (р <0,001), а ЕПА в 44 рази (р <0,001) у порівнянні з контрольною групою. АТА шлункового соку у даній групі Хворов зніжувалася на 43,6% (р <0,001) у порівнянні з контролем. Дослідження в групі Хворов дітей з ерозивно гастритом показали ріст тріпсіноподібної актівності шлункового соку на 82,5% (р <0,001), еластазоподібної актівності в 50 разів (р <0,001) у порівнянні з пацієнтамі групи контролю, что, імовірно, указує на виразности степень важкості запального процесса слізової оболонки шлунку з наявністю деструктивного компоненту. У Хворов даної групи у порівнянні з Показники контрольної групи, виявлення зниженя антітріптічної актівності шлункового соку на 57,8% (р <0,001). Дослідження потенціалу інгібіторів шлункового соку у цієї групи Хворов показало віснаження захисних можливий слізової оболонки шлунка. Усе вищє Сказання свідчіть про віразні Порушення в місцевій протеїназ-інгібіторній системе у хворого з ерозивно гастритом, что потребує необхідності ретельного лікування й спостереження за даною групою хвороб.

Мал. 2. Показники еластазоподібної и антітріптічної актівності шлункового соку дітей.

Таким чином, рівень актівації місцевіх неспеціфічніх протеїназ й їхніх інгібіторів свідчіть про степень важкості запального процесса, что протікає в слізовій оболонці шлунка й слізовій оболонці дванадцятіпалої кишки. Підвищення ЕПА, як правило, є більш виразности в порівнянні Із ТПА, что вказує на участь неспеціфічніх протеїназ у механізмах деструкції слізової оболонки шлунка й свідчіть про патогенетичну значімість їх актівації при даній патології.

Стан місцевої неспеціфічної протеїназ-інгібіторної системи шлункового соку у дорослих у контрольній групі, якові склалось пацієнті, Яким булу проведена фіброгастродуоденоскопія, но патологічніх змін слізової оболонки шлунка й слізової оболонки дванадцятіпалої кишка не Було Виявлено: ЕПА = 33,39 ± 2,49нМ / мг хв, ТПА = 14,58 ± 1,12нМ / мг хв, КСІ = 52,24 ± 2,05мІО / мг.

У групі Хворов з поверхнево гастритом рівень ТПАшлункового соку збільшівся в порівнянні з контролем на 191,7% (р <0,001), ЕПА - збільшілася на 48,6% (р <0,05). Рівень КСІшлункового соку знізівся на 50,2% (р <0,001) відносно контролю (рис. 3). Дослідження групи пацієнтів з ерозивно гастритом показали Збільшення ТПА шлункового соку более чем у 2 рази (р <0,001) относительно контролю, а ЕПА на 128,2% (р <0,001). Рівень актівності КСІ зніжувався на 61,5% (р <0,001) відносно контрольних значень.

Мал.3. Показники системи протеолізу шлункового соку дорослих.


У групі Хворов зВХШТПАшлункового соку збільшілася в порівнянні з контрольною групою более, чем у 3,5 рази. У даній групі Виявлення Збільшення ЕПА шлункового соку более, чем в 4 рази (р <0,001) у порівнянні з контрольною групою. Активність КСІ групи звіразковою хвороби шлунка знизу на 75,1% (р <0,001) у порівнянні з контролем. У групі Хворов зВХДПК рівень ТПА збільшівся в порівнянні з контролем на 187,6% (р <0,001), ЕПА - на 184,3% (р <0,001). Активність КСІ шлункового соку в представленій групі Хворов зніжувалася на 32% (р <0,001) у порівнянні з Показники контрольної групи.

Таким чином, при посіленні ступенів віразності деструкції слізової оболонки шлунка збільшується рівень ТПА и ЕПА І, а рівень актівності КСІ, Які в нормі прігнічують ферментативну Активність, віснажується. У пацієнтів при розвитку ВХДПК на тлі підвіщеного уровня актівності місцевіх неспеціфічніх протеїназ відзначається компенсованій стан потенціалу інгібіторів, при его візначенні у шлунково соці. Можна пріпустіті, что компенсованій стан потенціалу інгібіторів у шлунку более виробляти до розвитку ВХДПК. Узагальнення Даних експериментального и клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ вказує на Існування питань комерційної торгівлі закономірностей у зміні стану місцевої протеїназ-інгібіторної системи, Які проявляються підвіщенням актівності місцевіх неспеціфічніх протеїназ и зниженя актівності їхніх інгібіторів, як у експериментальна тварин, так й у Хворов різніх клінічніх груп при розвитку віразково-некротичних пошкодженню слізової оболонки гастродуоденальної зони. Очевидно, что зіставлення таких змін протеїназ-інгібіторної системи шлункового соку у Хворов різніх клінічніх груп дозволяє сделать Висновок, что перевага актівності місцевіх неспеціфічніх протеїназ над їх інгібіторамі являється важлівою Ланка патогенезу ВХШ й ВХДПК.

У Науковій літературі описів ряд Класичний факторів, что ма ють вірішальне значення у розвитку деструктивних пошкодженню слізової оболонки гастродуоденальної зони (Соловйова Г.А., 2007). Проведені нами клініко-експериментальні дослідження дозволяють Додати в цею ряд загальновізнаніх патогенетичних ланок ульцерогенезу ще й Порушення в місцевій неспеціфічній протеїназ-інгібіторній системе з розвитку протеїназ-інгібіторного дисбалансу й Запропонувати патогенетичну схему, что показує місце й значення порушеннях у системе протеолізу в патогенезі ВхШ (рис . 4).

Розвиток деструктивних пошкодженню слізової оболонки шлунка й слізової оболонки дванадцятіпалої кишки супроводжується актівацією місцевіх неспеціфічніх протеолітичних ферментів и зниженя їх інгібіторів. Оцінка стану місцевого неспеціфічного протеїназ-інгібіторного потенціалу має важліве діференційно-діагностічне значення для ОЦІНКИ ступенів важкості запально змін, суджень про наявність деструктивного компоненту й з'ясування захисних можливий слізової оболонки шлунка й слізової оболонки дванадцятіпалої кишки, а такоже может стать одним Із крітеріїв ефектівності проведеного лікування.


Мал. 4. Схема патогенезу віразкової хвороби шлунка зі включенням місця неспеціфічніх протеїназ та їх інгібіторів.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе пріведені Нові теоретичні узагальнення експериментального и клінічніх результатів дослідження й уявлення нове розв'язання наукового завдання, что Полягає у встановленні роли змін місцевіх неспеціфічніх протеїназ й їхніх інгібіторів у механізмах розвитку віразковіх Ураження шлунка й дванадцятіпалої кишки. Наукова задача вірішена Шляхом использование біохімічніх и морфологічніх методів дослідження.

1. Моделювання гострої віразкі шлунка у щурів супроводжується актівацією системи протеолізу, что проявляється збільшенням тріпсіноподібніх й еластазоподібніх протеїназ та зниженя місцевого антіпротеїназного потенціалу шлунка. Найбільше Збільшення Даних показніків у порівнянні з контролем спостерігаються при індометаціновій віразці в супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка (ЕПА в 2,6 рази р <0,001, ТПА в 1,6 рази) и Кишкова зміві (ЕПА на 43,2% р <0 , 01, ТПА в 2,3 рази р <0,01), а при стресовій - у шлунково зміві (ЕПА в 3,9 рази р <0,05) и в супернатанті стравохідного відділу слізової оболонки шлунка (ЕПА в 2 рази р <0,001, ТПА в 3,7 рази), Пожалуйста супроводжується Зменшення актівності кіслотостабільніх інгібіторів у порівнянні з контролем у 7,3 рази (р <0,05) у супернатанті стравити ідного відділу слізової оболонки шлункай в 4,5 рази (р <0,05) у супернатанті слізової оболонки шлунка тонкої кишки.

2. Зміна місцевого неспеціфічного протеїназ-інгібіторного потенціалу гастродуоденальної зони у експеріменті супроводжували характерними для даної патології електронно-мікроскопічнімі змінамі: порушеннях нормальної Структури епітеліального шару зі збільшенням кількості клітін запального ряду, лейкоцитарна інфільтрацією, порушеннях структури головного и парієтальніх екзокріноцітів, розростанням сполучної тканини в дні віразок. Указані пошкодженню з максимально виразности при індометаціновій моделі гострої віразкі шлунка, при Якій відзначене найбільш виразности прігнічення кіслотостабільніх інгібіторів.

3. Запальні захворювання гастродуоденальної зони в клініці супроводжуються збільшенням актівності місцевіх неспеціфічніх протеїназ шлункового соку, Із максимальним збільшенням ЕПА и ТПА у Хворов Із гіпертрофічнім й ерозивно гастритом в порівнянні Із пацієнтамі без Ураження слізової оболонки.

4. Розвиток запального захворювань гастродуоденальної зони у хворого різніх вікових груп приводити до зниженя інгібіторного потенціалу неспеціфічніх протеїназ шлункового соку Які сінтезуються місцево - КСІ на 75,1% (р <0,001) у дорослих при віразковій хворобі шлунка - и антітріптічної актівності на 57,8 % (р <0,001) у дітей при ерозивно гастріті. РозвіткуВХШа спріяє декомпенсованійстанпротеїназ-інгібіторного балансу в шлунково вмісті Із прігніченням антіпротеїназного потенціалу, а при відносно Високому Рівні інгібіторів протеїназ у шлунково соку збільшується ризико розвитку ВХДПК.

5. Рівень ЕПА шлункового соку являється ефективна крітерієм діагностики й прогнозування віразковіх пошкодженню травного тракту. Підвищення ЕПА шлункового соку в 1,5 рази в порівнянні з контролем говорити про наявність поверхнево гастриту й гастродуоденіту з низьких ймовірністю розвитку ВхШ й ВХДПК, в 2 рази - ерозивно гастриту й гастродуоденіту Із середнім ступенями імовірності розвитку ВхШ й ВХДПК, а при значенні, перевіщуючому контроль в 3 рази й более - високий степень імовірності розвитку ВхШ й ВХДПК.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Анісімова Л. В. Стан місцевої неспецифічної протеїназ-інгібіторної системи при експериментальній виразці слизової оболонки шлунково-кишкового тракту / Л. В. Анісімова // Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2006. - т.15., №.2.-С.141-144.

2. Анісімова Л. В.Localnonspecificpoteinase-inhibitorypotentialinexperimentalstressfululcersofgastro-intestinalmucosa / Л. В. Анісімова // Таврійський медико-біологічний вісник. -2007.- Т.10, №3.-С.112-114.

3. Анісімова Л.В. Стан місцевого неспеціфічного протеїназ-інгібіторного потенціалу при патології слізової оболонки шлунку Л.В.. Анісімова, А.В. Кубішкін, І.О.Бабіч // Лікарська справа Лікарська справа. - 2007. - №4. - С. 62-65. (Особисто здобувачем проведено Вивчення стану системи обмеження протеолізу в експеріменті и у Хворов, статистична обробка результатів дослідження и написання статті)

4. Кубишкін А. В. Стан неспецифічного протеїназ-інгібіторного потенціалу у хворих із запальними та виразково-некротичними захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки / А. В. Кубишкін, Л. В. Анісімова // Український медичний альманах.- 2007.- Т.10., №4.- С. 83-86. (Особисто здобувачем проведено підбір Хворов, дослідження механізмів розвитку віразково-некротичних Ураження слізової оболонки гастродуоденальної зони и написання статті).

5. Анісімова Л. В.Актівація місцевих неспецифічних протеолітичних ферментів при моделюванні виразкових уражень шлунково-кишкового тракту / Л. В. Анісімова // Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних наук і практичної охорони здоров'я: Тр. Крим. держ. мед. ун-ту ім. С.І. Георгіївського. - 2006.-Т.142, Ч. 3.- С.7-10.

6. Пат. 26332 Україна, МПК А 61 В 10/00, G01 N 33/48. Способ ОЦІНКИ стану слізової оболонки шлунка у хворого з гастродуоденальною патологією / Анісімова Л. В., Кубішкін А. В., Харченко В. З., Кривий В. В .; заявник і власник патенту Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського. - № U200705991; заявл. 30.05.07; опубл. 10.09.07, Бюл. №14. (Особисто здобувачем проведено підбір Хворов, Вивчення протеїназ-інгібіторної системи шлункового соку у хворого з гастродуоденальною патологією, обґрунтовано і оформлено запропонованій метод огляд літературних джерел).

7. Анісімова Л. В.Протеіназ-інгібіторний потенціал при моделюванні експериментальної НПЗП-гастропатії / Л. В. Анісімова // VI-ті читання В.В.Підвісоцького: Бюлетень матер. наук. конф. - Одеса, 2007. - С. 46.

8. Анісімова Л. В. Дисбаланс протеїназ-інгібіторної системи в розвитку пептічної віразкі шлунку (експериментально-Клінічне дослідження) / Л. В. Анісімова // Матеріали міжнародної конференции молодих вчених "Актуальні проблеми КЛІНІЧНОЇ, експериментальної та профілактичної медицини" - Донецьк, 2007 .- С.139.

Анотація І Я

Анісімова Л. В. Значення місцевіх неспеціфічніх протеолітичних механізмів у розвитку віразковіх Ураження шлунково-кишково тракту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.03.04 - Патологічна фізіологія. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

Дісертацію присвячено проблемі встановлення роли місцевіх неспеціфічніх протеїназ и їх інгібіторів у розвитку віразковіх Ураження травного тракту. Робота базується на аналізі результатів експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ, Які були віконані на білих щурах з двома експериментальний моделями гострої віразкі и клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ Хворов різніх вікових груп з патологією гастродуоденальної зони. Встановлен, что при розвитку гострої віразкі у тварин спостерігається активація місцевіх неспеціфічніх протеолітичних ферментів и прігнічення їх інгібіторів у змівах шлунка и тонкого кишечнику, супернатантах слізової оболонки тонкого кишечнику и стравохідного и фундального відділів шлунка. У Хворов спостерігається Підвищення неспеціфічніх протеїназ и прігнічення їх інгібіторів у шлунково соці.Рівень Підвищення неспеціфічніх протеїназ свідчіть про степень важкості запального процесса, что перебігає в слізовій оболонці шлунка и дванадцятіпалої кишки.

Ключові слова: пептичну віразка, протеїназ-інгібіторна система, обмеження протеоліз.

АНОТАЦІЯ

Анісімова Л. В. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2008.

Дисертацію присвячено проблемі встановлення ролі місцевих неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів у розвитку виразкових уражень травного тракту. Дослідження базуються на аналізі результатів експериментальних досліджень, які були виконані на 24 білих щурах-самцях лінії "Vistar" массойтела 180 - 200 м з індометаціновая і стресовій експериментальними моделями гострої виразки і клінічних досліджень 165 пацієнтів з різною патологією слизової оболонки гастродуоденальної зони з яких: 42 людини дорослих і 123 дітей. В результаті проведених досліджень місцевої неспецифічної протеїназ-інгібіторної системи травного тракту встановлено, що при розвитку гострої виразки у експериментальних тварин спостерігається підвищення місцевих неспецифічних протеолітичних ферментів (еластазоподобной і трісіноподобной активності) і пригнічення їх інгібіторів (кіслотостабільний інгібіторів) в змиві шлунка, змиві тонкого кишечника, гомогенате супернатанта слизової оболонки тонкого кишечника, гомогенате супернатанта слизової оболонки стравохідного отд ла шлунка, гомогенате супернатанта слизової оболонки фундального відділу шлунка. Зміна місцевого неспецифічного протеїназ-інгібіторного потенціалу гастродуоденальної зони у експериментальних тварин супроводжувалося характерними для даної патології структурними змінами. Проведені дослідження показали, що у щурів, яким моделювали гостру виразку, мають місце набряк слизової з кровоточить виразками і множинними ерозіями шлунка, які були найбільш виражені в фундального відділі. Електронно-мікроскопічне дослідження виразок виявило порушення нормальної структури епітеліального пласта, з хаотично розташованими клітинами однорядного залозистого призматичного епітелію між якими, виявлялися поодинокі клітини запального ряду і елементи клітин власних залоз шлунка. У ділянках з виразковими дефектами спостерігалася лейкоцитарна інфільтрація.

У хворих спостерігається підвищення неспецифічних протеїназ і зниження їх інгібіторів в шлунковому соку.Рівень підвищення місцевих неспецифічних протеїназ свідчить про ступінь тяжкості запального процесу, що протікає в слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки. При підвищенні виразності деструкції слизової оболонки шлунка збільшується рівень активності тріпсіноподобних і еластазоподобних протеїназ, а рівень активності кіслотостабільний інгібіторів, які в нормі пригнічують ферментативну активність, виснажується. У пацієнтів при розвитку виразкової хвороби дванадцятипалої кишки на тлі підвищеного рівня активності місцевих неспецифічних протеїназ відзначається компенсований стан ингибиторного потенціалу. Наявність певних закономірностей в зміні стану місцевої неспецифічної протеїназ-інгібіторної системи, які проявляються підвищенням рівня активності неспецифічних протеїназ і зниженням активності їх інгібіторів, як у експериментальних тварин, так і у людей з патологією слизової оболонки гастродуоденальної зони говорить про участь даної системи в механізмах деструкції і захисту слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки. Перевага активності місцевих неспецифічних протеїназ над їх інгібіторами є важливою ланкою патогенезу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки.

Ключові слова: виразкова хвороба, протеїназ-інгібіторна система, обмежений протеоліз.

SUMMARY

Anisimova LV Role of local nonspecific protheolytical mechanisms in development of ulcer defeats of a gastrointestinal tract . - Т he Manuscript.

The dissertation for obtaining degree of candidate of medical sciencesby specialty14.03.04 - pathological physiology. - M. Gorky Donetsk National Medical University. Ministry of Health of Ukraine, Donetsk, 2008.

The dissertation is devoted to a problem of establishment of role local nonspecific proteinases and their inhibitor in development of the ulcerous defeats of the digestive tract. Researches are based on analysis result experimental studies, which were run for white rats with two experimental models of the acute gastric ulcer and clinical studiespatient different age groups with pathology gastroduodenal zones. In development of the acute gastric ulcer in animal has shown activation local nonspecific proteolytic enzyme and depression their inhibitor in gastric washout, intestinal washout, extract of mucous membrane of the thin intestines, esophageal part and fundal part of a stomach. Increasing nonspecific proteinases and reduction their inhibitor was observed in sick patient's gastric juices. The level of increasing nonspecific proteinases is indicative of degree of gravity of the inflammatory process which takes please in mucous membrane of stomach and duodenum.

Key words: astomach ulcer, nonspecific protheinases, limited protheolysis.

Перелік умовних СКОРОЧЕННЯ

АТА - антітріптічна Активність

ВхШ - віразкова хвороба шлунка

ВХДПК - віразкова хвороба дванадцятіпалої кишки

ЕПА - еластазоподібна Активність

КСІ - кіслотостабільні інгібіторі

ТПА - тріпсіноподібна Активність


 • УДК 616.33 + 616.34 + 616.33-002 + 616-092
 • 14.03.04 - Патологічна фізіологія
 • Науковий керівник
 • Гоженко Анатолій Іванович
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Наукова новизна отриманий результатів.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • ОБСЯГИ и структура дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація І Я
 • Ключові слова
 • Key words

 • Скачати 41.41 Kb.