Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісніх пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину


    Головна сторінка

Скачати 56.06 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір56.06 Kb.
Типреферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ експериментальної ПАТОЛОГІЇ, онкології

І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО

КОВТОНЮК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 616-006.04: 615.477.2: 57.042.2: 615.277.3

ЗМІНИ ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОГО БАЛАНСУ ПРИ РОСТІ ЗЛОЯКІСНІХ пухлина З ІНДУКОВАНОЮ РЕЗІСТЕНТНІСТЮ ДО цисплатину

14.01.07 - онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата біологічних наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Інстітуті експериментальної патології, онкології и радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

науковий керівнік-

академік НАН України, доктор медичний наук, професор Чехун Василь Федорович,

директор, завідувач відділу механізмів протіпухлінної терапії Інституту експериментальної патології, онкології и радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Офіційні опоненти: -

доктор біологічних наук, професор Воронцова Ада Леонідівна,

провідний науковий співробітник відділу експериментального клітінніх систем Інстітутуексперіментальної патології, онкології и радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького НАН України;

кандидат біологічних наук

Кизим Олександра Йосипівна,

старший науковий співробітник лабораторії біохімії Інституту отоларінгології ім. проф. О.С.Коломійченка АМН України

Захист дисертації відбудеться "26" березня 2008 року о 13.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інстітуті експериментальної патології, онкології и радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Автореферат розісланій "26" лютого2008 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук

Л.М. Шлапацька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Проблема формирование лікарської резістентності до цитостатиків є, без сумніву, Надзвичайно актуальною и даже ключовими в клінічній практике, оскількі самє цею феномен у багатьох випадка візначає неефектівність хіміотерапії и ставити під загрозою життя онкологічніх хвороби.

На сегодня відомо, что резістентність пухлина клітін до цитостатиків є багатофакторнім явіщем и пов'язана з рядом особливо клітін на Рівні цитоплазматичної мембрани, внутрішньоклітінніх систем детоксикації, систем репарації (Liang XJ et al., 2004; Longley DB et al., 2005; Чехун В.Ф. та співавт., 2006; Chekhun VF et al., 2007). Однією з відоміх причин Виникнення лікарської резістентності может буті Порушення сигнальних Шляхів розвитку апоптозу (Biliran H.Jr. et al., 2005; Choi HK et al., 2005; Ohmichi M. et al., 2005). Слід Зазначити, что среди чисельність факторів регуляції апоптозу, вікліканого дією протипухлинного препаратів, значний роль відіграють серінові протеїназі - представник окремий класу протеолітичних ферментів. Зокрема, на сегодня встановлен доля серинових протеїназ у регуляції апоптозу, індукованого дією цисплатину - протипухлинного препарату, Який широко застосовується в клінічній практике (Kim R. et al., 2001; Wu CH et al., 2002; Downing S. et al., 2003; Chien J. et al., 2006; Alfano D. et al., 2006). За ціх обставинні логічно пріпустіті доля серинових протеїназ та їх інгібіторів и в формуванні резістентності до цисплатину, тім более, что дані ферменти та їх інгібіторі відіграють суттєву роль у механізмах, Які асоціюються зі зниженя Накопичення цитостатиками в пухлінній клітіні (Dong Y. et al., 1997).

Слід Зазначити, что в літературі Вже є інформація про зв'язок между зміною уровня експресії серинових протеїназ та розвитку резістентності пухлина клітін до цисплатину (Dong Y. et al., 1997; Osmak M. et al., 1999; Alfano D. et al ., 2006), хоча цею зв'язок Виявлення лишь в системах іn vitro. Що стосується ситуации in vivo, то тут проблема залішається відкрітою, и ее Висвітлення є, Безумовно, актуальним; НЕ Менш важлівім за ціх умів є Вивчення уровня інгібіторів протеолітичних ферментів, оскількі нормальне Функціонування системи протеолізу находится под контролем ендогенніх інгібіторів протеолітичних ферментів.

Серед основних природних інгібіторів серинових протеїназ Особливий Інтерес віклікають б 1 -інгібітор протеїназ (б 1 -ІП) і б 2 -макроглобулін (б 2 М), Які є важлівою складових частин антіпротеолітічного потенціалу плазми крови (Hibbets К. et al., 1999; Неро В.В. та співавт., 2007). Інтегральнім Показники, Який дозволяє візначаті ендогенну Активність серинових протеїназ плазми крові / пухлінної тканини и дает уявлення про протеолітічній Потенціал біологічного об'єкту, є рівень сумарної протеолітічної актівності - ПРА (Веремеєнко К.Н. і співавт., 2000). ВРАХОВУЮЧИ, что співвідношення рівнів ПРА з рівнямі б 1 -ІП і б 2 М свідчіть про стан дінамічної рівновагі между протеїназамі та їх інгібіторамі в плазмі крови чи пухлінній тканіні, що не віключено, что співставлення рівнів ПРА / б 1 -ІП и ПРА / б 2 М в дінаміці росту пухлина з різнім ступенів чутлівості до цитостатиками может буті важлівім крітерієм розвитку лікарської резістентності в условиях іn vivo. Саме Цій проблемі - дослідженню змін протеїназно-інгібіторного балансу при рості пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину, присвячено дана робота.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала у відділі механізмів протіпухлінної терапії Інституту експериментальної патології, онкології и радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України у відповідності з планом науково-дослідної роботи інституту за темами: "Вивчення біологічних особливо пухлина процесса при формуванні фенотипу лікарської резістентності" (2000-2004 рр., Державний реєстраційний № 0101U000670), "Роль гомоцістеїну в процесах формирование лікарської резістентності пухлина до Дії цитотоксичних препаратів "(2004-2007 рр., державний реєстраційний № 0104U006131).

Мета дослідження. Дослідіті Зміни протеолітічної актівності та вмісту основних інгібіторів протеїназ (плазма крови та пухлина тканина) при рості експериментальний пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину.

Задачі дослідження.

1. Вівчіті кінетіку зростання резістентної до цисплатину карциноми Герена.

2. Дослідіті дінаміку змін ПРА, вмісту б 1 -ІП та б 2 М в плазмі крови щурів при рості резістентної до цисплатину карциноми Герена.

3. Вівчіті кінетіку росту та інтенсівність метастазування карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину.

4. Дослідіті дінаміку змін ПРА, вмісту б 1 -ІП та б 2 М в плазмі крови мишей при рості карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину.

5. Дослідіті дінаміку змін ПРА та вмісту б 1 -ІП у тканіні карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину.

6. Вівчіті Зміни протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови та пухлінній тканіні при рості карциноми Герена та карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину.

7. Проаналізуваті кореляційні залежності между зміною рівнів ПРА, вмісту б 1 -ІП і б 2 М та кінетікою росту експериментального пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину.

Об'єкт дослідження - міші Лінії С57BL / 6 з перещепленою карциноми легені Льюїс (віхідного та резистентних до цисплатину підштамів); щурі Лінії Вістар з перещепленою карциномою Герена (віхідного та резистентного до цисплатину штамів).

Предмет дослідження - індукована резістентність до цисплатину, протеолітічна Активність та вміст основних інгібіторів протеїназ (б 1 -ІП та б 2 М), кінетіка росту пухлина, метастазування.

Методи дослідження - использование експериментального модельного систем пухлина росту, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна. Вперше експериментально доведено, что формирование резістентності карциноми Герена та карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжується суттєвімі змінамі кінетікі пухлина росту: пролонгацією латентного ПЕРІОДУ росту пухлини та підвіщенням швідкості ее зростання в експоненційній фазі. Встановлен, что зміна кінетікі росту пухлина асоціюється з підвіщенням рівнів ПРА і б 1 -ІП та зниженя уровня б 2 М в плазмі крови.

Вперше Виявлено пряму кореляційну залежність между об'ємом резістентної карциноми Герена та рівнямі ПРА (rho = 0,7; p = 0,000001) і б 1 -ІП (rho = 0,67; p = 0,000002) в плазмі крови. Пряма кореляційна залежність между об'ємом пухлини та рівнямі ПРА (rho = 0,42; p = 0,05) і б 1 -ІП (rho = 0,65; p = 0,001) в плазмі крови Виявлено такоже при рості карциноми легені Льюїс за умов розвитку резістентності до Дії цисплатину. Аналогічній кореляційній зв'язок между об'ємом резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс та рівнямі ПРА (rho = 0,5; p = 0,03) і б 1 -ІП (rho = 0,76; p = 0,0001) БУВ Виявлення безпосередно и в пухлінній тканіні.

Вперше за співвідношенням рівнів ПРА / б 1 -ІП та ПРА / б 2 М в плазмі крови тварин з різнімі за чутливістю до цисплатину пухлина Виявлено, что розвиток резістентності карциноми Герена та карциноми легені Льюїс до цитостатиками супроводжується порушеннях протеїназно-інгібіторного балансу в напрямку Підвищення уровня ПРА. Показано, что при рості резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс (LLC-27) в пухлінній тканіні значний підвіщується рівень ПРА та зніжується рівень б 1 -ІП у порівнянні з такими у віхідній пухліні. Виявлено асоціатівній зв'язок между змінамі протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови та пухлінній тканіні при розвитку резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину.

Практичне значення результатів дослідження. Особливості протеїназно-інгібіторного балансу, віявлені в дінаміці росту пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину в плазмі крови та пухлінній тканіні, могут буті вікорістані для подальшої розробки методів ОЦІНКИ чутлівості злоякісніх пухлина до Дії даного цитостатиками. Одержані дані могут такоже буті підґрунтям для поиска Шляхів ПРОФІЛАКТИКИ метастазування через Вплив на систему протеолізу.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто поставлена ​​мета роботи, сформульовані основні завдання и налагоджені методи дослідження. Автором зібрана та проаналізована сучасна наукова література за темою дисертації, самостійно віконані наукові дослідження, проведено аналіз первинного матеріалу, статистична обробка отриманий Даних. Автором проведено теоретичне узагальнення результатів роботи, сформульовані основні положення и Висновки дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дісертаційної роботи були представлені та обговорені на: VI конференции молодих онкологів України (Київ, 2003); ІІ науково-практічній конференции молодих вчених та спеціалістів "Актуальні проблеми фармакології та токсікології" (Київ, 2005); ІІІ з'їзді онкологів та радіологів СНД (Мінськ, Білорусія, 2004); 18 European association for cancer research (Інсбрук, Австрія, 2004); International Student Congress of Medical Sciences (Гронінген, Нідерланди, 2005); всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Молекулярні основи и КЛІНІЧНІ проблеми резістентності до лікарськіх ЗАСОБІВ", (Київ, 2006); International Medical Students 'Congress in Novi Sad (Сербія, 2006); 17 European Student's Conference (Берлін, Німеччина, 2006); IV з'їзді онкологів та радіологів СНД (Баку, Азербайджанська Республіка, 2006).

Публікації.За матеріалами дисертації Опубліковано 13 наукових робіт, у тому чіслі 3 статті у провідніх фахових журналах, рекомендованих ВАК України та 9 тез у Матеріалах вітчізняніх та міжнародніх з'їздів та конференцій. Отримав 1 патент на Винахід в Україні.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота викладу на 148 страницах Друкований тексту, складається Із вступления, Огляду літератури, 6-ти розділів, АНАЛІЗУ и узагальнення результатів ДОСЛІДЖЕНЬ, вісновків, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 11 таблицями та 36 малюнками. Список цітованої літератури налічує 215 першоджерел, у тому чіслі 195 зарубіжніх.


Основні ЗМІСТ

Матеріали та методи дослідження. У дослідженнях Використано 478 мишей-самців Лінії С57Bl / 6 та 140 щурів-самців Лінії Вістар, Які були отрімані з розплідніка віварію ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Утримання тварин та робота з ними проводилися у відповідності до загальнопрійнятіх міжнародніх правил Виконання робіт з експериментального тварини.

Штам карциноми Герена та карциноми легені Льюїс були отрімані з Банку клітінніх культур ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Перещеплення експериментальний пухлина здійснювалі загальнопрійнятім методом. Вироблення резістентності пухлина до цисплатину досяжними Шляхом послідовніх перещеплень пухлина клітін, Які одержувалі від тварин, Котре Було проведено курс ін'єкцій цитостатиками.

После перещеплення суспензії пухлина клітін тварини були поділені на две групи: контрольну и дослідну. Цисплатин ( "Ebewe", Австрія) вводили тваринам дослідної групи на 7 добу после перещеплення пухлини в дозі 1,2 мг / кг внутрішньочеревінно через день - всього п'ять ін'єкцій. Тваринам контрольної групи за аналогічною схемою вводили стерільнійфізіологічній розчин. Пухлини дослідної групи вікорістовувалі для Приготування суспензії клітін, Які перещеплювалі тваринам іншого Пасаж. В експеримент з карциномою Герена Було проведено 12 послідовніх перещеплень, в експеримент з карциномою легені Льюїс - 27. Вивчення кінетікі росту пухлина та визначення показніків системи протеолізу проводили у тварин контрольних груп.

Дослідження на щурах з каріномою Герена були проведені на 2 групах тварин: 1 група - тварини, Яким Було перещеплено віхідну карциному Герена (Guerin carcinoma, (GC));

2 група - тварини, Яким Було перещеплено карциному Герена, Попередньо проведення через 12 пасажів на щурах, Котре проводили послідовні введення цисплатину (GC / R).

У Серії ДОСЛІДЖЕНЬ на мішах з каріномою легені Льюїс вікорістовувалі 4 групи тварин:

1 група - тварини, Яким Було перещеплено віхідну карциному легені Льюїс (Lewis lung carcinoma, LLC).

2 група - тварини, Яким Було перещеплено карциному легені Льюїс, Попередньо проведення через 9 пасажів на мішах, Котре проводили послідовні введення цисплатину (LLC- 9).

3 група - тварини, Яким Було перещеплено карциному легені Льюїс, Попередньо проведення через 19 пасажів на мішах, Котре проводили послідовні введення цисплатину (LLC-19).

4 група - тварини, Яким Було перещеплено карциному легені Льюїс, Попередньо проведення через 27 пасажів на мішах, Котре проводили послідовні введення цисплатину (LLC-27).

Таким чином, в експеримент з карциномою легені Льюїс були вікорістані пухлінні підштамі, отрімані на різніх етапах формирование резістентності: LLC-9 (початковий етап), LLC-19 (проміжній етап), LLC-27 (кінцевій етап). В експеримент з карциномою Герена БУВ Використання пухлина підштам, отриманий на кінцевому етапі формирование резістентності до цисплатину (GC / R).

Аналіз кінетікі пухлина росту проводили для кожної тварини с помощью математичної моделі Вейбула зростання гетерогенності пухлина (Weibull W, Sweden S., 1951). Кінетічні параметри росту пухлини визначавши для кожної тварини контрольної групи за кінетічнімі крива зростання, Які розраховувалі методом нелінійної регресії з Використання програми "Microcal Origin 7.0".

Параметр "а" відображає ШВИДКІСТЬ зростання цілісної пухлини в експоненційній фазі росту. Параметр "t lag" - Латентний период росту первинної пухлини. Для АНАЛІЗУ динаміки змін кількості метастазів карциноми легені Льюїс вікорістовувалі параметр "в" - ШВИДКІСТЬ метастазування, Який характерізує Темпи Утворення метастатічніх вузлів.

Визначення показніків системи протеолізу проводили в плазмі крови тварин та пухлінній тканіні. Для Отримання плазми крови в якості антикоагулянту БУВ використаних 3,8% розчин цитрату натрію в пропорції 9: 1. Гомогенат пухлини готувалі на 0,05М трис-НСl буфері (рН 7,4).

ПРА плазми крови (мкмоль арг / хв на л плазми) чи тканини пухлини (мкмоль арг / хв на г Білка) визначавши за розщепленням аргінінвмісного Лужного Білка протамінсульфату спектрофотометричного методом К.М. Веремеєнка (Веремеєнко К.Н. і співавт., 1988). Принцип методу ґрунтується на візначенні пептидів, що містять аргінін, Які відщеплюються від протамінсульфату протеолітічнімі ферментами пухлінної тканини чи плазми крови, что дозволяє візначаті Сумарний Активність нейтральних серинових протеїназ. Вміст б 1 -ІП у плазмі крови (г / л) та тканіні пухлини (мкг / мг тканини) визначавши за здатністю последнего прігнічуваті гідроліз трипсином синтетичного субстрату N- бензоїл -DL-аргінін-p-нітроаніліда (БАПНА).

Вміст б 2 М в плазмі крови (г / л) визначавши за здатністю інгібітора утворюваті з трипсином активний комплекс, Який розщеплює синтетичний субстрат БАПНА, но є нечутлівім до інгібітора з бобів сої (Веремеєнко К.Н. і співавт., 1988). Вміст Білка в досліджуваніх зразки визначавши за методом Lowry OH та співавт. (1951).

Усі отрімані кількісні результати ДОСЛІДЖЕНЬ підлягалі статистичній обробці загальнопрійнятімі методами варіаційної и кореляційної статистики з Використання пакету прикладних програм "Microsoft Excel 7.0". Із сукупності Даних розраховувалі Середнє Арифметичний варіаційного ряду (М), похібку СЕРЕДНЯ Арифметичний (m), крітерій Ст'юдента (t), рівень значущості (р). Різніцю вважаю статистично достовірною при Рівні значімості р <0,05. Степень кореляційного зв'язку между окремий Показники визначавши з Використання комп'ютерної програми "STATISTICA 6.0" методом непараметрічної рангової кореляції Спірмена (rho).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ Обговорення

На Першому етапі дослідження доцільно Було переконатіся, чи Дійсно отрімані Шляхом послідовніх перещеплень пухлина клітін підштамі карциноми Герена та карциноми легені Льюїс є резистентними до цисплатину. Дослідження показали, что у мишей Із карциноми легені Льюїс по мірі зростання курсів введення цисплатину відмічалі поступове Зменшення впліву цитостатика на ріст первинної пухлини та ее метастазування (табл. 1).

Таблиця 1

Протипухлинну та антіметастатічній ефект цисплатину при рості карциноми легені Льюїс (28 доба после перещеплення пухлини)

групи тварин

Діаметр первинної пухлини (мм)

(N = 10)

Гальмування зростання первинної пухлини (%)

Середня Кількість метастазів на тварин

(N = 10)

Зменшення кількості легенево метастазів (%)

LLC

контроль 14,0 ± 0,3 - 24,2 ± 2,1 -
цисплатин 7,6 ± 0,5 # 46 8,6 ± 0,9 # 64,5

LLC-9

контроль 14,5 ± 0,6 - 20,2 ± 1,4 -
цисплатин 10,7 ± 0,6 *, # 26 10,8 ± 0,6 # 46

LLC-19

контроль 13,5 ± 0,5 - 27,6 ± 2,7 -
цисплатин 11,5 ± 0,8 * 15 20,4 ± 1,3 # 26

LLC-27

контроль 13,9 ± 0,5 - 29,8 ± 1,4 * -
цисплатин 13,5 ± 0,6 * 3 26,4 ± 2,2 11

Примітки:

* - P <0,05 у порівнянні з віхідною пухлина;

# - P <0,05 у порівнянні з відповіднім контролем.

Карцинома Герена после 12 послідовніх курсів введення цисплатину такоже практично Втрата чутлівість до цитостатика: Відсоток гальмування росту пухлини Складанний 4,2% (р> 0,05), тоді як аналогічній Показник в групі тварин з віхідною пухлина досяжними 95% (р <0, 01).

Кінетіка росту карциноми Герена та карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину. Зниженя чутлівості пухлина до цисплатину супроводжується суттєвімі змінамі кінетікі їх росту. Зокрема, для резістентної до цисплатину карциноми Герена характерною є пролонгація латентного ПЕРІОДУ росту пухлини в 3,3 рази та Підвищення швідкості ее зростання в 2,0 рази в експоненційній фазі порівняно з віхідною пухлина (р <0,05).

Кінетіка росту резистентних до цисплатину підштамів карциноми легені Льюїс такоже мала суттєві Відмінності порівняно з такою у віхідній пухліні (рис.1).

Аналіз кінетічніх параметрів росту карциноми легені Льюїс свідчіть, что для пухлина з середнім и високим ступенів резістентності до цисплатину (LLC-19 та LLC-27) характерним є пролонгація латентного ПЕРІОДУ їх зростання (в 2,0 рази) та Підвищення швідкості росту в експоненційній фазі (в 3,4 та 3,7 рази, відповідно). Цікаво, что для пухлина з низьких ступенів резістентності (LLC-9) Такі Зміни НЕ характерні.

Незважаючі на трівалу пролонгацію латентного ПЕРІОДУ росту пухлина LLC-19 та LLC-27, ШВИДКІСТЬ їх зростання в експоненційній фазі є значний віщою порівняно з пухлина LLC, что, на нашу мнение, нівелює ефект затримки латентного ПЕРІОДУ зростання Даних пухлина та виробляти до Швидкого наростання пухлінної масі.

Таким чином, при співставленні кінетікі зростання підштамів карциноми Герена та карциноми легені Льюїс, Які були отрімані на кінцевіх рядках формирование резістентності до цисплатину (GC / R та LLC-27), Виявлено, что для обох експериментальний пухлина характерним є пролонгація латентного ПЕРІОДУ росту та Підвищення швідкості росту пухлина в експоненційній фазі.

Формування резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжували такоже зміною інтенсівності ее метастазування: статистична обробка результатів виявило Підвищення середньої кількості метастазів на термінальній фазі росту пухлини LLC-27 (p <0,05) порівняно з віхідною пухлина (табл. 1). Аналіз динаміки змін швідкості метастазування при зніженні чутлівості карциноми легені Льюїс до цисплатину свідчіть про его неоднонаправлені Зміни: від зростання (на 18,2%; p <0,05) до зниженя (на 20,9%; p <0,001).

Таким чином, кінетіка росту та інтенсівність метастазування карциноми легені Льюїс візначається ступенів ее резістентності: для пухлина з середнім и високим ступенів резістентності (LLC-19 та LLC-27) характерним є пролонгація латентного ПЕРІОДУ росту пухлини (в 1,9 та 2,0 рази , відповідно), Підвищення швідкості росту в експоненційній фазі (в 3,3 та 3,7 рази, відповідно) та зростання інтенсівності метастазування (пухлина LLC-27). Для пухлина з низьких ступенів резістентності (LLC-9) Такі Зміни НЕ є характерними.

Протеолітічна Активність та вміст основних інгібіторів протеїназ у плазмі крови тварин при рості пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину. Визначення рівнів ПРА, б 1 -ІП і б 2 М в плазмі крови щурів з віхідною та резистентності до цисплатину карциномою Герена проводили у дінаміці росту пухлини: на 9, 18, 21, 25 добу после перещеплення.

У плазмі крови щурів Із резистентності до цисплатину карциномою Герена в латентній период ее зростання Виявлено зниженя уровня ПРА на 32,2% порівняно з аналогічнім Показники у плазмі крови тварин Із віхідною пухлина (табл. 2). У експоненційній фазі росту (період з 18 по 21 добу включно) резістентної пухлини відмічено Значне зростання уровня ПРА в плазмі крови (в 2,4 та 2,3 рази, відповідно; p <0,05) порівняно з таким у плазмі крови тварин Із віхідною пухлина. Аналогічні Зміни продовжувалі відмічаті на термінальній фазі росту пухлина: величина ПРА в плазмі крови тварин з резистентністю пухлина в 2,2 рази перевіщувала таку в плазмі крови тварин з віхідною пухлина (p <0,05).


Таблиця 2

ПРА (мкмоль арг / хв на л) у плазмі крови щурів при рості карциноми Герена з індукованою резістентністю до цисплатину

пухлина 0 доба 9 доба 18 доба 21 доба 25 доба
GC 139,0 ± 5,0 121,0 ± 6,0 99,0 ± 3,0 * 108,0 ± 4,0 * 151,0 ± 9,0
GC / R 139,0 ± 5,0 82,0 ± 8,0 *, # 233,0 ± 19,0 *, # 249,0 ± 24,0 *, # 329,0 ± 15,0 *, #

Примітки:

GC - віхідна карцинома Герена, GC / R - резистентна до цисплатину карцинома Герена;

* - Р <0,05 у порівнянні з інтактнім контролем;

# - Р <0,05 у порівнянні з відповіднім Показники у групі з віхідною пухлина.

Таким чином, аналіз отриманий Даних свідчіть, что характерною особлівістю резістентної до цисплатину карциноми Герена є суттєве Підвищення уровня ПРА в експоненційній та термінальній фазах росту пухлини порівняно з аналогічнім Показники в групі тварин з віхідною пухлина (p <0,05).

Зміни протеолітічного потенціалу плазми крови щурів з резистентністю до цисплатину карциномою Герена супроводжуються такоже суттєвімі змінамі рівнів основних інгібіторів протеїназ, Які визначаються антіпротеолітічній Потенціал.Зокрема, в експоненційній фазі росту резістентної карциноми Герена в плазмі крови тварин Було Виявлено Підвищення уровня б 1 -ІП (в Середньому на 28,5%) порівняно з таким у тварин з віхідною пухлина (p <0,05).

При співставленні рівнів ПРА та б 1 -ІП в експоненційній фазі росту віхідної та резістентної до цисплатину карциноми Герена Виявлено односпрямований характер змін Даних показніків: зі зниженя Величини ПРА з Деяк запізненням у часі відмічалі такоже и зниженя уровня б 1 -ІП у плазмі крови тварин Із віхідною пухлина; Підвищення уровня ПРА супроводжували паралельних зростанням вмісту інгібітора в плазмі крови тварин з резистентністю пухлина. На мнение дослідніків (Акбашева О.Е. і співавт., 1999), зростання уровня б 1 -ІП можна розглядаті як адекватну реакцію організму на Підвищення ПРА, спрямованостей проти деструкції тканин та пошіреності пухлина процесса. Зрозуміло, что для нейтралізації високого уровня ПРА в плазмі крови щурів з резистентністю пухлина, необхіднім є Підвищення вмісту інгібітора, что и спостерігається в експеріменті. З Іншого боку, Підвищення уровня б 1 -ІП як Білка гострої фази запаленою є несприятливим фактором перебігу захворювання и тому характерізує резистентності пухлина як більш агресівнішу.

Динаміка змін б 2 М - універсального інгібітора протеолітичних ферментів, в плазмі крови тварин з віхідною та резистентності до цисплатину карциномою Герена має односпрямований характер, Який проявляється в зніженні уровня інгібітора. Однако, Було встановлен, что зниженя ступенів чутлівості пухлини до цитостатика супроводжується статистично достовірнім зниженя уровня б 2 М в латентній период росту (на 16,7%) та в експоненційній фазі росту пухлини (на 18,0%).

Визначення протеїназно-інгібіторного балансу проводили Шляхом обчислення співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП та ПРА / б 2 М. Величину даного співвідношення в плазмі крови щурів Із групи інтактного контролю прийомів за Одиниця и обчіслювалі на основе процентного співвідношення, Пожалуйста для шкірного з показніків у групі контролю дорівнювало 100% (табл. 3).

Результати дослідження показали, что характерною особлівістю резістентної до цисплатину карциноми Герена є Зміни в направленості протеїназно-інгібіторного балансу в експоненційній та термінальній фазах росту пухлини (табл. 3). Зокрема, в плазмі крови щурів Із віхідною карциномою Герена зниженя Величини ПРА / б 1 -ІП відносно уровня інтактного контролю асоціюється з прігніченням протеолізу, очевидно, за рахунок інгібування актівності протеолітичних ферментів. На протівагу Наведеним данім, величина співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП в експоненційній та термінальній фазах росту резістентної пухлини в 2,0 рази (p <0,05) перевіщує таку в групі тварин з віхідною пухлина, что Фактично свідчіть про Порушення дінамічної рівновагі между протеолітічнімі ферментами та їх інгібітором у БІК Підвищення сумарної актівності серинових протеїназ при розвитку резістентності карциноми Герена до цисплатину. Слід кож Зазначити, что величина співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП вказує на ті, что рівень б 1 -ІП в плазмі крови щурів з резистентністю пухлина є недостатнім для нейтралізації наявної ПРА.

Величина співвідношення рівнів ПРА / б 2 М такоже булу значний віщою в плазмі крови щурів Із резистентний до цисплатину карциномою Герена (табл.3), что свідчіть про суттєве Порушення рівноваги "фермент-інгібітор" при розвитку резістентності карциноми Герена до цисплатину.

Експоненційна фаза зростання резістентної до цисплатину карциноми Герена характерізувалася значний підвіщенням співвідношення рівнів б 1 -ІП / б 2 М в плазмі крови порівняно з відповіднім Показники у групі тварин Із віхідною пухлина (табл. 3), что свідчіть про істотне Порушення антіпротеолітічного балансу при розвитку резістентності пухлини до цисплатину.

Підсумовуючі результати проведеного фрагменту роботи, можна констатуваті, что при розвитку резістентності карциноми Герена до цисплатину найбільш суттєві Відмінності в кінетіці пухлина росту та характері змін протеїназно-інгібіторного балансу були віявлені в експоненційній фазі росту пухлина.

Наступний завдання роботи Було дослідження динаміки змін показніків системи протеолізу в плазмі крови мишей з різнімі за чутливістю до цисплатину підштамамі карциноми легені Льюїс. Визначення рівнів ПРА, б 1 -ІП і б 2 М в плазмі крови мишей різніх груп проводили на 10, 15, 20, 25, 28 добу после перещеплення пухлини.

При зніженні чутлівості пухлини до цитостатика суттєві Зміни рівнів ПРА були віявлені в латентній период та експоненційній фазі росту пухлини (табл. 4).

В латентній период росту пухлини LLC-9 (як и пухлини LLC) НЕ відмічалі вірогідніх змін ПРА (р> 0,05) порівняно з відповіднім Показники інтактного контролю, тоді як для пухлина з більш низьких щаблях чутлівості до цисплатину (LLC-19 и LLC -27) характерним Було суттєве Підвищення уровня ПРА (в 1,6 та 2,0 рази, відповідно, р <0,05). При зніженні чутлівості до цисплатину карциноми легені Льюїс в експоненційній фазі ее зростання такоже відмічалі зростання ПРА в плазмі крови (р <0,05). Кроме того, Було показано, что зміна рівнів ПРА в плазмі крови мишей Із карциноми легені Льюїс в експоненційній фазі росту (на 25 добу) візначається ступенів резістентності пухлини до цисплатину: для пухлина з низьких ступенів резістентності (LLC-9) характерним є незначна Підвищення ПРА (в 1,4 рази), для пухлина з середнім (LLC-19) та високим (LLC-27) ступені резістентності - значних Підвищення ПРА (в 2,1 та 4,1 рази, відповідно).

Таким чином, аналіз одержаних Даних свідчіть про Підвищення Величини ПРА в плазмі крови мишей Із карциноми легені Льюїс при розвитку резістентності до цисплатину: зі збільшенням ступенів резістентності пухлини до цитостатика відмічається Підвищення ПРА в латентній период та експоненційній фазі росту.

Співставлення уровня б 1 -ІП в експоненційній фазі росту різніх за чутливістю до цисплатину підштамів карциноми легені Льюїс свідчіть, что зниженя чутлівості пухлини до цитостатика супроводжується суттєвім підвіщенням уровня б 1 -ІП в плазмі крови тварин. Зокрема, вміст інгібітора в плазмі крови тварин Із пухлина LLC-27 на 60% перевіщував значення інтактного контролю (р <0,05), тоді як для пухлина LLC и LLC-9 таких змін не виявлено. Різніця между рівнем даного інгібітора в плазмі крови тварин з пухлина LLC та з пухлина LLC-27 Складанний 58,5% (р <0,05). Відмічено асоціатівній зв'язок между зростанням уровня б 1 -ІП в експоненційній фазі росту пухлини LLC-27 та підвіщенням інтенсівності ее метастазування.

Співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП, величина которого растет зі збільшенням ступенів резістентності карциноми легені Льюїс, вказує на ті, что, незважаючі на високий рівень б 1 -ІП по відношенню до інтактного контролю, в плазмі крови мишей з пухлина LLC-19 та LLC-27 спостерігається відносній дефіціт б 1 -ІП, тобто концентрації інгібітора недостатньо для нейтралізації наявної актівності протеолітичних ферментів (табл. 5). Необходимо такоже Зазначити, что найбільш суттєві Зміни співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП відмічаються при рості пухлини LLC-27, для якої характерним булу Найвища інтенсівність метастазування. Високий метастатічній Потенціал пухлини LLC-27 порівняно з пухлина LLC свідчіть про Підвищення ее інвазівності, реалізація якої требует вісокої актівності протеолітичних ферментів.

У плазмі крови мишей всех груп на різніх етапах спостереження за ростом пухлина Виявлено зниженя уровня б 2 М у порівнянні з відповіднім Показники у інтактних тварин. Встановлен, что Підвищення ступенів резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжується зниженя уровня б 2 М в латентній период росту пухлини. Зокрема, вміст інгібітора в плазмі крови тварин Із пухлина LLC-19 и LLC-27 зніжувався відповідно на 23,3% та 30,8% у порівнянні з інтактнім контролем (р <0,05). Для пухлина LLC и LLC-9 таких змін не виявлено. Вміст інгібітора в плазмі крови тварин Із пухлина LLC-27 БУВ зниженя на 27,2% порівняно з таким у плазмі крови тварин з пухлина LLC (р <0,05).

Зниженя чутлівості карциноми карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжували такоже порушеннях співвідношення между рівнямі ПРА та б 2 М в плазмі крови в БІК Підвищення ПРА та дефіціту інгібітора. Порушення даної рівновагі Було найбільш вираженості в плазмі крови мишей з пухлина LLC-19 та LLC-27 (табл. 5).

Таким чином, співвідношення "фермент-інгібітор" при розвитку резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину свідчіть про зниженя рівнів б 1 -ІП та б 2 М відносно уровня актівності протеолітичних ферментів.

ПРА та вміст б 1 -ІП у тканіні карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину. Загальновідомо, что одним з можливіть джерел надходження протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у кровоносна русло может буті синтез їх злоякіснімі клітінамі з подалі секрецією в позаклітінній простір. За ціх обставинні цікаво Було співставіті Зміни рівнів ПРА і б 1 -ІП в пухлінній тканіні та плазмі крови мишей з віхідною та резистентності до цисплатину карциномою легені Льюїс.

Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать, что на всех етапах спостереження рівень ПРА в тканіні пухлини LLC-27 значний перевіщував такий у пухліні LLC. Так, зокрема, на 15 добу рівень ПРА в тканіні пухлини LLC-27 в 61,8 рази перевіщував такий у тканіні пухлини LLC (р <0,001). Течение подалі періодів спостереження за пухлина зростанням відмічалі значний менше, но все ще достаточно суттєве Підвищення ПРА в резістентній карціномі легені Льюїс: на 20 добу рівень ПРА в резістентній пухліні перевіщував такий у віхідній у 8,6 разів (р <0,001), а на 25 добу - у 4,2 рази (р <0,001). Цілком очевидно, что Такі Зміни ПРА можна розглядаті як одну з причин Підвищення інтенсівності метастазування пухлини LLС-27, оскількі Посилення протеолізу обумовлює Підвищення інвазивних властівостей злоякісніх клітін, а такоже їх міграційну здатність. У тій же година, вміст б 1 -ІП в тканіні пухлина LLС-27 БУВ значний нижчих (на 49,5%) у порівнянні з таким у тканіні пухлина LLC (р <0,001).

Співставлення рівнів ПРА і б 1 -ІП в тканіні пухлини и плазмі крови на окремий етапах пухлина росту, на нашу мнение, может буті достаточно інформатівнім для розуміння роли системи протеолізу в пухлінній прогресії. Така думка Виглядає переконливою Завдяк співставленню уровня ПРА и вмісту б 1 -ІП на 25 добу после перещеплення пухлина (период масової з'явилися метастазів у легень тварин). Показове, что именно в цею период у тварин з віхідною карциноми легені Льюїс спостерігається Підвищення рівнів ПРА і б 1 -ІП у тканіні пухлини, и навпаки, зниженя рівнів ПРА та б 1 -ІП у плазмі крови. Що стосується змін ПРА и уровня б 1 -ІП у тварин з резистентністю пухлина, то тут и в тканіні пухлини, и в плазмі крови, має місце суттєве наростання ПРА и уровня б 1 -ІП.

Таким чином, порівняння динаміки змін показніків системи протеолізу в організмі мишей з віхідною и резистентності до цисплатину карциномою легені Льюїс свідчіть, что и в тканіні пухлини LLC-27, и в плазмі крови мишей з відповідною пухлина, Рівні ПРА є значний віщімі порівняно з такими при рості віхідної пухлини LLC. Таке наростання ПРА в пухлина LLC-27 виробляти до зміщення протеїназно-інгібіторного балансу в БІК Посилення протеолізу та дефіціту основних інгібіторів протеїназ, что, в свою черга, обумовлює Підвищення інтенсівності метастазування Даних пухлина.

У підтрімку цього тверджень свідчіть кож величина співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП у пухлінній тканіні (табл. 6).

Відповідно, можна констатуваті, что розвиток резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжується зміщенням протеїназно-інгібіторного балансу в тканіні пухлини у БІК Підвищення ПРА. Як було зазначилися вищє, аналогічні Зміни спостерігаються и в плазмі крови тварин. Тому можна пріпустіті, что значні Відмінності протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови тварин з пухлина LLC та LLC-27 обумовлені порушеннях рівновагі между протеїназамі та їх інгібіторамі безпосередно в тканіні пухлини.

Кореляційні залежності между зміною рівнів ПРА, б 1 -ІП і б 2 М та кінетікою росту експериментального пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину.Аналіз кореляційніх зв'язків между пухлина процесом (динаміка змін об'єму пухлини) та дінамікою змін показніків системи протеолізу показавши Відсутність кореляційніх перелогових между об'ємом пухлини та ПРА чи рівнямі б 1 -ІП і б 2 М в плазмі крови щурів з віхідною карциномою Герена. Натомість, в плазмі крови щурів з резистентністю до цисплатину карциномою Герена Виявлено пряму кореляційну залежність между об'ємом пухлини та ПРА (rho = 0,7; p = 0,000001), между об'ємом пухлини и рівнем б 1 -ІП (r = 0,67; p = 0,000002). Пряма кореляційна залежність между об'ємом пухлини та рівнямі ПРА (rho = 0,42; p = 0,05) і б 1 -ІП
(Rho = 0,65; p = 0,001) в плазмі крови Виявлено такоже при рості карциноми легені Льюїс при розвитку резістентності до цисплатину. У пухлінній тканіні такоже встановлен кореляційній зв'язок между об'ємом резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс та рівнямі ПРА (rho = 0,5; p = 0,03) и б1-ІП (rho = 0,76; p = 0, 0001).


ВИСНОВКИ

На експериментальний моделях карциноми Герена та карциноми легені Льюїс встановлен, что формирование резістентності пухлина до цисплатину асоціюється зі змінамі кінетікі їх росту та супроводжується порушеннях протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови та пухлінній тканіні.

1. Виявлено, что для резістентної до цисплатину карциноми Герена характерним є пролонгація латентного ПЕРІОДУ росту пухлини (в 3,3 рази) та Підвищення швідкості ее зростання в експоненційній фазі (в 2,0 рази) порівняно з віхідною пухлина.

2. встановлен, что в експоненційній фазі росту резістентної до цисплатину карциноми Герена в плазмі крови щурів зростають Рівні ПРА (в 2,4 рази) і б 1 -ІП (на 28,5%) та Дещо зніжується (на 18,0%) рівень б 2 М порівняно з такими у тварин з віхідною пухлина.

3. встановлен, что кінетіка росту та інтенсівність метастазування резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс візначається ступенів ее резістентності: для пухлина з середнім и високим ступенів резістентності (LLC-19 та LLC-27) характерним є пролонгація латентного ПЕРІОДУ росту пухлини (в 2,0 рази), Підвищення швідкості росту в експоненційній фазі (в 3,4 и 3,7 рази, відповідно) та Підвищення інтенсівності метастазування (LLC-27). Для пухлина з низьких ступенів резістентності (LLC-9) Такі Зміни НЕ є характерними.

4. встановлен, что в експоненційній фазі росту резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс зміна рівнів ПРА в плазмі крови візначається ступенів резістентності: для пухлина з низьких ступенів резістентності (LLC-9) характерним є незначна Підвищення ПРА (в 1,4 рази), для пухлина з середнім (LLC-19) та високим (LLC-27) ступені резістентності - значних Підвищення ПРА (в 2,1 та 4,1 рази, відповідно). Розвиток резістентності пухлини до цитостатиків супроводжується підвіщенням уровня б 1 -ІП (на 58,5% для пухлини LLC-27) в експоненційній фазі ее зростання та зниженя уровня б 2 М в латентній период росту (на 27,2% для пухлини LLC-27 ).

5. Показано, что при рості резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс (LLC-27) в пухлінній тканіні значний підвіщується рівень ПРА (в 4,2 - 61,8 рази) у порівнянні з таким у віхідній пухліні, а вміст б 1 -ІП , навпаки, зніжується (на 49,5%).

6. встановлен, что розвиток резістентності до цисплатину карциноми Герена та карциноми легені Льюїс супроводжується порушеннях протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови та пухлінній тканіні в БІК Підвищення уровня ПРА.

7. У плазмі крови щурів з резистентністю до цисплатину карциномою Герена, На Відміну Від віхідної пухлини, Виявлено пряму кореляційну залежність между об'ємом пухлини та рівнямі ПРА (rho = 0,7) і б 1 -ІП (rho = 0,67) . Визначили такоже пряму кореляційну залежність между об'ємом пухлини та рівнямі ПРА (rho = 0,42) і б 1 -ІП (rho = 0,65) в плазмі крови мишей з резистентністю до цисплатину карциномою легені Льюїс (LLC-27). Аналогічній кореляційній зв'язок между об'ємом резістентної до цисплатину карциноми легені Льюїс та рівнямі ПРА (rho = 0,5) і б 1 -ІП (rho = 0,76) БУВ Виявлення безпосередно и в пухлінній тканіні.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Yurchenko OV, Todor IN, Tryndyak VP, Tregubova NA, Kovtonyuk OV, Solyanik GI, Kulik GI, Chekhun VF Resistance of Guerin's carcinoma cells to cisplatine: biochemical and morphological aspects // Exp. Oncol. - 2003. - Vol.25, № 1. - P. 64 - 68. (Особистий внесок здобувача: підібрано и проаналізовано наукову літературу за темою статті, Здійснено аналіз та математичне обробка результатів дослідження, підготовлено роботу до друку).

2. Chekhun VF, Kovtonyuk OV, Todor IN, Kulik GI Total proteolytic activity and levels of the main proteinases inhibitors in blood plasma of mice bearing Lewis lung carcinoma upon development of resistance to cisplatin // Exp. Oncol. - 2005. - Vol.27, №4. - P. 286 - 289. (Особистий внесок здобувача: проведено експериментальну часть роботи, самостійно визначили показатели протеолітічної системи, Вівче кінетіку росту пухлина, проведено статистичний обробка результатів, проаналізовано результати дослідження та підготовлено публікацію до друку).

3. Тодор І.М., Кузьменко А.П., Трегубова Н.А., Триндяк В.П., Ковтонюк О.В., Кунская Л.Н., Стеблянко Т.І., Кулик Г.І., Чехун В.Ф. Лікарська резистентність пухлин і метастазування в експерименті // Укр. мед. альманах. - 2006. - Т. 9, №4. - С.111 - 112. (Особистий внесок здобувача: проведено визначення протеолітічної актівності та дослідження кінетікі росту первинного пухлина).

4. Патент на Винахід України 76922, (51) МПК (2006) G01N 33/50 A61K31 / 282 (2006.01). Способ Виявлення чутлівості злоякісніх пухлина до Дії цисплатину // Чехун В.Ф., Ковтонюк О.В., Тодор І.М., Кулик Г.І .. Заявл. 02.06.2005; Опубл. 15.09.2006. - Бюл. №9. - 8 с. (Особистий внесок здобувача: проведено планування схеми експеримент, самостійно визначили протеолітічну Активність, проведено дослідження ефектівності протіпухлінної хіміотерапії, Здійснено аналіз та математичне обробка результатів, підготовлено роботу до друку).

5. Ковтонюк О.В., Прізімірська Т.В., Тодор І.М., Кулик Г.І., Чехун В.Ф. Дослідження актівності серинових протеїназ та їх інгібіторів в плазмі крови мишей в дінаміці розвитку карциноми 3LL з індукованою резістентністю до цисплатину // Тези VI конференции молодих онкологів України "Сучасні проблеми експериментальної та КЛІНІЧНОЇ онкології", 4-5 грудня 2003 р. - Київ. - 2003. - С. 24.

6. Тодор І.М., Трегубова Н.А., Триндяк В.П., Ковтонюк О.В., Кулик Г.І., Чехун В.Ф. Особливості метаболізму і ультраструктури метастазуючою карциноми легенів Льюїс при формуванні резистентності до цисплатину // Матеріали III з'їзду онкологів і радіологів СНД, 25 - 28 Мая 2004. - Мінськ. - 2004. - Ч. 1. - с.351.

7. Chekhun VF, Kulik GI, Todor IN, Kovtonyuk OV Proteolytic activity and antiproteases at metastasis of cisplatin-sensitive and cisplatin-resistant Lewis lung carcinoma // Abstract Book. 18 European association for cancer research, 3 - 6 July 2004. - Innsbruck, Austria. - 2004. - P. 320.

8. Kovtonyuk OV, Chekhun VF, Todor IN, Kulyk GI Character of changes in the total proteolytic activity and the content of main proteinase inhibitors in blood plasma of C57Bl / 6 mice upon the cisplatin resistance development of Lewis lung carcinoma // International Student Congress of Medical Sciences, 15- 18 June, 2005. - Groningen, The Netherlands. - 2005. - P. 54.

9. Ковтонюк О.В., Тодор І. М., Кулик Г. І., Чехун В.Ф. Протеолітічна Активність у плазмі крови мишей з карциномою легені Льюїс та щурів з карциномою Герена при формуванні резістентності до цисплатину // Тези ІІ науково-практичної конференции молодих вчених та спеціалістів "Актуальні проблеми фармакології та токсікології", 22 грудня 2005 р. - Київ. - 2005. - С. 44.

10. Kovtonyuk OV, Todor IN, Kulik GI, Chekhun VF Proteolytic activity and content of alpha-1-proteinase inhibitor upon the growth of mice with Lewis lung carcinoma in the blood plasma and tumor tissue // International Medical Students 'Congress Novi Sad. - Serbia. - 2006. - P. 20.

11. Kovtonyuk OV, Chekhun VF, Todor IN, Kulyk GI Proteolytic activity and content of alpha-1-proteinase inhibitor in cisplatin-sensitive and cisplatin-resistant Lewis lung carcinoma // 17 European Student's Conference: Abstract Book, 8 - 12 October, 2006, - Berlin, Germany / European Journal of Medical Research. - 2006. - Vol. 11. - P. 123 - 124.

12. Ковтонюк О.В., Чехун В.Ф., Тодор І.М., Кулик Г.І. Протеолітічна Активність та вміст б 1 -інгібітору протеїназ в плазмі крови та тканіні пухлини мишей при формуванні резістентності карциноми LLC до цисплатину // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции з міжнародною участю: "Молекулярні основи и КЛІНІЧНІ проблеми резістентності до лікарськіх ЗАСОБІВ", 2 - 3 листопада 2006 р., Київ / Онкологія. - 2006. - Т. 5. № 2. - С. 177 - 178.

13. Чехун В.Ф., Ковтонюк О.В., Кулик Г.І., Тодор І.М. Розвиток лікарської резистентності in vivo і активність компонентів системи протеолізу // Матеріали з'їзду IV з'їзду онкологів і радіологів СНД, 2006. - Баку: НЦО МОЗ Азербайджанської Республіки, 2006. - С. 50.


Анотація

Ковтонюк О.В. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісніх пухлина з індукованою резістентністю до цисплатину. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - онкологія. - Інститут експериментальної патології, онкології и радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ - 2008.

Дісертаційна робота присвячено вивченню особливо протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крови та пухлінній тканіні в дінаміці росту карциноми Герена та карциноми легені Льюїс з індукованою резістентністю до цисплатину.

В експеримент in vivo Було показано, что зниженя чутлівості злоякісніх пухлина до цисплатину супроводжується суттєвімі змінамі кінетікі пухлина росту: пролонгацією латентного ПЕРІОДУ росту та підвіщенням швідкості росту в експоненційній фазі. Встановлен, что зміна кінетікі росту пухлина асоціюється з підвіщенням сумарної протеолітічної актівності (ПРА) и уровня б 1 -інгібітора протеїназ (б 1 -ІП) та зниженя уровня б 2 -макроглобуліну (б 2 М) в плазмі крови тварин. Виявлено пряму кореляційну залежність между об'ємом резистентних пухлина та рівнямі ПРА і б 1 -ІП в плазмі крови та пухлінній тканіні. Cпіввідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП у плазмі крови та пухлінній тканіні свідчіть про суттєве зміщення протеїназно-інгібіторного балансу в БІК Підвищення ПРА при розвитку резістентності пухлина до цисплатину.

Показано, что формирование резістентності карциноми легені Льюїс до цисплатину супроводжується підвіщенням інтенсівності метастазування на фоні Підвищення ПРА в плазмі крови та пухлінній тканіні.

Ключові слова: протеїназно-інгібіторній баланс, серінові протеїназі, протеолітічна Активність, б 1 -інгібітор протеїназ, б 2 -макроглобулін, лікарська резістентність, цисплатин, карцинома Герена, карцинома легені Льюїс, кінетіка пухлина росту, метастазування.

АНОТАЦІЯ

Ковтонюк О.В. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 - онкологія. - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Києва - 2008.

Дисертацію присвячено вивченню особливостей протеїназно-інгібіторного балансу в динаміці зростання карциноми Герена і карциноми легені Льюїс з індукованою резистентністю до дії протипухлинного препарату цисплатину. Мета роботи полягала у вивченні загальної протеолітичної активності (ПРА) і рівня основних інгібіторів протеолітичних ферментів - б 1-інгібітор протеїназ (б 1 -ІП) і б 2 -макроглобуліну (б 2 М) в плазмі крові і пухлинної тканини експериментальних тварин, яким були перевиті подштамми карциноми Герена і карциноми легені Льюїс з різною чутливістю до цисплатину.

Експерименти були проведені на 140 щурах лінії Вістар і 478 мишах лінії C57Bl / 6. Формування резистентності до цисплатину проводили шляхом послідовних перевівок клітин пухлини, отриманих від тварин, яким вводили цитостатик.

У серії експериментів з карциномою легені Льюїс використовували пухлинні подштамми, отримані на різних етапах формування резистентності: LLC-9 (початковий етап), LLC-19 (проміжний етап), LLC-27 (кінцевий етап). В експериментах з карциномою Герена використовували пухлинний подштамм, отриманий на кінцевому етапі формування резистентності до цисплатину (GC / R) .Як контрольних груп використовували тварин з вихідними (чутливими до дії цисплатину) пухлинами - карциномою Герена (GC) і карциномою легені Льюїс (LLC ).

Було показано, що формування резистентності до цисплатину карциноми Герена і карциноми легені Льюїс супроводжується суттєвими змінами кінетики пухлинного росту, що проявляються в пролонгації латентного періоду росту (в 3,3 рази для GC / R; в 2,0 рази для LLC-19 і LLC- 27) з подальшим збільшенням швидкості росту в експоненційної фазі (в 2,0 рази для GC / R; в 3,3 і 3,7 рази для LLC-19 і LLC-27, відповідно). Встановлено, що зміна кінетики росту карциноми Герена і карциноми легені Льюїс при розвитку їх резистентності до цисплатину супроводжується підвищенням ПРА і збільшенням рівня основного інгібітору протеїназ - б 1 -ІП в плазмі крові. Зокрема, виявлено пряму кореляційну залежність між обсягом резистентної карциноми Герена і рівнем ПРА (rho = 0,7; p = 0,000001), а також об'ємом пухлини та рівнем б 1 -ІП (rho = 0,67; p = 0, 000002) в плазмі крові. Прямий кореляційний залежність між обсягом пухлини і рівнями ПРА (rho = 0,42; p = 0,05) і б 1 -ІП (rho = 0,65; p = 0,001) виявлена також в плазмі крові мишей з резистентної до цисплатину карциномою легені Льюїс (LLC-27). Необхідно відзначити, що аналогічна кореляційний залежність між обсягом пухлини і рівнями ПРА (rho = 0,5; p = 0,03) і б 1 -ІП (rho = 0,76; p = 0,0001) була виявлена безпосередньо і в пухлинної тканини (LLC-27).

Співвідношення рівнів ПРА / б 1 -ІП свідчить про суттєве зміщення рівноваги між активністю протеолітичних ферментів і рівнем їх ендогенного інгібітора (в бік збільшення ПРА) в умовах розвитку резистентності карциноми Герена і карциноми легені Льюїс до цисплатину, незважаючи на те, що рівень б 1 - ВП у плазмі крові тварин з резистентними пухлинами значно перевищує такий в плазмі крові тварин з вихідними пухлинами. Таким змінам протеїназно-інгібіторного балансу в плазмі крові передують зміни рівнів ПРА і б 1 -ІП в пухлинної тканини. Зокрема, на моделі карциноми легені Льюїс показано, що рівень ПРА в тканини резистентної пухлини (LLC-27) значно перевищував такий в тканини початкової пухлини (LLC), в той час як рівень інгібітора в тканини резистентної пухлини, навпаки, був знижений.

Розвиток початкової карциноми легені Льюїс і її резистентних подштаммов супроводжувалося зниженням концентрації б 2 М в плазмі крові. Співвідношення ПРА / б 2 М свідчить про більш виражений дефіцит інгібітора в плазмі крові тварин з резистентними до цисплатину подштамамі пухлин. Така зміна протеїназно-інгібіторного балансу асоціюється зі збільшенням інтенсивності метастазування карциноми легені Льюїс при зниженні її чутливості до цисплатину (LLC-27).

Ключові слова: протеїназно-інгібіторний баланс, серинові протеїнази, протеолітична активність, б 1-інгібітор протеїназ, б 2 -макроглобуліну, лікарська резистентність, цисплатин, карцинома Герена, карцинома легкого Льюїс, кінетика пухлинного росту, метастазування.


ANNOTATION

Kovtonyuk OV Сhange of the proteinase-antiproteinase balance during growth of malignant tumours with induced cisplatin resistance. - Manuscript.

Dissertation for the candidate of biological science degree in speciality 14.01.07 - Oncology. - RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, National Academy of Scienсes of Ukraine, Kyiv - 2008.

The thesis is devoted to the study of the proteinase-antiproteinase balance in the dynamics of the growth of Guerin carcinoma and Lewis lung carcinoma with induced cisplatin resistance.

The decrease of tumour cisplatin sensitivity in vivo was shown to be accompanied by significant changes of the kinetics of tumour growth: prolonged latent growth period and increase of exponential phase growth rate. The change of the growth kinetics has been found to associate with the elevation of total proteolytic activity (TРА) as well as the level of б 1 -proteinase inhibitor (alpha1PI) and decrease б 2 -macroglobuline (alpha2M) level in blood plasma. A direct correlation dependence of the volume of resistant Guerin carcinoma and Lewis lung carcinoma, TPA and alpha1PI levels in blood plasma and tumour tissue is determined. The value of TPA / alpha1PI ratio has shown that the development of tumour cisplatin resistance is accompanied by the imbalance between proteolytic and antiproteolytic activities shifted to the TPA increase in blood plasma and tumour tissue.

The development of Lewis lung carcinoma cisplatin drug resistance is accompanied by the increase of its metastasis together with the elevation of TPA in blood plasma.

Key words: proteinase-antiproteinase balance, serine proteinases, total proteolytic activity, б 1 -proteinase inhibitor, б 2 -macroglobuline, drug resistance, cisplatin, Guerin carcinoma, Lewis lung carcinoma, tumour growth kinetics, metastasis.


  • ЗМІНИ ПРОТЕЇНАЗНО-ІНГІБІТОРНОГО БАЛАНСУ ПРИ РОСТІ ЗЛОЯКІСНІХ пухлина З ІНДУКОВАНОЮ РЕЗІСТЕНТНІСТЮ ДО цисплатину
  • АВТОРЕФЕРАТ
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ
  • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ Обговорення
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  • Скачати 56.06 Kb.