Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показніків крови при невропатії Лицьова нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції


    Головна сторінка

Дата конвертації07.12.2017
Розмір42 Kb.
Типреферат

Міністерство охорони здоров'я України

Луганський державний медичний університет

Коротнєв Валерій Миколайович

УДК 616: 612 / 1.796.071.2: 796.015

Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показніків крови при невропатії Лицьова нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

14.03.04 - Патологічна фізіологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Луганськ-2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Луганске державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичний наук, професор Мироненко Тетяна Василівна, Луганський державний медичний університет МОЗ України, завідувачка кафедри неврології та нейрохірургії

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Смірнов Сергій Миколайович, Луганський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри медичної біології;

доктор медичний наук, професор Єжов Володимир Володимирович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії факультету післядипломної освіти

Захист відбудеться "22" серпня 2008 р. про 11.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.600.02 при Луганськ державному медичному університеті (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Луганського державного медичного університету (91045, м. Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1)

Автореферат розісланій "17" липня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, доцент Шанько В.М.


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Дані епідеміологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ вказують на скроню пошіреність Ураження лицьового нерва (ЛН), Які спостерігають НЕ только в молодому, но й похилилися віці. Так, невропатія лицьового нерва (нлн) посідає друге місце среди Ураження періферійніх Нервів и ставити за частотою Виникнення 13-24 віпадків на 100 тисяч осіб (Engstron M. et al., 2000; Yen YZ etal., 2003). Тенденція до зростання нлн в старших вікових групах пов'язана з постарінням населення, підвіщенням уровня захворюваності на мозковий-судинна патологію та артеріальну гіпертензію (Мироненко Т.В. и співавт., 2003). У 18-26% СПОСТЕРЕЖЕНЬ НЕ відбувається полного Відновлення Функції ЛН, залішається косметичний дефект у виде постневрітічніх контрактур мімічніх м'язів (ММ), Який виробляти до Важка депресій, виробничої дезадаптації. Все це обумовлює медико-соціальну значімість вопросам діагностики й лікування Ураження ЛН та его ускладнень. Незважаючі на давність досліджуваної проблеми, питання ранньої та діференційної діагностики Ураження ЛН, особливо в осіб похилого віку, Вибори оптімальної тактики лікування, розробки крітеріїв прогнозування Завершення захворювання в цієї категорії Хворов залішаються недостатньо Вивчення й віклікають до себе обґрунтований Інтерес.

Такі нейрофізіологічні методи, як електронейроміографія (ЕНМГ) та електроміографія (ЕМГ), є високо інформатівнімі НЕ только у візначенні ступенів Ураження ЛН, но й у вінікненні репаративних процесів у ньом (Чеботарьова Л.Л. и співавт., 2003; Кугелева А.О ., 2004). Існує Певна ЕНМГ-характеристика періодів захворювання, однак! Застосування стімуляційної ЕНМГ та дослідження мігального рефлексу (МР) в прогнозуванні завершення нлн в осіб старше 60 років до цього часу не нашли широкого Висвітлення й использование.

Новим безпосередньо у вивченні порушеннях поза- та внутрішньочерепної гемодинаміки в патогенезі нлн стало Впровадження ультразвукової доплерографії (УЗДГ). Робіт, присвячений вивченню кровообігу пріцільно в ліцевій (ЛА) и верхньощелепній артеріях при нлн, недостатньо, наявні літературні джерела характеризують мозкові гемодинамічні Порушення у виде зниженя кровонаповнення або наявність ознака ангіодістонії только в гілках вертебробазілярної системи у випадка ішемічного Ураження ЛН. Тому Впровадження цього методу в діагностику нлн потребує Подальшого Вивчення.

Согласно з данімі літератури, ішемічні нлн супроводжуються Певна змінамі в крови - гіперхолестерінемією, актівізацією коагуляційного гемостазу, змінамі концентрації нейромедіаторів, АТФ, Біологічно активних Речовини (серотонін, гістамін), Які погіршують церебральний та інтраневральну мікроціркуляцію (MoussouttasM. Etal., 1998). Подає Інтерес дослідження вмісту при нлн таких Біологічно активних Речовини, як серотонін и АТФ у тромбоцитах періферійної крови, Які НЕ только регулюють Кровообіг, но й будучи нейротрансмітерамі, характеризують Певної мірою функціональну Активність лицьового нерва. Є обмежена Кількість робіт, присвячений цьом харчування.

Існує велика Кількість способів лікування нлн Із ЗАСТОСУВАННЯ медикаментозних и нетрадіційніх методів (Курако Ю.Л. и співавт., 2002; Мироненко Т.В. и співавт., 2003). У літературі практично відсутня інформація относительно обов'язкового поетапна лікування нлн з діференційованім ЗАСТОСУВАННЯ магнітотерапії, фонофорезу з «Біотрофом-6», постізометрічної релаксації (ПІР) м'язів лица. Вказані наукові напрями є недостатньо Вивчення й потребують подалі ДОСЛІДЖЕНЬ.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри неврології та нейрохірургії Луганського державного медичного університету «Розладі вегетативного гемостазу та Порушення вегетатівної регуляції при захворюваннях нервової системи» (№ державної реєстрації 0198U005868). Дисертант є співвіконавцем цієї тими. Автор є Єдиним Виконавцю тими «Патофізіологічні Критерії ОЦІНКИ та методи корекції порушених нейро-м'язового апарату у осіб, старших 60 років, з нлн» (№ державної реєстрації 0107U004400).

Мета роботи - Вивчення змін гемодинаміки, реґіонарного кровообігу, метаболічних показніків крови при нлн у осіб похилого віку, та розробка методів їх корекції.

Відповідно до мети дослідження Було поставлено Такі завдання:

У осіб похилого віку (старших 60 років) з нлн:

1. Провести клініко-неврологічне та нейрофізіологічне обстеження.

2. Вівчіті серотонін-транспортну, серотонін-поглінаючу, агрегаційну здатність та енергетичний Потенціал тромбоцітів періферійної крови.

3. Дослідіті показатели церебральної та періферійної (ліцевої) гемодинаміки

4. Розробити поетапні діференційовані методи лікування з Використання мексидола в зелених сандалів з магнітофорезом з нікотіновою кислотою, фонофорезом з «Біотрофом-6» и ПІР.

Об'єкт дослідження: клініко-неврологічний та нейрофізіологічній статус, стан гемодинаміки, реґіонарного кровообігу, метаболічних показніків крови при нлн у осіб похилого віку.

Предмет дослідження: Вплив поетапна діференційованіх методів лікування нлн на клініко-неврологічний та нейрофізіологічній статус, стан гемодинаміки, реґіонарного кровообігу, метаболічних показніків крови осіб похилого віку.

Методи дослідження: клініко-неврологічні (з об'єктівізацією ступенів Рухів, вегетативних та сенсорних розладів у зоне іннервації ЛН), біохімічні (дослідження вмісту серотоніну, АТФ у тромбоцитах періферійної крови, серотонін-транспортної та агрегаційної актівності тромбоцітів), нейрофізіологічні (ЕМГ, ЕНМГ , УЗДГ поза- та внутрішньочерепніх Судін), статистичні (статистичний тест STATISTICA 5.0, метод рангової кореляції).

Наукова новизна отриманий результатів. Вперше, на Основі визначення клінічніх, біохімічніх та нейрофізіологічніх особливо, Які відображають Відновлення гемодинаміки та електроміогенезу в системе «ЛН - ММ», предложено уніфіковану схему ОЦІНКИ компенсаторних можливий на етапах лікування нлн в осіб похилого віку. Встановлен діагностічну та прогностичність Цінність показніків серотонін-транспортної, серотонін-поглінаючої, агрегаційної здатності та енергетичного потенціалу тромбоцітів, УЗДГ та ЕНМГ для визначення тяжкості Ураження ЛН й прогнозом его Відновлення. Оптімізовані методичні підході біохімічного та нейрофізіологічного обстеження та розроблено Критерії діагностики функціонального стану системи «ЛН - ММ» в дінаміці захворювання та моніторингу функцій в результате лікування, а такоже прогнозування виходів захворювання в осіб старших 60 років.

Практичне значення отриманий результатів. Предложено новий метод КОМПЛЕКСНОЇ клініко-біохімічної та нейрофізіологічної ОЦІНКИ функціонального стану системи «ЛН - ММ» та алгоритми діагностічного обстеження пацієнтів з Ураження ЛН, что дозволило удосконаліті й уніфікуваті діагностічну тактику на різніх стадіях захворювання. Розроблено Нові методи поетапна діференційованого лікування нлн в пацієнтів старших 60 років. Отрімані результати впроваджено в роботу неврологічніх, реабілітаційніх, фізіотерапевтічніх ВіДДіЛЕНЬ міськіх, районних и обласної Лікарень м. Луганська.

Результати дісертаційного дослідження, а такоже положення про клініко-біохімічне та нейрофізіологічне відображення особливо процесів регенерації та реіннервації в системе «ЛН - ММ» при Ураження ЛН різного походження та постневрітічніх ускладненнях упроваджено в навчальний процес на кафедрі неврології й нейрохірургії Луганського державного медичного університету Міністерства охорони здоров 'я України.

Особистий внесок дисертант. Дисертант особисто розроб план роботи и методологію проведення обстеження пацієнтів, провів патентно-інформаційний поиск з тими роботи, обстежів 200 пацієнтів з Використання клінічніх, біохімічніх, електрофізіологічних методик (ЕНМГ, УЗДГ поза- та внутрішньочерепніх Судін, визначення серотонін-транспортної й агрегаційної здатності тромбоцітів періферійної крови); аналіз и узагальнення отриманий результатів, їх статистична обробка, сформулював основні положення, Висновки та Практичні рекомендації, написавши всі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації. Результати дісертаційного дослідження Було висвітлено в доповідях на: II Міжнародному конгресі неврологів, псіхіатрів, наркологів України (Харків, 2002), Міжнародній конференции, прісвяченій 100-річчю Одеського державного медичного університету (Одеса, 2005), ХI конгресі Міжнародної Федерации українських лікарськіх товариств (Полтава - Чикаго - Київ, 2006), Всеукраїнськіх пленумах псіхіатрів, неврологів, наркологів України (Луганськ, 2005, Одеса, 2006), науково-практичних конференціях неврологів (Луганськ, 2003; Євпаторія, 2004), засіданнях обласної асоці ції неврологів (Луганськ, 2003, 2005), фізіотерапевтів (Луганськ, 2004, 2006), товариства патофізіологів (Луганськ, 2004-2008).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 8 наукових статей та 2 тез в Часопис та збірніках, які відповідають Вимоги ВАК України та надруковані согласно вимог, викладеня в пункті 3 Постанови ВАК України від 15 січня 2003 р. за № 7-05 / 1, 1 навчальний посібник для лікарів.

Структура й ОБСЯГИ дисертації. Матеріали дісертаційної роботи виклади на 156 страницах Друкований тексту. Дисертація складається з вступления, Огляду літератури, 4 розділів Власний СПОСТЕРЕЖЕННЯ, АНАЛІЗУ та Обговорення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, ілюстрована 30 таблицями, 4 клінічнімі спостереження. Список використаних джерел містіть 190 найменувань, з них 114 кирилицею, 76 латиницею.


Основний Зміст роботи

Матеріали й методи. Під спостереження перебувало 200 Хворов (78 чоловіків та 122 жінки) на нлн ВІКОМ від 60 до 81 року (середній вік - 60,5 ± 5,8 року). Пацієнті були обстежені та прийомів лікування в неврологічному та фізіотерапевтічному відділеннях обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Луганська. Аналогічній ОБСЯГИ дослідження БУВ проведень 30 практично здоровим особам ВІКОМ 60-75 років (середній вік - 61,2 ± 2,7 року).

Клініко-неврологічне обстеження Хворов на нлн Було проведено в три основні періоді захворювання согласно з класифікацією Є.С. Бондаренко (1982). Залежних від причин, Які віклікалі нлн, пацієнтів ОСНОВНОЇ групи Було розподілено на Такі групи: з паралічем Белла - 32 особини, з ішемічною нлн - 104, з травматичною нлн - 14, запальний нлн - 40, з нлн резидуального органічного походження - 5 хвороби.

Усім пацієнтам проведено обстеження з Використання загальноклінічніх методів, Вивчення неврологічного статусу. Вегетативної реактівність системи «ЛН - ММ» визначавши з Використання вегетотропних препаратів методом електрофорезу для Виявлення шкірно-судінної Реакції лица, проби на гідрофільність и фото реактівність тканин лица.

Клінічно тяжкість Ураження системи «ЛН - ММ» оцінювалі за шкалою Hauser-Brackmann (1991). Для діагностики пошкодження ЛН вікорістовувалі дослідження МР - рефлексу кругового м'яза ока, Які проводили на електроміографі «SapphirePremiere» фірми «Medelec» (Велика Британія) с помощью магнітного стимулятора «Magstim-2000» фірми «Magstim» (Велика Британія). Мігальній рефлекс оцінювалі за стандартною методикою, запропонованою KimuraM. (1989).

Разом з Досліджень МР, методом ЕНМГ оцінювалі функціональний стан ММ лица. При цьом враховувалі Такі Параметри: амплітуду м'язової ВІДПОВІДІ (М-відповіді), ее длительность, Загальну Кількість функціонуючіх Рухів одиниць (РО), ШВИДКІСТЬ проведення імпульсу Рухів волокнами.

Для діагностики стану періферійного та внутрішньочерепного кровообігу в системе «ЛН - ММ» Було Використано багатовіконній ультразвуковий допплерівській прилад на основе спектрального АНАЛІЗУ швідкості кровообігу. С помощью цього методу визначавши в реальному часі швідкісні показатели кровообігу й медичний індексів (індекс циркуляторного опору, систоло-діастолічній Показник, індекс пульсації, Показник ступенів стенозу артерії, максимально сістолічну ШВИДКІСТЬ кровообігу, кінцеву діастолічну ШВИДКІСТЬ кровообігу, значення крівої середньої швідкості кровообігу в сістолі, сЕРЕДНЯ за Серцевий цикл ШВИДКІСТЬ кровообігу).

При цьом вікорістовувалі уніфікованій набір з скроню чутливістю датчіків, проводили обстеження пацієнтів на французький ультразвуковому апараті «Spectrodop» фірми «DTS» и серійному вітчізняному пріладі (допплерівському універсальному вімірювачі швідкості кровообігу «Сономед 300» фірми «Спектромед»).

У випадка діагностики внутрішньо мозкової патології у пацієнтів застосовувалі нейровізуалізаційні методи. Комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію головного мозком віконувалі Хворов, у якіх нлн розвивалась на фоні органічного Ураження нервової системи. Комп'ютерна томографія головного мозком віконувалась на вітчізняному рентгенівському томографі «СРТ-1010» (Київ, 1994). Магнітно-резонансна томографічне обстеження Хворов проводили на магнітно-резонансному томографі «Томікон» R-23 фірми Брукер (Німеччина) напругою 0,23 тесла в режімі Т2 rare, T1 mussemiur.

Біохімічне дослідження пацієнтів з нлн включало до себе загальноклінічне Вивчення окремий показніків, Які характеризують стан ліпідного, вуглеводного, водно-сольового обміну и спеціфічне, спрямованостей на Вивчення тромбоцитарно-судинного гемостазу.

Серед показніків, Які характеризують тромбоцитарно-судинного гемостаз, Вивчай Такі: Кількість тромбоцітів у періферійній крови, степень їх агрегації, показатели транспорту серотоніну тромбоцитами та вміст у них АТФ и серотоніну.

Дослідження уровня серотоніну в тромбоцитах проводили за методом Г.Ф. Оксенкруга (1983). Кількість тромбоцітів в 1 мл тромбоцітарної плазми у здорових осіб складає 1,5-2,5 мікрограмів (мкг) на 9 lg клітін. Вивчення серотонін-поглінаючої здатності тромбоцітів оцінювалі за різніцею віхідної концентрації серотоніну в тромбоцитах и ​​кінцевої после інкубування.

Вимірювання уровня АТФ у тромбоцитах проводили ензіматічнім методом з Використання BiochemicalTestCombinationBachringer № 15878 (1997). Вміст АТФ у тромбоцитах періферійної крови в практично здорових осіб складає 60-75,3 мкг на 9 lg клітін.

Індекс агрегації тромбоцітів досліджувалі методом спектрофотометрічної реєстрації світлорозсіювання збагаченої тромбоцитами плазми крови в прісутності індукторів агрегації, Накопичення в крови ендоперекісів - с помощью тіобарбітурового тесту, актівності тромбоксан-синтетази. Показники індексу агрегації в практично здорових осіб Складанний 43,5 ± 4,7%.

Статистичний аналіз проведено Із ЗАСТОСУВАННЯ Електрон таблиць Excel-97 и стаціонарного пакету STATISTICA5.0. Вірогідність відмінностей между основною та контрольною групами відзначалі за крітерієм t Стьюдента й точного методу Фішера. Для визначення зв'язку между клінічнімі, неврологічнімі синдромами, нейрофізіологічнімі й біохімічнімі Показники у хворого з нлн вікорістовувалі метод рангової кореляції з коефіцієнтом кореляції р. Відхилення между порівнюванімі вібіркамі визначавши суттєвімі при р ≤ 0,05.

Клініко-нейрофізіологічне обстеження Хворов на нлн. Клінічна картина захворювання в усіх пацієнтів Складанний з сімптомів Порушення функцій ММ лица (в 9,5% - прозоплегія и в 90,5% - прозопареза), розладу Загальної чутлівості (66,5%) и вегето-судинна розладів на обліччі (90% ). У пацієнтів переважав позачерепній рівень Ураження ЛН.

При проведенні ЕМГ у Перші дні хвороби в 66% пацієнтів реєструвалі редуковану нізькоамплітудну Активність, яка набувала рітмічного характеру. Длительность потенціалів РВ Складанний 4-6 мілісекунд (мс), амплітуда виявило зниженя у 2,5-3 рази. Кроме того, у 12% Хворов реєструвалі поліморфні потенціалі. У відновлювальному періоді нлн виявляв Початкові ознака регенератівної реіннервації у виде сінкінетічної актівності во время глибокого вдіху та малих рухів сусідніх м'язів.

При ЕНМГ у хворого на нлн Виявлено Такі Зміни: Зменшення трівалості М-відповіді на 8 ± 0,29 мілівольту (мВ) для м'язів верхньої половини лица и на 5 ± 0,3 мВ для м'язів ніжньої половини лица, Загальної кількості функціонуючіх РВ - на 5,1 ± 0,1 у.о., Зменшення швідкості проведення імпульсу Рухів волокнами ЛН на 18,5 ± 0,31 міліметрів за секунду (мм / с); Збільшення трівалості латентного ПЕРІОДУ М-відповіді при стімуляції ЛН на Рівні шілососкоподібного відчинив на 3,4 ± 0,28 мс и кругового м'яза ока на 2,4 ± 0,3 мс (Відмінності вірогідні у всех випадка).

Вказані Зміни електронейроміогенезу діагностувалі в Гостра періоді нлн и були більш вираженість при судінній та запальній етіології захворювання.

На підставі клінічніх Даних и результатів ЕНМГ у пацієнтів з нлн Було віділено Такі Ступені тяжкості захворювання: перший степень - у 7 осіб, другий - у 40, третій - у 56, четвертий - у 78, п'ятий - у 10, шостий - у 9.

При дослідженні МР встановлен, что Латентний период латенції R1 при магнітній стімуляції у хворого на Периферійні Ураження ЛН БУВ вірогідно Суттєво більшім, чем у здорових осіб.

У пацієнтів з постневрітічною контрактура спостерігалі затримання відповідь у круговому м'язі ока та у щічному м'язі после стімуляції ніжньої Гілки ЛН.

Отрімані дані свідчать про ті, что в 100% СПОСТЕРЕЖЕНЬ у пацієнтів з нлн зникає або послаблюється МР, віразність корелює з тяжкістю захворювання при основном внутрішньочерепному Рівні Ураження ЛН. При такій локалізації процесса Раннє Відновлення або Посилення МР є прогностично несприятливим Ознакою, оскількі вказує на вірогідність розвитку постневрітічної контрактура, підвіщену спастічність м'язів лица.

Нами Було віділено Такі Критерії сприятливого прогнозу для Відновлення Функції «ЛН - ММ» без розвитку ускладнень: (1) Відновлення компонентів МР у срок до чотірьох тіжнів від качана захворювання, Підвищення їх амплітуді та Зменшення асіметрії латентних періодів порівняно зі здоровою стороною; (2) позитивна динаміка амплітуді потенціалу Дії ММ в течение 3-4 тіжнів (1 місяця) спостереження; (3) Відсутність постстімуляційної актівності; (4) Збільшення трівалості потенціалів РО при пасивних напруженні м'язів; (5) Відсутність спонтанної актівності м'язових волокон; (6) Відсутність сінкінетічної актівності при обстеженні МР.

Зміни окремий метаболічних та гемодинамічних показніків у пацієнтів з нлн. Во время дослідження вмісту серотоніну в тромбоцитах періферійної крови у хворого з нлн Було встановлен вірогідне его зниженя в Гостра періоді. У відновлювальному періоді нлн відбувалось поступове зростання вмісту серотоніну до 1,1 ± 0,02 мкг на 9 lgтромбоцітів. З відновленням Функції ЛН й зміною ступенів прозопареза та іншої неврологічної симптоматики вміст серотоніну в тромбоцитах продовжував збільшуватісь та при терміну давнини нлн 2-4 місяці вірогідно перевіщував рівень серотоніну в тромбоцитах осіб контрольної групи. Дослідження вмісту серотоніну в тромбоцитах Хворов з давністю нлн 6-12 місяців и более виявило его нормалізацію. Більш віражені Зміни серотонін-транспортної Функції тромбоцітів в Гостра періоді спостерігалі у пацієнтів з ішемічнімі нлн.

Поглінаюча здатність тромбоцітів відносно серотоніну в пацієнтів з нлн в Гостра періоді виявило вірогідно збільшеною порівняно з Показники осіб контрольної групи. Зі збільшенням терміну давнини захворювання поглінаюча здатність тромбоцітів у пацієнтів зніжувалась. Кроме того, Було встановлен, что звільнення серотоніну тромбоцитами Хворов при нлн удвічі перевіщувало аналогічній Показник осіб контрольної групи, что вказує на віражені вазомоторні розладі й повноцінну пронікність мембрани клітін Хворов при нлн, такоже більш вираженість при ішемічному ґенезі захворювання.

Концентрація АТФ у тромбоцитах в Перші 14 днів при нлн вірогідно зніжувалась порівняно з Показники осіб контрольної групи. У відновлювальному періоді нлн відбувалось поступове Збільшення вмісту АТФ и его Зменшення в резидуальная періоді. Виявлено динаміка Зміни уровня АТФ при нлн розвивалась паралельно зі змінамі показніків серотонін-транспортної Функції тромбоцітів, Забезпечує їх енергетичні витрати, а такоже опосередковано характерізує енергетичний дефіціт тромбоцітів.

Паралельно з Виявлення суттєвімі змінамі серотонін-транспортної Функції тромбоцітів у пацієнтів з нлн Було Виявлено різні варіанти порушеннях агрегаційної здатності тромбоцітів. Так, Виявлено Підвищення агрегаційної актівності тромбоцітів в Гостра періоді нлн по відношенню до сертифіката № осіб контрольної групи, більш вираженість при ішемічному ґенезі нлн. У следующие періоді захворювання спостерігалі тенденцію до нормалізації агрегаційної актівності тромбоцітів.

Результати проведеної УЗДГ зовнішньої сонної (ЗСА), надблокової (НБА), ЛА, ОСНОВНОЇ (ОА) й хребетної (ХА) артерій виявило етапність змін гемодинаміки в них залежних від причин, Які віклікалі захворювання, терміну давнини нлн, ступенів прозопареза та наявності постневрітічніх ускладнень.

Так, у Гостра періоді захворювання у пацієнтів ОСНОВНОЇ групи вінікало вірогідне зниженя лінійної швідкості кровообігу (ЛШК) гомолатерально в ЛА та ЗСА на 34,3% порівняно з протилежних стороною. При цьом відзначалі вірогідне Зменшення діастолічної складової швідкості кровообігу в ЗСА порівняно з протилежних стороною. У НБА ШВИДКІСТЬ кровообігу знизу на 50% порівняно з протилежних стороною.

Кроме того, в пацієнтів реєструвалі вірогідні кількісні Зміни гемодинаміки за данімі УЗДГ: помірно віражені стеноз у виде розкіду спектру високих частот (33%), Збільшення систолічного ПіКу (39%), почти полного закриття спектрального вікна (11%), концентрація яскравості спектру в зоне Середніх швидкости систолічної фази (27%), Збільшення індексу ступенів стенозу артерій. Вказані Зміни гемодинаміки були наявні в усіх пацієнтів з нлн и локалізовані гомолатерально, однак більш вираженість виявило при ішемічніх, травматичних та інфекційніх Ураження.

Порушення гемодинаміки в Гостра періоді нлн спостерігалі такоже в внутрішньочерепніх артеріях (ОА та ХА). За данімі УЗДГ, Було зареєстровано Такі Зміни в пацієнтів ОСНОВНОЇ групи: Відсутність сигналу з ХА гомолатерально Ураження (48%), зниженя ЛШК в основній артерії (68%), Посилення ЛШК у протілежній ХА (92,0%). У 35% Хворов з ішемічнімі нлн були наявні гемодинамічні Зміни в ОА у виде зниженя ЛШК в обох хребетних артеріях (57%), відсутності Посилення ЛШК у ХА при послідовному віконанні компресії гомолатеральної комунальної сонної артерії (31%), Посилення ЛШК в обох спільніх сонніх артеріях (62%).

У відновлювальному періоді нлн спостерігалі тенденцію до Відновлення гемодинамічних розладів.Про це свідчілі показатели ЛШК, Зменшення ангіоспазму гомолатерально (63%), а такоже Збільшення систолічного ПіКу порівняно з протилежних артерією (58%).

У резидуальная періоді нлн спостерігалі два типи змін мозкового та періферійного кровообігу, Відновлення церебральної та періферійної гемодинаміки або наявність стійкіх судинно розладів, пов'язаних з постневрітічною м'язово контрактура або тяжким прозопареза.

У випадка формирование мімічніх контрактур спостерігалі вірогідне погіршення артеріального припливу та венозного відтоку на стороні спазмопарезу на 45-52% порівняно зі здоровою стороною, знікнення або зміщення дікротічного зубця до вершини Хвилі.

Результати лікування пацієнтів з нлн. Відповідно до Виявлення нами біохімічніх та нейрофізіологічніх характеристик у Різні Терміни нлн, Було розроблено схему поетапна лікування цього захворювання. Основні терапевтічні заходь Було спрямовано на Усунення етіологічних факторів, нормалізацію метаболізму в мозковій тканіні та ЛН, поповнення гемодинаміки в системе макро- та мікроціркуяції, корекцію Рухів порушеннях.

Вказаним лікування в Гостра период поєднувалось з розроблення нами методикою магнітофорезу з нікотіновою кислотою на Ураження ділянку лица. При лікуванні Хворов з нлн магнітофорезом з нікотіновою кислотою позитивний ефект Було досягнуть у 85 ± 8,1% пацієнтів порівняно з іншімі фізіотерапевтічнімі методами лікування. Позитивний ефект проявлявся Зменшення віразності прозопареза, Зменшення больового синдрому, покращання смаку й сліновіділення.

На етапі відновлювального ПЕРІОДУ нлн медикаментозна корекція включала антіхолінестеразні препарати, антиконвульсанти, антиагреганти, вазоактівні препарати, метаболічні засоби. Арсенал фізіотерапевтічніх методів у контрольній групі містів Різні види рефлексотерапії, електростімуляцію, ЛАЗЕРОПУНКТУРИ. Пацієнті ОСНОВНОЇ групи одержувалі фонофорез з «Біотрофом-6». Крітерієм ефектівності проведеного лікування булу позитивна динаміка клінічніх показніків та показніків ЕНМГ. После проведеного лікування в основній групі спостерігалі Збільшення амплітуді М-відповіді в лобовому м'язі до 0,16 ± 0,04 мВ (відповідно, 0,08 ± 0,03 мВ до лікування) на хворій стороні (р <0,05) ; у великому виличну м'язі - до 0,21 ± 0,05 мВ (0,1 ± 0,04 мВ до лікування, р <0,05).

ОБСЯГИ медікаментозної допомоги в резидуальная періоді нлн включає призначення препаратів таких груп: міорелаксанті, метаболічні засоби, нейропротекторів. Фізіотерапевтічні засоби на цьом етапі лікування нлн у контрольній групі передбачало! Застосування парафінолікування, електростімуляцію, електрофорез. Усім пацієнтам з м'язово контрактурами в основній групі Було виконан ПІР м'язів лица. Вказаним ОБСЯГИ лікування Було проведено 54 хвороб. Одужання, Значне покращення та покращення склалось в групі, відповідно, 44%, 25% и 24%. Клінічний ефект ПІР Було підтверджено данімі УЗДГ.

Під вплива лікування спостерігалі Відновлення показніків ЛШК у ЗСА до 45,3 ± 2,9 сантиметру за секунду (см / с) (26,4 ± 3,1 см / с до лікування), в ОА - до 52,7 ± 3, 9 см / с (30,5 ± 4,4 см / с до лікування) порівняно з контрольною групою (р <0,05 в обох випадка).

Ураховуючі віявлені Зміни серотонін-транспортної, поглінаючої, агрегаційної здатності й енергетічної забезпеченості тромбоцітів, основним безпосередньо застосовуваної терапії при нлн у Гостра й відновлюваному періодах хвороби булу одночасна корекція Вказаним вищє порушеннях мексидолом у добовій дозі 30-60 міліграмів (мг). При цьом контрольно групу становили 30 пацієнтів з нлн, Які прийомів традіційну терапію.

Аналіз впліву мексидола на вівільнення серотоніну з тромбоцітів Хворов виявило, что вівільнення серотоніну после прийому мексидола в дозі 30 мг на добу зніжувалось з 63 ± 0,5 мкг на 9 lg тромбоцітів до 34,9 ± 2,45 мкг на 9 lg клітін (р <0,05), а в дозі 60 мг на добу - до 32 ± 2,05 мкг на 9 lg клітін (р <0,02). Відновлення нормальних показніків агрегаційного індексу тромбоцітів у пацієнтів з нлн после проведеного лікування такоже свідчіть про ефективність своєчасного призначення антіагрегантів. Індекс агрегації тромбоцітів у пацієнтів з ішемічною нлн вірогідно зменшівся з 96 ± 6% до 59,8 ± 4,1%, при нлн запального ґенезу цею Показник зменшівся з 76,6 ± 7% до 48,8 ± 3,1%.


ВИСНОВКИ

У дисертації подано нове вирішенню важлівого наукового завдання - вівчені Зміни гемодинаміки, реґіонарного кровообігу, метаболічних показніків крови при нлн у осіб похилого віку, та розроблені методи їх корекції.

1. Зміни електронейроміогенезу при невропатіях лицьового нерва характеризуються стадійністю розвитку від вираженості прозопареза зі зниженя трівалості М-відповіді в м'язах верхньої и ніжньої половини лица, Загальної кількості функціонуючіх РВ, швідкості проведення збудження моторних волокнами ЛН до полного его Відновлення або формирование постневрітічніх м ' Язов контрактур у резидуальная періоді з затримки трівалості латентного ПЕРІОДУ М-відповіді для кругового м'яза ока и для щічного м'яза, стійкім зниженя МР.

2. У Гостра періоді нлн спостерігають зниженя концентрації серотоніну в тромбоцитах періферійної крови, Підвищення серотонін-поглінаючої, серотонін-звільняючої актівності тромбоцітів та їх індексу агрегаційної здатності. У відновлювальному періоді захворювання спостерігають зростання уровня серотоніну в тромбоцитах, зниженя серотонін-поглінаючої й серотонін-звільняючої здатності тромбоцітів та їх індексу агрегаційної актівності. У резидуальная періоді нлн має місце нормалізація досліджуваніх показніків концентрації серотоніну в тромбоцитах періферійної крови, серотонін-транспортної, агрегаційної здатності й енергетичного потенціалу тромбоцітів. Однако у пацієнтів з постневрітічнімі контрактурами ММ лица ЦІ Параметри відповідають верхнім межам показніків контрольної групи або немного їх перевіщують.

3. При Гостра нлн у пацієнтів вінікають Зміни поза- та внутрішньочерепної гемодинаміки, зазвічай гомолатеральнимі прозопареза, у виде зниженя ЛШК в ЛА, ЗСА, НБА и ХА з Ознака стенотичних змін у них - розкіду спектру високих частот, Збільшення систолічного ПіКу, полного закриття спектрального вікна з Наступний тенденцією до Відновлення в динаміки захворювання. Гемодінамічній фактор візначає в основном стаціонарний и прогредієнтній типи перебігу захворювання, скроню частоту постневрітічніх м'язових контрактур.

4. Лікування нлн в пацієнтів похилого віку винне включать трівале призначення дезагрегантів, антіоксідантів (мексидол) в поєднанні з діференційованою поетапна фізіотерапією - магнітофорез з нікотіновою кислотою в Гостра періоді, фонофорез з «Біотрофом-6» у відновлювальному періоді та ПІР м'язів у резидуальная періоді.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. На підставі проведених ДОСЛІДЖЕНЬ Пропонується использование в комплексі з клініко-інструментальнім обстеження пацієнтів похилого віку з нлн набір біохімічніх тестів, Які характеризують стан серотонін-транспортної Функції тромбоцітів, їх енергетична й агрегаційну забезпеченість. Рекомендований Оптимальний ОБСЯГИ дослідження дозволяє більш діференційовано оцінюваті гостроту, степень тяжкості, варіант перебігу захворювання.

2. У зв'язку з Виявлення серотонін-транспортними, гемореологічнімі та вегетативно-судинна розладамі рекомендовано! Застосування мексидола в Гостра й відновлювальному періодах захворювання для нормалізації вегетативно-судинна и нейротрофічніх розладів у системе «ЛН - ММ».

3. Пропонується поетапна діференційоване фізіотерапевтічне лікування нлн у зв'язку з встановленням змінамі електроміогенезу в такій послідовності: магнітофорез з нікотіновою кислотою в Гостра періоді, фонофорез з «Біотрофом-6» у відновлювальному та ПІР в резидуальная періоді з метою ПРОФІЛАКТИКИ можливий постневрітічніх ускладнень.


СПИСОК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ

За темою дисертації

1. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Застосування рефлексотерапії в комплексному лікуванні наслідків легкої черепно-мозкової травми (клініко-нейрофізіологічні зіставлення) // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2000. - № 1. - С. 12-14. (Здобувач провів дослідження та проаналізував отрімані результати).

2. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Ефективність лікувального застосування магнітофореза при невропатіях лицьового нерва // Український вісник психоневрології. - 2002. - Випуск 2. - С. 61-63. (Здобувач обстежів Хворов на невропатії, проаналізував отрімані результати, написавши текст статті).

3. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Деякі аспекти діагностики і лікування невропатії лицьового нерва // Лікарська справа. - 2002. - № 5. - С. 211-213. (Здобувач на базі фізіотерапевтічного відділення апробувалися Нові Способи лікування невропатій, проаналізував отрімані результати, написавши текст статті).

4. Коротнев В.Н. Досвід застосування нейромедіна в комплексному лікуванні невропатії лицевого нерва // Український медичний альманах. - 2004. - № 5. - С. 80-82.

5. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Про кореляції біохімічних показників і стану нервово-м'язового апарату у пацієнтів з невропатією лицьового нерва на тлі застосування голкорефлексотерапії і Немід форте // Міжнародний неврологічний журнал. - 2005. - № 3. - С. 93-94. (Здобувач провів обстеження хворого, проаналізував отрімані результати, написавши текст статті).

6. Коротнев В.Н. Периферична вегетативна дисфункція при невропатіях лицьового нерва // Журнал практичного лікаря. - 2005. - № 2. - С. 72-75.

7. Коротнев В.Н. Електронейроміографія в діагностиці ускладнень невропатий лицьового нерва // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2006. - № 1. - С. 40-43.

8. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Динаміка зміни вмісту серотоніну в сироватці крові у хворих з невропатією лицьового нерва // Загальна патологія та Патологічна фізіологія. - 2007. - Т. 1. - № 2. - Додаток А. - С. 81-83.

9. Мироненко Т.В., Коротнев В.Н. Динаміка вмісту серотоніну в сироватці крові хворих з невропатиями лицьового нерва // Загальна патологія и Патологічна фізіологія. - Луганськ, 2006. - № 2. - С. 83-85.

10. Мироненко Т.В., Коротнєв В.М., Василенко В.М. Невропатії лицьового нерва: Навчальний посібник. - Луганськ, 2003. - 70 с.

11. Пустова О.А., Коротнєв В.М. Ефективність голкорефлексотерапії в лікуванні невропатій лицьового нерва в осіб літнього віку // Конгрес Світової Федерации українських лікарськіх товариств. - Полтава - Чикаго - Київ, 2006. - С. 387-388.


Анотація

Коротнєв В.М. Зміни гемодинаміки, регіонального кровообігу, метаболічних показніків крови при невропатії Лицьова нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції. - Рукопис.


Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.03.04 - Патологічна фізіологія. - Луганський державний медичний університет. - Луганськ, 2008.

Дісертацію присвячено удосконалення діагностики й лікування невропатій лицьового нерва різної етіології в осіб похилого віку. Результати обстеження 200 пацієнтів и 30 практично здорових осіб дозволили з'ясувати Особливості клінічного перебігу захворювання, функціонального стану системи «лицевий нерв - мімічні м'язи», розладів гемодинаміки поза- та внутрішньочерепніх Судін, серотонін-транспортної, поглінаючої, агрегаційної здатності й енергетичного потенціалу тромбоцітів. Розроблено алгоритм поетапна лікування цієї патології з включенням мексидола як дезагреганти й антиоксиданту в зелених сандалів з магнітофорезом нікотінової кислоти, фонофорезу з «Біотрофом - 6», у Гостра и відновлювальній періоді захворювання й постізометрічною релаксацією м'язів у резідуальній стадії. Патогенетична терапія на етапі відновлювального ПЕРІОДУ невропатій лицьового нерва містіла: антіхолінестеразні препарати, антиконвульсанти, антиагреганти, вазоактівні препарати, метаболічні засоби. Фізіотерапевтічні методи містілі різноманітні види рефлексотерапії, електростімуляцію, ЛАЗЕРОПУНКТУРИ. Медикаментозна допомога в резидуальная періоді містіла призначення міорелаксантів, метаболічні ЗАСОБІВ, нейропротекторів.

Ключові слова: невропатія лицьового нерва, гемодинаміка, Кровообіг, метаболізм, особини похилого віку, корекція.


АНОТАЦІЯ


Коротнев В.Н. Зміни гемодинаміки регіонарного кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. - Луганський державний медичний університет. - Луганськ, 2008.


Дисертація присвячена вивченню змін гемодинаміки, регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при нлн в осіб похилого віку, і розробці методів їх корекції. Результати обстеження 200 пацієнтів і 30 практично здорових осіб дозволили виявити особливості клінічного перебігу захворювання, функціонального стану системи «лицевий нерв - мімічні м'язи», порушень гемодинаміки екстра-та внутрішньочерепних судин, серотонін-транспортної, що поглинає, агрегаційної здатності та енергетичного потенціалу тромбоцитів у хворих старше 60 років в різні терміни невропатії лицьового нерва. На підставі отриманих клінічних, біохімічних і неврологічних даних були розроблені критерії прогнозування результатів клінічного перебігу захворювання у пацієнтів старше 60 років. Відзначено, що провідними патогенетичним фактором розвитку захворювання в даній віковій групі є гемодинамічний зі станом тромбоцитарно-судинного гемостазу.

Розроблено метод поетапного лікування даної патології з включенням мексидола в комбінації з магнітофорез нікотинової кислоти, фонофорез з «Біфотрофом-6», постизометрической релаксацією м'язів в поєднанні з магніто-лазерно-ультразвукової терапією.

Загальним для всіх пацієнтів, незалежно від рівня ураження лицьового нерва була наявність прозопареза (90,5%) або прозоплегія (9,5%), що корелюють з етіологією захворювання. Сенсорні розлади реєструвалися у хворих з внутрішньочерепним рівнем ураження лицьового нерва (66,5%) і характеризувалися випаданням больовий, вібраційної, дискримінаційної чутливості на ураженій половині особи і в завушній області.

Вегетативно-судинні порушення в області особи зустрічалися в 90% випадків при невропатії сімпатікотоніческой спрямованості (22,5%) і ваготоніческой (69,0%). Виявлені клінічні прояви поєднувалися з порушеннями екстракраніальних гемодинаміки і зміною електроміогенеза на обличчі.

Погане відновлення функції периферичного нейро-моторного апарату спостерігали у пацієнтів з ішемічним генезу невропатії, в 32,5% випадків розвивалися рефлекторні контрактури мімічних м'язів обличчя. Показана діагностична інформативність дослідження мигательного рефлексу в прогнозуванні появи ПОСТНЕВРИТИЧНА контрактур. Встановлено зміни серотонін-транспортної, що поглинає, агрегаційної здатності та енергетичного потенціалу тромбоцитів в динаміці захворювання, які сприяли істотного погіршення тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих старше 60 років з невропатією лицьового нерва.

Патогенетична терапія на етапі відновного періоду невропатії містила: антихолінестеразні та протисудомні препарати, антиагреганти, вазоактивні препарати, метаболічні засоби. Фізіотерапевтичні методи містили різноманітні види рефлексотерапії, електростимуляцію, ЛАЗЕРОПУНКТУРИ. Пацієнти основної групи приймали фонофорез з «Біотроф-6». Всім пацієнтам з м'язовими контрактурами була виконана постізометрична релаксація м'язів обличчя в поєднанні з магніто-лазерно-ультразвукової терапією. На підставі результатів застосування мексидола у пацієнтів і його здатності знижувати серотонін-звільняє і агрегаційну активність тромбоцитів патогенетично обгрунтованим є його використання при даній патології.

Ключові слова: невропатія лицьового нерва, гемодинаміка, кровообіг, метаболізм, особи похилого віку, корекція.


ABSTRACT

Korotnyev VN Changes of hemodynamics, regional blood circulation, blood metabolic parameters at neuropathy of facial nerve in elderly individuals and methods of their correction. - Manuscript.

The dissertation on obtaining of scientific degree of the candidate of medical sciences on specialty 14.03.04 - pathological physiology. - Lugansk State Medical University. - Lugansk, 2008.

This thesis is devoted to the study of changes of hemodynamics, regional blood circulation, blood metabolic parameters at neuropathy of facial nerve in elderly individuals and methods of their correction. The results of the research are carried out on 200 patients with the neuropathy of facial nerve and 30 practically healthy people. On the basis of the obtained clinical, biochemical and neurological data the prediction criteria of the outcome of facial nerve neuropathy clinical duration have been developed. It has been noted that the leading mechanisms in the illness development in this age group are hemodynamic abnormalities and state of platelet-vascular hemostasis. Pathogenetic therapy at the stage of the recovery period included: anticholinesterase drugs, anticonvulsant, antiaggregants, vasoactive substances, metabolics. Pharmacotherapy during the residual period of the facial nerve neuropathy consists of the following drug groups: neuromuscular relaxants, metabolics, neuroprotectors, physiotherapy included wax-mud treatment, electrostimulation, and electrophoresis. All patients with muscles contractures have had postisometric relaxation of facial muscles. On the basis of the results of mexidol application to the patients with the neuropathy of facial nerve in the dose of 30 and 60 mg and its capacity for the decrease of serotonin-clearing and aggregative capacity of blood platelets it is considered pathogenetically founded to apply it to this pathology.

Key words: facial nerve neuropathy, hemodynamics, blood circulation, metabolism, elderly individuals.


Підпісано до друку "11" липня 2008 р. Формат 60 * 90/16. Папір для писання.

Умовних. друк. арк. 0,9. Тираж 120 прим. Замовлення № 45. безкоштовна.

ПП Гайдаш І.С., Україна, 91007, Луганськ, вул. Прівізна, 47а.