Здоров'я населення і методи його вивчення


    Головна сторінка

Скачати 13.01 Kb.
Дата конвертації20.08.2017
Розмір13.01 Kb.
Типкурсова робота
align = "left"> n - 1 n - 1

m М = = 0,06

n

Тепер визначимо довірчий інтервал (інтервал, в межах якого з певною ймовірністю (візьмемо ймовірність 99.7%) лежить середня величина всієї генеральної сукупності):

М = М tm М = 2,9 3х0,06 = 2,72 3,08;

де М з межею вгорі - середня величина всієї генеральної сукупності, М - середня даної вибірки, m М - помилка репрезентативності, t - критерій Стьюдента (для ймовірності 99.7% він дорівнює 3).

Отже, з імовірністю безпомилкового прогнозу в 99,7% ми можемо стверджувати, що середня маса дітей, народженими жінками до 20 років всієї генеральної сукупності буде не менше 2,72 і не більше 3,08 кг.

Оцінимо достовірність різниці середніх сукупності дітей, народжених жінками у віці 20-29 років і сукупності дітей, народжених жінками даної вибірки у віці до 20 років:

М 1 - М 2 3,2 - 2,9

t = = = 4,47

(m 1 2 + m 2 2) (0,03 2 +0,06 2)

Так як t = 4,472, то різниця в середніх значень маси тіла дітей, народжених жінками у віці 20-29 років і дітей, народжених жінками даної вибірки у віці до 20 років, достовірно. Отже, середня маса тіла всіх дітей, народжених жінками міста Н. у віці до 20 років дійсно менше середньої маси тіла дітей, народжених жінками у віці 20-29 років. Звідси можна зробити висновок, що краще народжувати у віці 20-29 років, ніж до 20 - тоді маса дитини буде більше і він буде здоровіше.

Лікарями дитячої поліклініки в звітному році проводилося вивчення здоров'я дітей першого року життя. З метою виявлення гіпотрофії II - III ступеня обстежено 400 дітей, гіпотрофія виявлена у 80 (20%).

1. Обчислюємо середню помилку відносної величини m%:

p (100 - p)

m% = = = 2%

де р - ймовірність наявності даної ознаки (20%), n - число спостережень (400).

2. Визначаємо довірчий інтервал (критерій Стьюдента візьмемо рівним 2, тоді ймовірність знаходження середньої генеральної сукупності в довірчому інтервалі буде дорівнює 95%):

P = P + tm% = 20 2 x 2 = 16 24.

З ймовірність безпомилкового прогнозу 95% можна стверджувати, що число дітей з гіпотрофією в генеральної сукупності дітей першого року життя спостерігається не рідше 16% і не частіше 24%.

При вивченні стану здоров'я дітей першого року життя лікарі дитячої поліклініки встановили значні відмінності показників захворюваності шлунково-кишковими захворюваннями в різних мікрорайонах міста. Подальший аналіз дозволив встановити зв'язок цих показників з частотою використання раннього прикорму і відмови від природного вигодовування дітей.

Таблиця 12

Захворюваність шлунково-кишковими захворюваннями в різних мікрорайонах міста і частота раннього прикорму і штучного вигодовування дітей 1-го року життя.

мікрорайон міста

Частота желуд.-киш. захворівши.

на 1000детей.

Ранг

x

Частота ран. прикорму і іск.вскармл.

на 1000детей

Ранг

y

d

(X - Y)

d 2

(X - Y) 2

А

24,0

5

16,0

5

0

0

Б

26,0

4

18,0

4

0

0

В

30,0

2

20,0

3

1

1

Г

28,0

3

22,0

2

1

1

Д

32,0

1

24,0

1

0

0

Дізнаємося, чи пов'язана частота раннього прикорму і штучного вигодовування з частотою шлунково-кишкових захворювань. Для цього знайдемо коефіцієнт кореляції - величину, яка показує, наскільки одні показники залежать від інших. Скористаємося для його знаходження методом Спірмена (метод визначення коефіцієнта рангової кореляції КРК):

6 d 2 6 (1 + 1)

КРК = 1 - = 1 - = 1 - 0,2 = +0,9. (N-число спостережень)

n (n 2 -1) 5 (5 2 - 1)

Оскільки КРК = + 0,9, то залежність сильна, пряма (тобто чим більше один показник, тим більша за іншу).

Дізнаємося, наскільки достовірно отримане значення коефіцієнта кореляції:

Розрахуємо помилку коефіцієнта кореляції:

1 - KpK 2 1 - 0,81

m p = --------------- = ----------- = 0,25%

n - 2 5-2

Визначимо достовірність КРК:

КРК. 0,9

t = - = = 3,6.

m p 0,25

тому t 3, ймовірність безпомилкового прогнозу - 99%.

Звідси випливає, що між частотою раннього прикорму, штучного вигодовування і частотою шлунково-кишкових захворювань існує пряма, сильна, достовірний зв'язок. висновок

Міським медичним управлінням спільно з співробітниками ЛРУ проведено вивчення стану здоров'я населення міста Н. Проведено розрахунок і аналіз демографічних показників захворюваності, фізичного розвитку; проведено ряд статистичних розрахунків.

У місті Н. в 1997 році зросли показники забезпеченості лікарями і ліжками на 10.000 населення, проте ці показники нижче, ніж середньообласний. Також видно, що темпи зростання штату лікарів випереджають темпи зростання ліжкового фонду. Залишаються актуальними питання правильного планування медичної допомоги населенню та підготовки медичних кадрів.

При вивченні структури населення виявлено, що в місті Н. стаціонарний тип структури населення з тенденцією до регресивний.

При вивченні демографічних показників в місті Н. за 1997 рік виявлено ряд несприятливих тенденцій: підвищився показник смертність, знизився показник народжуваності, знизився показник природного приросту, виріс показник малюкової смертності та знизився показник плодючості. При вивченні графіків народжуваності, смертності, природного приросту, плодючості, смертності немовлят можна зробити висновок, що показник природного приросту падав і раніше, але за останні 7 років його падіння було особливо серйозним. Показник плодючості починаючи з 1975 року по 1985 рік зростав, однак до 1997 року він впав нижче рівня 1975 року. Показник малюкової смертності 1975 рік по 1990 рік падав, проте з 1990 року по 1997 рік він незначно виріс. Показники народжуваності і плідності починаючи з 1975 року поступово падали, а показник смертності зростав. Таким чином, можна зробити висновок про несприятливу демографічну ситуацію, що склалася в місті Н, яка, безумовно, залежить від стану здоров'я населення міста Н.

Відзначено також ряд певних негативних змін при вивченні показників повіковий загальної плодючості. Показник загальної плідності знизився в досліджуваному році в порівнянні з 1985 роком, проте стало більше кількість жінок, що народили від 15 до 19 років. Пік плодючості в 1997 році припадає на групу жінок від 20 до 24 років. Можна зробити висновок про те, що в загальній кількості новонароджених зростає частка дітей, народжених від більш молодих матерів, тобто від 15 до 24 років.

При вивченні причин смерті населення міста Н. виявлено, що на першому місці стоять хвороби системи кровообігу; на другому - новоутворення; на третьому - травми; на четвертому - хвороби органів дихання, якщо ж ці дані порівняти з структури причин смерті в Російській Федерації, то видно, що не збігаються тільки друге і третє місця (в Російській Федерації друге місце - травми, третє - онкологічна патологія).

При вивченні причин дитячої смертності в місті Н. було виявлено, що з усіх причин смерті на першому місці стоять стани, що виникли в перинатальному періоді (в Російській Федерації це також перше місце з причин дитячої смертності), далі йдуть хвороби органів дихання (по Російської Федерації друге місце займають вроджені аномалія) Третє місце з причин дитячої смертності поділили між собою вроджені аномалії і інфекційні та паразитарні хвороби (в Російській Федерації на цьому місці хвороби органів дих ня). Четверте місце - нещасні випадки, отруєння і травми (в Російській Федерації - інфекційні та паразитарні хвороби). На п'ятому місці стоять хвороби травної системи, а в Російській Федерації - нещасні випадки, отруєння і травми. Причинами зростання показника малюкової смертності можуть бути різні причини: погіршення соціально-економічних умов, погіршення здоров'я матерів і дітей, недостатня акушерсько-гінекологічна допомога, погіршення екологічної обстановки в місті Н. та ін. Для більш поглибленого аналізу факторів, що впливають на дитячу смертність, було прийнято рішення про проведення додаткового дослідження: визначено мету дослідження, сформульовані завдання його, затверджені програми збору даних (розроблені анкети з переліком питань), бработкі та подання їх (макети статистичних таблиць).

При аналізі структури загальної захворюваності за зверненнями в поліклініку дітей, підлітків і дорослих виявлено, що на першому місці у всіх вікових групах знаходяться хвороби органів дихання; на другому місці - захворювання нервової системи та органів чуття (у дітей і підлітків), хвороби системи кровообігу (у дорослих).На третьому місці у дітей знаходяться інфекційні та паразитарні хвороби, у підлітків хвороби органів травлення, у дорослих хвороби нервової системи.

При вивченні поширеності та первинної захворюваності населення міста Н., області та Російської Федерації за 1997 рік виявлено, що перший з цих показників у дітей та підлітків міста Н. вище, ніж по області та Російської Федерації, а у дорослих - нижче, ніж по області і Російської Федерації. Показник поширеності вище за все у дітей міста Н. Первинна захворюваність у дітей міста Н. вище, ніж по області, але нижче, ніж у Російській Федерації. Така ж закономірність видна і у дорослих.

При вивченні причин тимчасової непрацездатності працюючого в місті Н було виявлено, що найбільше число випадків тимчасової непрацездатності на 100 чоловік середньорічної чисельності працюючих виявлено у жінок по області. Максимальна тривалість одного випадку тимчасової непрацездатності та найвище число днів непрацездатності виявляється у жінок міста Н.

10.При дослідженні інвалідності на текстильному комбінаті і вагоноремонтному заводі було виявлено, що на текстильному комбінаті вона вище. Однак методом стандартизації показано, що на рівень інвалідності впливає і неоднорідність статевого складу - переважання жінок на текстильному комбінаті і чоловіків на вагоноремонтному заводі. Жінки, мабуть, гірше витримують умови праці і взагалі роботу на виробництві, через що у них часті порушення здоров'я.

11.При дослідженні результатів вимірювання маси тіла дітей, народжених жінками у віці до 20 років виявлено, що їх середня маса у всій генеральної сукупності буде не менше 2,59 кг і не більше 2,95 кг (з ймовірністю безпомилкового прогнозу 99,7% ). При дослідженні здоров'я дітей першого року життя виявлено, що гіпотрофія 2-3 ступеня відзначається в 16- 23% випадків (з ймовірністю безпомилкового прогнозу в 95%). При дослідженні захворюваності шлунково-кишковими захворюваннями дітей 1-го року життя виявлено, що між цією захворюваністю і частотою раннього прикорму і штучного вигодовування достовірно існує сильна пряма кореляція.

...........Скачати 13.01 Kb.