Закономірності формирование, фактори ризики й заходь относительно ПРОФІЛАКТИКИ травматизму підлітків в условиях урбанізованого регіону


    Головна сторінка


:)Скачати 53.07 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір53.07 Kb.
Типреферат
:)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ національний МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

АГАРКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 614.8-053.2 (477.60)

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, фактор ризики Й ЗАХОДИ относительно ПРОФІЛАКТИКИ травматизму ПІДЛІТКІВ В умів УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ

14.01.21 - Травматологія та ортопедія

Автореферат дисертація на здобуття

наукового ступенів кандидата медичний наук

Донецьк - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Науково-дослідному інстітуті травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Клімовіцькій Володимир Гарійовіч, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії ФІПО.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Калашніков Андрій Валерійович, Інституту травматології та ортопедії АМН України, керівник науково-організаційного відділу.

доктор медичний наук, професор

Гур'єв Сергій Омелянович, Український НІЩ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник генерального директора з Наукової роботи.

Захист состоится «20» червня 2008 р. про 11 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 в аудіторії Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16)

Автореферат розісланій «17» травня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доцент А.М. Колесніков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Здоров'я дитячого й підліткового населення візначає майбутнє держави, подалі економічний, духовний, культурний и науковий рівень розвитку Суспільства.

За рівнем розповсюдження среди населення світу, травматизм Належить до масових страждань. Травматизм як причина смертності посідає в передових странах 4-е місце й Перше місце среди причин Втрата робочих днів. При цьом, нещасні випадки є основною причиною смерти осіб від 1 до 35-40 років. Хворі Із травмами дають более 8% віпадків інвалідності й посідають зазвічай 4-е місце в структурі причин інвалідності [Evans RW, Evans RI, Carvajal S., 1996; Дворкін А.М., 1968; Виголова О.В., Корольова Л.В., 1995; Шапіро К.І., Містіславская І.А., 1995; Андрєєв О.М., Тяжелков А.П., Воловик В.Є., 1996].

Географія травматизму зумовлюється рівнем індустріалізації й урбанізації стран и регіонів. Чим інтенсівніші ЦІ процеси, тім вищє травматизм среди усіх вікових груп населення. При цьом, існують соціальні, економічні, виробничі, психологічні, екологічні фактори травматизму.

Особливо схільнім до травматизму є дитяче населення. Травматизм среди цього контингенту населення скла- дает более 22% всієї сукупності Нещасний віпадків. При цьом найбільша Кількість пошкодженню відзначається у віковій групі 8-14 років з активною тенденцією зростання у віці 15-20 років [Jensen OC, 2000; Тимонов В.Д., 1972; Анджелян Б.О., 1995; Єлістратов С.М., 1996; Зільберт А.А., 1994].

В Україні на тлі неспріятлівої демографічної ситуации зберігаються Високі Рівні захворюваності підростаючого поколения. Серед різніх відів патології молодого поколения растет травматизм. Травматизм особливо збільшується среди такой перехідної вікової групи як підлітки. Травми віступають однією з провідніх причин інвалідності й смертності підлітків. Дуже часто травматизм підлітків набуває рис епідемії. Існують віражені Регіональні Особливості травматизму підлітків України. Особливо Високі показатели травматизму підлітків характерні для промислових регіонів, таких як Донбас [Scand J., 1997; Wegman DH, 1999; Хрущов С.В., 1977; Скворцов С.А., 1987; Климовицкий В. Г., 1993]. Все це зумовлює мету й завдання даної роботи.

Мета дослідження - встановлення закономірностей формирование, ключовими факторів ризики й розробка технології післятравматічної РЕАБІЛІТАЦІЇ та ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ різніх відів травматизму среди підлітків в условиях урбанізованого регіону.

Задачі дослідження:

1. Вивчення екологічного й СОЦІАЛЬНОГО середовища проживання підлітків в условиях Донбасу.

2. Вивчення способу життя підлітків.

3. Вивчення динаміки, уровня й Структури різніх відів травматизму підлітків.

4. Порівняльне Вивчення травматизму среди різніх вікових контінгентів населення.

5. Вивчення факторів ризики різніх відів травматизму підлітків.

6. Вивчення кореляційної й лінійної залежності різніх відів травматизму підлітків від факторів ризики різної природи.

7. Розробка оцінніх шкал уровня різніх відів травматизму.

8. Розробка рангової класіфікації факторів ризики різніх відів травматизму.

9. Обґрунтування Принципів і системи ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ різніх відів травматизму.

10. Розробка оздоровчої та післятравматічної технології РЕАБІЛІТАЦІЇ підлітків.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала відповідно до планів НДР Донецького національного медичного університету ім. М. Горького й НДІ травматології та ортопедії «Вивчення закономірностей формирование здоров'я дитячого й підліткового населення залежних від факторів ризики різної природи й розробка Принципів и ЗАХОДІВ относительно его охорони в условиях Донбасу» (№ держреєстрації 0195V00641) та «Клініко-епідеміологічні, соціально- психологічні закономірності формирование основних відів травматізмуі обгрунтування організаційніх методів, Принципів Функціонування травматологічної служби в условиях індустріального и урбанізовоного регіону »(№ держреєстрації 0105V8714), де ді сертант БУВ Виконавцю розділу.

Об'єкт дослідження: міські й сільські підлітки, что Постійно прожівають у ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ у віці 15-17 років.

Предмет дослідження: травматизм підлітків и фактори ризики, что его формують.

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ, фізіологічні, біохімічні, соціологічні, психологічні, гігієнічні, валеологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманий результатів:

Уперше Встановлені ЗАГАЛЬНІ закономірності динаміки, уровня й Структури травматизму на основе довгострокового суцільного Вивчення: хвильовий характер, наявність стали максімумів и мінімумів динаміки, поділ травматизму на 5 статистично вірогідніх рівнів (низька, середній, вищє за середній, високий, дуже високий), залежність динаміки , уровня й Структури травматизму від екологічних и СОЦІАЛЬНИХ факторів, психологічної напруги в суспільстві, психо-типологічних особливо и загально уровня здоров'я підлітків, стійкі рангові Рівні в стру турі й провідна роль у формуванні уровня травматизму побутових и вуличних травм.

Уперше проведена рангова класифікація ступенів травмонебезпечності факторів ризики побутового, спортивного й вуличного травматизму підлітків.

Уперше встановлений результативний спектр ключовими факторів ризики побутового й вуличного травматизму підлітків, что визначаються его ріст в условиях урбанізованого регіону.

Уточнено, розшірено й прокласіфіковано за ступенями травмонебезпечності й результатівності ПЕРЕЛІК факторів ризики спортивного травматизму підлітків.

Уперше Встановлені крітеріальні Величини частоти Виникнення різніх відів травматизму среди підлітків, розроблені кількісні и якісні его стандарти.

Встановлено інгібіторна роль екологічних ксенобіотиків у регенеративних процесах кістково-м'язової системи.

Обґрунтовано комп'ютерізовані клініко-статистичні Критерії важкості й КЛІНІЧНОЇ динаміки черепно-мозкова травм.

Створено комп'ютерну програму системного Вивчення черепно-мозкового травматизму.

Уперше сформульовані принципи ПРОФІЛАКТИКИ травматизму підлітків в условиях урбанізованого регіону.

Практична значущість отриманий результатів. Створено комп'ютерну програму Вивчення травматизму "Комп'ютерізовану програму клініко-статистичного дослідження черепно-мозкової травми" (Методичні рекомендації. Донецьк. 2000р.)

Розроблено кількісні оцінні шкали травматизму підлітків, Створено ПЕРЕЛІК факторів ризики побутового, вуличного й спортивного травматизму, розроблено багатофункціональну технологію відновлювального лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ, та програму ПРОФІЛАКТИКИ травматизму підлітків в условиях урбанізованого регіону.

Розроблені принципи и методика клініко-епідеміологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ захворювань та травм на прікладі Вивчення черепно-мозкової травми упроваджені у клінічну практику у Донецької міської лікарні №2 «Енергетік» (Акт Впровадження від 11.03.2005р.), У Донецький обласний клінічному теріторіальному медичному об'єднанні (Акт Впровадження від 15.03.2005р.), на кафедрі нейрохірургії Донецького національного медичного універсітету ім. М. Горького (Акт Впровадження від 25.03.2005р.), Розроблено програма ПРОФІЛАКТИКИ спортивного та вуличного травматизму підлітків упроваджені у ДОНЕЦЬКІЙ обласній санітарно-епідеміологічній станції, відділ гігієні дітей та підліткі (Акт Впровадження від 09.02.2007р.)

Особистий внесок здобувача. Разом Із науковим керівніком, професором, доктором медичний наук Клімовіцькім В.Г. розроблено мету та завдання дослідження, обговорені Висновки. Здобувач провів самостійно КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ относительно тяжкості, локалізації й віходів травм; біохімічні дослідження з визначення металів у біологічних середовища організму підлітків; соціологічні, валеологічні й Психофізіологічні дослідження; статистичний аналіз травматизму міськіх и Сільських підлітків; Статистичний обробка й аналіз архівних Даних екологічного й СОЦІАЛЬНОГО середовища; проаналізував и прокласіфікував фактори ризики побутового, спортивного, виробничого, шкільного, вуличного й транспортного травматизму; взявши участь в розробці комп'ютерної програми клініко-статистичного дослідження травми та технології РЕАБІЛІТАЦІЇ, сформулював принципи й розроб програму ПРОФІЛАКТИКИ травматизму й оцінів ефективність ее складових; провів статистичний обробка Отримання результатів. У дисертації НЕ вікорістані Ідеї або розробки, Які належати співавторам опублікованіх робіт.

Апробація результатів ДОСЛІДЖЕНЬ. Матеріали дисертації доповідаліся на Міжнародній науково-практічній конференции «Бізнес, екологія й здоров'я» (Донецьк, 2001. р.); науково-практічній конференции студентов и молодих вчених «Актуальні проблеми КЛІНІЧНОЇ, експериментальної й профілактичної медицини», прісвяченій 70-річчю Донецького державного медичного університету ім. М. Горького; Міжнародній науково-практічній конференции «Захворювання й Порушення суглобів у дітей» (Донецьк, 2005 р.), XIVз'їзді травматологів ортопедів України (Одеса, 2006 г..)

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 1 монографії, 7 статтей (наукових виданнях, включених до Переліку ВАКу України), 2 тезах (Доповіді на конференціях), 1 методичних рекомендаціях.

Структура й ОБСЯГИ дисертації. Дисертація складається Із вступления, 6 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів власного дослідження, вісновків, списку літератури й додатка, викладеня на 135 страницах машинописного тексту, містіть 51 таблиць й 3 малюнки. Перелік літератури Включає 57 українсько- та російськомовніх, 29 іноземномовніх джерел.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал и ОБСЯГИ ДОСЛІДЖЕНЬ.Травматизм підлітків вівчався в 26 містах и ​​18 Сільських районах Донецької області за останні 15 років. Основні матеріали отрімані за останні 8-10 років. Джерелами информации про травматизм и фактори, что его визначаються, слугувалі результати медичний оглядів (420 осіб), статистичні Звіти ЦРЛ, ЦМЛ, Зведені статистичні матеріали санепідслужби, Донецького медичного статистичного центру, соціологічні опитування й інтерв'ю старших школярів, учнів ПТУ й технікумів, Хворов підлітків травматологічніх ВіДДіЛЕНЬ, міськіх Лікарень и обласної травматологічної лікарні (м. Донецьк). Усього Статистичною обробка охоплено около 70000 віпадків травм. Соціологічнім Досліджень охоплено 450 підлітків. Виходи травм оцінюваліся за данімі клінічніх СПОСТЕРЕЖЕННЯ, медичний оглядів и архівних матеріалів Донецької обласної травматологічної лікарні (252 одиниці).

Тип особи вівчався с помощью методики Айзенка, за Якою встановлювали екстраверт (емоційний тип) й інтроверті (пасивний тип). Рівень психологічної трівожності підлітків вівчався за методикою Спілберга. Цімі дослідженнямі охоплені 391 особа. Особливості побутового, спортивного й вуличного травматизму, а такоже фактори его ризики, Вивчай за данімі інтерв'ю вчителів фізкультури, дитячих спортивних тренерів и батьків, АКТІВ санітарних обстеження Місць зайняти фізкультурою, дитячих дворових майданчиків, об'єктів вулічної інфраструктурі, Місць навчальної й виробничої ДІЯЛЬНОСТІ підлітків, за судово-медичними актами, статистичних Даних обласних, районних и міськіх установ Із зайнятості населення. Опітано 150 осіб и проаналізовано 80 одиниць архівних документів.

Рівень здоров'я підлітків візначався за трьома загальнопрійнятімі групами здоров'я: I-а, II-а, ​​III-я.

Нагромадження металів (свинець, цинк, мідь) в організмі визначавши спектрометрічнімі способами у волосся та сечі. Обстежено 110 підлітків.

Для Вивчення впліву фізико-хімічного стану ран при травмах на ШВИДКІСТЬ процесів загоєння визначавши рн Реакція й співвідношення калію й кальцію в раньовій рідіні (Вівче 19 віпадків).

Екологічне середовище проживання підліткового населення оцінювалося за архівнім данімі Донецької санітарно-епідеміологічної служби й гідрометеослужбі з характеристикою показніків Забруднення повітря, ґрунту й води.

Соціальні умови життя визначавши за архівнімі матеріалами Донецької обласної статистичної служби з розрахунком середньодушового доходу на 1 мешканцям за рік, а такоже пітомої ваги мешканців з декількома Джерелами доходу й Із Прожитковий рівнем, нижчих за мінімальній.

Фактори ризики травматизму оцінюваліся й ідентіфікуваліся на основе порівняльного й кореляційного АНАЛІЗУ з розрахунком коефіцієнта відносного ризики й лінійної кореляції. Степень значімості й рангове місце факторів ризики травматизму визначавши за величиною коефіцієнту кореляції, силою й спрямованістю зв'язку відповідно з загальнопрійнятою в медічній статістіці оцінною шкалою. Статистичний аналіз результатів ДОСЛІДЖЕНЬ травматизму проводівся на основе правил варіаційної статистики з розрахунком відносніх, Середніх величин, їхніх помилок и коефіцієнта вірогідності розходження Стьюдента, коефіцієнтів кореляції й відносного ризики з Використання комп'ютерних технологій за пакетом прикладних програм статистичного дослідження (Statistics for Windows 6,0 ; Excel 2003 SP2).

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ и їхнє Обговорення. Екологічне середовище життєдіяльності підлітків в условиях урбанізованого Донбасу відрізняються вираженості техногенних характеристиками. Повітряне середовище містіть широкий спектр шкідливих хімічніх Речовини представлених самперед оксидами вуглецю, заліза, фосфору, сірки й азоту, важка металами (цинк, ртуть, свинець, марганець), неорганічнімі кислотами, а такоже фенолом, аміаком и фторидами. Більшість Із ціх Речовини (около 80%) за середнімі багаторічнімі концентраціямі перевіщують Допустимі Рівні в 1,5-3,0 рази. При цьом сумарна концентрація шкідливих хімічніх Речовини у повітряному середовіщі ставити 4,3-21,5 мг / м 3, а комплексний Показник забруднення дорівнює 2,6-15,0, что істотно вищє пріпустіміх рівнів. Питна вода характерізується підвіщеною й скроню жорсткістю, наявністю підвіщеніх концентрацій хлорідів, сульфатів, аміаку, нітратів, заліза, фтору, кальцію й магнію, Які часто перевіщують ГДК. Питома вага аналізів води з перевіщенням ГДК колівається від 1,1 ± 0,1% до 30,8 ± 3,1% и ставити в Середньому 9,8 ± 1,2% проб, а в сільській місцевості - 24,8%.

Ґрунт населених Місць містіть широкий спектр хімічніх елементів (около 15 Речовини) промислового походження в концентраціях, что перевіщують гранично-Допустимі концентрації.

Соціальне середовище проживання підлітків характерізується основном депресивно станом з великою кількістю факторів ризики травматизму соціально-економічного й соціально-психологічного характеру, активною трансформацією умов и способу життя у БІК травмонебезпечніх форм ДІЯЛЬНОСТІ й зростанням на популяційному Рівні психологічної трівожності підлітків, особливо в малих містах.

Травматизм підлітків має Хвильового дінаміку. При цьом відстань между мінімальнімі рівнямі травматизму ставити 4-6 років, а піковімі - 8-10 років. Темпи підйому й спаду травматизму дорівнюють 6,1-9,5% віпадків / рік при зростанні, и 5,7-9,0% віпадків / рік - при зніженні.

У першій половіні 90-х років Темпи Падіння травматизму були більш віражені среди Сільських підлітків (-9,0% віпадків проти -5,7% віпадків / рік среди міськіх), а темпи Падіння во второй половіні 90-х років були вищє среди міськіх (-9,5% віпадків проти -6,1% віпадків / рік среди Сільських). Таке розходження темпів росту й спаду травматизму между соціальнімі групами підлітків сформувало дісінхронізм хронодінамікі, что прізвело в середіні 90-х років до явіща перехрещення дінамічніх кривих травматизму среди міськіх и Сільських підлітків и закріпіло більш Високі его Рівні среди міськіх підлітків. В течение 90-х років виробничий, вуличний и шляхово-транспортний травматизм зніжуваліся, а спортивний и побутовий - активно підвіщуваліся. Динаміка виробничого травматизму носила вираженість регресівній характер течение 10 років, что привело до его зниженя за цею период в 2,3 рази. При цьом більш сильне Падіння травматизму відбулося среди Сільських підлітків (в 4,1 рази). Однако, з качана 2000-ого року Пішов підйом цього виду травматизму среди підлітків. Такий тип хронодінамікі даного виду травматизму визначення, самперед, різкім Зменшення кількості підлітків, зайнятий у промисловому й сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ в 90-х роках и поступовому збільшенні їх з початком 2000-х років.

Динаміка вуличного й шляхово-транспортного травматизму має Схильність до дісінхронніх, но однотипних хвілеподібніх змін: Глибоке одночасне Падіння до середини 90-х років, з активним підйомом у второй половіні цього десятиліття й повторно спад з початком 2000-х років, но більш Ранній з боку вуличного травматизму.

Спортивний травматизм перебував на стабільно зниженя Рівні до середини 90-х років, а у второй їхній половіні почався активний его підйом Із середнім темпом 24,0% віпадків на рік, особливо среди Сільських підлітків.

Для побутового травматизму властіва прогресивна динаміка его Підвищення в течение 90-х років Із середнім темпом 7,8% віпадків на рік, в основном за рахунок міськіх підлітків, де ВІН зростан Із темпом 9,6% віпадків на рік на фоні Падіння среди Сільських підлітків, де ВІН ставши активно підніматіся только во второй половіні 90-х років. З початком 2000-х років Почалося повільне зниженя побутового травматизму як среди міськіх, так и Сільських підлітків.

Для шкірного виду травматизму характерні Стандартні величини, что визначаються его Рівні. Так, побутовий травматизм спостерігається в межах 459,9 ± 10,5 віпадків, вуличний - 49,9 ± 6,2 віпадків, спортивний - 13,9 ± 5,0 віпадків, виробничий - 15,83 ± 4,2 віпадків, а дорожньо-транспортний - 7,9 ± 3,0 віпадків на 10000 підлітків.

Рівні побутового, вуличного й спортивного травматизму Вищі среди міськіх підлітків, а виробничого й дорожньо-транспортного - среди Сільських, что візначається соціальнімі й соціально-псіхологічнімі особливо життєдіяльності підлітків.

У ранговій структурі травматизму підлітків Перше місце Із гранично скроню Пітом вагою (84,0%) Належить побутова, друга - Вуличному (9,1%), Третє - виробничому (2,9%), четверте - спортивному (2,5%) , а п'яте - дорожньо-транспортному травматизму. В Основі сучасного підліткового травматизму в условиях урбанізованого регіону лежати побутові травми, Питома вага якіх в 9,2 рази більша, чем вуличних, в 29-34 рази більша виробничих и спортивних, и в 56 разів більша дорожньо-транспортних.

За середнімі Показники на 10000 населення на основе математичного закону великих чисел травматизм підлітків з імовірністю более 95% розподіляється за п'ятьма якіснімі рівнямі: низька, середній, вищий за середній, високий и дуже високий (табл. 1). Ця закономірність дозволяє формуваті оцінну шкалу уровня підліткового травматизму, с помощью якої травматизм оцінюється й прогнозується за кількіснімі Показники.

Таблиця 1. Оцінна шкала підліткового травматизму

Оцінні

Рівні

травматизму

Кількісні Критерії за видами травматизму (вип / 10000)

Загальний

травматизм

побутовий Спортивний Вуличний Виробничий Дорожньо-транспортний
низька <400 <250 <5 <20 <10 <5
середній 400-600 250-400 5-10 20-40 10-20 5-10

Вищий за

середній

600-800 400-550 10-15 40-60 20-30 10-15
Високий 800-1000 550-700 15-20 60-80 30-4- 15-20

дуже

високий

> 1000 > 700 > 20 > 80 > 40 > 20

Середовище перебування підлітків у условиях урбанізованого регіону містіть широкий спектр факторів ризики різної природи, Які спріяють зростанню частоти Виникнення травм среди підліткового населення. Існує прямий середньої сили кореляційній зв'язок между Показники Загальна травматизму підлітків и високим рівнем забруднення ґрунту Важко металами (r = + 0,55 ± 0,3). Рівень травматизму підлітків растет зі збільшенням нагромадження Важко металів у біологічних середовища організму. При збільшенні концентрації в сечі й у волоссі таких металів як свинець и цинк (в 3,5-8,1 разів) різко (в 2,5 рази) растет частота травматизму підлітків. При трівалому прожіванні в условиях забруднення повітряного середовища відзначається мінімальній кореляційній позитивний зв'язок цього фактора з ростом травматизму (r = + 0,15 ± 0,02).

При трівалому перебуванні (більше 10 років) підлітків в условиях забруднення екологічного середовища показатели травматизму в 2 рази Вищі від однолітків в екологічно сприятливі условиях. У ціх підлітків спостерігаються Особливості фізико-хімічних процесів у тканинах організму (Порушення кислотно-Лужного й кальцій-калієвого обміну), что, очевидно, є причиною підвіщеної схільності кістково-м'язової системи до травматизму й уповільнення регенерації тканин, тобто спостерігається інгібіторна функція екологічних ксенобіотиків.

Загальний травматизм підлітків має істотній зв'язок з рядом біологічних и псіхофізіологічніх якости організму. При Високому Рівні індівідуального здоров'я (1-а група) відзначається негативний (r = -0,25 ± 0,01), а при низьких (3-тя група) позитивний (r = + 0,21 ± 0,01) кореляційній зв'язок, тобто Слабкий здоров'я є причиною підвіщеної схільності підлітків до травматизму.

Тіпологічні характеристики особистості підлітків такоже кореляційно пов'язані з їхнім травматизмом. Особливо вираженості позитивний кореляційній зв'язок характерний для особистостей з рісамі екстравертів (r = + 0,45 ± 0,02) и Менш значущих вона в підлітків, что відносяться до інтровертів (r = + 0,28 ± 0,01), тобто з підвіщенням емоційної збудлівості особистості збільшується імовірнісна Схильність до травматизму.

При великому Рівні суспільної й індівідуальної психологічної трівожності (> 50 балів) формується дуже високий кореляційній зв'язок ціх станів Із частотою травматизму підлітків (r = + 0,7 ± 0,01), тоді як спад ее нижчих 30 балів приводити до негативного кореляційного зв'язку (r = -0,30 ± 0,02).

Рівень побутового травматизму підлітків візначається 10 групами факторів ризики (табл. 2). Причем 8 груп факторів ризики умів и способу життя ма ють дуже високий позитивний коефіцієнт кореляції з побутовим травматизмом, что колівається від +0,54 до +0,91. Прісутність ціх факторів ризики формує високий рівень групової психологічної трівожності підлітків более 40 балів, что веде до істотного зростання побутового травматизму. Так, порівняльні спостереження над трьома групами підлітків показують, что при Високому коефіцієнті психологічної трівожності (50,2 ± 0,3 балів) рівень побутового травматизму підлітків вищий в 3,4 рази, чем при нізькій и в 1,6 рази, чем при помірній .

Рівень вуличного травматизму детермінується 13 групами факторів ризики (табл. 3). З них 8 груп факторів ризики ма ють Сильний кореляційній зв'язок з Показники вуличного травматизму з величиною коефіцієнта від +0,71 до +0,91 и Сумарний Пітом вагою травм 78,6%. Для трьох груп факторів ризики характерний середньої сили кореляційній зв'язок (r = + 0,5-0,6), что формує около 18,3% травм. Інші три групи факторів ризики ма ють Слабкий кореляційній зв'язок (r = + 0,25-0,28) Із травматизмом и дають около 3,1% травм.

Таблиця 2. Кореляційна залежність побутового травматизму підлітків від факторів ризики, умів и способу життя

Перелік факторів ризики побутового травматизму

Коефіцієнт кореляції

и сила зв'язку

Перенесення, Підняття меблів або важка побутових приладів +0,91 сильна
Побутові Дії на слізькій поверхні (підлога, стілець, сходи та інш.) +0,90 сильна
Догляд за небезпечний частинами приміщення або меблів (вікно, стеля, верхня частина стін, Високі меблі та інш.) +0,80 сильна

Виконання хатньої роботи в поганому стані організму

(Сп'яніння, хвороба, Втома, нервово-психічна НАВАНТАЖЕННЯ)

+0,80 сильна
ремонт приміщення +0,75 сильна
Виконання побутової роботи в условиях дефіціту годині +0,71 сильна
Фізично активні Розважальні Дії вдома +0,65 середня
Сімейні конфлікти +0,54 середня
Ремонт побутової техніки або робота з нею +0,40 середня
Необережному поведение з кухонним устаткуванням +0,32 середня

Таблиця 3. рангових Розподіл факторів ризики вуличного травматизму

Ранг за

Пітом

вагою

Групи факторів ризики

Коефіцієнт

кореляції

Питома вага,%
1. Небезпечні Дії во время ігор и розваг +0,73 17,6
2. Використання в Іграх и розвагах Небезпечна предметів +0,91 17,1
3. Захоплення іграми, что засновані на небезпечний діях +0,90 15,0
4. Ігри й розваги в небезпечний місцях +0,82 12,8
5. Використання для ігор и розваг майданчиків Із твердим асфальтобетонним покриття +0,60 8,2
6. Недотрімання правил техніки безпечного поведение при рухлівіх Іграх и розвагах +0,50 5,1
7. Необережні Дії при поганому стані організму +0,80 5,0
8. Погані організаційно-технічні умови в місцях рухлівіх ігор и активних розваг 0,50 5,0
9. Поганий конструктивний и технічний стан обладнання дворових майданчиків для ігор и розваг 0,82 4,1
10. Неякісна або застаріла інфраструктура об'єктів суспільного использование в населених місцях +0,71 4,0
11. Погане забезпечення безпечного использование пішохідніх доріжок й других суспільніх об'єктів у зимовий период +0,80 3,0
12. Чи не Дотримання правил поведінкі в Громадському місцях +0,28 2,1
13. Відсутність діючіх правил безпечного поведение населення на территории населених Місць +0,25 1,0

Спортивний травматизм має віражені вікові й територіальні розходження. Найвіщі Рівні спортивного травматизму характерні для міськіх підлітків малих и Середніх міст, де ВІН стійко втрімується в межах 38,4 ± 0,4 - 48,6 ± 0,50 / 000 віпадків. Спортивний травматизм среди підлітків вищий в 7,8 рази, чем среди дорослих и в 1,9 рази, чем среди дітей. У формуванні спортивного травматизму відіграють ключовими роль 16 факторів ризики (табл. 4).

Таблиця 4. рангових Розподіл факторів ризики спортивного травматизму

фактори ризики

величина

КВР

рангових

місце

Жорсткі спортивні єдиноборства поза правилами 0,8 1
Складність спортивних вправо 0,8 1
Невдалі Рухи, Дії або грубі помилки при віконанні спортивних вправо 0,7 2
Виконання спортивних вправі без страховки 0,6 3
Низьких рівень спортивних умінь 0,6 3
Невикористаних індівідуальніх засобів захисту во время Тренування або змагань 0,6 3
Недотрімання правил безпеки під час роботи на спортивних снарядах 0,5 4
Невеликий стаж (<2 років) зайняти данім видом спорту 0,5 4
Застаріле спортивне обладнання 0,4 5
Високі НАВАНТАЖЕННЯ во время тренувальних або процесса змагань (перевтома) 0,4 5
Низьких рівень тренованості організму, окремий м'язових груп 0,4 5

Незадовільна підготовка (Розминка) організму

перед початком Тренування або змагань

0,3 6
Недостатня ефективність індівідуальніх засобів захисту 0,3 6

Незадовільній медичний контроль

за тренувальна або спортивним процесом

0,3 6
Великий склад навчально-тренувальних груп (> 5 осіб) 0,2 7
Недостатній професійний рівень тренерського складу 0,1 8

Пітом значення факторів ризики візначається видом спорту. Тому кожному виду спорту характерна своя структура пітомої ваги факторів ризики. За Ступені ймовірності Виникнення спортивних травм, віходячі з Величини коефіцієнта відносного ризики (КВР), усі основні види спорту розділяються на три групи: вісокотравматічні (середній КВР = 0,65), середньотравматічні (середній КВР = 0,44), малотравматічні (середній КВР = 0,16). Найвища Питома вага спортивного травматизму пов'язана з 7 факторами ризики: жорсткі єдиноборства поза правилами (24,1%), низька рівень спортивних умінь (15,0%), низька рівень тренованості (17,2%), перенавантаження й перевтома організму ( 13,4%), невдалі Рухи й грубі помилки (9,4%), погана Розминка перед Тренування або змагання (6,2%), складність спортивних вправо (5,1%).

На Основі встановлення спектра факторів ризики були сформульовані следующие 4 принципи медико-соціальної й медико-екологічної ПРОФІЛАКТИКИ Загальна травматизму підлітків з розробки програм їхньої реализации: активне Підвищення уровня и якості життя підлітків (1-й принцип), охорона й оздоровлення рекреаційних зон навчально-виховних и навчально-виробничих об'єктів для підлітків (2-й принцип), систематичне оздоровлення й посттравматичних реабілітація підлітків, что ма ють низьких рівень здоров'я (2-а, 3-тя групи здоров'я) и схільніх до травмата зму (травмуються більше 3 разів на рік (3-й принцип), активне формирование в підлітків здорового способу життя (4-й принцип). Вібіркове спостереження за травматізацією школярів старших класів, з родин, Які добрі соціально забезпечені, з наявністю грамотного батьківського виховання показує, что среди ціх підлітків рівень загально травматизму, в основном за рахунок побутового й вуличного, нижчих середньопопуляційного на 40-47%, тоді як з низьких соціальнім рівнем и якістю життя ВІН вищий на 14,0-15,5%. Рівень загально травматизму среди учнів шкіл, Які розташовані в екологічно чистих зонах, дуже часто віявляється нижчих за середньопопуляційній в 1,5-2 рази, а травматизм підлітків з 3-ю групою здоров'я, як правило, на 10-15% вищий, чем у їхніх однолітків з 1-ї групи. У підлітків з 3-ою групою здоров'я, что пройшли оздоровлення або посттравматичного реабілітацію за запропонованою інтенсівною технологією з базовими й підкріплювальнімі програмами, рівень загально травматизму зніжується на 30-35%, а рядки відновлювального лікування скорочуються на 40-45%. Використання комп'ютерної програми системного дослідження черепно-мозкового травматизму підвіщує точність медичного моніторингу за цією патологією на 18-22% и точність діагностики тяжкості черепно-мозкова травм на 10-15%.

Для попередження окремий відів травматизму були сформульовані принципи й розроблені програми цільової профілактики, засновані на профільніх спектрах установлених факторів ризики. При цьом на основе пітомої значімості факторів ризики були розраховані імовірнісні показатели зниженя травматизму. Побутовий травматизм зніжується на основе 5 Принципів: створення широких умов и можливости для реализации підліткамі їх утворювальніх и виробничо-трудових можливий (1-й принцип, можливе зниженя 8-12%); активне виховання в підлітків морально-етичним якости, что забезпечують культуру поведение в побуті, родіні й у суспільстві (2-й принцип, можливе зниженя 23-25%); активне формирование в підлітків широкого спектру побутових умінь и своєчасна підготовка їх до самостійного ведення господарсько-побутової ДІЯЛЬНОСТІ (3-й принцип, можливе зниженя 12-15%); создания умів для формирование здорової сімейної обстановки життєдіяльності підлітків (4-й принцип, можливе зниженя 8-10%); создания умів для виховання підлітків и реализации здорових форм дозвілля (5-й принцип, можливе зниженя 25-30%).

Профілактика спортивного травматизму успешно здійснюється за помощью Наступний 7 Принципів: Заборона в Дитячо-юнацький спорті жорсткий єдиноборств, вісокої складності вправо и Великої контактності в колективних ігрових видах (1-й принцип); чітке Дотримання правил безпеки при спортивних Іграх, работе на спортивних снарядах и віконанні спортивних Дій (2-й принцип); Суворов Дотримання строків ЕКСПЛУАТАЦІЇ й Відновлення спортивного обладнання, інвентарю й спортивних снарядів у місцях заняття спортом (3-й принцип); удосконалювання індівідуальніх засобів захисту для спортсменів-підлітків (4-й принцип); вилучення з тренувальних процесса спортсменів-підлітків методичних підходів з скроню й надвісокімі фізічнімі навантаженості (5-й принцип); недопущення до процесса змагань спортсменів-підлітків з недостатнім рівнем технічної подготовки й тренованості (6-й принцип); проведення своєчасного и якісного медичного контролю за тренувальна и змагання спортсменів-підлітків (7-й принцип).

Попередження вуличного (у т.ч. и дорожньо-транспортного) травматизму Пропонується реалізовуваті за програмою Заснований на 5 принципах: формирование в підлітків пріхільності до здорових и безпечного ігор и розваг на відкрітому повітрі (1-й принцип); якісне планування й технічне решение, забезпечення конструктивно Досконалий и безпечним обладнанням майданчиків для ігор и розваг (2-й принцип); забезпечення високого уровня безпечного стану об'єктів пішохідного руху в населених пунктах (3-й принцип); забезпечення підлітків правилами вірного й безпечного поведение в місцях масового збору (4-й принцип); виховання манер у підлітків относительно суворого Дотримання правил дорожньо-транспортного й вуличного руху на территории населених Місць (5-й принцип).

Ефективне відновлювальне лікування, а такоже якісна оздоровча и післятравматічна реабілітація підлітків, віконується на основе розробленої багатофункціональної ступінчастості технології.Яка Включає програми базового та підкріплюючого оздоровлення та его технологічні режими, в залежності від групи здоров'я (I, II, III), что дозволяє знізіті Терміни відновлюванного лікування, Зменшити ризики промислового та спортивного травматизму, скоротіті періоді виходу на оптімальні Рівні працездатності та спортивної форми підлітків.


ВИСНОВКИ

Отримав решение нового наукового завдання в Галузі епідеміології травматизму підлітків урбанізованого регіону на основе встановлення закономірностей формирование й факторного детермінізму динаміки, структури й уровня частоти Виникнення й Поширення травм. Розроблено концепцію й сформульовано принципи первинної, вторинної й третінної ПРОФІЛАКТИКИ травматизму, заснованої на нівелюванні встановлення спектру факторів ризики й оптімізації відновлювального лікування, оздоровчої та післятравматічної РЕАБІЛІТАЦІЇ підлітків.

1. Середовище перебування підлітків у условиях урбанізованого регіону характеризуються техногенними екологічнімі й соціально-депресивний якости з наявністю широкого спектру факторів ризики різної природи, активно сприятливого росту частоти Виникнення травм среди підліткового населення. Трівале проживання в условиях екологічної неспріятлівості порушує фізико-хімічні процеси в тканинах організму підлітків, погіршує їхнє Відновлення при травмах и підвіщує травматизм. Ксенобіотікі екологічного середовища віступають інгібіторамі регенеративних процесів в організмі підлітків.

2. Хронодінаміка Загальна травматизму підлітків характерізується Хвильового властівостямі з довжина Хвилі в 4-6 років, пролонгованності зростанням (+ 6,1-9,5% віпадків / рік) и спадом (-5,7-9,0% віпадків / рік) , наявністю піковіх підйомів через 8-10 років, віковімі, Територіальними й соціальнімі розходження темпів підйому й спаду уровня й різнонаправленімі змінамі залежних від виду травматизму.

3. Рівень травматизму підлітків має територіальні розходження. Его середньопопуляційна величина ставити среди міськіх підлітків 769,3 ± 5,5 про / ооо, а среди Сільських 567,9 ± 6,2 про / ооо віпадків. За кількіснімі крітеріямі травматизм підлітків класіфікується за п'ятьма статистично вірогіднімі якіснімі рівнямі: низька (<400 про / ооо віпадків), середній (400 - 600 про / ооо віпадків), вищий за середній (600 - 800 про / ооо віпадків), високий (800 - 1000 про / ооо віпадків) и дуже високий (> 1000 про / ооо віпадків). Кількісній Розподіл травматизму за рівнямі дозволяє Проводити об'єктивну експертну оцінку Величини й прогноз частоти Виникнення й Поширення травматизму среди підлітків.

4. Структура травматизму підлітків формується за рахунок Великої пітомої ваги побутового травматизму й має Стійкий рангових вид: 1-е місце - побутовий (84,1%), 2-е місце - вуличний (9,4%), 3-є місце - спортивний (3,2%), 4-е місце - виробничий або шкільний (1,9%), 5-е місце - дорожньо-транспортний (1,2%). Всі види травматизму за кількіснімі крітеріямі класіфікуються за 5 якіснімі рівнямі.

5. Існує прямий середній и Сильний кореляційній и лінійний зв'язок между Загальна травматизмом підлітків и високим рівнем забруднення екологічного середовища, низька якістю життя, особістісною та Суспільно-псіхологічною трівожністю, типом особистості й низька рівнем здоров'я підлітків. Як фактори ризики Загальна травматизму віступають: Накопичення Важко металів в організмі, велике загальне забруднення екологічного середовища, третя група здоров'я, емоційний тип особистості (екстраверт) и високий рівень особістісної трівожності.

6. Зростання побутового травматизму підлітків візначається різкою зміною образу їхнього життя у БІК побутової травмонебезпечної ДІЯЛЬНОСТІ. Рівень побутового травматизму формується в основном 10 факторами ризики Із СЕРЕДНЯ й скроню силою кореляційного зв'язку, з якіх 7 факторів ризики ма ють першочергову значімість (r = + 0,65 - +0,91) и дають более 80% травм.

7. Рівень вуличного травматизму підлітків візначається 13 провіднімі факторами ризики з малою, середня й скроню силою кореляційного зв'язку, з якіх 5 відносяться до факторів ризики Великої значімості (r = + 0,60 - +0,93) и дають более 70% травм.

8. Рівень спортивного травматизму підлітків візначається 16 провіднімі факторами ризики з малімо (0,1-0,3), середнім (0,4-0,5) и високим (0,6-0,82) коефіцієнтом відносного ризики. Найвища Питома вага спортивного травматизму пов'язана з 7 факторами ризики: жорсткі єдиноборства (24,1%), низька рівень спортивних умінь (15,4%) и тренованості (17,2%), перенавантаження й перевтома організму (13,4% ), невдалі Рухи й грубі помилки при віконанні спортивних вправо (9,4%), не якісна Розминка (6,2%), складність спортивних вправо (5,1%). До вісокотравматічніх відносяться 14, а до середньо травматичних - 11 відів спорту.

9. Комп'ютерізовані клініко-статистичні Критерії підвіщують точність діагностики тяжкості й КЛІНІЧНОЇ динаміки розвитку черепно-мозкової травми (10-15%), а комп'ютерна програма системного Вивчення черепно-мозкового травматизму збільшує ефективність медичного моніторингу за цією патологією (18-22 %).

10. Загальна профілактика травматизму підлітків ґрунтується на 4 принципах медико-СОЦІАЛЬНОГО й медико-екологічного характеру, а цільова - на 5 принципах побутового, 7 принципах спортивного, 5 принципах вуличного травматизму підлітків. Реабілітація підлітків за східчастою технологією індівідуального оздоровлення з базовими й підкріплювальнімі програмами політематічного характеру зніжує рядки відновного лікування на 40-45%, рівень виробничого й спортивного травматизму на 30-35%, скорочує періоді Досягнення оптімальної фізичної форми в підлітків-спортсменів на 35-40% и виходом на нормальний рівень працездатності підлітків, что Працюють на 45-50%. Використання програми цільової ПРОФІЛАКТИКИ веде до Зменшення вуличного й шкільного травматизму на 20-25%.


СПИСОК ОСНОВНИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Климовицкий В.Г. Травматизм підлітків і фактори ризику в умовах Донбасу. Монографія. / В.Г. Климовицкий, В.Н. Пастернак, А.В. Агарков - Донецьк: Донеччина, 2005. - 99 с. Автором самостійно вівчені Особливості середовища проживання, закономірності формирование травматизму, фактори ризики при питань комерційної торгівлі різновідах травматизму, сформульовані принципи и розроблені заходи относительно ПРОФІЛАКТИКИ травматизму підлітків.

2. Кореляційний аналіз патогенної і валеологічної значущості соціально-економічних і способу життя факторів ризику для здоров'я робітників шкідливого виробництва / В.І.Агарков, С.В.Гріщенко, А.В.Агарков // Арх. клин. експ. мед. -1996. - Т.5, №1. - С. 100-104. Автором самостійно проведено кореляційнній аналіз факторів ризики, пов'язаних ізвіробнічім травматизмом.

3. Климовицкий В.Г. Загальні закономірності формування травматизму підліткового населення в умовах Донбасу / В.Г. Климовицкий, А.В. Агарков // Травма. -2001. - Т.2, №2. - С. 126-132. Автором самостійно вівчені динаміка та рівень різноманітніх відів травматизму, сформованіпровідні закономірності травматизму.

4. Климовицкий В.Г. Закономірності формування, фактори ризику та напрямки профілактики побутового травматизму підлітків в умовах Донбасу / В.Г.Клімовіцкій, А.В.Агарков // Вісник гігієни та епідеміології. - 2003. - Т.7, №2. -З. 170-176. Автором самостійно вівченідінаміка та структура побутового травматизму, Встановлені ключові фактори різікута сформовані основні принципи ПРОФІЛАКТИКИ.

5. Климовицкий В.Г. Закономірності формування і фактори ризику спортивного травматизму серед різних вікових контингентів населення в умовах Донбасу / В.Г.Клімовіцкій, А.В. Агарков // Травма. -2004 -Т.5, №4. -З. 378-385. Автором самостійно вівчені закономірності спортивного травматізмутавстановлені ключові фактори ризики.

6. Климовицкий В.Г. Структура травм і захворювань опорно-рухового апарату підлітків в умовах промислового регіону / В.Г Климовицкий, В.Н Пастернак, А.В. Агарков // Травма. - 2005. - Т.6, №4. -З. 170-176. Автором самостійно вівчені динаміка та структура побутового травматизму, Встановлені ключові фактори різікута сформовані основні принципи ПРОФІЛАКТИКИ.

7. Агарков А.В. Інформаційний аналіз екзогенних і ендогенних факторів ризику травматизму в умовах урбанізованого регіону / А.В. Агарков // Укр.ж.телемед.мед. телемат. -2006. -Т.4, №2. С.216-220.Автором самостійно виконан всі етапи написання статті.

8. Агарков А.В. Особливості травматизму населення в умовах Донбасу / А.В. Агарков // Актуальні проблеми КЛІНІЧНОЇ, експериментальної та профілактичної медицини. - Донецьк, 2000. - С.7-8. Автором самостійно виконан всі етапи написання статті.

9.. Гігієнічна оцінка антропогенного пресингу на атмосферне повітря Донецької області /С.В.Гріщенко, А.В.Агарков, О.В.Швидкій, Н.А.Стичінская // Бізнес, екологія, здоров'я. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк, 2001. - С.28-30. Автором самостійно проведено статистичний аналіз кількісніх показніків концентрації ксенобіотиків повітряного середовища.

10. Агарков В.І., Семісалов Р.Я., Агарков А.В. Комп'ютеризована програма клініко-статистичного дослідження черепно-мозкової травми: Методичні рекомендації. - Донецьк, 2000. - С.10. Автором самостійно розроблено програмуз підліткового травматизму.


АНОТАЦІЯ

Агарков А.В. Закономірності формування, фактори ризику й заходи профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 - травматологія. - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2005.

Дисертацію присвячено проблемі формування травматизму підлітків в умовах урбанізованого великого промислового регіону України (Донбас). Вивчено рівень, динаміка, структура (загального, побутового, спортивного, шкільно-виробничого, вуличного та дорожньо-транспортного) травматизму підлітків за 15-річний період, охопленням 24 міст і 16 сільських районів Донецької області. Досліджено широкий спектр чинників ризику, що беруть участь у формуванні травматизму: екологічних, соціальних, соціально-психологічних, психологічних, валеологічних, виробничих, способу і умов життя, навчальних, професійно-діяльних, ігрових і факторів зовнішнього.

Встановлено, що середовище проживання підлітків характеризується техногенно-екологічними і соціально-депресивними якостями з наявністю широкого спектру факторів ризику. Які сприяють зростанню травматизму за рахунок порушення фізико-хімічних процесів в тканинах організму, підвищення особистісної психологічної тривожності і трансформації способу життя в бік широкого спектра травмонебезпечних дій.

Показано, що хронодінаміка загального травматизму підлітків характеризується хвильовими властивостями з типовими підйомами через 8-10 років, пролонгованим ростом і спадом, віковими, територіальними та соціальними відмінностями темпів спаду і підйому травматизму. Среднепопуляціонние величини травматизму підлітків становлять серед міських підлітків 769,3 ± 5,5 о / ооо, а серед сільських 567,9 ± 6,2 о / ооо випадків. За кількісними критеріями травматизм класифікується за п'ятьма якісним рівням: низький, середній, вище середнього, високий, дуже високий. Структура травматизму формується за рахунок великої питомої ваги побутового травматизму і має наступний ранговий вид: 1-е місце - побутовий (84,1%), 2-е місце - вуличний (9,4%), 3-е місце - спортивний (3 , 2%), 4-е місце - виробничий або шкільний (1,9%), 5-е місце - дорожньо-транспортний (1,2%). Існують середня і сильна, кореляційний і лінійна зв'язку між загальним травматизмом підлітків і високим рівнем забруднення екологічного середовища, низькою якістю життя, особистісної психологічної тривожністю, типом особистості, низьким рівнем здоров'я.

Рівень побутового травматизму формується переважно 10 факторами ризику із середньою і високою силою кореляційної і лінійного зв'язку, вуличного - 13, а спортивного - 16 факторами ризику з малої, середньої і високої силою кореляційної зв'язку.Показано, що ефективна реабілітація здійснюється на базі ступінчастою технології, з базовими і підкріплюють оздоровлення, а загальна профілактика травматизму підлітків ґрунтується на 4 принципах медико-соціального та медико-екологічного характеру, а цільова - на 5 принципах побутового, 7 принципах спортивного та 5 принципах вуличного травматизму.

Ключові слова: підлітки, травматизм, чинники ризику, профілактика, реабілітація.


Анотація

Агарков О.В. Закономірності формирование, фактори ризики и заходь относительно ПРОФІЛАКТИКИ травматизму підлітків в условиях урбанізованого регіону. -Рукопіс.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за фахом 14.01.21 - Травматологія. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, 2008.

Дисертація присвячено проблемі формирование травматизму підлітків в условиях урбанізованого промислового регіону України (Донбас). Вівче рівень, дінаміку та структуру травматизму підлітків за 15-річний период, а такоже широкий спектр факторів ризики: екологічних, СОЦІАЛЬНИХ, соціально-психологічних, психологічних, валеологічних, виробничих, способу й умов життя, Навчальних, ігрових, зовнішньосередовіх и професійно-дієвіх.

Встановлено якісні Особливості середовища проживання, способу й умов життя підлітків, что спріяють травматізації, закономірності динаміки, уровня и Структури травматизму, а такоже кореляційна и лінійна залежність різніх відів травматизму від факторів ризики різної природи.

Сформульовано принципи, розроблені технології РЕАБІЛІТАЦІЇ та заходь относительно ПРОФІЛАКТИКИ й дано оцінку ефектівності окремий відів профілактичних ЗАХОДІВ.

Ключові слова: підлітки, травматизм, фактори ризики, профілактика, реабілітація.


SUMMARY

Agarkov AV Traumatism of Teenagers in Conditions of the Urbanized Region: Regularities of the Formation, Risk Factors and Measures of Prophylaxis. -Manuscript.

The Dissertation submitted for the Candidate of Sciences (Medicine) Degree in speciality 14.01.21 - traumatology. - Donetsk State medical university named after M. Gorky, Donetsk, 2005.

The dissertation is devoted to a problem of formation of a teenagers 'traumatism in conditions of the urbanized industrial region of Ukraine (Donbass). The level, dynamics and structure of a teenagers 'traumatism for the 15-years period, and also a wide spectrum of risk factors, such as ecological, social, social -psychological, psychological, valeological, industrial, mode and conditions of a life, educational, game, environmental and professional-activities factors are investigated. Qualitative peculiarities of an inhabitancy, mode and conditions of a teenagers 'life promoting to traumatism, regularities of the dynamics, a level and structure of a traumatism, and also correlation and linear dependence of various kinds of a traumatism on risk factors of the various origin have been determined. Principles are formulated, measures of prevention are elaborated, and efficiency of separate kinds of preventive measures is appreciated.

Key words: teenagers, traumatism, risk factors, prevention, rehabilitation.


Агарков Олександр Володимирович

автореферат

на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Відповідальний за випуск Колесніков А. М.

Підпісано до друку 14.05.2008 р.

Формат 60х90 / 16. Папір офсетний.

Гарнітура «Times». Друк - різографія.

Обл.-вид. арк. 0,90

Тираж 150 прим. Зам. № 064

Друк ТОВ «Юго-Восток»

83055, м. Донецьк, вул. Щорса, 17

Тел. / Факс: (062) 305-50-13; e-mail: vostok@skif.net; vostok1@dc.dn.ua

Свідоцтво про держреєстрацію:

Серія ДК № 1224 від 10.02.2003 р.

:)

  • ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, фактор ризики Й ЗАХОДИ относительно ПРОФІЛАКТИКИ травматизму ПІДЛІТКІВ В умів УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК ОСНОВНИХ РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • Агарков Олександр Володимирович

  • Скачати 53.07 Kb.