Захворюваність, пошіреність та Особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання


    Головна сторінка

Скачати 64.09 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір64.09 Kb.
Типреферат

АКАДЕМІЯ медичних наук України

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ"

ГАСАНОВ Анвер Аждаровіч

УДК 616-001.28: 616.36-002 .2 -036. 1

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ПОШІРЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В ОСІБ, ЯКІ зізналася Вплив МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО випромінювання

03.00.01 - радіобіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Інстітуті КЛІНІЧНОЇ радіології ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України", м. Київ

науковий керівник

доктор медичний наук, професор Коваленко Олександр Миколайович, Інститут КЛІНІЧНОЇ радіології ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України", завідувач відділу радіоіндукованої загальної та ендокрінної патології

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук Талько Вікторія Василівна, Інститут експериментальної радіології ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України", завідувач відділу радіобіології, директор

доктор медичний наук, професор Ткач Сергій Михайлович, професор кафедри факультетської терапії № 1 з курсом післядипломної подготовки з гастроентерології та ендоскопії національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

Захист відбудеться "27" травня 2008 р. про 12 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.562.01. ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України" (03115, м. Київ, просп. Перемоги, 119/121)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України" (04050, м.Київ, вул. Мельникова, 53)

Автореферат розісланій "25" Квітня 2008 р.

вчений серетарь

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук _____________________ Л.О.Ляшенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Согласно Із Сучасний уявленнямі, печінка Належить до радіочутлівіх ОРГАНІВ [В.Г.Пінчук і співавт., 1991; П.Н.Любченко і співавт., 1994; Л.А.Горчакова, 1997; Cristeaetal., 2004; Я.Г.Іванушко, Г.М.Чоботько, 2005]. Радіогенні Зміни в органах и тканинах організму людини й тварин, у тому чіслі, у печінці, реалізуються через Механізми вільнорадикального окиснення, ліпопероксидації, окіснювальної модіфіікації білків та нуклеїнових кислот при окиснювально стресі [М.О.Дружіна и співавт., 1992; Я.І.Серкіз, 1992; 2003; В.А.Барабой, 1992; 2005; Г.М.Чоботько, 2001; І.Е.Кіріллов, 2004; Я.Г.Іванушко, 2000].

Результати експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ та клініко-патоморфологічних СПОСТЕРЕЖЕНЬ свідчать, что печінка - орган пізнього реагування на Вплив іонізуючого випромінювання внаслідок комплексного Ураження паренхімі та Судін [Л.А.Беспалова, В.С.Романов, 1978; Alexandrov, 1982; В.Г.Передерій, С.М.Ткач, 1986; В.Г.Пінчук і співавт., 1992; С.П.Ярмоненко і співавт., 1992; Furitzu, 1996; Д.І.Комаренко, О.О.Швайко, 2003; С.П.Ярмоненко, 2004].

У структурі непухлінніх захворювань хвороби гепатобіліарної системи, на Які страждає около половини учасников ліквідації НАСЛІДКІВ аварії на ЧАЕС (УЛНА) та евакуйованого з м.Пріп'яті населення, найчастіше визначаються хронічній гепатит, діскінезія жовчовівідної системи, хронічній некалькульозний холецистит [Н.І.Омельянец і співавт., 1993; В.А.Бузунов і співавт., 1999; В.І.Путінцев, Н.В.Козлова, 2001; Д.І.Комаренко і співавт .; 1996; 2001].

Розрахунок коефіцієнтів ексцесу абсолютного ризики розвитку Деяк хронічніх непухлінніх захворювань среди УЛНА у Різні терміні после аварії на ЧАЕС показавши, что Найвищий розвиток захворювань печінкі та підшлункової залоза пріпадає на проміжок часу 5-7 років (Показник 11,77 EAR / 10і люд.-років Зв ). В период 8-10 років после участия у ліквідації НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи цею ризики менше почти в 1,5 рази (8,32), а в период 1-4 роки - почти в 3 рази (5,90) [Е.В. Родонежская, 2004].

У поаварійному періоді поступово збільшується Кількість осіб ПРАЦЕЗДАТНИХ віку, Визнання інвалідами внаслідок захворювання печінкі [А.В.Іпатов і співавт., 2001].

Починаючі з іншого десятіріччя после аварії відмічається Збільшення кількості Виявлення віпадків хронічного гепатиту та цироз печінкі [К.В.Бажан и співавт., 1996; Д.І.Комаренко і співавт., 2000; В.С.Ткачішін, 2000].

В УЛНА, померла з різніх причин, візначені деструктивно-дістрофічні Зміни печінкової тканини [B.С.Ткачішін, 1998]. Захворювання гепатобіліарної системи в УЛНА перебігають з різнім ступенів віразності мезенхімально-запального та цітолітічного сіндромів, супроводжуються порушеннях білкового та пігментного обміну [D.Komarenkoetal., 2003].

Визначення роли іонізуючого випромінювання у розвитку хронічного гепатиту в осіб різніх категорій спостереження, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС, є складового Частина актуального напрямку дослідження, спрямованостей на з'ясування закономірностей формирование та розвитку непухлінніх хвороб за умов впліву короткочасного та хронічного опромінення в малих дозах та необхіднім относительно наукового обгрунтування удосконалення діагностично-профілактичних ЗАХОДІВ.

. Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала в рамках комплексних НДР Інституту КЛІНІЧНОЇ радіології ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України": "Розробка системи ЗАХОДІВ относительно ПРОФІЛАКТИКИ та лікування осіб, Які постраждало внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС", підтема "Моніторинг стану гепатобіліарної системи у осіб, Які постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС "(№ держреєстрації 0196U010101); "Вивчення закономірностей Виникнення, механізмів розвитку та особливо перебігу найбільш розповсюдження захворювань у постраждалого, что віднесені до критичних груп. Розробка системи лікувально-реабілітаційніх ЗАХОДІВ, первинної и вторинної ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів ", підтема" Pозробка Методології профілактичних и лікувальніх ЗАХОДІВ для мінімізації хронічніх захворювань гепатобіліарної системи на Основі проспективного Вивчення клінічніх особливо перебігу патології печінкі и жовчовівідної системи в учасников ЛНА на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді "(№ держреєстрації 0199U003595); "Вівчіті хронічні діфузні захворювання печінкі у ліквідаторів НАСЛІДКІВ аварії на Чорнобільській АЕС у віддалені рядки после опромінення" (№ держреєстрації 0104U003634).

Мета дослідження. Візначіті роль радіаційного Чинник у розвитку та перебігу хронічного гепатиту в осіб різніх категорій спостереження, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС.

Завдання дослідження.

1. Візначіті захворюваність та пошіреність хронічного гепатиту у дорослих осіб чоловічої статі, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, в дінаміці трівалого спостереження Упродовж 1992-2004 рр .:

а) УЛНА 1986-1987 рр., діапазон еквівалентніх доз 0,17 0,98 Зв;

б) УЛНА 1986-1987 рр., евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом, діапазон доз опромінення 0,23- 0,91 Зв;

в) евакуйованіх з м. Прип'яті, діапазон доз 1,4 - 252 мЗв;

г) мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення (середня накопічена доза 8,29 мЗв);

д) мешканців 4-ї зони радіоактівного забруднення (середня накопічена доза 5,09мЗв).

2. Дослідіті Вплив іонізуючого випромінювання на перебіг хронічного гепатиту: а) візначіті діагностічне и прогностичність значення печінковіх сіндромів хронічного гепатиту (цітолітічного, імунозапального, холестатичного та печінково-клітінної недостатності);

б) охарактерізуваті КЛІНІЧНІ прояви позапечінковіх сіндромів хронічного гепатиту;

в) оцініті ефективність лікування хронічного гепатиту.

3. Візначіті роль іонізуючого випромінювання у формуванні та перебігу хронічного гепатиту у поєднанні з вплива других традіційніх чінніків ризики розвитку цього захворювання.

Об'єкт дослідження: Вплив іонізуючого випромінювання на формирование та розвиток хронічного гепатиту в осіб чоловічої статі - УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр., Опроміненіх в діапазоні доз 0,17 0,98 Зв; УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр., Евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом, опроміненіх в діапазоні доз 0,23 - 0,91 Зв; евакуйованіх з м. Прип'яті, опроміненіх в діапазоні доз 1,4 - 252 мЗв; мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення, з СЕРЕДНЯ дозою 8,29 мЗв; мешканці 4-ї зони радіоактівного забруднення з СЕРЕДНЯ дозою 5,09 мЗв.

Предмет дослідження: захворюваність та пошіреність хронічного гепатиту, печінкові синдроми, біохімічні та імунологічні показатели Сироватко крови, показатели стану системи згортання крови в осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання, в дінаміці спостереження за програмою клініко-епідеміологічного реєстру Упродовж 1992-2004 рр. .

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ, епідеміологічні, лабораторні (біохімічні, імунологічні, імуноферментні), УЗД, статистичні.

Наукова новизна отриманий результатів. Вперше проведено комплексне клініко-епідеміологічне дослідження з визначення роли іонізуючого випромінювання у формуванні захворюваності, пошіреності та особливо перебігу хронічного гепатиту в осіб чоловічої статі різніх категорій спостереження, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС: в УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр .; в УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр., в евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом; в евакуйованіх з м. Прип'яті; у мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення; у мешканців 4-ї зони радіоактівного забруднення.

Вперше визначили дозозалежне Підвищення захворюваності на хронічній гепатит в УЛНА 1986-1987 рр. та УЛНА-евакуйованіх Упродовж дерло п'яти років после аварії (1986-1991 рр.), Які зізналася опромінення в діапазоні доз від 50 до 500 мЗв та понад 500 мЗв.

Вперше встановлен, что поряд Із дією традіційніх чінніків на формирование патологічного процесса в гепатобіліарній системе, Вплив іонізуючого випромінювання в дозі 40 сЗв и более складає високий ризики захворювання на хронічній гепатит (RR = 13,1840; 95% ДІ 8,58-20,288).

Вперше определена залежність формирование захворюваності та перебігу хронічного гепатиту від Величини отріманої дозуюч опромінення, віку постраждалого та етіологічного Чинник. Упродовж дерло п'яти років после аварії Найвища захворюваність на хронічній гепатит констатована в наймолодшій віковій групі УЛНА (до 20 років у период опромінення).

Практичне значення отриманий результатів. У дінаміці трівалого спостереження за станом здоров'я осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання, Встановлені Особливості клінічніх проявів, діагностічне та прогностичність значення печінковіх и позапечінковіх сіндромів, Особливості перебігу хронічного гепатиту у пліні годині и его Наслідки. Візначені Критерії клініко-лабораторної та ультразвукової характеристики Ураження паренхімі печінкі при хронічному гепатіті, ефективність лікування за амбулаторних та стаціонарних умов осіб, Які зізналася Дії комплексу негативних чінніків аварії на ЧАЕС. Для Впровадження у практику охорони здоров'я предложено алгоритм моніторингу осіб, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, за умов диспансерного спостереження з метою ранньої діагностики хронічного гепатиту.

Особистий внесок здобувача.Автором Здійснено інформаційно-ПАТЕНТНИЙ пошук, обґрунтовано Актуальність и необходимость дослідження, мету и завдання роботи. Особисто розроблено програму дослідження, обґрунтовано и відібрано методи дослідження, Створено форму протоколу результатів обстеження та Внесення їх до Електронної бази даних. Автор самостійно провів вібірку матеріалів з бази даних клініко-епідеміологічного реєстру, експертизу амбулаторних карт та історій хвороби, виконан статистичний и клінічний аналіз результатів ДОСЛІДЖЕНЬ, здійснів узагальнення та аналіз отриманий Даних, їх оформлення. Здобувачем напісані всі розділи дисертації, створені ілюстрації та сформульовані Висновки и Практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні результати ДОСЛІДЖЕНЬ опрілюднені на: республіканській науково-практічній конференции "Підсумки та ОЦІНКИ медичний НАСЛІДКІВ аварії на Чорнобільській АЕС" (Київ, 1993 р.); науково-практічній конференции молодих вчених "Актуальні проблеми радіаційної медицини після Чорнобильської катастрофи" (Київ, 1996. р.); ІІ-й міжнародній конференции "Віддалені медичні Наслідки Чорнобильської катастрофи" (Київ, 1998р.); І з'їзді алергологів України (Київ, 2002 р.); міжнародній науково-практічній конференции "Віддалені Наслідки впліву іонізуючого випромінювання" (Київ, 2007 р.); національному конгресі "Дні гастроентерології в Києві" (Київ, 2007 р.).

Публікації. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ представлені у 11 Друкований працюю, Із них 5 - статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 6 -тезі доповідей.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступления, ОСНОВНОЇ части (аналітичний огляд літератури, матеріал та методи, три розділи результатів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз и узагальнення результатів ДОСЛІДЖЕНЬ), вісновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел, что Включає 239 найменувань. Робота виклади на 193 страницах Друкований тексту (157 сторінок основного тексту), містіть 42 табліці та 31 рисунок.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Клініко-епідеміологічне дослідження Із визначення захворюваності, пошіреності та особливо перебігу хронічного гепатиту в осіб, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, виконан в Інстітуті КЛІНІЧНОЇ радіології, на базі поліклініки радіаційного реєстру и консультативної допомоги з Використання бази даних клініко-епідеміологічного реєстру (КЕР) ДУ " науковий центр радіаційної медицини (НЦРМ) АМН України ", яка містіть результати довготріваліх СПОСТЕРЕЖЕНЬ за 10 955 доросли пацієнтамі чоловічої статі Упродовж 1992-2004 рр ..

Програма КЕР предполагает комплексне клініко-діагностічне обстеження постраждалого внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС в 1986-1987 рр. за фіксованім ОБСЯГИ, Який Включає п'ять основних лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ (Загальний аналіз крови та сечі, біохімічній аналіз крови за 28 Показники, коагулологічній аналіз крови, імунологічне дослідження крови з визначенням показніків клітінного, гуморального неспеціфічного та антівірусного імунітету, п'ять інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ ( ультразвукове дослідження ОРГАНІВ черевної порожніні та щітовідної залоза, електрокардіографія, езофагогастродуоденофіброскопія, визначення вмісту інкорпорованіх радіонуклідів с помощью лічі ьніка випромінювання людини з Наступний оглянувши десяти спеціалістів (соціал-гігієніст, радіолог, гастроентеролог, невропатолог, кардіолог, ендокринолог, дерматолог, гематолог, хірург, офтальмолог).

У число обстеження за програмою КЕР методом віпадкової Вибірки Було включено репрезентативності Кількість п'яти категорій осіб, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС: УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр .; УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр., Евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом; евакуйованіх з м. Прип'яті; мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення; мешканці 4-ї зони радіоактівного забруднення.

Остання з Вищевказаний категорій постраждалого булу прийнятя в якості групи порівняння, ВРАХОВУЮЧИ, что мешканці 4-ї зони радіаційного забруднення зізналася найменшого среди наведення вищє категорій впліву негативних чінніків аварії на ЧАЕС.

Кількісно- вікова структура обстеження контінгентів наведена у табл.1.

При проведенні клініко-епідеміологічного АНАЛІЗУ вікорістані характеристики дозового НАВАНТАЖЕННЯ за рахунок зовнішнього опромінення тела и щітоподібної залоза радіойодом за данімі ретроспектівної дозіметрії, здійсненої фахівцямі відділу дозіметрії Інституту радіаційної гігієні и епідеміології ДУ "НЦРМ АМН України" [В.В.Чумак, 1992; I.Lichtarevetal., В.С.Рєпін, 1996] та інструментальної індівідуальної дозіметрії внутрішнього опромінення [О.М.Перевозніков та співавт., 2007].

Таблиця 1

Кількісно-вікова структура осіб різніх категорій спостереження (%), вік на годину аварії (роки)

категорії

Постраждалий

Вікові групи (роки)
до 20 20-29 30-39 40-49 50 та>
УЛНА (n = 6234) 1,51 22,79 36,64 28,41 10,65
УЛНА - евакуйовані (n = 1822) 0,71 25,25 39,79 25,79 8,45
Евакуйовані (n = 1958) 89,48 3,93 2,66 2,25 1,69
Мешканці 3-ї зони (n = 418) 45,22 21,77 18,90 11,48 2,63
Мешканці 4-ї зони (n = 523) 49,14 23,14 17,40 6,88 3,44
Всього (n = 10955) 21,04 19,81 29,49 21,62 8,03

У віповідності до мети та завдання роботи дослідження були віконані за трьома напрямку. За дерло напрямком роботи з визначення роли іонізуючого випромінювання у формуванні захворюваності та пошіреності хронічного гепатиту Здійснено визначення Вказаним епідеміологічніх показніків, что проводять за амбулаторних умов и базувалося на результатах диспансерного Нагляду за 10955 Вищевказаний пацієнтів КЕР. Проведено кількісну аналітічну характеристику пошіреності хронічного гепатиту среди УЛНА з розрахунком рівнів відносного ризики розвитку (RR) захворювання в залежності від дозуюч опромінення з Використання епідеміологічного підходу "випадок - контроль". Для вірогідності розрахованого епідеміологічного сертифіката № в різніх когортах обстеження визначавши 95% -й довірчій Інтервал (DI) різіків [У.Альбом, Стаффан, 1996].

Схема ідентіфікації "випадок" та "контроль", "експонованіх" та «не експонованіх" наступна: "випадки" Вважаю Хворі, Яким Було діагностовано хронічній гепатит Упродовж 1992-2004 рр. В цей период Було встановлен 101 "випадок" досліджуваної нозологічної групи. До кожного "випадки" методом матчування (вік, соціальні характеристики, наявність других діагнозів, спадковість) Було підібрано "контролі" - 299 УЛНА, Які проходили обстеження в цею ж период и Яким НЕ Було встановлен цього діагнозу.

За іншим напрямком з дослідження впліву іонізуючого випромінювання на перебіг хронічного гепатиту, что передбачало визначення діагностічного та прогностичність значення печінковіх сіндромів (цітолітічного, імунозапального, холестатичного та печінково-клітінної недостатності) та клінічніх проявів позапечінковіх сіндромів, матеріалом дослідження слугувала медична документація 308 Хворов на хронічній гепатит з числа віщезазначеніх категорій обстеження. Аналіз ефективності лікування 64 Хворов на хронічній гепатит Здійснено за данімі медичної документації пацієнтів клініки ДУ "НЦРМ АМН України", Які знаходится на лікуванні за период 1992-2004 рр ..

Статистичний обробка Отримання результатів дослідження здійснювалі на кафедрі епідеміології Інституту атомної бомби університету м. Нагасакі (Японія) та в ДУ "НЦРМ АМН України" за спеціальнімі програмами, адаптованості для статистичного опрацювання медичної информации з Використання пакетів прикладних програм: Statistica6.0, серія № 4431415926535897 ; Stata / SE 8.1, сер. № 8198048203; SAS (Release 8.02 TSLevel 02MO), сер. № 0009333001. Вірогідність розходження визначавши с помощью крітерію Ст`юдента, розходження прийомів як вірогідні при р <0,05.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Захворюваність на хронічній гепатит среди різніх категорій осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання, булу проаналізована Упродовж трьох періодів спостереження. У Першому (доаварійному, 1980-1985 РP.) Періоді захворюваність на хронічній гепатит булу значний віщою среди осіб, Які у подалі Набуль статусу УЛНА та УЛНА-евакуйованіх, у порівнянні з захворюваністю мешканців територій, Які у зв'язку з аварією були візначені як 4-а зона радіоактівного забруднення (табл. 2).

Таблиця 2

Захворюваність на хронічній гепатит среди різніх категорій спостереження у доаварійній период, найближче та віддалені Терміни после аварії (‰)

категорії

Постраждалий

Періоді спостереження (роки)
1980-1985 р 1986-1991 р

1992

2004

Р
УЛНА (n = 6234) 25,3 <0,01 60,3 <0,001 241,2 <0,001

УЛНА- евакуйовані

(N = 1822)

18,7 > 0,05 37,8 <0,05 195,6 > 0,05
Евакуйовані (n = 1958) 12,3 > 0,05 26,6 > 0,05 148,9 > 0,05
Мешканці 3-ї зони (n = 418) 16,8 > 0,05 23,9 > 0,05 146,7 > 0,05

мешканці

4-ї зони (n = 523)

(Група порівняння)

9,6 21,0 167,6

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р- вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период

Вищі показатели захворюваності среди осіб двох Вищевказаний категорій спостереження обумовлені Вплив традіційніх чінніків ризики розвитку хронічного гепатиту, - значний більшім середнім календарних ВІКОМ обстеження ціх двох категорій, та, відповідно, віщим ризики Накопичення впліву причин розвитку захворювання (вірусні інфекції, вживання алкоголю, медікаментів ТОЩО) . Упродовж дерло п'яти післяаварійніх років (1986-1991 рр.) Спостерігалось чітке дозозалежне Підвищення захворюваності на хронічній гепатит среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх з досягнені максимальних значень опромінення в дозі 500 сЗв та более.

Визначене Підвищення захворюваності на хронічній гепатит Упродовж 1992-2004 рр. среди усіх категорій у декілька разів можна поясніті проведення систематичних поглиблення стандартизованность медичний обстеження в клініці ДУ "НЦРМ АМН України".

Упродовж дерло п'яти післяаварійніх років (1986-1991 рр.) Спостерігалось чітке дозозалежне Підвищення захворюваності на хронічній гепатит среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх з досягнені максимальних значень за опромінення в дозі 500 мЗв та Вищих. У подалі, в дослідженнях за програмою КЕР Упродовж 1992-2004 рр., Найвіщі показатели захворюваності на хронічній гепатит визначили за дозуюч опромінення в діапазоні 250-499 мЗв, оскількі реалізація захворюванності за Вищих доз опромінення відбулася у Перші післяаварійні роки. Визначення динаміки захворюваності на хронічній гепатит за програмою КЕР показало, что в усіх періодах спостереження Вищі показатели відмічалісь в УЛНА та УЛНА-евакуйованіх (в межах 123,7-129,6 ‰ та 102,9-129,4 ‰). Достовірно віщою, чем в групі порівняння, захворюваність на хронічній гепатит зареєстрована только среди УЛНА в период 1997-2000 рр. (Табл. 3).

Проведень аналіз залежності захворюваності на хронічній гепатит від віку показавши значний ніжчі значення цього сертифіката № среди усіх вікових груп в доаварійній период (1980-1985 pp., За данімі архіву), а такоже в период между початком регулярних медичний обстеження в НЦРМ АМН України, у порівнянні з періодом проведення програми КЕР (1992-2004 рр.) В зв'язку з активним Виявлення цієї патології.

Таблиця 3

Захворюваність на хронічній гепатит среди пацієнтів КЕР в дінаміці спостереження (‰)

категорії

Постраждалий

Періоді спостереження (роки)
1992 - 1996 1997 - 2000 p 2001 - 2004 p
УЛНА (n = 6234) 129,6 123,7 <0,05 127,6 > 0,05
УЛНА- евакуйовані (n = 1822) 102,9 112,6 > 0,05 129,4 > 0,05
Евакуйовані (n = 1958) 48,5 80,4 > 0,05 100,4 > 0,05
Мешканці 3-ї зони (n = 418) 78,9 89,8 > 0,05 100,4 > 0,05

Мешканці 4-ї зони (n = 523)

(Група порівняння)

0 93,7 95,4

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р- вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период

Динаміка захворювання на хронічній гепатит в УЛНА у Перші п'ять років после аварії за дозуюч опромінення, меншої 250 мЗв, демонструє залежність захворювання від віку (табл.4). Із зростанням дозового НАВАНТАЖЕННЯ спостерігається Підвищення захворюваності, и за дозуюч понад 250 мЗв до 500 мЗв та вищє різніця у Показники захворюваності зникає.

На етапі дослідження за програмою КЕР (1992-2004 рр.) Динаміка захворювання на хронічній гепатит втрачає дозових залежність. Водночас, слід Зазначити, что найбільші за значенням показатели захворюваності реєструються в молодших групах спостереження (20-29 та 30-39 років) (табл.5).

Подібна динаміка захворюваності на хронічній гепатит віявляється в УЛНА-евакуйованіх (табл. 6,7).

Серед евакуйованіх Рівні захворюваності на хронічній гепатит були прив'язані до віку на момент Чорнобильської катастрофи у всі три проміжкі годині. Такоже простежувалось Значне Підвищення рівнів захворюваності на хронічній гепатит среди евакуйованіх в период діспансерізації за програмою КЕР.

Мешканці 3-ї та 4-ї зон радіаційно-Забруднення територій найбільш схожі между собою за характером негативних чінніків аварії на ЧАЕС, чим можна поясніті Відсутність достовірної різниці между ними за віковімі рівнямі захворюваності на хронічній гепатит. Рівні захворюваності на Цю патологію среди мешканців 3-ї та 4-ї зон радіаційно-Забруднення територій в усіх вікових групах значний збільшілісь в период 1992-2004 рр., И кож були в прямій залежності від віку.

Таким чином, безпосередно после Чорнобильської катастрофи среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх зареєстровані Високі Рівні захворюваності на хронічній гепатит у наймолодших вікових групах. Если в других категоріях постраждалого населення захворюваність на хронічній гепатит в найближче післяаварійній период та в период проведения програми КЕР среди наймолодших категорій постраждалого (до 20 років на момент аварії) нижчих за таку в наступній віковій групі (20-29 років) в 1,5 6 разів, то среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх відповідній Показник в проміжок часу 1986-1991 рр. вищий, чем у старших трьох-чотірьох вікових групах, а в 1992-2004 рр. - находится почти на одному Рівні з Наступний за ВІКОМ Категорією. Зважаючі, что в основному самє УЛНА та УЛНА-евакуйовані зізналася найбільшого впліву негативних чінніків аварії на ЧАЕС І, самперед, зовнішнього та внутрішнього опромінення, можна погодитись з припущені относительно більшої радіочутлівість печінкової тканини в молодому віці [H.Ginzburg, E. Reis, 1991 ].


Таблиця 4

Захворюваність на хронічній гепатит (‰) среди УЛНА за период 1986 - 1991 рр. в залежності від дозуюч опромінення та віку на момент аварії на ЧАЕС

категорія

спостереження

доза

опромінення

Вікова група (роки)
20-29 р 30-39 р 40-49 р 50 та> р Всього р
УЛНА до 50 мЗв (n = 588) 15,7 > 0,05 30,8 > 0,05 47,3 > 0,05 58,2 > 0,05 27,6 > 0,05
50-99мЗв (n = 251) 28,4 > 0,05 38,5 > 0,05 61,4 > 0,05 55,7 > 0,05 57,8 <0,01
100-249 мЗв (n = 357) 44,4 <0,05 42,6 > 0,05 64,2 > 0,05 60,6 > 0,05 58,2 <0,01
250-499 мЗв (n = 326) 75,0 <0,001 79,3 <0,01 77,8 > 0,05 68,4 > 0,05 62,1 <0,001

500 мЗв та>

(N = 122)

87,2 <0,01 85,5 <0,05 83,8 > 0,05 82,5 > 0,05 77,4 <0,001
Мешканці 4-ї зони (група порівняння) n = 523 16,5 - 33,0 - 63,3 - 71,1 - 21,0 -

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р - вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период

Таблиця 5

Захворюваність на хронічній гепатит (‰) среди УЛНА за период 1992-2004 рр. в залежності від дозуюч опромінення та віку на момент аварії на ЧАЕС

категорія

спостереження

доза

опромінення

Вікова група (роки)
20-29 р 30-39 р 40-49 р 50 та> р Всього р
УЛНА до 50мЗв (n = 588) 187,0 > 0,05 215,9 > 0,05 142,9 <0,01 128,2 <0,001 170,1 > 0,05
50-99 мЗв (n = 251) 225,8 <0,05 184,6 > 0,05 125,0 <0,01 153,4 > 0,05 179,3 > 0,05
100-249 мЗв (n = 357) 271,7 <0,001 227,0 > 0,05 180,7 > 0,05 160,6 > 0,05 212,9 > 0,05
250-499 мЗв (n = 326) 225,0 <0,05 181,8 > 0,05 177,8 > 0,05 190,9 > 0,05 187,1 > 0,05

500 мЗв та>

(N = 122)

266,7

<0,01 190,9 > 0,05 163,8 > 0,05 174,1 > 0,05 190,2 > 0,05
Мешканці 4-ї зони (група порівняння) n = 523 153,1 - 192,7 - 202,0 - 204,8 - 167,5 -

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р - вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период


Таблиця 6

Захворюваність на хронічній гепатит (‰) среди УЛНА - евакуйованіх за период 1986 - 1991 рр. в залежності від дозуюч опромінення та віку на момент аварії на ЧАЕС

категорія

доза

опромінення

Вікова група (роки)
20-29 р 30-39 р 40-49 р 50 та> р Всього р
УЛНА -евакуйовані до 50 мЗв (n = 588) 58,8 > 0,05 76,9 > 0,05 65,0 > 0,05 75,0 > 0,05 68,4 > 0,05
50-99 мЗв (n = 251) 67,6 > 0,05 75,0 > 0,05 75,4 > 0,05 73,4 > 0,05 72,3 > 0,05
100-249 мЗв (n = 357) 59,7 <0,05 77,9 <0,05 60,8 > 0,05 80,9 > 0,05 70,5 <0,01
250-499 мЗв (n = 326) 81,4 <0,001 68,4 <0,05 63,3 > 0,05 96,5 > 0,05 72,9 <0,01

500 мЗв та>

(N = 122)

88,3 <0,001 79,3 <0,01 83,3 > 0,05 96,7 > 0,05 88,3 <0,001
Мешканці 4-ї зони (група порівняння) n = 523 16,5 - 33,0 - 63,3 - 71,1 - 21,0 -

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р - вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период


Таблиця 7

Захворюваність на хронічній гепатит (‰) среди УЛНА - евакуйованіх за период 1992-2004 рр. в залежності від дозуюч опромінення та віку на момент аварії на ЧАЕС

категорія

спостереження

доза

опромінення

вікова категорія
20-29 р 30-39 р 40-49 р 50 та> р Всього р
УЛНА -евакуйовані до 5 сЗв (n = 588) 176,5 > 0,05 153,9 > 0,05 233,3 > 0,05 200,0 > 0,05 194,3 > 0,05
5-9,9 сЗв (n = 251) 235,3 <0,01 250,0 > 0,05 216,7 > 0,05 173,4 > 0,05 204,2 > 0,05
10-24,9сЗв (n = 357) 209,0 <0,05 337,7 <0,001 204,1 > 0,05 142,9 <0,05 246,5 <0,01
25-49,9сЗв (n = 326) 204,1 > 0,05 196,6 > 0,05 291,1 <0,01 187,0 > 0,05 216,4 > 0,05

50 сЗв та>

(N = 122)

274,5 <0,01 158,5 > 0,05 133,3 <0,05 167,7 > 0,05 183,7 > 0,05
Мешканці 4 ї зони (група порівняння) n = 523 153,1 - 192,7 - 202,0 - 204,8 - 167,6 -

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м.Боярка), р - вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период


Поступове зростання пошіреності хронічного гепатиту среди всіх категорій спостереження встановлен Упродовж 1992-2004 рр .. Як наслідок вищої захворюваності на хронічній гепатит в УЛНА та УЛНА-евакуйованіх, пошіреність цього захворювання віявляється віщою у порівнянні з іншімі категоріямі обстеження (табл. 8).

Таблиця 8

Пошіреність хронічного гепатиту среди пацієнтів КЕР в дінаміці спостереження (‰)

категорії

Постраждалий

Періоді спостереження (роки)
1992 - 1996 1997 - 2000 p 2001 - 2004 p
УЛНА (n = 6234) 227,6 286,2 <0,001 361,5 <0,001
УЛНА- евакуйовані (n = 1822) 154,9 213,5 <0,01 309,9 <0,01
Евакуйовані (n = 1958) 143,8 159,6 > 0,05 222,8 > 0,05
Мешканці 3-ї зони (n = 418) 190,8 219,7 <0,05 239,3 > 0,05
Мешканці 4-ї зони (n = 523) (група порівняння) 0 163,4 203,7

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р- вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период

Підвищення пошіреності хронічного гепатиту среди евакуйованіх та мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення, что визначили у періоді 1997-2000 рр. та 2001-2004 рр. спостереження, ймовірно, відбулося за рахунок БІЛЬШОГО числа обстеження порівняно з періодом 1992-1996 рр ..

Кількісна аналітична характеристика пошіреності хронічного гепатиту проведена з Використання епідеміологічного підходу "випадок-контроль" з розрахунку относительно ідентіфікації уровня Експозиції (дозуюч) як ризики розвитку (RR) захворювання.

За умов ідентіфікації поглінутої дозуюч за значенням> 20 сЗв RR = 29,853270 (95% ДІ 9.622-92.54). Рівень відносного ризики є статистично вірогіднім, проти Високі значення верхнього ліміту довірчого інтервалу вказують на незначна Потужність дослідження. Розширення дозового інтервалу Експозиції, а самє,> 30 сЗв, дозволила отріматі значення RR = 24,703125 (95% ДІ 12.375-49.27). Хоча рівень відносного ризики при ідентіфікації Експозиції як> 30 сЗв є статистично вірогіднім, проти значення верхнього ліміту довірчого інтервалу такоже свідчіть про незначна Потужність дослідження, для Збільшення якої Було рошірено дозових Інтервал Експозиції, за значенням которого> 40 сЗв RR = 13,1840 (95 % ДІ 8.58-20.288). Верхній та Нижній ліміті довірчого інтервалу відносного ризики відповідають значній статистичній потужності дослідження, что підтверджує наявність високого ризики розвитку хронічного гепатиту среди опроміненіх з поглінутою дозою> 40 сЗв.

Характеристика пошіреності хронічного гепатиту за етіологічнім Чинник, определена за результатами клініко-лабораторного обстеження, насаперед, за імунологічнімі та біохімічнімі, нада у табл. 9.

Таблиця 9

Пошіреність хронічного гепатиту среди пацієнтів КЕР за етіологічнім Чинник (‰)

категорії

Постраждалий

Етіологічній Чинник
вірусній Токсичний інші
р р р
УЛНА (n = 6234) 203,4 <0,001 67,2 <0,001 35,6 <0,05
УЛНА - евакуйовані (n = 1822) 164,1 > 0,05 42,8 > 0,05 83,4 <0,001
Евакуйовані (n = 1958) 102,7 <0,05 5,6 <0,01 74,6 <0,001
Мешканці 3-ї зони (n = 418) 131,6 > 0,05 33,5 > 0,05 16,7 > 0,05

Мешканці 4-ї зони (n = 523)

(Група порівняння)

141,5 - 30,6 - 21,0 -

Примітка: * - група порівняння - мешканці 4-ї зони (м. Боярка), р- вірогідність різниці з групою порівняння, n - Кількість обстеження пацієнтів за відповідній период

Найбільшу пітому Вагу среди усіх категорій постраждалого посідає хронічній гепатит вірусної етіології (65,8% віпадків), друга - токсичного (в основном алкогольного генезу - 18,7%); інші (16,5%) склалось кріптогенні, хронічні неалкогольні стеатогепатит, токсоплазмозні та холестатічні. Хронічній гепатит всех трех етіологічних груп достовірно Частіше зустрічаліся среди УЛНА. Серед хронічного гепатиту вірусної етіології домінує HBV. Достовірна різніця відмічена только среди УЛНА за такими інфекціямі: HBV та цітомегаловірус.

Аналіз результатів біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ вказує на суттєве Підвищення актівності плазматичних та лізосомальніх ферментів, дере за все, среди УЛНА та УЛНА -евакуйованіх. ЦІ Зміни можна розцінюваті як прояви цітолітічного синдрому. Можна Передбачити, что Виявлення у УЛНА та УЛНА-евакуйованіх більш високий рівень цітолізу может свідчіті про трівалу перенапругу систем організму на тлі продовжуючої Дії комплексу етіопатогенетічніх факторів, что прізводять з часом до прігнічення та следующего віснаження можливий лізосомальної системи. Беручи до уваги Різноманітність функцій цієї системи в життєдіяльності Клітини та ее роли в підтріманні внутріклітінного гомеостазу, це может стать важлівою Ланка у формуванні печінкової недостатності.

Отрімані дані свідчать про скроню діагностічну Цінність комплексного лабораторного обстеження Хворов на хронічній гепатит, Пожалуйста всебічно демонструє розвиток даного захворювання та наявність ускладнень. У переважній більшості віпадків відхилення показніків Сироватко крови характерних для хронічного гепатиту Частіше реєструваліся среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх, что підтверджує більшу вираженість у них цітолітічного (88,1-98,75% від числа Хворов на хронічній гепатит), імунозапального (32,1 -59,9%), холестатичного синдрому (18,2-24,4%), синдрому печінково-клітінної недостатності (36,2-65,6%) та порушеннях згортуючої системи крови (34,0-71,5%) . Степень вираженості всех перерахованого лабораторних сіндромів з часом погліблювалась.

Підсумовуючі аналіз частоти проявів хронічного гепатиту, можна прийти до висновка, что Із усіх клінічніх ознака в більшій мірі відображають стадію розвитку патологічніх процесів у печінці постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС Такі показатели, як наявність и вираженість астенічного (82,2-99,5% від числа Хворов на хронічній гепатит) та дістонічного (19,8-51,6%) сіндромів, тобто позапечінковіх проявів даного захворювання. За частотою зустрічаємості сіндромів хронічного гепатиту УЛНА та УЛНА-евакуйовані значний віпереджають других пацієнтів КЕР, что свідчіть про більш тяжкий перебіг ХГ самє у ціх групах постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС населення.

Переважно більшість ускладнень хронічного гепатиту збільшувалась у пліні годині среди Хворов різніх категорій. Вінятком булу пошіреність ерозивно-віразковіх Ураження гастродуоденальної зони, рівень якої среди УЛНА, УЛНА-евакуйованіх та евакуйованіх фіксувався значний віщим в период 1992-1996 рр. (59,6-62,1% від числа Хворов на хронічній гепатит). Пріймаючі до уваги значення в патогенезі віразкової хвороби шлунку та дванадцятіпалої кишки псіхоемоційного НАВАНТАЖЕННЯ, можна прийти до висновка про вірішальній Вплив самє пролонгованності нервово напруженного у постраждалого віщеназваніх категорій на розвиток в поєднанні з хронічнім гепатитом патології гастродуоденальної зони.

Найбільш важка та Досить часто ускладненням хронічного гепатиту є формирование цироз печінкі, среди основних причини которого - віруси гепатітів В і С (HBV, HCV), а такоже вживання алкоголю.

У розвитку вірусного цироз печінкі, что формується в течение багатьох років, ма ють значення Такі фактори: персістування вірусної інфекції та зумовленого нею імунозапальній процес, гепатотоксичність дія вірусів, розвиток аутоімунних реакцій. HBV- и HCV- асоційованій цироз трівалій годину может буті компенсованім, а в Деяк випадка віявлятіся лишь при морфологічному дослідженні. У период 1992-2004 рр. среди 2881 пацієнта КЕР, Хворов на хронічній гепатит, Було Виявлено 70 віпадків цироз печінкі. Упродовж 6-18 років после аварії на ЧАЕС частота розвитку цироз печінкі в УЛНА та УЛНА- евакуйованіх визначавши Частіше, чем среди других категорій постраждалого, та з високим ступенів достовірності (р <0,01) від групи порівняння.

Частота розвитку цироз печінкі, як один з головних проявів еволюції хронічного гепатиту, Суттєво Залежить від етіологічного Чинник (табл.10).

Таблиця 10

Частота цироз печінкі у пацієнтів КЕР в залежності від етіології хронічного гепатиту (‰)

категорії

Постраждалий

Етіологічній Чинник
HBV HCV Токсичний інші
УЛНА (n = 1909) 30,7 41,8 22,3 18,4
УЛНА-евакуйовані (n = 439) 33,2 39,6 26,1 20,5

Проведень аналіз залежності частоти формирование цироз печінкі від етіологічного Чинник хронічного гепатиту показавши, что Частіше данє ускладнення реалізується при HCV (39,6-41,8 ‰), рідше при HBV (30,7-33,2 ‰) та токсичної (алкогольному) (22,3-26,1 ‰) гепатіті.

Практичне значення одержаних результатів Полягає в тому, что КЛІНІЧНІ Особливості сучасного перебігу хронічного гепатиту у постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС НЕ віддзеркалюють в повній мірі степень тяжкості цього захворювання, розвитку патологічніх процесів у печінці.

ВРАХОВУЮЧИ Можливі Чинник ризики розвитку хронічного гепатиту (радіаційні, Інфекційні, токсичні, імунологічні, аліментарні ТОЩО), визначили роль іонізуючого випромінювання, что підвіщує ризики захворюваності, обтяжує клінічний перебіг, підвіщує ризики формирование цироз печінкі, необходимо регулярно обстежуваті постраждалим всех категорії спостереження внаслідок аварій на Чорнобільській АЕС на наявність хронічного гепатиту Із ЗАСТОСУВАННЯ лабораторних (біохімічні, коагулогічні та імунологічні аналізи крови) та ультразвукового метод ів дослідження.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення и нове решение науково-практичного завдання относительно визначення роли радіаційного Чинник у формуванні та перебігу хронічного гепатиту в осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання. Клініко-епідеміологічне дослідження проведено в УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр. з еквівалентнімі дозами опромінення в діапазоні 0,17 0,98 Зв; в УЛНА 1986-1987 рр., евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом, з еквівалентнімі дозами в діапазоні 0,23-0,91 Зв; в евакуйованіх з м. Прип'яті з еквівалентнімі дозами в діапазоні 1,4 - 252 мЗв; мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення з СЕРЕДНЯ дозою опромінення 8,29 мЗв; мешканців 4-ї зони радіоактівного забруднення з СЕРЕДНЯ дозою 5,094мЗв.

2. Проведена кількісна аналітична характеристика пошіреності хронічного гепатиту среди УЛНА з розрахунком рівнів відносного ризики розвитку захворювання в залежності від дозуюч опромінення з Використання епідеміологічного підходу "випадок - контроль". За умов ідентіфікації дозуюч опромінення за значенням> 20 сЗв, RR = 29,853270 (95% ДІ 9.622-92.54). Розширення дозового інтервалу Експозиції (> 30 сЗв), дозволило отріматі значення RR = 24,703125 (95% ДІ 12.375-49.27). За дозуюч> 40 сЗв RR = 13,184; 95% ДІ 8.58-20.288), верхній та Нижній ліміті довірчого інтервалу відносного ризики відповідають значній статистичній потужності дослідження, что підтверджує наявність високого ризики розвитку хронічного гепатиту среди опроміненіх з поглінутою дозою> 40 сЗв.

3. Упродовж дерло п'яти післяаварійніх років (1986-1991 рр.) Спостерігалось чітке дозозалежне Підвищення захворюваності на хронічній гепатит среди УЛНА та УЛНА-евакуйованіх з досягнені максимальних значень за опромінення в дозі 500 мЗв та более. У віддаленому періоді дослідження Упродовж 1992-2004 рр., Найвіщі показатели захворюваності на хронічній гепатит визначили за дозуюч опромінення в діапазоні 250-499 мЗв, оскількі реалізація захворюванності за Вищих доз опромінення відбулася у Перші післяаварійні роки. При тому найбільші за значенням показатели захворюваності реєструються в молодших вікових групах (20-29 та 30-39 років). У подалі Було визначили залежність розвитку хронічного гепатиту у вікових категоріях УЛНА 20-29 та 30-39 років за ніжчої дозуюч опромінення в діапазоні 100-249 мЗв.

4. встановлен залежність формирование захворюваності та перебігу хронічного гепатиту від Величини отріманої дозуюч опромінення та віку постраждалого. Упродовж дерло п'яти років после аварії Найвища захворюваність на хронічній гепатит констатована в наймолодшій віковій групі УЛНА (до 20 років у период опромінення). У дінаміці спостереження за опромінення в інтервалі доз до 250 мЗв візначається залежність захворювання від віку. Із зростанням дозового НАВАНТАЖЕННЯ спостерігається Підвищення захворюваності, и за дозуюч понад 250 мЗв до 500 мЗв та вищє різніця между Показники захворюваності в різніх вікових груп зникає.

5. Найбільшу пітому Вагу среди усіх категорій постраждалого посідає хронічній гепатит вірусної етіології (65,8% віпадків), друга - токсичного (в основном алкогольного генезу - 18,7%); інші (16,5%) склалось кріптогенні, хронічні неалкогольні стеатогепатит, токсоплазмозні та холестатічні. Хронічній гепатит всех трех етіологічних груп достовірно Частіше зустрічався среди УЛНА. Серед хронічного гепатиту вірусної етіології домінує HBV. Достовірна різніця відмічена только среди УЛНА за такими інфекціямі: HBV та цітомегаловірус.

6. встановлен діагностічне та прогностичність значення печінковіх сіндромів хронічного гепатиту (цітолітічного, імунозапального, холестатичного та печінково-клітінної недостатності), определена їх лабораторна характеристика, загальна частота, а такоже Частка окремий ознака ціх сіндромів для різніх категорій постраждалого у періоді спостереження.

7. Візначені Особливості перебігу хронічного гепатиту у постраждалого різніх категорій СПОСТЕРЕЖЕНЬ. Показано, что істотна роль належить позапечінковім синдромам, - ерозивно-віразковім Ураження шлунку та дванадцятіпалої кишки, астенічному та вегето-дістонічному синдромам, Які ускладнюють клінічний перебіг основного захворювання, особливо в УЛНА та УЛНА-евакуйованіх.

8. Цироз печінкі, як вихід клінічного перебігу хронічного гепатиту, Частіше віявляється у УЛНА (26,9 ‰) та УЛНА-евакуйованіх (32,4 ‰) відносно групи порівняння (5,6-13,2 ‰). Провідна роль у формуванні цироз печінкі Належить віруснім гепатитам С і В, токсичної та іншім Чинник.

9. Оцінка ефектівності лікування хронічного гепатиту показала, что стандартизована в питань комерційної торгівлі межах гепатотропностью терапія хронічного гепатиту за умов стаціонару істотно поліпшує Загальний стан, спріяє нормалізації показніків, что характеризують печінкові Функції, зменшує прояви печінковіх та позапечінковіх сіндромів. Проти, у УЛНА терапевтична ефективність з часом зменшувалась, что пояснюється незворотністю патологічніх змін при активно прогресуючому перебігу цього захворювання.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. До комплексу ДОСЛІДЖЕНЬ, что віконуються лікарями первинної амбулаторної ланки медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, з метою Виявлення прихованого форм хронічного гепатиту, ризики розвитку которого растет за дозуюч опромінення понад 200 мЗв, та патенти, залучаті широкий спектр лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ.

2. За наявності позапечінковіх ознака хронічного гепатиту та обтяжень относительно гепатотропних вірусів анамнезі, обов'язковим є повторні (3-4 рази Упродовж року) біохімічні дослідження з визначення актівності амінотрансфераз (АлАТ та АсАТ). Моніторинг АлАТ та АсАТ Упродовж трівалого спостереження спріяє визначення ступенів актівності патологічного процесса в печінці, что має важліве прогностичність значення.

3. При ультразвуковому дослідженні гепатобіліарної системи необхіднім є ретельне визначення Розмірів долів печінкі, ВРАХОВУЮЧИ, что нерідко ЦІ показатели слугують єдінімі сонографічнімі маркерами захворювань цього органу на ранніх стадіях розвитку.

Список публікацій за темою дисертації

1. Асоціація носійства цитомегаловірусу і вірусу гепатиту С у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / А.А.Чумак, І.В.Абраменко, П.К.Бойченко, А.А.Гасанов, О.Я.Плескач // Проблеми екологічної та медичної генетики и КЛІНІЧНОЇ імунології: Зб. наук. праць. - Київ-Луганськ-Харків, 2003. - Випуск 5 (51). - С.126-130. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні статті).

2. Фактори, що впливають на клінічні прояви носійства вірусу гепатиту С в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / А.А.Чумак, А.Н.Коваленко, І.В.Абраменко, П.К.Бойченко, ДА.Белий, М. В.Азарскова, А.А.Гасанов, О.Я.Плескач О.Я. // Український медичний часопис. - 2004.- № 4 (42). - С.135-140. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні статті).

3. Гасанов А.А. Діагностічне значення ультразвукового та лабораторних методів дослідження для Виявлення хронічного гепатиту у постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. праць. - Київ, 2006. - С. 100-108.

4. Гасанов А.А., Коваленко О.М. Захворюваність та пошіреність хронічного гепатиту среди постраждалим внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС // Український медичний часопис. - 2007. - № 3 (59). - С.98-101. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні статті).

5. Гасанов А.А. Результати та Обговорення лікування в Різні періоді часу Хворов на хронічній гепатит - Постраждалий внаслідок аварії на ЧАЕС // Кримський терапевтичний журнал. - 2007. - Т.1, № 2. - С. 11-14.

6. Гасанов А.А. Значимість іонізуючого випромінювання в розвитку патології травної системи // Підсумки і оцінки медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції. - Київ, 1991.- С. 262-263.

7. Гасанов А.А. Стан системи травлення у співробітників НВО "Прип'ять" // Чорнобиль і здоров'я людей: Тези доповідей науково-практичної конференції. - К., 1993. - С. 332.

8. Гасанов А.А. Результати гастродуоденоскопії у осіб, які перебувають на обліку клініко-епідеміологічного регістра // Проблеми радіаційної медицини після Чорнобильської катастрофи: Матеріали науково-практичної конференції молодих учених, Київ, 1-2 жовтня 1996 року - К., 1996. - С.14-16 .

9. Бородай Г.Г., Гасанов А.А. Досвід довгострокового моніторингу здоров'я населення, Пожалуйста зізналася радіаційного впліву внаслідок аварії на ЧАЕС // Віддалені медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: Матеріали 2-ї міжнародної конференції, Київ, 1-6 червня 1998 року - К .: Чорнобильінтерінформ, 1998. - З . 21. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні тез).

10. Проблеми скринінгу алергічніх захворювань среди осіб, что постраждало внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС / А.А.Чумак, В.І.Сіровенко, Г.Г.Бородай, Ж.В.Усатенко, А.А.Гасанов, А.Л .Башінська, Д.А.Базіка // Матеріали І з'їзду алергологів України. Київ, 2002 р. - К., 2002. - С. 190. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні тез).

11. Захворюваність та пошіреність хронічного гепатиту среди постраждалим внаслідок аварії на Чорнобільській АЕС / Д.І.Комаренко, А.А.Гасанов, Е.О.Саркісова, О.О.Гасанова // Віддалені Наслідки впліву іонізуючого випромінювання: Тези доповідей міжнародной науково -практічной конференции. Київ, 23-25 ​​травня 2007 р. - К., 2007. - С.126-127. (Внесок здобувача: проведення клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз медичної документації, статистична обробка результатів, формулювання вісновків, доля у написанні тез).

Анотація

Гасанов А.А. Захворюваність, пошіреність та Особливості перебігу хронічного гепатітув осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 03.00.01 - радіобіологія. - ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України". Київ, 2008.

Дисертація присвячено визначення роли радіаційного Чинник у формуванні та перебігу хронічного гепатиту в осіб, Які зізналася впліву малих доз іонізуючого випромінювання. Дослідження проведені в учасников ліквідації НАСЛІДКІВ аварії (УЛНА) на Чорнобільській АЕС 1986-1987 рр. з еквівалентнімі дозами опромінення в діапазоні 0,17 0,98 Зв; УЛНА 1986-1987 рр., Евакуйованіх Із зони відчуження, Які продовжено роботу вахтовим методом, з поглінутімі дозами в діапазоні 0,23- 0,91 Зв; евакуйованіх з м. Прип'яті з поглінутімі дозами в діапазоні 1,4 - 252 мЗв; мешканців 3-ї зони радіоактівного забруднення з СЕРЕДНЯ еквівалентною дозою опромінення 8,29 мЗв; мешканців 4-ї зони радіоактівного забруднення з СЕРЕДНЯ еквівалентною дозою 5,094мЗв.

У клініко-епідеміологічному дослідженні визначили дозозалежне Підвищення захворюваності на хронічній гепатит в УЛНА 1986-1987 рр. та УЛНА-евакуйованіх Упродовж дерло п'яти років после аварії (1986-1991 рр.), опроміненіх в діапазоні доз від 50 до 500 мЗв та понад 500 мЗв. Встановлен, что поряд Із дією традіційніх чінніків на формирование патологічного процесса в гепатобіліарній системе, Вплив іонізуючого випромінювання в дозі 400 мЗв и более обумовлює високий ризики захворювання на хронічній гепатит (RR = 13,1840; 95% ДІ 8.58-20.288). Встановлен залежність формирование захворюваності та перебігу хронічного гепатиту від Величини погліненої дозуюч опромінення та віку постраждалого.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, хронічній гепатит, захворюваність, пошіреність, перебіг.

АНОТАЦІЯ

Г Асанов А.А. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.01 - радіобіологія. -ГУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України". Київ, 2008.

Дисертація присвячена з'ясуванню ролі іонізуючого випромінювання у формуванні захворюваності, поширеності та перебігу хронічного гепатиту.

Проведено комплексне клініко-епідеміологічне дослідження за програмою клініко-епідеміологічного регістру (КЕР) ДУ "Науковий центр радіаційної медицини АМН України" за період 1992-2004 рр. 10955 осіб чоловічої статі, що відносяться до різних категорій спостереження з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) 1986-1987 рр. з еквівалентними дозами опромінення в діапазоні 0,17-0,98 Зв; УЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр., Евакуйованих із зони відчуження і продовжили роботу вахтовим методом, з еквівалентними дозами в діапазоні 0,23 - 0,91 Зв; евакуйованих з г.Пріпяті з еквівалентними дозами в діапазоні 1,4 - 252 мЗв; жителів 3-й зони радіоактивного забруднення з середньою дозою 8,29 мЗв; жителів 4-ї зони радіоактивного забруднення з середньою дозою 5,09 мЗв.

Встановлено дозозалежне підвищення захворюваності на хронічний гепатит протягом перших п'яти років після аварії в УЛНА та УЛНА-евакуйованих, опромінених в діапазоні доз 50-500 мЗв і понад 500 мЗв.Розрахунок відносного ризику розвитку хронічного гепатиту у опромінених дозволив встановити, що поряд з впливом традиційних факторів на формування хронічного гепатиту, вплив іонізуючого випромінювання при величині поглиненої дози 400 мЗв і більше обумовлює високий ризик захворюваності (RR = 13,1840; 95% ДІ 8,58 -20,288).

Виявлено залежність формування та перебігу хронічного гепатиту від віку опромінених. Протягом перших п'яти років після аварії виявлено найвища захворюваність на хронічний гепатит в наймолодшій віковій групі УЛНА (до 20 років на момент аварії), що перевищує в 2,5 рази таку в наступних вікових групах (20-29 30-39 років) при однакових величинах еквівалентних доз.

Поступове зростання поширеності хронічного гепатиту встановлено на етапах 13-річного спостереження за період 1992-2004 рр. серед УЛНА (227,6; 286,2; 361,5 ‰) та УЛНА-евакуйованих (154,9, 213,5; 309,9 ‰), при цьому, як наслідок більш високої заболевамості у осіб вищевказаних категорій, поширеність цього захворювання вище в порівнянні з іншими категоріями спостереження на всіх етапах спостереження.

Вивчено особливості клінічних проявів, діагностичне та прогностичне значення печінкових і позапечінкових синдромів, особливості перебігу та результатів хронічного гепатиту. Визначено критерії клініко-лабораторної та ультразвукової характеристики ураження печінки при хронічному гепатиті в динаміці спостереження та ефективність лікування в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Для впровадження в практику охорони здоров'я рекомендований алгоритм моніторингу осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в умовах диспансерного спостереження з метою ранньої діагностики хронічного гепатиту. Розрахунок відносного ризику розвитку хронічного гепатиту і реалізація в віддаленому післяаварійний період цього захворювання при опроміненні в діапазоні малих доз служать підставою для проведення профілактичних заходів з метою запобігання можливого розвитку захворювання при сумарній еквівалентній дозі 200 мЗв і більше.

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, хронічний гепатит, захворюваність, поширеність, особливості перебігу.

SUMMARY

Gasanov AA Morbidity, prevalence and natural history of chronic hepatitis in human exposed to low doses of ionizing radiation . - Manuscript.

The dissertation for the academic degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 03.00.01- radiobiology. - SE "Research Centre for Radiation Medicine of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. Kyiv, 2008.

Aim of the dissertation is to explore the role of the ionizing radiation exposure in clean-up workers of the Chernobyl accident of 1986-1987 with mean equivalent doses from 0.17 to 0.98 Sv; clean-up workers of 1986-1987 evacuated from the 30-km zone and later exposed during the shiff work with total doses оf 0.23-0.91 Sv; evacuees from Prypyat with doses of 1.4-252 Sv; inhabitans of contaminated territories: zone III-d with mean doses8,29 mSv, zone IV-d with mean doses 5,09mSv.

Atclinical-epidemiologicalstudyofdose-dependentincreaseofchronichepatitisrateswasshowninclean-upworkersduringthefirst 5 yearsafterexposureatdoselimitsof 50-500 mSv and above 500 mSv. Elevated risks of IR were demonstrated in exposed over 400 mSv along with the influence of traditional natural history factors. For the first time a dependence was shown between the dose of exposhure, morbility, natural history and age of patients.

Key words: ionizing radiation, a chronic hepatitis, a case rate, prevalence, a current.Скачати 64.09 Kb.