Вплив кріодеструкції, екстрактів печінкі и селезінкі на відновні процеси в печінці при експериментальний цірозі


    Головна сторінка

Дата конвертації18.06.2017
Розмір9.09 Kb.
Типавтореферат
Гойденко Н.І., Зльоту І.В., Гальченко С.Є., Тининика Л.Н., Сандомирський Б.П. Кріохірургія циротично зміненої печінки щурів на тлі введення ксеноекстрактов паренхіматозних органів новонароджених поросят. Морфологічний аспект // Міжнар. наук.-практич. конф. "Нове в практичній медичної кріологіі" (18 листопада). _ Москва, 2004. _ С. 61-62.

2. Олефіренко А.А., Тининика Л.Н., Зльоту І.В., Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. Деякі біохімічні показники при експериментальному цирозі печінки щурів і стимуляції регенерації // Матеріали наук.-практич. конф. "Ліки-людині" (6 грудня). _ Харків, 2004. _ С. 107-108.

3. Олефіренко А.А., Зльоту І.В., Гальченко С.Є., Сандомирський Б.П. Мікроціркуляція ціротічно зміненої печінкі после кріодеструкції на фоні Введення ксеноекстрактів // Тези доп. Ювілейного VIII зїзду ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства), присвячений 15-річчю організації (1990-2005). _ Івано-Франківськ, 2005. _ С. 264-265.

4. Олеф и ренко О.О., Луценко Д.Г., Зльоту I.В., Марченко В.C. Фрактальна морфометрiя мiкроціркуляторного русла печiнкі в нормi та при експериментальний Вплив // Проблеми кріобіології. _ 2005. _ т.15, №3. _
C. 511-512.

5. Олефіренко А.А. Застосування екстрактів паренхіматозних ксеноорганов для стимуляції регенераторних процесів в печінці // Тези VII Міжнарод. конф. молодих онкологів "Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології". _ Київ, 2006. _ С.62.

6. Olefirenko AA, Sleta IV, Galchenko SE, Sandomirsky BP Cryosurgery and xenoextracts when treating experimental liver cirrhosis : «Cryo-2006». _ Hamburg, 2006. _ P. 74.

7. Олефіренко О.О., Зльоту І.В., Гальченко С.Є., Сандомірській Б.П. Кріобіологічні підході до лікування експериментального цироз печінкі // Тези доповідей XI конгрес Світової Федерации українських лікарськіх товариств. _ Полтава, 2006. _ С. 510-511.

8. Олефіренко А.А., Луценко Д.Г., Зльоту І.В. Кріохірургія і ксеноекстракти в лікуванні експериментального цирозу печінки: Матеріали наук.-практич. конф. "Профілактика, діагностика та лікування - основні СКЛАДОВІ терапії", Харків, 2006. _ С. 68.

Анотації

Олефіренко О.О. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінкі и селезінкі на відновні процеси в печінці при експериментальний цірозі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.35 - кріомедіціна. - Інститут проблем кріобіології и кріомедіціні НАН України, Харків, 2008.

У даній работе Було Вівче в порівняльному аспекті Вплив на процеси Відновлення в ціротічно зміненій печінці дозованої кріодеструкції, суміші екстрактів печінкі и селезінкі, а такоже досліджено їх спільну дію.

Встановлен, что поєднане! Застосування тканинних екстрактів и локальної кріогепатодеструкції найбільш активно стімулює Відновлення функціональної актівності пошкодженої печінкі, скорочуючі Терміни ее Відновлення в 2 рази в порівнянні з Використання ціх методів окремо, про что свідчіла повна нормалізація всех досліджуваніх гепатозалежніх метаболічних маркерів, что Вивчай, в більш Ранні Терміни (на 14-ту добу).

Ключові слова: цироз печінкі, кріодеструкція, екстракти, регенерація.

Олефіренко А.А. Вплив кріодеструкції, екстрактів печінки і селезінки на відновні процеси в печінці при експериментальному цирозі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.35 - кріомедицина. - Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2008.

Незважаючи на багаторічний досвід і успіхи консервативного і оперативного лікування хронічних дифузних захворювань печінки, на сьогоднішній день не можна говорити про наявність ефективних методів терапії цих захворювань. Однією з причин цього є відсутність препаратів, досить повно стимулюючих регенерацію печінки.

Для стимуляції процесів регенерації печінки використовують різні хірургічні методи, в тому числі криодеструкцию відповідної маси органу.

В останні роки для оптимізації процесів регенерації в органах і тканинах стали застосовувати регуляторні пептиди. Під оптимізацією в даному випадку мається на увазі не тільки підтримка цілісності органу або тканини в нормальних умовах, а й швидке і ефективне її відновлення при гострому або хронічному впливі будь-якого шкідливого чинника, істотне зниження темпу (або можливості) розвитку патологічних форм регенерації: розростання фіброзної тканини, Метапластична переродження клітин (як у випадку цирозу) і ін.

У роботі використані методи моделювання цирозу печінки, прижиттєвої контактної мікроскопії, біохімічні, гістологічні, морфометричні методи та методи статистичної обробки результатів.

У дисертаційній роботі проведено порівняльне вивчення впливу на процеси відновлення в ціротіческі зміненої печінки кріодеструкції, введення екстрактів печінки і селезінки, а також їх спільної дії.

Мікроциркуляція в печінці щурів з експериментальним цирозом після кріогепатодеструкціі і подальшого введення екстрактів печінки і селезінки характеризується відсутністю звивистості синусоидов, властивої цирозу, а також збільшенням кількості функціонуючих мікросудин, площа яких збільшилася на 15%.

Гістологічні дослідження підтвердили, що введення екстрактів печінки і селезінки зупиняє процес склерозування циротично зміненої печінки і стимулює відновлення архітектоніки пошкодженого органу. Ставлення строми до паренхімі при введенні екстрактів печінки і селезінки на 14-ту добу становить 3,16 ± 0,67, тоді як при цирозі печінки в цей же термін воно становить 7,09 ± 1,09.

Поєднання кріогепатодеструкціі і застосування екстрактів призводить до нормалізації судинного русла і відновлення гістологічної структури циротично зміненої печінки з подальшим відновленням її функцій, що сприяє більш швидкій нормалізації співвідношення площі строми і паренхіми, що наближався на 14-у добу до нормальних значень (1,79 ± 0, 6, р> 0,05).

Локальна кріодеструкція сприяє помірному відновленню окремих функцій циротично зміненої печінки, що призводить до нормалізації рівня печінкових амінотрансфераз, білірубіну, активності процесів ПОЛ до 30 доби спостереження.

Після введення тканинних екстрактів активно відновлюються метаболічні функції в циротично ізменненія печінки, про що свідчать більш рання (з 14-х діб) нормалізація гепатозавісімих ферментів, а також виражений антиоксидантний ефект.

Таким чином, експериментальні результати дослідження показали, що найбільш активна стимуляція репаративних процесів в циротично зміненої печінки експериментальних тварин встановлено при одночасному використанні кріодеструкції і введення екстрактів. Тільки в цій групі протягом місяця до нормального рівня відновлювалися всі досліджені показники функції печінки. Через місяць повністю відновився рівень альбуміну в сироватці крові, через 2 тижні нормалізувалися активністьамінотрансфераз, рівень ПОЛ і білірубіну. Одночасне застосування кріодеструкції і введення екстрактів при лікуванні експериментального цирозу не тільки сприяло відновленню більшості найважливіших функцій печінки, а й прискоренню їх нормалізації в порівнянні з застосуванням зазначених методів окремо.

Таким чином, результати поєднаного застосування кріодеструкції і введення екстрактів печінки і селезінки підтвердили високу лікувальну ефективність на моделі експериментального цирозу печінки.

Ключові слова: цироз печінки, кріодеструкція, екстракти, регенерація.

Olefirenko OO Effect of cryodestruction, liver and spleen extracts on the regenerative processes in the liver during experimental cirrhosis. Manuscript.

Thesis for the candidate of medical science degree in speciality 14.01.35 - Cryomedicine. - Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov - 2008.

The given research deals with a comparative study of the effects of cryodestruction, extracts of spleen and liver and their combined action on the regenerative processes in the cirrotic liver.

Combined application of tissue extracts and local hepatodestruction has been found to exercise the highest regeneration-stimulating effect on the functional activity of the injured liver, while shortening by 2-fold the period, required for its regeneration, as compared with the separate application of the above technique, which is verified by a complete normalization of all the studied hepato -dependent metabolic markers, occurring much earlier (already by the 14 th day).

Key words: liver cirrhosis, cryodestruction, extracts, regeneration.

...........