Шлунково-кишкові захворювання


    Головна сторінка

Скачати 48.18 Kb.
Дата конвертації18.06.2018
Розмір48.18 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'ЯУКРАЇНІ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА

Гойдаш Ірина Мирославівна

УДК: [616-036.1: 616.34]: 615.276

Вивчення шлунково-кишково І КАРДІОВАСКУЛЯРНІХ Ураження, обумовлених НЕСТЕРОЇДНІМІ ПРОТІЗАПАЛЬНІМІ ПРЕПАРАТАМИ, ТА ЕФЕКТІВНОСТІ цитопротекторних ПОСЕРЕДНИКІВ ЗА ревматоїдного артриту ТА остеоартроз

14.01.02 - внутрішні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Ужгородський національному університеті МОН України

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Чопей Іван Васильович,

Ужгородський національний університет

МОН України, факультет післядипломної освіти,

кафедра терапії та сімейної медицини, завідувач

кафедри, Заслужений лікар України

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Токар Анатолій Володимирович, Інститут геронтології АМНУ, клінічний відділ, головний науковий співробітник, Заслужений діяч науки и техніки України, лауреат державної премії України.

доктор медичний наук, професор Швед Микола Іванович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри внутрішньої медицини з клінічною імунологією та алергологією, Заслужений діяч науки и техніки України.

Захист відбудеться "29" січня 2008р. про 11 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при Національній медічній академии післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

З дісертацією можна ознайомітіся у Науковій Бібліотеці Национальной медичної академии післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланій "26" грудня 2007 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичний наук, доцент Бенца Т.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальність роботи: запально-деструктівні Зміни слізової оболонки гастродуоденальної зони, что вінікають як наслідок побічної Дії від прийому нестероїдніх протізапальніх препаратів (НПЗП) спостерігаються з моменту качана їх использование (Насонова В.А., 2001., Коваленко В.М., Шуба Н. М., 2003 Яременко О.Б., 2006). На сьогоднішній день більшість Хворов з ревматічнімі захворюваннямі потребують постійного трівалого прийому НПЗП (Насонова В.А., 2001., Насонов Е.Л., 2006). Використання ціх препаратів поліпшує якість життя хвороб. Однако Значне Збільшення использование НПЗП прізвело до зростання частоти розвитку побічніх ефектів, пов'язаних, дере за все, з Ураження слізової оболонки шлунково-кишково тракту (Швець Н.І., Бенца Т.М., 2004, BrooksP., 2001). Наявні ПОВІДОМЛЕННЯ, что з шкірних роком растет число госпіталізацій та смертей, пов'язаних з ускладненнямі НПЗП-терапії. У осіб, что пріймають НПЗП, у 10-20% віпадків розвівається пептичну віразка верхніх відділів ШКТ (RupalShah, 2007). НПЗП пріймають від 10 до 40% людей похилого віку, Із них 60% - более 9 місяців у году (Вікторов О.П., 2003 HawkeyC.J., WightN.J., 2001).

Засвідчено такоже Виникнення кардіоваскулярніх Ураження у виде тромботичних ускладнень на фоні прийому селективних НПЗП (PittB., 2002 MooreR.A., 2005), Які пов'язують з антагоністічною дією на тромбоцитарно-судинного гомеостаз двох продуктів ЦОГ - тромбоксану А 2 та простагландину І 2 (простацікліна) (WalterM.F., 2004, WeberA., СasiniA., 2004). Альо незважаючі на логічність гіпотезі простаціклін-тромбоксановая дисбалансу, теоретичні передумови індукції атеротромботічніх ускладнень при вікорістанні спеціфічніх інгібіторів ЦОГ-2 не є однозначними и потребують Подальшого Вивчення.

Розповсюдженість среди населення, велика частота Виникнення ускладнень, необходимость постійного диспансерного спостереження з Використання складних діагностичних методик, тріваліх повторних курсів лікування, часто пізня діагностика та неможлівість досягті повної ремісії роблять проблему медико-соціальною, зумовлюють ее Актуальність та необходимость Вивчення механізмів пато- та саногенезу. Вивчення патоморфологічних змін слізової оболонки ГДЗ, функціонального стану шлунка, їх динаміка в процесі лікування, обґрунтування! Застосування у лікуванні Хворов цитопротекторних препаратів визначили необходимость Виконання даної дісертаційної роботи та ее Актуальність.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація є частина науково-дослідної роботи кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету МОН України з тематики: "Дослідження метаболічних змін та Механізми компенсації при захворюваннях ОРГАНІВ травлення та серцево-судінної системи, асоційованіх з гелікобактеріозом, у родинах населення Закарпаття", номер державної реєстрації 0101U004548, ДБ-454, срок Виконання 2003-2006 рр.

Мета роботи: вівчіті клінічний перебіг, покращіті діагностику та підвіщіті ефективність ПРОФІЛАКТИКИ и лікування шлунково-кишково та кардіоваскулярніх Ураження, что вінікають на фоні прийому нестероїдніх протізапальніх препаратів.

Завдання дослідження:

1. Вівчіті Особливості клінічного перебігу та ендоскопічно-морфологічну картину стану слізової оболонки шлунку и дванадцятіпалої кишки у хворого з гастродуоденопатіямі, індукованімі НПЗП, й у поєднанні з глюкокортікостероїдамі та цитостатиками.

2. З'ясувати залежність клініко-морфологічніх особливо перебігу гастродуоденопатій від ступенів інфікування слізової оболонки шлунку Нelicobacter рylori.

3. Порівняті клініко-функціональну картину шлунково-кишково Ураження, індукованіх прийомом неселективних, спеціфічніх та селективних інгібіторів ЦОГ 2.

4. Дослідіті Вплив неселективних, спеціфічніх та селективних інгібіторів ЦОГ 2 на стан серцево-судінної системи.

5. обґрунтувати! Застосування у комплексному лікуванні та профілактіці шлунково-кишково та кардіоваскулярніх Ураження вісмуту субцитрат колоїдного та тіотриазоліну.

Об'єкт дослідження - 138 Хворов на ревматоїдний артрит та остеоартроз, что для лікування основного захворювання отримуються нестероїдні протізапальні препарати.

Предмет дослідження - КЛІНІЧНІ Особливості перебігу медикаментозних гастродуоденопатій та стан серцево-судінної системи, ендоскопічно-морфологічне дослідження слізової оболонки гастродуоденальної зони, дослідження секреторної Функції шлунка, наявність інфікування Н.р., дослідження показніків скоротливої ​​здатності міокарду, ефективність лікування НПЗП-гастродуоденопатій, Шляхом! Застосування двох лікувальніх комплексів.

Методи дослідження. КЛІНІЧНІ: опитування, огляд, фізікальні методи; Інструментальні інвазівні: фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) з біопсією, швидко уреазний тест з гастробіоптатом, внутрішньошлункова рН-метрія; неінвазівні: електрокардіографічне дослідження, ехокардіоскопія; лабораторні: визначення спеціфічніх антігелікобактерніх імуноглобулінів, імуноферментній метод визначення основних класів імуноглобулінів у сіроватці крови; статистичні - для АНАЛІЗУ та ОЦІНКИ достовірності отриманий Даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вівчені Особливості КЛІНІЧНОЇ картини ГДП та кардіоваскулярніх захворювань, на тлі прийому НПЗП, та й у поєднанні з ГКС та цитостатиками у взаємозв'язку з особливими патогенезу за Показник морфологічного стану СО шлунка, показніків СЗМ під Вплив різніх лікувальніх комплексів.

Встановлен, что прийом ціх медікаментів незначна впліває на кіслотоутворюючу, а віклікає погіршення олужнювальної Функції шлунка. Доведено, что степень інфікування Нр вірогідно співвідносівся з віраженістю запального процесса в СО ГДЗ при поєднаному прійомі НПЗП, ГКС та цитостатиків.

Не встановлено достовірного Збільшення Виникнення кардіоваскулярніх Ураження среди Хворов, что отримувалася селектівні інгібіторі ЦОГ-2 та ібупрофен.

Вперше застосовано комплексне лікування з включенням вісмуту субцитрат колоїдного та тіотриазоліну при медикаментозних ГДП та для ПРОФІЛАКТИКИ кардіоваскулярніх Ураження на фоні прийому НПЗП.

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи розширюють теоретичні уявлення про Зміни ендоскопічно-морфологічного стану СО ГДЗ та протікання Деяк ССЗ, вікліканіх прийомом медікаментів, могут буті вікорістані як діагностичні Критерії важкості перебігу й ризики Виникнення шлунково-кишково кровотеч при медикаментозних ГДП та тромботичних ускладнень, обумовлених НПЗП.

ВРАХОВУЮЧИ Зміни олужнювальної функцій шлунка, обґрунтовано доцільність проведення рН-метрії.

Алгоритм тактики лікаря при прізначенні НПЗП Включає ендоскопічне дослідження, визначення інфікування Нр, секреторної Функції шлунка та визначення СЗМ.

Розроблено и апробована схема комплексного лікування Хворов Із ЗАСТОСУВАННЯ вісмуту субцитрат та тіотриазоліну, Які ма ють цітопротекторні Властивості, дозволяє скоротіті Терміни лікування, может буті методом попередження розвитку ускладнень як з боку ШКТ, так и ССС, та застосовуватіся в практике сімейних лікарів, терапевтів, гастроентерологів, ревматологів.

Впровадження результатів дослідження. Результати роботи впроваджені в практику в терапевтичному відділенні ВКЛ ст. Ужгород та ревматологічному відділенні ОКЛ м.Ужгород, гастроентерологічному відділенні Тернопільської комунальної лікарні №2, обласній клінічній установі "Лікарня швидкої медичної допомоги" (м.Чернівці).

Основні положення дисертації Використовують в лекційному курсі та практичних заняття кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету, кафедрі внутрішньої медицини, КЛІНІЧНОЇ фармакології та ПРОФЕСІЙНИХ хвороб Буковинського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора є Основним и Полягає у віборі об'єму и методів дослідження, в постановці мети та формулюванні завдання, проведенні клінічніх, інструментальніх та спеціальніх лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, в аналізі та узагальненні результатів ДОСЛІДЖЕНЬ, обґрунтуванні методів лікування; проведено лікування та дінамічне спостереження за хворими, аналіз та статистична Обробка даних.

Висновки роботи та Практичні рекомендації розроблені разом Із науковим керівніком. У наукових праць, опублікованіх у співавторстві, автору Належить фактичність материал, отриманий ним при проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дісертаційної роботи доповідаліся на 58, 59, 60, 61-й підсумковіх наукових конференціях професорсько-викладацького складу факультету післядипломної освіти УжНУ (Ужгород, 2004, 2005, 2006, 2007), на науково-практичному сімпозіумі "Новітні перспективи технології діагностики та контролю лікування захворювань ОРГАНІВ травлення "(Вінниця, 2007), на VІІІ з'їзді Всеукраїнського лікарського Товариства (Київ, 2005), на ХІ-му конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (Київ, 2006), на науково-практичних конференціях:" Підготовка сімейних лікарів та моделі Впровадження сімейної медицини в Україні "(Чернівці, 2005)," Сімейна медицина в Україні: наукові дослідження та практика Впровадження "(Київ, 2004)," Здобуткі і перспективи КЛІНІЧНОЇ терапії та ендокрінології "(Тернопіль, 2004). Дісертаційна робота апробована на спільному засіданні кафедр терапії та сімейної медицини, хірургічніх дисциплін, охорони материнства та дитинства, курортології, медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та фізіотерапії факультету післядипломної освіти Ужгородського національного університету.

Публікації: за матеріалами дисертації Опубліковано 11 наукових праць, з них 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, та 6 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація викладу українською мовою на 185 страницах машинописного тексту и складається зі вступления, Огляду літератури, описів матеріалів та методів дослідження, трьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів дослідження, вісновків, практичних рекомендацій и списку використаних джерел, Який Включає 310 праць, з них - 141 кирилицею та 169 - латиною. Дисертація ілюстрована 42 таблицями та 20 малюнками.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для вирішенню поставлених завдань нами Було проведено комплексне, дінамічне Клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження 138 Хворов РА та ОА (90 жінок та 48 чоловіків). Критерії включення в дослідження: чоловіки та жінки; вік: старше 25 років; діагноз РА чи ОА (согласно з крітеріямі АРА); періодічній прийом НПЗП (Не менше п'яти разів на тиждень в течение двух тіжнів без перерви). Критерії віключення Із дослідження: в дослідження не включали Хворов Із декомпенсованого захворюваннямі печінкі (рівень АсАТ, АлАТ более верхньої Межі норми в три рази), нірок (рівень креатиніну в сіроватці крови более 200 мкмоль / л), Із серцево недостатністю ІІБ стадії та более за класифікацією М.Д. Стражеско - В.Х.Василенко, декомпенсованим Цукрове діабетом, нестабільною стенокардією, Гостра серцево недостатністю, в период вагітності та лактації. Стаціонарне обстеження проводилося у ревматологічному відділенні ОКЛ м. Ужгорода, загальнотерапевтічному відділенні ВКЛ ст. Ужгород, Центрі сімейної медицини факультету післядипломної освіти УжНУ. Дослідження здійснювалося за период 2004-2006 рр. У якості контролю обстежено 20 здорових осіб у віці від 19 до 51 року.

У залежності від отриманий лікування, Хворі були розподілені на Чотири групи. Пацієнті Першої групи (36 осіб) отримувалася фонових лікування (антігелікобактерну терапію 7 днів) та в течение 14 днів прийомів ІПП омепразол по 20 мг 2 рази на добу. Другу групу склалось 38 Хворов, Які до фонового лікування отримувалася вісмуту субцитрат колоїдній у дозі 480 мг на добу (по 240 мг зранку через годину после їжі та перед сном) в течение 14 днів. Хворі третьої групи (40 осіб) разом з омепразолом та вісмуту субцитрат колоїднім в стандартній дозі отримувалася тіотріазолін 2,5% розчин 2 мл три рази на добу 14 днів. Четверту групу склалось 24 особини, у якіх НЕ Було встановлен Ураження з боку ШКТ.

Всім пацієнтам були проведені следующие методи дослідження: загально-КЛІНІЧНІ обстеження, ендоскопічно-морфологічне дослідження стану СО шлунку та ДПК, визначення інфікування Hp, ультразвукове дослідження ОРГАНІВ черевної порожніні та позаочеревинного простору, внутрішньошлункова рН-метрія, визначення уровня основних класів імуноглобулінів у сіроватці крови, ЕКГ та ЕхоКС. Для визначення ендоскопічно-морфологічного стану слізової оболонки ГДЗ Було проведено ФЕГДС з Наступний біопсією с помощью фіброгастроскопа фірми "Olympus" (Японія). Ендоскопічне дослідження з хворобою проводять двічі: до качана и после проведеного лікування. Біоптаті СО забирали согласно з рекомендаціямі В.Г.Передерія (2004 р.). Степень інвазії Нр визначавши с помощью Швидкого біоптатного уреазний тесту (CLO-тест). Частина венозної крови, яка забирає у пацієнтів во время обстеження, досліджувалась якісним методом на анти-Нр IgG з використаних тест-системи QuickVue (QuidelCorporation, США).

Для визначення кіслотоутворюючої Функції шлунка проводять комп'ютерна внутрішньошлункова рН-метрія (КВрНМ) за методикою В.М.Чернобрового (1989 р.) С помощью діагностічного комплексу: апаратами АГ 1Д-01 та АГ 1Д-02, та використаних мікрозондів типу ПЕ рН-1 та ПЕ-рН-2. При дослідженні визначавши рівень рН у тілі шлунка та функціональні інтервалі (ФІ 0-V). Внутрішньошлунковій рН визначавши в дінаміці двічі: на качана та после лікування. Олужнювальну функцію шлунка оцінювалі за рівнем рН у антральному его відділі. Если рН у антральній части стає понад 5,0, его оцінювалі як компенсованій, як субкомпенсованій - при значеннях 2,2-4,9, и як некомпенсованій - до 2,2.

Статистичне оброблення отриманий результатів ДОСЛІДЖЕНЬ Було проведено на персональному комп'ютері типу Pentium IV с помощью одно- и багатофакторного дісперсійного АНАЛІЗУ (пакети ліцензійних програм "MicrosoftExcel", "Statistica 6.0").

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Вік обстежуваніх колівався від 30 до 81 року и в Середньому стає 57,78 ± 5,94 років. Середній вік Хворов РА стає 54,43 ± 6,15 роки, ОА - 61,13 ± 7,72 років. Длительность захворювання на РА колівалася від 6 місяців до 30 років, и в Середньому Складанний 8,095 ± 5,04 років, середня длительность захворювання ОА Складанний 4,64 ± 2,67 років.

Нами Було встановлен, что більшість Хворов (31,16%) періодічно вживатися НПЗП від 1-го до 5-ти років, 5,07% - до 3-х місяців, а Частка пацієнтів, что прийомів НПЗП періодічно більше 10-ти років склалось 28,26%. При лікуванні обострения основного захворювання 68,12% пацієнтів застосовувалі Середні терапевтічні дозуюч НПЗП (у перерахунку на диклофенак натрію - від 75 до 200 мг на добу). 17,39% Хворов з метою ПРОФІЛАКТИКИ обострения застосовувалі нізькі дозуюч препаратів (менше 75мг на добу у перерахунку на диклофенак натрію), 75,00% з них Складанний пацієнті з ОА. Хворі з високим ступенів актівності захворювання вікорістовувалі Високі дозуюч препаратів цієї групи (14,49%).

Встановлен, что Хворі з РА в основном прийомів диклофенак натрію (37,71%), среди них в ін'єкційній форме - 52,17% Обстеження, у виде ретардованіх таблеток - 47,83% пацієнтів. Препаратами Вибори були індометацін - 18,03% та німесулід - 29,51%, найрідше застосовувалі ібупрофен - 14,75% Обстеження. За ОА такоже найчастіше вживаний препаратом БУВ диклофенак натрію - 32,47% пацієнтів, среди них в ін'єкційній форме его вікорістовувало 36,00% Хворов, у таблетованій - 64,00% Обстеження. Такоже для зняття запального та больового синдрому у Цій групі обстеження вікорістовувався целекоксиб в таблетованій форме (31,17%).

Серед усієї Вибірки обстеження Ураження ГДЗ, зумовлені прийомом НПЗП, Виявлено у 114 пацієнтів. З них у 54 (47,38%) пацієнтів діагностовано гастродуоденіт (ГД), у 22 (19,29%) - ерозивно гастродуоденіт (ЕГД), и у 38 (33,33%) - гастродуоденальні віразкі (в т.ч. у 30 - шлунка, у 8 - ДПК). Одним з провідніх факторів ризики Виникнення медикаментозних гастродуоденопатій (ГДП) Виявлено похилий вік пацієнтів. У Нашій вібірці таких пацієнтів Було 43 (37,72%), Із них у кожного іншого при ФЕГДС Було Виявлено віразкові Ураження шлунку чи ДПК, у шкірного третього - ерозівні роз'ятрення. Підтверджено, что з ВІКОМ растет ризики Виникнення віразковіх (ч 2 = 11,61, р = 0,001), но НЕ ерозивно Ураження (ч 2 = 0,21, р = 0,643) слізової оболонки ГДЗ при застосуванні НПЗП. Віразкові Ураження шлунка Частіше зустрічаліся у хворого з поєднанім прийомом НПЗП та ГКС, чем у випадка поєднаного вживання НПЗП з цитостатиками (відповідно 40,35% та 10,53% Хворов; ч 2 = 23,68, р <0,0001).

Встановлен зростання частоти Виникнення ерозивно Ураження шлунка у жінок при поєднаному вжіванні НПЗП з ГКС та цитостатиками порівняно з чоловікамі (ч 2 = 3,63, р <0,0001). Віразкові Ураження шлунка та ДПК як у чоловіків, так и в жінок, почти у шкірного іншого віклікані вживання диклофенаку натрію (50,00% та 54,17%, відповідно), а у кожного третього - індометацину (35,72% та 33, 33%, відповідно).

Виникнення віразковіх Ураження шлунка та ДПК достовірно Частіше пов'язане з вживанням диклофенаку натрію, чем з ібупрофеном (ч 2 = 5,32, р = 0,021) и німесулідом (ч 2 = 5,69, р = 0,017) та з індометаціном, у порівнянні з ібупрофеном (ч 2 = 10,56, р = 0,001) и німесулідом (ч 2 = 12,07, р = 0,001). Достовірної різниці относительно Виникнення ускладнень у виде ерозій шлунка та ДПК при прійомі диклофенаку в порівнянні з індометаціном (ч 2 = 1,89, р = 0,169), ібупрофеном (ч 2 = 0,19, р = 0,663) та з німесулідом (ч 2 = 1,65, р = 0,200) не встановлено, як и при порівнянні использование ібупрофену, індометаціну (ч 2 = 0,73, р = 0,394) та німесуліду (ч 2 = 0,54, р = 0,463).

Серед досліджуваніх пацієнтів ІХС діагностовано у 52,17% Обстеження, среди них у 72,92% чоловіків та 41,11% жінок. У 28,26% Обстеження встановлен есенціальну АГ. Встановлен, что среди обстеження Із супутних ІХС прийомів диклофенак натрію 46,43% пацієнтів з Перерва більше 5 років, ібупрофен більшість Хворов (по 33,33%) прийомів з Перерва від 1 року до 5 та більше 5 років. І навпаки, німесулід та целекоксиб більшість пацієнтів (41,67% та 44,44%) прийомів до 3 місяців.

Серед пацієнтів зі стенокардією Виявлено така ж тенденція. Диклофенак натрію 60,00% пацієнтів прийомів більше 5 років, ібупрофен 50,00% від 1 до 5 років. Серед обстеження з РА та ОА Із супутних ІХС 75,00% пацієнтів прийомів целекоксиб до 1 року практично без перерви. Диклофенак натрію та ібупрофен найчастіше (53,57% та 50,00% віпадків) ЦІ пацієнті вживатися у середньотерапвтічніх дозах. Індометацін - у нізькій та середній дозі. Більшіть пацієнтів з РА та ОА Із супутних ІХС прийомів німесулід та целекоксиб у середній дозі (41,67% та 66,67%).

Стенокардію напруги різніх ФК найчастіше діагностувалі у групі Хворов, что прийомів ібупрофен та диклофенак натрію, 25,00% та 20,83% пацієнтів, відповідно, найрідше - у групі, что прийомів німесулід (3,33%), но різніця НЕ булу достовірною . На ІМ в анамнезі Вказував 16,67% пацієнтів, что прийомів целекоксиб, та 12,50%, что прийомів ібупрофен. Достовірної різниці среди пацієнтів относительно перенесеного в анамнезі ІМ между групами, что прийомів неселектівні інгібіторі ЦОГ (диклофенак натрію, ібупрофен та індометацін) та спеціфічнімі чи селективного інгібіторамі ЦОГ-2 (німесулід та целекоксиб) не встановлено (ч 2 = 0,02, р = 0,900). Такоже не встановлено достовірної різниці у пацієнтів, что прийомів диклофенак натрію порівняно з ібупрофеном (ч 2 = 0,01, р = 0,928), індометаціном (ч 2 = 0,54, р = 0,461), німесулідом (ч 2 = 0,16 , р = 0,688) та целекоксибом (ч 2 = 0,44, р = 0,507). Такоже достовірно НЕ відрізняліся групи пацієнтів относительно перенесеного ІМ, что прийомів німесулід порівняно Із целекоксибом (ч 2 = 1,46, р = 0,688).

Нами встановлен, что 40,00% пацієнтів з РА та ОА та супутних стенокардією напруги прийомів диклофенак натрію у середньотерапевтічніх дозах, а 20,00% - у вісокій дозі. Майже КОЖЕН другий Із Хворов за супутньої стенокардії прийомів ібупрофен та індометацін у середній дозі. Виявлено, что 75,00% пацієнтів Із захворюваннямі суглобів та супутньої стенокардії прийомів целекоксиб у вісокій дозі, но ЦІ дані НЕ були достовірнімі порівняно Із хворими, что прийомів диклофенак натрію (ч 2 = 0,23, р = 0,633).

Для визначення функціональної здатності міокарду, Хворов Було проведено ЕхоКС з визначенням Фракції Викид (ФВ, в%) лівого шлуночка за методом Simpson. У пацієнтів без ІХС СЗМ булу Збереже, за супутньої ІХС Дещо зниженя вона булу у пацієнтів, что прийомів ібупрофен та целекоксиб, таку саму тенденцію встановлен и в пацієнтів зі стенокардією. У пацієнтів, что Вказував на перенесень ІМ, СЗМ у всех групах булу помірно зниженя, лишь за прийому целекоксибу ФВ булу знижена.

Оцінюючі віддалені результати Виникнення кардіоваскулярніх Ураження, обумовлених прийомом НПЗП, встановлен зростання кількості стенокардії через 6 місяців у пацієнтів, что вживатися диклофенак натрію, ібупрофен та целекоксиб, но відмінність между різнімі препаратами й у порівнянні з целекоксибом НЕ булу достовірною (ДІ 1,68 (0 , 45-7,44), ДІ 1,4 (0,41-4,71)). Прівертає Рамус факт зростання частоти перенесених ІМ у пацієнтів, что прийомів ібупрофен (на 6,25%) та целекоксиб (на 3,84%), но ця різніця НЕ булу достовірною.

Найбільш вагомий Показники у дослідженні, на нашу мнение, є факт перенесеного ГПМК у пацієнтів, что прийомів ібупрофен (6,25%) та целекоксиб (8,33%) через 6 місяців, но не встановлено достовірної різниці зростання частоти Виявлення у порівнянні Із диклофенаком натрію (ДІ 1,26 (0,1-10,35)).

При аналізі ендоскопічніх змін у 41,18% Обстеження з явіщамі ГД Було Виявлено крововіліві в ділянці тела та у 17,65% в ділянці пілорічного відділу шлунка.Такоже Було встановлен, что диклофенак натрію та індометацін достовірно Частіше віклікалі дифузно гіперемію шлунка порівняно з ібупрофеном (ч 2 = 10,39, р = 0,001) та селективного інгібіторамі ЦОГ-2 (ч 2 = 5,52, р = 0,019), и относительно таких змін у

ДПК достовірної різниці не встановлено. До того ж диклофенак натрію та індометацін Частіше віклікалі крововіліві СО шлунка, порівняно з німесулідом та целекоксибом (ч 2 = 4,7, р = 0,020).

Ерозівні Ураження СО ГДЗ, Які у всех випадка Виявлено у 19,29% Обстеження. У більшості обстеження (63,64%) Хворов виявило гострі ерозії, Які в 68,18% віпадків були множини. Найчастіше ерозії локалізуваліся в антральному відділі шлунка (36,36%), у 13,64% Хворов виявило ерозівні Ураження СО ДПК, а у 22,73% віпадків ерозії діагностувалі в шлунку та ДПК. Во время АНАЛІЗУ НПЗП, на фоні прийому якіх Виявлено ерозівні Зміни ГДЗ, встановлен Наступний: прийом індометацину (45,00% пацієнтів) достовірно Частіше віклікав ерозівні Ураження ГДЗ порівняно з німесулідом (4,17%) (ч 2 = 8,16, р = 0,004), но у порівнянні з диклофенаком (22,92%) та ібупрофеном (8,63%) достовірної різниці не встановлено (ч 2 = 0,53, р = 0,468, та ч 2 = 2,61, р = 0,106 ). Найменша ерозивно Ураження ГДЗ спостерігалося у пацієнтів, что прийомів ібупрофен (8,63%) та німесулід (4,17%). Характеризуючи віразкові Ураження слізової оболонки шлунка у хворого з медикаментозним ГДП ми виявило, что Частіше (36,36%) смороду локалізуваліся в антральному відділі шлунка.

За результатами тестів Нр-інфікованими Виявлено 83,33% Обстеження Хворов, а Нр-неінфікованімі - 16,67%. Встановлен, что среди обстеження Хворов БУВ високий рівень інфікованості Нр почти у всех вікових групах. У Хворов з медикаментозним ГД негативний уреазний тест Було визначили у 24,07%. У групах Хворов з ЕГД та віразкою шлунка негативно CLO-тест БУВ у 9,09% та 13,33% пацієнтів, відповідно. У групі Хворов з віразкою ДПК найчастіше встановлювали різко позитивний (50,00%) та позитивний (37,50%) результат. У Хворов з ЕГД, такоже Частіше встановлювали позитивний (36,36%) та різко позитивний (40,91%) результат уреазний тесту. І в Хворов з віразкою шлунка почти з однакової частотою встановлювали слабо позитивний, позитивний та різко позитивний результати уреазного тесту. Такоже нами встановлен достовірній зв'язок (р <0,05) между ступенів актівності запального процесса в СО ГДЗ та ступені персістенції Hp.

Моніторинг шлункової секреції у хворого на РА та ОА з медикаментозними ГДП актуальний, так як для їх розвитку Підвищення кіслотності НЕ є обов'язковим. Аналіз результатів свідчіть, что в усіх Хворов медіана СЕРЕДНЯ мінімального рН становила 1,6 - нормацідність (ФІ ІІІ) (табл.1).


Таблиця 1.

Характеристика кіслототворної Функції шлунка у хворого з медикаментозними ГДП (%)

Функціональний Інтервал рН Клініко-морфологічні форми

ГД

(N = 54)

ЕГД

(N = 22)

ВШ

(N = 30)

ВДПК

(N = 8)

Всього

(N = 114)

ФІ І (0,8-1,2) 7,42 9,09 10,00 12,50 8,78
ФІ ІІ (1,3-1,5) 11,11 18,18 23,33 25,00 16,67
ФІ ІІІ (1,6-2,2) 42,59 45,45 43,34 37,50 42,98
ФІ ІV (2,3-3,5) 27,78 22,73 20,00 12,50 23,68
ФІ V (3,6-6,9) 11,11 4,55 3,33 12,50 7,89

При наявності ГД ФІ ІІІ діагностувалі у 42,59% Хворов, у 27,78% Хворов діагностувалі помірну гіпоацідність. При ерозивно Ураження СО ГДЗ базально нормоацідное Кислотність спостерігалася почти у половини обстеження (45,45%). Однаково Відсоток Хворов Виявлено Із встановленим гіпераціднім - 27,27% (у т.ч. помірна - 18,185, та віражі 9,09%) та гіпоаціднім станом - 27,28% (у т.ч. помірна - 22,73%, віражах - 4,55%). У Хворов з віразковімі роз'ятреннямі Дещо растет частота пацієнтів з гіпераціднім станом (33,33%). Гіпоацідній стан Було встановлен у шкірного п'ятого хворого, а стан нормоацідності - у 43,34% Обстеження.

Во время детального АНАЛІЗУ олужнювальної Функції шлунка встановлен, что у хворого з ГД у 62,96% віпадків спостерігається компенсованій стан, субкомпенсованій та декомпенсований, відповідно, у 25,93% та 11,11% віпадків. У Хворов з ерозивно та віразковімі дефектами спостерігається зростання кількості зі субкомпенсованім та декомпенсованим станом (відповідно: 27,27% та 18,18%, 35,42% та 32,09%). Таким чином, прийом медікаментів більшою мірою погіршує олужнювальну функцію шлунка чем кислотоутворюючою, что, на нашу мнение, и є однією з причин Виникнення ГДП та Порушення захисних властівостей внаслідок! Застосування ціх препаратів.

У результате проведеного лікування у всех Хворов зафіксовано позитивний ефект. Проти динаміка знікнення больового синдрому булу різною. У І-ій групі больовій синдром утрімувався течение 11,26 ± 0,65 дні. Хворі, Які отримувалася кроме фонового лікування препарат вісмуту, відмічалі нівелювання больовіх відчуттів на 7,20 ± 0,51 день, что достовірно менше Від першої групи (p <0,05). Відмічено скоріше знікнення больового синдрому у хворого з ерозивно Ураження шлунка та віразковімі ДПК. Найкращий результат спостерігався у хворого ІІІ-ої групи у Середньому нівелювання больовіх відчуттів Хворі відмічалі на 6,77 ± 0,28 день, что достовірно нижчих за Показник у першій групі (p <0,01).

Таблиця 2.

Длительность проявів больового синдрому у хворого Із медикаментозних гастродуоденопатіямі залежних від отриманий лікування (М ± m, дні)

КЛІНІЧНІ прояви

групи Хворов

І

(N = 36)

ІІ

(N = 38)

ІІІ

(N = 40)

Больовій синдром

11,26 ± 0,65

7,20 ± 0,51

p <0,05

6,77 ± 0,28

p <0,05

гастродуоденіт

10,02 ± 0,44

7,21 ± 0,51

p <0,05

6,24 ± 0,23

p <0,01

ерозивно гастродуоденіт

11,22 ± 0,78

7,12 ± 0,56

p <0,05

6,92 ± 0,29

p <0,05

Віразка шлунка

12,34 ± 0,83

9,31 ± 0,62

p> 0,05

7,14 ± 0,22

p <0,05

Віразка ДПК

11,46 ± 0,56

8,16 ± 0,33

p <0,01

6,78 ± 0,37

p <0,001

Примітка: р - достовірність різниці показніків в порівняні з І групою

Для контролю лікування кожному хворому на 14-16 день від его качана проводили повторну ФЕГДС. После проведеного лікування повної репарації віразок шлунка та ДПК у І групі досягнуть у 75,00% пацієнтів. У Хворов ІІ групи повної ендоскопічної ремісії досягнуть у 84,22% хвороб. Майже повної ендоскопічної ремісії удалось досягті у хворого ІІІ-ої групи, Які додатково прийомів препарат вісмуту та тіотріазолін. После проведеного лікування у 98-ми пацієнтів (85,96%) інфекції Hp Виявлено НЕ Було, но у 14,04% Обстеження зберігався позитивний та слабо позитивний рівень персістенції Нр встановлен високий рівень ерадікації Hp у Хворов, что отримувалася лишь фонових лікування (80 , 56%).

Для встановлення ефектівності лікування, кожному хворому Було визначили рівень базальної кіслотності та рівень рН в антральному відділі шлунка для встановлення змін кіслототворної та олужнювальної функцій шлунка. У Хворов І-ої групи после проведеного лікування базально Кислотність визначавши у групах віраженої (41,67%) та помірної гіпоацідності (33,33%), у 22,22% пацієнтів відмічалі нормацідність. Середні показатели базальної рН у пацієнтів цієї групи склалось 4,41 ± 0,21. Більшість Хворов ІІ-ої групи малі показатели базальної секреції в межах нормацідності (36,85%) та помірної гіпоацідності (39,47%), такоже у 21,05% Хворов цієї групи рН знаходиться в межах, что визначаються як віражі гіпоацідність. Середній мінімальній рН у Цій групі Складанний 3,98 ± 0,12. Подібну тенденцію ми спостерігалі і серед пацієнтів ІІІ-ої групи. У найбільшої кількості Обстеження базально Кислотність перебувала в інтервалі помірно віраженої (45,00%) та віраженої (27,50%) гіпоацідності, у 25,00% пацієнтів показатели рН були в межах нормацідності. Середній мінімальній рН у Цій групі Складанний 3,47 ± 0,11. В усіх трьох групах Виявлено однаково тенденцію до зростання кількості Хворов з компенсованім станом олужнювальної Функції шлунка. Альо у І-ій групі компенсованій стан показував 77,78% пацієнтів, субкомпенсованій - 13,89%, а некомпенсованій - 8,33%. Серед пацієнтів ІІ-ої групи компенсованій стан олужнювальної Функції шлунка спостерігався у 86,85%, субкомпенсованій - у 7,89%, а некомпенсованій - у 5,26% хвороб. Найкраща позитивна динаміка олужнювальної Функції шлунка спостерігалася у пацієнтів ІІІ-ої групи: компенсованій стан БУВ у 92,50% пацієнтів. Саме Такі умови є оптимальними для заживлення запально-деструктивних процесів СО ГДЗ. После АНАЛІЗУ анкетного опитування (оцінка віддаленіх результатів) Було встановлен, что Скарги з боку ШКТ через три місяці после проведеного лікування Вказував 23 (22,33%) пацієнтів, среди них - 36,11% пацієнтів Із І-ої групи, 18,42 % - ІІ-ої та 7,50% - ІІІ-ої. Достовірно Частіше на Ураження ШКТ через 3 місяці Вказував пацієнті І-ої групи порівняно з пацієнтамі ІІІ-ої групи (ч 2 = 6,21, р = 0,013). При проведенні АНАЛІЗУ інтенсівності больового синдрому у зв'язку з прийомом НПЗП Було встановлен, что на Інтенсивний Біль у верхній половіні черева Вказував 23,08% пацієнтів І-ої групи, 14,28% пацієнтів ІІ групи. Пацієнті ІІІ-ої групи скаржилася на Біль помірного та Слабкий характеру. Порівнюючі НПЗП, з Яким смороду пов'язували наявність больового синдрому, ОТРИМАНО Такі результати: більшість обстеження у всех групах пов'язували его з прийомом індометацину, менше мірою - диклофенаку натрію. Через Шість місяців после лікування на наявність больового синдрому у верхній половіні черева Вказував 29 (29,59%) пацієнтів, среди них 47,22% пацієнтів І-ої групи, 21,05% - ІІ-ої та 10,00% - ІІІ -ої. Достовірно Частіше на наявність больового синдрому Вказував пацієнті, что НЕ отримувалася препаратів Із цитопротекторними властівостямі (ч 2 = 4,55, р = 0,033, ч 2 = 11,33, р = 0,001).


ВИСНОВКИ

У дісертаційному дослідженні Здійснено теоретичне узагальнення и нове вирішенню науково-практичного завдання, Пожалуйста Полягає у вивченні клінічного перебігу, покращенні діагностики та підвіщенні ефектівності лікування шлунково-кишково та кардіоваскулярніх Ураження, обумовлених прийомом нестероїдніх протізапальніх препаратів.

Введення у практику лікування Хворов на РА та ОА СУЧАСНИХ НПЗП з одного боку безперечно покращує перебіг ціх хронічніх захворювань, а з Іншого - провокує Виникнення спеціфічніх Ураження ШКТ, что требует пільної уваги.Серед Хворов на РА та ОА, Які отримувалася базисних лікування з ЗАСТОСУВАННЯ НПЗП, Виявлено патологічні Зміни СО ГДЗ у виде ГД - 47,38%, ерозивно - 19,29% та віразковіх - 33,33% дефектів.

Інфекцію Hp Виявлено у 83,33% Обстеження Хворов, в основном СЕРЕДНЯ та максимального ступенів. Встановлен прямий зв'язок между ступенів інфікування СО шлунка Hp та віраженістю патоморфологічних змін в СО ГДЗ.

Встановлено, что среди неселективних інгібіторів ЦОГ найбільш небезпечний относительно Виникнення ерозивних та віразковіх Ураження ГДЗ БУВ індометацін. Прийом ібупрофену практично НЕ віклікав ерозивних та віразковіх Ураження СО ГДЗ.

Зміни функціонального стану серцево-судинної системи у хворого на РА та ОА невірогідно пов'язані зі ЗАСТОСУВАННЯ НПЗП. Так прийом ібупрофену та целекоксибу достовірно НЕ підвіщував ризики Виникнення тромботичних ускладнень.

Включення до лікувального комплексу вісмуту субцитрат та тіотриазоліну при медикаментозних ГДП підвіщувало ефективність лікування забезпечуючі Оптимальний Вплив на репаративні процеси в СО ГДЗ.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. ВРАХОВУЮЧИ Виникнення шлунково-кишково та кардіоваскулярніх Ураження, пов'язаних Із трівалім Використання НПЗП, доцільнім є включення в комплекс обстеження Хворов Із РА та ОА ФЕГДС та Проводити дослідження стану серцево-судинної системи.

2. Для зниженя ризики Виникнення кардіоваскулярніх Ураження и рецедівів та ускладнень з боку ШКТ, обумовлених прийомом НПЗП, пацієнтам похилого віку та жіночої статі слід прізначаті препарати з цитопротекторних дією.

3. При наявності у хворого сповільнення процесів регенерації слізової оболонки гастродуоденальної зони до КОМПЛЕКСНОЇ терапії слід включать вісмуту субцитрат колоїдній по 240 мг два рази на добу (вранці через годину после їді та ввечері перед сном) в течение 14 днів та тіотріазолін 2,5% розчин 2 мл три рази на добу в течение 14 днів.

СПИСОК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Добош І.М., Братасюк А.М., Чопей І.В. Стан слізової оболонки гастродуоденальної зони у хворого ІХС, что пріймають аспірин // Сімейна медицина. - 2004. - №3. - с.85-86.

2. Добош І.М., Чопей І.В. Стан слізової оболонки гастродуоденальної зони у хворого, что пріймають нестероїдні протізапальні препарати // Вісн. наук. досл. - Тернопіль, 2004. - №4. - С.50-51.

3. Добош І.М., Чопей І.В., Туряниця С.Р. КЛІНІЧНІ Особливості Ураження шлунково-кишково тракту в осіб, что пріймають нестероїдні протізапальні препарати, у практике сімейного лікаря // Буков. мед. Вісн. - 2005. - №3. - Т9. - С.55-56.

4. Добош І.М., Чопей І.В., Гарчар В.П. Особливості перебігу гастропатій, індукованіх нестероїднімі протізапальнімі препаратами, у осіб похилого віку // Мед. транспорту України. - 2006. - №1 (17). - С.96-97.

5. Добош-Гойдаш І.М., Чопей І.В. Ефективність! Застосування тіотриазоліну та препаратів вісмуту в комплексному лікуванні медикаментозних гастродуоденопатій // Biomed. andBiosoc. Anthropology. - 2007. - №8. -С.134-136.

6. Добош І.М., Чопей І.В. Проблеми безпечного! Застосування нестероїдніх протізапальніх препаратів // Матер. ІІ з "їзду лікарів Загальної (сімейної) практики України. - Харків, 2005. - С.186.

7. Добош І.М., Чопей І.В., Туряниця С.Р. Індуковані гастропатії в практике сімейного лікаря // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции: "Підготовка сімейних лікарів та моделі Впровадження сімейної медицини в Україні". - Чернівці, 2005. - С.121.

8. Добош І.М., Чопей І.В., Гарчар В.П. Особливості перебігу гастропатій, індукованіх нестероїднімі протізапальнімі препаратами // Тези допов. Ювілейного VIII з "їзду ВУЛТ. - 2005. - С.127.

9. Гечко М.М., Добош І.М., Чопей І.В. Хронобіологічні Особливості перебігу віразкі дванадцятіпалої кишки // Тези допов. Ювілейного VIII з "їзду ВУЛТ. - 2005. - С.124. Здобувач здійснювала Клінічне обстеження хвороби.

10.Добош І.М., Гечко М.М., Чопей І.В., SieronA. Досвід! Застосування магнітотерапії с помощью апарату VIOFORJPS у комплексному лікуванні пацієнтів Із НПЗП-індукованімі гастропатіямі // Тези допов. Ювілейного VIII з "їзду ВУЛТ. - 2005. - С.12.

11.Debretseni K., Chopey I., Rubtsova E., Dobosh I. Comparative characteristic of consecutive treatment of patients in families with helicobacter pylori (Hp) associated gastritis and peptic ulcers // Gut. - 2006. - Vol. 38 (Suppl. II). - P.A89.


Анотація

Гойдаш І.М. Вивчення шлунково-кишково и кардіоваскулярніх Ураження, обумовлених нестероїднімі протізапальнімі препаратами, та ефектівності цитопротекторних посередників за ревматоїдного артриту та остеоартрозу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Київ, 2008.

Робота присвячено вивченню шлунково-кишково и кардіоваскулярніх ускладнень на тлі прийому НПЗП та обґрунтуванню! Застосування цитопротекторних препаратів. Встановлен, что среди неселективних інгібіторів ЦОГ найбільш небезпечний дію на ГДЗ проявляється індометацін. Прийом ібупрофену практично НЕ віклікав ерозивних та віразковіх Ураження СО ГДЗ. Вживання последнего та целекоксибу достовірно НЕ підвіщував ризики Виникнення СС ускладнень у наших хвороб. Прийом медікаментів більшою мірою погіршував олужнювальну функцію шлунка, что и є, на нашу мнение, однією з причин Виникнення ГДП. Обґрунтовано доцільність включення до комплексного лікування НПЗП-ГДП цитопротекторних препаратів, что підвіщувало б ефективність лікування, забезпечуючі Оптимальний Вплив на репаративні процеси в СО ГДЗ.

Ключові слова: медикаментозна гастродуоденопатія, нестероїдні протізапальні препарати, кардіоваскулярній ризики, антісекреторні засоби, цітопротекторов.


АНОТАЦІЯ

Гойдаш І.М. Характеристика шлунково-кишкових і кардіоваскулярних уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та ефективності цитопротекторних засобів у хворих на ревматоїдний артрит та остеоартроз. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню клінічного перебігу, поліпшенню діагностики і обгрунтування використання цитопротекторних препаратів і вивчення факторів ризику виникнення і розвитку ускладнень медикаментозних гастродуоденопатій на фоні прийому нестероїдних протизапальних, також, спільно з ГКС і цитостатиками. У дослідженні брали участь 138 пацієнтів з РА (61 хворий) і ОА (77 хворих). У 114 хворих РА і ОА виявлено патологічні зміни СО ГДЗ у вигляді гастродуоденита - 47,38%, ерозивних - 19,29% і виразкових - 33,33% дефектів. Доведено, що з віком збільшується ризик виникнення виразкових і ерозивних уражень СО ГДЗ. Встановлено прямий зв'язок між ступенем інфікування Hp і виразів патоморфологічних змін в СО ГДЗ.

Встановлено збільшення частоти виникнення виразкових уражень шлунка та ДПК при прийомі високих доз НПЗП, при одночасному введенні (перорально та парентерально) НПЗП, ГКС і цитостатиків. Серед неселективних інгібіторів ЦОГ найбільш небезпечним щодо виникнення ерозивних і виразкових поразок ГДЗ є індометацин. Прийом ібупрофену практично не супроводжувався виникненням ерозивних і виразкових поразок СО ГДЗ. Прийом медикаментів в більшій мірі погіршував ощелачівающую функцію шлунка, що і є однією з причин виникнення ГДП.

Оцінюючи результати виникнення кардіоваскулярних уражень, обумовлених прийомом НПЗП, було встановлено підвищення кількості нападів стенокардій через 6 місяців у пацієнтів, що приймали диклофенак натрію, ібупрофен і целекоксиб, але різниця між ними і целекоксибом була достовірною.

Залежно від проведеного лікування, хворі були розділені на чотири групи. Пацієнти першої групи (36 осіб) брали фонове лікування (антихелікобактерна терапія протягом 7 днів) і прийом ІПП омепразолу по 20 мг два рази на добу. До другої групи включено 38 хворих, які крім фонового лікування брали ви смута субцитрат колоїдний по 480 мг на добу (по 240 мг сутра через годину після їжі і перед сном) протягом 14 днів. Хворі в третій групі (40 пацієнтів) разом з омепразолом і вісмутом субцитрат колоїдним в стандартній дозі брали тіотриазолін в ін'єкційної формі - 2,5% розчин 2 мл 3 рази на добу 14 днів. Четверту групу становили 24 пацієнти, у яких не було встановлено поразок шлунково-кишкового тракту.

В результаті проведеного лікування у всіх хворих був зафіксований позитивний ефект. Тільки хворі, які приймали препарати з цитопротекторними властивостями, відзначали зникнення больового симптому на 7,20 ± 0,51 день, що достовірно відрізнялося від першої групи. Практично повна ендоскопічна ремісія нами відзначена серед хворих ІІІ групи. Найкраща позитивна динаміка ощелачевающей функції шлунка спостерігалася серед хворих ІІІ групи: компенсований стан ми відзначали у 92,50% пацієнтів. Включення в лікувальний комплекс препаратів вісмуту і тіотриазоліну підвищувало ефективність лікування, забезпечуючи оптимальний вплив на репаративні процеси в СО ГДЗ.

Ключові слова: медикаментозна ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЙ, нестероїдні протизапальні препарати, кардіоваскулярний ризик, антисекреторні препарати, цітопротектори.


ANNOTATION

Hoydash IM Study of gastro-intestinal and cardiovascular toxity of non-steroidal anti-inflammatory drugs and effects of cytoprotector's agents in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthrosis. -Manuscript.

The dissertation is submitted for the obtaining a scientific degree of Candidate of Medical Science in speciality 14.01.02. - internal diseases. National medical academy of postgraduate education named by PL Shupyk, Kiev, 2007.

The work is devoted to treatment with cytoprotector agents and to study of risk's factors and complications of the medicine-induced gastropathy in the case of treatment with nonsteroidal antiinflammatory drugs. It was found, that erosions and ulcers of stomach mucosa were dewoted in patients who took high doses of the NSAIDs. The named medications in moore cases got lover the basis stomach secretion, what was the case of breaking the reparative and protective functions of the mucosa. Prescribtion of ibuprofen and celecoxib did not show the risk of acute cardiovascular events.It was grounded the inclution of cytoprotectors and acid blockers to the treatment of the medicine-induced gastropathy.

Key words: medicine-induced gastropathy, nonsteroidal antiinflammatory drug, cardiovascular toxity, cytoprotectors, acid blockers.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

ГД - гастродуоденіт

ГДЗ - ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ зона

ГДП - гастродуоденопатія

ГКС - глюкокортікостероїді

ДПК - дванадцятіпала кишка

ЕГД - ерозивно гастродуоденіт

ЕКГ - електрокардіографія

ЕхоКС - ехокардіоскопія

ІХС - ішемічна хвороба серця

НПЗП - нестероїдні протізапальні препарати

Н.р. - Helicobacterpylori

ОА - остеоартроз

ПГ - простагландини

РА - ревматоїдний артрит

СЗМ - скоротливої ​​здатність міокарду

СО - слізова оболонка

ССС - серцево-судинна система

ФВ - Фракція Викид

ФІ - функціональний Інтервал

ЦОГ - циклооксигеназа

ШКТ - шлунково-кишково тракт


  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 48.18 Kb.