Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту


    Головна сторінка

Скачати 28.69 Kb.
Дата конвертації07.12.2018
Розмір28.69 Kb.
Типреферат

АКАДЕМІЯ медичних наук України

ДУ "ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ"

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

УДК: 616.611-002-036.12: 612.94.015.2

Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 ТА інтерлейкіну-12) У прогресУванНІ хронІчНого гломерулонефриту

14.01. 37 - нефрологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічній гломерулонефрит (ХГН) - захворювання, Пожалуйста характерізується постійнім прогресуванням; розпочавшісь, процес поступово виробляти до склерозування ніркової тканини (AtkinsR., 2000; Абрамова Т.В., 2005; Шулутко Б.І., 2005). Гальмування хронічної ніркової недостатності (ХНН) залішається основною проблемою.Більше в нефрології. Ця проблема актуальна более тім, что на ХГН страждають в більшості віпадків особини молодого віку (Мухін І.В., 2000; Рябов С.І., 2000; Тарєєва І.Є., 2000; Бездітко Т.В., 2001). В Україні середній вік Хворов з ХНН на тлі гломерулонефриту ставити 39,4-5,4 років. Найчастішою причиною ХНН ​​є гломерулонефрит - 33-45% (Пиріг Л.А., Іванов Д.Д. та ін., 2004; Колесник М.О., Сайдакова Н.О., 2006). Захворюваність на ХГН складає 85-119 на 100 тис. населення (Никула Т.Д., Синяченко О.В., Семідоцька Ж.Д., 2003; Колесник М.О., Сайдакова Н.О., 2006).

Більшість гломерулопатій супроводжується з'явиться у зоне пошкодження та склерозу мононуклеарних лейкоцітів, что могут продукуваті широкий спектр цитокінів (Богомазова С.Ю., Гладких О.П., Іванов А.А. та ін., 1997; Топчій І.І., Щербань Т .Д., 2002; BoltonC.H., DownsL.G., 2001; OhseT., OtaT., KieranN., 2004;). Склеротічні Зміни в нірковому інтерстіції відбуваються як наслідок іменних та запальний процесів. У ґенезі ціх процесів особливо Рамус пріділяють Дії цитокінів, чінніків росту, їх рецепторів та антагоністів (Ратнер М.Я, 1997; Гейніць О.О., Калюжин В.В., 2004; Шишкін О.М., 2005; Корякова Н. Н., 2005).

Останнім часом у клінічній імунології активно вівчається та знаходится подалі розвиток новий клас пептидів імунної системи - цитокіни (Ковальчук Л.В., 1997; SegererS., NelsonP.J., SchlondorfD., 2003; Синяченко О.В., Ігнатенко І.В ., Мухін І.В., 2006). Цитокіни - Речовини білкової природи, Які продукують клітінамі основном імунної системи та є своєріднімі медіаторамі міжклітінніх взаємодій (Медуніцін Н.В., 1999; Тарєєва І.Є., 2000; CorwinE.J., 2000; Дем'янова А.В., Котов А .Ю., Сімбірцев А.С., 2003). Смороду контролюють процеси проліферації, діференціровкі та функціональну Активність всех імунокомпетентних клітін (Фрейдлін І.С., 1999; Шилов Є.М., 2000). Пропонують віділяті три групи основних цитокінів, Які ма ють велике значення у розвитку гломерулонефриту: прозапальні, проліфератівні та склерозуючі (Тарєєва І.Є., 2000; Окороков А.Н., 2002; CaglarK., RengY., PupimL.B., 2002) .

Інтерлейкін - 6 (ІЛ-6) відносіться до основних інтерлейкінів, Які пріймають доля у цітокіновій Реакції у гломерулярній зоне та інтерстіції (Fernandez-RealJ. M., VayredaM., 2001; Pecoits-FilhoR., LindholmB., AxelssonJ., StenvinkelP. , 2003). Інтерлейкін - 12 (ІЛ-12), спочатку відомій як NKSF (natural killer cellstimulatory factory) останнім часом розглядається як Основний Чинник, Який Забезпечує зв 'язок фагоцітів та лімфоцитів у регуляції адаптивного імунітету (Кетлінській С.А., Калініна Н.М. , 1995; Ярілін О.О., 1997; Фрейдлін І.С., 1999; TimoshankoJ. R., KitchingA. R., 2001). Спрямованість та ефективність Дії цитокінів пов'язана з наявністю рецепторів, Які знаходяться на поверхні мембрани клітін-мішеней (GatelyM.K., RenzettiL.M., 1998; PostiglioneL., CianciarusoB., 2000; BoltonC.H., DownsL.G. , VictoryJ.G., 2001). Інтерлейкін - 6 та інтерлейкін - 12 ма ють Загальну субодиниць - глікопротеїн gp130, якові Використовують для проведення сигналу до Клітини. Наявність загально трансдуктора сигналу предполагает ще й спільність біологічних функцій цитокінів (RossR., 1999; WolertK.C., DrexlerH., 2000; JonesS.A., HoriuchiS., TopleyN., YamamotoN., FullerG.M., 2001).

Посилення продукції Деяк цитокінів запаленою або чінніків, Які стімулюють Утворення лімфоцитів, может лежать в основе багатьох захворювань. У тій же година зниженя уровня низькі цитокінів такоже может провокуваті розвиток и прогресування захворювання (Бреннер Б.М., 1999; Ватуріна Т.В., Сергєєва Т.В., 2002). Тому, ми вважать доцільнім вівчіті роль прозапальних цитокінів, а самє інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12, у прогресуванні хронічного гломерулонефриту на різніх стадіях хронічної хвороби нірок.

Зв 'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Обраних дослідження входити до плану науково-дослідніх робіт Харківського національного медичного університету. Дісертаційна робота Виконала у руслі науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 ХНМУ "Хронічна ніркова недостатність: Особливості перебігу та Чинник прогресування", державний реєстраційний № 0199U001776. Дисертант Вівче рівень інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у хворого на ХГН на різніх стадіях хронічної хвороби нірок.

Біоетічною Експертизою схвалено проведення даного дісертаційного дослідження.

Мета дослідження: покращення діагностики та прогнозування темпів прогресування хронічного гломерулонефриту на різніх стадіях хронічної хвороби нірок з урахуванням дослідження інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12.

Задачі дослідження:

1. Вівчіті клініко-лабораторні Особливості та характер перебігу хронічного гломерулонефриту на різніх стадіях хронічної хвороби нірок.

2. Дослідіті рівень інтерлейкіну-6 у крови Хворов на хронічній гломерулонефрит на різніх стадіях хронічної хвороби нірок.

3. Дослідіті рівень інтерлейкіну-12 у крови Хворов на хронічній гломерулонефрит на різніх стадіях хронічної хвороби нірок.

4. Порівняті стан показніків інтерлейкінів з функціональнім станом нірок у хворого на хронічній гломерулонефрит.

5. На підставі ОЦІНКИ клініко-лабораторних особливо гломерулонефриту Встановити цітокінові Чинник ризики его прогресування.

Про 'єкт дослідження: ХХН: хронічній гломерулонефрит.

Предмет дослідження: вміст інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у плазмі крови Хворов на хронічній гломерулонефрит на різніх стадіях ХХН.

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ, лабораторні: біохімічні, імунологічні, імуноферментні, Інструментальні та статистичні.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше у даній дисертації получила подалі розвиток проблема прогресування хронічного гломерулонефриту. Результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ розшірілі уяву про патогенез гломерулонефриту, его прогресування та розвиток хронічної ніркової недостатності. Поруч з гемодінамічнімі та метаболічними Чинник прогресування булу Виявлено роль цитокінів, а самє інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у прогресуванні гломерулонефриту та хронічної ніркової недостатності, можлівість прогнозування темпів їх розвитку.

Було встановлен Збільшення вмісту інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у крови Хворов на хронічній гломерулонефрит на різніх стадіях ХХН.

Доведено, что Збільшення вмісту інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у крови відображає важкість запального процесса у Нирко та стан імунної системи організму.

Практичне значення отриманий результатів. Результати проведеного дослідження дозволяють рекомендуваті Вивчення вмісту інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у процесі дінамічного спостереження за хворими на хронічній гломерулонефрит як крітерій прогнозування перебігу захворювання. Збільшення рівнів інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у плазмі крови є маркерами прогресування хронічного гломерулонефриту та відображають важкість захворювання.

Результати дісертаційної роботи впроваджені у практичності діяльність лікувальніх та наукових закладах м. Харкова (Обласний клінічного центру урології та нефрології ім. В.І.Шаповала; ДУ "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України") та м. Києва (Київська міська клінічна лікарня № 3, поліклініка № 3 Оболонського району).

Теоретичні та Практичні результати Використовують у педагогічному процесі на кафедрах терапевтичного профілю Харківського національного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз Наукової літератури за темою, что Вивчай, організація підбору тематичних Хворов та їх обстеження.

Автором самостійно Було розроблено та Заповнено формалізовану карту історії хвороби пацієнтів, оформлено первинний медичний документацію тематичних Хворов, сформувати та статистично оброблено комп'ютерну базу Даних, сформульовані основні положення дисертації, Висновки та Практичні рекомендації. Оформлення всех розділів дісертаційної роботи, автореферату автором Було проведено самостійно. Дисертант Виконала підготовку публікацій до друку та матеріалів для доповідей. У публікаціях, что надруковані у співавторстві, автор проводила огляд сучасної літератури, забезпечувала підбір та обстеження пацієнтів, брала участь у проведенні лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, проводила статистичне обробка Отримання результатів, проводила підготовку до друку.

Дисертант НЕ Було Використано результатів та Ідей співавторів публікацій.

Апробація роботи. Основні положення та результати дісертаційної роботи доповідаліся та обговорюваліся на науково-практичних конференціях кафедри ПВМ № 2 ХДМУ (2002-2005), Пленумі української асоціації нефрологів (Одеса, 2007), II Національному конгресі з алергології та КЛІНІЧНОЇ імунології (Миргород, 2007 р.) , на засіданні апробаційної вченої ради Харківського національного медичного університету (Харків, 2007).

Публікації. За матеріалами дісертаційної роботи Опубліковано 8 наукових робіт, з якіх 4 статті у наукових журналах, рекомендованих ВАК України, в тезах - 3, отриманий патент України на корисностей модель № 21492.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота викладу на 142 страницах машинописного тексту та складається зі вступления, Огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, двох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та Обговорення їх результатів, вісновків, практичних рекомендацій та Переліку використаних літературних джерел, Який містіть 251 найменування (123 кирилицею та 128 латиницею ), что складає 26 сторінок. Робота ілюстрована 17 таблицями, 19 рисунками, 10 Витяг з історій хвороб.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Для вирішенню поставлених завдань нами Було обстежено 85 осіб, з якіх 75 - Хворі на ХГН, что находится на лікуванні у нефрологічному відділенні Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології ім. В.І. Шаповала та 10 відносно здорових осіб, Які склалось групу контролю. Більшість Хворов знаходится у віці від 31 до 40 років (26,6%), у віці від 21 до 30 років - 22,7%, від 41 до 51 років - 22,7%, від 51 до 60 років - 16%, старіше 61 року - 8% та только 4% Складанний Хворі у віці до 20 років. Серед обстеження осіб більшість Складанний жінки (56%). У работе Використано ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ методики: Вивчення анамнезу, об'єктивних Даних, результатів загально аналізів крови, сечі, біохімічніх показніків крови (сечовіні та креатиніну, загально білку, електролітів), визначення добової протеїнурії. Функціональний стан нірок оцінювався за швідкістю клубочкової фільтрації (ШКФ), розрахованою за формулою Cockroft-Gault.

Рівні інтерлейкінів (ІЛ-6 та ІЛ-12) визначавши с помощью імуноферментного набору CYTELISA TM фірми CYTIMMUNE (США).

Діагноз формулювалі на підставі класіфікації хронічної хвороби нірок (ХХН) запропонованої (NKF USA від 2002 року) та затвердженої на II з'їзді нефрологів України у вересні 2005 року.

Усі Хворі були поділені на 5 груп: 1 група - 18 Хворов Із ХХН I стадії (ШКФ - 112,09 + 3,6 мл / хв.); 2 група - 18 Хворов Із ХХН II стадії (ШКФ - 74,0 + 1,5 мл / хв.); 3 група - 12 Хворов Із ХХН III стадії (ШКФ - 42,6 + 1,5 мл / хв.); 4 група - 11 Хворов Із ХХН IV стадії (ШКФ -21,76 + 1,2 мл / хв.); 5 група - 16 Хворов Із ХХН V стадії (ШКФ - 8,9 + 0,5 мл / хв.). Хворі були розподілені на підгрупі за умови наявності нефротичного синдрому, синдрому артеріальної гіпертензії, ізольованого Січових синдрому, анемії. Кількість Хворов з наявністю ізольованого Січових синдрому (ІСС) зменшувалася по мірі зростання ніркової недостатності та Складанний у групі Хворов з ХХН I стадії - 38,9% (7 осіб), у групі Хворов з ХХН II стадії - 38,9% (7 осіб ). У Хворов з ХХН III стадії, ХХН IV стадії та ХХН V стадії до січових синдрому прієднувався синдром артеріальної гіпертензії, анемія. Хворі з наявністю анемії у групі з ХХН IV стадії Складанний 36,4% (4 особи), у підгрупі з ХХН V стадії Складанний 100% (16 осіб). Кількість Хворов з синдромом артеріальної гіпертензії (САГ) збільшувалася від I до Vстадії ХХН та Складанний у групі Хворов з ХХН I стадії - 38,9% (7 осіб), у групі Хворов з ХХН II стадії - 27,8% (5 осіб) , у групі Хворов з ХХН III стадії - 58,3% (7 осіб), з ХХН IV стадії - 72,7% (8 осіб) та у групі Хворов з ХХН V стадії - 68,8% (11осіб). Підгрупа Хворов з нефротичним синдромом Складанний при ХХН I стадії - 22,2% (4 особи), при ХХН II стадії - 33,3% (6 осіб), при ХХН III стадії - 41,7% (5 осіб), при ХХН IV стадії - 27,3% (3 особи), при ХХН V стадії - 31,2% (5 осіб).

Статистичний аналіз результатів виконан у відповідності з загальнопрійнятімі методами ОБРОБКИ емпірічніх Даних. Показники, Які підкорюваліся нормальному розподіленню, були представлені у виде М (Середнє значення) та стандартної похібкі Середньому (m). При віявленні статистичної різниці между групами проводили хлопця порівняння груп з Використання t-крітерію Ст'юдента та коефіцієнта кореляції. Статистичний Показник вважався достовірнім у випадка р <0,05. Статистична обробка матеріалу проводилася за помощью програми "Microsoft Excel".

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Пріаналізі отриманий результатів обстеженнявстановлено Збільшення концентрації інтерлейкінів (ІЛ-6 та ІЛ-12) Вже на початкових стадіях захворювання, а по мірі прогресування ХХН концентрація інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 зростан.

Рівень інтерлейкіну-6 перевіщував контрольні показатели у групі з ХХН III стадії (p <0,01), при порівнянні у групах з ХХН I, ХХН II та ХХН IV, ХХН V стадій вірогідної різниці НЕ віявлені.

Спостерігалася такоже суттєва різніця уровня даного цітокіну у підгрупах з різнімі клінічнімі синдромами ХГН у групах з ХХН II стадії, ХХН III стадії, ХХН IV стадії, ХХН V стадії (Рис.2). Так, у хворого на ХГН з ізольованім Січових синдромом (ІСС) рівень ІЛ-6 вірогідно НЕ відрізнявся від контрольної групи, но БУВ вірогідно нижчих, чем у групі з НС (p <0,05). У підгрупах Хворов з САГ та НС показатели ІЛ-6 вірогідно відрізнялісь від показніків контрольної групи (p <0,05 відповідно) (табл.1).

Таблиця 1. Рівень ІЛ-6 (М + m) пг / мл у крови Хворов на ХГН в залежності від стадії ХХН та клінічного синдрому

клінічний синдром

ХХН I ст.

n = 18

ХХН II ст.

n = 18

ХХН III ст. n = 12

ХХН IV ст. n = 11

ХХН V ст.

n = 16

ІСС

n = 14

21,9 + 1,9 23,3 + 1,04

САГ

n = 38

24,9 + 7,3 21,04 + 0,4 # 28,07 + 3,04 * 23,3 + 1,7 23,8 + 1,6

НС

n = 23

23,5 + 2,8 24,3 + 3,1 28,9 + 4,7 31,5 + 5,3 * 25,5 + 2,0 *

Контрол. група

n = 10

20,02 + 1,84

Примітки: 1) * - p <0,05 у порівнянні з контрольною групою;

2) # - p <0,05 у порівнянні з групою ХХН III ст.

Рівень ІЛ-12 у досліджуваніх групах (ХХН II стадії, ХХН III стадії, ХХН IV стадії, ХХН V стадії) вірогідно перевіщував відповідно до контрольних показніків (p <0,01, p <0,01, p <0,01, р <0,001 відповідно) (Рис.3).

В усіх групах спостерігалася суттєва різніця уровня даного цітокіна (ІЛ-12) в залежності від клінічного синдрому, что супроводжували перебіг ХГН. Так, у хворого на ХГН з ІСС рівень ІЛ-12 БУВ вірогідно нижчих, чем у групі з САГ та НС (p <0,05, p <0,01 відповідно) (Табл.2).

Таблиця 2. Рівень ІЛ-12 (М + m) пг / мл у крови Хворов на ХГН в залежності від в стадії ХХН та клінічного синдрому

клінічний синдром

ХХН I ст.

n = 18

ХХН II ст.

n = 18

ХХН III ст.

n = 12

ХХН IV ст. n = 11

ХХН V ст.

n = 16

ІСС n = 14 25,9 + 1,5 27,1 + 2,0
САГ n = 38 26,6 + 1,9 25,6 + 0,9 32,9 + 0,8 ** 32,6 + 1,3 ** 32,6 + 1,3 **
НС n = 23 25,8 + 2,0 33,7 + 2,9 * 36,2 + 0,3 ** 39,7 + 5,4 # 36,5 + 4,2 #

Контрол. група

n = 10

24,53 + 0,64

Примітки: 1) * - p <0,01 у порівнянні з контрольною групою;

2) ** - p <0,001 у порівнянні з контрольною групою;

3) # - p <0,05 у порівнянні з контрольною групою.

Таким чином, у хворого на ХХН: ГН при наявності НС, Який виробляти до перевантаження епітелію проксимальних канальців, что актівує Т-хелпери, гени запальний та вазоактивних Речовини (цитокіни, ендотеліні), Які секретують в збільшеній кількості через базальні відділи тубулярна клітін, та САГ, что веде до пошкодження мезангію та ендотелію клубочка, місцевому Накопичення тромбоцітів та макрофагів, Які звільнюють Чинник зростання, візначені найбільш Високі Рівні цитокінів (ІЛ-6 та ІЛ-12).

Проведень кореляційній аналіз визначили, что у групах Хворов з ХХН I та II стадії спостерігався позитивний кореляційній зв'язок между ШКФ та рівнем ІЛ-6 в підгрупі Хворов з нефротичним синдромом (r = + 0,5, p <0,05; r = + 0,8, p <0,05 відповідно) та рівнем ІЛ-12 (r = + 0,7, p <0,05; r = + 0,6, p <0,05 відповідно), но по мірі прогресування захворювання у хворого з ХХН III стадії відмічена негативна кореляція между ШКФ та рівнем ІЛ-12 (r = -0,6, p <0,05) у групі в цілому, а при ХХН IV та V стадії кореляції НЕ спостерігалося Взагалі.

Визначавши наявність кореляційніх зв'язків между рівнем цитокінів (ІЛ-6 та ІЛ-12) та артеріальнім лещатах. У підгрупі з САГ при ХХН II стадії спостерігався зворотній кореляційній зв'язок между АТ та ІЛ-6 (r = -0,7, p <0,05) та ІЛ -12 (r = -0,9, p <0, 05), та при ХХН V стадії (r = -0,6, p <0,05; r = -0,5, p <0,05 відповідно). У підгрупі з НС кореляційній зв'язок БУВ Наступний: у групі з ХХН I та II стадії (r = -0,9, p <0,05; r = -0,8, p <0,05 відповідно), у групі з ХХН IV стадії (r = -0,5, p <0,05; r = -0,6, p <0,05 відповідно), та в групі з ХХН V стадії (r = -0,3, p < 0,05; r = -0,5, p <0,05 відповідно). При ІСС спостерігався прямий кореляційній зв'язок при ХХН I стадії для ІЛ-6 (r = + 0,6, p <0,05), но для ІЛ-12 (r = -0,5, p <0,05) ; при ХХН II стадії для ІЛ-6 (r = + 0,6, p <0,05) та ІЛ-12 (r = + 0,7, p <0,05). Так ми спостерігалі доволі різну кореляційну залежність, что может Показувати залежність продукції інтерлейкінів від артеріальної гіпертензії, яка є одним Із факторів прогресування хронічного гломерулонефриту. Артеріальна гіпертензія спріяє пошкодженню нефронів та склерозуванню нірок. Вона погліблює внутрішньоклубочкову гіпертензію та ішемію нірок, что веде до синтезу цитокінів, а такоже Виведення їх з сечею з відповіднім зниженя їх уровня в крови.

Определена пряма кореляційна залежність между рівнем добової протеїнурії та рівнем ІЛ-6 при НС у групі з ХХН II стадії (r = + 0,6, p <0,05) та з ХХН V стадії (r = + 0,9, p < 0,05); для ІЛ-12 у групі з ХХН IV стадії (r = + 0,6, p <0,05), что можливо обумовлено дисфункцією канальцевого епітелію, вікліканім функціональнім перенавантаженням молекулами протеїнів, яка виробляти до актівації інтерстіціального процесса Завдяк клітіннім сигналам, залучанням у процес макрофагів, цитокінів та остеопоніну. В других групах кореляції не виявлено.

Цитокіни всегда утворюються та діють в зелених сандалів, что зв'язано зі схожістю умов продукції та Дії. Підтверджує Дану мнение прямий кореляційній зв'язок между рівнем інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у крови Хворов з ХХН: ГН в усіх групах в цілому (r = + 0,4, p <0,05). Так, кореляційна залежність между рівнямі ІЛ-6 та ІЛ-12 в крови у хворого з ХХН I стадії: ГН мала характер тісного прямого зв'язку (r = + 0,6, р <0,05) в Цій групі в цілому. У підгрупі з САГ та НС такоже Виявлено пряма кореляційна залежність (r = + 0,9, р <0,05; r = + 0,6, р <0,05 відповідно). У підгрупі з ІСС кореляції не виявлено (r = -0,1).

Зв'язок между рівнямі ІЛ-6 та ІЛ-12 в крови Хворов при ХХН II стадії: ГН носів характер прямої кореляційної залежності (r = + 0,5, р <0,05) в усій групі. Пряма кореляція булу Виявлено у підгрупі з САГ та НС (r = + 0,9, р <0,05; r = + 0,6, р <0,05 відповідно), в підгрупі з Січових синдромом кореляції не виявлено (r = -0,1).

Взаємозв'язок между рівнямі ІЛ-6 та ІЛ-12 у групі з ХХН III стадії МАВ характер прямої кореляційної залежності (r = + 0,4, р <0,05), у підгрупі з САГ- r = + 0,6, р <0,05; что говорити про тісній Взаємозв'язок ціх цитокінів один з одним у патогенезі хронічного гломерулонефриту. Цитокіни сильно вплівають на виробках один одного: смороду могут включать продукцію цитокінів, часто посілюваті їх виробках, рідше інгібуваті ее. У підгрупі з НС кореляції не виявлено (r = + 0,2).

При проведенні кореляційної залежності между рівнямі ІЛ-6 та ІЛ-12 у крови Хворов на ХХН IV ст .: ГН спостерігався прямий кореляційній зв'язок (r = + 0,7, p <0,05) в усіх підгрупах. У підгрупах з САГ та НС Виявлено пряма кореляційна залежність (r = + 0,5, р <0,05; r = + 0,9, р <0,05 відповідно), тобто при підвіщенні уровня одного інтерлейкіну відбувається продукція Іншого. Це говорити про функціональну єдність ціх цитокінів. Схожість между рецепторами цитокінів обумовлює схожість ефектів ціх цітокіні.

Взаємозв'язку ІЛ-6 та ІЛ-12 у хворого з ХХН V ст .: ГН не виявлено. У підгрупі з САГ та НС такоже кореляції не виявлено (r = + 0,2; r = -0,2 відповідно). У колі взаємовідношень цитокінів практично всі ЕФЕКТ стімулюючі; лишь ІЛ-6 має подвійну роль у розвитку запаленою, за своими ЕФЕКТ ВІН є типів прозапальних цітокіном, но ВІН кож має протізапальну дію, обмежуючі виробках других прозапальних цитокінів. ІЛ-6 як бі завершує формирование запального процесса.

Кореляційній аналіз между рівнямі ІЛ-6 та ІЛ -12 та віщезазначенімі Показники носів різноманітній характер та не залежався від форми та важкості захворювання. Дія цитокінів тісно зв'язана з фізіологічнімі та патофізіологічнімі реакціямі організму. Посилення продукції визначених цитокінів может лежать в основе захворювання, а самє ХХН: ГН. У тій же година зниженя рівнів ціх цитокінів такоже має місце при прогресуванні захворювання. Таким чином, чи не віклікає сумніву, что цитокіни могут служити важлівімі Чинник імунопатогенезу хронічної хвороби нірок, зокрема хронічного гломерулонефриту.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе доведено, что прозапальні цитокіни, а самє інтерлейкін-6 та інтерлейкін-12 відіграють суттєву роль у прогресуванні хронічного гломерулонефриту.

1. На всех стадіях ХХН має місце Підвищення уровня ІЛ-12 в крови, найбільш вираженість при ХХН III, IV, V стадій. Рівень ІЛ-12 в крови найбільш високий при нефротичним сіндромі; при артеріальній гіпертензії вміст цього інтерлейкіну вірогідно нижчих, чем при нефротичним сіндромі. Вірогідної Відмінності уровня ІЛ-12 при ізольованому Січових сіндромі не виявлено.

2.Рівень ІЛ-6 в крови помірно підвіщеній при ХХН III стадії та зніжується при подалі прогресуванні хвороби, відображаючі вираженість гострої фази запаленою при гломерулонефріті, яка зменшується по мірі прогресування склеротична процесів в Нирко.

3. Рівень ІЛ-6 в крови найбільш високий при нефротичним сіндромі, растет до ХХН IV стадії та зніжується при термінальній уремії. При сіндромі артеріальної гіпертензії рівень ІЛ-6 в крови підвіщеній максимально при ХХНIII стадії. Помірне Підвищення уровня ІЛ-6 в крови при ізольованому Січових сіндромі відмічено при ХХН II стадії.

4. При ХХН I стадії спостерігаються найбільш Високі показатели ІЛ-6 та ІЛ-12 у підгрупі Хворов з синдромом артеріальної гіпертензії. За мірі прогресування захворювання, починаючі з ХХН II стадії, найбільш Високі показатели ІЛ-6 та ІЛ-12 спостерігаються у підгрупі Хворов з нефротичним синдромом.

5. Візначені Прямі та зворотні кореляційні зв'язки різної вираженості между ІЛ-6 та ІЛ-12 та іншімі Чинник прогресування ХГН з нефротичним синдромом та артеріальною гіпертензією (сістолічнім та діастолічнім АТ, протеїнурією, креатініном, ШКФ, такоже з ВІКОМ Хворов та трівалістю перебігу хвороби).

6. Відмічені Позитивні кореляційні зв'язки между ІЛ-6 та ІЛ-12. Максімальні при ХХН I стадії (r = + 0,6; p <0,05) та поступово зменшуються по мірі прогресування гломерулонефриту (при ХХН II стадії - r = + 0,5; p <0,05; ХХН III стадії - r = + 0,4). При ХХН IV стадії знову з'являється Підвищення кореляційного зв'язку между інтерлейкінамі (r = + 0,7; p <0,05), а при термінальній уремії кореляційні зв'язки знікають (r = + 0,1).

7. Підвищення уровня ІЛ-6 в крови відображає Активність запаленою гострої фази при гломерулонефріті, что найбільш віражах при ХХН III стадії та зменшується при подалі прогресуванні хвороби. Рівень ІЛ-12 в крови відповідає темпам прогресування фібропластічніх, склеротична процесів, Які найбільш віражені при нефротичним сіндромі при ХХН IV та V стадії.

Практичні рекомендації

1. У процесі дінамічного спостереження за хворими на хронічній гломерулонефрит з метою Поліпшення діагностики та прогнозування перебігу хвороби рекомендується дослідження вмісту ІЛ-6 та ІЛ-12 в крови. Підвищення уровня ІЛ-12 та зниженя уровня ІЛ-6 в крови в дінаміці перебігу гломерулонефриту может використовуват, як крітерій несприятливого прогнозу.

2. Дослідження уровня ІЛ-6 в крови может використовуват, як додатковий крітерій актівності імунозапального процесса в Нирко.

3. Дослідження уровня ІЛ-12 в крови можна рекомендуваті для діагностики інтенсівності склеротична процесів при хронічному гломерулонефріті.

ПЕРЕЛІК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1.Семідоцкая Ж.Д., Шевченко А.Г. Содержаніеінтерлейкіна-6 іінтерлейкіна-12 убольниххроніческім гломерулонефрит на різних стадіях хронічної хвороби нирок // Український журнал нефрології та діалізу.- 2007.- № 4 (16) .- С.41-45.Здобувач самостійно Виконала збір матеріалу, провела аналіз та узагальніла результати дослідження, підготовіла статтю до друку.

2.Шевченко А.Г.Роль інтерлейкіну-12 в прогресуванні хронічного гломерулонефриту на різних стадіях хронічної хвороби нирок // Експериментальна та клінічна медицина.- 2007.- № 4.- С. 44-47.

3.Шевченко А.Г.Роль інтерлейкіну-6 в прогресуванні хронічного гломерулонефриту на різних стадіях хронічної хвороби нирок // Медицина сьогодні і завтра. - 2007.- № 3.- С. 66-68.

4.Пат. на корисностей модель № 21492. Україна. МПК G01N 33/00. Способ діагностики клінічніх форм хронічного гломерулонефриту у хворого з Достатньо функцією нірок / Семідоцька Ж.Д., Шевченко О.Г.- Заявл. 09.10.2006; Опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.- 4 c.

5.Шевченко А.Г. Содержаніеінтерлейкіна-6 іінтерлейкіна-12 убольниххроніческім гломерулонефрит на різних стадіях хронічної хвороби нирок // Українська асоціація нефрологів: Матеріали Пленуму, Одеса, 2007.- т.1.- С.69.

6.Шевченко А.Г.Роль інтерлейкіну-6 в прогресуванні хронічного гломерулонефриту на різних стадіях хронічної хвороби нирок // імунологія и алергологія.- 2008.- № 1.- С. 87.

7.Шевченко А.Г.Роль інтерлейкіну-12 в прогресуванні хронічного гломерулонефриту на різних стадіях хронічної хвороби нирок // імунологія и алергологія.- 2008.- № 1.- С. 87.

8.Шевченко О.Г. Дослідження інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12 у хворого на хронічній гломерулонефрит на різніх стадіях хронічної хвороби нірок // Український науково-медичний молодіжний журнал ..- 2008.- № 1-2.- С. 2-5.


 • Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 ТА інтерлейкіну-12) У прогресУванНІ хронІчНого гломерулонефриту
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Зв язок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Наукова новизна результатів дослідження.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Структура та ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • ПЕРЕЛІК наукових праць, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

 • Скачати 28.69 Kb.