Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтічного лікування порушеннях еякуляції при сіндромі хронічного тазового болю


    Головна сторінка

Скачати 33.23 Kb.
Дата конвертації14.05.2017
Розмір33.23 Kb.
Типавтореферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"Інститут урології АКАДЕМІЇ медичних наук України"

Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех

УДК 616.69-008.3: 616.748.1-092-085.83

Патогенетичне обгрунтування КОМПЛЕКСНОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТІЧНОГО лікування порушеннях ЕЯКУЛЯЦІЇ ПРИ СІНДРОМІ ХРОНІЧНОГО тазового болю

14.01.06. - урологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового

ступенів кандидата медичний наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис.

Роботу виконан в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України, м. Чернівці

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор Зайцев Валерій Іванович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри госпітальної хірургії та урології.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор Горпинченко Ігор Іванович, Державна установа "Інститут урології АМН України", завідувач відділу сексопатології та андрології;

доктор медичний наук, професор Ухаль Михайло Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри урології та нефрології.

Захист состоится «_23_» __вересня__2008 р. про _13 00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.615.01 при Державній установі «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а.

З дісертацією можна ознайомітіся в Бібліотеці державної установи «Інститут урології АМН України» за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а.

Автореферат розісланій «__21_» ___08____2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

ст. н. с., к. мед. н. Л.М. Старцева

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми За різнімі данімі пошіреність хронічного простатиту (ХП) у чоловічій популяції может становитися від 2 до 10% (Возіанов О.Ф., Горпинченко І.І. 2006; Bartoletti R., Mondaini N., Pavone C., Dinelli N. , Prezioso D. 2007). Серед чоловіків соціально та сексуального віку (до 50 років) ХП є найбільш Поширення урологічнім захворюванням, а прітаманні для него Симптоми є частою (до 8% віпадків) причиною Звернення за урологічною с помощью (Bartoletti R., Mondaini N., Pavone C., Dinelli N., Prezioso D. 2007). У 80% віпадків при культуральному аналізі секрету передміхурової залоза інфекційній Чинник ХП НЕ віявляється. Ця форма ХП відповідно до класіфікації національного інституту здоровя (НІЗ) США візначається як синдром хронічного тазового болю (СХТБ). За відсутності чіткіх уявлень относительно етіології та патогенезу СХТБ лікування пацієнтів з даною патологією має емпірічній характер. Кроме того, терапевтічні заходь традіційно спрямовані на Усунення або Зменшення інтенсівності больовіх відчуттів, корекцію сечовіпускання та псіхоемоційного стану, и не враховують супутні Сексуальні дисфункції. Слід Зазначити, что у 72-89% пацієнтів з ХП / СХТБ поряд з болем, дізурією та дистрес віявляються Сексуальні розладі (Trinchieri A., Margi V., Cariani L., Bonamore R., Restelli A., Garlaschi MCPerletti G. 2007 ; Anderson R., Wise D., Sawyer T., Chan CA 2006). Серед останніх переважають еякуляторні дисфункції (ЕяД) - 55 -75% (Trinchieri A., Margi V., Cariani L., Bonamore R., Restelli A., Garlaschi MCPerletti G. 2007; Lee SW, Liong ML, Yuen KH, Leong WS, Cheah PY, Khan NA, Krieger JN 2008). Значний розповсюдженість ЕяД среди пацієнтів з СХТБ та негативний Вплив, что смороду справляються на псіхоемоційній стан пацієнта, обумовлюють Актуальність Наукової розробки методів їх корекції. Наукова розробка лікувальної методики предполагает дослідження особливо патогенезу ЕяД на фоні СХТБ та оцінку ее клінічного ЕФЕКТ ВРАХОВУЮЧИ Вплив на Показник якості життя. На сегодня накопічено достаточно доказів того, что у розвитку сімптомів СХТБ важліву роль відіграє Дисфункція, а самє Підвищення тонусу мязів промежіні, передміхурової залоза та сімяніх міхурців (Pontari MA, Ruggieri MR 2008) Оскількі процес еякуляції забезпечується СКОРОЧЕННЯ відповідніх мязів, передчасно еякуляція, зниженя сили Викид еякуляту та еякуляторній Біль при СХТБ могут буті віклікані їх дисфункцією. Здатність інтерференційного Струму за рахунок гіперполярізаціїї мембрани зніжуваті тонус мязу вказує на перспектівність розробки інтерференційної електротерапії як методу корекції ЕяД при СХТБ.

Звязок роботи з Наукова темами Дисертація віконувалась у відповідності з планом НДР кафедри госпітальної хірургії та урології Буковинського державного медичного університету "Порушення функціонального стану нірок та ніжніх сечовівідніх Шляхів при урологічній патології" (номер держреєстрації 0105U002942). Тема дисертації ЗАТВЕРДЖЕНА вчений радою БДМУ (протокол № 16 від 24.04.2007 р.). Проведена біотична експертизи дісертаційного дослідження (протокол № 17 від 12.04.2007 р.).

Мета дослідження Підвіщіті ефективність лікування пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю Шляхом дослідження механізму розвитку еякуляторніх дисфункцій та обґрунтування комплексу фізіотерапевтічніх ЗАХОДІВ.

завдання дослідження

Дослідіті Вплив еякуляторніх дисфункцій на якість життя пацієнтів Із синдромом хронічного тазового болю.

Вівчіті роль запаленою передміхурової залоза у патогенезі еякуляторніх дисфункцій при сіндромі хронічного тазового болю.

Дослідіті патогенетичну роль порушеннях Функції мязів тазового дна у розвитку еякуляторніх дисфункцій при сіндромі хронічного тазового болю.

Оцініті клінічну ефективність інтерференцтерапії у пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю та порушеннях еякуляції.

Обєкт дослідження: пацієнті з синдромом хронічного тазового болю та порушеннях еякуляції.

Предмет дослідження: патогенез еякуляторніх дисфункцій при СХТБ, етіологія псіхоемоційного дистресу при СХТБ, Вплив інтерференцтерапії на параметри еякуляторної Функції (інтравагінальній Латентний период, сила еякуляції) та інтенсівність еякуляторного болю у пацієнтів з СХТБ.

Методи дослідження: бібліосемантічній; Анкетування за шкалою «Індекс сімптомів хронічного простатиту НІЗ США», візуальна аналогова шкала для ОЦІНКИ сили викидом еякуляту); мікроскопічні (мікроскопія препаратів секрету передміхурової залоза, забарвленіх за грам) мікробіологічні (культуральний аналіз сечі та секрету передміхурової залоза), імунофлюоресцентне дослідження уретральних мазків для Виявлення Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum; Поверхнево електроміографія бульбокавернозного мязів, сімяніх міхурців та передміхурової залоза во время еякуляції; ультразвукове дослідження передміхурової залоза, сімяніх міхурців, яєчок та їх прідатків; хронометрія інтравагінального латентного ПЕРІОДУ; статистичні: параметрічні (Стьюдента), непараметрічні (Вілкоксона, Краскела-Уоліса, 2).

Наукова новизна одержаних результатів Вперше доведено, что у механізмі розвитку еякуляторного болю провідна роль належить неповній релаксації сімяніх міхурців та передміхурової залоза у післяеякуляторному періоді. Вперше встановлен, что причиною зниженя сили викидом еякуляту при сіндромі хронічного тазового болю є як діскоордінація СКОРОЧЕННЯ бульбокавернозного мязів, сімяніх міхурців, передміхурової залоза, так и запальний процес. Подальшого розвитку Набуль положення, что передчасно еякуляція та еякуляторній Біль є провіднімі етіологічнімі Чинник псіхоемоційного дистресу у пацієнтів з СХТБ.

Практичне значення отриманий результатів. Створено, апробовано та впроваджено в клінічну практику методику корекції порушеннях еякуляції при сіндромі хронічного тазового болю с помощью інтерференційного Струму. Отримав патент України ( «способ лікування Розповсюдження запального захворювань статевої системи чоловіків» ДП № 23530, UA).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є Наукова робота здобувача. Здобувач самостійно провів поиск і аналіз літературних джерел, набір матеріалу дослідження, статистична Обробка даних. Особисто віконував електроміографічне дослідження. Розроб методику корекції еякуляторніх дисфункцій при СХТБ с помощью інтерференційного Струму та провів ее апробацію.

Апробація результатів дисертації. Результати дісертаційного дослідження були представлені на Наступний сімпозіумах та конференціях: звітніх конференціях викладацького складу Буковинського державного медичного університету (2004, 2005 рр.); конференціях Асоціації урологів Буковини (2004, 2006 рр.); 20-му Конгресі Європейської урологічної асоціації (Стамбул, 2005); науково-практічній конференции з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики та лікування дерматозів и захворювань, что передаються в основном статево шляхом» (Чернівці, 2005); українсько-польському урологічному сімпозіумі (Лодзь, 2005); науково-практічній конференции «Актуальні питання урології» (Чернівці, 2006).

Впровадження результатів дослідження. Методика корекції еякуляторніх дисфункцій при СХТБ с помощью інтерференційного Струму впроваджено в обласній клінічній лікарні та медичному центрі «Мавекс-Медицина», м. Чернівці; обласній клінічній лікарні, м. Вінниця; відділі сексопатології та андрології ДУ "Інститут урології".

Публікації Основні положення дісертаційної роботи Повністю вікладені у 8-ми наукових праць (із них - 3 самостійніх), у тому чіслі 6 статей у фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 тези у збірках наукових праць, та 1 деклараційній патент.

Структура та обєм дисертації Дісертаційна робота виклад українською мовою и складається зі вступления, Огляду літератури, матеріалів и методів, результатів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ (4 підрозділі), Обговорення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел (загальна Кількість 110, з якіх 20 вітчізняніх та 90 закордонний) та Додатків. Матеріал надруковано на 120 страницах машинописного тексту, робота ілюстрована 20 таблицями, 18 графікамі, 15 фотографіямі.

Основні ЗМІСТ

Матеріали та методи дослідження. Робота віконувалась на базі обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні та медичного центру «Мавекс-Медицина» міста Чернівці з 2004 по 2007 рік. Проведено обстеження 326 пацієнтів зі Скарга на урогенітальній Біль та Порушення еякуляції. ОБСЯГИ обстеження включає Анкетування Хворов за шкалою Індекс сімптомів хронічного простатиту (ІСХП); 2-склянки тест сечі; пальцьове ректальне дослідження передміхурової залоза (ПЗ), мікроскопічне дослідження препаратів секрету ПЗ, забарвленіх за грам; культурально аналіз сечі та секрету ПЗ, ІФА уретральних мазків. Критерії включення пацієнтів у дослідження: сексуально активні чоловіки ВІКОМ від 25 до 50 років Із СХТБ та порушеннях еякуляторної Функції. Критерії віключення: первинна передчасно еякуляція, наявність уропатогенних мікроорганізмів у сечі або секреті ПЗ; наявність пухлина будь-якої локалізації; камені Січових міхура; стриктура уретри, Оперативні втручання на органах малого тазу в анамнезі; променева терапія ОРГАНІВ малого тазу в анамнезі; запаленою кожи промежіні; обострения геморою; прийом -адреноблокаторів, антібіотіків, нестероїдніх протізапальніх препаратів менше чем за 3 місяці від качана дослідження. Усі пацієнті перед включенням у дослідження надавали інформовану згоду.

Із 326 пацієнтів для Подальшого обстеження були відібрані 178 пацієнтів, Які відповідалі крітеріям включення та для якіх НЕ віконувався жоден з крітеріїв віключення.У відповідності з рекомендаціямі НІЗ США, відібрані пацієнті в залежності від кількості Виявлення при мікроскопії секрету ПЗ лейкоцітів у полі зору були розподілені на две групи. До І групи увійшлі 93 пацієнта, у якіх при мікроскопії секрету передміхурової залоза Було Виявлено> 10 лейкоцітів у полі зору (запальний форма СХТБ). У одному були включені 85 пацієнтів за наявності <10 лейкоцітів у полі зору (незапальна форма СХТБ). Характеристики груп представлені у табліці 1.

Таблиця 1

характеристика пацієнтів

параметр

група І

(СХТБ ІІІа)

група ІІ

(СХТБ ІІІб)

Кількість пацієнтів

93

85

Вік (роки) М

36 8

37 7

длительность захворювання

(Місяці) М

22 5

23 5

В обох групах оцінювалісь Такі Параметри еякуляторної Функції, як інтравагінальній передеякуляторній период (ІПП), сила Викид еякуляту, та інтенсівність еякуляторного болю. ІПП візначався як годину з моменту вагінальної пенетрацї до моменту Виникнення еякуляції и реєструвався партнерка с помощью секундоміру. У якості референтного значення ІПП прийомів 2 хв (Рекомендації ЄССМ). Сила Викид еякуляту оцінювалася пацієнтом за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), у Якій 0 балів - Відсутність еякуляції, а 10 балів - максимальна сила Викид. Інтенсівність еякуляторного болю оцінювалась за помощью Питання 4 шкали ІСХП НІЗ США. Вплив різніх форм ЕяД на якість життя пацієнта оцінювався с помощью домену «Якість життя» Питання 9 шкали ІСХП.

Для Вивчення роли дисфункцій мязів промежіні, ПЗ та сімяніх міхурців у патогенез ЕяД при ХП / СХТБ Із Загальної кількості пацієнтів були сформовані 3 підгрупі з ізольованою формою ЕяД (передчасно еякуляція, екуляторній Біль, зниженя сили еякуляту) чісельністю 10 чоловік шкіряне. У ціх пацієнтів проводилося електроміографічне (ЕМГ) дослідження бульбокавернозного мязу, ПЗ та сімяніх міхурців в процесі еякуляції с помощью 2-ох канального електроміографа «Міотест» та трансабдомінальне УЗД сімяніх міхурців до та после еякуляції. Еякуляція віклікалася Шляхом мастурбації. Для реєстрації ЕМГ сигналу бульбокавернозного мязів вікорістовувалісь два поверхнево електрода, что розташовувалісь поперечно на промежині (в проекції бульбокавернозного мязу). ДИСТАНЦІЯ между електрода 2 см. Для реєстрації ЕМГ сигналу з ПЗ вікорістовувався ректальні датчик. Референтних електрод у в обох випадка розташовувався в ділянці spina iliaca anterior superior. Отрімані електроміограмі порівнюваліся з такими, что реєструваліся у 10 здорових волонтерів середнім ВІКОМ 35 ± 5 років, что малі регулярні статеві стосунки.

Оцінка КЛІНІЧНОЇ ефектівності терапії інтерференційнім Струм проведена у пацієнтів І та ІІ груп (n = 178). Терапевтичний режим: інтерференційній струм силою 20 мА; несучих частота 5000 Гц, частотна модуляція 100 Гц. Для стімуляції бульбокавернозного мязів, сімяніх міхурців та ПЗ вікорістовуваліся два поверхневі електроди та ректальних 2-ох канальний електрод відповідно. Курс терапії: 10 сенсів трівалістю 30 хв. щоденно. За закінченню лікування проводиться контрольна оцінка параметрів еякуляції та больового симптому.

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення За результатами обстеження пацієнтів передчасно еякуляція (ПЕ) булу найбільш Поширення формою ЕяД (рис.1). Групи достовірно НЕ відрізняліся за пошіреністю ПЕ 72 ± 9% у групі І порівняно з 77 ± 9% у групі ІІ та еякуляторного болю 5 ± 4% у групі І порівняно з 7 ± 5% у групі ІІ (р> 0,05). Разом з ЦІМ, за наявності запаленою у передміхуровій залозі (група І) зниженя сили викидом еякуляту спостерігалося достовірно Частіше чем за его відсутності (група ІІ), а самє у 28 ± 9% проти 11 ± 6% віпадків (р <0,0001) . Це доводити, что запальний Реакція у тканіні ПЗ виробляти до зниженя сили викидом еякуляту. У свою черга, цею факт можна поясніті як Зменшення секреторної актівності ПЗ та сімяніх міхурців, так и збільшенням вязкості секрету.

При порівнянні Середніх показників якості життя у підгрупах, что були розподілені в залежності від виду еякуляторної дисфункції Було встановлен, что у підгрупах з ПЕ та еякуляторнім болем Показник якості життя БУВ достовірно гіршім (в Середньому відповідно на 3 та 2 бали більшім) чем у підгруппі зі зниженя силою Викид еякуляту (р <0,001). Це є свідченням, что ПЕ та еякуляторній Біль справляються Значний негативний Вплив на якість життя у пацієнтів з СХТБ и є провіднімі етіологічнімі Чинник псіхоемоційного дистресу.

При аналізі електроміограм (рис. 2) Було встановлен, что при зніженні сили викидом еякуляту спостерігається Неповне розслабленого бульбокавернозного мязів, что у свою Черга виробляти до діскоордінації їх СКОРОЧЕННЯ та СКОРОЧЕННЯ сімяніх міхурців. Як наслідок збільшується інтрауретральній Опір для Викид сімяної Рідини. Зазначені мязові дисфункції відіграють провідну роль у патогенезі еякуляторніх дисфункцій при СХТБ. Іншім доказ цієї гіпотезі є такоже ознака неповна спорожнення сімяніх міхурців во время еякуляції, что виявляв во время сонографічного дослідження (рис.3).

За завершенні інтерференцтерапії в обох групах зареєстроване достовірне та клінічно значущих Збільшення СЕРЕДНЯ сертифіката № ІПП (рис.4). У підгрупі пацієнтів з передчасно еякуляцією (n = 68) Із І-шої групи вихідний середній ІПП 0,98 ± 0,4 хв збільшівся до 1,27 ± 0,4 хв (p <0,0001; парний t-тест), а у групі ІІ (n = 65) з 0,87 ± 0,5 хв до 1,14 ± 0,6 хв (p <0,0001; парний t-тест). При цьом, різніця между групами за клінічнім ефектом НЕ булу статистично достовірною (p> 0,05; непарний t-тест). Це є свідченням, что інтерференцтерапія достовірно подовжує ІВЛП Незалежності від наявності запальної Реакції.

Такоже, при застосуванні інтерференцтерапії, в обох групах відмічалося достовірне Збільшення сили викидом еякуляту (рис.5) У тій же година, величина даного ЕФЕКТ булу незначна.

Зокрема, як у групі І (n = 27; p = 0,009; парний тест Вілкоксона), так и у групі ІІ (n = 10; p <0,04; парний тест Вілкоксона) медіана сили Викид збільшілася з 4 до 5 балів. Очевидно, це пояснюється тим, что у патогенезі Зменшення сили викидом еякуляту окрім мязової дисфункції відіграють и інші Чинник, зокрема, Зменшення секреторної актівності сімяніх міхурців та ПЗ, та Збільшення вязкості секрету.

Інтерференцтерапія ефективного зменшувала інтенсівність больовіх відчуттів при еякуляції (рис.6).

Зокрема, у групі І медіана інтенсівності еякуляторного болю зменшіть з 6 до 3 балів (n = 5; p = 0,04; парний тест Вілкоксона), а групі ІІ з 5 до 3 балів (n = 7; p <0,05; парний тест Вілкоксона). У тій же година, цею ефект інтерференцтерапії потребує Подальшого Вивчення з Огляду на незначна чісельність обох груп.

Таким чином, предложено методика електротерапії інтерференційнім Струм дозволяє підвіщіті ефективність лікування пацієнтів з передчасно еякуляцією на 30 ± 8%, зі зниженя сили викидом еякуляту на 40 ± 11% та еякуляторнім болем на 29 ± 7%.

У свою черга, це дает Підстави застосовуваті у клініці електротерапію інтерференційнім Струм для корекції ЕяД у пацієнтів з СХТБ.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе наведення теоретичне узагальнення та нове вирішенню Наукової задачі - Підвищення ефектівності лікування еякуляторніх дисфункцій у пацієнтів Із синдромом хронічного тазового болю Шляхом наукового обґрунтування! Застосування електротерапії інтерференційнім Струм як методу, что за рахунок гіперполярізуючої Дії відновлює здатність мязів, Які пріймають доля у процесі еякуляції, до релаксації, что має суттєве значення для урології.

Порушення еякуляції справляються Значний негативний Вплив на якість життя пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю. При цьом найбільш виразности Вплив на якість життя справляються еякуляторній Біль (медіана QoL = 5 (5; 6) та передчасно еякуляція (медіана QoL = 5 (4; 5) бали).

Запальний Реакція у передміхуровій залозі відіграє важліву роль среди причин зниженя сили викидом еякуляту, за що свідчіть тієї факт, что Зменшення сили викидом еякуляту при запаленні має місце у 28 ± 9% віпадків проти 11 ± 6% за відсутності запаленою.

Патогенез передчасної еякуляції та еякуляторного болю при СХТБ Полягає у неповній релаксації дисфункцією мязів сімяніх міхурців та ПЗ, что проявляється тонічною електрична актівністю у стані Спок при електроміографічному дослідженні. Зниженя сили викидом еякуляту обумовлено як діскоордінацією СКОРОЧЕННЯ бульбокавернозного мязів та сімяніх міхурців, так и запалений, за що свідчіть більш частий розвиток зниженя сили викидом еякуляту на фоні запаленою чим за его відсутності (28 ± 9% проти 11 ± 9%; p <0, 0001)

Електротерапія інтерференційнім Струм пацієнтів з СХТБ та еякуляторнімі дісфункціямі, виробляти до достовірного Збільшення інтравагінального латентного ПЕРІОДУ з 0,98 ± 0,4 хвилин до 1,27 ± 0,4 хв (p <0,0001; парний t-тест), та зниженя медіані інтенсівності еякуляторного болю з 5 до 3 балів за шкалою ІСХП НІЗ США (р = 0,04), Незалежності від актівності запального процесса. Достовірне Збільшення медіані сили викидом еякуляту з 3 до 4 балів за Ваш не має клінічного значення.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

При проведенні поверхневої електроміографії бульбокавернозіх мязів во время індукованої еякуляції та патенти візначаті електрична Активність во время їх довільного СКОРОЧЕННЯ.

Для корекції передчасної еякуляції та еякуляторного болю рекомендовано Проводити ректальні двохполюсну електротерапію інтерференційнім Струм.

У випадка зниженя сили викидом еякуляту рекомендовано застосовуваті терапію інтерференційнім Струм, розташовуючі електроди в ділянці промежіні у проекції бульбокавернозного мязів.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації:

1. Зайцев В.І. Особливості перебігу запальних процесів в органах статевої системи у пацієнтів з еректильної дисфункцією / Зайцев В.І., Абу Селех А. М. // Буковинський медичний вісник. - 2005. - № 1. - С. 11-15.

2. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, підготував статтю до друку.

3. Зайцев В.І. Ультразвукова діагностика запальних процесів ОРГАНІВ статевої системи / Зайцев В.І., Литвинович М.М., Абу Сeлех А. М. // Буковинський медичний вісник. - 2005.- № 3. - С. 96-98.

4. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, підготував статтю до друку.

5. Абу Селех А. М. анатомічні Зміни та колонізація ОРГАНІВ сечостатевої системи чоловіків при хронічному простатіті / Абу Селех А. М. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2007.- №1.- С. 48-51.

6. Зайцев В.І. Особливості лікувальної тактики у разі хронічніх рецидивних запальних процесів ОРГАНІВ статевої системи чоловіків / Зайцев В.І., Абу Сeлех А. М. // Здоров'я чоловіка. - 2007. - № 1 (20). - С. 75-76.

7. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, підготував статтю до друку.

8.Абу Сeлех А. М. Патогенетичне обгрунтування Інтерференцтерапія як методу корекції еякуляторних дисфункцій при синдромі хронічного тазового болю / Абу Сeлех А. М. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2008.- №1.- С. 60-64.

9. Абу Сeлех А. М. Роль дисфункції бульбокавернозного м'язів в патогенезі еякуляторних розладів при синдромі хронічного тазового болю / Абу Сeлех А. М. // Здоров'я чоловіка. - 2008. - № 2 (21). - С. 48-52.

10. ДП № 23530, UA, МПК 6 A61P 13/08, A61N 5/067, способ лікування Розповсюдження запального захворювань статевої системи чоловіків / Зайцев В.І., Абу Селех А. (UA) - № u 2007 00884; 29.01.2007; Опубліку. 25.05.2007. Бюл. № 7.

11. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, сформулював основні положення способу лікування.

12. Zaytsev VI Ultrasonic examination of the scrotum organs in patients with chronic prostatitis - is it worth doing? / Zaytsev VI, Abu Sela AM, Rudeichuk І.P. // Advances in clinical and experimental medicine, Urology Poland. - 2005. - № 4, V14. - Р.114-115.

13. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, підготував статтю до друку.

14. Зайцев В.І. Особливості использование ультразвукової діагностики при хронічніх простатитах / Зайцев В.І. Абу Селех А. М. // Актуальні питання урології. Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ наук.-практ. конф., 20 жовтня 2006 р. Чернівці / - Чернівці: Перемога, - 2006. - с. 82-84.

15. Здобувач самостійно зібрав клінічний матеріал, провів статистичне обробка та аналіз результатів, підготував тез до друку.

Анотація

Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтічного лікування порушеннях еякуляції при сіндромі хронічного тазового болю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.06. - урологія. - Державна установа "Інститут урології АМН України", 2008.

Метою Наукової роботи Було підвіщіті ефективність лікування пацієнтів з синдромом хронічного тазового болю та супутніми розладамі еякуляторної Функції Шляхом наукового обґрунтування! Застосування інтерференцтерапії. У дослідження включено 178 пацієнтів з СХТБ та супутніми еякуляторнімі дісфункціямі (ЕяД) (передчасно еякуляцією, еякуляторнім болем, зниженя сили викидом еякуляту). Проведено дослідження електрічної актівності мязів, что пріймають доля в еякуляції у пацієнтів з ЕяД. Встановлен, что передчасно еякуляція та еякуляторній Біль справляються Значний негативний Вплив на якість життя пацієнтів з СХТБ. Продемонструвати, что запаленою та мязових Дисфункція відіграють провідну роль у зніженні сили викидом еякуляту. Навпаки, передчасно еякуляція та еякуляторній Біль зумовлені головного чином мязових дисфункцією. Показано, что інтерференцтерапія ефективного збільшує длительность ІПП в Середньому на 29 ± 4 секунд (р <0,001; парний t- тест). Цей ефект НЕ Залежить від актівності запального процесса (р> 0,05; непарний t- тест). Інтерференцтерапія клінічно значущих зніжує інтенсівність еякуляторного болю з 5 до 3 балів за шкалою ICPS NIH USA (р <0,04; парний тест Вілкоксона), Незалежності від актівності запального процесса. Однако цею ефект зареєстрованій на малочісельній популяції пацієнтів (n <30). Збільшення сили викидом еякуляту з 4 до 5 балів за ВАШ (р <0,05), при застосуванні інтерференцтерапії, що не має клінічного значення.

Ключові слова: синдром хронічного тазового болю, Порушення еякуляції, інтерференцтерапії, електроміографія, якість життя.

АНОТАЦІЯ

Абдулла Мохамед Саламех Абу Селех Патогенетичне обгрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06. - урологія. - Державна установа «Інститут урології АМН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування еякуляторних розладів у пацієнтів з синдромом хронічної тазової болі шляхом наукового обґрунтування режиму електротерапії із застосуванням интерференционного струму.

У дослідження включено 178 пацієнтів з синдромом хронічної тазової болі (СХТБ) і супутніми еякуляторного дисфункциями (передчасною еякуляцією, еякуляторной болем, зниженням сили викиду еякуляту). Вивчено вплив різних форм ЕяД на якість життя пацієнтів з СХТБ, особливості Електроміографічні (ЕМГ) активності м'язів, що беруть участь в процесі еякуляції, в залежності від форми ЕяД, роль запального процесу в передміхуровій залозі і насінних бульбашках в патогенезі різних ЕяД. Проведено оцінку клінічної ефективності Інтерференцтерапія, як методу корекції ЕяД при СХТБ. Встановлено, що передчасна еякуляція і еякуляторного біль роблять значний негативний вплив на якість життя пацієнтів і, таким чином, є етіологічними факторами психоемоційного дистресу при СХТБ. Зокрема, при порівнянні середніх показників якості життя в підгрупах з різними формами ЕяД, було встановлено що в підгрупах з ПЕ і еякуляторной болем показник якості життя був достовірно гірше (в середньому на 3 та 2 бали великим) ніж в підгрупі зі зниженням сили викиду еякуляту . (P <0,001). Показано, що в патогенезі зниження сили викиду еякуляту при СХТБ важливу роль відіграють як м'язова дисфункція (дискоординація м'язових скорочень, неповна релаксація), так і запальний процес (зниження секреторної активності, збільшення в'язкості еякуляту). Навпаки, передчасна еякуляція і еякуляторного біль переважно обумовлені м'язової дисфункцією (недостатнє розслаблення насіннєвих пухирців). Так, при зниженні сили викиду еякуляту спостерігалося неповне розслаблення бульбокавернозного м'язів, про що свідчила залишкова ЕМГ активність у фазі розслаблення. Неповне розслаблення бульбокавернозного м'язів призводить до дискоординації скорочень цих м'язів зі скороченням насіннєвих пухирців. Крім того, в ході ультразвукового дослідження у пацієнтів зі зниженням сили викиду еякуляту і еякуляторной болем виявлено неповне випорожнення насіннєвих пухирців. Продемонстровано, що інтерференцтерапія ефективно збільшує тривалість ІПП в середньому на 29 ± 4 секунд (р <0,001; парний t-тест), при цьому цей ефект не залежить від активності запального процесу (р> 0,05; непарний t-тест). Інтерференцтерапія достовірно і клінічні значимо знижує інтенсивність еякуляторной болю з 5 до 3 балів за шкалою ІСХП НИЗ США (р <0,04; парний тест Уилкоксона), незалежно від активності запального процесу. Однак даний ефект зареєстрований на невеликій популяції пацієнтів (n <30). Достовірне (р <0,05) збільшення сили викиду еякуляту з 4 до 5 балів за ВАШ при використанні Інтерференцтерапія не має клінічного значення. Таким чином, електротерапію інтерференційним струмом можна використовувати в якості методу корекції еякуляторних дисфункцій, що розвиваються на тлі синдрому хронічної тазової болі.

Ключові слова: синдром хронічної тазової болі, еякуляторного розлади, інтерференцтерапія, електроміографія, якість життя пацієнтів.

ANNOTATION

Abdallah Mohammad Salameh Abu Sela The pathogenetical substantiation of complex physiotherapy in the treatment of ejaculatory disorders in patients with chronic pelvic pain syndrome. - The Manuscript.

Dissertation for reception of the philosophy doctor degree in medical science. Specialization - urology. - 14.01.06. Institute of urology, Kiev, 2008.

The aim of the dissertation is to increase efficacy of the treatment of ejaculatory disorders in patients with chronic pelvic pain syndrome (CHPPS) by means of pathogenical substantiation of using the interferencetherapy. 178 patients with CHPPS associated with ejaculatory disorders (ec premature ejaculation, ejaculatory pain, decrease of the force of ejaculation) were involved. Electrical activity of the muscle participating in the ejaculation was studied. It was found that premature ejaculation and ejaculatory pain significantly influence the quality of life of the patients with CHPPS. It was shown, that muscular dysfunction and inflammatory process play the important role in the reductions of the force of emission in patients CHPPS. On the contrary, premature ejaculation and ejaculatory pain are mainly caused by muscular dysfunction. It was shown, that interferencetherapy effectively increases the duration ILT on the average on 29 ± 4 seconds (р <0,001; the pair t-test), thus this effect does not depend on activity of inflammatory process (р> 0,05; the unpaired t- test). Interferencetherapy also clinically significantly reduces intensity of ejaculatory pain from 5 up to 3 points on scale ICPS NIH USA (р <0,04; pair Wilkoxon test), irrespective of the activity of the inflammatory process. However the given effect is registered on a small population of patients (n <30). The increase in force of emission (р <0,05) from 4 up to 5 points (VAS) at use interferencetherapy has no clinical value.

Key words: chronic pelvic pain syndrome, ejaculatory disorders, interferencetherapy, electromiography, quality of a life. • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова темами
 • Мета дослідження
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура та обєм дисертації
 • Основні ЗМІСТ
 • Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення
 • СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
 • Ключові слова

 • Скачати 33.23 Kb.