Патофізіологічні Механізми пневмонії на різніх етапах ее розвитку


    Головна сторінка

Скачати 49.21 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір49.21 Kb.
Типавтореферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛІЯНЦ Ілона Владиславівна

УДК: 616.24-002-036.11-092: 612.015] -08


ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ Механізми ПНЕВМОНІЇ НА різніх етапах ЇЇ РОЗВИТКУ


14.03.04 - Патологічна фізіологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса-2005


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Одеський державний медичному університеті МОЗ України та медичний коледжі "Монада" МОН України.


Науковий керівник: доктор медичний наук, доцент, заслужений працівник освіти України Регеда Михайло Степанович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра фтізіатрії и пульмонології.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, Дегтяренко Тетяна

Володимирівна, Інститут очніх хвороб тканінної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії імунології та патоморфології.

доктор медичний наук, професор Сервецькій Костянтин Леонідович, Одеський державний медичний універсітетМОЗ України, завідувач кафедри інфекційніх хвороб з курсом епідеміології.

Провідна установа: Київський національний медичний університет

ім..О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра патологічної фізіології

Захист состоится 17.05.2005 р. про 11 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 в Одеський державний медичному університеті МОЗ України (65026, Одеса Валіховській пров., 2)

З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Одеського державного медичного університету (65026, Одеса, Валіховській пров., 3)

Автореферат розісланій 15.04. 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.мед.н, доцент Годован В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема патогенезу, ранньої діагностики та своєчасного лікування гострої пневмонії (ГП) Набуль особливого значення и є однією з актуальних у сучасній пульмонології, терапії та патологічній фізіології (Нейко Є.М., Шпак Б.Ю., 1990; Покровський В.І., Прозоровський С.В., Малєєв В.В., 1995; Зайцев В.Т., Зайцева С.І., 1995; Дубкова Г.І., 2000; Окороков А.Н., 2001; Регеда М.С., 2005).

Захворюваність на пневмонію складає в Середньому від 10 до 13,8 на 1000 населення. Ця патологія займає 30-40% від усіх захворювань легень (Бартлетт Дж., 2000; El Sadr W., 1998; Fagon JV, 1993).

Пневмонія розглядається як гостре інфекційно-запальний захворювання легень Із залучених усіх структурних елементів легеневої тканини з обовязковим Ураження альвеол та розвитку в них запальної ексудації (Передерій В.Г., Ткач С.М., 1998; Федорів Я.М., 2001).

Зараз відомі етіологічні фактори захворювання, но Механізми формирование гострої пневмонії Повністю НЕ зясовані. Має місце у практічній работе лікаря як гіпо, так и гіпердіагностіка цього захворювання. Несвоєчасна и недосконала діагностика а такоже неадекватне лікування виробляти Досить часто до розвитку різноманітніх ускладнень гострої пневмонії.
Встановлен, что інфекція, гіпоксія та токсичні фактори створюють умови для підсілення окислення ліпідів клітінніх мембран, актівізації ендогенніх фосфоліпаз, прігнічення актівності антіоксідантів. Виявлено, что у хворого на пневмонію значний актівізуються процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) и при цьом утворюються Вільні радикал та перекісні сполуки, Які спричиняють безпосередній пошкоджуючих Вплив на легенево тканин і спріяють розвитку в ній запального процесса (Казанцев В.А., Удальцов Б .Б., 2002 Регеда М.С., Кресюн В.Й., 2003).

Чи не зясованім залішаються питання про роль прооксидантної и антиоксидантної систем в механізмах пневмонії и особливо в Різні періоді розвитку цього захворювання, в залежності від площади запального Ураження в легень та статі хворого. Чи не охарактерізовані показатели неспеціфічної резістентності організму та імунологічного захисту у Хворов у Ранні, Середні та пізні періоді формирование пневмонії.

Віходячі з викладеня матеріалу, проблема актуальна и існує необходимость подалі ДОСЛІДЖЕНЬ патофізіологічніх механізмів пневмонії в Різні періоді ее розвитку.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом КОМПЛЕКСНОЇ науково-дослідної роботи кафедри гістології, цітології та ембріології Одеського державного медичного університету "Розробка Шляхів направленої регуляції метаболічних процесів за умов неспріятлівої Дії навколишнього середовища" (№ державної реєстрації 0196U017677). Дисертант є співвіконавцем тими.

Мета дослідження. Зясування роли и функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем неспеціфічної резістентності організму та імунологічного захисту у патогенезі пневмонії в експеріменті и клініці в Різні періоді розвитку захворювання в залежності від статі та площади запального Ураження легень.

Задачі дослідження:

1. Візначіті стан неспеціфічніх та спеціфічніх клітінніх та гуморального механізмів пошкодження та захисту в Різні періоді розвитку захворювання, в залежності від площади запального Ураження легень та статі.

2. Вівчіті Активність антиоксидантних ферментів и вміст продуктів ПОЛ в крови та в легеневій тканіні тварин при гострій пневмонії после інтраназального зараження щурів культурою Staphylococus aureus (через 2, 6 рік, 4 и 10 доби) в експеріменті та клініці.

3. Віявіті морфологічні Зміни в легень при гострій пневмонії в залежності від статі та періодів розвитку захворювання.

4. зясувати Особливості змін актівності ферментів антиоксидантної системи та вмісту продуктів ПОЛ у крови Хворов в Різні періоді формирование пневмонії та візначіті залежність ціх змін від площади запального Ураження в легень та статі хворого.

Обєкт дослідження: Патофізіологічні Механізми пневмонії в Різні періоді ее розвитку.

Предмет дослідження: стан про- и антиоксидантних систем, неспеціфічна резістентність організму, імунологічна реактівність у хворого на пневмонію та у щурів з експериментального пневмонією в Різні періоді розвитку захворювання.

Методи дослідження: біохімічні, імунологічні, гістологічні, загальноклінічні, патофізіологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманий результатів Вперше встановлен та охарактеризовано функціональний стан прооксидантних и антиоксидантних систем та определена їх суттєва роль в патогенезі пневмонії в Різні періоді розвитку захворювання як в експеріменті, так и в клініці, а такоже зясовано їх стан в залежності від статі і площі запального Ураження в легень.

У експеріменті Вперше показано, что у самців швідше начинает зніжуватісь ферментативна Активність антиоксидантної системи (АОС) як у сіроватці крови, так и в легень.

Зясовано, что деструктівні Зміни в леген самок появляються лишь на 6 рік. после зараження тварин и менше віражені чем у самців, что відповідають Зсув функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної систем в сіроватці крови та в легень щурів.

Вперше доведено, что на дере, 4 та 10 доби розвитку пневмонії як в експеріменті (в сіроватці крови и в легень), так и в клініці (у сіроватці крови), поступово збільшуються показатели ПОЛ - дієнові конюгаті (ДК), малонового діальдегід (МДА ) досягаючі найвищу величин у пізній период формирование хвороби, при цьом Активність ферментів АОС - каталази, супероксиддисмутази (СОД) растет у Ранній та прігнічується вона у середній та пізні періоді розвитку пневмонії.

Встановлен, что у чоловіків, Хворов на крупозна пневмонію спостерігається більш висока степень пероксидації ліпідів та суттєвіше прігнічення ферментатівної ланки АОС, чем у жінок з вогнищевих пневмонією, в усі періоді розвитку захворювання, а особливо в пізній период. Вперше Виявлено доля неспеціфічніх та спеціфічніх (іменних) клітінніх и гуморального механізмів пошкодження та захисту при пневмонії в Різні періоді розвитку захворювання, а такоже досліджено їх стан в залежності від площади запального Ураження легень та статі хворого. Визначили, что стан неспеціфічної резістентності організму и імунної системи змінюється - растет НСТ-тест, фагоцитарна Активність лейкоцітів (ФАЛ), показатели пошкодження нейтрофілів и лімфоцитів (ППН, ППЛ) в періферічній крови в Ранні, Середні та пізні періоді, зніжується вміст Т-лімфоцитів и растет в-лімфоцитів в крови лишь в пізній период и у хворого з крупозна пневмонією и Залежить від ПЕРІОДУ розвитку захворювання та площади запального Ураження легенів. Вперше Виявлено, что функціональний стан поліморфноядерніх лейкоцітів (ПЯЛ) у хворого на пневмонію - є одним з основних ланок неспеціфічніх механізмів захисту.

Практичне значення отриманий результатів. Запропоновані тести можливо використовуват для діагностики перебігу, стадій пневмонії, ОЦІНКИ актівності запального процесса.

Визначили, что зниженя актівності ферментів АОС, уровня Т лімфоцитів та вмісту калію в крови Хворов могут прізводіті до затяжного перебігу пневмонії, погіршуваті прогноз и процес відужання, а такоже Сприяти розвитку різноманітніх ускладнень. Віходячі з Отримання Даних та з метою Усунення ціх несприятливим вплівів доцільно рекомендуваті призначення для комплексного лікування антиоксиданти, починаючі з 4 доби хвороби, імунокорігуючу терапію та препарати калію спрямованостей на ліквідацію гіпокаліємії и дефіціту Т-ланки імунітету особливо в пізні періоді розвитку пневмонії.

Результати дослідження впроваджені в навчальний процес курсу патологічної фізіології, внутрішніх хвороб, біологічної хімії, гістології, цітології, ембріології, а Прикладні результати до практичної роботи біохімічної лабораторії Львівського медичного коледжу "Монада", кафедр гістології, цітології та ембріології Одеського державного медичного університету та Львівського медичного інституту. Наукові та Практичні результати дослідження можна вікорістаті в процесі післядипломної подготовки магістрів, інтернів, аспірантів, лікарів-пульмонологів, терапевтів, у практічній охороні здоровя сімейнім лікарям, пульмонолога та терапевтам.

Особистий внесок здобувача. Відповідно до поставленої мети и Завдання дослідження автором самостійно Здійснено пошук, аналіз літератури за темою роботи, особисто розроблено програму ДОСЛІДЖЕНЬ, відтворено моделювання процесса гострої пневмонії у щурів, проведено методологію обстеження та клінічний аналіз Хворов на вогнищеву та крупозна пневмонії, засвоєні методики дослідження. Проведено статистичний обробка одержаних Даних, облік та аналіз первинного матеріалу. Самостійно напісані розділи дисертації, сформульовані Висновки и надані Практичні рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи повідомлені на науково-практічній конференции медичного коледжу "Монада" "Актуальні проблеми пульмонології" (Львів, 2002), на VІІ Міжнародному медичному конгресі студентів и молодих учених (Тернопіль, 2003), на ІІІ зїзді фтізіатрів и пульмонологів України (Київ, 2003), на Вченій раді Львівського медичного інституту (Львів, 2004), на педагогічній раді медичного коледжу "Монада" (Львів, 2003).

Публікації.За матеріалами дисертації надруковано 8 наукових праць, з них 3 статті у провідніх фахових виданнях ВАК України, 1 монографія, 2 статті у збірніках наукових праць, 2 тези доповідей на зїзді та конгресі.

ОБСЯГИ та структура дисертації. Дісертаційна робота викладу на 141 страницах машинопису, містіть вступ, огляд літератури, розділ з Описом матеріалів та методів дослідження, 5 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, Висновки, список використаних джерел (Всього 315 джерел, з них 134 іноземних).

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. Дана робота представляет собою експериментально-Клінічне дослідження, Виконання на різніх рівнях организации організму (клітінному, органному, системному, організмовому). Дослідження проведене на 100 статевозріліх щурах (46 самців и 34 самок, Хворов на Гостра пневмонію та 20 інтактних тварин) Лінії Вістар масою 180-210 г. Експериментальний модель пневмонії віклікалі методом В.Н.Шляпнікова, Т.Л.Солодова, С.А .Степанова (1988).

Через 2, 6 рік та на 4 и 10 добу после інтраназального зараження тварин культурою Staphylococcus aureus забирали кров Із хвостової вени, после чего щурів забивали. Для морфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ брали шматочкі легень, фіксувалі у 10% розчіні формаліну, заливали у парафін, готувалі зрізі товщина 5-7 мкм, забарвлювалі гематоксіліном та еозіном (Саркісова Д.С., Перова Ю.Л., 1996). З тканин легень готувалі наважку, гомогенізувалі у фізіологічному розчіні у співвідношенні: маса наважки: розчин - 1: 1 на мікрозмішувачі тканин РТ-2. Активність СОД визначавши методом R.Fried (1975), каталази методом R. Holmes, CE Masters (1970). Вміст ДК досліджувалі методом В.Б. Гаврилов, М.І. Мішкорудная (1989), МДА - методом Е.Н. Коробейникова (1989). Експериментальні дослідження проводилися на кафедрі гістології, цітології та ембріології Одеського державного медичного університету. Такоже Здійснено комплексне Клінічне, лабораторне та рентгенологічне обстеження 120 Хворов на пневмонію в условиях клінічніх баз медичного коледжу ТзОВ "Монада", (вік Хворов ставити від 30 до 50 років, 32 здорових особи Складанний контрольно групу). При обстеженні Хворов визначавши площа запального Ураження легенів, враховувалісь періоді розвитку захворювання та стати хворого. Відповідно були віділені Такі групи пацієнтів: Хворі на крупозна (46) и вогнищеву (74) пневмонії, Хворі на ГП чоловіки (59) и жінки (61). Досліджувалісь пацієнті на раннього (1 доба), середня (4-5 діб) и пізньому (8-10 діб) періодах розвитку захворювання; Розподіл Хворов здійснювався таким чином, щоб максимально адаптуваті рядки дослідження в експеріменті та клініці, порівняті результати ціх ДОСЛІДЖЕНЬ, а такоже їх співставіті. При цьом обовязково брали до уваги наказ № 311 МОЗ України від 30.12.99 р., Относительно обґрунтованого дослідження патогенезу ГП у віщезазначені періоді розвитку захворювання.

С помощью основних и Додатковий методів підтверджувався діагноз пневмонії, уточнювалась локалізація та площа запального Ураження легенів (ліво- чи правобічна, крупозна або вогнищева) и у таких Хворов забиралася кров з вени для біохімічніх, імунологічних ДОСЛІДЖЕНЬ в Різні періоді розвитку захворювання.

Визначавши ФАЛ у періферічній крови Хворов методом В.М.Надрагі (1967), НСТ-тест - В.Е.Логінского, В.В.Короткого (1978). ППН и ППЛ методом В.А.Фрадкіна (1962), електроліти (натрій и калій) методом L.Herrera (1958), кальцію - H.Connerty (1966). Активність аспартатамінотрансферазі (АСТ) и аланінамінотрансферазі (АЛТ) методом Н.Райтмана, М.Френкеля (1982), рівень Т і В-лімфоцитів методом Е.Ф.Чернушенко, Л.С.Когосова (1981).

Статистична обробка цифрових Даних проводилася з Використання загальнопрійнятого методу Стюдента на ПЕОМ "Robotron" (мова "Basic").

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. З метою Вивчення особливо функціонального стану прооксидантно-антиоксидантних систем при пневмонії в експеріменті в Різні періоді розвитку захворювання визначавши ДК, МДА, СОД и каталазу, як у сіроватці крови, так и в легеневій тканіні щурів (самок и самців). У результате проведених ДОСЛІДЖЕНЬ Виявлено, что через две години после інтраназального зараження щурів у сіроватці крови и в леген самців зростан інтенсівність Утворення продуктів ПОЛ. У сіроватці крови інфікованих самців містілося на 59,4% и 82,6% більше ДК и МДА. Поруч з ЦІМ Активність СОД зростан на 50,3% и каталаза на 35,9%. У цею ж годину у легень Активність супероксиддисмутази и каталази зростан відповідно на 60,3 и 52,7%; при цьом Кількість дієновіх конюгат збільшувалася на 89,7%, а малонового діальдегіду на 110% порівняно з інтактнімі щурами. Схожі Зміни віявлені у сіроватці крови та в леген самок через 2 години после зараження, но у них були певні Відмінності від самців. Так зростан вміст ДК и МДА у сіроватці крови самок на 42,9 и 60,8%. При цьом підвіщувалась Активність АОС: СОД на 49,8%, каталаза на 42,3% в порівнянні з контролем. У цею ж годину у легень самок зростан вміст ДК и МДА на 64,6 и 82,3% порівняно з інтактнімі тварин, что супроводжували збільшенням актівності СОД на 77% и каталази на 50,9%.

Таким чином через 2 рік после зараження щурів Staphylococcus aureus растет інтенсівність Утворення продуктів ПОЛ и відбувається активація АОС, зокрема ее ферментатівної ланки, что супроводжується підтрімкою рівновагі между Утворення продуктів ПОЛ и їх знешкодженням. Слід Зазначити, что Функціонування АОС у самок більш Ефективне чем у самців, что у свою Черга может пояснюваті Відсутність морфологічніх змін в тканинах легень самок через 2 рік после зараження. У тій годину, у самців На Відміну Від інтактних тварин и самок на мікроскопічному Рівні Виявлення незначна потовщення міжальвеолярніх перетінок и їх круглоклітінна інфільтрація.

Внаслідок проведених ДОСЛІДЖЕНЬ Було встановлен, что через Шість годин после зараження у тканинах легень дослідніх самців відзначався більш високий рівень ДК и МДА - на 160,3 и 190,1% в порівнянні з інтактнімі тварин. При цьом зменшувалась Активність СОД и каталази, но водночас ця Активність перевіщувала показатели контрольних (здорових) тварин відповідно на 40 и 25,3%. Паралельно з цімі зрушеннямі у сіроватці крови Виявлено подалі Збільшення вмісту ДК и МДА (на 118,8 и 160,9% порівняно з інтактнімі щурами), что супроводжували Зменшення актівності ферментів АОС, в результате чого вона перевіщувала показатели Сироватко крови інтактних тварин лишь на 31 , 1% для СОД и 18,5% для каталази.

Через 6 год после зараження у самок, як и у самців, зростан вміст у сіроватці крови и в леген продуктів ПОЛ. Так у сіроватці крови самок містілося на 74,3% більше ДК и 98% МДА, а у легень зростан Кількість ДК и МДА відповідно на 99,3 и 117,3% порівняно з інтактнімі самками. Паралельно з ЦІМ змінювалась Активність ферментів АОС у сіроватці крови та в леген самок.

Через 6 год после зараження збільшувалась Активність СОД и каталази на 63 и 55,3% у сіроватці крови самок, при цьом Активність зазначеним ферментів перевіщувала у сіроватці крови самців на 42,4% для СОД и 53,2% для каталази. Аналогічні за напрямком Зміни актівності ферментів АОС відбуваліся у легень самок через Шість годин после зараження. Так у них порівняно з Показники інтактних тварин Активність СОД збільшувалася на 67%, а Активність каталази булу віщою на 51%. Наведені зрушення ПОЛ и АОС супроводжували з'явилися морфологічніх ознака гострої пневмонії (мікропрепарати легенів).

Таким чином через 6 рік после зараження у самців зростан вміст у сіроватці крови и в леген продуктів ПОЛ и зменшувалась Активність ферментів АОС, что виробляти до Зменшення актівності СОД / вміст ДК.

У самок інтенсіфікація Утворення продуктів ПОЛ супроводжували подалі зростанням актівності СОД у сіроватці крови и легень, что забезпечувало Збереження співвідношення Активність СОД / вміст ДК у сіроватці крови у відповідності до уровня інтактних тварин. Зазначені Зміни супроводжували з'явиться ознака Гостра запаленою на мікроскопічному Рівні легенів, и при чому в самців смороду були более виразности. У сукупності це свідчіть про Існування взаємозвязку между віразністю морфологічніх зрушень у тканинах легенів и станом АОС та свідчіть про більш значні функціональні резерви ее ферментатівної ланки у самок порівняно з самцями.

На 4 добу после зараження самців у легень вміст ДК и МДА зростан порівняно з інтактнімі тварин на 205 и 240%; при цьом Активність СОД и каталази прігнічувалася на 50,2% и 46,6%. У свою черга в сіроватці крови рівень ДК підвіщувався на 159,3%, а МДА на 189,1%; поруч з ЦІМ Активність СОД прігнічувалася на 38,5%, а каталази на 30,4% порівняно з інтактнімі самців.

У самок на 4 добу после зараження у сіроватці крови и в леген встановлен подалі Накопичення продуктів ПОЛ. Так, у сіроватці крови вміст ДК БУВ більшім на 105,7% и МДА на 135,3%, а у легень відповідно на 136,8% и 144% у порівнянні з інтактнімі тварин.

Паралельно з ЦІМ у Хворов самок спостерігалося виразности прігнічення актівності ферментів АОС у крови и у легень. Рівень СОД у сіроватці крови зніжувався на 23,5%, а у легень на 27,1%, каталази у сіроватці крови на 22,3%, у легень на 29,4% в порівнянні з інтактнімі тварин. У мікропрепаратах легень на 4 добу после зараження тварин разом з осередком злівної десквамативного-гнійної пневмонії, зустрічаліся осередки некрозу легеневої тканини, паренхіма легень булу інфільтрована еритроцитів и лейкоцитами.

На 10 добу после зараження прігнічена Активність антиоксидантних ферментів у сіроватці крови и в леген самців поступово відновлювалася. Так у легень Хворов самців Активність СОД в цею срок булу менше лишь на 35,2%, а каталази на 28,7%, а у сіроватці крови відповідно на 72,3 и 82,1% від показніків інтактних тварин. У цею ж годину у легень містілося на 179,4% більше ДК и 209,4% МДА, а у сіроватці крови відповідно на 121,9% більше ДК, на 160,9% МДА в порівнянні з інтактнімі тварин.

Таблиця 1
Вміст продуктів ПОЛ и Активність ферментів антиоксидантної системи у інтактних щурів. (M m, n = 20)

стати тварин

біо-

материал

ДК

нмоль / мл

(г)

МДА нмоль / мл (г)

СОД

у.о. / мл (г)

Каталаза в ерітроці-тах

м.о. / мл (г)

СОД / ДК

Самці

Сироватка крови

3,2 ± 0,1

4,6 ± 0,12

63,6 ± 3,1

18,4 ± 1

19,9 ± 0,9

Легені

12,6 ± 0,8

21,3 ± 1,2

120,3 ± 5,8

44,6 ± 2,1

9,5 ± 0,6 *

самки

Сироватка крови

3,5 ± 0,1

5,1 ± 0,11

72,9 ± 3,3

21,5 ± 0,9

20,8 ± 1 *

Легені

14,4 ± 0,4

24,3 ± 0,9

138,3 ± 3,7

51 ± 2,3

9,6 + 0,4 *

Примітка: * - р> 0,05 порівняно з інтактнімі самців.

Таблиця 2

Вміст продуктів ПОЛ и Активність ферментів антиоксидантної системи у щурів через 10 діб после зараження. (М ± m, n = 20)

стати тварин

біо-

материал

ДК

нмоль / мл (г)

МДА нмоль / мл (г)

СОД

у.о. / мл (г)

Каталаза м.о. / мл (г)

СОД / ДК

Самці

Сіроват-ка крови

7,1 ± 0,29

12 ± 0,38

46 ± 1,9

15,1 ± 0,68

6,5 ± 0,3

Легені

35,2 ± 1,0

65,9 ± 2,0

78 ± 3,5

31,8 ± 1,3

2,2 ± 0,1

самки

Сіроват-ка крови

5,8 ± 0,3

10,5 ± 0,29

64 ± 2,4

19 ± 0,8

11 ± 0,38

Легені

30 ± 1,3

52,2 ± 2,0

118,7 ± 5,1

44,7 ± 1,5

4 ± 0,11

Примітка: Різніця показніків у всех групах порівняння достовірна.

Вміст продуктів ПОЛ и Активність ферментів АОС у інтактних щурів та у тварин через десять діб после зараження представлені в табліці 1, 2.

У віщезазначеній период (через 10 діб после зараження) во время розрішення гострої пневмонії починалося Відновлення функціональної спроможності антиоксидантної системи, что супроводжували Зменшення вмісту у сіроватці крови и в леген продуктів ПОЛ в експериментальний тварин з ГП.

Так у самок, на 10 добу после зараження зменшуваліся розбіжності между Показники стану АОС в експериментальний тварин з ДП и інтактних тварин. Так, порівняно з останнімі у сіроватці крови самок на 10 добу, містілося на 65,7 и 105,9% більше ДК и МДА, а Активність СОД и каталази булу нижчих лишь на 12,2 и 11,6% відповідно. Водночас у легень рівень ДК и МДА БУВ віщим чем у інтактних тварин на 108,3 и 111,8%, а Активність СОД и каталази Залишайся прігніченою лишь на 14,2 и 12,4%. Отже во время розрішення гострої пневмонії відбувалося Відновлення функціональніх можливости ферментатівної ланки АОС, причому це Відновлення у самок Було більш інтенсівнім чем у самців, что супроводжували більш виразности позитивною дінамікою розрішення осередків гострої пневмонії.

Вивчення показніків ПОЛ та окремий ферментів АОС у сіроватці крови Хворов на пневмонію у Різні періоді розвитку захворювання показало, что на 1 добу (Ранній период розвитку захворювання) зростан вміст ДК и МДА на 64,6% и 69,6%; водночас підвіщувалась Активність каталази на 105,6% и СОД на 60,9% в порівнянні з контрольною групою. Це свідчіть про Достатньо функціональну здатність ферментатівної ланки АОС елімінуваті продукти ПОЛ у хворого на ДП в Ранній период ее розвитку (рис.1).

Через 4 доби від качана захворювання у сіроватці крови Хворов Виявлено подалі Збільшення уровня ДК на 85,1% и МДА на 71,6%. Разом з тім Активність каталази незначна зростан на 46,1%, а показатели СОД навпаки зніжувалісь на 20,3% в порівнянні з контрольними величинами.

Одержані результати дають можлівість вказаті на ті, что в середній период розвитку пневмонії (4 доба) відбувається подалі процес Утворення продуктів ПОЛ та незначна прігнічення ферментатівної ланки антиоксидантної системи (особливо СОД).

У пізній период формирование пневмонії (10 доба) у сіроватці крови Хворов продовжується Накопичення продуктів ПОЛ. Так у хворого в цею период містілося на 96% и 81,2% більше ДК и МДА в порівнянні з контрольними Показники здорових осіб. Водночас Активність каталази и СОД знаходится на Рівні контрольних величин у здорових осіб (рис.1). Визначили, что через 10 діб від качана захворювання Активність каталази и СОД зніжувалась на 49,3 и 41,7% в порівнянні з раннім періодом пневмонії.

Таким чином Вивчення показніків ПОЛ та окремий ферментів АОС у сіроватці крови Хворов на Гостра пневмонію показало зростання вмісту ДК и МДА в усі періоді розвитку захворювання та зниженя каталази и СОД на 10 добу розвитку захворювання и в порівнянні з раннім періодом захворювання, что свідчіть про Неоднозначність порушеннях Функціонування прооксидантно-антиоксидантної систем.

%

Мал. 1. функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи у крови Хворов на пневмонію в Різні періоді розвитку захворювання (в% від контролю).

На стан про- и антиоксидантних систем при ДП Суттєво вплівають площа запального Ураження легень и стати хворого. Виявлено, что у хворого на крупозна пневмонію растет рівень ДК и МДА на 89,6 и 80%, а Активність СОД и каталази відповідно зніжується на 51,5 и 50,9% порівняно з контрольною групою. Подібний напрямок змін відбувався у пацієнтів з вогнищевих пневмонією, но з однією відмінністю - меншим ступенів їх проявити. Так показатели ДК и МДА підвіщуються на 69,2 и 48%, а Активність СОД и каталази булу відповідно зниженя на 34,3 и 21,6% в порівнянні Із здоровими особами.

Проведені дослідження виявило, что у чоловіків Хворов на пневмонію містілося у сіроватці крови более ДК и МДА на 5,7 и 7,8% в порівнянні з жінкамі, хворими на пневмонію, а Активність СОД булу нижчих на 76% и каталази на 48,4 % в порівнянні з жінкамі. Це свідчіть про Вищі возможности ферментатівної ланки антиоксидантної системи утілізуваті продукти ПОЛ у жінок. Встановлен, что Ранній та середній періоді формирование хвороби НЕ супроводжували змінамі актівності АСТ и АЛТ (ЦІ показатели Залишайся на Рівні контрольних величин). Водночас Активність АСТ и АЛТ зростан у хворого на ДП в пізні періоді розвитку захворювання (відповідно на 124,3 и 150% в порівнянні з контролем).

Вивчення вмісту Деяк електролітів (калію, кальцію и натрію) у сіроватці крови Хворов на ДП показало, что у Ранній период розвитку захворювання Кількість калію, кальцію та натрію НЕ відрізнявся від контрольних величин ціх показніків у здорових осіб. Дослідження вмісту електролітів в крови на 4-5 добу хвороби виявило, что Із зазначеним трьох електролітів суттєвіх змін зазнаватися лишь натрій. Его рівень в цею период підвіщувався лишь на 10,5% порівняно з контрольними Показники. Пізній период розвитку пневмонії супроводжувався зростанням вмісту натрію на 21,4% та зниженя вмісту калію в крови на 43,1% в порівнянні з Показники у здорових осіб. Площа запального Ураження легень при ДП впліває на вміст як натрію, так и калію в крови Хворов и не віклікає змін уровня кальцію. Так у хворого на крупозна пневмонію спостерігається Підвищення вмісту натрію в крови на 19,1% та зниженя уровня калію на 40,9% в порівнянні з контролем.

Отже Вивчення трансаміназ и електролітів у сіроватці крови Хворов на пневмонію показало, что вміст АЛТ, АСТ, калію, натрію змінюється в залежності від ПЕРІОДУ розвитку захворювання та площади запального Ураження легенів. Зокрема у пацієнтів на крупозна пневмонію з пізнім періодом захворювання растет Активність трансфераз, наступає гіпернатріємія и гіпокаліємія.

Відомо, что фактори неспеціфічної резістентності відіграють важліву роль в протіінфекційному захісті організму. Поліморфно-ядерні лейкоцити є важлівімі спеціалізованімі клітінамі цієї системи. Тому визначення їх функціональної спроможності за Показник НСТ-тесту, ФАЛ, ППН, ППЛ у періферічній крови має важліве значення не только для того, щоб оцініті степень актівності запального процесса в легень, но и для визначення окремий ланок патогенезу розвитку гострої пневмонії.

Нами встановлен на Першу добу захворювання Підвищення НСТ-тесту, фагоцітарної актівності лейкоцітів (ФАЛ), показніків пошкодження нейтрофілів и лімфоцитів (ППН и ППЛ) у періферічній крови відповідно на 39,1, 16,6, 314 и 233,3% порівняно з контрольними Показники.

Одержані результати дають можлівість вказаті на ті, что в Ранній период розвитку захворювання на клітінному Рівні організму включаються неспеціфічні Механізми імунологічного захисту, но й водночас спостерігається їх дефектність. Пізніше на 4-5 добу пневмонії ЦІ показатели продовжувалі змінюватіся відносно контрольних у тому ж напрямку. Так вміст НСТ-тесту, ФАЛ, ППН и ППЛ перевіщував контрольні Величини здорових осіб відповідно на 45,6, 33,3, 140 и 366,6%, что свідчіть про ті, актівізація метаболічних процесів в нейтрофільних гранулоцитах відбувається поряд з процесами їх пошкодженню внаслідок антигенного перевантаження.

Через 8-10 діб від качана захворювання спостерігається подалі зростання НСТ-тесту на 54,3%, ФАЛ на 55,5% и при цьом показатели ППН и ППЛ зростан відповідно на 200 и 300% у періферічній крови Хворов на пневмонію порівняно з контрольними. Це дает змогу Висловіть мнение о том, что поліморфно-ядерні лейкоцити беруть активну участь в механізмах неспеціфічного захисту при ГП. Кроме того їх функціональний стан дозволяє Характеризувати степень запального Ураження легенів, а такоже візначіті стан неспеціфічніх механізмів імунологічного захисту при пневмонії в Різні періоді ее розвитку.

Схильність організму до різніх запальний процесів в легень та особливо їх клінічного перебігу повязані як відомо зі станом імунної системи. Тому визначення вмісту Т і В-лімфоцитів у крови Хворов на пневмонію у Різні періоді ее формирование, дозволити Певного мірою візначіті імунологічній статус пацієнта. Так нами Виявлено, что Ранній та середній періоді захворювання НЕ відзначаліся суттєвімі змінамі вмісту Т і В-лімфоцитів у крови Хворов на ДП (ЦІ показатели НЕ відрізняліся від уровня величин здорових осіб). Натомість дослідження Хворов через 8-10 діб від качана захворювання дозволило Встановити, что вміст Т-лімфоцитів зніжувався на 33,2%, а рівень В-лімфоцитів зростан на 63,6% порівняно з контролем, что свідчіть про стімуляцію гуморальної та прігнічення клітінної ланки імунологічного захисту.

Проведені дослідження, Які прісвячені вивченню вмісту Т і В-лімфоцитів у крови Хворов на пневмонію в залежності від площади запального Ураження в легень, показали, что ЦІ показатели змінюються різноспрямовано.Так при крупозній пневмонії спостерігається зниженя Т-лімфоцитів на 21,4% та Підвищення вмісту уровня В-лімфоцитів на 54% в порівнянні з контролем, а при вогніщевій пневмонії показатели Т-лімфоцитів такоже зніжувалісь на 19,1%, а В-лімфоцитів НЕ відрізнялісь від контрольних величин.

Таким чином одержані нами результати ма ють значення не только для визначення окремий ланок патогенезу ГП, ОЦІНКИ стану спеціфічної ланки імунітету, но и могут служити підґрунтям для призначення імунокорігуючої терапії на питань комерційної торгівлі етапах формирование захворювання.

Отже дана наукова робота є клініко-експериментального Досліджень, Пожалуйста виконан на різніх ієрархічніх рівнях (клітінному, органному, системному та організмовому) організму, доводити доля неспеціфічніх та спеціфічніх (іменних) клітінніх та гуморального механізмів у патогенезі пневмонії в Різні періоді ее розвитку.

Фактично материал дозволяє зясувати важліве значення процесів пероксидації ліпідів у патогенезі ГП в Ранні, Середні та пізні періоді розвитку захворювання, візначіті провідну роль функціонального стану прооксидантної и антиоксидантної ферментатівної систем у формуванні пневмонії, а такоже пошіріті уявлення про неспеціфічні та спеціфічні Механізми пошкодження та захисту при ГП в Різні періоді розвитку захворювання в залежності від статі хворого та площади запального Ураження легень.


ВИСНОВКИУ работе наведення теоретичне обґрунтування и нове вирішенню актуальної Наукової задачі, яка Полягає в поліпшенні діагностики пневмонії Шляхом дослідження функціонального стану неспеціфічної резістентності організму, клітінної та гуморальної ланок імунної системи, а такоже прооксидантно-антиоксидантної системи в патогенезі пневмонії, в залежності від періодів розвитку захворювання, площади запального Ураження легень та статі хворого.

1. встановлен провідна роль прооксидантних та антиоксидантних процесів в патогенезі формирование пневмонії, залежність їх стану від періодів розвитку захворювання, площади запального Ураження легень и статі.

2. Активність прооксидантно-антиоксидантної системи відповідно змінювалась в залежності від ПЕРІОДУ формирование пневмонії. У Ранній период (1 доба) спостерігається Збереження функціональної рівновагі про- и антиоксидантних систем; в середній период (4 доба) - прігнічення актівності ферментатівної ланки антиоксидантної системи (в основном у самців); в пізній период розвитку захворювання (10 доба) відбувається поступове Відновлення функціональніх можливости АОС (цею процес актівнішій у самок чем у самців).

3. У Хворов на ДП спостерігаються глібокі Порушення функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у Різні періоді ее розвитку. Ранній период характерізувався актівізацією процесів ПОЛ та компенсаторні підвіщенням актівності супероксиддисмутази и каталази; середній период супроводжувався подалі Накопичення продуктів ПОЛ та помірнім зниженя актівності ферментів АОС; пізній период захворювання характерізувався найвищу щабель пероксидації ліпідів, а показатели актівності СОД и каталази знаходится на Рівні контрольних величин.

4. Доведена пряма залежність показніків перекисного окиснення ліпідів и антиоксидантної актівності від площади запального Ураження легень та статі хворого. У Хворов на крупозна пневмонію чоловіків спостерігалась більш висока степень інтенсіфікації процесів ПОЛ та суттєвіше прігнічення ферментатівної ланки антиоксидантної захисту.

5. Виявлено доля неспеціфічніх и спеціфічніх клітінніх та гуморального іменних механізмів в патогенезі гострої пневмонії в Різні періоді розвитку хвороби в залежності від площади запального Ураження легень. Визначили зниженя уровня Т-лімфоцитів та зростання вмісту В-лімфоцитів у крови Хворов на ДП в пізньому періоді розвитку крупозної пневмонії, а в тій годину показатели пошкодження нейтрофілів и лімфоцитів, фагоцитарна Активність лейкоцітів, НСТ-тест Суттєво змінюваліся показатели неспеціфічного захисту поступово у всі періоді захворювання як при вогніщевій та крупозній пневмоніях з перевага у пізні періоді останньої.

6. Актівізація процесів ПОЛ у хворого на ДП відіграє суттєву роль у ініціюванні гіперферментемії, гіпернатріємії та гіпокаліємії, и відбіває наявність цього універсального патогенетичного механізму пошкодження легень в Різні періоді розвитку захворювання. Віщезазначені метаболічні Зсуви є важлівімі обєктівнімі крітеріямі ОЦІНКИ та прогнозування клінічного перебігу ГП и ефектівності запровадженої терапії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Поліянц І.В. Функціональний стан прооксидантно-антиоксидантних систем у сіроватці крови щурів при гострій пневмонії на четверту добу после інтраназального зараження культурою Staphylococcus aureus залежних від статі тварин // Одеський медичний журнал. - 2004. - №1 (81). - С. 37-38.

2. Регеда М.С., Поліянц І.В. Стан перекисного окиснення ліпідів та Активність антіокіслювальної системи у крови щурів при гострій пневмонії // Фізіологічній журнал. - 2004. - Т.50, №2. - С.111-113 (Внесок дисертант: проведено дослідження ДК, СОД и каталази в крови щурів, моделювання експериментальної пневмонії, оцінені результати и зроблені Висновки).

3. Поліянц І.В. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів и Активність ферментів антіокіслювальної системи у легеневій тканіні щурів при

гострій пневмонії у Ранні періоді розвитку захворювання // Фізіологічній журнал. - 2004. - Т.50, №3. - С. 44-46.

4. Регеда М.С., Поліянц І.В. Пневмонія: Монографія. - Львів: В-во "Сполом", 2004. - 79 с. (Внесок дисертант: проведено поиск и проаналізовано літературні джерела, підготовлено матеріал до друку).

5. Поліянц І.В. Особливості КЛІНІЧНОЇ характеристики Хворов на вогнищеву та крупозна пневмонії // Актуальні проблеми експериментальної та КЛІНІЧНОЇ медицини: Збірник наукових праць. - Львів, 2001. - Т. 3. - С.89-91.

6. Поліянц І.В., Регеда М.С. НСТ-тест в оцінці функціонального стану лейкоцітів при гострій пневмонії // Актуальні проблеми медицини, фармації та біології: Збірник наукових праць - Львів, 2003 - №1. - С.22-25. (Внесок дисертант: проведено визначення НСТ-тесту у крови Хворов на пневмонію, підготовлено матеріал до друку).

7. Поліянц І.В., Регеда М.С. Вміст Т і В-лімфоцитів у сіроватці крови при гострій позагоспітальній вогніщевій та крупозній пневмоніях // Матеріали VII МІЖНАРОДНОГО медичного конгресу студентів и молодих учених. - Тернопіль, 2003. - С.25. (Внесок дисертант: проведено обстеження Хворов и досліджено рівень Т і В-лімфоцитів крови при пневмонії, підготовлено матеріал до друку).

8. Регеда М.С., Фрайт В.М., Поліянц І.В. Рівень каталази в сіроватці крови Хворов на Гостра позагоспітальну пневмонію // Матеріали ІІІ зїзду фтізіатрів и пульмонологів України. - Київ, 2003. - С.312. (Внесок дисертант: проведено визначення каталази в крови Хворов и підготовлено матеріал до друку)

Анотація

Поліянц І.В. Патофізіологічні Механізми пневмонії на різніх етапах ее розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за фахом 14.03.04 - Патологічна фізіологія. Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2005.

У дисертації определена на підставі запровадження експериментального и клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ провідна роль функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної системи в патогенезі пневмонії в Різні періоді розвитку захворювання и доведено патогенетичне значення механізмів неспеціфічної резістентності організму и спеціфічного імунологічного захисту.

У работе доведено, что на 1, 4 та 10 доби розвитку пневмонії як в експеріменті, так и в клініці поступово наростають показатели ПОЛ (відповідно дієнові конюгаті на 64,6, 85,1, 96%, малонового діальдегід на 69,6, 71 , 6, 81,2%), Які досягають Найвищого величин у пізній период формирование хвороби, одночасно відбувається прігнічення актівності ферментів АОС (відповідно каталази на 105,6, 49,3, 46,1% супероксиддисмутази на 60,9, 41,7 , 20,3%), особливо в середній та пізній періоді розвитку пневмонії. Встановлен, что у чоловіків, Хворов на крупозна пневмонію спостерігається більш висока степень пероксидації ліпідів та суттєвіше прігнічення ферментатівної ланки АОС чем у жінок з вогнищевих пневмонією.

Автором Виявлено, что стан неспеціфічної резістентності організму та спеціфічного імунологічного захисту Залежить від ПЕРІОДУ розвитку захворювання та площади запального Ураження легенів - растет рівень В-лімфоцитів на 63,6% и зніжується вміст Т-лімфоцитів на 33,2% у крови Хворов з пізнім періодом формирование хвороби, при крупозній пневмонії, а показатели зростають фагоцітарної актівності лейкоцітів на 55,5%, НСТ-тесту на 54,3%, показатели пошкодження нейтрофілів и лімфоцитів відповідно на 200 и 300% в усі періоді захворювання з перевага у пізній. У работе показано, что актівізація процесів ПОЛ у хворого на ДП відіграє суттєву роль у ініціюванні гіперферментемії, гіпернатріємії та гіпокаліємії, и відбіває наявність цього універсального патогенетичного механізму пошкодження легень в Різні періоді розвитку захворювання. Віщевікладені метаболічні Зсуви є обєктівнімі крітеріямі ОЦІНКИ и прогнозування клінічного перебігу пневмонії та ефектівності проведеної терапії.

Ключові слова: Пневмонія, етапи, Механізми розвитку.

АНОТАЦІЯ

Поліянц І.В. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія. Одеський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України, Одеса, 2005.

У дисертації визначена на підставі проведених експериментальних і клінічних досліджень провідна роль функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної системи в патогенезі пневмонії в різні періоди розвитку захворювання і доведено патогенетичне значення механізмів неспецифічної резистентності організму і специфічної імунологічної захисту.

У роботі доведено, що на 1, 4 і 10 добу розвитку пневмонії, як в експерименті, так і в клініці поступово зростають показники перекисного окислення ліпідів (відповідно дієнових кон'югатів на 64,6, 85,1, 96%, малоновий діальдегід на 69, 6, 71,6, 81,2%), що досягають максимальних величин в пізній період формування захворювання, одночасно відбувається пригнічення активності ферментів антиоксидантної системи (відповідно каталази на 105,6, 49,3, 46,1%, супероксиддисмутази на 60,9 , 41,7, 20,3%), особливо в середні та пізні періоди розвитку пневмонії. Встановлено, що у хворих чоловіків з крупозної пневмонією спостерігається більш високий ступінь пероксидації ліпідів і пригнічення ферментативного ланки антиоксидантної системи ніж у хворих жінок з вогнищевою пневмонією.

Автором виявлено, що стан неспецифічної резистентності організму та імунної системи залежить від періоду розвитку захворювання та площі запального процесу легких - зростає рівень В-лімфоцитів на 63,6% і знижується вміст Т-лімфоцитів на 33,2% в крові хворих з пізнім періодом формування хвороби, при крупозної пневмонії, а показники зростають фагоцитарної активності лейкоцитів на 55,5%, НСТ-тесту на 54,3%, показники пошкодження нейтрофілів і лімфоцитів відповідно на 200 і 300% в усі періоди захворювання з перевагою в пізній.

В роботі показано, що активізація перекисного окислення ліпідів у хворих на пневмонію грає важливу роль у запуску і розвитку гіпернатріємії, гиперферментемии і гіпокаліємії і відображає наявність цього універсального патогенетичного механізму пошкодження легень в різні періоди розвитку захворювання.Вищевикладені метаболічні зрушення є важливими об'єктивними критеріями оцінки і прогнозування клінічного перебігу пневмонії та ефективності терапії.

Ключові слова: пневмонія, етапи, механізми розвитку.

SUMMARY

Poliyants IV Pathophysiological mechanisms of pneumonia on different phases of its development. - Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of medical sciences on speciality 14.03.04 - Pathological physiology. - Odessa state medical university. MHP of Ukraine, Odessa, 2004.

In the dissertation investigation of role and functional condition of prooxidant - antioxidant system in pneumonia pathogenesis by means of indexes determination of lipids peroxidation and antioxidant system activity in blood plasma and lungs, in the experiment, and in patients blood plasma in different periods of disease development and their influence study - upon nonspecific resistence condition of the organism and mans immune system.

In this work it was proved that on the first, fourth and tenth day of pneumonia development, as in experiment, just so -in clinics, the peroxide lipid oxydation indexes / dien conjugate on 64,6, 85,1, 96%, malonic dialdehide on 69,6, 71,6, 81,2% / grow, which reach their highest values, during the late period of disease formation, and simultaneously there happens the antyoxydant system ferments activity / catalase on 105,6, 49,3 , 46,1%, superoxyddesmutase on 60,9, 41,7, 20,3% / oppression, especially during middle and late periods of pneumonia development. It was estimated, that in men, with croupous pneumonia, there is observed the higher degree of lipids peroxidation and more essential oppression of antyoxydant system fermentative chain, than in women with focal pneumonia.

The author revealed, that nonspecific resistence condition of the organism and of immune system - depends period of disease development and size of inflammatory process in lungs - B-lymphocytes level grows on 63,6%, and T-lymphocytes content is lowered on 33, 2%, in blood of patients, with late period of disease formation in croupous pneumonia, and figures grow phahocytar activity of leucocity on 55,5%, NST-test on 54,3%, index of neutrophyles injury on 200%, and lymphocytes on 300% at all disease periods, prevailing during late stage. It was shown in the work that peroxide lipid oxydation activisation in the organisms inflammatory reaction playes an important pathogenetic role, as in the start, just so in development stage - of hypernatriemia, hyperfermentemia and hypopotassiemia.

Keywords: pneumonia, stage, mechanisms of development.

Підпісано до друку 05.04.2005 р.

Умовн.друк.арк. 0,9. Формат 60х90 / 16.

Друк різографічній.

Наклад 100 прим. Замовлення №386.

Віддруковано з готових діапозітівів

у малому приватному підприємстві "ВМС"

Україна, м. Львів, вул. Вузька, 3.

тел. / факс (032) 297-05-67

...........


  • Таблиця 1
  • Анотація
  • SUMMARY

  • Скачати 49.21 Kb.