Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у Хворов на цукровий діабет 2 типу Із Симптоматично псіхічнімі розладамі та у Хворов на шізофренію під Вплив псіхотропної терапії


    Головна сторінка

Скачати 10.65 Kb.
Дата конвертації13.08.2017
Розмір10.65 Kb.
Типавтореферат
еском періоді у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу // Наукові та Практичні проблеми ендокрінної патології в різніх вікових періодах: Матеріали наук.-практ. конфер. з міжнар. участю. Харків, 23-24 листопада 2006 р. - Харків, 2006. - С. 8-9. (Здобувачкою проведено обстеження хворого, встановлен Вплив ЦД на КЛІНІЧНІ прояви клімактерічного синдрому, визначили принципи їх терапії).

16. Земляніцина О.В. Визначення клініко-антропометричний показніків у хворого на цукровий діабет 2 типу Із Симптоматично розладамі психіки // Медицина третього тисячоліття: Зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених. Харків, 15-16 січня 2007. - Харків, 2007.- С. 44.

17. ДИНАМІКА уровня серотоніну та пролактину у хворого на цукровий діабет 2 типу Із Симптоматично розладамі психіки / Н.О. Кравчун, О.В. Земляніціна, І.І. Алексєєва, Т.Л. Архіпкіна // Експериментальна та клінічна ендокрінологія: від Теорії до практики (6 Данілевські читання): Матеріали наук.-практ. конф. Харків, 22-23 лютого 2007 р. Харків, 2007. - С. 70-71. (Здобувачкою оцінено роль серотоніну та пролактину у розвитку депресії у хворого на ЦД 2 типу).

Анотація

Земляніціна О.В. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у Хворов на цукровий діабет 2 типу Із Симптоматично псіхічнімі розладамі та у Хворов на шізофренію під Вплив псіхотропної терапії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокрінологія. - Державна установа "Інститут проблем ендокрінної патології ім. В.Я.Данілевського Академії медичних наук України ", Харків, 2008.

Дісертацію присвячено проблемі Підвищення ефектівності ПРОФІЛАКТИКИ та лікування порушеннях вуглеводного та ліпідного обміну у хворого на ЦД 2 типу Із Симптоматично розладамі психіки та у пацієнтів Із шізофренією. Показано взаємозвязкі между порушеннях вуглеводного та ліпідного гомеостазу у Хворов на шізофренію та видом проведеної псіхотропної терапії. Хворов на шізофренію, Які трівалій годину отримувалася психотропних терапію, віднесено до групи ризику относительно метаболічних порушеннях. Доведено негативний Вплив ІКТ на рівень секреції інсуліну, что дозволяє вважаті ІКТ Додатковий Чинник ризики ЦД у хворого на шізофренію. Розроблено діференційовані рекомендації з ПРОФІЛАКТИКИ порушеннях вуглеводного обміну у хворого на шізофренію.

У переважної більшості Хворов на ЦД 2 типу діагностовано сімптоматічні розладі психіки. Не виявлено негативного впліву короткочасного! Застосування психотропних ЗАСОБІВ на стан вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворого на ЦД 2 типу Із Симптоматично розладамі психіки. Розроблено основні принципи лікування Хворов на ЦД Із Симптоматично розладамі психіки, Які передбачають проведення цукрозніжуючої, гіпотензівної терапії Із Додатковий призначення препаратів, что гальмують Загальну симпатичну Активність або ма ють б 1 -спеціфічну Активність, призначення псіхотропної терапії Із урахуванням особливо псіхічного стану та препаратів метаболічної Дії.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, гормонально-метаболічний гомеостаз, вуглеводній обмін, ліпідній обмін, моноамінергічна система, сімптоматічні психічні розладі, психотропних терапія.

АНОТАЦІЯ

Земляніцина О.В. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія. - Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Академії медичних наук України ", Харків, 2008.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності профілактики і лікування порушень вуглеводного і ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у пацієнтів з шизофренією. На першому етапі було обстежено 75 хворих жіночої статі з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу в стані медикаментозної субкомпенсації, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в клініці Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України: 1) першу групу (Д1) склали хворі з психічними порушеннями, терапія яких проводилася з використанням адеметіоніна (18 осіб); 2) у другу групу (Д2) було включено 26 пацієнток з психічними порушеннями, які отримували терапію стандартними психотропними препаратами (гідазепам, амітриптилін, тіоридазин); 3) третю групу (Д3) склали 22 хворі з психічними порушеннями, яким не проводилася корекція психотропними препаратами; 4) у четверту групу (Д4) було включено дев'ять пацієнток без психічних порушень, що не отримували психотропну терапію. На другому етапі роботи було обстежено 74 хворих жіночої статі з діагнозом параноїдна шизофренія, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Харківській міській клінічній психіатричній лікарні №15. Вони були розділені на групи в залежності від особливостей проведеної раніше терапії: 1) першу групу (Ш1) склали 37 пацієнток, лікування яких проводилося з використанням в анамнезі ІКТ в поєднанні з прийомом стандартних психотропних препаратів; 2) друга група (Ш2) була сформована з 37 пацієнток, які отримували лікування тільки психотропними препаратами; 3) в контрольну групу (ШК) увійшли 25 психічно здорових жінок, які не отримували психотропної терапії.

Всіх пацієнток обстежили клінічним методом, провели антропометричні вимірювання, оцінку показників гемодинаміки, вегетативного статусу, аналіз показників вуглеводного, ліпідного спектра крові, С-пептиду, рівня ендотеліну-1 в плазмі крові, загального білірубіну, тимолової проби, креатиніну і сечовини крові, протеїнурії. Проводилось визначення катехоламінів (адреналіну і норадреналіну в добовій сечі), серотоніну і пролактину крові. Психодіагностичне обстеження включало оцінку рівня депресії і тривоги за методиками HADS, Шихана, Спилбергера-Ханіна та оцінку суб'єктивного якості життя хворих.

На підставі проведеного дослідження виявлено взаємозв'язку між порушеннями вуглеводного і ліпідного гомеостазу у хворих на шизофренію і видом проведеної психотропної терапії. У хворих на шизофренію, тривалий час отримували психотропну терапію, виявлено переважання абдомінального ожиріння, дисліпідемії, симпатикотонии, що лежать в основі метаболічних порушень. Доведено негативний вплив ІКТ на рівень секреції інсуліну, що дозволяє вважати ІКТ додатковим фактором ризику цукрового діабету у хворих на шизофренію. На підставі проведеного дослідження розроблено диференційовані рекомендації щодо профілактики порушень вуглеводного обміну у хворих на шизофренію.

У переважної більшості обстежених хворих на ЦД 2 типу діагностовано симптоматичні розлади психіки, перш за все у вигляді тривожних і депресивних порушень, що необхідно враховувати при лікуванні цих пацієнтів. Встановлено наявність зворотних кореляційних зв'язків між рівнем серотоніну і показниками тривоги і депресії, що свідчить про важливу роль серотоніну в виникненні депресії у хворих на ЦД 2 типу і визначає застосування в їх комплексній терапії серотонінергічних антидепресантів. Виявлено, що застосування психотропних препаратів короткими курсами не тільки не робить негативного впливу на стан вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на ЦД 2 типу із симптоматичними психічними розладами, а й сприяє підвищенню якості лікування цих пацієнтів шляхом поліпшення комплайенса.

Розроблено основні принципи лікування хворих на ЦД 2 типу із симптоматичними психічними розладами: цукрознижувальна терапія, спрямована на компенсацію порушень метаболічних показників і попередження ризику ускладнень захворювання, адекватна гіпотензивна терапія з додатковим призначенням препаратів, що пригнічують загальну симпатичну активність або мають б 1 -специфічні активність, психотропна терапія з урахуванням особливостей психічного стану, препарати метаболічної дії.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, гормонально-метаболічний гомеостаз, вуглеводний обмін, ліпідний обмін, моноаминергических система, симптоматичні психічні розлади, психотропна терапія.

ANNOTATION

Zemlyanitsyna О.V. Features of hormon-metabolic homeostasis in patients suffered from diabetes mellitus type 2 with symptomatic mental disorders and in patients with schizophrenia under psychotropic therapy . - Manuscript.

The thesis for the degree of Candidate of medical science on the specialty 14.01.14 - endocrinology. - The State institution "VJ Danilevsky Institute of Problems of Endocrine Pathology at the Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv, 2008.

The thesis is devoted to the problem of improvement of prophylaxis and treatment of carbohydrate and lipoid metabolism disorders in the patients with diabetes mellitus type 2 and the patients with schizophrenia. The interrelations between disorders of carbohydrate and lipoid homeostasis in the patients with schizophrenia and the type of psychotropic therapy were shown. The patients with schizophrenia who received long-time psychotropic therapy include in risk group for metabolic disorders. The negative influence of insulin-coma therapy on the insulin secretion was proved. The differential recommendations for the prophylaxis of carbohydrate metabolism disorders in the patients with schizophrenia were worked out.

The symptomatic mental disorders were diagnosed in the majority of patients with diabetes mellitus type 2. There werent found negative influence of short-time psychotropic therapy on carbohydrate and lipoid metabolism in the patients with diabetes mellitus type 2 and symptomatic mental disorders. The main principles of treatment those patients were worked out : glucose-decreasing, hypotension therapy with use of blockers of general sympatic activity or drugs , which have б 1 _specific activity, psychotropic therapy and metabolic drugs.

Key words: diabetes mellitus type 2, hormon-metabolic homeostasis, carbohydrate metabolism, lipoid metabolism, monoaniergic system, symptomatic mental disorders, psychotropic therapy.


ПЕРЕЛІК умовних Позначення, СКОРОЧЕННЯ І термінів

ІКТ - інсулінокоматозна терапія

ХС ЛПВЩ - холестерин ліпопротеїдів вісокої щільності

ЦД - цукровий діабет
...........


  • Анотація
  • Ключові слова
  • ANNOTATION
  • ПЕРЕЛІК умовних Позначення, СКОРОЧЕННЯ І термінів

  • Скачати 10.65 Kb.