Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовкі перед допоміжнімі репродуктивного технологіямі у жінок з патологією щітоподібної залоза


    Головна сторінка

Скачати 16.47 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір16.47 Kb.
Типавтореферат
/ B>

1. З Огляду на Існування анатомо-функціональніх порушеннях репродуктівної системи та зниженя ефектівності лікування безплідності методиками ДРТ у жінок з патологією ЩЗ, Сейчас контингент пацієнток слід відносіті до групи ризику относительно зниженя фертільності та Проводити поглиблення обстеження на предмет своєчасного Виявлення дисгормональних розладів.

2. Всім жінкам з ендокріннімі формами безплідності, а самє гіперпролактінемією, полікістозом яєчніків та недостатністю лютеїнової фази рекомендується скрінінгове обстеження стану ЩЗ для Виявлення аутоімунного тіреоїдіту та гіпотіреозу. При плануванні лікування безплідності методами ДРТ рекомендується Проводити скринінг прісутності Антитіл до тіреопероксідазе як незалежного маркера Невдача таких програм.

3. ВРАХОВУЮЧИ високий рівень мультіфолікулярніх відгуків у жінок з гіпотіреозом, як некорігованім, так и на тлі аутоімунного тіреоїдіту, при індукції овуляції слід застосовуваті мінімальні дозуюч кломіфенцітрату з метою Запобігання багатоплідній вагітності у разі одночасної овуляції всех фолікулів. У звязку з ризико розвитку синдрому гіперстімуляції яєчніків у пацієнток з гіпотіреозом, як некорігованім, так и на тлі аутоімунного тіреоїдіту, ми Рекомендуємо прізначаті Їм мінімальні дозуюч гонадотропінів.

4. У лікувально-профілактичний комплекс передгравідарної підготовкі жінок з аутоімуннім тиреоїдитом кроме базової етіопатогенетічної терапії (селен, фізіотерапевтічні заходь: мікрохвильова резонансна терапія, ультрафонофорез з гідрокортізоном місцево на щітоподібну залоза, - а такоже еутірокс за умов гіпотіреозу) іншим етапом доцільно включать препарати, что містять селектівні гестагени (дуфастон) при гіпотіреозі та комбіновані естроген-гестагенні препарати з натуральними естрогенами та селективного гестагенами (фемостон) при еутірео зі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Вороненко Н.Ю. Агоністі та антагоністі гонадотропін-рилізинг гормону в різніх протоколах допоміжніх репродуктивних технологій // Збірник наукових праць співробітніків КМАПО ім. П.Л. Шупика. - Київ. - 2005. - Випуск 13 (частина 3). - С. 184 - 191.

2. Дахно Ф.В., Вороненко О.Ю., Вороненко Н.Ю. Особливості допоміжніх технологій у жінок з тіреоїдною патологією // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 2005. - №3. - С. 98-101. (Особисто автором проводівся огляд та переклад літературних джерел, статистична обробка, узагальнення та аналіз Даних, підготовка до друку).

3. Касянчук Н.Ю. Стан репродуктівної системи в жінок з автоімуннім тиреоїдитом // Репродуктивне здоровя жінки. - 2008. - №1. - С. 144-148

4. Касянчук Н.Ю., Аветисьян К.Л., Захарцева Л.М. Анатомо-функціональні Особливості лютеїнової фази менструального циклу у жінок з аутоімуннім тиреоїдитом на фоні еутиреозу // Український медичний часопис. - 2008. - №2 (64). - С. 123-127 (автором особисто забезпечен огляд літературних джерел, Виконання КЛІНІЧНОЇ части роботи, забір біологічних аспіраційних матеріалів, аналіз результатів, формулювання практичних рекомендацій).

5. Касянчук Н.Ю., Гульчій М.В., Грубнік Т.Ю. Обґрунтування системи передгравідарної підготовкі жінок з автоімуннім тиреоїдитом на тлі еутиреозу // Репродуктивне здоровя жінки. - 2008. - №2 (36). - С. 164-168 (автором віконувався огляд літератури, клініко-інструментальне обстеження хворого, узагальнення та аналіз результатів, підготовка статті до друку).

6. Висновок (решение) про видачу деклараційного патенту на корисностей модель. u2008 03257 Україна МПК (2006) G01 N33 / 49, A61 B17 / 42. Способ лікування репродуктівної системи у жінок з патологією щітовідної залоза / Вдовиченко Ю.П., Касянчук Н.Ю. (UA). - Заявнику и власник деклараційного патенту - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. - № u2009 03257; заявл. 14.03.08 (автором предложено ідея, проведений поиск прототіпів, оформлена заявка на Винахід).

7. Вороненко Н.Ю. Віношування вагітності после использование допоміжніх репродуктивних технологій у жінок з гіпофункцією щітоподібної залоза // Матеріали Міжнародної Наукової конференции студентов, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні проблеми КЛІНІЧНОЇ та теоретичної медицини", прісвяченої Дню науки в Україні. - Суми. - 2005. - С. 106-107.

8. Вороненко Н.Ю. Особливості допоміжніх репродуктивних технологій у жінок з гіпофункцією щітоподібної залоза / 66-а наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Досягнення сучасної медицини" / Львів. - 2005.

Анотація

Касянчук Н.Ю. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовкі перед допоміжнімі репродуктивного технологіямі у жінок з патологією щітоподібної залоза. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.01. - акушерство и гінекологія. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2008.

Робота Присвячую харчування діагностики, тактики ведення та передгравідарної підготовкі при жіночій безплідності на тлі тіреоїдної патології.

Встановлен, что Питома вага тіреоїдної патології в структурі жіночої безплідності ставити 16,3%, при цьом на тактику ведення та результатівність методів допоміжніх репродуктивних технологій вплівають некорігованій гіпотиреоз та аутоімунний тиреоїдит, даже при еутіреозі.

У пацієнток Із патологією щітоподібної залоза частота Настанов вагітності после ДРТ вдвічі менше від відповідного сертифіката № у жінок без тіреоїдної патології, та Виявлено, что зі збільшенням уровня Антитіл до тіреопероксідазе відбувається погіршення репродуктивного прогнозу.

В Основі розвитку порушеннях фертільності у жінок з АІТ та еутиреозом лежить зниженя якості оогенезу на тлі овуляторним менструальному ціклів, что виробляти до недостатності лютеїнової фази. Це підтверджується нормальними рівнямі гонадотропінів, Зменшення концентрації естрадіолу та соно-Розмірів домінантного фолікула, гіполютеїнізмом, Зменшення соно-діаметрів жовтого тела, а такоже Виявлення морфофункціональних ознака недостатності лютеїнової фази.

Гормональні характеристиками аутоімунного тіреоїдіту на тлі гіпотіреозу є Підвищення уровня пролактину крови з пролактин-залежних гіпоплазією ендометрію, а такоже Збільшення гонадотропного індексу. Клінічно це супроводжується олігоменорею та мультіфолікулярною структурою яєчніків при УЗ-дослідженні и может розглядатісь як ознака розвитку полікістозу яєчніків.

Виявлено, что перебіг первого триместру вагітності после ДРТ у жінок з тіреоїдною патологією Частіше супроводжується розвитку ускладнень, чем у жінок без патології щітоподібної залоза.

Доведена доцільність! Застосування діференційованого підходу у передгравідарній підготовці жінок з еу- та гіпотіреозом на тлі аутоімунного тіреоїдіту на основе двохетапного! Застосування тіреоїдніх гормонів, селену та немедикаментозних фізіотерапевтічніх процедур (мікрохвільової резонансної терапії та місцевого ультрафонофорезу з глюкокортікоїдамі), а такоже естроген-гестагенних або суто гестагенних гормональних препаратів.

Ключові слова: лікування безплідності, Допоміжні репродуктівні технології, аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпофізарно-яєчніковій гомеостаз, неадекватно оогенез, полікістоз яєчніків, передгравідарна підготовка.

АНОТАЦІЯ

Касянчук Н.Ю. Наукове обгрунтування методів предгравидарной підготовки перед використанням допоміжних репродуктивних технологій у жінок з патологією щитовидної залози. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця, Київ, 2008.

Робота присвячена питанням діагностики, тактики ведення та предгравидарной підготовки при жіночому безплідді на тлі тиреоїдної патології.

В ході дослідження проведено ретроспективний аналіз медичних карт проходять лікування безпліддя пацієнток, в ході якого виявилося, що в структурі жіночого безпліддя частота патології щитовидної залози складає 16,3%. При цьому найбільший вплив на тактику ведення та результативність допоміжних репродуктивних технологій мають некорегірованний гіпотиреоз і аутоімунний тиреоїдит, навіть при еутиреозу.

Також виявлено, що частота настання клінічної вагітності після допоміжних репродуктивних технологій в розрахунку на проведені ембріотрансфер в два рази нижче у жінок з патологією щитовидної залози, порівняно з такою у паціеток без тиреоїдної патології. При цьому встановлена ​​статистично значуща зворотній кореляційний зв'язок між підвищенням концентрації антитіл до тіреопероксідазе понад 1000 МО / мл і рівнем успішних спроб IVF (r = -0,511 ± 0,113; р <0,01).

Встановлено, що у жінок з аутоімунним тиреоїдитом на фоні еутиреозу спостерігаються овуляторні менструальні цикли з недостатністю лютеїнової фази внаслідок недосконалого оогенезу. Підтвердженням цьому є зниження рівня естрогенів (р <0,001) і середніх ехоскопіческіе розмірів домінантного фолікула при нормальних концентраціях гонадотропінів в фолікулярного фазі циклу; гиполютеинизма (р <0,001) на тлі зменшення середніх соно-діаметрів жовтого тіла (р <0,001) у ІІ фазі циклу, а також наявність в ендометрії морфофункціональних ознак недостатності лютеїнової фази.

При аутоімунному тиреоїдиті, що супроводжується гіпотиреозом, виявлена ​​гиперпролактинемия (р <0,001), а також збільшення значення гонадотропного індексу (р <0,001), що, поряд з клінічними проявами олигоменореи і соно-ознаками мультіфолікулярних яєчників, може трактуватися як тенденція до розвитку полікістозу яєчників.

Аналіз взаємозв'язку тиреоидного і гіпофізарно-яєчникового гомеостазу у жінок з патологією щитовидної залози показав, що зниження сироваткової концентрації прогестерону призводить до збільшення рівня антитіл до тиреопероксидази (r = -0,606 ± 0,099, р <0,001), при чому наявність цієї зворотної кореляційної зв'язку підтверджується також зниженням концентрації згаданих антитіл на тлі прийому дидрогестерону (р <0,05).

Результати аспіраційної біопсії ендометрія гістологічно підтверджують у жінок з еутиреозу на тлі аутоімунного тиреоїдиту наявність недостатності лютеїнової фази (відставання морфологічної структури ендометрія від реального дня циклу на 2,8 ± 0,2 дня), викликаної як гиполютеинизма, так і зменшенням експресії стероїдних рецепторів.

Морфофункціональної характеристикою стану ендометрію жінок з аутоімунним тиреоїдитом і гіпотиреоз є наявність пролактин-залежною гіпоплазії, що підтверджується відсутністю порушень локальної експресії рецепторів ендометрію до яєчникових гормонів при підвищених рівнях естрогенів.

Особливістю першого триместру вагітності після допоміжних репродуктивних технологій є наявність ускладнень перебігу цього періоду у 66,7% жінок з тиреоїдною патологією, що статистично достовірно вище за аналогічний показник у пацієнток без патології щитовидної залози (28,6%; р> 0,05).Слід зазначити, що загроза переривання спостерігалася у 40,0%, мимовільний аборт - у 13,3% і мимовільна редукція одного плоду з двійні - також у 13,3% жінок з тиреоїдною патологією.

Патогенетично обгрунтований, розроблений і апробований двоетапний диференційований комплекс лікувально-профілактичних засобів перед- гравідарної підготовки жінок з патологією щитовидної залози на основі застосування левотироксину, селену, немедикаментозних методів: мікрохвильової резонансної терапії та місцевого ультрафонофореза з глюкокортикоїдами, - а також естроген-гестагенних або суто гестагенних препаратів з селективними гестагенами. Застосування такого комплексу забезпечує підвищення якості оогенезу з компенсацією недостатності лютеїнової фази у жінок з еутиреозу, а також зменшення клінічних, лабораторних та ультразвукових ознак полікістозу яєчників у пацієнток з гіпотиреозом на тлі аутоімунного тиреоїдиту.

Ключові слова: лікування безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпофізарно-яєчниковий гомеостаз, неадекватний оогенез, недостатність лютеїнової фази, полікістоз яєчників, передгравідарної підготовка.

SUMMARY

Natalia Kasianchuk. Scientific validation of preconceptive care methods before applying assisted reproduction technologies in women with thyroid lesions . - Manuscript.

Thesis for a Doctor of Philosophy degree in medicine in specialty 14.01.01 - obstetrics and gynecology. - OO Bogomolets Memorial National Medical University, Kyiv, 2008.

The study is dedicated to the issues of diagnostics, care tactics and preconceptive preparation in infertility associated with thyroid disorders.

It is determined that uncorrected hypothyroidism and autoimmune thyroiditis, even euthyroid, influence the care tactics and effectiveness of assisted reproductive technologies (ART).

In patients with thyroid lesions, the clinical pregnancy rate after ART is twice lower than that in women without thyroid disorders, and it is discovered that the reproductive forecast worsens with growing levels of thyreoperoxidase antibodies.

Fertility disorders in women with euthyroid autoimmune thyroiditis are caused by the decreased quality of oogenesis at the background of ovulatory cycles, which leads to luteal phase deficiency. This is confirmed by normal levels of gonadotropins, lower concentration of estradiol and smaller ultrasonic dimensions of the dominant follicle, hypoluteinism, smaller ultrasonic dimensions of the corpus luteum, as well as by morpho-functional signs of luteal phase deficiency.

Hormonal feature of autoimmune thyroiditis at the hypothyroid background is increased serum prolactin level and prolactin-dependent hypoplasy of endometrium, as well as increased gonadotropic index accompanied by oligomenorrhea and multi-follicular structure of ovaries at an ultrasound examination, and can be seen as signs of cystic ovaries development.

It is found that the first pregnancy trimester after ART in women with thyroid lesions is more often complicated than in women without thyroid disorders.

Reasonability of differentiated approach to preconceptive care of women with eu- and hypothyroid autoimmune thyroiditis is proved, based on the two-stage treatment with thyroid hormones, selenium and non-pharmaceutical physiotherapeutic procedures (microwave resonance therapy and local ultraphonophoresis with corticosteroids), as well as with estrogen / gestagen and gestagen only hormonal medications.

Keywords: infertility treatment, assisted reproduction technologies, autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, pituitary-ovarian homeostasis, inadequate oogenesis, luteal phase deficiency, cystic ovaries syndrome, preconceptive care.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

а-ГнРГ - агоністі гонадотропін-рилізинг гормону

АІТ - аутоімунний тиреоїдит

ант-ГнРГ - антагоністі гонадотропін-рилізинг гормону

Ат-ТПО - антитіла до тиреопероксидази

ДРТ - Допоміжні репродуктівні технології

КГ - контрольна група

НЛФ - недостатність лютеїнової фази

ОГ - основна група

ПП - передгравідарна підготовка

ПРЛ - пролактин

ТТГ - тиреотропний гормон

УЗД - ультразвукове дослідження

ЩЗ - щітоподібна залоза

E 2 - естрадіол

ER - рецептори ендометрію до естрогенів (estrogen receptors)

ICSI - інтрацітоплазматічна інєкція сперматозоїда (intracytoplasm sperm injection)

IVF -запліднення ін вітро (in vitro fertilisation)

P - прогестерон

PR - рецептори ендометрію до прогестерону (progesterone receptors)

...........


  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • SUMMARY
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 16.47 Kb.