Морфологічна порівняльна характеристика хірургічніх способів корекції портальної гіпертензії


    Головна сторінка

Скачати 55.45 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір55.45 Kb.
Типавтореферат

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.Пирогова

На правах рукопису

Дусик АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 611-018.5: 616.351-089

МорфОЛОГІЧНА Порівняльна характеристика ХІРУРГІЧНІХ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

(експериментальне дослідження)

14.03.01 - нормальна анатомія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Вінниця - 2008

Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор Костюк Григорій Якович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри топографічної анатомії та оператівної хірургії.

Офіційні опоненти:

- доктор медичний наук, професор Гунас Ігор Валерійович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач науково - дослідного центру;

- доктор медичний наук, професор Гнатюк Михайло Степанович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри загальної та оператівної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ортопедією.

Захист дисертації відбудеться "12" червня 2008 року о "14 00" годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Автореферат розісланій "8" травня 2008 року.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент О.В. Власенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність проблеми обумовлена ​​постійнім зростанням числа Хворов на вірусній гепатит, цироз, зловжіванням сильно-діючімі лікарськімі засоби, погіршенням екологічної обстановки, а такоже такими соціальнімі недугами, як алкоголізм та наркоманія (Григоров Ю.Б., 2003; Лапшин А.В., 2003 ; Левітан Б.Н. Із співав., 2002).

Як ні за жодних хірургічному захворюванні НЕ предложено такой Великої кількості операцій, як при портальній гіпертензії (ПГ) (Зурбаев Н.Т. Із співав., 2005; Мішина Т.П., 2002; Mamiya Y., 2004). Чим и підкреслюється Надзвичайна складність цієї проблеми та важкий шлях розвитку хірургічного лікування цього захворювання від простої пункції до таких складних операцій, як портокавальні анастомозу (Шерцінгер С.Б., 2007; Петровський Б.В. Із співавт., 1994; Еміліо Італа, 2006 ) та пересадка печінкі (Саєнко В.Ф., Котенко О.Г., 2004; Jain A., 2000). Розробка Нових ефективних методик у лікуванні ПГ є суттєвою задачею для хірургічної гепатології (Зурбаев Н.Т., Ерамішанцев А.К., 2004; 2007; Русин В.І., 2002).

Відомо такоже и, что перебіг ПГ Частіше має тотальний характер з залучених у коло патологічніх порушеннях Усього судинного русла, что Належить до басейну ворітної вени. До того ж основні Порушення гемодинаміки и морфофункціональні Зміни в мікроціркуляторному руслі відбуваються в органах черевної порожніні (Гайворонський І.В., 1990; Дискін Е.А., Гайворонський І.А., 1997; Зеляк В.Л. Із співавтор., 2003 ).

Аналіз Даних сучасної літератури свідчіть про ті, что незважаючі на багаточісельні дослідження, Які стосують хірургічного лікування ПГ, залішається невісвітленім питання морфологічніх змін ОРГАНІВ черевної порожніні при ее хірургічній корекції (Ковальський М.П., ​​1992). У розвитку та перебігу ПГ велика роль відводілась стану нірок (Лапчинська І.І. Із співавт., 2005; Aydogdu S., 2004; Biswas KD, 2002; Kramer L., Horl WH, 2002). Проти слід зауважіті, что дані авторизованого, в основному, Вивчай функціональні Зміни у Нирко при ПГ, не звертаючи уваги на морфологічні прояви после ее хірургічної корекції, особливо на їх дінаміку.

Перспективним напрямком, на мнение багатьох авторів, слід вважаті подалі поиск та експериментальне обґрунтування оптимального методу лікування, визначення відповідного оперативного втручання та прогнозування результатів хірургічного лікування, Які тісно повязані з більш чіткою и правильною інформацією про Поняття Глибинне Ураження паренхімі печінкі та других ОРГАНІВ черевної порожніні, ОЦІНКИ можливий організму в цілому.

Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Тема дисертації ЗАТВЕРДЖЕНА вчений радою медичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України (протокол №4 від 17.03.2005) и проблемною комісією МОЗ и АМН України "Морфологія людини" (протокол №67 від 29 червня 2005 року).

Дісертаційна робота Виконала відповідно до плану наукових досліджень кафедри оператівної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова и є фрагментом планової Наукової роботи "Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів в організмі при захворю-ваннях ОРГАНІВ черевної порожніні, малого тазу та клініко-експериментальне обґрунтування Нових способів хірургічного лікування" (№ державної реєстрації 0104U002842). У процесі ее Виконання автор провів дослідження ОРГАНІВ черевної порожніні при ПГ та при ее хірургічній корекції.

Мета дослідження. Встановити Особливості морфофункціональних змін в органах черевної порожніні при порівнянні різніх методів корекції портальної гіпертензії.

Задачі дослідження:

1. Встановити Особливості морфофункціональних змін в органах черевної порожніні при портальній гіпертензії.

2. Візначіті морфофункціональні Зміни в органах черевної порожніні после корекції портальної гіпертензії резекцією тонкої кишки.

3. Дослідіті морфологічні Зміни в органах черевної порожніні после корекції портальної гіпертензії накладанням спленоренальний анастомозу.

4. Візначіті морфофункціональні Зміни в органах черевної порожніні при віконанні спленоренальний анастомозу с помощью власної методики.

5. Провести порівняльну характеристику морфофункціональних змін при хірургічніх способах корекції портальної гіпертензії.

Обєкт дослідження: портальна гіпертензія.

Предмет дослідження: морфофункціональні Зміни ОРГАНІВ при портальній гіпертензії та ее хірургічній корекції.

Методи дослідження: морфологічні (макроскопічній, мікроскопічній, морфометричних), Які дозволили Встановити структурні Зміни в органах черевної порожніні. Функціональнім методом визначавши ШВИДКІСТЬ обємного кровотоку у ворітній вені, лещата у ворітній та нірковіх венах; статистичний - для обєктівізації одержаних кількісніх Даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в дінаміці проведено дослідження гістологічного стану нірок при різніх способах хірургічної корекції ПГ. Встановлен, что у Перші місяці после корекції ПГ Формування спленоренальний анастомозу (СРА) у лівій нірці переважають процеси склерозу, у правій нірці - гіпертрофічні. При даній форме корекції ПГ через 6 місяців від качана експеримент Виявлено значний більшій розвиток елементів сполучної тканини у тканинах лівої нирки.

Вперше розроблено та морфофункціонально обґрунтовано для корекції венозного тиску у ворітній вені при ПГ новий способ СРА, Який запобігає значному зниженя тиску в лівій нірці, регулює порційність надходження крови у ліву ніркову вену, что, у свою черга, веде до Збереження функціонального стану паренхімі нирки.

Вперше на основе морфологічніх та морфометричних характеристик встановлен оптимальну довжина тонкої кишки (ТК) для корекції ПГ. Визначили дінаміку гістологічніх змін в органах черевної порожніні при даного способі корекції ПГ, яка дает можлівість Зберегти блізькі до норми Параметри гемодинаміки у портальній системе та запобігті морфологічнім змінам в органах черевної порожніні.

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи дозволили доповніті Відомості про патогенез морфологічніх змін у органах черевної порожніні при ПГ.

Отрімані дані могут буті вікорістані для розробки Нових методів лікування ПГ, а такоже складуть основу для більш раціонального та патогенетично обґрунтованого Вибори показів до оперативного лікування та Вибори способу хірургічної корекції ПГ.

Матеріали про структурні Зміни в органах черевної порожніні при різніх способах хірургічної корекції ПГ могут Сприяти оцінці клінічніх, гемодинамічних, біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, Формування морфологічніх класіфікацій, патогенетичної направленості лікувальніх та реабілітаційніх ЗАХОДІВ.

Наукові результати дисертації впроваджені в програму навчального процесса та для использование в Науковій работе на кафедрах анатомії людини, госпітальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, на кафедрах оператівної хірургії та топографічної анатомії Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Дніпропетровської державної медичної академии, Донецького державного медичного університету, Одеського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно Здійснено інформаційний пошук, аналіз джерел Наукової літератури, определена Актуальність проблеми, сформульовані мета та задачі дослідження, обґрунтовано вибір методів дослідження. Здобувачем особисто виконан експериментальне моделювання портальної гіпертензії та ее хірургічна корекція, Зроблено статистичний аналіз результатів, сформульовано основні теоретичні та Практичні положення роботи.

Спільно зі співробітнікамі науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Здійснено морфологічні та морфометричні дослідження. Здобувачем особисто напісані всі розділи дисертації. Аналіз та узагальнення одержаних результатів, обґрунтування вісновків проведено спільно з науковим керівніком. У наукових праць, опублікованіх у співавторстві, Використано фактичність материал, отриманий дисертант у процесі Виконання ДОСЛІДЖЕНЬ.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи виклади в доповідях та обговорено на: 11-й науково-практічній конференции молодих вчених та фахівців (Вінниця, 2005); Всеукраїнській науково-практічній конференции «Сучасні проблеми морфології» (Полтава, 2006); 4-у Національному конгресі АГЕТ (Сімферополь, 2006); 3-х Пироговського читання (Вінниця, 2006); 3-й Міжнародній Науковій конференции студентов та молодих вчених «Молодь та медична наука на качана 21 століття» (Вінниця, 2006); науково-практічній конференции «Актуальні питання медицини залізничного транспорту» (Вінниця, 2006); 1-у Всеукраїнському конгресі дитячих хірургів (Вінниця, 2007); 3-х Скліфосовськіх читання (Полтава, 2007); на 13-й науково-практічній конференции молодих вчених та фахівців (Вінниця, 2007).

Публікації.За матеріалами дисертації Опубліковано 9 наукових праць, Які Повністю відображають Зміст проведеного дослідження. Отримав 1 патент на корисностей модель. 5 статей Опубліковано в наукових журналах, рекомендованих ВАК України.

Структура и обєм дисертації. Матеріал дисертації виклади на 222 страницах, з них 173 - основного тексту. Дисертація складається зі вступления, 6 розділів: Огляд літератури, матеріалів та методів дослідження, чотірьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів, вісновків, списку використаних джерел, Який містіть 336 бібліографічніх опісів, з них 253 вікладені кирилиця, 83 латиницею, 13 Додатків. Дисертація ілюстрована 120 малюнками.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 51 статевозрілій безпородній собаці, масою від 15 до 20 кг, Які утрімувалісь на стандартному раціоні віварію. Всі маніпуляції з експериментального тварини проводили Із Дотримання правил, передбачення Європейською комісією по Нагляду за проведення лабораторних та других дослідів за участю експериментального тварин різніх відів, а такоже согласно з "Науково-практичний рекомендаціямі Із Утримання лабораторних тварин та роботи з ними" (Кожемякін Ю. М., 2002). Комісією з біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (протокол №3 від 18.11.2005 р.) встановлен, что проведені дослідження відповідають етичним та морально-правовим Імоген відповідно до наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р.

Тварини були розподілені на 5 груп: перша - контрольна група (3 собаки), друга - моделювання розвитку ПГ (12 тварин), третя - корекція ПГ СРА (12 тварин), четверта - корекція ПГ с помощью резекції Ѕ тонкої кишки (ТК) ( 12 собак), п'ята - корекція ПГ Формування СРА с помощью власного методу (12 тварин.

Експериментальне моделювання ПГ віконувалі Шляхом звуження ворітної вени (Ковальський М.П., ​​1992; Саркісов Д.С., Ремезов П.І., 1960; Шалімов А.А., 1989). Крітерієм звуження Було Підвищення тиску у ворітній вені у 2 - 2,5 рази та зниженя обємного кровотоку у ворітній вені НЕ менше, чем на 50% відносно початкових.

У пятій групі тварин для корекції ПГ застосовувалі власний метод спленоренальний анастомозу. Спочатку віконувалі віділення та забір венозного аутотрансплантанти з клапаном з Великої підшкірної вени стегна. Далі віконувалі накладання СРА с помощью аутовенозного трансплантату так, что кишені клапану розташовують до ніркової вени.

Нами такоже Було досліджено, яка оптимальна довжина тонкої кишки має буті Відаль для Збереження Близько до норми параметрів гемодинаміки в системе ворітної вени при корекції ПГ. З цією метою через 30 днів после моделювання ПГ тваринам Було виконан повторно лапаротомію и з Наступний проведення резекції 25%, 50% та 75% ТК. Шляхом передозування наркозу на цею срок всех тварин виводу з досліду. У результате наших ДОСЛІДЖЕНЬ встановлен, что найбільш сприятливі та оптимальною для лікування ПГ у собак є резекція Ѕ довжина тонкої кишки.

После Закінчення терміну спостереження, через 30, 90 та 180 діб, тварин виводу з досліду Шляхом передозування наркозу з Дотримання основних вимог до евтаназії. При цьом вімірювалі Тиск та ШВИДКІСТЬ обємного кровотоку в системе ворітної вени, лещата в лівій та правій нірковіх венах, после чого забирали матеріал для морфологічного дослідження.

Для гістологічного дослідження вірізалі шматочкі тканин шлунку, тонкої кишки, товстої кишки, селезінкі, підшлункової залоза, печінкі та лівої и правої нірок. После фіксації у 10% розчіні формаліну шматочкі ОРГАНІВ проводили через батарею спіртів и укладали в парафін за загальнопрійнятім методом. Гістологічні дослідження з Використання морфометричних методів (Автандилов Г.Г., 1990) проводили на тотальних парафіновіх зрізах з Використання Наступний методик фарбування: гематоксілін-еозіном, за Ван-Гізон. ОКРЕМІ гістологічні препарати фарбувалі резорцин-фуксином за Вейгерта, толуідіновім синім для визначення огрядними клітін та процесса дегрануляції. У зрізах печінкі глікоген виявляв карміном Беста.

Обєм нірок розраховувалі Занурення в заповнений рідіною Ємкість Із шкалою. Визначавши масу та ширину, довжина, висота нирки. Морфометричні дослідження проводили у візначені Терміни досліду на препаратах, забарвленіх гематоксілін-еозіном. У межах кіркової Речовини нирки оцінювалі площу, периметр, довжина, ширину клубочків та проксимальних нірковіх канальців (Гуцол А.А., Кондратьєв Б.Ю., 1988). З метою прогнозування функціональніх змін у всех випадка проводили підрахунок відсотків співвідношення зруйновану та вціліліх нірковіх тілець в кірковіх та навколомозковіх нефронах. У печінці визначавши діаметр сінусоідів та відносну Частка сполучної тканини.

Функціональнім методом визначавши ШВИДКІСТЬ обємного кровотоку та тиску у ворітній вені флоуметрія Transonic Animal Research Floumetres T 106 Series (USA). Визначавши Тиск у лівій та правій нірковіх венах.

Формування та редагування первинної бази даних дослідження проведено в пакеті "Microsoft Excel". Статистичний обробка Отримання результатів Здійснено в пакеті "STATISTICA 5.5" (Належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І.Пирогова, ліцензійний №AXXR910A374605FA) з Використання непараметрічніх методів ОЦІНКИ результатів. Оцінювалі правільність розподілу ознака за шкірних з Отримання варіаційніх рядів, Середні значення по Кожній ознаці, что вівчається та Стандартні відхилення. Достовірність різниці значень между Незалежності кількіснімі величинами визначавши с помощью U-крітерію Мана-Уітні, а между перелогових кількіснімі величинами - с помощью крітерію Вілкоксона. Достовірність різниці значень между Незалежності якіснімі величинами визначавши за формулою E. Weber (1960).

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення

У першій групі тварин, при моделюванні ПГ через 30, 90 та 180 діб встановлен достовірне зростання тиску у ворітній вені на 118, 135 та 162% до 1,728 ± 0,423, 1,865 ± 0,058, 2,078 ± 0,055 кПа, согласно з контролем (0,792 ± 0,076 , кПа) (р <0,001) (рис. 1). Зменшення швідкості обємного кровотоку встановлен через 30, 90 та 180 діб после качана експеримент на 38,3, 48,9, 53%, яка відповідно дорівнювала 120,4 ± 1,154 мл / хв (р <0,001), 99,66 ± 0,871 мл / хв (р <0,001), 91,05 ± 0,975 мл / хв (р <0,001), відносно до величин контрольної групи тварин (195,1 ± 2,8 мл / хв). Всі ЦІ показатели Зміни гемодинаміки свідчать про адекватну модель ПГ.

Застосовані нами методи корекції ПГ показали, что при корекції ПГ Формування СРА за загальнопрійнятім методом спостерігалі достовірне Зменшення тиску у ворітній вені через 30, 90 и 180 діб на 18, 24, 46%, что ставити 1,402 ± 0,028, 1,315 ± 0,034 та 1,120 ± 0,043 кПа, порівняно з відповіднімі данімі тварин Із ПГ у аналогічні Терміни спостереження (р <0,001) (див. рис. 1). Зменшення швідкості обємного кровотоку у ворітній вені на 50,1, 19,0 и 22,7%, через 30, 90 та 180 діб становило 90,27 ± 0,639 мл / хв, 80,20 ± 0,756 мл / хв, 70,39 ± 0,77 мл / хв. Різніця между величинами булу достовірною. кПа

норма

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

ПГ

ПГ + СРА

ПГ + резекція Ѕ ТК

ПГ + СРА

(Влас. Метод)

Мал. 1. ДИНАМІКА Зміни тиску у ворітній вені собаки (DVV) при різніх способах корекції ПГ (кПа).

Mean - середня Вибірки; Mean ± SD - стандартне відхилення середньої; Max Min - максімальні та мінімальні значення Вибірки.

При корекції ПГ Формування СРА с помощью власної методики у ворітній вені такоже спостерігалась тенденція до Зменшення тиску. Отрімані дані були Досить схожі з данімі тиску та швідкості кровотоку у ворітній вені при віконанні СРА загальнопрійнятою методикою.

Результатом корекції ПГ Шляхом резекції Ѕ ТК відбувалось Значне Зменшення тиску у ворітній вені, Який у дінаміці МАВ тенденцію до повільного Зменшення. Так через 30, 90, 180 діб за величиною ВІН дорівнював 1,288 ± 0,036, 1,115 ± 0,051 та 1,036 ± 0,028 кПа. Отрімані Величини достовірно зменшувалісь на 27, 40, 50% відносно до Даних групи тварин з ПГ у відповідні Терміни спостереження (р <0,001). При дослідженні швідкості обємного кровотоку у ворітній вені тварин даної групи через 30, 90 та 180 діб встановлен ее Збільшення на 6,7, 5,5 и 1,3% при порівнянні з величинами у групи тварин з ПГ, яка відповідно дорівнювала 128,2 ± 0,853, 105,1 ± 0,515, 92,22 ± 0,0623 мл / хв (р <0,001) (див. рис. 1). Порівнюючі показатели гемодинаміки, та патенти, відзначіті, что смороду кож були Краще при корекції ПГ Шляхом резекції Ѕ ТК.

Через 30 діб после моделювання ПГ у портальних трактах печінкі спостерігалі набряк, фіброз, просвіти їх вен були Розширення, повнокровнімі, з потовщеною стінкою артерій. У часточка печінкі спостерігалі повнокрівя сінусоїдів, розширення їх діаметру (рис. 2). При гістологічному дослідженні тканини печінкі у тварин з ПГ в центральній зоне часточок фіксувалі наявність вогнища некрозу гепатоцитів, з розростанням вокруг них сполучної тканини. Просвіт Діссе БУВ Розширення. Навколо Розширення центральних вен спостерігалі розростання у виде муфт сполучної тканини, что свідчать про вираженість прогресування процесів склерозу. У проміжній зоне часточок відмічалі наявність вакуолярної дістрофії гепатоцитів. мкм

норма

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

30 діб

90 діб

180 діб

ПГ

ПГ + СРА

ПГ + резекція Ѕ ТК

ПГ + СРА (власн.метод)

Мал. 2. Діаметр сінусоїдів печінкі собаки (DSP) при різніх способах корекції ПГ (мкм).

Согласно з гістологічнімі змінамі при корекції ПГ накладанням СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками та патенти відзначіті, что через 30 діб Просвіт сінусоїдів БУВ меншим, чем у тварин з ПГ на тій же срок спостереження. У Деяк часточка, вокруг центральної вени, відмічалі наявність ділянок некротізованіх гепатоцитів з виразу вокруг них гістіолімфоцітарною інфільтрацією. У більшості часточок у центральній та проміжній зоне спостерігалі вакуолярного дістрофію гепатоцитів.

Слід відзначіті, что при корекції ПГ Шляхом резекції Ѕ ТК Просвіт сінусоїдів БУВ меншим, чем у тварин з ПГ та при ее корекції СРА на тій же срок спостереження. У Деяк часточка вокруг центральної вени відмічалі вакуолярного дістрофію гепатоцитів, з вогнищевих Розташування ділянок їх некрозу.

Через 90 - 180 діб у тварин после создания моделі ПГ спостерігалі подалі розростання сполучної тканини у всех структурах печінкі, з виразу порушеннях ее архітектоніки. Продовжувалось Збільшення ділянок некрозу гепатоцитів та фіброзу.

При корекції ПГ накладанням СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками через 180 діб діаметр сінусоїдів БУВ меншим, чем при ПГ на тій же срок спостереження. Зменшувалась товщина прошарку сполучної тканини у порівнянні з товщина у тварин попередньої групи та у тварин з ПГ без корекції на цею ж срок спостереження. У паренхімі зберігалась вакуолярного дістрофія и некроз гепатоцитів, Які були более віражені у центральній зоне часточок. Кроме того, у вогнище некрозу гепатоцитів при Даних способах корекції ПГ спостерігалі інфільтрацію макрофагами та проліферацію фібробластів зі значний Розширення лакунами у центральній зоне. У портальних трактах виявляв вираженість склероз.

Необходимо такоже відзначіті, что при корекції ПГ Шляхом резекції Ѕ ТК через 180 діб зменшувався діаметр сінусоїдів порівняно з тварин з ПГ та при ее корекції іншімі способами. У порівнянні з вищє зазначеним групами дослідження зменшувалась такоже Частка сполучної тканини. У гепатоцитах центральної зони виявляв Глібко глікогену, что вказує на нормалізацію трофікі та Значне покращення морфофункціонального стану гепатоцитів. У періферічній зоне визначавши значний проліферація гепатоцитів та Збільшення чісельності двоядерних клітін.

Незважаючі на ті, что більшість дослідніків вважають СРА операцією Вибори для корекції НАСЛІДКІВ ПГ, у Нашій работе ми підтверджуємо дані, что деструктівні и особливо склеротічні Зміни у печінці при портосистемного шунтуванні є більш вираженості, чем у групі тварин з корекцією ПГ Шляхом резекції Ѕ ТК.

При дослідженні тканини шлунку, при ПГ слід відзначіті, что з шкірних Наступний терміном спостереження відбувається Розширення Просвіту венозного та артеріального русла, Збільшення чісельності кровоносна капілярів у его стінці. Порушення гемодинаміки в судину мікроциркуляторного русла (МЦР) виробляти до агрегації еритроцитів та тромбоцітів, до гіпоксії, атрофії паренхімі, розвитку склерозу строми шлунку.

При корекції ПГ СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками спостерігалі лишь незначна венозної повнокрівя у шлунку, что проявлялось у зменшенні діаметру їх вен та чісельності артеріоловенулярніх анастомозів. Відсутність агрегації тромбоцітів и еритроцитів у капілярах спріяло покращення умов гемодинаміки, хоча, спостерігалі склероз інтерстіцію, атрофію слізової та мязової оболонки з незначна Розширення Просвіту їх лімфатічніх Судін.

При корекції ПГ за помощью резекції Ѕ ТК у тканинах шлунку, відмічалі знікнення повнокрівя Судін, Значне Зменшення діаметру Судін МЦР та набряку інтерстіцію. Через 180 діб спостереження епітелій слізової оболонки шлунку БУВ почти відновленім, что свідчіть про Позитивні Зміни в шлунку тварин при корекції ПГ за помощью резекції Ѕ ТК, чем при других способах корекції ПГ.

ПГ виробляти до значного повнокрівя в ТК, розвитку склерозу з Наступний атрофією слізової оболонки. При ПГ відбувається перебудова всех шарів ТК, відмічається розвиток деструктивних змін, повязаних з утвореннями сполучної тканини. Корекція ПГ СРА загальнопрійнятою та, власною методиками у Ранні Терміни виробляти до Зменшення венозного повнокрівя у ТК. Однако у більш пізні Терміни спостереження склероз інтерстіцію, атрофія слізової та мязової оболонок поступово наростаючі.

При корекції ПГ за помощью резекції Ѕ ТК в тканинах тонкої кишки Було встановлен знікнення повнокрівя Судін, Значне Зменшення діаметру Судін МЦР та набряку інтерстіцію. У слізовій оболонці визначавши регенерацію епітеліоцитів, у мязовій - гладких міоцітів, у судинно ознака регенерації ендотеліоцитів. У пізні Терміни спостерігалось незначна розростання сполучної тканини, епітелій слізової оболонки тонкої кишки БУВ почти відновленім.

У товстій кішці у Ранні Терміни спостереження, при ПГ, такоже розвіваються дісціркуляторні розладі в інтрамуральніх судинно, дістрофічні та деструктівні процеси, что виробляти до набряку стінок. У пізні Терміни спостереження вінікала вогнищева облітерація МЦР підслізової основи, склероз підслізової та мязової оболонок, атрофія слізової оболонки.

Корекція ПГ СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками у товстій кішці уповільнює Темпи дістрофічніх змін. Проти прогресування склерозу інтерстіцію, атрофія слізової та мязової оболонки продовжуються, особливо у віддалені Терміни спостереження.

При корекції ПГ за помощью резекції Ѕ ТК значний зменшувалісь діаметрі Судін МЦР, набряк інтерстіцію, явіща повнокрівя. У следующие Терміни спостереження, 90 - 180 діб, відмічалі регенерацію епітеліоцитів, міоцітів.

У підшлунковій залозі через 30 днів после моделювання ПГ міжчасточкові та внутрішньочасточкові вени були Розширення, переповнення кров'ю. Вже через 90 днів после создания моделі ПГ спостерігалі розростання сполучної тканини, Збільшення чісельності фібробластів в міжчасточковіх перегородках та вокруг ацінусів, формирование муфт зі сполучної тканини вокруг вівідніх протоків та капілярів. Найбільш віражені Зміни були відмічені через 180 діб спостереження. Вогнища зруйновану ацінусів заміщалісь сполучною тканини, інфільтрованою гістіоцітамі та лімфоцітамі.

За нашими данімі, у підшлунковій залозі Вже через 30 днів после корекції ПГ СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками Виявлено Зменшення набряку, повнокрівя вен. Через 90 днів ее міжчасточкові перегородки були Розширення. Ацінарні Клітини знаходится у стані набряку. У острівцях Соболєва - Лангерганса сполучна тканина розросталась вокруг сінусоїдніх капілярів. Розростання сполучної тканини через 180 днів спостерігалі в усіх структурах залоза, хоча в ацинусах частково нормалізувалась їх будова.

Через 30 днів после корекції ПГ резекцією Ѕ ТК у підшлунковій залозі спостерігалі Зменшення чісельності капілярів у міждольковій сполучній тканіні, без агрегації тромбоцітів та еритроцитів у їх Просвіті. Через 90 - 180 діб у підшлунковій залозі розростання сполучної тканини були значний меншим, чем при ПГ та при корекції ПГ СРА.

Наслідкамі ПГ у селезінці були повнокрівя Судін, розширення та потовщення їх стінок, Збільшення лімфоїдних фолікулів, деякі Із них були вогнищеві зруйновану. Навколо артеріол відзначалі периваскулярний склероз. У більш пізні Терміни спостереження виявляв атрофію мільпігієвіх тілець, а такоже явіща деструкції та фагоцитозу у фолікулах.

При корекції ПГ СРА за загальнопрійнятою та, власною методиками через 30 днів у періваскулярній зоне фолікулів селезінкі відзначалі Розширення Просвіту артерій мальпігієвіх тілець, розростання сполучної тканини, Значне Збільшення у розмірах лімфоїдних фолікулів та розростання білої пульпи. Через 180 діб после корекції ПГ СРА спостерігалось розростання сполучної тканіні в капсулі та трабекулі, но смороду були тоншімі, чем у групі тварин з ПГ без корекції на тій же срок експеримент. Хоча лімфатічні капілярі були такоже Розширення, проти їх діаметр БУВ значний меншим, чем у групі у тварин з ПГ без корекції на такий же срок спостереження.

У селезінці после корекції ПГ резекцією Ѕ ТК, На Відміну Від груп тварин з ПГ без корекції та корекцією ПГ СРА, діаметр вен, венозна застій були значний меншими. У червоній пульпі Сінусі були НЕ Розширення. У пізні Терміни спостереження продовжувалось розростання сполучної тканини в капсулі та трабекулі, но воно Було Менш вираженості, чем у групі тварин з ПГ без корекції.

Особлівої уваги при ПГ и ее хірургічній корекції заслуговують Зміни в Нирко. Нами Було встановлен, что в условиях ПГ нирки, в Першу Черга, страждають від розладів гемодинаміки. Порушення ніркового кровообігу у них відбувалось внаслідок Підвищення тиску у системе нірковіх вен, Який виробляти до значного Розширення Просвіту Судін, повнокрівя, потовщення їх стінок, діапедезу лейкоцітів з венул. Посилення фільтрації виробляти до значного Розширення простору между зовнішнім та внутрішнім листками капсули нірковіх тілець (НТ). Кроме того, Порушення ніркового кровотоку такоже виробляти до ішемії кіркової та мозкової Речовини, дістрофічніх змін в епітелії канальців нефрону, з'явилися гістіолімфоцітарної інфільтрації, розвитку фібробластічної Реакції, склерозу інтерстіцію. Степень Гломерулярний и тубулярна пошкодженню Залежить від терміну спостереження: як показали наші дослідження, смороду були найбільш вираженості через 180 діб. У всех тварин даної групи гістіолімфоцітарна інфільтрація, фіброз и склероз БУВ більш інтенсівнім у мозковій, чем у кірковій речовіні. Некротічні та дістрофічні Зміни в НТ и канальцях нефронів, навпаки, були более віражені у кірковіх, чем у навколомозковіх нефронах.

За нашими данімі накладання СРА при ПГ виробляти до значного Підвищення тиску у венах лівої нирки, до погіршення кровопостачання нефронів у лівій нірці, Посилення дістрофічніх та некротичних процесів у паренхімі та розвитку склеротична змін у ее стромі. Відносно тварин, Яким на фоні ПГ формуван СРА, у правій нірці патологічні процеси ма ють примерно такий же перебіг, як у тварин з ПГ, Яким НЕ Якуб Накладал СРА. Збільшення Розмірів НТ нефронів правої нирки у тварин после формирование СРА вказує на ті, что вона компенсаторно Виконує значний більшу часть функціонального НАВАНТАЖЕННЯ.

При застосуванні власної методики СРА для корекції ПГ патологічні Зміни в лівій нірці були віражені менше, чем у тварин после корекції ПГ СРА за загальнопрійнятою методикою. Запропоноване нами оперативніше втручання виробляти до Зменшення тиску у лівій нірковій вені на 15%, покращує Кровообіг, зменшує Просвіт Судін, явіща повнокрівя та набряку. Позитивним Було й ті, что Зміни епітелію канальців нефрону, гістіолейкоцітарна інфільтрація, фібробластічна Реакція, склероз інтерстіцію були віражені менше, чем у тварин з корекцією ПГ СРА за загальнопрійнятім методом.

При корекції ПГ резекцією Ѕ ТК степень Гломерулярний и тубулярна пошкодженню залежався від терміну спостереження и найбільш вираженість булу через 180 діб спостереження. У всех тварин в течение Усього дослідження гістіолімфоцітарна інфільтрація, склероз БУВ более вираженість у мозковій, чем у кірковій речовіні, хоча некротічні та дістрофічні Зміни в НТ и канальцях нефронів були более віражені в кірковіх, чем в навколомозковіх нефронах. Резекція половини ТК, як свідчать наші дані, зменшує гіпердінамічну ціркуляцію в судинно ОРГАНІВ черевної порожніні, что, на наш погляд, такоже виробляти до покращення умов гемодинаміки у Нирко. Кроме того, зменшується гіпоксія, яка в групах тварин з ПГ без корекції та з корекцією ПГ СРА виготовляють до дістрофічніх змін, а у пізні строки - до некрозу паренхімі та склерозу строми. Зазначені Зміни у групі тварин з резекцією Ѕ ТК були менше вираженість, що не супроводжували вираженість гістіолімфоцітарною інфільтрацією. Резекція 50% ТК спріяє корекції НАСЛІДКІВ ПГ у Нирко.

При оцінці кількісніх показніків нірок при ПГ встановлен Зменшення площади, периметру, довжина та ширини клубочків.ЦІ Зміни наростають залежних від терміну спостереження. Такоже встановлен незначна Зменшення площади, периметру, довжина та ширини проксимальних канальців. Віявлені Зміни співпадають з данімі гістологічного дослідження, тобто у Ранні рядки Зменшення елементів нефрону відбувається через набряк, повнокрівя Судін, а у пізні строки спостереження за рахунок розвитку сполучної тканини. При морфометричних порівнянні клубочків НТ кіркової Речовини нірок встановлен Зменшення їх площади на 44,3, 51,7 та 57,4% до 11678 ± 4855, 10129 ± 3959, 8931 ± 2448 мкмІ через 30, 90 и 180 діб после моделювання ПГ, відповідно до контролю (20969 ± 9723 мкмІ) (р <0,001). При дослідженні проксимальних канальців ВСТАНОВИВ, что їх площа через 30, 90 и 180 діб после создания моделі ПГ зменшувалась на 23,42, 41,17 та 12,50% порівняно з контролем та становила відповідно 1 082 ± 602,6 (р> 0, 05), 831,8 ± 470,2 (р <0,001), 1235 ± 966,6 мкмІ (р> 0,05).

У тварин после корекції ПГ Формування СРА розміри елементів клубочків та проксимальних канальців у правій та лівій нірці були неоднакові. Так у лівій нірці відбувалось Зменшення площади клубочків, порівняно з данімі тварин з моделлю ПГ та Показники правої нирки после корекції ПГ СРА. При морфометричних порівнянні клубочків НТ кіркової Речовини лівої нирки через 30, 90 та 180 діб после корекції ПГ СРА встановлен Зменшення їх площади на 70,36, 61,33 та 65,31% (відповідно 6214 ± 1740, 8107 ± 1802 и 7273 ± 1742 , мкмІ) до ее показніків у контрольних тварин. Поряд з ЦІМ виявляв такоже незначна Зменшення лінійніх Розмірів клубочків лівої нирки (периметру, довжина та ширини), у порівнянні з правою Нирко.

Морфометричні дослідження проксимальних канальців правої нирки засвідчілі, что площа їх канальців через 30, 90, 180 діб после корекції ПГ СРА збільшувалась на 124,4, 50,81 та 92,49% порівняно з контролем та становила відповідно 3171 ± 2081 мкмІ (р < 0,05), 2131 ± 1339 мкмІ (р> 0,05), 2720 ± 884,6 мкмІ (р <0,05). Кроме того, спостерігалі Збільшення периметру, довжина та ширини проксимальних канальців порівняно з данімі величинами лівої нирки у Цій же групі спостереження та у групі тварин з ПГ.

При морфометричних дослідженні нірок у групі тварин з корекцією ПГ с помощью резекції Ѕ ТК в клубочках спостерігалі Зменшення їх площади, периметру, довжина та ширини, у порівнянні з величинами групи тварин з моделлю ПГ. При морфометричних порівнянні клубочків НТ кіркової Речовини нірок даної групи тварин через 30, 90 и 180 діб после моделювання ПГ встановлен достовірне Зменшення їх площади на 69,89, 67,12 та 67,72% відповідно до 6315 ± 2573, 6893 ± 2072, 6789 ± 2547 мкмІ, согласно з данімі контрольної групи тварин (р <0,001). При дослідженні проксимальних канальців Було Виявлено Збільшення їх Розмірів у порівнянні з данімі групи тварин з ПГ, а в срок 180 діб приближення до показніків контрольної групи тварин. Морфометричні дослідження проксимальних канальців засвідчілі, что їх площа через 30 та 180 діб зменшувалась на 40,1 и 19,7% та збільшувалась на 1,7% через 90 діб спостереження порівняно з контролем та становила відповідно 845,1 ± 438,3 мкмІ ( р <0,01), 1134 ± 590,5 мкмІ (р> 0,05), 1436 ± 819,9 мкмІ (р> 0,05).

За данімі кількісного АНАЛІЗУ змін нірок у групі тварин з корекцією ПГ СРА за, власною методикою у клубочках правої нирки встановлен Збільшення їх Розмірів порівняно з розмірамі клубочків лівої нирки у тварин даної групи спостереження та незначна їх Зменшення відносно до величин у правій нірці групи тварин з корекцією ПГ СРА за загальнопрійнятім методом. При морфометричних порівнянні площади клубочків НТ кіркової Речовини правої нирки встановлен Зменшення їх величин на 37,2, 36,5 та 23,0% до 13163 ± 4214 мкмІ (р <0,05), 13320 ± 4258 мкмІ (р <0,05 ), 16160 ± 1869 мкмІ (р> 0,05), відповідно через 30, 90 и 180 после корекції ПГ СРА за, власною методикою відповідно до Даних контролю. При морфометричних порівнянні площади клубочків НТ кіркової Речовини лівої нирки встановлен ее Зменшення на 59,7, 76,0 та 72,0% відповідно до 8459 ± 2196 мкмІ (р> 0,05), 5045 ± 879,1 мкмІ (р <0,001 ), 5883 ± 1260 мкмІ (р <0,01) через 30, 90 та 180 діб после корекції ПГ СРА за, власною методикою согласно з данімі у тварин контролю. При вімірюванні клубочків лівої нирки у тварин з корекцією ПГ СРА за, власною методикою виявляв їх Зменшення согласно з данімі у групі тварин з ПГ та незначна Зменшення їх площади и Збільшення їх лінійніх Розмірів порівняно з величинами у лівій нірці групи тварин з корекцією ПГ СРА за загальнопрійнятім методом . При дослідженні проксимальних канальців у правій нірці после корекції ПГ СРА за, власною методикою встановлен Збільшення їх площади, периметру, довжина та ширини порівняно з данімі величинами лівої нирки у Цій же групі спостереження та у групі тварин з ПГ. Досліджуючі кількісні показатели проксимальних канальців у лівій нірці встановлен їх незначна Зменшення через 30 и 90 діб та Збільшення через 180 діб спостереження відносно до величин у групі тварин з ПГ. Морфометричні дослідження проксимальних канальців правої нирки засвідчілі, что площа канальців через 30 діб после корекції ПГ СРА за, власною методикою зменшіть на 12,2%, проти збільшілась на 90 та 180 добу експеримент на 56,0 и 128,1%, согласно з контролем та становила відповідно 1240 ± 498,8 мкмІ (р <0,05), 2206 ± 1540 мкмІ (р <0,05), 3222 ± 1375 мкмІ (р> 0,05). Морфометричні дослідження проксимальних канальців лівої нирки засвідчілі: їх площа через 30 та 90 діб после корекції ПГ СРА за, власною методикою зменшіть на 48 и 41%, хоча на 180 добу експеримент вона збільшілась на 19% порівняно з данімі контрольних тварин та становила відповідно 726,6 ± 247,7 мкмІ (р> 0,05) та 833,6 ± 143,1 мкмІ (р <0,001).

У підсумку слід Зазначити, что ПГ веде до Порушення гемодинаміки в органах черевної порожніні, что супроводжується повнокрівям, набряком та стазом з переважанням процесів склерозу в пізні Терміни. Корекція ПГ резекцією Ѕ ТК є найбільш оптимальною для Збереження Функції ОРГАНІВ черевної порожніні. Корекція ПГ при формуванні СРА, власною методикою дает можлівість избежать значного пошкодження Структури лівої нирки.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішенню наукового завдання, Пожалуйста Полягає у встановленні особливо перебігу й морфологічніх змін в органах черевної порожніні при хірургічній корекції портальної гіпертензії. Це завдання вірішене комплексом морфологічніх, морфометричних, функціональніх та статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ.

1. портальної гіпертензія у Ранні Терміни (1 - 3 міс.) Виробляти до Підвищення тиску у ворітній вені від СЕРЕДНЯ нормативного (0,792 ± 0,076 кПа) у 2,2 рази та до Зменшення у 1,6 разів швідкості обємного кровотоку, у порівнянні з данімі контролю (195,1 ± 2,8 мл / хв). У пізні Терміни (6 міс.) Лещата у ворітній вені збільшується у 2,6 рази, ШВИДКІСТЬ обємного кровотоку зменшується у 2 рази. Порушення гемодинаміки супроводжуються повнокрівям, набряком та стазом в органах черевної порожніні з переважанням процесів склерозу в пізні Терміни.

2. Корекція ПГ Формування СРА дала можлівість покращіті морфологічний стан ОРГАНІВ черевної порожніні в Ранні Терміни (1 - 3 місяці), з прогресуванням розвитку сполучної тканини у них через 6 місяців. Тиск у лівій нірковій вені при даній корекції растет у 2 рази від СЕРЕДНЯ нормативного (0,791 ± 0,010 кПа). Погіршення кровопостачання у лівій нірці веде до Посилення дістрофічніх та некротичних процесів в ее паренхімі, Які характеризуються руйнування до 70% нірковіх тілець у пізні Терміни спостереження. Збільшення Розмірів нефронів правої нирки, вказує на ее гіпертрофію.

3. Найбільш оптимальною для позітівної корекції ПГ з Наступний відновленням гістологічної Структури ОРГАНІВ черевної порожніні та незначна Вплив на морфологічний стан нірок є резекція половини довжина тонкої кишки, про что свідчіть достовірне Збільшення Розмірів проксимальних канальців (площади канальців на 72%) відносно до тварин з ПГ .

4. Резекція половини тонкої кишки при корекції ПГ зменшує гіпердінамічну ціркуляцію в судину черевної порожніні, покращує гемодинаміку у Нирко та зніжує Тиск у ворітній вені у 1,3 - 2 рази.

5. предложено власна методика корекції ПГ поніжує Тиск у лівій нірковій вені на 15%, Забезпечує порційне поступлення крови з системи ворітної у ніркову вену, что дает можлівість Зменшити на 10% Кількість зруйновану нірковіх тілець, Зменшити повнокрівя та набряк. Морфологічні Зміни епітелію канальців нефрону, гістіолімфоцітарна інфільтрація, фібробластічна Реакція, склероз інтерстіцію у лівій нірці були меншими, чем у лівій нірці после корекції ПГ загальнопрійнятім способом. При корекції ПГ СРА, власною методикою Виявлено достовірні Зменшення площади клубочків на 19% (до 5883 ± 1260 мкмІ) та Збільшення площади проксимальних канальців на 43% (до 1688 ± 716,8 мкмІ), відносно до показніків при корекції СРА загальнопрійнятім способом.

6. Проведено морфометрична порівняльна характеристика динаміки змін у тканинах печінкі при хірургічній корекції ПГ різнімі способами найбільш позитивною булу встановлен - при резекції половини тонкої кишки, при Якій через 180 діб у печінці тварин Виявлено Зменшення діаметру ее сінусоїдів на 31% та відносної Частки сполучної тканини до 35% согласно з тварин при ПГ.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ РОБІТ за темою дисертації

1. Дусик А.В. Морфологічні Зміни в Нирко при портальній гіпертензії та после формирование спленоренальний анастомозу и резекції тонкої кишки // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2007. - №11 (11). - С. 68-71.

2. Дусик А.В., Костюк Г.Я., Король А.П. Морфологічні Зміни в Нирко при портальній гіпертензії // Таврійський медико-біоліческій вісник. - 2006. - Т. 9, №3. - С. 64-66. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманий результатів, підготував матеріали до друку).

3. Дусик А.В., Костюк Г.Я., Король А.П. Морфологічні Зміни в Нирко при портальної гіпертензії та формуванні спленоренальний анастомозу // Вісник морфології. - 2006. - №12 (2). - С. 148-151. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманий результатів, підготував матеріали до друку).

4. Костюк Г.Я., Дусик А.В. Вплив резекції тонкої кишки на гемодинаміку в системе ворітної вени при портальній гіпертензії // Вісник проблем біології и медицини. - 2006. - №2. - С. 104-105. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманий результатів, підготував матеріали до друку).

5. Морфологічні Зміни ОРГАНІВ черевної порожніні при портальній гіпертензії та после формирование спленоренальний анастомозу / А.В. Дусик, Г.Я. Костюк, А.П. Король, Д.А. Хмільовій // Вісник проблем біології и медицини. - 2007. - №1. - С. 114-119. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманий результатів, підготував матеріали до друку).

6. Деклараційній патент на корисностей модель №16498 МПК (2006) А61В 17/04. Способ формирование спленоренальний анастомозу / Дусик А.В., Костюк Г.Я. Заявлено 06.02.2006; Опубл. 15. 08. 2006 // Бюл. №8. (Здобувачем особисто Зібрані та проаналізовані літературні джерела з даної проблеми, проведені експериментальні дослідження).

7. Дусик А.В. Резекція тонкої кишки, як один з способів корекції портальної гіпертензії // Молодь та медична наука на качана 21 століття: Мат. 3 Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених. - Вінниця, 2006. - С.147.

8. Дусик А.В. Портальні гіпертензівна гастропатія // Молодь та перспективи сучасної медичної науки: Мат. 4 Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених. - Вінниця, 2007. - С. 179.

9.Гістологічні Зміни ОРГАНІВ черевної порожніні при портальній гіпертензії та после формирование спленоренальний анастомозу / А.В. Дусик, Г.Я. Костюк, В.І. Дусик, І.Г. Пустовіт // Актуальні питання медицини залізничного транспорту: Мат. наук.-практ. конф. - Вінниця, 2006. - С. 23. (Здобувач провів експериментальні дослідження, аналіз отриманий результатів, підготував матеріали до друку).

Анотація

Дусик А.В. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічніх способів корекції портальної гіпертензії (експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2008.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішенню наукового завдання, Пожалуйста Полягає у встановленні особливо перебігу й морфологічніх змін в органах черевної порожніні при хірургічній корекції портальної гіпертензії.

Вперше в дінаміці проведено дослідження гістологічного стану нірок за умов різніх способів хірургічної корекції портальної гіпертензії. Встановлен, что у Перші місяці после корекції Формування спленоренальний анастомозу у лівій нірці переважають процеси склерозу, у правій нірці - гіпертрофічні.

Вперше розроблено та морфофункціонально обґрунтовано новий способ спленоренальний анастомозу, Який регулює порційність надходження крови у ліву ніркову вену.

Вперше на основе морфологічніх та морфометричних характеристик встановлен оптимальну довжина резекції тонкої кишки для корекції портальної гіпертензії. Визначили дінаміку гістологічніх змін в органах черевної порожніні при даного способі корекції, яка зберігає блізькі до норми Параметри гемодинаміки у портальній системе та запобігає морфологічнім змінам у органах черевної порожніні.

Ключові слова: портальна гіпертензія, органи черевної порожніні, морфологічні Зміни, хірургічне лікування.

АНОТАЦІЯ

Дусик А.В. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії (експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія. Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова МОЗ України, Вінниця, 2008.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове рішення наукового завдання, яке полягає у встановленні особливостей перебігу та морфологічних змін в органах черевної порожнини при хірургічній корекції портальної гіпертензії.

Дослідження проведено на собаках. Тварини були розподілені на 5 груп: перша - контрольна група (3 собаки), друга, - моделювання розвитку портальної гіпертензії (ПГ) шляхом звуження ворітної вени (12 тварин), третя - корекція ПГ СРА (12 тварин), четверта - корекція ПГ з допомогою резекції 50% тонкої кишки (ТК) (12 собак), п'ята - корекція ПГ формуванням СРА за допомогою власного методу (12 тварин).

Після закінчення терміну спостереження, через 30, 90 і 180 діб, тварин виводили з досвіду шляхом передозування наркозу. При цьому вимірювали тиск і швидкість об'ємного кровотоку в системі ворітної вени, тиск в лівій і правій ниркових венах. Для гістологічного дослідження вирізали шматочки тканин шлунка, тонкої кишки, товстої кишки, селезінки, підшлункової залози, печінки і правої та лівої нирок. За допомогою комплексу макрометріческіх, мікрометричних, морфометричних методів проводили дослідження органів. В межах коркового речовини нирки оцінювали площу, периметр, довжину, ширину клубочків і проксимальних ниркових канальців. З метою прогнозування функціональних змін у всіх випадках проводили підрахунок відсотка співвідношення зруйнованих і уцілілих ниркових тілець в коркових і околомозговие нефронах. У печінці визначали діаметр синусоїдів і відносну частку сполучної тканини.

В результаті дослідження було встановлено, що ПГ в ранні терміни (1-3 міс.) Призводить до підвищення тиску в ворітної вени від средненорматівного (0,792 ± 0,076 кПа) в 2,2 рази і до зменшення в 1,6 рази швидкості об'ємного кровотоку, в порівнянні з даними контролю (195,1 ± 2,8 мл / хв). У пізні терміни (6 міс) тиск в ворітної вени збільшується в 2,6 разів, швидкість об'ємного кровотоку зменшується в 2 рази.

Вперше в динаміці проведено дослідження гістологічного стану нирок при різних способах хірургічної корекції портальної гіпертензії. Встановлено, що в перші місяці після корекції формуванням спленоренальний анастомозу (СРА) в лівій нирці переважають процеси склерозу, у правій нирці - гіпертрофічні. Погіршення кровопостачання в лівій нирці веде до посилення дистрофічних і некротичних процесів в її паренхімі, які характеризуються руйнуванням до 70% ниркових тілець в пізні терміни спостереження.

Вперше на основі морфологічних і морфометричних характеристик встановлено, що найбільш оптимальною методикою для позитивної корекції ПГ з наступним поновленням гістологічної структури органів черевної порожнини і незначним впливом на морфологічний стан нирок є резекція половини довжини тонкої кишки. Визначено динаміку гістологічних змін в органах черевної порожнини і нирках при даному способі корекції, яка зберігає близькі до норми параметри гемодинаміки в портальній системі і запобігає морфологічні зміни в органах черевної порожнини. Про що свідчить достовірне збільшення площі проксимальних канальців на 72% по відношенню до тварин з ПГ.

Вперше розроблено та морфофункціональний обґрунтовано новий спосіб спленоренальний анастомозу. Запропонована власна методика корекції ПГ знижує тиск в лівій нирковій вені на 15%, забезпечує порційне надходження крові з системи ворітної вени в ниркову вену, що дає можливість зменшити на 10% кількість зруйнованих ниркових тілець, зменшити повнокров'я і набряк. Морфологічні зміни епітелію канальців нефрона, гістіолімфоцітарная інфільтрація, фібробластична реакція, склероз інтерстицію в лівій нирці при корекції ПГ СРА власним методом були менше, ніж в лівій нирці після корекції ПГ загальноприйнятим способом. При корекції ПГ СРА власним методом виявлені достовірні зменшення площі клубочків на 19% (до 5883 ± 1260 мкмІ) але збільшення площі проксимальних канальців на 43% (до 1688 ± 716,8 мкмІ), по відношенню до показників при корекції СРА загальноприйнятим способом.

Проведена морфометрична порівняльна характеристика динаміки змін в тканинах печінки при хірургічній корекції ПГ різними способами. Найбільш позитивні результати була отримані при резекції половини тонкої кишки, при якій через 180 діб в печінці тварин виявлено зменшення діаметра її синусоидов на 31% та відносній частки сполучної тканини до 35% в порівнянні з тваринами при ПГ.

Ключові слова: портальна гіпертензія, органи черевної порожнини, морфологічні зміни, хірургічне лікування.

ANNOTATION

Dusik AV Morphological comparative description of surgical methods of correction of portal hypertension (experimental research). - Manuscript.

The thesis for the Degree of Candidate of Medical Science in speciality 14.03.01 - Normal Anatomy. Vinnytsia National Medical University named after MI Pirogov of Ministry of Public Health of Ukraine, Vinnytsia, 2008.

In the thesis theoretical generalization and new decision of scientific task which is contained in the establishment of motion peculiarities and morphological changes in the organs of abdominal cavity at the surgical correction of portal hypertension have been cleared up.

First in the research of the histological state of kidneys in the dynamic has been conducted at different methods of surgical correction of portal hypertension. It is set that in the first months after the correction by forming of splenorenal shunting the processes of sclerosis prevail in the left kidney, in a right kidney - hypertrophies.

For the first time a new method of splenorenal shunting, which regulates the portion of blood supply to the left kidney vein has been worked out and morphofunctionaly substantiated

First on the basis of morphological and morphometrical descriptions the optimal length of resection of small intestine for the correction of portal hypertension has been established. The dynamics of histological changes in the organs of abdominal cavity has been determined according to the given method of correction which keeps the parameters of hemodynamics near to the norm in the portal system and prevents morphological changes in the organs of abdominal cavity.

Key words: portal hypertension, organs of abdominal cavity, morphological changes, surgical treatment.

Підпісано до друку 23.04.2008 р. Замовл. № 576.

Формат 60х90 1/16 Розум. друк. арк. 0,8 Друк офсетний.

Тираж 100 прімірніків.

Вінниця. Друкарня ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Пирогова, 56.

...........


  • МорфОЛОГІЧНА Порівняльна характеристика ХІРУРГІЧНІХ СПОСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Апробація результатів дисертації.
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ РОБІТ за темою дисертації

  • Скачати 55.45 Kb.