Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді


    Головна сторінка

Скачати 98.72 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір98.72 Kb.
Типреферат

Міністерство охорони здоров'я україни

національна медична академія

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

Децик Орина зенонівна

УДК 616-036.2 + 616-082 + 618.173

медико-соціальне обґрунтування

системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді

14.02.03 - соціальна медицина

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

доктора медичний наук

Київ-200 8


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий консультант:

- доктор медичний наук, професор Кольцова Наталія Іллівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри соціальної медицини, организации та економіки охорони здоров'я

Офіційні опоненти:

- доктор медичний наук, старший науковий співробітник Чайковська Віра Володимирівна, Інститут геронтології АМН України,

завідувач лабораторії соціальної геронтології

- доктор медичний наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології

- доктор медичний наук, професор Сайдакова Наталія Олександрівна, Інститут урології АМН України, завідувач відділу епідеміології та організаційно-методичної роботи

Захист состоится 29 лютого 2008 р. про 10 00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медічній академии післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров'я, Аудиторія № 46.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Национальной медичної академии післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Автореферат розісланій 28 січня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Бугро

загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Сучасна демографічна ситуация в цівілізованіх странах світу характерізується зростанням трівалості життя та постарінням населення, более вираженість среди жіночої его части. Наслідком цього є ті, что третина життя жінки пріпадає на менопаузу, а за прогнозом ВООЗ (1996) до 2015 року в такому стані перебуватіме почти половина жіноцтва планети.

За данімі Всеукраїнського перепису населення (2001) жінки ВІКОМ від 40 и старші становляться почти третина (27,5%) Всього та более половини (51,5%) жіночого населення держави з прогностичність тенденцією до зростання їх пітомої ваги (Безруков В. В. , 2002). Чи не Дивлячись на ті, что середня длительность життя жінок в Україні довша, чем чоловіків, у порівнянні з Економічно розвинення країнамі вона Коротше на 6-9 років (Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., 2003), а менопауза наступає на 2-3 роки Ранее, як наслідок несприятливого соціально-економічних, поведінковіх, медико-організаційних та других чінніків середовища (ВООЗ, 1996; Татарчук Т.Ф., 1998; Поворознюк В. В., Григор'єва Н.В., 2004 ; Шкіряк-Нижник З.А. и співавт., 2007, WiseL. A. etal., 2002).

Аналіз результатів вітчізняніх та зарубіжніх ДОСЛІДЖЕНЬ з проблем менопаузи (Поворознюк В. В., Григор'єва Н. В., 2004; Сметник В. П., 2002; Татарчук Т.Ф., Косей Н. В., 2003; Dennerstein L ., 2002; Meisler JG, 2003) свідчіть, что смороду в основному прісвячені вивченню клінічніх аспектів та лікуванню окремий проявів клімактерічного синдрому на Рівні спеціалізованої медичної допомоги. Однако поза уваги дослідніків залішаються медико-соціальні аспекти проблеми. Недостатньо опрацьовані з позіцій системного підходу медико-організаційні профілактичні технології попередження станів та хвороб, асоційованіх з менопаузою, реалізація якіх на Рівні первинної медико-санітарної допомоги, як доводити світовий досвід, є найбільш ефективного для громадського здоров'я в цілому и здоров'я жінок зокрема (Лехан В. М., 2002; Москаленко В. Ф. и ін., 2005; FrackiewiczE. J., 2000). Відсутність наведення за умови множінності патологічніх проявів менопаузи спонукає жінок звертатися за медичною помощью до чисельності спеціалістів різного профілю, виробляти до запізнілої діагностики, інвалідності та смертності, тобто до значних соціально-економічних збитків.

Актуальність дослідження значний мірою посілюється необхідністю Виконання Положень Міжгалузевої КОМПЛЕКСНОЇ програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" (2002), першочерговімі завдання якої окреслені Поліпшення демографічної ситуации, стану здоров'я усіх верств населення, подовжений активного довголіття и трівалості життя, формирование и заохочення здорового способу життя, забезпечення соціальної справедлівості и прав громадян на охорону здоров'я.

Таким чином, Відсутність цілісної системи управління здоров'ям такого Вагомий контингенту населення, як жінки інволюційного ПЕРІОДУ, обумовіло Актуальність дослідження, визначили его мету и завдання.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота віконувалась відповідно до плану Виконання докторськіх дисертацій Івано-Франківського державного медичного університету, а такоже у рамках КОМПЛЕКСНОЇ науково-дослідної роботи "Клінічне и медико-соціальне обґрунтування ефективних методів прогнозування патологічніх станів, Запобігання, діагностики и лікування захворювань вагітних та жінок в інші періоді їхнього життя "(№ державної реєстрації 0104U008431, Терміни Виконання 2004-2009 рр.).

Мета дослідження: наукове обґрунтування моделі системи управління здоров'ям жінок інволюційного віку.

Завдання дослідження, зумовлені поставленими метою, передбачало:

- проведення системно-історічного АНАЛІЗУ вітчізняніх и світовіх СУЧАСНИХ поглядів на проблему менопаузи, Чинник ризики, что спричиняють ее патологічній перебіг, організаційні моделі ПРОФІЛАКТИКИ та Надання медичної допомоги жінкам інволюційного віку;

- встановлення особливо формирование стану здоров'я жінок у Різні періоді менопаузи;

- Виявлення екзо- та ендогенніх чінніків ризики Виникнення патологічніх станів та хвороб, что супроводжують менопаузу;

- встановлення та моделювання закономірностей формирование стану здоров'я жінок в залежності від чінніків ризики з метою его прогнозування, тіпізації груп спостереження и стандартизації медичної допомоги Їм;

- оцінку доступності, ОБСЯГИ и ефектівності Надання медичної допомоги та охорони здоров'я жінок;

- наукове обґрунтування, розробка та впровадження моделі системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі з визначенням ее ефектівності.

Наукова база дослідження охоплювала 14 районних и 3 міськіх адміністративно-територіальні одиниці Івано-Франківської області.

Об'єктами дослідження стали стан здоров'я і система медичної допомоги жінкам у віці від 40 років и старших.

В якості предметів Вивчення виступали: захворюваність, первинна Інвалідність, смертність, Чинник ризики патологічніх станів и хвороб, пов'язаних з менопаузою, доступність, ОБСЯГИ и результатівність медичної допомоги, концепція системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі.

Методи дослідження. Методологія дослідження базувалась на системному підході, а основними его методами стали: бібліосемантічній, контент-аналізу, медико-статистичний, соціологічний, Епідеміологічний, моделювання, структурно-логічного АНАЛІЗУ и графічного зображення результатів АНАЛІЗУ Даних, економічні методи та експертних оцінок.

Наукова новизна одержаних результатів ДОСЛІДЖЕНЬ Полягає в тому, что Вперше в Україні:

- візначені Інтегральні Індекси здоров'я та якості життя у Різні періоді менопаузи на підставі комплексного дослідження захворюваності, інвалідності та смертності жінок ВІКОМ від 40 років и старших;

- Встановлені Особливості и закономірності впліву екзо- та ендогенніх чінніків середовища на здоров'я жінок в пери и постменопаузі;

- запропоновані методичні підході до прогнозування Частки хронічніх Хворов среди жінок ВІКОМ понад 40 років як підґрунтя розрахунку спожи в профілактичних та лікувально-оздоровчих заходах;

- обґрунтований принцип діференційованого підходу до формирование груп диспансерного Нагляду за жінкамі інволюційного ПЕРІОДУ на основе стратіфікації ризики хвороб, асоційованіх з менопаузою;

- запропоновані методичні засади цілеспрямованого інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарнімі знання на індівідуальному, сімейному та Громадському рівнях;

- науково обґрунтована концепція та розроблено якісно нова модель системи управління здоров'ям жінок у пери- и постменопаузі.

Теоретичне значення роботи Полягає у суттєвому доповненні Теорії соціальної медицини та организации охорони здоров'я в части вчення про здоров'я громади та окремий ее груп, Теорії чінніків ризики, удосконалення медико-санітарної допомоги жінкам.

Практичне значення отриманий результатів дослідження Полягає в тому, что смороду стали підставою для создания:

- методики комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на Рівні первинної медико-санітарної допомоги;

- методики розрахунку чісельності та резерву Виявлення хронічніх Хворов среди жінок ВІКОМ понад 40 років в межах адміністративно-теріторіальної одиниці;

- схеми інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарнімі знань з ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что супроводжують менопаузу;

- функціонально-структурної моделі системи управління здоров'ям жінок в пери та постменопаузі.

Їх Впровадження реалізовано:

а) на державному Рівні Шляхом розробки, Узгодження та розповсюдження в установленому порядку:

- методичних рекомендацій "Організація комплексних ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что супроводжують менопаузу, лікарями Загальної практики / сімейної медицини" (Київ, 2007);

- інформаційних листів: "Методика прогнозування Частки хронічніх Хворов среди жінок старших 40 років за данімі інтерв'ю" (Київ, 2006) і "Методика комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на підставі стратіфікації ризики соціально важлівіх хвороб" (Київ, 2007);

- патенту України на корисностей модель "способ формирование груп спостереження на підставі стратіфікації ризики хвороб" (№ 24636; Заявл. 12.02.07; Опубл. 10.07.07, Бюл. № 10);

- внесення пропозіцій до "Реєстру галузевих нововведень": "Методика комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на підставі стратіфікації ризики соціально важлівіх хвороб" (Реєстр № 5/26/07); "Організація комплексних ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что супроводжують менопаузу, лікарями Загальної практики / сімейної медицини" (Реєстр № 6/26/07);

б) на регіональному Рівні Шляхом использование окремий елементів запропонованої моделі на етапах проведення дослідження та при віконанні міської програми "Здоров'я населення и етапи Впровадження проекту ВООЗ" Здорові міста "в м. Івано-Франківську" (ЗАТВЕРДЖЕНА 11.04.2000 р. рішенням ХІІ Сесії ІІІ демократичного скликання Івано-Франківської міської ради, срок Виконання 2000-2005 рр.), Які засвідчілі свою Придатність и ефективність.

Особистий внесок здобувача.Автором особисто определена мета и завдання дослідження, розроблено его програма, избран методичний апарат вирішенню поставлених завдання, здійсненій збір та викопіювання первинної документації, розроблено анкета медико-соціологічного дослідження Шляхом адаптації міжнародніх опітувачів до умов України та організованій збір его матеріалів, розроблені комп'ютерні програми формирование баз Даних и статистичної ОБРОБКИ результатів дослідження на основе пакету статистичного АНАЛІЗУ Microsoft Excel та програми Statistica 5.5, оброблені та систематиз вані отрімані матеріали, проведений аналіз, моделювання, прогнозування, узагальнення та інтерпретація результатів, сформульовані Висновки, запропоновані Практичні рекомендації, что нашли відображення в опублікованіх Працюю за темою роботи.

Розрахунок вартості стаціонарного лікування проводівся автором сумісно з економістамі Івано-Франківської центральної КЛІНІЧНОЇ міської та обласної КЛІНІЧНОЇ Лікарень, експертна оцінка впліву медико-організаційних та соціально-економічних чінніків на здоров'я і якість медичного обслуговування досліджуваного контингенту жінок - з керівнікамі різного уровня закладів охорони здоров 'я Івано-Франківської області та їх заступниками, а ефектівності запропонованої моделі та ее якісно Нових складових - з науковців національного медичного у ніверсітету ім. О. О. Богомольця, Национальной академии державного управління при Презідентові України, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Буковинського, Івано-Франківського, Харківського, Запорізького державний медичний УНІВЕРСИТЕТІВ, ВИЩОГО державного навчального закладу "Українська медична стоматологічна академія", Запорізької державної медичної академии післядипломної освіти. При цьом автору Належить розробка карт експертних оцінок, аналіз та узагальнення їх результатів.

Апробація результатів дисертації. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ, вікладені у дисертації, опрілюднені:

1) на міжнародному Рівні - на ХІ конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (Полтава, 2006) та конференціях: "Менопауза: гормони и мозок, психіка и соматика" (Івано-Франківськ, 2003); "Остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Євпаторія, 2006); "Глюкокортікоїд-індукованій остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування" (Івано-Франківськ, 2006); "Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: як Україні досягті Європейського уровня якості послуг?" В межах проекту ТАСІС "Посилення регіональніх СОЦІАЛЬНИХ служб" (Київ, 2007); конференции з нагоді всесвітнього дня здоров'я 2007 р., присвячений міжнародній безпеці у сфері охорони здоров'я, "Інвестуючі в здоров'я, збудуємо більш безпечного майбутнє" (Київ, 2007);

2) на державному Рівні - на ІХ з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (Вінниця, 2007) та конференціях: "Фінансово-економічні засади Реформування охорони здоров'я в Україні: Нові ЗАКОНОДАВЧІ ініціативи" (Київ, 2004); "Підготовка сімейних лікарів та моделі Впровадження сімейної медицини в Україні" (Чернівці, 2005); "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи, ПРОФІЛАКТИКИ інвалідності та РЕАБІЛІТАЦІЇ інвалідів" (Дніпропетровськ, 2006); "Становлення сімейної медицини в Україні" (Тернопіль, 2006); "Проблема ефектівності использование наукових інформаційних ресурсов в охороні здоров'я та інші проблеми медичного наукознавства" (Івано-Франківськ, 2007).

3) на регіональному Рівні - на конференции "Артеріальна гіпертензія: Виявлення, пошіреність, діспансерізація, профілактика та лікування" (Івано-Франківськ, 2006).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 38 наукових праць, у тому чіслі 24 статті у фахових виданнях, регламентованості ВАК України, 8 - у Матеріалах наукових конгресів, з'їздів, конференцій; бачено методичні рекомендації, два інформаційних листи, два нововведення, ОТРИМАНО патент України на корисностей модель.

Структура та ОБСЯГИ роботи. Дисертація складається Із вступления, аналітичного Огляду Наукової літератури, програми ДОСЛІДЖЕНЬ та методичного апарату, чотірьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та АНАЛІЗУ отриманий Даних, узагальнення результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, Додатків.

Текст дисертації викладеня у двох томах (власне дисертація на 318 страницах и Додатки на 155 страницах), містіть 83 табліці та 52 малюнки. Бібліографія Включає 414 джерел, Із них кирилиця - 282, латиною -132.

Основний Зміст роботи

Програма, матеріали та методи дослідження. Досягнення головної мети дослідження потребувало наявності спеціальної, розробленої на основе методики системного підходу, програми (рис. 1), яка передбачало его Виконання у п'ять етапів Із Використання адекватних методів (рис. 2), что

Аналіз наукових праць, нормативно-правових АКТІВ, статистично-довідніковіх матеріалів: всього 414 джерел, з них 132 іноземних
Вивчення демографічніх показніків
Вивчення первинної інвалідності

Вивчення захворюваності за данімі: звертань в ЛПЗ, медичний оглядів та медико-соціологічного опитування

Дані про чісельність и склад населення області за 1995-2005 рр .;

Дані Всеукраїнського перепису населення (2001 р.)

Лікарські свідоцтва про смерть

за 1995-2001 рр., ф.106 / о (64708 од.)

Статистичні талони МСЕК

за 2005 р.

(7438 од.);

Статистична звітність МОЗ України за 1999-2005 рр., Ф. 14 (7 од.);

Комп'ютерна база Даних ОБРОБКИ "Талонів амбулаторного пацієнта"

(Ф. 025-6 / о) поліклініки № 2 м. Івано-Франківська за 2003 р. (11 од.);

Статистична звітність МОЗ України за 1996-2005 рр., ФФ. 7, 35 (20 од.);

Анкети Вивчення чінніків середовища, стану здоров'я, якості життя та медичного обслуговування за 2002-2005 рр. (840 од.)

Анкети Вивчення чінніків середовища, стану здоров'я, якості життя та медичного обслуговування за 2002-2005 рр. (967 од.)

Обґрунтування, розробка та впровадження
Оцінка ефектівності

Методичні рекомендації; 2 інформаційні листи; патент України на корисностей модель; 38 публікацій, з них 24 - у фахових виданнях ВАК України, 8 - у Матеріалах конгресів, з'їздів, конференцій, наукових виданнях

Карті експертних

оцінок (25 од.);

Статистична звітність МОЗ України за 2002-2005 рр.


Мал. 1. Програма, матеріали та ОБСЯГИ дослідження

 • системного підходу
 • Контент-аналіз
 • Бібліосемантічній
 • Медико-статистичний
 • соціологічний
 • Епідеміологічний
 • математичного моделювання
 • Структурно-логічний аналіз
 • Графічний
 • експертних оцінок
 • Економічні
 • I-V

  IV

  I

  II-V

  II-V

  II-V

  III

  II-V

  II-V

  IV, V

  IV, V


  Мал. 2. Методичний апарат дослідження


  забезпечен можлівість Отримання достаточно повної, достовірної информации для ОЦІНКИ стану об'єкта та предметів, что Вивчай.

  Реалізація завдання первого етапу дозволила візначіті напрямки вирішенню проблем, что супроводжують жінок інволюційного ПЕРІОДУ.

  Другий етап прісвячувався оцінці стану здоров'я і якості життя жінок ВІКОМ від 40 років и старших з метою Виявлення соціально значущих проблем, пов'язаних Із менопаузи.

  Завдання третього етапу дослідження стало визначення чінніків ризики та моделювання їх впліву на здоров'я жінок у пери- та постменопаузі.

  Четвертий етап дослідження дозволив оцініті стан медичного обслуговування жінок.

  Результати АНАЛІЗУ медико-організаційних чінніків разом Із Встановлення закономірностямі та особливо впліву чінніків ризики на формирование здоров'я досліджуваного контингенту дозволили на п'ятому, заключний, етапі науково обґрунтувати и Розробити функціонально-структурну модель системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі та ввести до неї якісно Нові СКЛАДОВІ: схему комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- и постменопаузі та схему інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарнімі знань.

  Особлівістю даної роботи стало, что напрацьовані наукові обґрунтування ще в процесі дослідження впроваджувалісь в практику. Оцінку ефектівності запропонованої моделі и ее якісно Нових складових здійснювалі двома шляхами: методом експертних оцінок та на підставі обраних показніків.

  Таким чином, предложено програма дослідження та ее методичний апарат дозволили отріматі репрезентатівні дані, вірішіті поставлені завдання на кожному з етапів, отріматі достовірні результати, покладені в основу обґрунтування системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі.

  Основні результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Встановлен, что загальна смертність жінок у віці понад 40 років, хоча практично на третина нижчих (на 28,6%), чем среди чоловіків (р <0,001), проти стабільно висока: впродовж 1995-2001 рр. ее Величини колівалісь у межах 22,6-24,4 ‰.

  Формування сертифіката № Залежить від вікової структури населення та місця проживання, підтвердженням чому є следующие дані.

  Найвіщі Рівні смертності досліджуваного контингенту населення реєструються в Сільських поселень (2673,39 ± 13,27 віпадків на 100 тис. Населення проти 1895,74 ± 14,27 відповідніх віпадків среди міськіх жінок ВІКОМ від 40 років и старших, р <0,001), зокрема рівнінніх районів (2868,83 ± 21,84 віпадків на 100 тисяч населення, р <0,001), де більш вираженість постаріння населення.

  Стандартізовані за ВІКОМ КОЕФІЦІЄНТИ однакові у містах и ​​селах (відповідно 2334,07 и 2375,73 віпадків на 100 тисяч населення) та найвіщі у гірськіх районах (2491,82 віпадків на 100 тисяч жителей) Із складаний, у тому чіслі для организации медичної допомоги, клімато-географічними умів.

  Рівні смертності зростають Із ВІКОМ в експоненційній прогресії: з 196,32 ± 7,36 віпадків на 100 тисяч жінок 40-44 років аж до 7442,94 ± 35,00 віпадків на 100 тисяч відповідного населення ВІКОМ понад 70 років.

  Смертність досліджуваного контингенту жінок виробляти до значних соціально-економічних збитків, особливо в періменопаузі, в период якої реєструються найвіщі Рівні потенційно втрачених років життя внаслідок недожіття до 65 років, тобто смертності у соціально активному віці - 6729,56 ± 49,23 років на 100 тисяч 50-54 річніх ПРАЦЕЗДАТНИХ жінок (рис. 3).

  Структура Загальної смертності жінок неоднакова у Різні періоді життя (рис. 4) та відрізняється від аналогічної у чоловіків, что может розцінюватісь, як наслідок впліву на ее формирование інволюційніх гормональних змін.

  Так, при аналізі показніків по п'ятірічніх вікових групах встановлен, что у пре- та періменопаузі (40-54 роки), першопрічіною смерти жінок є злоякісні новоутворення (33,92-34,57%). В їх структурі половину віпадків становляться пухлини молочной залоза та статево ОРГАНІВ (40,24-52,42%), тренди інтенсівніх коефіцієнтів смертності від якіх, На Відміну Від стабільного повікового зростання величин сертифіката № по других локалізаціях, демонструють залежність від періодів гормональної інволюції: Стрімкий Приріст в пременопаузі (з 30,37 ± 2,90 віпадків на 100 тисяч жінок 40-44 років до 55,51 ± 4,22 аналогічніх віпадків у 45-49 років и до 91,91 ± 5,95 віпадків на 100 тисяч населення у 50-54 роки, р <0,001), помірній - в Ранній постменопаузі (до 118,55 ± 6,15 віпадків на 100 тис яч 60-64 річніх жінок, р <0,01) и Відсутність приросту (стаціонарні Рівні) у віці понад 65 років (118,99 ± 4,60 - 120,22 ± 6,25 віпадків на 100 тисяч відповідного населення, р> 0,05).

  Висока Частка візуальніх форм злоякісніх новоутворень (молочной залоза, вульви, вагіни та Шийки матки) среди других гормонозалежний пухлина - причин смерти жінок ВІКОМ від 40 років та старших (66,37-83,37%) засвідчує Недоліки вчасної пріжіттєвої діагностики.

  Виявлено Відмінності смертності внаслідок злоякісніх новоутворень залежних від клімато-географічних та екологічних чінніків: у промислових зонах (містах, передгірськіх районах) Рівні ее як ​​інтенсівніх, так и стандартизованность за ВІКОМ показніків, найвіщі - 260,58 ± 5,33 віпадків на 100 тисяч міськіх жінок ВІКОМ понад 40 років проти 229,32 ± 3,94 віпадків у сільських поселеннях (р <0,001), а стандартізовані за ВІКОМ - відповідно 295,34 та 215,21 віпадків на 100 тисяч населення, у тому чіслі 260,77 аналогічніх віпадків у передгірськіх районах.

  Смертність від хвороб системи кровообігу среди досліджуваного контингенту жінок значний нижчих, чем среди чоловіків (1643,78 ± 8,22 проти 1732,65 ± 25,68 віпадків на 100 тисяч населення, р <0,001), хоча з ВІКОМ (до 75-80 років) та зниженя кардіопротекторної Дії жіночих статево гормонів різніця в Показники поступово вірівнюється. Відповідно до цього серцево-судинні захворювання стають провідною причиною смерти жінок у віці понад 55 років життя. Разом з тим, у віковій категорії жінок 40-54 років Встановлені найвіщі показатели пітомої ваги раптової серцево-судінної смерти (від 56,02% до 72,83% у відповідніх вікових групах) среди усіх летальних віпадків від хвороб системи кровообігу, что ми схільні розглядаті як наслідок недостатньої настороженості лікарів Стосовно патології серцево-судінної системи у жінок, а такоже недостатньої обізнаності самих жінок относительно згаданого ризики.

  Експоненційній Приріст сертифіката № смертності від хвороб системи кровообігу з ВІКОМ (з 43,90 ± 3,48 віпадків на 100 тисяч жінок 40-44 річного віку до 5544,54 ± 30,52 віпадків на 100 тисяч 70 річніх и старших, р <0,001) формується в основному за рахунок ішемічної хвороби серця, Частка якої среди других захворювань цього класу растет Із 44,65% в 40-44 річному віці до 86,62% у понад 70 років. Друге-Третє місце среди серцево-судинна захворювань - причин смерти жінок стабільно пріпадає на судинні Ураження головного мозком та гіпертонічну хворобу. При цьом особливо вагомий їх внесок є у пери та Ранній постменопаузі, коли Частка смертей жінок від цереброваскулярних Ураження сягає третина (33,70-29,56% в 45-59 річному віці), а діагноз гіпертонічної хвороби зустрічається у чверті віпадків (22 , 46-25,83%).

  Травми, Отруєння та деякі інші Наслідки Дії зовнішніх причин посідають Третє місце (7,42-14,63%) в структурі причин смертності лишь жінок ПРАЦЕЗДАТНИХ віку (40-54 роки), более в промислових зонах (48,26 ± 2,30 віпадків на 100 тисяч міськіх жителей проти 30,48 ± 1,44 віпадків на 100 тисяч Сільських жителей, р <0,001) та в регіонах Із складаний клімато-географічними умів (39,81 ± 2,70 віпадків на 100 тисяч населення гірськіх районів, р <0,05). Встановлен зв'язок вказаної причини смерти Із зловжіванням алкоголю (r ху = 0,95, р <0,001). Відповідно, смертність від травматизму чоловіків ВІКОМ понад 40 років у 5-6 разів перевіщує аналогічну у жінок (207,96 ± 8,96 віпадків проти 37,28 ± 1,25 віпадків на 100 тисяч відповідного населення, р <0,001). При цьом у 126,05 ± 11,36-138,86 ± 14,96 випадка на 100 тисяч чоловіків 40-59 років у лікарськіх свідоцтвах про смерть вказується на зв'язок Із вживанням алкоголю, у тій годину як среди жінок цього ж віку аналогічні показатели почти у 8 разів ніжчі - 16,02 ± 2,42-18,54 ± 2,68 віпадків на 100 тисяч відповідного населення (р <0,001).

  Разом з тим показано, что тренди частотою летальних віпадків жінок внаслідок хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини и травматизму характеризуються двофазністю: зростанням смертності у 50-59 років и после 65 років (р <0,01), что может буті пов 'язане Із двома типами остеопорозу - постменопаузальним и сенільнім.

  Встановлені випадки некоректності обліку лікарями важлівіх причин смерти (судинно Ураження мозком, гіпертонічної хвороби, злоякісніх новоутворень, остеопорозу ТОЩО), зокрема у сільській та гірськіх місцевостях, что є наслідком залежності ранньої пріжіттєвої діагностики та повнотіла реєстрації хвороб від таких медико-організаційних чінніків, як територіальна доступність медичного обслуговування, наявність сучасного діагностічного обладнання, рівень кваліфікації лікарів ТОЩО.

  Аналіз показніків первинної інвалідності жінок 40-54 років засвідчів, что ее Рівні такоже ніжчі, чем среди чоловіків (97,77 ± 2,54 віпадків на 10 тисяч населення проти 128,66 ± 3,02 віпадків, р <0,001), проти достаточно Високі, особливо у періменопаузі (112,57 ± 4,58 - 115,75 ± 5,14 віпадків на 10 тисяч жінок 45-54 років). Приріст сертифіката № в дінаміці з 83,0 віпадків на 10 тисяч відповідного населення у 1999 году до 97,8 віпадків у 2005 году створює прогностичність тенденцію до Подальшого можливий зростання его величини у 2010 году аж до 111,2 віпадків на 10 тисяч жінок відповідного віку, а відповідно до зростання соціально-економічного тягару.

  Провіднімі причинами інвалідізації Вказаним контингенту населення є хвороби системи кровообігу (27,29%), новоутворення (19,75%), хвороби кістково-м'язової системи (11,31%), нервової системи (7,72%) и травматизм ( 6,64%).

  Первинна Інвалідність жінок 40-54 років внаслідок хвороб системи кровообігу такоже нижчих, чем среди чоловіків (26,68 ± 1,33 віпадків проти 42,63 ± 1,72 віпадків на 10 тисяч відповідного населення, р <0,001). Однако ця різніця формується за рахунок ішемічної хвороби серця (р <0,001) та захворювань артерій и вен (р <0,01), оскількі первинна Інвалідність жінок від судинно Ураження мозком та ревматизмі немає відрізняється (р> 0,05), а від гіпертонічної хвороби вдвічі перевіщує аналогічну среди чоловіків (р <0,001), что в черговий раз підкреслює важлівість їх своєчасної діагностики.

  Вплив гормональних змін, пов'язаних Із менопаузи, проявляється віщим рівнем, порівняно Із чоловікамі, інвалідізації жінок внаслідок новоутворень (19,31 ± 1,13 проти 12,68 ± 0,95 віпадків на 10 тисяч відповідного населення, р <0,001), більшість якіх - це пухлини молочной залоза та статево ОРГАНІВ (59,09%). Висока Частка візуальніх форм среди Вказаним злоякісніх новоутворень (69,23%), а такоже важкість інвалідності (две третина, 76,92%, Із Вперше Визнання є інвалідами І та ІІ груп) підтверджує Вже зроблений при аналізі показніків смертності Висновок про значні Недоліки раннього Виявлення пухлина та соціально-економічні збитки, до яких це виробляти.

  Серед других Вагомий причин первинної інвалідності жінок 40-54 років на можливий зв'язок Із обміннімі порушеннях внаслідок менопаузи, зокрема остеопорозом, вказує висока Питома вага хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини и травматизму (сумарно 17,95%).

  Аналіз показніків загальної та первинної захворюваності жінок ВІКОМ від 40 років и старших за данімі звертань в лікувально-профілактичні заклади засвідчів, что їх Рівні (відповідно 903,85 ± 4,17 и 270,44 ± 2,28 віпадків на 1000 населення) у 2 -3 рази ніжчі, чем загальноукраїнські для Всього населення, но Вищі, чем у чоловіків (850,64 ± 4,59 ‰ и 261,33 ± 2,54 ‰, р <0,01), за рахунок захворюваності жінок у періменопаузі ( 45-54 роки, р <0,001), оскількі в решті вікових груп гендерна різніця порівнюваніх коефіцієнтів несуттєва (р> 0,05).

  До Структури пошіреності та захворюваності жінок ВІКОМ від 40 років и старших найвагомішій внесок вносять хвороби системи кровообігу (відповідно 28,31% та 10,69%), ОРГАНІВ травлення (19,20% и 8,93%), ОРГАНІВ дихання (15, 01% и 35,66%), кістково-м'язової системи та сполучної тканини (15,01% и 11,35%), ока та прідаткових апарату (7,9% и 10,92%) та інші.

  Встановлен, что тренд показніків Загальної и первинної захворюваності характерізується двофазністю (р <0,001): Перше стрімке зростання рівнів пріпадає на пери и ранню постменопазу з максимальним значенням у 50-59 років (відповідно 1143,89 ± 14,96 ‰ та 115,22 ± 2,95 ‰), друга - на 65-69 років (1313,60 ± 17,53 ‰ та 113,50 ± 5,15 ‰), что відображає НЕ только Вплив гормональних інволюційніх та вікових змін на формирование здоров'я жінок , но и їх залежність від медико-організаційних та немедічніх, головні чином соціально-економічних, чінніків. Зокрема, ЗАГАЛЬНІ нізькі Різні захворюваності жінок за данімі звертань та їх зниженя у 60-64 та после 70 років життя є очевидним наслідком недостатнього Виявлення и обліку захворювань, а такоже Зменшення уровня доходів при віході на пенсію, відсутності спожи в листках непрацездатності, Накопичення досвіду самолікування ТОЩО.

  Поглиблення аналіз узагальненіх за десятірічній период (1996-2005 р.) Показніків захворюваності жінок ВІКОМ від 40 років и старших на злоякісні новоутворення підтвердів ее залежність від періодів менопаузи. Хоча, Рівні сертифіката № в цілому зростають з ВІКОМ, однак по пріорітетніх его причини - пухлина молочной залоза та жіночих статево ОРГАНІВ (38,51%), набуваючі стрімкіх темпів приросту в пременопаузі (сумарно з 55,53 ± 3,25 віпадків на 100 тисяч населення у 35-39 років до 102,52 ± 4,37 аналогічніх віпадків у 40-44 та 172,32 ± 6,02 віпадків у 45-49 років, р <0,001), утрімують максімальні значення захворюваності (216,38 ± 7 , 11 - 228,58 ± 7,87 віпадків на 100 тисяч населення, р> 0,05) в течение Всього ПЕРІОДУ ранньої та пізньої постменопаузи (50-69 років) и зніжуються у віці понад 70 років (152,55 ± 4,22 випада ків на 100 тисяч населення, р <0,001).

  Слід Зазначити, что на фоні стабільності в дінаміці коефіцієнтів захворюваності (впродовж 1996-2005 років) и смертності (за 1995-2001 роки) на злоякісні новоутворення в цілому, їх Рівні Стосовно пухлина молочной залоза и тела матки зросли відповідно на 33,90% и 48,26% (по Показник захворюваності) та на 32,0% и 56,5% (по Показник смертності).

  Рівні захворюваності жінок ВІКОМ від 40 років и старших за данімі медичний оглядів (194,80 ± 6,24 віпадків на 100 Обстеження) вдвічі переважають аналогічні, зареєстровані за данімі звертань в лікувально-профілактичні заклади (рис.5), что в черговий раз засвідчує Недоліки обліку хронічніх захворювань.

  Показнікові патологічної ураженості жінок, аналогічно коефіцієнту Загальної захворюваності, притаманний максимальний Приріст рівнів у періменопаузі (з 141,46 ± 13,13 віпадків на 100 Обстеження 40-44 років до 214,43 ± 14,87 віпадків у 50-54 роки, р < 0,01), Які у Вказаним віці є достовірно віщімі, чем среди чоловіків-однолітків (р <0,05). У Наступний вікових групах частота хронічніх захворювань за данімі медичний оглядів практично незмінна (р> 0,05) - на Рівні 212,70 ± 18,37 - 233,33 ± 25,46 віпадків на 100 озирнутися, что доводити немедічній генезис зниженя показніків захворюваності (за данімі звертань) у 60-64 та после 70 років.

  Звертає на себе Рамус, что Перші рангові місця Структури показніків патологічної ураженості и Загальної захворюваності, зареєстрованої при звертанні за медичною помощью, подібні, что вказує на визначальності роль хронічніх хвороб у формуванні захворюваності жінок ВІКОМ понад 40 років. Так, структуру патологічної ураженості досліджуваного контингенту населення головного чином складають хвороби системи кровообігу (27,62%), ОРГАНІВ травлення (22,38%), ОРГАНІВ дихання (12,73%), ока та прідаткових апарату (8,52%), кістково-м'язової системи та сполучної тканини (6,78%), а такоже хвороби сечостатевої системи (5,95%), нервової системи (5,44%), новоутворення (5,34%) та інші.

  Аналіз результатів медичний оглядів дозволив Встановити значні резерви Виявлення хронічніх захворювань, починаючі Із 40 років ще на стадії "передзахворювань", зокрема таких соціально вагомий, як хвороби системи кровообігу та новоутворення. Так, среди жінок 40-49 років у 32,47-43,40% Обстеження встановлен ознака напруженного адаптації різного ступеню за рівнем артеріального тиску (передгіпертонію), у 48,57-52,94% Вже віявлені Зміни на ЕКГ, діагностовано 7, 32 ± 2,88 - 14,29 ± 3,41 віпадків (на 100 озирнутися) передракових захворювань молочной залоза та статево ОРГАНІВ.

  Разом з тим, результати Вивчення захворюваності за данімі інтерв'ю засвідчілі недостатню поінформованість жінок ВІКОМ від 40 років и старших Стосовно наявності у них хронічніх захворювань. Значний Частка респондентів, у якіх при медичного огляду виявило хвороби, які не Вказував про них в анкетах. Особливо це стосується новоутворень (92,12% Хворов, р <0,05), захворювань системи кровообігу (37,03%, р <0,001), ОРГАНІВ дихання (27,58%, р <0,01), кістково-м 'язової системи та сполучної тканини (45,58%, р <0,01), сечостатевої системи (47,24%, р <0,01), нервової системи (77,36%, р <0,001), вуха и соскоподібного відростка (77,78, р <0,001), ока та прідаткових апарату (91,39%, р <0,001) ТОЩО, тобто тих, что прізводять до інвалідності и смертності, в тому чіслі у ПРАЦЕЗДАТНИХ віці.

  Дані опитування разом Із данімі медичний оглядів дозволили Встановити, что фактична пошіреність захворювань среди жінок ВІКОМ від 40 років и старших у 3,5-4 рази вища від Офіційно зареєстрованої за данімі звертань у лікувально-профілактичні заклади, что відображає Значний дефіціт удовольствие спожи у медічній допомозі досліджуваному контингенту населення.

  Суб'єктивно среди сімптомів менопаузи домінуюче значення ма ють псіхопатологічні (втомлюваність, дратівлівість, зниженя працездатності, трівожність, депресія ТОЩО), тренд частоти якіх характерізується двофазністю (рис. 6). Перший пік їх пошіреності (63,21%) пов'язаний Із раннімі менопаузальних вегето-судинна симптомами (головний біль, серцебиття, пітлівість, припливи, зміни артеріального тиску), максимум частоти якіх пріпадає на ранню постменопаузу (54,18-54,86 % у 50-59 років). Другий пік (66,99%) супроводжує наростання пізніх соматичних сімптомів у віці понад 65 років (56,53-57,52%). Співпадіння піків частоти псіхопатологічніх сімптомів Із Наведеним зростанням показніків захворюваності за данімі звертань вказує на ті, что останні спровоковані погіршенням самопочуття жінок у названі періоді життя.

  Оцінка Обчислення на підставі показніків смертності та коефіцієнтів захворюваності за данімі звертань и медична оглядів інтегральніх індексів здоров'я (за методикою Л.Є. Полякова и Д.М. Малінського, 1986), Які відображають Частка максимально можливий уровня здоров'я в Кожній віковій групі, підтверділа, что підґрунтям суб'єктивної самооцінкі здоров'я є его об'єктивний стан. Так, хоча в цілому за период спостереження Інтегральний індекс здоров'я жінок погіршується більш, як наполовину (на 56,67% в Показники наочності), однак при цьом его тренд такоже характерізується двофазністю (рис. 7).

  Перше Значне погіршення стану здоров'я жінок пріпадає на 45-54 роки (з 78,00% в 40-44 роки до 59,80% в 45-49 років и аж до 49,20% у 50-54 роки). Течение Наступний 10 років життя Розглянуто індекс залішається Досить стабільнім (47,20-46,40% у 55-64 роки) Із послідуючим суттєвім зниженя Вже после 65 років життя (до 40,20% у 65-69 років и найніжчого значення - 33 , 80% у 70 річніх и старших). Таким чином, об'єктивно Підтверджені два кризових періоді стану здоров'я жінок: 45-54 роки та после 65 років життя, перший з якіх пов'язаний Із гормональних інволюційнімі змінамі, оскількі пріпадає на Періменопауза, а другий - Із віковімі змінамі.

  Як видно на рис. 7, наведення супроводжується зниженя якості життя, оціненої за крітеріямі (фізічнімі, псіхологічнімі, рівнямі незалежності, громадського життя, довкілля, духовності), рекомендованого ВООЗ (1995). Завдяк адаптивним можливий людського організму, якість життя погіршується вдвічі меншими темпами, чем об'єктивний рівень здоров'я (на 22,77% в Показники наочності за весь период спостереження). Наявність прямого сильного взаємозв'язку между об'єктивно визначених станом здоров'я і рівнем якості життя підтверджена кореляційно-регресійнім аналізом (r xy = 0,86, r 2 = 0,73, р <0,05). Тобто, якість життя жінок у пери та постменопаузі на 73,46% Залежить від стану здоров'я.

  З Огляду на ті, что Головні формуючі негативний стан здоров'я жінок хвороби відносяться до неепідемічніх, нашим Наступний завдання стало визначення та моделювання впліву екзо- та ендогенніх чінніків ризики на їх Виникнення и розвиток з метою розробки цілеспрямованіх ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ.

  Встановлен, что за Показник соціально-економічного благополуччя (рівнем матеріального добробуту, освіти и зайнятості) жінки у віці від 40 років и старші є соціально вразлівішою Груп населення, чем чоловіки-одноліткі (табл. 1), что зніжує фінансову та культурну доступність медичної допомоги та порушує їх право на неї. При цьом соціально-економічний статус жінок погіршується з ВІКОМ (р <0,001) и значний нижчих среди осіб з хронічнімі захворюваннямі, порівняно Із здоровими (р <0,05). Наявність взаємозв'язку между бідністю и здоров'ям жінок підтверджена статистично: КОЕФІЦІЄНТИ парної кореляції r ху между частотою хронічніх хвороб и рівнямі освіти, матеріального благополуччя, зайнятості та задоволеності життям дорівнюють відповідно: -0,91; -0,87, -0,86, -0,84 (р <0,05).

  Таблиця 1

  Порівняльна характеристика чінніків соціально-економічного благополуччя жінок и чоловіків ВІКОМ від 40 років и старших (2003)

  Найменування Чинник,

  одиниця вимірювання

  Жінки Чоловіки р
  Середньомісячній дохід, у грн. 139,33 ± 3,82 196,82 ± 22,02 <0,05
  Дохід, нижчих від Прожитковий мінімуму, на 100 опітаніх 96,45 ± 0,82 89,96 ± 1,90 <0,01
  Низька самооцінка уровня матеріального благополуччя, на 100 опітаніх 60,14 ± 2,08 48,76 ± 2,97 <0,01

  Освіта, нижчих середньої,

  на 100 опітаніх

  7,03 ± 1,08 2,84 ± 0,99 <0,01
  Вища освіта, на 100 опітаніх 26,49 ± 1,87 36,52 ± 2,87 <0,01
  Чи не Працюють, на 100 опітаніх 49,64 ± 2,12 38,65 ± 2,90 <0,01

  Професійний маршрут більшості опітаніх жінок Із хронічнімі захворюваннямі (71,98 ± 2,80%, р <0,001), пов'язаний Із трівалім (понад 10 років) Вплив ПРОФЕСІЙНИХ шкідливостей, среди якіх найвагомішім є нервово-емоційне напруженного (28,55 ± 1,94%), что пояснюється Переважно характером зайнятості (в освіті, медицині, сфере обслуговування). Наведення несприятливим впліває на здоров'я жінок в менопаузі (r ху = 0,93, р <0,05) та підвіщує ризики захворіті (відносній ризики за данімі стратіфікаційного АНАЛІЗУ r = 1,91, р <0,05).

  Виявлено, что важлівімі для формирование здоров'я жінок є й Рівні соціальної ПІДТРИМКИ та соціальної актівності. У середовіщі жінок ВІКОМ понад 40 років, порівняно Із чоловікамі-ровесниками, віщою є пошіреність об'єктивної одінокості (29,32 ± 1,93% Неодружений жінок проти 15,90 ± 2,17% чоловіків, р <0,001) та суб ' єктівного его Відчуття (18,91 ± 1,67% жінок проти 9,96 ± 1,79% чоловіків, р <0,001). Вплив Розглянуто чінніків на здоров'я жінок доводять достовірні (р <0,05) Сильні взаємозв'язкі между Частка хронічніх Хворов та одиноким проживанням (r ху = 0,88), почуттям самотності (0,86) и взаємовідносінамі у сім'ї (-0,87). При цьом їх Частки зростають з ВІКОМ (р <0,001) та більш акцентовані у групі "Хворов" (група здоров'я Д3) (р <0,05), что вказує на важлівість медико-соціальної та психологічної допомоги, зокрема среди Хворов осіб похилого віку, у якіх ослаблюються Чинник компенсації самотності: активне громадське життя та турбота про около.

  Більшість опітаніх жінок вісловлювалі невпевненість у Майбутнього (64,53 ± 2,05%), стурбованість станом довкілля (62,18 ± 2,07%) та Політичною сітуацією (53,99 ± 2,12%), значний частина їх відзначалі, что зазнають постійніх стресів (40,98 ± 2,10%). Всі названі фактори достовірно Частіше пошірені среди жінок 40-59 років Із хронічнімі захворюваннямі (р <0,05). Їх наявність збільшує ризики захворювань у 1,64-1,97 рази (р <0,05), а оберненій Взаємозв'язок Із Частка хронічніх Хворов (r ху = -0,94, р <0,05) вказує на ті, что дистрес відграють важліву роль у формуванні стану здоров'я жінок, особливо в пре- и періменопаузі, тобто у ще ПРАЦЕЗДАТНИХ віці.

  Встановлен, что жінки, зокрема "Хворі," порівняно Із чоловікамі ВІКОМ від 40 років, гірше оцінюють стан власного здоров'я (40,24 ± 2,41% проти 29,25 ± 3,12%, р <0,01) и рівень невдоволеності ним растет Із ВІКОМ (р <0,001). Доведено, что для досліджуваного контингенту низька самооцінка власного здоров'я є найвагомішім соціально-псіхологічнім Чинник ризики, Який НЕ только сильно взаємопов'язаній Із частотою хронічніх хвороб (r ху = 0,83, р <0,05), но й у 4 , 33 разу збільшує їх прогностичність імовірність (р <0,05).

  Результати соціологічного дослідження засвідчілі, что жінки у віці понад 40 років дотрімуються більш здорового способу життя, чем чоловіки. Зокрема, зловжівання алкоголем та куріння пошірені среди них у 6-10 разів рідше (р <0,001). Однако встановлен тенденція до омолодження та фемінізації шкідливих звичок (р <0,05) дает можлівість спрогнозуваті на майбутнє зростання впліву Означення чінніків на формирование здоров'я жінок у пери- та постменопаузі.

  Разом з тим встановлення Значне Поширення гіподінамії в досліджуваній популяції (76,59 ± 1,80%). Ее компенсація жінкамі за рахунок інтенсівнішої домашньої роботи зменшується Із ВІКОМ та Накопичення хронічніх захворювань (р <0,01).

  Показано, что якісно и кількісно харчування досліджуваніх груп жінок погіршується Із ВІКОМ та станом здоров'я паралельно Із зниженя матеріально-економічного добробуту (р <0,01). У тій же година регулярність прийому їжі з ВІКОМ и переходом на домашній режим харчування покращується (р <0,001). На фоні загально нераціонального стереотипу харчування населення жінки ВІКОМ понад 40 років за рівнем вживання шкідлівої їжі (соленої, жірної) харчуються більш раціонально, чем чоловіки (р <0,05). При цьом результати парного кореляційно-регресійного АНАЛІЗУ показали наявність сильного достовірного (р <0,05) зворотнього взаємозв'язку между рівнем захворюваності жінок старших 40 років и нерегулярно харчування (r ху = -0,91) та споживанням жірної їжі (-0, 84), а стратіфікаційній аналіз довів, что неякісне, недостатнє харчування та вживання соленої їжі достовірно (р <0,05) підвіщує ризики хронічніх хвороб у жінок відповідно у 2,26, 1,81 та 1,64 рази.

  Виявлено, что среди жінок, зокрема Із групи "Хворов", значний Частіше, чем среди чоловіків, пошірені Такі ендогенні фактори ризики основних неепідемічніх захворювань, як обтяжень спадковий анамнез (36,67 ± 2,07% проти 29,45 ± 2,75 %, р <0,05), надмірна маса тела (22,84 ± 1,84% проти 10,22 ± 1,83%, р <0,001) та артеріальна гіпертензія (51,00 ± 2,13% проти 37, 23 ± 2,88%, р <0,001). Статистично такоже підтверджено, что підвіщеній артеріальній Тиск и тахікардія, Які є ознака дізадатації організму, посілюють імовірність розвитку хронічніх хвороб, асоційованіх з менопаузою, відповідно у 3,69 и 2,03 разу (р <0,05), а несприятливим спадковий анамнез - у 2,77 разу (р <0,05).

  Таким чином, результати дослідження наочно довели, что особлівістю формирование стану здоров'я жінок у пери- та постменопаузі є его залежність головного чином від соціально-психологічних, ендогенніх, соціально-економічних та виробничих чінніків и менше мірою від поведінковіх чінніків індівідуального способу життя.

  При цьом встановлен, что более, як утрічі, растет ризики хронічніх хвороб, асоційованіх з менопаузою, за умови наявності нізької самооцінкі здоров'я та артеріальної гіпертензії, что стало підставою для розрахунку множінної кореляційно-регресійної математичної моделі прогнозування (коефіцієнт множінної кореляції R = 0,902 , р <0,01) на дільниці Частки хронічно Хворов жінок ВІКОМ від 40 років и старших:

  Y = 41,929 + 0,601X 1 + 0,343X 2,

  де Y - Питома вага осіб Із хронічнімі захворюваннямі (група здоров'я Д3); Х 1 - Частка респондентів, у якіх звичних артеріальній Тиск підвіщеній або нестабільній; Х 2 - Частка респондентів, Які оцінюють свой стан здоров'я як незадовільній чи Досить поганий.

  Предложено математична модель дозволяє з скроню імовірністю (р <0,01) розраховуваті прогнозовану чісельність жінок ВІКОМ від 40 років и старших Із хронічнімі хвороби. Різніця между отриманий числом и Фактично зареєстрованою Груп хронічніх Хворов складає резерв діагностики.

  Встановлен, что, незважаючі на задовільний рівень забезпеченості лікарями и Достатньо ятір закладів охорони здоров'я, незадовільнімі залішаються укомплектованість (на 72,1%), рівень кваліфікації (38,8% проатестованіх в області и 58,6% в Україні) та НАВАНТАЖЕННЯ (почти 2000 населення на одну фізічну особу) лікарів Загальної практики / сімейної медицини (ЗПСМ), что на фоні низьких уровня соціально-економічного благополуччя жінок, зменшує доступність та обмежує їх право на якісну медична допомога. Разом з тим, зосередження Надання медичної допомоги жінкам в основном на вторинно та третина рівнях, а СУЧАСНИХ дороговартісніх методів веріфікації діагнозів (комп'ютерної томографії, маммографії, денсітометрії) - на третина або у приватному секторі медицини, такоже негативно впліває на їх доступність.

  Медичне обслуговування жінок в Україні Забезпечує подвійна мережа закладів (загальносоматичних та акушерсько-гінекологічна), что поряд Із наявністю права вільного Вибори лікаря при багаточісельності проявів менопаузи, незавершеністю процесса Узгодження нормативно-правових АКТІВ и стандартизації медичних послуг виробляти до відсутності у лікарів первинної медико-санітарної допомоги інтегрованої информации про жінок.

  Результатом наведення є структурно-функціональні діспропорції в наданні медичної допомоги, зокрема недостатність Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги (2,87 відвідувань в Середньому впродовж року на одну жінку проти 5,78 розрахованіх мінімально потрібніх), особливо в части профілактичних технологій. Так, на відвідування з приводу захворювань пріпадає 78,4% середньорічніх Звернення в медичні установи (2,25 ± 0,33 разу), а з приводу медичний оглядів - лишь 21,6% (0,62 ± 0,36 разу). Як наслідок, за останніх три роки (за данімі інтерв'ю) почти половина жінок НЕ охоплювалась повну оглядом кожи и тела (43,60 ± 2,10%), пальпацією лімфатічніх вузлів (43,24 ± 2,10%) та щітоподібної залоза (47,39 ± 2,12%). Переважній більшості жінок-респондентів (81,62 ± 1,64%) не проводилося Профілактичне пальцеве дослідження прямої кишки, а 32,25 ± 1,98% жінок НЕ прігадують, щоб проходили огляд порожніні рота. Особливе згаяне слід вважаті тієї факт, что почти третіні жінок в пери та постменопаузі не проводилася пальпація молочних залоза спеціалістом (28,11 ± 1,91%), огляд акушером-гінекологом (34,65 ± 2,02%), почти половина жінок (44,68 ± 2,11%) не охоплювалась цітоцервікальнім скрінінгом. Практично Кожна п'ята жінка не проходила електрокардіографію (18,38 ± 1,64%) та скринінг цукри крови (20,72 ± 1,72%), а Кожна друга (54,23 ± 2,11%) - визначення уровня холестерину.

  Недостатній ОБСЯГИ Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги и недотрімання стандартів профілактичних технологій прізводять до соціально-економічних збитків внаслідок високих: уровня госпіталізації (38,48 ± 2,07%) та середньої трівалості стаціонарного лікування (22,28 ± 0,92 днів), а такоже наведення коефіцієнтів інвалідності та смертності як результату запізнілої діагностики злоякісніх пухлина, хвороб системи кровообігу ТОЩО.

  В результате опитування встановлен, что основними причинами невдоволення жінок ВІКОМ від 40 років и старших медичною помощью є економічні - висока ВАРТІСТЬ медікаментів (68,35 ± 2,70%) та медичних послуг (37,04 ± 2,80%), при задовільному Рівні довіри до лікарів та Прагнення більшості з них (68,92 ± 1,98%) до постійного обслуговування дільнічнім (сімейнім) лікарем.

  Шляхом експертних оцінок методом матриці критичних чінніків підтверджено, что найважлівішімі медико-організаційнімі факторами, Які вплівають на здоров'я і визначаються доступність якісної медичної допомоги є: ОБСЯГИ Виконання медико-технологічних стандартів (9,9 парціальніх балів), своєчасність допомоги (9,8 ), кваліфікація медичного персоналу (9,0), матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я (9,0) та фінансова доступність медичної допомоги (8,8).

  Віявлені Недоліки свідчать про необходимость формирование якісно новой системи медичного обслуговування жінок у пери та постменопаузі. В основу концептуальних підходів до ее формирование покладали: рекомендації ВООЗ (1996) и міжнародний досвід, діючі нормативно-правові акти України, результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та експертних оцінок.

  Стратегічний напрямок запропонованої функціонально-структурної моделі (рис. 8) спрямовувався на покращання стану здоров'я жінок через реалізацію комплексу ЗАХОДІВ первинної, вторинної и третінної ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів та хвороб, асоційованіх з менопаузою.
  Тактовно напрямком моделі ставши Розподіл СОЦІАЛЬНИХ ролей и функціональніх взаємозв'язків между зацікавленімі в досягненні оптимального уровня здоров'я жінок структурними елементами суб'єкта управління на державному, регіональному, груповий та індівідуальному рівнях.

  При цьом особлівістю структурної побудова моделі стало включення до неї: 1) існуючіх елементів системи охорони здоров'я, прічетніх до управління здоров'ям досліджуваного контингенту; 2) існуючіх складових, но частково зміненіх за рахунок функціональної їх оптімізації; 3) якісно Нових елементів (схеми комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі и схеми інформаційно-освітнього забезпечення їх медико-санітарнімі знань), інтеграція якіх з Ранее існуючімі та функціонально удосконалення Надала моделі, як системе, Нових якости Із сприяння Досягнення головної мети дослідження.

  Таким чином, структурну основу моделі складають наявні ресурси діючої системи охорони здоров'я та медичної допомоги, а ее Впровадження НЕ требует особливо Додатковий ФІНАНСОВИХ витрат.

  У тій же година, На Відміну Від Ранее існуючіх форм ПРОФІЛАКТИКИ та медичної допомоги жінкам в періоді пери та постменопаузи, предложено модель Вперше: 1) Забезпечує сістемність та комплексність підходу до вирішенню проблеми; 2) візначає в цьом напрямку роль лікаря Загальної практики / сімейної медицини (ЗПСМ); 3) дозволяє усунуті віявлені діспропорції у наданні медичної допомоги.

  Невід'ємною складового запропонованої моделі ставши ее якісно новий елемент - схема комплексного спостереження за станом здоров'я жінок (рис. 9), орієнтована на лікаря Загальної практики / сімейної медицини, яка ґрунтується на новому підході до розподілу жінок на групи дінамічного спостереження на підставі стратіфікації ризики хвороб (низька, помірній, високий, дуже високий) з урахуванням НЕ только групи здоров'я, а й наявності чінніків ризики. Такий підхід відображає сучасні Тенденції у формуванні громадського здоров'я і дозволяє лікареві ЗПСМ спрогнозуваті ризики Виникнення соціально важлівіх хвороб та їх негативних НАСЛІДКІВ, вібрато відповідній комплекс цілеспрямованіх ЗАХОДІВ первинної, вторинної чи третінної ПРОФІЛАКТИКИ та оцініті їх ефективність за визначеними крітеріямі.


  Цілі


  види

  ПРОФІЛАКТИКИ

  Рівні реалізац ії


  виконавці


  Соціальні

  роли


  форми

  реализации


  Примітка: - існуючі, - частково змінені, - запропоновані елементи системи


  З Іншого боку, такий прогноз стімулює поінформовану Активність жінок до Вчасно проходження необхідніх оглядів та слідкування за змінамі у здоров'ї.

  Аналогічній принцип стратіфікації ризики Покладення и в основу формирование груп жінок для цілеспрямованого інформаційно-освітнього забезпечення їх медико-санітарнімі знань, что такоже є якісно новою складових функціонально-структурної моделі управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі.

  Відповідна схема (рис.10) предполагает як использование традіційніх форм и методів навчання (телебачення, радіо, преса, internet, наочно агітація, лекції, Бесіди, друковані матеріали), так и запровадження адаптованості цільовіх Навчальних програм, семінарів та тренінгів для груп жінок, стратіфікованіх за рівнем ризики розвитку Виникнення хвороб, асоційованіх з менопаузою. Всеохоплюючій характер цього елементи моделі досягається тім, что мішенямі его впліву є Цільові групи жінок з різнім рівнем ризики (низька, помірнім, високим, дуже високим), а такоже сім'я и громада, в Якій смороду прожівають.

  Согласно вісновків експертів, реалізація запропонованої моделі управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі дозволяє покращіті показатели охоплення жінок цільовімі профілактічнімі оглянувши та обов'язковими обстеження (100,00% експертних вісновків), знізіті частоту и длительность рецідівів хронічніх захворювань (100,00 %) та первинна Інвалідність від них (92,00%), поліпшіті медико-санітарні знання жінок (96,00%), їх навички самообстеження (96,00%), підвіщіті частоту звертання за медичною помощью (84,00%) та покращіті показатели первинної захворюван ості жінок (76,00%).

  Підтвердженням цьом є результати Впровадження окремий елементів запропонованої моделі на етапах дослідження та при віконанні міської програми "Здоров'я населення и етапи Впровадження проекту ВООЗ" Здорові міста "в м. Івано-Франківську" (ЗАТВЕРДЖЕНА рішенням Сесії міської ради 11.04.2000 р., срок Виконання 2000-2005 рр.), Які свідчать про Поліпшення профілактичної роботи, зокрема относительно Виявлення во время медичний оглядів злоякісніх новоутворень молочной залоза та жіночих статево ОРГАНІВ (на 87,12-229,23%), а такоже діагностики хвороб системи крово- обігу, наслідком чого стало Підвищення рівнів первинної та Загальної захворюваності на ішемічну хворобу серця (на 10,33 и 30,42%) и гіпертонічну хворобу (на 6,90 и 36,17%) та стабілізація їх негативних НАСЛІДКІВ - судинно Ураження мозком ( -1,09% и +18,87%).  1. Організація стандартних оглядів та обстеження в залежності від віку и професії

  2. формирование груп спостереження

  (На підставі стратіфікації ризики хвороб, асоційованіх з менопаузою)

  наявність

  факторів

  ризики

  група здоров'я
  здорові практично здорові Хронічні Хворі в стадії:
  компенсації субкомпенсації декомпенсації
  без ФР низька низька помірній високий високий
  1-2 ФР низька помірній високий високий дуже високий
  3 і> ФР помірній високий високий дуже високий дуже високий

  Примітка: ФР - фактор ризики

  3. Дінамічне спостереження за станом здоров'я
  Перелік ЗАХОДІВ и віконавців рівень ризики
  низька помірній високий дуже високий
  3.1.Огляді и консультації:
  лікар ЗПСМ 1 раз в рік 2 рази в рік 3 рази в рік 4 рази в рік
  акушер-гінеколог 1 раз в рік 1 раз в рік * 1 раз в рік * 1 раз в рік *
  кардіолог за спожи 1 раз в рік * 1 раз в рік * 1 раз в рік *
  інші лікарі согласно стандарту оглядів согласно СДСХ согласно СДСХ согласно СДСХ
  3.2. Гігієнічне виховання и навчання методик:
  лікар ЗПСМ Дотримання здорового способу життя корекції ФР корекції ФР, оздоровлення корекції ФР, оздоровлення та РЕАБІЛІТАЦІЇ
  3.3. Лікувальні та реабілітаційні заходи
  лікар ЗПСМ - согласно СДСХ согласно СДСХ согласно СДСХ

  Примітка: * - если Інша частота не передбача стандартом диспансерного спостереження хворого (СДСХ); ЗПСМ - загальна практика / сімейна медицина


  4. Оцінка ефектівності спостереження
  Критерії ефектівності:

  · Зростання повнотіла охоплення жінок цільовімі оглянувши та обов'язковими обстеження

  · Зростання в течение року показніків захворюваності и подальша їх стабілізація

  · Зменшення показніків запізнілої діагностики при віявленні онко- та других захворювань

  · Зменшення частоти и трівалості рецідівів хронічніх захворювань

  · Переведення в легшу групу диспансерного спостереження

  · Зменшення інвалідізації

  · Зменшення потенційно втрачених років життя внаслідок смертності до 65 років

  · Продовження трівалості активного життя

  · Поліпшення якості життя жінок

  · Покращання медико-санітарних знань жінок

  · Покращання уровня засвоєння жінкамі навичок самообстеження

  Мал. 9. Схема комплексного спостереження за станом здоров'я жінок

  у пери та постменопаузі
  Висновки

  Комплексні соціально-гігієнічнім Досліджень віявлені Особливості формирование стану здоров'я жінок у пери- та постменопаузі в залежності від Дії екзо- та ендогенніх чінніків ризики, встановлен неадекватність існуючіх організаційніх форм ПРОФІЛАКТИКИ захворювань, асоційованіх з менопаузою, что потребувало наукового обґрунтування якісно новой системи управління здоров 'ям Вказаним контингенту, Впровадження якої довело свою соціальну, медична та економічну ефективність.

  1. встановлен, что стан здоров'я і якість життя жінок старших 40 років зніжується з ВІКОМ и характерізується двома фазами значного его погіршення - у періменопаузі (45-54 роки) и после 65 років. При цьом, найстрімкіше зниженя максимально можливий уровня (інтегрального індексу) здоров'я Із 78,0% у 40-44 роки до 59,8% у 45-49 років и 49,2% у 50-54 роки пріпадає на ПРАЦЕЗДАТНИХ соціально активний вік, супроводжується скроню Показники первинної інвалідності (112,6 ± 4,6 - 115,8 ± 5,1 віпадків на 10 тисяч жінок 45-54 років), у 1,5-2 рази віщою, чем в Економічно розвинення странах, смертністю , піком потенційно втрачених років життя (6729,6 ± 49,2 на 100 тисяч відповідного населення) у 50-54 роки та зростанням захворюваності, что ставити важліву соціально-економічну и Медічі у проблему Суспільства, вирішенню якої требует, дере за все, оптімізації системи ПРОФІЛАКТИКИ.

  2. Показано, что негатівні медико-соціальні Наслідки погіршення стану здоров'я жінок у пери- та постменопаузі спрічінені в основному хвороби системи кровообігу (69,2% причин смертності и 27,3-28,3% причин Загальної захворюваності та первинної інвалідності) , злоякіснімі новоутвореннямі (33,9-34,6% всех віпадків смерти та 19,8% причин інвалідізації працездатної групи 40-54 років, з них 45,3-59,1% внаслідок пухлина молочной залоза и статево ОРГАНІВ), остеопорозом и его проявити - хвороба кістково-м'язової системи та сполучної тканини и травмами (18,0% причи н первинної інвалідності, 12,3-16,8% захворюваності), пік ураженості Якими пріпадає на постменопаузу. Однако вже в пременопаузі віявлені значні резерви діагностики їх передзахворювань: за данімі медичний оглядів десята частина (11,2 ± 2,3%) 40-49 річніх жінок ма ють передракові захворювання молочной залоза та статево ОРГАНІВ, практично половина (49,0 ± 4, 0%) - відхилення від норми на електрокардіограмі и почти 40% (38,3 ± 2,2%) - передгіпертонію.

  3. встановлен, что за Показник соціально-економічного статусу (матеріального благополуччя, освіти, зайнятості ТОЩО) жінки ВІКОМ від 40 років и старші є соціально вразливе Груп населення, что негативно впліває на стан здоров'я (r ху = -0,84- 0,91, р <0,05) та досяжність медичної допомоги, реальна потреба в Якій у 3,5-4 рази вища, чем Фактично звертання.

  4. Доведено (р <0,05), что основними групами факторів ризики патології менопаузи є соціально-психологічні (r = 4,33-1,64), ендогенні (3,69-2,03), соціально-економічні (2 , 26-1,81) та виробничі (1,91) Чинник. Хоча в цілому жінки ведуть здоровішій способ життя, чем чоловіки-одноліткі (среди поведінковіх чінніків достовірно підвіщує їх ризики захворюваності только вживання соленої їжі, r = 1,64, р <0,05), однак тенденція до фемінізації та омолодження шкідливих звичок, вімагають врахування їх при оцінці індівідуального ризики хвороб.

  5. Виявлено, что найвіщі Рівні відносного ризики хронічніх хвороб є за умови наявності нізької самооцінкі здоров'я (r = 4,33, р <0,05) та артеріальної гіпертензії (r = 3,69, р <0,05), что стало підставою для розрахунку множінної кореляційно-регресійної математичної моделі прогнозування на дільниці Частки хронічно Хворов жінок ВІКОМ від 40 років и старших (R = 0,902, R 2 = 0,814, adjR 2 = 0,721, р <0,01).

  6. Доведено, что існуюча система медичного обслуговування Розглянуто контингенту жінок є недосконалостей, особливо в части забезпечення профілактичних технологій. Основними організаційнімі недолікамі є Відсутність інтегрованої медичної информации про жінок, внаслідок наявності подвійної мережі закладів, что опікуються ними (загальносоматічної та акушерсько-гінекологічної), нескоордінованості нормативної бази їх ДІЯЛЬНОСТІ и розподілу функцій; концентрація вісоковартісніх СУЧАСНИХ методів діагностики на третина Рівні; недостатня укомплектованість (на 72,1%), рівень кваліфікації (38,8 - 58,6% атестовану) та надмірне НАВАНТАЖЕННЯ (около 2000 населення на одну посаду) лікарів Загальної практики / сімейної медицини; недоступність медичної допомоги для більшості жінок через фінансові Труднощі (68,4%), низька рівень освіти та медичний знань. Результатом встановлення є діспропорції у наданні медичної допомоги (недостатній ОБСЯГИ амбулаторно-поліклінічної и надмірній - стаціонарної), невиконання обов'язкових стандартів профілактичних обстеження та оглядів, Запізніле Виявлення онкозахворюваності, хвороб системи кровообігу та других хронічніх захворювань, а відповідно соціально-економічних Втрата внаслідок захворюваності , інвалідності та смертності від них.

  7.Встановлен Шляхом експертних оцінок методом матриці критичних чінніків, что найважлівішімі медико-організаційнімі факторами, Які вплівають на здоров'я жінок інволюційного ПЕРІОДУ та визначаються їх доступ до якісної медичної допомоги є: ОБСЯГИ Виконання медико-технологічних стандартів (9,9 парціальніх балів), вчасність допомоги (9,8), кваліфікація медичного персоналу (9,0), матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я (9,0), фінансова доступність медичного обслуговування (8,8).

  8. Візначені закономірності формирование здоров'я жінок у пери- та постменопаузі дозволили обґрунтувати та Розробити модель управління здоров'ям жінок на державному, регіональному, груповий та індівідуальному рівнях, якісно новімі елементами якої стали: схема комплексного спостереження за станом здоров'я жінок інволюційного віку, орієнтована на лікаря Загальної практики / сімейної медицини, та схема інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарнімі знань.

  9. На Відміну Від Ранее існуючіх форм, предложено модель дает можлівість формуваті групи диспансерного спостереження на підставі стратіфікації ризики захворювань (низька, помірній, високий, дуже високий) з урахуванням НЕ только групи здоров'я, но й наявності чінніків ризики патологічніх станів та хвороб , асоційованіх з менопаузою, а такоже адаптуваті медичний інформацію у всех ее формах на Цільові групи жінок в залежності від ступенів ризики Виникнення у них патологічного клімаксу.

  10. Особлівістю запропонованої моделі є ее Профілактичне спрямування (в Середньому 9,04 бали за десятибальною шкалою ОЦІНКИ експертів), комплексність (8,72) и сістемність (8,48), доступність для жінок (8,48), етапність (8, 80) та наступність (8,28) медичної допомоги, орієнтованої передусім на лікаря Загальної практики / сімейної медицини Завдяк якісно новому ее елементи - схемі комплексного спостереження за станом здоров'я досліджуваного контингенту населення (8,56), что дозволяє покращіті показатели охоплення жінок цільовімі профілактічнімі оглянувши та про 'Язковими обстеження (100,0% експертних вісновків), знізіті частоту и длительность рецідівів хронічніх захворювань (100,0%) та первинна Інвалідність від них (92,0%), поліпшіті медико-санітарні знання жінок (96,0%), їх навички самообстеження (96,0%), підвіщіті частоту звертання за медичною помощью (84,0%) и покращіті показатели первинної захворюваності (76,0%).

  11. Впровадження окремий елементів якісно новой моделі управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі в практику дозволило покращіті профілактічну роботу, зокрема относительно Виявлення злоякісніх новоутворень молочной залоза та жіночих статево ОРГАНІВ во время медоглядів (на 87,1 - 229,2%) , діагностики хвороб системи кровообігу, что прізвело до Підвищення рівнів первинної та Загальної захворюваності на ішемічну хворобу серця (на 10,3 и 30,4%) и гіпертонічну хворобу (на 6,9 и 30,2%) та стабілізації їх негативних НАСЛІДКІВ - Судини Ураження мозком (-1,09% і + 18,87%).

  12. предложено модель управління здоров'ям жінок у пери- та постменоаузі НЕ предполагает создание в ее структурі Нових підрозділів, кроме існуючіх в сучасній сістемі охорони здоров'я та медичної допомоги, что дозволяє впроваджуваті ее без значних економічних витрат в других регіонах України.

  Практичні рекомендації

  Отрімані результати наукового дослідження дозволяють рекомендуваті:

  1. Кабінету міністрів України:

  · Розробити довгострокову цільову програму Поліпшення соціально-економічного статусу та медико-СОЦІАЛЬНОГО захисту жінок з викладеня засідок гендерної політики вірівнювання рівнів освіти та доходів;

  · Внести до Міжгалузевої КОМПЛЕКСНОЇ програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки следующие ДОПОВНЕННЯ и поправки:

  - у Переліку основних завдання програми пункт "поліпшення медичної допомоги вразливе верствам населення та жителям села" викластись у редакции "поліпшення медичної допомоги вразливе верствам населення, жінкам та жителям села";

  - у розділ ІІІ. "Покращення умов для виживання и Підвищення якості життя. Здоров'я жінок "Додати п. 14." Розробити и впровадіті довгострокового моніторинг здоров'я жінок, віднесеніх до груп підвіщеного ризики соціально важлівіх хвороб, пов'язаних з менопаузою (серцево-судинна, злоякісніх новоутворень, остеопорозу та других) ".

  2. Міністерству охорони здоров'я України:

  · Запровадіті у практику охорони здоров'я науково обґрунтовану та розроблення функціонально-організаційну систему управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі, Зміст якої викладеня у спеціальніх методичних рекомендаціях та інформаційних листах;

  · Продовжіті роботу относительно розробки алгоритмів, стандартів и протоколів медичної допомоги при хвороби, пов'язаних з менопаузою, з чіткім узгодженням функцій та між компетенції лікарів загальносоматичних и акушерсько-гінекологічніх закладів різніх рівнів, в Першу Черга лікарів Загальної практики / сімейної медицини.

  3. Міністерству охорони здоров'я АР Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, головного лікарям центральних міськіх та центральних районних Лікарень:

  · Вішукаті возможности для запровадження функціонально-організаційної системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі;

  · Запровадіті постійну широку просвітніцьку роботу науковців та лікарів різніх фахів практичної охорони здоров'я среди жінок та громадськості в цілому Стосовно особливо інволюційного ПЕРІОДУ життя, Принципів ПІДТРИМКИ здоров'я после 40 років, формирование знань и навичок ПРОФІЛАКТИКИ злоякісніх новоутворень молочних залоза та жіночих статево ОРГАНІВ , хвороб системи кровообігу, Запобігання остеопорозу.

  4. віщим медичним учбовим закладам и закладам післядипломної медичної освіти:

  · Доповніті програми навчання студентів з курсу "Соціальна медицина та організація охорони здоров'я", "Гінекологія", "Внутрішні хвороби", "Онкологія", "Травматологія и ортопедія" Харчування медико-СОЦІАЛЬНИХ особливо формирование стану здоров'я жінок у менопаузі та ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что ее супроводжують;

  · Організуваті для лікарів Загальної практики / сімейної медицини, лікарів терапевтичних та акушерсько-гінекологічніх дільніць, керівніків ОРГАНІВ и закладів охорони здоров'я та їх заступніків навчання на циклах тематичного удосконалення по вопросам управління здоров'ям жінок у пери- та посменопаузі.


  Список опублікованіх праць за темою дисертації

  У наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

  1. Децик О. З. Особливості смертності жінок інволюційного віку // Галицький лікарський вісник. - 2003. - Т. 10, Ч. 4. - С. 29-32.

  2. Розробка медико-СОЦІАЛЬНИХ аспектів інвалідності населення як способ обґрунтування ЗАХОДІВ для Збереження трівалості активного життя інвалідів / Н. І. Кольцова, Н. Б. Федорків, О. З. Децик, Р. Є. Ковальчук, В. С. Стукал // Галицький лікарський вісник. - 2004. - Т. 11, Ч. 4. - С. 39-41. Дисертант Здійснено збір, обробка, аналіз та узагальнення Даних Стосовно інвалідності жінок ВІКОМ понад 40 років.

  3. Децик О. З., Кольцова Н. І. Місце первинної медико-санітарної допомоги у розв'язанні проблем Надання КОМПЛЕКСНОЇ медичної допомоги жінкам в пери- и постменопаузальному періоді // Вісник соціальної гігієні та организации охорони здоров'я України. - 2005. - № 2. - С. 51-57. Дисертант проведено збір, обробка та аналіз статистичного матеріалу, визначення методологічного забезпечення, узагальнення результатів и формулювання вісновків, оформлення статті.

  4. Децик О. З. Особливості смертності жінок ВІКОМ від 40 років через хвороби системи кровообігу // Архів КЛІНІЧНОЇ медицини. - 2006. - № 1 (9). - С.18-21.

  5. Децик О. З. Причини смертності среди жінок в пери и постменопаузі від злоякісніх новоутворень // Здоров'я жінки. - 2006. - № 2 (26). - С. 199-201.

  6. Децик О. З. Захворюваність за данімі звертань в амбулаторно-поліклінічні заклади жінок пери и постменопаузального віку // Галицький лікарський вісник. - 2006. - Т.13, Ч. 2. - С. 97-99.

  7. Децик О. З. Особливості та закономірності впліву чінніків середовища на здоров'я жінок у пери- та постменопаузі за віслідамі кореляційно-регресійного та стратіфікаційного АНАЛІЗУ // Acta Medica Leopoliensia (Львівський медичний часопис). - 2006. - Т. 12, № 2. - С.99-103.

  8. Децик О. З. Особливості індівідуального способу життя та его Вплив на здоров'я жінок у пери- та постменопаузі // Буковинський медичний вісник. - 2006. - № 3. - С.33-36.

  9. Децик О. З. Особливості сімейного стану та его Вплив на здоров'я жінок в пери и постменопаузі // Галицький лікарський вісник. - 2006. - Т. 13, Ч. 3. - С. 33-35.

  10. Децик О. З. Кольцова Н. І. Порівняльній аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття РІШЕНЬ у практике сімейної медицини // Вісник соціальної гігієні та организации охорони здоров'я України. - 2006. - № 3. - С. 43-46. Дисертант належати збір, обробка та узагальнення Даних, методологічне забезпечення, написання вісновків, оформлення статті.

  11. Децик О. З. Аналіз смертності та потенціально втрачених років життя жінок у пери та постменопаузі // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 2006. - № 4 (416). - С. 96-99.

  12. Децик О. З., Кольцова Н. І. Остеопороз и менопауза: погляд організатора охорони здоров'я // Проблеми остеології. - 2006. - Т. 9, № 2-3. - С. 93-98. Дисертант проведено збір, обробка та аналіз статистичного матеріалу, визначення методологічного забезпечення, узагальнення результатів и написання вісновків, оформлення статті.

  13. Особливості інвалідізації жінок в періменопаузі / О. З. Децик, Н. І. Кольцова, М. Д. Олінійчук, Л. В. Процик // Запорізький медичний журнал. - 2006. - Т.2, № 5 (38). - С. 123-126. Дисертант належати обробка, аналіз та узагальнення статистичного матеріалу, методологічне забезпечення, формулювання вісновків, оформлення статті.

  14. Децик О. З. Інтегральна характеристика стану здоров'я жінок в пери и постменопаузі // Педіатрія, акушерство, гінекологія. - 2006. - № 5 (417). - С. 101-104.

  15. Децик О. З. Кольцова Н. І. Про Особливості соціальної захіщеності и Дотримання прав жінок-пацієнток у віці від 40 років и старших з позіції їх медичного забезпечення // Охорона здоров'я України. - 2006. - № 3-4 (22-23). - С. 38-41. Дисертант проведено збір, обробка та аналіз статистичного матеріалу, визначення методологічного забезпечення, узагальнення результатів и формулювання вісновків, оформлення статті.

  16. Децик О. З. Результати АНАЛІЗУ захворюваності жінок старших 40 років за данімі самооцінкі здоров'я та медична оглядів як основа моделювання спожи в медічній допомозі // Галицький лікарський вісник. - 2006. - Т. 13, Ч. 4. - С. 113-115.

  17. Децик О. З. Проблема менопаузи з позіцій организации охорони здоров'я // Здоров'я жінки. - 2006. - № 4 (28). - С. 37-39.

  18. Децик О. З. Науково-методичні підході до организации комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на Рівні первинної медико-санітарної допомоги // Охорона здоров'я України. - 2007. - № 1 (25). - С. 56-58.

  19. Децик О. З., Кольцова Н. І. Бідність як детермінант нездоров'я жінок в пери и постменопаузі // Охорона здоров'я України. - 2007. - № 1 (25). - С. 167-168. Дисертант належати збір, обробка, аналіз та узагальнення Даних, методологічне забезпечення, написання вісновків, оформлення статті.

  20. Децик О. З. Медико-організаційні аспекти ПРОФІЛАКТИКИ хвороб системи кровообігу у жінок в пери и постменопаузі // Галицький лікарський вісник. - 2007. - Т. 14, Ч. 1. - С. 100-103.

  21. Децик О. З. Медико-соціальні аспекти ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, асоційованіх з менопаузою на Рівні первинної медико-санітарної допомоги // Здоров'я жінки. - 2007.- № 1 (29). - С. 78-81.

  22.Децик О. З. Якість життя та здоров'я жінок у пери- та постменопаузі // Здоров'я жінки. - 2007.- № 2 (30). - С. 100-103.

  23. Децик О. З. Особливості смертності жінок в пери и постменопаузі від злоякісніх новоутворень // Вісник соціальної гігієні та организации охорони здоров'я України. - 2007. - № 2. - С. 31-37.

  24. Децик О. З. Організаційні аспекти управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі // Охорона здоров'я України. - 2007. - № 3-4 (27-28). - С. 60-63.

  В других виданнях:

  1. Децик О. З., Кольцова Н. І. Роль сімейного лікаря в профілактіці захворювань и комплексному лікуванні жінок інволюційного віку // Підготовка сімейних лікарів та моделі Впровадження сімейної медицини в Україні: Всеукр. наук.-практ. конф. Чернівці, 13-14 квітня 2005 р. - Чернівці, 2005. - С. 88.

  2. Децик О. З., Кольцова Н. І. Про підході до ПРОФІЛАКТИКИ розвитку артеріальної гіпертензії у жінок в пери та постменопаузі з позіцій адаптації // Артеріальна гіпертензія: Виявлення, пошіреність, діспансерізація, профілактика та лікування: Регіон. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ, 23 березня 2006 р. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 27-28.

  3. Децик О. З., Кольцова Н. І. Роль сімейного лікаря у вірішенні проблем жінок старших 40 років // Становлення сімейної медицини в Україні: Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2-3 листопада 2006 р. - Тернопіль, 2006. - С. 20-21.

  4. Децик О. З., Кольцова Н. І. Обґрунтування особливо ПРОФІЛАКТИКИ соціально вагомий хвороб, что супроводжують менопаузу, на Рівні первинної медико-санітарної допомоги // Українські медичні вісті. - 2007. - Т. 7, Ч. 1-2 (66-67). - С.33-34.

  патенти:

  Способ формирование груп спостереження на підставі стратіфікації ризики хвороб: Пат. на корисностей модель № 24636 Україна / О. З. Децик, Н. І. Кольцова (Україна). - № 24636; Заявл. 12.02.07; Опубл. 10.07.07, Бюл. № 10. - 4 с.

  Методичні рекомендації:

  Організація комплексних ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что супроводжують менопаузу, лікарями Загальної практики / сімейної медицини: Методичні рекомендації / Н. І. Кольцова, Л. В. Глушко, І. П. Вакалюк, О. З. Децик. - К., 2007. - 17 с.

  Інформаційні листи:

  1. Децик О. З. Методика прогнозування Частки хронічніх Хворов среди жінок старших 40 років за данімі інтерв'ю: Інформаційний лист про нововведення в системе охорони здоров'я. - К., 2006.- Вип. 1 з проблеми "Соціальна гігієна", № 46. - 3 с.

  2. Децик О. З. Методика комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на підставі стратіфікації ризики соціально важлівіх хвороб: Інформаційний лист про нововведення в системе охорони здоров'я. - К., 2007. Вип. 5 з проблеми "Соціальна гігієна", № 36. - 7 с.

  Галузеві нововведення:

  1. Децик О. З. Методика комплексного спостереження за станом здоров'я жінок у пери- та постменопаузі на підставі стратіфікації ризики соціально важлівіх хвороб: Реєстр № 5/26/07 // Реєстр галузевих нововведень. - К., 2007. - Вип. 26-27.

  2. Організація комплексних ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ патологічніх станів и хвороб, что супроводжують менопаузу, лікарями Загальної практики / сімейної медицини: Реєстр № 6/26/07 / Н. І. Кольцова, Л. В. Глушко, І. П. Вакалюк, О. З. Децик // Реєстр галузевих нововведень. - К., 2007. - Вип. 26-27.

  анотація

  Децик О.З. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів доктора медичний наук за спеціальністю 14.02.03 - соціальна медицина. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ, 2007.

  У дисертації Вівче Особливості та закономірності формирование стану здоров'я жінок під Вплив екзо- та ендогенніх чінніків ризики Виникнення патологічніх станів и хвороб, что супроводжують Різні періоді менопаузи. Вівче стан медичного обслуговування жінок, Виявлено резерви та предложено шляхи покращання.

  Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено ефективного модель системи управління здоров'ям жінок у пери- та постменопаузі, якісно новімі елементами якої стали схема комплексного спостереження за їх станом здоров'я, орієнтована на лікаря Загальної практики / сімейної медицини, та схема інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарнімі знань. На Відміну Від Ранее існуючіх, предложено модель дает можлівість формуваті групи диспансерного спостереження, а такоже адаптуваті медичний інформацію у всех ее формах на них на підставі стратіфікації ризики захворювань (низька, помірній, високий, дуже високий) з урахуванням НЕ только групи здоров'я, но й наявності чінніків ризики хвороб, асоційованіх з менопаузою.

  Ключові слова: менопауза, профілактика, медичне обслуговування, модельсістемі управління здоров'ям.


  анотація

  Децик О.З. Медико-соціальне обгрунтування системи управління здоров'ям жінок в інволюційному періоді. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 - соціальна медицина. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ, 2007.

  У дисертації вивчені особливості та закономірності формування здоров'я жінок під впливом екзо- та ендогенних факторів ризику виникнення патологічних станів і захворювань, супутніх різних періодів менопаузи.

  Встановлено, що стан здоров'я і якість життя жінок старше 40 років знижується з віком і характеризується двома фазами значного його погіршення - в перименопаузі (45-54 роки) і після 65 років. При цьому, перша і стрімке зниження максимально можливого рівня (інтегрального індексу) здоров'я з 78,0% в 40-44 роки до 59,8% в 45-49 років і 49,2% в 50-54 роки припадає на працездатний соціально активний вік. Воно супроводжується високими показниками первинної інвалідності (112,6 ± 4,6 - 115,8 ± 5,1 випадків на 10 тисяч жінок 45-54 років), в 1,5-2 рази вищою, ніж в економічно розвинених країнах, смертністю, піком потенційно втрачених років життя (6729,6 ± 49,2 на 100 тисяч відповідного населення) в 50-54 роки і зростанням захворюваності.

  Негативні медико-соціальні наслідки погіршення стану здоров'я жінок в пери-та постменопаузі викликані в основному хворобами системи кровообігу (69,2% причин смертності, 27,3-28,3% причин загальної захворюваності та первинної інвалідності), злоякісними новоутвореннями (33,9 -34,6% всіх випадків смерті та 19,8% причин інвалідизації працездатної групи 40-54 років, з них 45,3-59,1% - пухлини молочної залози і статевих органів), остеопорозом і його проявами - хворобами кістково-м'язової системи, сполучної тканини та травмами (18,0% причин первичн ой інвалідності, 12,3-16,8% захворюваності), максимум ураженості якими доводиться на постменопаузу. Однак уже в пременопаузі виявлені значні резерви діагностики їх предзаболеваній: за даними медичних оглядів десята частина (11,2 ± 2,3%) 40-49 річних жінок мають передракові захворювання молочної залози і статевих органів, практично половина (49,0 ± 4, 0%) - відхилення від норми на електрокардіограмі і майже 40% (38,3 ± 2,2%) - предгіпертонію.

  Особливістю формування стану здоров'я жінок в пери-та постменопаузі є його переважаюча залежність від соціально-психологічних, ендогенних, соціально-економічних і виробничих чинників і в меншій мірі від поведінкових факторів індивідуального способу життя.

  Доведено, що існуюча система медичного обслуговування досліджуваного контингенту жінок недосконала, особливо в частині профілактичних технологій. Основними організаційними недоліками є: відсутність інтегрованої медичної інформації про жінок в результаті наявності подвійний мережі обслуговуючих їх установ (общесоматической та акушерсько-гінекологічної), нескоординированности нормативної бази діяльності і розподілу функцій останніх; концентрація високовартісних сучасних методів діагностики на третинному рівні; недостатня укомплектованість (на 72,1%), рівень кваліфікації (38,8 - 58,6% атестованих) і надмірне навантаження (близько 2000 населення на одну посаду) лікарів загальної практики / сімейної медицини, недоступність медичної допомоги для більшості жінок через фінансових труднощів (68,4%) і недостатній рівень медичних знань. Встановлено, що диспропорції в наданні медичної допомоги, зокрема недостатній обсяг амбулаторно-поліклінічної за рахунок невиконання обов'язкових стандартів профілактичних обстежень і оглядів, призводять до суттєвого соціально-економічним збитком внаслідок надлишкового обсягу стаціонарної допомоги, високої інвалідності та смертності як результатів несвоєчасного виявлення онкозахворювань, хвороб системи кровообігу та інших хронічних захворювань.

  Результатом дослідження стала науково обґрунтована ефективна модель системи управління здоров'ям жінок в пери-та постменопаузі на державному, регіональному, колективному і індивідуальному рівнях, якісно новими елементами якої стали: схема комплексного спостереження за їх станом здоров'я, орієнтована на лікаря загальної практики / сімейної медицини, і схема інформаційно-освітнього забезпечення жінок медико-санітарними знаннями. На відміну від раніше існуючих, запропонована модель дає можливість формувати групи диспансерного спостереження на підставі стратифікації ризику захворювань (низький, помірний, високий, дуже високий) з урахуванням не тільки групи здоров'я, але і наявності факторів ризику хвороб, асоційованих з менопаузою, а також адаптувати медичну інформацію у всіх її формах на цільові групи в залежності від ступеня ризику виникнення патології клімаксу. Впровадження окремих елементів якісно нової моделі управління здоров'ям жінок інволюційного періоду в практику дозволило поліпшити профілактичну роботу.

  Ключові слова: менопауза, профілактика, медичне обслуговування, модель системи управління здоров'ям.


  summary

  Detsyk OZ Medical and social substantiate of the health management system by women in involution period . - Manuscript.

  Thesis for a degree of Doctor of Medical Science by speciality 14.02.03- Social Medicine. - National PL Shupik Medical Academy of postgraduate education, Kyiv, 2007.

  Features of forming women health under influence exo- and endogenous risk factors of diseases, which come alone with different periods of menopause, are studied in the dissertation. Also the state of medical care of women is studied, found out backlogs and the ways of improvement are offered.

  The effective model of the peri- and postmenopausal women health management system is scientifically substantiated, developed and inculcated. The new high-quality elements of which became oriented to the general practitioners scheme of the complex health monitoring and scheme of the medical informational and educational providing of women. Unlike earlier existing, the offered model enables to form the groups of clinical supervision, and also adapt medical information in all of its forms on them on the basis of diseases risk stratification (low, moderate, high, ever-higher) recognition not only group of health but also presence of risk factors of diseases, associated with menopause.

  Key words: menopause, prevention, medical care, model of the health management system.  Скачати 98.72 Kb.