медична статистика


    Головна сторінка

Скачати 18.61 Kb.
Дата конвертації31.05.2018
Розмір18.61 Kb.
Типреферат

Зміст

Вступ

Предмет Вивчення медичної статистики, ее значення для медицини, охорони здоров'я

Висновки

Список використаних джерелВступ

Статистичний метод є основним методом медико-СОЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ. Статистика - суспільна наука, что вівчає кількісну сторону масових суспільніх явіщ у нерозрівному зв'язку з їхнімі якіснімі Особливе. Саме розмаїтістю якісніх особливо пояснюється, что для кількісного Опису явіщ вікорістовується велика Кількість різноманітніх статистичних величин. Статистика встановлює відповідність между ідеальнім світом и уявленням про реальний світ. Статистика розвівається як єдина наука, в котрій розвиток кожної з ее галузь спріяє розвитку статистики в цілому.

Статистика, что вівчає питання, пов'язані з медициною, гігієною й суспільною охороною здоров'я, назівається медичною або санітарною. Медична статистика Розглядає людину як соціальна істота, а всі явіща людського життя як соціально обумовлені.

У сучасній Україні спостерігається Значне зниженя НЕ только уровня здоров'я населення, а й Визнання его реальною жіттєвою цінністю. Аналогічній процес в економіці визначаються як інфляцію, что характерізується підвіщенням цен и знеціненням грошей, тобто зниженя платоспроможності населення. Проекція шіроковідомого економічного явіща на галузь охорони здоров'я дает Підстави стверджуваті, что в Україні перехідного ПЕРІОДУ практично знецінюється така важліва категорія Суспільства, як здоров'я нації. Чи не існує Галузі життєдіяльності Суспільства, в Якій бі НЕ вісуваліся серйозні вимоги до уровня здоров'я громадянина, а головне, такой, что спонукала б до Підвищення цього уровня.


Предмет Вивчення медичної статистики, ее значення для медицини, охорони здоров'я

Основними завданнями медичної статистики є:

· Виявлення особливо стану здоров'я населення з Використання демографічніх Даних, Даних про захворюваність, фізичний розвиток и Інвалідність, а такоже факторів, что визначаються ЦІ Особливості;

· Вивчення Даних про ятір, структуру, кадри и ДІЯЛЬНОСТІ лікувально-профілактичних установ и ОРГАНІЗАЦІЙ;

· Оцінка ефектівності ЗАХОДІВ, спрямованостей на охорону и Зміцнення здоров'я населення и Підвищення ефектівності роботи медичний установ;

· Оцінка клінічніх, гігієнічних и лабораторних Даних, а такоже матеріалів наукових досліджень.

Статистична методологія будується на основе визначених правил и прійомів, Вироблення у процесі довголітньої практики и науково узагальненіх Принципів.

Найважлівішім методом даної дисципліни є статистичне дослідження.

Будь-яка галузева, у тому чіслі и медична, статистика складається з двох частин: методичної и матеріальної. Методична частина, тобто сукупність прійомів дослідження, містіть Звичайно много Загальна рис и вместе с ними, Досить своєрідніх особливо, обумовлених галуззя ее! Застосування. Це положення можна підтвердіті тім, что в жодній галузевій статістіці КОЕФІЦІЄНТИ НЕ ма ють такого віняткового! Застосування, як у санітарній статістіці. Разом з тим, у ній почти НЕ знаходится! Застосування метод індексів, что займає велике місце в промисловій и торговій статістіці [3, c. 45].

Матеріальна частина - це сукупність основних цифрових зведення. У санітарній статістіці сюди входять фактічні дані про здоров'я населення, про охорону здоров'я й аналіз ціх Даних.

Незалежності від того, Які задачі ставлять в санітарно-статистичних дослідженні, воно винне проводитись у візначеній послідовності відповідно до Історично сформованому етапів, что складаються з окремим операцій. Розрізняють 4 етапи статистичного дослідження:

1) складання плану и програми дослідження (підготовча робота);

2) статистичне спостереження (збір матеріалу);

3) статистична розробка матеріалу;

4) аналіз, Висновки, рекомендації, Впровадження в практику.

Розглянемо детальніше ЦІ етапи.

1. Складання плану и програми дослідження:

- формулювання мети и задач дослідження відповідно до РОБОЧОЇ гіпотезі;

- визначення и підбор статистичної сукупності;

- визначення одиниці спостереження;

- вибір виду статистичного дослідження (одноразове, точніше, суцільне, вібіркове, у тому чіслі визначення способу Вибори - механічний, тіпологічній, гніздовій, Випадкове, парноспряженій и ін.);

- визначення об'єкта спостереження, часу спостереження и суб'єкта спостереження;

- визначення програми збору Даних (складання карти статистичного дослідження з переліком обліковіх ознака);

- визначення програми розробки Даних (складання макетів, таблиць Із взаємозв'язкамі ознака);

- визначення методу спостереження - анкетний, анамнестичними, катамнестічній.

2. Статистичний спостереження:

- Інструктаж віконавців;

- Копіювання зведення;

- контроль якості реєстрації - логічний и аналітичний.

3. Статистичний розробка:

- шифровка матеріалу відповідно до Ознака групувань;

- розкладка карт відповідно до макетів розроблення таблиць;

- Заповнення таблиць и підрахунок Підсумків.

4. Аналіз. Висновки. Рекомендації. Впровадження в практику.

Основними розділамі медичної статистики є:

1.Статістіка суспільного здоров'я.

2.Статістіка охорони здоров'я.

3.Статістіка наукових дослідів, або теоретична медична статистика.

Медична статистика - це основний метод спостереження і оцінки ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ и закладів охорони здоров'я. Аналіз діяльності медичного закладу Полягає в складанні текстових звітів, Пояснювальна записок и кон'юнктурних оглядів, что дають науково-медичне Тлумачення и Пояснення цифрових Даних.

Державна звітність, обов'язкова для усіх відомств и установ, - основна форма статистичного спостереження. Звітні документи затверджуються Держкомстат, а вся Інша, так кличуть входити "самодіяльна" документація є незаконною. Система звітності будується подібно піраміді: найбільш діяльнімі є нізові Звіти, а чим вищє інстанція, тім вужчий коло Даних, что збіраються, что обмежується найбільш необхіднімі Показники. Мається такоже і зворотна зв'язок между періодом часу и обшірністю програми Звіту [4, c. 52].

Достоїнства звітів складаються в їхньому зведення, узагальненому характері. Смороду є Ніби ПЕРВИННА, обліковим документом для Вищих ОРГАНІВ, что дозволяє контролюваті Виконання планів и Забезпечувати можлівість оперативного керівніцтва.

Наведемо приклад Деяк ПЕРВИННА обліковіх медичний документів: "Статистичний талон" (облікова форма № 25-2 / у), "Карта вібувшого Із стаціонара" (облікова форма № 066 / о), "екстренного ПОВІДОМЛЕННЯ про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне Отруєння "(облікова форма № 058 / о).

Практично ПЕРЕЛІК вопросам програми статистичного спостереження и їхніх окремий ознака віражається у виде обліково-статистичного документа, в основном Карткова типу (бланк, формуляр, анкета) и рідше - облікового типу (журнал, відомість, облікова книга). Загальнопрійняті Офіційно діючі однотіпні медичні документи затверджуються відповіднімі інстанціямі (облікові - Міністерством охорони здоров'я, звітні - Державним Комітетом Статистики).

Одночасно з програмою спостереження складається план и программа майбутньої зведення (проекти и макети робочих таблиць).

Існують візначені правила для складання статкарті.

По-перше, ее НЕ слід перевантажуваті. Треба включать только потрібні и необхідні питання, что знадобляться в наступній розробці.

Як і друга, питання повінні буті ясно и точно сформульовані и не віклікаті різного Тлумачення (а часом - чи недовірі побоювання).

Як і Третє, ВІДПОВІДІ повінні носить чіткій и категоричний характер.

За-четверте, побудова програми предполагает Координацію и Взаємний контроль вопросам (діагноз, стати, вік, професія и стаж роботи, Рік закінчення навчального закладу и т. П.).

Найбільш відповідальнім, заключний моментом зведення є складання таблиць. Статистичні табліці являються собою зведення числових Підсумків спостереження, сукупність Фактів, вираженість цифрами.

Преимущества табличного викладу полягають у тому, что таблиця:

· Наочно и Зручна для зіставлення статистичних матеріалів;

· Дает можлівість з'ясувати характер групувань и розкріває структуру явіщ;

· Віділяє основні ознака;

· Спріяє встановлення зв'язку между явіщамі й ознака.

Табліці поділяються на Прості и СКЛАДНІ (групові и комбінаційні).

Проста таблиця дает только числовий Розподіл підмета за однією Ознакою, без групувань окремий ознака у прісудок. Ознака підраховані и впісані в таблицю окремо, Незалежності одна від одної, смороду НЕ розділені и не зв'язані между собою.

Прості табліці могут буті хронологічнімі, Територіальними, перелічувальнімі (число інфекційніх Хворов по роках чи по місяцях року, по районах області, по нозологічнім формах). Много таблиць у звітах медичний установ є просто, например, рух хвороби у стаціонарі, Розподіл лікарів по спеціальностях и т.п.

Для аналітичних цілей вдаються до побудова складних таблиць - групових и комбінаційніх. У груповій табліці может буті много ознака, но зіставляються только два, котрі характеризуються сполучення підмета табліці только з однією Ознакою прісудка. Така таблиця по своєму змісту й аналітичних можливий значний багатша, чем проста, тому что досліджуване явіще подання до більш виразности віді.

Найбільш досконалою є комбінаційні табліці, что дають (як свідчіть їхня назва) сполучення підмета з декількома (двома и більш) Ознака прісудка.

Своєрідною модіфікацією є "комбінаційно-кореляційна" таблиця, что дозволяє візначіті тісноту зв'язку между кількіснімі ознакою.

СКЛАДНІ табліці могут буті ПЕРВИННА (чи робочими), что складаються в процесі зведення, и вторинна (чи аналітичними), зв'язаними з заключний етапом статистичного дослідження.

Необхіднім ДОПОВНЕННЯ до статкарті є інструкція (іноді віддрукована на карті), что роз'яснює значення термінів, порядок Заповнення и ведення документів на конкретних прикладах.

Наведемо приклад Деяк медико-статистичних показніків, Які характеризують діяльність лікувально-профілактичних закладів.

1. Показники использование матеріальніх ресурсов.

- середня длительность перебування;

- забезпеченість ліжкамі;

- рівень госпіталізації;

- зайнятість ліжка в году;

- Кількість відвідувань на 1 жителя (міста, області и т. Д.);

- Кількість відвідувань за зміну.

2. Показники использование кадрових ресурсов.

- забезпеченість лікарями (середнім медичним персоналом) на завданні Кількість населення;

- Кількість лікарів, что ма ють кваліфікацію.

3. Показники ФІНАНСОВИХ ресурсов, Які характеризують об'єми та джерела фінансування ЛПЗ.

Спроможність українського Суспільства до дінамічного розвитку значний мірою Залежить від стану здоров'я населення. Разом з тим рівень стану здоров'я населення України, системи охорони здоров'я Нашої країни як вітчізнянімі, так и зарубіжнімі вчений, фахівцямі оцінюється в основном як низька чи кризовий. Про це свідчать Такі дані.

Продовжує скорочуватіся середня длительность життя населення України, особливо чоловіків. Середня длительность життя ставити 68,1 року (чоловіків - 62,7; жінок - 73,6). За ЦІМ Показники Україна посідає 108 місце в мире, відстаючі від стран Західної Європи на 9 років, а від Японії (де найбільша в мире длительность життя) - на 13 років.

Статистика свідчіть про суттєве Зменшення народжуваності (від'ємній Приріст населення розпочався з +1991 р. (-0,8)). Показник народжуваності зменшівся з 1,9 дитини в 1989 р. до 1,1 - у 2001 му. Середньорічній темп зниженя народжуваності в течение 1989-2001 pp. БУВ более чим у 10 років віщим, чем в попередні 30 років (1959-1989) [2, с. 147].

Підвіщівся в Україні Загальний коефіцієнт смертності (за останні 5 років в Середньому 15% при зростанні Європейського сертифіката № на 6,6%).За спостереження експертів СВІТОВОГО банку (1999 p.), Смертність від серцево-судинна хвороб Зросла на 39,7%, хвороб ОРГАНІВ дихання - на 32,1%, травм и отруєнь - на 23,2%, злоякісніх новоутворень - на 4, 5%. Загальний коефіцієнт смертності в Нашій стране порівняно Із загальноєвропейськімі вищий на 36,4% (за смертністю від серцево-судинна хвороб - на 72,4%, від травм и отруєнь - на 59,3, від хвороб ОРГАНІВ дихання - на 32,7) . Смертність немовлят (до року) в Україні перевіщує середньоєвропейській Показник в рази (це при тому, что Україна Ще не перейшла на більш суворі Світові Критерії визначення мертвонародженням).

Тільки у 2000р. природньо СКОРОЧЕННЯ населення становило 376 тис. осіб. За останні роки населення України щорічно зменшується на 0,4% (у розвинення странах Західної Європи цею Показник щорічно збільшується на 0,4%). Зазначеним свідчіть про усталені процеси депопуляції населення в Україні.

Україна характерізується швидких темпами старіння населення. Питома вага осіб старше 60 років Зросла з 10,5% в 1959 до 20,5% у 2000 p., Тобто вдвічі. У віці 65 и более років в стране прожіває понад 14% населення (рівень старіння населення Найвищий в сільській місцевості). Прогнозується, что в 2025 р. літніх людей в Україні Вже буде 27%. Все це посілює демографічне НАВАНТАЖЕННЯ на працюючий населення.

Високим в Україні є рівень Загальної захворюваності, про что свідчать дані Звернення населення в лікувально-профілактичні заклади на початок 2000р. Зазначеним Показник стає 141186,3 на 1000 тис. населення. У структурі пошіреності хвороб основнову часть становляться хвороби ОРГАНІВ дихання (24,4%); на іншому місці - хвороби системи кровообігу (22,4%); на третьому - хвороби ОРГАНІВ травлення (9,0%); на четвертому - хвороби кістково-м'язової системи (5,6%); п'яте місце посідають хвороби ендокрінної системи та Порушення обміну Речовини (5,0%) [4, с. 179].

При цьом более половини віпадків смерти та третина причин інвалідності зумовлюють хвороби системи кровообігу. Високий Показник захворюваності на злоякісні новоутворення - 2000 p., ВІН стає 318,3 на 100 тис. населення. Статево-віковій аналіз онкозахворюваності свідчіть, что найвіщі Рівні цієї патології характерні для населення старших вікових груп, особливо чоловіків.

Останнімі рокамі Суттєво погіршілась епідемічна ситуация з ВІЛ-інфекції (СНІДу). За оцінкамі експертів, в Україні станом на кінець 2002 р. проживало около 400 тис. ВІЛ-інфікованих. Збільшівся Показник захворюваності на туберкульоз (у 1999р. ВІН стає 54,3 на 100 тис. Населення, а смертність - 19,9 на 100 тис). Загаль ж порівняно Із данімі 15 стран - Членів Європейського Союзу показатели здоров'я населення України гірші в 2 і более разів.

Причини низьких уровня здоров'я значної части населення України є віддзеркаленням соціально-економічної ситуации в стране. До них належати бідність, зубожіння багатьох людей, їхній невісокій добробут, способ и рівень життя, незадовільній стан екології, кризовий стан охорони здоров'я (рівень здоров'я части населення покладів на 50% від способу и уровня життя, на 20 - від спадковості , на 20 - від стану навколишнього середовища и на 10% - від стану системи охорони здоров'я). Все зазначеним зумовлює необходимость Реформування гуманітарної політики у сфері охорони здоров'я, Глибока трансформацію соціально-економічних, духовних отношений в Українському суспільстві.Висновки

Отже, основними завданнями медичної статистики є:

· Виявлення особливо стану здоров'я населення з Використання демографічніх Даних, Даних про захворюваність, фізичний розвиток и Інвалідність, а такоже факторів, что визначаються ЦІ Особливості;

· Вивчення Даних про ятір, структуру, кадри и ДІЯЛЬНОСТІ лікувально-профілактичних установ и ОРГАНІЗАЦІЙ;

· Оцінка ефектівності ЗАХОДІВ, спрямованостей на охорону и Зміцнення здоров'я населення и Підвищення ефектівності роботи медичний установ;

· Оцінка клінічніх, гігієнічних и лабораторних Даних, а такоже матеріалів наукових досліджень.

Статистична методологія будується на основе визначених правил и прійомів, Вироблення у процесі довголітньої практики и науково узагальненіх прінціпів.Найважлівішім методом даної дисципліни є статистичне дослідження.Дінамічній розвиток охорони здоров'я Неможливо без реорганізації системи управління у Цій сфере. Зберігаючі управлінську вертикаль системи управління у сфері охорони здоров'я важліво реалізуваті принцип децентралізації, создать умови для зростання роли Громадський медичний об'єднань у розв'язанні проблем охорони здоров'я, что є необхідною умів демократизації управління в Цій Галузі. Суттєвім є розвиток державно-комунальної моделі Надання медичної допомоги, яка предполагает создание двох секторів медичної допомоги: сектора загальнодоступної медичної допомоги та сектора Додатковий можливости у сфері охорони здоров'я. В межах державно-комунальної моделі слід чітко розмежовуваті первинний, вторинна и третина Рівні Надання медичної допомоги. Важлівім є и Розширення роли територіальних громад в забезпеченні контролю за Надання та фінансуванням медичної допомоги понад гарантованого державою базовий стандарт якості загальнодоступної медичної допомоги.


Список використаних джерел

1. Вороненко Ю. В., Прус Л. О., Чуйко А. П., Затула О. А., Оніщенко О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Т .: Укрмедкнига, 2002. - 330С.

2. Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М., Козірєв А. М. Статистика. - К .: КНЕУ, 2000. - 467 с.

3. Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статістіці: Матеріали конференции / Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. - К., 2004. - 208с.

4. Медична статистика: Зб. нормат. док. / Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м. Києва; Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики / Валентина Миколаївна Заболотько (упоряд.та голов.ред.) - К .: МНІАЦ медичної статистики, 2006. - 460с.

5. Охорона здоров'я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. - К., 2001. - 271с.

6. Пріходській О. О., Морарь Л. М., Голяченко А. О. Управління охороною здоров'я (вступ до теорій, концептів, технологій). - Т .: Лілея, 2001. - 65с.


  • Статистика
  • медичною або санітарною.
  • завданнями
  • методом
  • Матеріальна частина
  • розділамі
  • медико-статистичних показніків

  • Скачати 18.61 Kb.