Локальний Вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експеріменті


    Головна сторінка

Дата конвертації04.09.2017
Розмір47.1 Kb.
Типреферат

АКАДЕМІЯ медичних наук України

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П.Ромоданова"

Чомоляк ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

УДК 616.833.15-091.934-003.93-085: 615.357.001.4

Локальні Вплив АПЛІКАЦІЇ прогестерону НА РЕМІЄЛІНІЗАЦІЮ зони ВХОДУ ТРІЙЧАСТОГО нерва У ЕКСПЕРІМЕНТІ

14.01.05 - нейрохірургія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Ужгородський національному університеті Міністерства освіти и науки України.

Науковий керівник - доктор медичний наук, професор Смоланка Володимир Іванович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та псіхіатрії

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор Трош Рустем Меметович, ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України", завідувач відділення субтенторіальної нейрохірургії

доктор медичний наук, професор Сон Анатолій Сергійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії и неврології

Захист відбудеться "26" лютого 2008 р. про 12 годіні на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 в ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України" (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 32).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України" (04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланій "25" січня 2008 р.

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради,

доктор медичний наук Л.Л.Чеботарьова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Лікування невралгії трійчастого нерва є актуальною медичною проблемою.Більше. За данімі різніх ДОСЛІДЖЕНЬ в странах Євросоюзу щорічно віявляється від 4 до 27 Нових віпадків цього захворювання на 100 тис. населення (Manzoni GC et al., 2005; Hall GC et al., 2006). Вираженість больовій синдром у пацієнтів з ЦІМ захворюванням, описів більш чем 300 років тому (Bausch JL, 1671), нерідко залішається стійкім до СУЧАСНИХ медікаментів. З РОЗВИТКУ мініінвазівніх технологій своє місце в лікуванні невралгії трійчастого нерва зайнять хірургічні методи (Цимбалюк В.І. та співавт., 2001). Так, метод Вибори хірургічного лікування даного захворювання - мікроваскулярна декомпресія трійчастого нерва - Забезпечує відмінні результати в течение первого тижня после втручання у 82% пацієнтів. Проти, через 10 років Відсутність больового синдрому без Додатковий медикаментозного лікування спостерігається лишь у 63,5% оперованіх (Barker FG II, Jannetta PJ, 1996). Підвищення ефектівності хірургічніх втручань при невралгії трійчастого нерва можливе Завдяк розвитку знань про патогенез цього захворювання.

С помощью проведення напрікінці ХХ століття ДОСЛІДЖЕНЬ встановлен, что одним з основних чінніків розвитку Типової невралгії трійчастого нерва є локальна демієлінізація, яка вінікає в его корінці під Вплив стисненого судинно (Hilton et al., 1994; Love S., Coakham H., 2001; Broggi et al, 2005). Водночас існує припущені, что рідкісні випадки спонтанного відужання пацієнтів з невралгією пов'язані з повноцінною ремієлінізацією трійчастого нерва (Love S., Coakham H., 2001), тоді як недостатнє Відновлення мієлінової оболонки розглядається як основна причина рецідівів захворювання после хірургічніх втручань (Kitt S . et al., 2000). Відповідно до цього, поиск ЗАСОБІВ для повноцінного Відновлення мієлінової оболонки нервово волокон є пріорітетнім напрямком СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Поруч авторів доведено, что місцеве! Застосування прогестерону виробляти до Посилення ремієлінізації нервово волокон періферічної нервової системи як in vitro, так in vivo (Koenig H. et al., 1995, 2000; Schumacher M. et al., 2001; Ghoumari A. et al ., 2005). Виявлено Вплив прогестерону на ремієлінізацію такоже в центральній нервовій сістемі (Mellon S. et al., 2001).

Віщезазначене обумовлює можлівість та доцільність місцевого использование прогестерону во время мікроваскулярної декомпресії трійчастого нерва з метою забезпечення більш повноцінного Відновлення мієлінової оболонки корінця трійчастого нерва І, відповідно, покращення результатів хірургічного лікування. Проти Преимущества такого комбінованого мікрохірургічного лікування могут буті оцінені з достатнім ступенів вірогідності лишь в условиях експеримент на лабораторних тварин. Отже, необхіднім є експериментальне обґрунтування Вказаним нейрохірургічного втручання з аплікацією прогестерону та використаних мікрохірургічної техніки.

Зв'язок роботи з Наукова темами и програмами. Дісертаційне дослідження пов'язане з темою науково-дослідної роботи кафедри неврології, нейрохірургії та псіхіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету в 2005-2007 рр. и є фрагментом тими: "Вторинна профілактика и прогнозування інсультів та судинно компресійніх сіндромів, спрічіненіх церебральний атеросклероз", номер держреєстрації 0104U010447.

Мета и завдання дослідження. Метою роботи є Посилення ремієлінізації корінця трійчастого нерва Шляхом аплікації прогестерону в хронічному експеріменті Задля Вдосконалення мікрохірургічного втручання при невралгії трійчастого нерва.

Для Досягнення мети поставлено Такі завдання:

1. Розробити експериментальну модель сегментарної демієлінізації корінця трійчастого нерва.

2. На моделі сегментарної демієлінізації трійчастого нерва провести Серії експериментальний ДОСЛІДЖЕНЬ аплікації прогестерону з Використання мікрохірургічної техніки та наступна морфологічнім Досліджень процесса ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва.

3. Встановити Оптимальний варіант місцевого! Застосування прогестерону з метою Посилення ремієлінізації зони входу трійчастого нерва в експеріменті.

Об'єкт дослідження - процеси демієлінізації та ремієлінізації корінця трійчастого нерва.

Предмет дослідження - Особливості ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва в експеріменті з Використання комбінованого мікрохірургічного втручання.

Методи дослідження. Для реализации мети та завдання роботи проведено следующие дослідження:

1. Хронічній експеримент - змодельовано фокальну демієлінізацію та ремієлінізацію корінця трійчастого нерва морської свинки.

2. Морфологічні - досліджено гістологічні Особливості де- та ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва в експеріменті.

3. Гістохімічні - визначили рецептори до КІ-67 у клітін Шванна корінця трійчастого нерва в експеріменті.

4. статистичні - Виконаю математичного обробка результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблено доступ до корінця трійчастого нерва морської свинки з Використання мікрохірургічної техніки.

Вперше встановлен, что! Застосування 0,1% розчин броміду етідію вірогідно відтворює локальну дегенерацію мієлінової оболонки корінця трійчастого нерва у морської свинки Із збереженням цілісності аксонів.

Вперше розроблено експериментальну модель локальної сегментарної демієлінізації корінця трійчастого нерва морської свинки з Використання розроблення доступу до трійчастого нерва та 0,1% розчин броміду етідію.

Вперше експериментально відтворено процес Відновлення мієлінової оболонки корінця трійчастого нерва после его сегментарної демієлінізації.

З'ясовано Вплив різніх чінніків на ремієлінізацію корінця трійчастого нерва лабораторних тварин та Вперше встановлен, что Аплікація 2,5% розчин прогестерону на демієлінізовану ділянку покращує Відновлення мієлінової оболонки.

Практичне значення отриманий результатів. Практична Цінність отриманий результатів Полягає у методологічному обґрунтуванні запланованого хронічного експеримент.

Розроблено модель сегментарної демієлінізації є необхідною для дослідження цього процесса в корінці трійчастого нерва, а такоже для визначення можливости Посилення ремієлінізації даної части нервової системи.

Експериментально підтверджено стімулюючій Вплив аплікації 2,5% розчин прогестерону на ремієлінізацію трійчастого нерва, что обґрунтовує подальші КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ місцевого! Застосування прогестерону во время хірургічніх втручань у хворого з невралгією трійчастого нерва.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійнім науковим Досліджень автора. Дисертант Належить его ідея, ВІН самостійно провів інформаційно-ПАТЕНТНИЙ поиск і аналіз літератури, організував наукове дослідження, разом з науковим керівніком професором Смоланка В.І. сформулював мету, завдання та план дісертаційної роботи. Автором самостійно розроблено модель сегментарної демієлінізації корінця трійчастого нерва, самостійно виконан експериментальну часть роботи, спільно з завідувачем відділу патоморфології ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України", д.мед.н., професором М.І. Шамаєвім та старшим науковим співробітніком цього відділу, к.мед.н. Т.А.Малішевою Здійснено морфологічні та імуногістохімічні дослідження. Дисертант особисто провів статистичне обробка Отримання результатів, разом з науковим керівніком піддав АНАЛІЗУ результати дослідження, сформулював Висновки. Автор самостійно оформивши дісертаційну роботу.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені на конференции нейрохірургів України "Нові технології в нейрохірургії" (Ужгород, 2006), науково-практічній конференции неврологів України (Харків, 2007), спільному засіданні Закарпатського осередку Асоціації нейрохірургів України та обласного товариства неврологів (Хуст, 2007). Дисертація пройшла апробацію на Розширення засіданні Вченої ради ДУ "Інститут нейрохірургії ім. Акад. А. П. Ромоданова АМН України" сумісно з кафедрами нейрохірургії Национальной медичної академии післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України та національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, членами Української асоціації нейрохірургів 13 липня 2007 року.

Публікації. Результати дісертаційної роботи представлені у 6 публікаціях, з них две статьи у фахових наукових журналах, один патент України (2007 р.), Две статьи у фахових виданнях, що містять огляд літератури та Власні спостереження, одні тези Доповіді на конференции нейрохірургів України, один позитивний Висновок на патент України (2007 р.).

ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація складається зі вступления, чотірьох розділів, вісновків, списку використаних джерел. Загальний ОБСЯГИ дісертаційної роботи ставити 136 сторінок, з якіх 120 сторінок тексту, а такоже 51 Ілюстрація та 6 таблиць, Які займають менше однієї Сторінки. Список використаних джерел нараховує 152 найменування.


Основні ЗМІСТ дисертації

Дизайн дослідження. Дослідження ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва проведено у виде експеримент, Який складався Із двох етапів (рис.1).

На Першому етапі розроблено експериментальну модель сегментарної токсічної демієлінізації корінця трійчастого нерва - особлівої форми дегенерації мієлінової оболонки, яка характерна для пацієнтів з невралгією - з підтвердженням цього процесса на світлооптічному та електронномікроскопічному рівнях. Кроме того, модель дозволяла якнайкраще оцініті Вплив прогестерону на процес ремієлінізації. Відомо, что Перші ознака демієлінізації при місцевому застосуванні броміду етідію віявляються на 7 добу после Введення цього гліотоксіну з максимально вираженість змінамі на 14 добу. В цей строк во время морфологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ Вже віявляють ознака початкової ремієлінізації у виде поодиноких клітін Шванна поміж аксонів, оточеніх базальноїмембраною та колагенових волокнами (Woodruff R., Franklin J., 1999; Riet-Correa G., 2002). Вплив прогестерону на ремієлінізацію найбільш Ефективний самє в цею период, оскількі відомо, что его дія спрямована на стімуляцію Вже існуючої ремієлінізації, а не на ініціалізацію цього процесса (Koenig HL et al., 1995).

Мал.1. Дизайн дослідження.

Другий етап БУВ присвячений дослідженню впліву прогестерону на Відновлення мієлінової оболонки после експериментальної демієлінізації. Розроблено експериментальна модель дозволила застосуваті розчин прогестерону в момент початкової ремієлінізації, тобто на 14 добу после Введення Розчин броміду етідію. В течение 15 Наступний діб лабораторні тварини знаходится під спостереження у звичних для них середовіщі. На 29 добу после качана експеримент морські свинки обох груп були віведені з Експеримент, препарати їх трійчастіх Нервів досліджені с помощью світлової та Електронної мікроскопії. Отрімані результати порівняно з данімі імуногістохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ у ціх групах.

Статистична обробка результатів. Відповідно до кількості вібірок (две групи МОРСЬКИХ свинок) та характеру Даних Всередині груп (кількісні та якісні ознака з нормальним розподілом варіант) оптимальними способами статистичної ОБРОБКИ результатів нашого дослідження були: один з варіантів t-крітерію Стьюдента та крітерій ч 2 Пірсона. ВРАХОВУЮЧИ, что значення частот Виявлення якісніх показніків Інколи були менше 5, а Кількість СПОСТЕРЕЖЕНЬ - 20, вместо крітерію ч 2 Пірсона Було Використано Точний крітерій Фішера-Ірвіна (Бабич П.Н. та ін, 2004). Вказані обчислення віконувалісь с помощью статистичних комп'ютерних програм. Статистична обробка части морфометричних Даних проводилася з Використання пакета стандартних ліцензійних програм до програмно-апаратного комплексу "Leica Microsystems CMS GmbH" (Німеччина, 2007).

Етічні норми. План та зміст експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ розробляліся у відповідності до українських (наказ МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р. "Про Міри по подалі Вдосконалення організаційніх норм роботи з Використання експериментального тварин") та міжнародніх (General Laboratory Practice (1981), конвенція Ради Європи про охорону хребетних тварин, что Використовують в експеримент та других наукових цілях № 123 (1986), директива Єврокомісії № 86/609 (1986)) стандартів, були схвалені етичним комісією Ужгородського національного університету (протокол № 6 від 04.12.2006).

Лабораторні тварини. При порівнянні різніх відів експериментальний тварин найбільш зручне виявило использование статевозріліх МОРСЬКИХ свинок (Cavia porcellus) вагою 200-350 г обох статей. Тварини були віведені у віварії Ужгородського національного університету и утрімувалісь в стандартних условиях з вільним доступом до води та корму. Загальна Кількість тварин становила 52 особин з однакової кількістю самок та самців. Необхідній рівень знеболення та знечулення досягався внутрішньом'язовім введенням розчин кетаміну, в якому містілося около 10 мг діючої Речовини в зелених сандалів з інфільтрацією кожи в ділянці розрізу 2% розчин лідокаїну. Виведення МОРСЬКИХ свинок з експеримент віконувалось Шляхом інгаляції цієї токсичної доз етилового ефіру после внутрішньом'язевої ін'єкції 0,1 мл 5% розчин кетаміну.

Способ демієлінізації. За матеріалами Огляду літератури нами Було встановлен, что для запланованого дослідження експериментальна демієлінізація корінця трійчастого нерва может буті відтворена Шляхом аплікації 0,1 та 0,05% розчінів броміду етідію об'ємом 1 мкл на Вказану ділянку нерва. При подалі порівнянні патоморфологічних змін корінців трійчастіх Нервів у відповідь на! Застосування Вказаним вищє Речовини встановлен, что пошкодженню мієлінової оболонки в залежності від концентрації броміду етідію характерізувалося частково (локальними) або Поширення розволокнення и порушеннях впорядкованості ламелі на тлі вогнищевого або Поширення міжламелярного набряку різного ступеню віразності, зліпанням ламелі з Наступний гомогенності їх набухання на Певної відрізку, частково розщепленням ламелі з приймання спотворені х у порівнянні з контролем форм (ХВИЛЯСТІ, спіралеподібні, везікулярні Утворення), повний розщепленням та лізісом мієліновіх оболонок на Певної відрізку корінця. Виявлено деякі гліоціті, Які беруть участь у фагоцітозі мієліну. Останній розміщується у їх цітоплазмі у виде спіралеподібніх або кільцеподібніх Утворення. Патологічні Зміни в аксонах віявляються в помірному зморщуванні осьового циліндра на тлі явіщ периаксональним набряку, реактивно-деструктивні змінах ультраструктурних органел, зокрема, мітохондрій (фрагментації крист та вогніщевої їх вакуолізації) и частково просвітленні аксоплазми внаслідок Втрата окремий нейрофіламентів (таб. 1).

Таблиця 1

Ознака демієлінізації під Вплив броміду етідію на субмікроскопічному Рівні

Ознака демієлінізації, степень значімості різниці между групами за крітерієм Фішера-Ірвіна

Концентрація розчин броміду етідію

0.1% n = 10

0.05% n = 10

Поширення розволокнення и Порушення впорядкованості ламелі мієліну, p <0.003

+

-

Вираженість міжламелярній набряк, р <0.01

+

-

Повне розщеплення та лізіс мієліновіх оболонок, р <0.001

+

-

Частково просвітлення аксоплазми, p <0.003

+

-

Зморщення осьового циліндра на тлі явіщ периаксональним набряку

+

+

Фрагментація та вогнищева вакуолізація крист мітохондрій

+

+

Дані, наведені в таб. 1, свідчать про залежність дегенеративних змін мієлінової оболонки від концентрації розчин броміду етідію. При цьом слід звернути Рамус на ті, что только 0,1% розчин Вказаним гліотоксіну віклікає повне розщеплення та лізіс мієліновіх оболонок одночасно Із збереженням Структури осьовіх ціліндрів. Це найбільш адекватно відтворює процес сегментарної демієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва в ділянці стисненого артерією у хворого з невралгією, дозволяючі Проводити експериментальні дослідження способів Посилення ремієлінізації трійчастого нерва.

Хірургічний доступ до зони входу корінця трійчастого нерва. Для розробки мікрохірургічного доступу до корінця трійчастого нерва морської свинки Було порівняно підході до цієї структури через СЕРЕДНЯ та задню черепні ямки. Порівнювалісь відстань від кожи до тріґемінального корінця, наявність важлівіх для життєдіяльності тварини структур при віконанні доступу та простір для Виконання маніпуляцій около трійчастого корінця. Виявило, что відстань від кожи до корінця трійчастого нерва є меншими при доступі через СЕРЕДНЯ черепну ямку. Доступ через задню черепну ямку предполагает маніпуляції Із Стовбур мозком, каудальную Груп черепно-мозкова Нервів, сигмовидної синус, что Суттєво ускладнює хірургічну техніку втручання. Окрім Вищевказаний, перевага доступу через СЕРЕДНЯ черепну ямку є більшій об'єм простору для маніпуляцій около тріґемінального корінця.

Було розроблено хірургічний доступ до зони входу Вказаним нерва морської свинки, при якому трепанація черепа здійснювалась за помощью мінідрелі та стоматологічних борів, вікорістовувався операційний мікроскоп Carl Zeiss OPMI Із збільшенням 14ч та мікроінструментарій. Доступ предполагает трепанацію черепа експериментальної тварини в тім'яно-скроневій ділянці діаметром до 0,8 см. При цьом Зручне орієнтіром є скронево лінія, як вентральний межа трепанаційного вікна. Розтин твердої мозкової оболони віконувався мікроскальпелем паралельно поперечному синусу. У субдуральна пространстве цієї ділянки находится невелика Кількість ліквору. После ретракції скронево-потілічної Частки головного мозком морської свинки медіально добро видно поперечний синус Із впадаючімі в него венами, тенторіум та мозочок. Водночас з'являється значний Кількість церебро-спінальної Рідини, аспірація якої давала змогу продовжуваті ретракцію. На Певного етапі візуалізувався трійчастій вузол та вірізка намету мозочка. После розтин последнего значний збільшувався простір для маніпуляцій поруч з корінцем трійчастого нерва. Між наметом мозочка, Стовбур мозком та проксимальних частин корінця трійчастого нерва с помощью мікропінцета встановлювався материал з волокнистого тефлону.

В результате розтин лабораторних тварин та макроскопічного дослідження їх головного мозком Виявлено, что прокладка з волокнистого тефлону, яка булу встановлен Морський свинкам с помощью розроблення доступу находится вокруг ділянки входу трійчастого нерва у стовбур мозком та щільно прілягає до его корінця. Тканина головного мозком МОРСЬКИХ свинок, яка оточувала тефлонові прокладку, звичайна кольору та консістенції, ее судинно Малюнок НЕ зміненій. Таким чином, запропонованій мікрохірургічній доступ до корінця трійчастого нерва МОРСЬКИХ свинок Забезпечує необхідній простір для Виконання маніпуляцій у вказаній ділянці без пошкодження оточуючіх мозкова структур.

Експериментальна модель токсічної демієлінізація корінця трійчастого нерва. Через 4 години после операции всі тварини ходили, вживалися воду та твердий корм. У післяопераційному періоді в течение 13 діб вживання води НЕ відрізнялось порівняно з контрольною групою, натомість споживання корму Було меншим. Поведінкові Реакції на подразнення (дотик до тварини) відновлювалісь Повністю на одному добу после втручання. У всех випадка корнеального рефлекс БУВ зниженя на боці операции порівняно з протилежних боком (таб. 2).

Таблиця 2.

Результати спостереження за тварин в течение 13 діб после операции

споживання води

Споживання твердого корму

Реакції у відповідь на дотик (2 доба после операции)

корнеального рефлекс

Дослідна група

(20 тварин)

самки

~ 340 мл

менше 24 г

збережені

зниженя на боці операции

самці

~ 340 мл

менше 24 г

збережені

зниженя на боці операции

Контрольна група

(12 тварин)

самки

~ 340 мл

24 г

збережені

сімі-тричного з обох боків

самці

~ 340 мл

24 г

збережені

сімі-тричного з обох боків

Слід відзначіті Відсутність непрійнятного для проведення експеримент токсичного впліву броміду етідію на організм морської свинки у Вищевказаний дозах.

Кількість броміду етідію, яка вікорістовувалась для індукції демієлінізації у морської свинки, що не віклікає значимого для результатів експеримент загальнотоксічного впліву. У післяопераційному періоді спостерігався мінімальній неврологічний дефіціт, что підтверджує достовірність експериментальний ДОСЛІДЖЕНЬ та дает змогу використовуват експериментальну модель течение трівалого годині.

На світлооптічному Рівні ознака сегментарної демієлінізації при фарбуванні Оглядовий методиками (гематоксілінеозін, гематоксілін-пікрофуксін) були віражені дістрофічні Зміни нерва у виде так званої вакуольної дістрофії. При застосуванні методу Кульчицького підтвердженням демієлінізації зі збереженням цілісності аксонів Було Порушення мієлоархітектонікі. Характерні для сегментарної демієлінізації Зміни ОТРИМАНО при забарвленні Суданом ІІІ за методом Горделадзе у виде Порушення Структури ліпідвмісніх оболонок.

При електронномікроскопічному дослідженні корінців трійчастіх Нервів МОРСЬКИХ свинок підтверджено достовірну сегментарний демієлінізацію, тобто локальний руйнування мієлінової оболонки Із збереженням осьового ціліндру під Вплив броміду етідію.При цьом слід відзначіті своєрідну будову мієліновіх оболонок з утвореннями везикулярного структур. Загибель клітін Шванна на тлі ознака Порушення мікроціркуляції відбувається в основном, зважаючі на структурні Зміни ядра й характерний перерозподіл хроматину, по типу апоптозу.

При дослідженні фрагментів тканини стовбурових відділів мозком в ділянці входу волокон корінця трійчастого нерва, порівняно з контролем нами Виявлено Зменшення кількості олігодендроцітів и віразні дістрофічні Зміни останніх. Цитоплазма таких клітін характерізується наявністю мітохондрій з різнім ступенів деструкції крист: від часткової фрагментації до їх повної деструкції, что виробляти до подальшої вакуолізації органели. Характерною патологічною зміною цитоплазми в части клітін є наявність значної кількості пустотіліх вакуолей різного походження (за рахунок вакуолізації мітохондрій, ендоплазматичного ретикулума (ЕПР) та комплексу Гольджі), что Звичайно вказує на розпад и незворотні Зміни структурних білків цитоплазми. Деякі олігодендрогліоціті беруть участь у фагоцітозі мієліну, Останній розміщується у їх цітоплазмі у виде спіралеподібніх або кільцеподібніх Утворення.

Ремієлінізація корінця трійчастого нерва. Було встановлен, что для дослідження ремієлінізації корінця трійчастого нерва морської свинки оптимальним є использование 2,5% розчин прогестерону об'ємом 0,1 мл (2,5 мг прогестерону). Вивчення впліву розчин прогестерону на ремієлінізацію корінця трійчастого нерва проводилось Шляхом хронічного експеримент з Використання віщеопісаної моделі локальної сегментарної демієлінізації. На 14 добу после встановлення прокладки з 0,1% розчин броміду етідію тварини були прооперовані повторно. Важлівім завдання на цьом етапі дослідження булу Аплікація гормону самє на ділянку демієлінізації, а не на іншу ділянку нерва. Найкращий вірішенням цього завдання є ін'єкція розчин прогестерону в товщу тефлонового матеріалу, Який БУВ встановлений на Першому етапі експеримент. Во время операции виявляв прокладку з волокнистого тефлону та ін'єкційно вводили у ее товщу 2,5% розчин прогестерону об'ємом 0,1 мл (дослідна група) та нейтральних сезамову олію об'ємом 0,1 мл (контрольна група). Через 29 діб з моменту індукції демієлінізації (через 15 діб после аплікації прогестерону або сезамової Олії) тварини дослідної и контрольної груп були віведені з експеримент. Препарати корінців трійчастіх Нервів разом з прилягла ділянкамі Стовбура мозком та тріґемінального Вузли досліджені с помощью морфологічніх та імуногістохімічніх методик.

У ділянці впліву на 29 добу после качана експеримент без Додатковий впліву відзначено поновлень Типової гістоархітектонікі корінця трійчастого нерва. Проти спостерігаються дістрофічно змінені аксони з вогнищевих порушеннях цілості мієлінової оболонки, а такоже Щільні мієлінові Утворення, Які у виде краплеподібніх включень безладно розташовані в товщі нервово волокна. Визначаються Великі осміофільні аксони з наплівамі нейроплазму, різко вираженій інтерстіціальній та периваскулярний набряк, у части Судін спостерігаються прістінкові тромби. Відзначається Збільшення діаметра осьовіх ціліндрів, поряд Із Зменшення діаметра мієлінової оболонки відносно норми. Нейролемоціті, в основному, проявляються ознака морфофункціональної актівності, про что свідчать з'явилася в ядрі, заповнений еухроматіном, одного великого щільного ядерця. Окрім того, при спеціфічній імуногістохімічній Реакції для визначення проліфератівної актівності (Виявлення клітін в усіх фазах мітотичного поділу) нами Виявлено нерівномірне й незначна Збільшення кількості таких клітін. ІМ Кі-67 шванівськіх Клітини Складанний 0,8-1,4 ± 0,7%. У цітоплазмі спостерігається Збільшення кількості фіксованіх та вільніх рибосом, полісомніх розеток, а такоже з'явився молодий форм мітохондрій. Проти, в нервово волокнах зберігаються ознака деструктивних змін мієліну й віразні ознака набряку пери та ендоневрію. У тварин без додаткової корекції спостерігається нерівномірність набряку та Утримання дістрофічніх змін в тканіні корінця. Поряд Із ділянкамі, Які містять чісленні Клітини и судину, зустрічаються ділянки з невелика кількістю клітін и капілярів, й пучками колагенових волокон. При імунофенотіпуванні Виявлено значний проліфератівна Активність клітін судінної стінкі (з боку периневрального простору), проти судинно Малюнок нерівномірній и визначаються безсудінні зони.

При дослідженні взірців нервової тканини после Додатковий фармакологічного впліву на Корінець трійчастого нерву, нами встановлен, что гістоархітектоніка нервово волокон набуває фізіологічних СПІВВІДНОШЕНЬ або практично відновлена. Спостерігається значний гіперплазія клітін Шванна, Які оточують осьові Циліндри, Значне дифузно Збільшення їх кількості Із вірогіднім зростанням їх проліферативного потенціалу. ІМ Кі-67 шванівськіх Клітини Складанний 4,2-5,1 ± 0,05%. У осьовіх ціліндрах спостерігається Збільшення кількості мітохондрій з переважанням їх молодих форм. У періневральная пространстве з'являється Деяка Кількість регенерованіх безмієліновіх волокон, включених по декілька в цитоплазму лемоціта.

На напівтонкіх зрізах візначається Відновлення Типової Структури нервово корінця з незначна Розширення ендоневрального простору и помірнім повнокров'ям Судін. Епіневрій становится Дещо потовщенім, з чисельного дрібнімі судинно. Нами встановлен достовірна рівномірна проліферація в усіх кулях судінної стінкі у Цій Серії досліду. Саме це свідчіть про функціонально повноцінне Відновлення Структури й забезпечення Функції гематоневрального бар'єру, что доводити важлівість цієї ланки нерва (его корінця) для возможности повноцінного Відновлення та забезпечення Функціонування. Стінкі Загальної масі мікросудін, розташованіх в епіневрії, з Ознака функціонального Відновлення.

У сполучній тканіні спостерігається невелика Кількість фібробластів та лаброцітів. У порівнянні з групою без Додатковий впліву, Суттєво збільшується Кількість макрофагів, фібробластів. Більша частина фібробластів характерізується скроню функційною актівністю.

Порівняння найбільш характерних структурних змін корінця трійчастого нерва на 29 добу после! Застосування броміду етідію у різніх дослідніх групах наведено у табліці 3.

Таким чином, Аплікація прогестерону на Попередньо демієлінізовану тканини корінця трійчастого нерва и Стовбура мозком характерізується: Зменшення ступеню демієлінізації, покращенням морфо-функціонального стану елементів корінця та мозком, зокрема, за рахунок Зменшення набряку внаслідок нормалізації пронікності ГЕБ та гемато-невральної бар'єру та пристосувально -компенсаторніх механізмів з боку клітінніх елементів (Підвищення білоксінтезуючіх функцій) І, як наслідок, активною проліферацією клітін Шванна та клітін судінної стінкі. Все це є свідченням Посилення процесса ремієлінізації у вказаній ділянці корінця трійчастого нерва лабораторних тварин при місцевому застосуванні 2,5% розчин прогестерону.

Таблиця 3.

Вплив аплікації прогестерону на структурні Зміни корінців трійчастіх Нервів

Якісні ознака, різніця груп за крітерієм Фішера-Ірвіна

групи тварин

Дослідна група

(З прогестероном) n = 10

група порівняння

n = 10

Набряк периаксональним, р <0.02

-

+

Набряк перівазальній, р <0.0001

-

+

Набряк періцелюлярній, р <0.003

-

+

Розширення ендоневральніх просторів, р <0.0004

-

+

Звітість ходу аксонів, р <0.002

-

+

Наявність "хвілеподібніх" структур, р <0.002

-

+

Наявність "колосовидний" структур, р <0.02

-

+

Кластери клітін Шванна, р <0.0001

+

-

Вакуольна дістрофія мієліновіх оболонок, р <0.003

-

+

Наявність стромальних фагоцітуючіх клітін, р <0.003

-

+

С помощью морфометричних дослідження засвідчено: актівацію сінтезуючої Функції ОДГ, стімуляцію проліферації клітін Шванна, прізупінення процесів деструкції та Залучення процесів репаративної-регенераторного характеру в ресинтез мієліновіх оболонок корінця.

Для кількісного АНАЛІЗУ отриманий результатів ми визначавши Показник співвідношення площ осьового циліндра и мієлінового нервово волокна трійчастіх Нервів лабораторних тварин. Значення Вказаним сертифіката № оберніть пропорційне товщіні мієлінової оболонки нервово волокна. Встановлен, что місцеве! Застосування прогестерону виробляти до достовірного зниженя цього сертифіката № (таб. 4 и Діаграма 1).

Таблиця 4

Показник співвідношення площади осьового ціліндру та мієлінового нервово волокна

умови досліду

структура

Показник

співвідношення площади осьового ціліндру и мієлінової оболонки,

M ± m, n = 30

контроль

стовбур

0,37 ± 0,006

Корінець

0,38 ± 0,007 *

Демієлінізація

стовбур

0,62 ± 0,01 *,

Корінець

1,39 ± 0,07

Реміелінізація

без розчин прогестерону

стовбур

0,43 ± 0,007 *, **

Корінець

0,54 ± 0,01 *, **

Реміелінізація

з розчин прогестерону

стовбур

0,37 ± 0,009 **

Корінець

0,37 ± 0,01 **

* Достовірно порівняно з контролем

** достовірно между групами дослідження

Діаграма 1.

Порівняння сертифіката № співвідношення площади осьового ціліндру та мієлінового нервово волокна корінця трійчастого нерва в різніх групах дослідження

Підсумовуючі Вищенаведеним, слід Сказати, что Аплікація 2,5% розчин прогестерону на зону входу корінців трійчастого нерва МОРСЬКИХ свинок виробляти до Посилення процесса ремієлінізації у Цій ділянці нерва.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення и практичне розв'язання актуального та маловівченого наукового завдання Посилення ремієлінізації корінця трійчастого нерва Шляхом аплікації прогестерону в хронічному експеріменті Задля Вдосконалення мікрохірургічного втручання при невралгії трійчастого нерва.

1. Розроблення нами мікрохірургічній доступ до корінця трійчастого нерва морської свинки дает змогу Виконувати втручання зі встановлення волокнистих матеріалів около зони входу трійчастого нерва у стовбур мозком без значимих для результатів експеримент пошкоджень оточуючої тканини мозком.

2. ЗАСТОСУВАННЯ одного мікролітра 0,1% розчин броміду етідію відтворює локальну дегенерацію мієлінової оболонки корінця трійчастого нерву Із збереженням цілісності аксонів у морської свинки. Використання 0,1% розчин Вказаним гліотоксіну спричиняє більш вираженість сегментарний пошкодження мієлінової оболонки нерва в порівнянні з 0,05% розчин І, відповідно, більш прийнятною для відтворення процесса демієлінізації в зоне нейроваскулярного конфлікту.

3.Аплікація 0,1% розчин броміду етідію на Корінець трійчастого нерва морської свинки віклікає спеціфічну вакуольна дегенерацію мієлінової оболонки сегментарного характеру.

4. Розроблено експериментальна модель демієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва з Використання оригінального доступу та розчин броміду етідію прідатна для ДОСЛІДЖЕНЬ процесів де- и ремієлінізації Вказаним структур в условиях хронічного експеримент в течение трівалого годині.

5. Аплікація 0,1 мл 2,5% розчин прогестерону на Попередньо демієлінізовану ділянку корінця трійчастого нерва МОРСЬКИХ свинок около входу у стовбур мозком достовірно покращує Відновлення мієлінової оболонки. Водночас вказана доза стероїдного гормону при місцевому застосуванні НЕ віклікає системного пошкодження тканин мозком.

6. Індекс мічення ІМ Кі-67 (МІВ 1) в тканіні дослідної групи достовірно збільшеній у порівнянні з групою контролю: 4,2-5,1 ± 0,05% проти 0,8-1,4 ± 0,7% відповідно , что свідчіть про Підвищення проліфератівної актівності нейролеммоцітів, тобто актівацію Утворення мієлінової оболонки на фоні аплікації прогестерону.

7. Місцеве! Застосування прогестерону віклікає достовірне зниженя № сертифіката № співвідношення площ осьового циліндра и мієлінового нервово волокна. У дослідній групі цею Показник стає 0,37 ± 0,01, а в групі порівняння (без впліву прогестерону) - 0,54 ± 0,01, что є Наближення до контрольного сертифіката № и свідчіть про позитивний Вплив місцевого! Застосування прогестерону на Товщина мієлінової оболонки трійчастого нерва лабораторних тварин.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Чомоляк Ю.Ю. Експериментальна модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". - 2007. - № 4 (32). - С. 258-262

2. Чомоляк Ю.Ю. Ремієлінізація зони входу трійчастого нерва під Вплив аплікації прогестерону в експеріменті // Український нейрохірургічній журнал. - 2007. - № 4. - С. 30-32

3. Чомоляк Ю.Ю., Смоланка В.І. Сучасні погляди на патогенез невралгії трійчастого нерва // Український нейрохірургічній журнал. - 2005. - №2. - С. 78-80

Дисертант узагальнів сучасні дані про патогенез невралгії трійчастого нерва, вислови свои припущені относительно перспектив подалі ДОСЛІДЖЕНЬ ремієлінізації та взявши участь у підготовці статті до Публікації.

4. Чомоляк Ю.Ю., Смоланка В.І. Невралгія трійчастого нерва: сучасний стан проблеми // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Медицина". - 2005. - № 1 (24). - С. 25-27

Дисертант виконан огляд літератури, брав участь у підготовці статті до Публікації.

5. Україна. Патент №25050 U, UA, МПК А61B 17/00, патентовласнік - Ужгородський національний університет - З.№u200702595. Заявлено 12.03.2007; Опубліковано 25.07.2007, б.№11 / 2007. Способ мікрохірургічного доступу до корінця трійчастого нерва експериментальний тварин

6. Чомоляк Ю.Ю., Малишева Т.А., Шамаєв М.І., Смоланка В.І. Експериментальна модель локальної демієлінізації корінця трійчастого нерва // Нові технології в нейрохірургії: Матеріали конференции нейрохірургів України (26-28 квітня 2006 р.). Український нейрохірургічній журнал. - 2006. - № 2. - С. 102

Дисертант підготував мультімедійну презентацію та доповів результати своєї роботи на конференции нейрохірургів України.

Анотація

Чомоляк Ю.Ю. Локальний Вплив аплікації прогестерону на ремієлінізацію зони входу трійчастого нерва в експеріменті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія. Державна установа "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України", Київ, 2008 рік.

Дисертація присвячено проблемі ремієлінізації корінця трійчастого нерва при невралгії цього нерва. Вівче можлівість аплікації розчин прогестерону на Корінець трійчастого нерва лабораторних тварин во время мікрохірургічного втручання та проаналізовано морфологічні Зміни мієлінової оболонки при місцевому вікорістанні цього гормону. Для проведення дослідження вдосконалено мікрохірургічній доступ до корінця трійчастого нерва морської свинки, вікорістовуючі Який, розроблено експериментальну модель сегментарної токсічної демієлінізації зони входу цього нерва. С помощью морфологічніх та гістохімічніх методів встановлен, что Аплікація 2,5% розчин прогестерону на демієлінізовану часть корінця трійчастого нерва во время мікрохірургічного втручання покращує Відновлення мієлінової оболонки.

Ключові слова: невралгія трійчастого нерва, експериментальна фокальній демієлінізація, прогестерон, ремієлінізація трійчастого нерва.


АНОТАЦІЯ

Чомоляк Ю.Ю. Локальне вплив прогестерону на ремієлінізації зони входу трійчастого нерва в експерименті. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія. - Державна установа "Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України", Київ, 2008 рік.

Дисертація присвячена проблемі ремиелинизации корінця трійчастого нерва при невралгії. Вивчено можливість аплікації розчину прогестерону на корінець трійчастого нерва лабораторних тварин під час мікрохірургічного втручання і проаналізовані морфологічні зміни мієлінової оболонки при місцевому використанні цього гормону.

Для проведення експерименту використовувалися статевозрілі морські свинки вагою 200-350 г, тварини утримувалися в стандартних умовах з вільним доступом до води та корму. Загальна кількість тварин - 52 особини з однаковою кількістю самок і самців. Був розроблений оригінальний спосіб локальної токсичної демієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва. Є порівняно вплив різних демієлінізуючих речовин на цей нерв. Удосконалено микрохирургический доступ до корінця трійчастого нерва лабораторних тварин. Доступ проводився через середню черепну ямку. Після розтину твердої мозкової оболонки тім'яно-потилична частка головного мозку морської свинки зміщалася за допомогою мікрошпателя медіально. Таким чином візуалізували тенториум і його вирізку. Після розтину останньої проводилася аспірація церебро-спінальної рідини, що сприяло ретракции мозку тварини. Підлягають корінець і ганглій трійчастого нерва були легко доступні для маніпуляцій. Після зіставлення зазначених вище даних і можливостей анестезії була розроблена експериментальна модель локальної сегментарної демієлінізації корінця трійчастого нерва за допомогою 0,1% розчину броміду етидія. За допомогою світлової та електронної мікроскопії встановлено, що тип руйнування мієлінової оболонки корінця трійчастого нерва після використання цієї моделі близький до демієлінізації, яка спостерігається в місці сосудістонервний конфлікту при тригемінальної невралгії. А саме, виникають "колосовидні" зміни мієлінової оболонки, що свідчать про сегментарному характер дегенерації мієліну. Характерним є збереження осьових циліндрів і перехоплень Ранвье. При цьому використання 0,1% розчину гліотоксін бромида етидія не супроводжувалося вираженими токсичними ускладненнями у лабораторних тварин, які є значущими для результатів експерименту.

Проведена серія експериментів з використанням зазначеної моделі для вивчення впливу аплікації прогестерону на ремієлінізації зони входу корінця трійчастого нерва. Дизайн дослідження передбачав аплікацію 2,5% розчину жіночого статевого гормону прогестерону на ділянку корінця трійчастого нерва морської свинки, попередньо підданий впливу 0,1% розчину броміду етидія. Аплікація проводилася на 14 добу після використання гліотоксін; під час повторної операції в товщу тефлоновим прокладки, встановленої спочатку експерименту, ін'єкційні вводився розчин прогестерону. На 15 добу після аплікації лабораторні тварини були виведені з експерименту шляхом інгаляції токсичних доз ефіру. Тканина корінця трійчастого нерва відповідної сторони була досліджена за допомогою світлової та електронної мікроскопії, а також гистохимическими методами.

Встановлено, що розроблений мікрохірургічних доступ до корінця трійчастого нерва морської свинки дає можливість виконувати втручання поблизу входу цього нерва в стовбур мозку без значного ризику пошкодження навколишньої тканини мозку. Використання одного мікролітра 0,1% розчину броміду етидія відтворює локальну дегенерацію мієлінової оболонки корінця трійчастого нерва зі збереженням цілісності аксонів морської свинки. Також встановлено, що аплікація 0,1% розчину броміду етидія на корінець трійчастого нерва морської свинки викликає специфічну вакуольна дегенерацію мієлінової оболонки сегментарного характеру. Розроблена експериментальна модель демиелинизации зони входу корінця трійчастого нерва з використанням оригінального доступу і розчину броміду етидія зручна для досліджень процесів демієлінізації і ремиелинизации зазначених структур в умовах хронічного експерименту на протязі тривалого часу. Доведено, що аплікація 0,1 мл 2,5% розчину прогестерону на попередньо деміелінізірованних ділянку корінця трійчастого нерва морських свинок поблизу входу в стовбур мозку достовірно покращує відновлення мієлінової оболонки. Разом з тим, зазначена доза стероїдного гормону при місцевому використанні не викликає системного пошкодження речовини мозку. Індекс Кі-67 (МІО 1) в тканини досліджуваної групи достовірно збільшений в порівнянні з групою контролю, що свідчить про збільшення проліферативної активності нейролеммоцітов зазначеної групи в порівнянні з контролем. Місцеве застосування прогестерону викликає достовірне зниження показника співвідношення площ осьового циллиндра і миелинового нервового волокна, що свідчить про потовщення мієлінової оболонки на тлі місцевого використання прогестерону.

Таким чином, місцеве використання 2,5% розчину прогестерону не супроводжується значущими для результатів експерименту небажаними впливами на організм морської свинки. Також встановлено, що застосування під час мікрохірургічного втручання зазначеного розчину у вигляді аплікації на ділянку нерва з явищами демієлінізації достовірно призводить до поліпшення ремиелинизации.

Ключові слова: невралгія трійчастого нерва, експериментальна фокальна демиелинизация, прогестерон, ремієлінізації трійчастого нерва.


SUMMARY

Yu.Yu.Chomolyak. Experimental local influence of progesterone application on remyelination of trigeminal nerve root-entry zone. - Manuscript.

Thesis submitted for Candidate of Medical Science degree, speciality 14.01.05 - neurosurgery. - APRomodanov Institute of Neurosurgery, Ukr. Acad. Med. Sci., Kyiv, 2008.

The thesis is devoted to the problem of trigeminal nerve root-entry zone remyelination in case of trigeminal neuralgia. Possibility of progesterone local application on trigeminal nerve root of the laboratory animals during microsurgical procedure has been studied and morphological changes of the nerve myelin sheath have been analyzed. The author has modified microsurgical access to guinea pig trigeminal nerve root in order to create experimental model of segmental toxic demyelination of the nerve. With the help of morphological and histochemical methods is stated, that application of the 2.5% solution of progesterone on demyelinated part of the trigeminal nerve root during microsurgical procedure increase regeneration of myelin sheath.

Key words: trigeminal neuralgia, experimental focal demyelination, progesterone, remyelination of trigeminal nerve.


  • Локальні Вплив АПЛІКАЦІЇ прогестерону НА РЕМІЄЛІНІЗАЦІЮ зони ВХОДУ ТРІЙЧАСТОГО нерва У ЕКСПЕРІМЕНТІ
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ дисертації
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації