Клініко-псіхопатологічні та психологічні особистості мотівації агресівної поведінкі при розладах особистості


    Головна сторінка

Дата конвертації07.07.2017
Розмір8.67 Kb.
Типавтореферат
lign = "left"> 8. Дячук А.М. Особливості Структури агресівності пацієнтів Із розладамі особистості, Які перебувалі на лікуванні в КЗ «ДОКПЛ» // Програма наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти міждісціплінарніх отношений у психоневрології та наркології». - Дніпропетровськ, 2007. - С. 6.

9. Дячук А.М. Соціально-демографічна характеристика осіб Із розладамі особистості, Які скоїлі злочини проти життя та здоровя особистості // Програма наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти міждісціплінарніх отношений у психоневрології та наркології». - Дніпропетровськ, 2007. - С. 6.

Анотація

Дячук А.М. Клініко-псіхопатологічні та психологічні Особливості мотівації агресівної поведінкі при розладах особистості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.16 - психіатрія. - Інститут неврології, псіхіатрії та наркології АМН України, Харків, 2008.

Дісертацію присвячено харчування дослідження умов, факторів и механізмів формирование та проявів агресівної поведінкі при розладах особістості.S

На підставі комплексного дослідження 139 чоловіків з розладамі особистості, в тому чіслі 97 чоловіків з протиправного Агресивне формами поведінкі, Які у звязку з реалізованім злочином проти життя та здоровя особистості прітягувалісь до крімінальної відповідальності, визначили клініко-псіхопатологічні, клініко-анамнестічні та патопсіхологічні Особливості мотівації агресівної поведінкі при розладах особистості. Встановлен фактори, что підвіщують ризики Виникнення та рецидиву протіправної агресівної поведінкі при розладах особистості. Отрімані дані сістематізовані по клініко-псіхопатологічніх, клініко-анамнестичними та патопсіхологічніх характеристиках, встановлен пітому Вагу шкірного параметра в ґенезі агресівної поведінкі досліджуваніх.

На Основі комплексного Вивчення закономірностей формирование агресівної поведінкі при розладах особистості розроблено комплексну систему прогнозування ризики Виникнення та рецидиву протіправної агресівної поведінкі при розладах особистості. Корекція станів мотіваційної й емоційної сфер з урахуванням Виявлення факторів ризики Виникнення та рецидиву протіправної агресівної поведінкі при розладах особистості є частина комплексних реабілітаційніх програм по їх профілактіці.

Ключові слова: розлад особистості, мотивація, агресія, діагностика.

АНОТАЦІЯ

Дячук А.Н. Клініко-психопатологічні та психологічні особливості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 - психіатрія. - Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків, 2008.

Дисертація присвячена питанням дослідження умов, факторів і механізмів формування та проявів агресивної поведінки при розладах особистості.

На підставі комплексного дослідження 139 чоловіків з розладами особистості, в тому числі 97 чоловіків з протиправними агресивними формами поведінки, які в зв'язку з реалізованим злочином проти життя та здоров'я особи притягувалися до кримінальної відповідальності, визначені клініко-психопатологічні, клініко-анамнестичні та пато-психологічні особливості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості.

Встановлено, що соціопатія (F60.2) частіше зустрічається серед досліджуваних, які вчинили протиправні агресивні дії (p <0,001), а імпульсивний тип емоційно-нестійкого розладу особистості (F60.30) - серед осіб, неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності в зв'язку з протиправними агресивними діями (p <0,02). Серед клініко-психопатологічних факторів найбільше значення має афективна симптоматика, перш за все дисфории (р <0,01), афективно-експлозівная форма патохарактерологіческіх реакцій (p <0,001) з переважанням реакцій за типом опозиції і емансипації.

Клініко-анамнестическое дослідження показало, що найбільш значущими предіспозітамі протиправного агресивної поведінки є проблеми, пов'язані з трудовою діяльністю (p <0,001), в тому числі конфліктами на роботі, фізична агресія з боку оточуючих (p <0,05). У дитячому та підлітковому віці патогенетичне значення на формування агресивної поведінки мають сімейні конфлікти (p <0,001), фізичні покарання (p <0,001), неповна сім'я, неконструктивні способи виховання, що веде до конфліктних взаємин у сім'ї (p <0,01), делінквентною формам поведінки (p <0,001).

Показано, що протиправне агресивна поведінка при розладах особистості характеризується високою частотою, причому в 70% випадків неодноразово. Майже половина досліджуваних вчинили протиправні агресивні дії у віці до 30 років. Провідними мотивами були психопатическая самоактуалізація, аффектогенний і корисливі мотиви. У більшості випадків злочин не планувалося, відбувалося в поодинці, часто в стані алкогольного сп'яніння, протиправні агресивні дії найчастіше були спрямовані на знайомих і родичів.

Багатофакторне дослідження особистості за методикою Р. Кеттела показало, що чоловіки з розладами особистості та протиправним агресивною поведінкою мають низькі розумові здібності, емоційну лабільність і обмеженість (приземленість) бажань. Застосування методики Басса-Дарки показало достовірне збільшення показників за шкалами фізичної агресії, підозрілості, дратівливості, почуття провини. У міжособистісних відносинах (методика Т. Лірі) превалюють авторитарний, підозрілий, доброзичливий і альтруїстичний типи дезадаптивних поведінки.

Отримані дані систематизовані за клініко-психопатологічним, клініко-анамнестичними і патопсихологическим характеристикам, визначена питома вага кожного параметра в генезі агресивної поведінки досліджуваних.

На підставі комплексного вивчення закономірностей формування агресивної поведінки при розладах особистості розроблена комплексна система прогнозування ризику виникнення та рецидиву протиправної агресивної поведінки при розладах особистості. Запропоновано «Спосіб діагностики ризику виникнення протиправної агресивної поведінки при розладах особистості». Корекція станів мотиваційної та емоційної сфер з урахуванням виявлених факторів ризику виникнення та рецидиву протиправної агресивної поведінки при розладах особистості є частиною комплексних реабілітаційних програм по їх профілактиці.

Ключові слова: розлад особистості, мотивація, агресія, діагностика.

ANNOTATION

Dyachuk AM Clinical psychopathological and psychological features of motivation of aggressive behaviour in personality disorders. - A. manuscript.

Dissertation for the candidate of medical science degree in specialty 14.01.16 - psychiatry. - Institute of Neurology, Psychiatry and Narkology of Ukrainian Science Academy. - Kharkov, 2008.

The dissertation is devoted to questions of research of conditions, factors and mechanisms of formation and displays of aggressive behaviour in personality disorders.S

On the basis of complex research of 139 men with personality disorders, including 97 men with illegal aggressive forms of behaviour which in view with the realized crime against a life and health of the person were involved in the criminal liability, are certain clinical psychopathological, clinical anamnestic and pathopsychological features of motivation of aggressive behaviour in personality disorders. The factors raising risk of occurrence and relapse of illegal aggressive behaviour in personality disorders are established. Obtained data are systematized under clinical psychopathological, clinical anamnestic and pathopsychological characteristics, specific value of each parameter in genesis of aggressive behaviour investigated is established.

On the basis of complex studying laws of formation of aggressive behaviour in personality disorders the complex system of forecasting of risk of occurrence and relapse of illegal aggressive behaviour in personality disorders is developed. "The way of diagnostics of risk occurrence of illegal aggressive behaviour in personality disorders" is offered. Correction of conditions of motivational and emotional spheres in view of factors of risk of occurrence and relapse of illegal aggressive behaviour in personality disorders, which is a part of reabilitational complex programs on their preventive maintenance.

Key words: personality disorder, motivation, aggression, diagnostic.

...........