Інноваційні технології організації охорони і зміцнення здоров'я населення


    Головна сторінка

Скачати 37.59 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір37.59 Kb.
Типдипломна робота
редоставленія, різних правових питань.

Поліпшенню якості реабілітації осіб з обмеженими можливостями сприяють розроблені стандарти реабілітації інвалідів. У структуру зазначеного стандарту включені шифр і найменування захворювання по МКБ-10 перегляду, ступінь порушення функції, наявність ускладнень, що проводиться відновна терапія, в тому числі профілактичні заходи. Крім того, в ньому передбачені рекомендації з лікування основного захворювання та його ускладнень із зазначенням курсів, симптоматична терапія, реабілітаційні заходи соціально-медичного характеру, а також індикатори якості реабілітації. Важливе місце в стандарті медичної реабілітації відводиться потреби осіб зі стійкими порушеннями функції у виробах медичного призначення, засоби догляду, технічних засобах, медичному патронажі.

Стандарти реабілітації інвалідів з конкретними захворюваннями дозволяють встановити результат реабілітаційної діяльності, розрахувати її медичну, соціальну та економічну ефективність. Оцінка діяльності установи медико-соціальної експертизи, що оформляє індивідуальну програму реабілітації інвалідів, проводиться за моделлю кінцевих результатів. Коефіцієнт досягнення результату визначається у вигляді суми балів по кожному захворюванню, поділеній на число випадків, підданих оцінці, що дозволяє встановити результат реабілітаційної діяльності, а при порівнянні з встановленим нормативом - ефективність реабілітації.

Ефективність реабілітації осіб з обмеженими можливостями розглядалася на процесуально-технологічному рівні. В якості критеріїв медичного ефекту використовувалася оцінка динаміки показників реабілітації інвалідів. У період з 2002 по 2004 роки збільшилася кількість індивідуальних програм реабілітації, оформлених інвалідам, з 6,8 ± 0,1% у 2002 році до 13,0 ± 0,1% в 2004 році. Спостерігається зростання показника медичної реабілітації інвалідів з 65,7 ± 0,9% у 2002 році до 73,4 ± 0,5% в 2004 році (Р <0,001). Динаміка оформлених в зазначений період часу індивідуальних програм реабілітації за групами інвалідності показала, що питома вага рекомендацій з медичної реабілітації, виданих інвалідам I, II і III групи, збільшився на 10,5%, 1,2% і 7,5% відповідно. Показник стабільності інвалідів I групи інвалідності зменшився на 2,9% з 89,1 ± 0,2% у 2002 році до 86,2 ± 0,2% в 2004 році (Р <0,001). Відзначено зниження даного показника на 0,5% у осіб, що мають III групу інвалідності, з 83,2 ± 0,2% у 2002 році до 82,7 ± 0,2% в 2004 році (Р> 0,05).

Для оцінки соціального ефекту застосовувалися показники, що характеризують задоволеність інвалідів в соціальній та професійній реабілітації (професійне навчання та перенавчання в технікумах-інтернатах системи органів соціального захисту, технічні засоби реабілітації і т.п.). За період з 2002 по 2004 роки відбулося збільшення числа інвалідів, навчених в технікумах-інтернатах системи органів соціального захисту на 48,9% з 30,9 ± 0,6% до 46,0 ± 0,5%, а також у ВНЗ. За трирічний період спостереження відмічена позитивна динаміка збільшення числа осіб з обмеженими можливостями, які отримали технічні засоби реабілітації (вело-крісло-коляски, мотоколяски, автомобілі, з 13,9 ± 0,3% у 2002 році до 20,4 ± 0,4% в 2004 році (Р <0,001).

В рамках єдиного інформаційного простору охорони здоров'я області функціонує підсистема обліку та моніторингу медичної допомоги контингентам особливої ​​уваги, в тому числі інвалідам. Служба охорони здоров'я успішно співпрацює з фахівцями соціального захисту населення. В амбулаторно-поліклінічних установах були відкриті відділення медико-соціальної допомоги, соціальні працівники закріплені за дільничними лікарями, що дозволяє оперативно вирішувати питання, пов'язані з наданням допомоги особам, які потребують догляду та спостереженні. Всього організовано 278 таких прийомів, функціонують школи "Догляд за інвалідами", "Літня людина".

З економічної точки зору ефективність медико-соціальної допомоги та реабілітації інвалідів є відношенням корисного результату до витрат на ці цілі. Зниження показника стабільності інвалідів I і II групи на 3,4% призвело до зменшення бюджетних витрат на реабілітацію в розрахунку на 10000 інвалідів даної групи на 223,7 тис. Рублів. Зростання показника стабільності інвалідів II групи на 1% привело до збільшення витрат на реабілітацію осіб даної групи в розрахунку на 10000 інвалідів на 65,8 тис. Рублів. Отже, економічний ефект реабілітації в розрахунку на 10000 інвалідів склав 157,9 тис. Рублів.

Шоста глава дисертації присвячена перспективних напрямків реалізації організаційних технологій формування здорового способу життя та оцінці їх ефективності. Реалізація організаційних технологій формування здорового способу життя здійснюється шляхом створення у населення мотивації до зміцнення здоров'я, адекватного ставлення до паління, харчування, вживання алкоголю, фізичної активності шляхом консультування та навчання населення технологіям, перешкоджає впливу факторів ризику, моніторингу показників громадського здоров'я та факторів ризику, його визначають, створення єдиного інформаційного простору.

Розроблена в Кемеровській області інноваційна модель організації медичної допомоги включає визначення потреби населення в зазначеної допомоги на основі оцінки показників громадського здоров'я, даних про поширеність ризик-факторів серед конкретних категорій населення, показників, що характеризують стан навколишнього середовища. Оцінка і прогноз потреби населення в лікувально-профілактичної допомоги проводиться за участю головних фахівців муніципальних органів управління охороною здоров'я, центрів гігієни та епідеміології, соціального захисту населення та інших зацікавлених структур. При цьому виявляються найбільш загрозливі тенденції, а також муніципальні освіти з несприятливою динамікою даних показників.

Наступним етапом реалізації моделі є оцінка існуючої організації профілактики соціально-значущих захворювань, яка також проводиться головними фахівцями органів управління охороною здоров'я за участю представників всіх зацікавлених структур. Метою даної оцінки є визначення відповідності сформованої системи організації профілактичної допомоги потребам населення, ефективності діяльності існуючої структури організації, виявлення неефективних секторів і розробка пропозицій по її вдосконаленню. Особлива увага звертається на доступність профілактичної допомоги в рамках територіальної програми державних гарантій забезпечення населення безкоштовною медичною допомогою, якість профілактичної та реабілітаційної діяльності, ефективність використання ресурсів охорони здоров'я. В результаті розробляються пропозиції щодо корекції програми державних гарантій і замовлень-завдань медичним організаціям. Формуванням стратегічного напрямку розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню області займається обласна медична рада, очолювана заступником губернатора з охорони здоров'я, в структурі якого створено комітет і робочі групи з профілактики захворювань та формування здорового способу життя (схема 1). Координатором профілактичної діяльності є Кемеровський обласний центр медичної профілактики (схема 2).

Вибір технології профілактичного втручання залежить від конкретної віково-статевої групи населення, поширеності ризик-факторів, медичної, соціальної та економічної доцільності. На підставі отриманих даних проводиться експертна оцінка реальної потреби в даному виді діяльності. При проведенні зазначеної експертизи використовуються розроблені стандарти первинної, вторинної та третинної профілактики соціально-значущих захворювань.

Заключним етапом реалізації інноваційної моделі організації медичної допомоги є визначення медичної, соціальної та економічної ефективності з подальшою розробкою технологій подальшого її вдосконалення. Оцінка клінічної ефективності реалізації профілактики, діагностики, лікування соціально-значимої патології проводилася за період з 2002 по 2004 роки на підставі динаміки загальної захворюваності, поширеності соціально-значущих захворювань та рівня показників смертності населення Кузбасу.

В результаті реалізації даної моделі показники загальної захворюваності населення знизилися з 1408 ‰ до 1349 ‰, дитячої смертності зменшилися на 22,0%, материнська смертність також знизилася в 2,2 рази. Використання стандартів профілактики соціально - значущих захворювань в діяльності амбулаторно-поліклінічних установ свідчить про їх ефективність. Так, використання стандартів профілактики для групи ризику по гіпертонічної хвороби сприяло зниженню ваги у пацієнтів до 11 кг (31,0 ± 2,5%), рівня холестерину крові у 68,0 ± 2,6%, відмови від куріння у 7,0 ± 1,4% обстежуваних, виникненню мотивації до здорового способу життя у 100% пацієнтів цієї групи.

Оцінюючи динаміку поширення соціально-значущих захворювань, необхідно відзначити, що за період з 2002 по 2004 роки в цілому зменшилася загальна захворюваність населення на активний туберкульоз на 22,8%, сифілісом на 65,5%, ВІЛ-інфекцією - на 53,1%, намітилася тенденція до зниження онкологічної патології.

В оцінці соціальної ефективності реалізації профілактики, діагностики, лікування найважливіших соціально-значущих захворювань використовувалися показники, що характеризують потенціал громадського здоров'я, його реальний стан, досягнутий рівень і резерви поліпшення здоров'я населення. Мірою зазначеної ефективності є число додаткових років здорового життя в розрахунку на одну людину в популяції в цілому. Потенціал здоров'я населення Кузбасу збільшився з 57,0 до 60,8 років, індекс здоров'я виріс на 2,8%. Позитивна динаміка рівня здоров'я населення Кемеровської області з 50,7% у 2002 році до 52,1% у 2004 році свідчить про зростання збереженої частини потенціалу здоров'я на 1,4%. Резерви здоров'я також виросли на 1,9%. Змінилася структура первинного виходу на інвалідність. Питома вага первинного виходу на інвалідність по цукровому діабету зменшився на 0,7% (4,2 ± 0,1% - 3,5 ± 0,1%, Р <0,01), хвороб системи кровообігу на 1,9% ( 39,5 ± 0,3% - 37,6 ± 0,3%, P <0,01), хвороб органів дихання на 1,1% (4,8 ± 0,1% - 3,7 ± 0,1 %, P <0,001).

Оцінка економічної ефективності реалізації профілактики, діагностики та лікування соціально-значущих захворювань проводилася з використанням методу "витрати-ефективність". Аналіз динаміки асигнувань бюджету охорони здоров'я на реалізацію названої моделі в розрахунку на 1 рік здорового життя населення Кемеровської області показав, що зі збільшенням витрат на профілактику захворювань в 1,6 рази прямо пропорційно збільшується кількість років здорового життя, проживаємо членом популяції, на 0,8 року .

У висновку представлені основні підсумки проведеного дослідження в порівнянні зі світовими та вітчизняними даними. Важливе місце відведено результатами реалізації програми і плану науково-дослідної роботи.

ВИСНОВКИ

Вивчення громадської здоров'я населення Кузбасу (1992-2001г. Г) свідчить про зниження народжуваності з 10,0 ‰ до 9,2 ‰, збільшенні смертності з 12,7 ‰ до 16,5 ‰, загальної захворюваності населення з 1136,3 ± 18, 9 ‰ до 1217 ± 20,3 ‰, в тому числі дітей з 1344,3 ± 12,4 ‰ до 1702,5 ± 15,9 ‰, первинної інвалідності працездатного населення з 49,2 ± 5,7 до 68,7 ± 5,8 на 10000 населення. Відмічено зростання соціально-значущих захворювань, таких як активний туберкульоз в 4 рази, захворювань, що передаються статевим шляхом в 10,3 рази, онкологічних захворювань на 46%, гіпертонічної хвороби в 1,5 рази. Динаміка показників, що характеризують суспільне здоров'я населення Кемеровської області, свідчить про доцільність розробки перспективних технологій його охорони та зміцнення, в тому числі соціально значущих видів патології.

Аналіз системи організації медичної допомоги (1992-2001г.г), включаючи профілактику і реабілітацію, показав, що основні зусилля спрямовані на забезпечення якості лікування пацієнтів, в той час як профілактичні заходи обмежені і зачіпають найчастіше лише деякі соціально-значимі хвороби, відсутня єдина система профілактики та реабілітації, слабо розвивається міжсекторальне співпрацю, не розроблена єдина система оцінки діяльності установ і фахівців в області профілактики соціально-значущих захворювань та реабілітації інвалідів, недостатньо використовуються основні напрямки, форми і методи профілактичної роботи. Анкетування лікарів амбулаторно-поліклінічних установ виявило, що з існуючих методів гігієнічного виховання населення фахівці використовують найчастіше індивідуальні бесіди (71,8 ± 2,7%), рідше групові бесіди та лекції (17,1 ± 2,3%), беруть участь в "днях здоров'я" 9,2 ± 1,2% респондентів, використовують засоби масової інформації 1,9 ± 0,8% лікарів.

Результати вивчення громадської здоров'я населення Кемеровської області, поширеності факторів ризику найбільш важливих соціально-значущих видів патології, організації медичної допомоги дозволили сформувати основні напрямки та механізми функціонування інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів в умовах багаторівневої багатоетапної системи медичного обслуговування. Зазначена модель включає вивчення громадського здоров'я, поширеність факторів ризику соціально-значимих видів патології, аналіз організації медичного обслуговування населення та реабілітації інвалідів, визначення потреби населення в медичній допомозі, в тому числі заходи профілактичного та реабілітаційного характеру, аналіз системи управління та фінансування лікувально-профілактичної та реабілітаційною діяльністю, формування стратегічних цілей, завдань і пріоритетів в організації лікувально-профилактич ських і реабілітаційних заходів, визначення реальної потреби населення в названих заходах, оцінку їх ефективності.

Інноваційна модель організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів будується на основі міжвідомчої співпраці між органами управління охороною здоров'я, територіальним фондом ОМС, страховими компаніями, регіональним відділенням фонду соціального страхування, федеральним установою медико-соціальної експертизи, установами реабілітації інвалідів, органами соціального захисту населення, центром гігієни та епідеміології.

Важливим етапом формування інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів є аналіз поширеності факторів ризику серед конкретних категорій населення, що є основою для перспективного планування профілактичної та реабілітаційної діяльності на рівні суб'єкта Федерації і різних структур, що займаються профілактикою захворювань і реабілітацією інвалідів. Соціологічне дослідження населення Кемеровської області виявило високу поширеність нераціонального харчування (78,5 ± 1,7%), стресу (79,3 ± 1,7%), шкідливих звичок, таких як куріння (66,0 ± 1,9% серед чоловіків і 26,0 ± 1,7% серед жінок), вживання алкоголю (71,1 ± 1,7%).

З метою реалізації основних напрямів інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів необхідно використовувати перспективні технології організації лікувально-профілактичної та реабілітаційної діяльності, що включають стандарти первинної, вторинної, третинної профілактики, діагностики, лікування захворювань і реабілітації інвалідів. Стандарти профілактики формуються з урахуванням поширеності ризик-факторів соціально-значущих захворювань, мають адресний характер і включають: контингенти населення (діти, підлітки, працездатний і пенсійний вік), шифр і назва захворювання відповідно до МКХ-10 перегляду, перелік факторів ризику, що визначає профілактичне втручання, виконання діагностичних маніпуляцій і процедур, рекомендованих для оцінки статусу обстежуваного, частота їх проведення, а також профілактичні заходи, технологію їх проведе ия і очікувані результати. Стандарти медичних технологій, що використовуються на різних рівнях і етапах медичного обслуговування населення, включають діагноз і шифр по МКБ, показання для перебування пацієнта на етапі, терміни лікування, перелік діагностичних процедур, перелік лікувальних процедур, що виконуються лікарем і середнім медичним працівником, кількість консультацій, необхідних пацієнту на даному етапі, критерії завершеності етапу, подальший маршрут пацієнта. У стандарті медичної реабілітації відображені ступінь порушення функції, наявність ускладнень, що проводиться відновна терапія, лікування основного захворювання і його ускладнень, симптоматична терапія, реабілітаційні заходи соціально-медичного характеру, що включають потреба у виробах медичного призначення, засоби догляду, технічних засобах реабілітації, медичному патронажі, а також індикатори якості реабілітації.

Використання стандартів профілактики, діагностики, лікування захворювань і реабілітації інвалідів в умовах багаторівневої багатоетапної системи медичного обслуговування населення свідчить про їх ефективність. Так, використання в амбулаторно-поліклінічних установах стандартів профілактики для групи ризику по гіпертонічної хвороби сприяло зниженню ваги у пацієнтів до 11 кг (31,0 ± 2,5%), рівня холестерину крові у 68,0 ± 2,6%, відмови від куріння у 7,0 ± 1,4% обстежуваних, виникненню мотивації до здорового способу життя у 100% пацієнтів цієї групи.

Реалізація перспективних технологій реабілітації інвалідів призвела до збільшення числа оформлених індивідуальних програм реабілітації з 6,8% в 2002 році до 13,0% в 2004 році. Відмічено зростання показника медичної реабілітації інвалідів з 65,7 ± 0,9% в 2002 році до 73,4 ± 0,5% в 2004 році (Р <0,001). Найбільше зростання числа рекомендацій з медичної реабілітації спостерігається у інвалідів I групи (10,5%). Сумарний показник стабільності інвалідів в даній групі зменшився на 2,9%, з 89,1 ± 0,2% у 2002 році до 86,2 ± 0,2% в 2004 році (Р <0,001).

Результати впровадження інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів на рівні суб'єкта Федерації в період з 2002 по 2004 роки свідчать про поліпшення показників громадського здоров'я. Дитяча смертність зменшилася на 22,0%, материнська смертність в 2,2 рази. Показник загальної захворюваності населення знизився з 1408 ‰ до 1349 ‰. Загальна захворюваність на активний туберкульоз зменшилася на 22,8%, сифілісом на 65,5%, ВІЛ-інфекцією на 53,1%, намітилася тенденція до зниження поширеності онкологічної патології.

Оцінка соціальної ефективності реалізації інноваційної моделі медичної допомоги та реабілітації інвалідів, проведена на підставі динаміки комплексних показників громадського здоров'я за трирічний період спостереження, виявила позитивну динаміку потенціалу здоров'я населення з 57,0 до 60,8 років, збільшення індексу здоров'я на 2,8%, поліпшення рівня здоров'я на 1,4% і зростання його резерву на 1,9%. Питома вага первинного виходу на інвалідність серед хворих на цукровий діабет зменшився на 0,7% (4,2 ± 0,1% - 3,5 ± 0,1%, Р <0,01), захворюваннями системи кровообігу на 1,9% (39,5 ± 0,3% - 37,6 ± 0,3%, P <0,01), хворобами органів дихання на 1,1% (4,8 ± 0,1% - 3,7 ± 0, 1%, P <0,001). Про соціальний ефект реабілітації свідчить зростання в 2,2 рази числа інвалідів, навчених в технікумах-інтернатах системи органів соціального захисту, з 20,4 ± 0,4% у 2002 році до 46,0 ± 0,5% в 2004 році (Р <0,001), а також збільшення на 46,8% осіб з обмеженими можливостями, які отримали технічні засоби реабілітації, з 13,9 ± 0,3% у 2002 році до 20,4 ± 0,4% в 2004 році (Р <0,001 ).

Визначення економічної ефективності реалізації інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів показало, що з ростом витрат на профілактику захворювань в 1,6 рази прямо пропорційно збільшується кількість років здорового життя, проживаємо одним жителем Кемеровської області, на 0,8 року. Економічний ефект реабілітації в розрахунку на 10000 інвалідів склав 157,9 тис. Рублів.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При формуванні інноваційної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів органам управління охороною здоров'я необхідно оцінити стан громадського здоров'я населення, поширеність факторів ризику найбільш важливих соціально-значущих захворювань, рівень організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів, потреба населення в лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходах з метою подальшого формування стратегічних цілей і пріоритетів в організації лікувально-профілактичної і реабілітаційної діяльності.

Велика роль в реалізації територіальної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів відводиться міжсекторального співробітництва між органами та установами охорони здоров'я, територіальним фондом ОМС, страховими компаніями, регіональним відділенням фонду соціального страхування, федеральним установою медико-соціальної експертизи, установами реабілітації інвалідів, органами соціального захисту населення, центром гігієни та епідеміології. Координуючим органом в реалізації профілактичного напрямку є центри медичної профілактики, основною функцією яких є виявлення та корекція факторів ризику розвитку зазначених захворювань з використанням стандартів профілактики та реабілітації, гігієнічне навчання і виховання населення.

Важливе місце з точки зору охорони і зміцнення здоров'я населення слід відводити системному підходу та моніторингу показників, що характеризують суспільне здоров'я і поширеність факторів ризику соціально-значущих захворювань. З метою своєчасної корекції інноваційної моделі медичної допомоги та реабілітації інвалідів доцільно використовувати розрахунок комплексних показників громадського здоров'я, які характеризують його індекс, потенціал, рівень, резерви, а також оцінку медичної, соціальної та економічної ефективності.

Оцінка діяльності установ і фахівців, що беруть участь в реалізації територіальної моделі організації медичної допомоги та реабілітації інвалідів, повинна здійснюватися на основі розробки моделі кінцевих результатів діяльності з використанням стандартів первинної, вторинної та третинної профілактики, діагностики, лікування захворювань і реабілітації інвалідів.

Найбільш доцільно використовувати стандарти профілактики, діагностики, лікування захворювань і реабілітації інвалідів в діяльності лікувально-профілактичних установ, центрів медичної профілактики, установах медико-соціальної експертизи, установах медико-соціальної допомоги та реабілітації інвалідів, а також інших організаціях, що займаються формуванням здорового способу життя населення , профілактикою соціально-значущих захворювань та реабілітацією інвалідів.

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, опублікованих за темою дисертації

1. Богомолова, Н.Д. Думка медичних працівників поліклінік про якість первинної медико-санітарної допомоги / Н.Д.. Богомолова // Навколишнє середовище і профілактика захворювань у м Кемерово: Тез. доп. до міської наук.-практ. конф., присвяченій Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища 9 червня 1999 року - Кемерово, 1999. - С.101-102;

2. Богомолова, Н.Д. Оцінка якості первинної медико-санітарної допомоги медичними працівниками поліклінік / Н.Д.. Богомолова, Е.А. Цитко // Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я населення Кемеровської області: Матеріали конф., Присвяченій 40-річчю кафедри соціальної гігієни, організації управління та економіки охорони здоров'я КГМА. - Кемерово, 1999. - С.23-24

3.Богомолова, Н.Д. Думка лікарів поліклінік про якість медичної допомоги / Н.Д.. Богомолова // Проблеми стандартизації в охороні здоров'я. - 1999. - № 1. - М: Изд-во Ньюдиамед. - С.75

4. Богомолова, Н.Д., Якість первинної медико-соціальної допомоги очима медичних працівників поліклінік / Н.Д.. Богомолова, Е.А. Цитко // Проблеми медицини і біології: Зб. науч. тр. Всеросійської наук. конф., присвяченій 275-річчю Російської Академії медичних наук. - Кемерово, 1999. - С.126-127;

5. Богомолова, Н.Д. Методичні підходи до організації циклів загального удосконалення за фахом "Гігієнічне виховання" / Н.Д. Богомолова // Санепідслужба Кемеровській області в період реформування економіки в 1991-1999 р.р. Проблеми, завдання. Рішення: Матеріали наук.-практ. конф. 19 квітня 2000. - Кемерово, 2000. - С.152-153;

6. Богомолова, Н.Д. Актуальні проблеми служби медичної профілактики Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова, І.А. Полянська, І.С. Петрова, Г.В. Латаева // Проблеми міської охорони здоров'я: Зб. науч. тр. під ред. проф.Н.І. Вишнякова. - Санкт-Петербург, 2000. - С.39-41;

7. Богомолова, Н.Д. Нові підходи до проведення соціологічних опитувань про якість медичної допомоги / Н.Д.. Богомолова // Нові напрямки в клінічній медицині: Матеріали Всеросійської конф.15-16 червня 2000 року - Ленінськ-Кузнекій, 2000. - С.4-5;

8. Богомолова, Н.Д. Роль середовищних і спадкових факторів у виникненні та формуванні ранніх стадій остеохондрозу хребта у шахтарів Кузбасу / Н.Д.. Богомолова // Зб. науч. тр., присвячений 80-річчю проф. Н.А. Фролової. - Твер, 2000. - С.41-42;

9. Богомолова, Н.Д. Методологічні підходи до оцінки якості первинної медико-санітарної допомоги медичними працівниками поліклінік / Н.Д.. Богомолова, Е.А. Цитко // Проблеми міської охорони здоров'я: Зб. науч. тр. під ред. проф.Н.І. Вишнякова. - Санкт-Петербург, 2000. - С.174-177;

10. Богомолова, Н.Д. Боротьба з тютюнопалінням як важливий фактор гігієнічного виховання студентів / Н.Д.. Богомолова, І.А. Полянська // Проблеми медицини і біології: Зб. науч. тр. наук.-практ. конф. - Кемерово, 2001. - С.69;

11. Богомолова, Н.Д. Тютюнопаління як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань / Н.Д.. Богомолова, І.А. Полянська, Г.В. Латаева, І.С. Петрова // Фактори ризику, адаптація, первинна та вторинна профілактика хронічних неінфекційних захворювань: Матеріали Всеросійської конф. з міжнародною участю. - М. - Іваново, 2001. - С.12-13;

12. Богомолова, Н.Д. Поширеність тютюнопаління серед молоді Кемеровської області та шляхи її профілактики / Н.Д.. Богомолова // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф.12-14 квітня 2001 г. - М., 2001. - С.211;

13. Богомолова, Н.Д. Профілактика тютюнопаління як актуальна проблема служби медичної профілактики Кемеровській області / Н.Д. Богомолова, І.А. Полянська // Північ-людина: проблеми збереження здоров'я: Матеріали Всеросійської наук. конф. з міжнародною участю 2-4 жовтня 2001 року - Красноярський НДІ медичних проблем Півночі СО РАМН РФ. - Красноярськ, 2001. - С.39-40;

14. Богомолова, Н.Д. Роль соціального маркетингу в системі гігієнічного виховання населення / Н.Д.. Богомолова, І.А. Полянська // Бюлетень НДІ соціальної гігієни, економіки і управління охороною здоров'я ім. Н.А. Семашко. - Вип.2. - Ч. II. - М., 2001. - С.116-120;

15. Богомолова, Н.Д. Думка пацієнтів поліклінік про якість профілактичної роботи. /Н.Д. Богомолова // Щорічний збірник наук. практ. робіт. - Кемерово: ІНСЕПЗ, 2002. - С. 192;

16. Богомолова, Н.Д. Поширеність факторів ризику серед населення Кемеровської області та заходи профілактики / Н.Д. Богомолова // Громадське здоров'я: стратегія розвитку в регіонах Сибіру: Матеріали регіональної наук.-практ. конф.30-31 жовтня. - Новосибірськ, 2002. - С.179-181;

17. Богомолова, Н.Д. Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я населення Кемеровської області / Н.Д.. Богомолова // Практикуючий лікар: Матеріали доп. міжнародного конгресу 1-4 жовтня 2002 року - Сочі, 2002. - С.23;

18. Богомолова, Н.Д. Соціальний маркетинг в системі гігієнічного освіти і виховання населення / Н.Д.. Богомолова // Федеральний і регіональний аспекти державної політики в області здорового харчування: Матеріали міжнародного симпозіуму. - Кемерово, 2002. - с.390;

19. Богомолова, Н.Д. Фактори ризику і спосіб життя студентської молоді / Н.Д. Богомолова // Щорічний збірник наук. практ. робіт. - Кемерово: ІНСЕПЗ, 2002. - С. 194;

20. Богомолова, Н.Д. Професійна захворюваність медичних працівників, планування заходів по оздоровленню умов праці в лікувально-профілактичних установах / Н.Д.. Богомолова, М.М. Давидова // Оптимізація управління охороною здоров'я в ринкових умовах: Матеріали міжнародної наук. практ. конф. 19-22 лютого 2002 року - Кемерово, 2002. - С.34-35;

21. Богомолова, Н.Д. Актуальні проблеми гігієнічного навчання і виховання населення Кемеровської області / Н.Д.. Богомолова // Оптимізація управління охороною здоров'я в ринкових умовах: Матеріали міжнародної наук. практ. конф. 19-22 лютого 2002 року - Кемерово, 2002. - С.42-44;

22. Богомолова, Н.Д. Застосування соціального маркетингу в системі гігієнічного виховання населення // Н.Д. Богомолова, І.А. Полянська // Оптимізація управління охороною здоров'я в ринкових умовах: Матеріали міжнародної наук. практ. конф. 19-22 лютого 2002 року - Кемерово, 2002. - С.44-45;

23. Богомолова, Н.Д. Тютюнопаління як фактор ризику захворювань органів дихання серед сільських школярів Кемеровській області / Н.Д. Богомолова, І.А. Полянська // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф.29-31 березня 2002 г. - М: вид-во РУДН, 2002. - С.114;

24. Богомолова, Н.Д. Здоров'я населення Кемеровської області та основні напрямки діяльності по формуванню здорового способу життя / Н.Д.. Богомолова // Бюлетень НДІ соціальної гігієни, економіки і управління охороною здоров'я ім. Н.А. Семашко. - Вип.4. - М., 2003. - С.26-29;

25. Богомолова, Н.Д. Думка лікарів поліклінік і пацієнтів про якість профілактичної роботи / Н.Д.. Богомолова // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали 4-ї міжнародної наук. практ. конф. 23-25 ​​травня 2003 року - М .: изд-во РУДН. - 2003. - С.94;

26. Богомолова, Н.Д. Попередні підсумки і перспективи розвитку профілактичної допомоги в Кемеровській області / Н.Д. Богомолова // Багатопрофільна лікарня: проблеми і рішення: Матеріали Всеросійської наук.-практ. конф., присвяченій 10-річчю Федерального державного лік. проф. установи "Науково-клінічний центр охорони здоров'я шахтарів" 4-5 вересня. - Ленінськ-коваль, 2003. - С.10-11;

27. Богомолова, Н.Д. Стан профілактичної допомоги в Кемеровській області і основні напрями міжвідомчого співробітництва в галузі профілактики / Н.Д.. Богомолова // Інноваційні технології управління охороною здоров'я: Зб. матеріалів міжнародної наук. практ. конф.25-28 лютого 2003 г. - Кемерово, 2003. - С.37-38;

28. Богомолова, Н.Д. Соціально-гігієнічна характеристика населення Кемеровської області та основні напрямки профілактичної роботи / Н.Д.. Богомолова // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали 4-ї міжнародної наук. практ. конф.23-25 ​​травня 2003 г. - М .: изд-во РУДН. - 2003. - С.726;

29. Богомолова Н.Д. Соціально-гігієнічні аспекти здоров'я дітей Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова // Здорова дитина - здорова нація: Зб. матеріалів міжнародної наук. практ. конф.25-28 лютого. - Кемерово, 2003. - С.51-53;

30. Богомолова, Н.Д. Формування системи профілактики захворювань в Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали 6-ї міжнародної наук. практ. конф.23-25 ​​травня 2003 г. - М .: изд-во РУДН. - 2005. - с.85-86;

31. Богомолова, Н.Д., Інвалідність і інвалідизація з причин населення Кемеровської області / Н.Д.. Богомолова, Е.А. Цитко // Матеріали наук. практ. конф., присвяченій Європейському і Російському році інвалідів, 60-річчя Кемеровській області, 25-річчя ФДМ "Новокузнецький науч. практ. центр медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів 30 вересня 2003 року - Новокузнецьк, 2003. - С.31-32 ;

32. Богомолова, Н.Д. Удосконалення системи післядипломної підготовки фахівців охорони здоров'я та медичного страхування. / Г.В. Артамонова, Н.Д. Богомолова // Проблеми і перспективи формування та розвитку системи управління забезпеченням якості медичної допомоги: Матеріали Всеросійської наук. - практ. конф. 20-22 жовтня 2004 року - Кемерово, 2004. - С.18-20;

33. Богомолова, Н.Д. Лікарі і пацієнти про якість профілактичної роботи / Н.Д.. Богомолова, Е.Л. Вальцев // Проблеми і перспективи формування та розвитку системи управління забезпеченням якості медичної допомоги: Матеріали Всеросійської наук.-практ. конф. 20-22 жовтня 2004 року - Кемерово, 2004. - С.27-28;

34. Богомолова, Н.Д., Прогнозування захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітниць тепличних комплексів Кузбасу / Н.Д. Богомолова, Л.І. Лемешко, Г.П. Петров // Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров'я та історії медицини. - 2004. - С.

35. Богомолова, Н.Д. Формування алгоритмів медичної профілактики і реабілітації захворювань / Н.Д.. Богомолова // Актуальні питання клініки і профілактики професійних захворювань. Випуск III. - Кіров: ТОВ "Економ-Холдинг", 2004. - С.42-46

36. Богомолова, Н.Д. Основні напрямки міжвідомчого співробітництва в галузі профілактики в Кемеровській області / Н.Д. Богомолова // Профілактика захворювань і зміцнення здоров'я. - 2005. - № 1. - С.44-46;

37. Богомолова, Н.Д. Перспективи розвитку профілактичної допомоги в Кемеровській області / Матеріали наук. практ. конф., присвяченій 50-річчю КемГМА 24-25 листопада 2005 року. - Кемерово, 2005. - С.11-13

38. Богомолова, Н.Д. Поширеність тютюнопаління серед підлітків і заходи його профілактики / Н.Д.. Богомолова // Наркотики і діти. Медико-соціальні аспекти: Матеріали наук. прак. конф, -Кемерово, 2005. - С.29-31;

39. Богомолова, Н.Д. Стан здоров'я населення та основні напрямки міжвідомчого співробітництва в галузі профілактики в Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова Медицина в Кузбасі. Актуальні питання охорони здоров'я. Спецвипуск, присвячений дню медичного працівника 19 червня 2005 року. - Кемерово: ВД "Медицина і освіта", 2005. - С.24-26.

40. Богомолова, Н.Д. Стратегія розвитку профілактичної допомоги в Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова, Г.Н. Царик // Бюлетень національного НДІ громадського здоров'я. - Вип.7. - М., 2005. - С.81-83;

41. Богомолова, Н.Д. Формування перспективної моделі профілактики неінфекційних захворювань в Кемеровській області / Н.Д. Богомолова // Науковий огляд. - М .: Изд-во "Наука". - 2005. - № 6. - С.3-4.

42. Богомолова, Н.Д. Формування системи профілактики захворювань в Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова // Здоров'я та освіта в XXI столітті: Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф., - М .: Изд-во РУДН, 2005. - с.85-86

43. Богомолова, Н.Д. Організаційні технології профілактики хронічних неінфекційних захворювань / Н.Д.. Богомолова, В.Ф. Чунарьов, І.А. Свиридова і ін. // Методичні рекомендації. - Кемерово, 2006. - 33 с.

44.Богомолова, Н.Д. Організаційні технології реабілітації інвалідів в Кемеровській області / Н.Д.. Богомолова, В.Ф. Чунарьов, І.А. Свиридова і ін. // Методичні рекомендації. - Кемерово, 2006. - 30 с.

45. Юр'єв, А.С. Положення про систему акредитації організацій та індивідуальних підприємців, які здійснюють медичну і фармацевтичну діяльність, а також діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин на території Кемеровської області / А.С. Юр'єв, Г.Н. Царик, Н.Д. Богомолова та ін. - Москва-Кемерово, 2005. - 9с.

46. ​​Серьогіна, І.Ф. Правила функціонування системи добровільної сертифікації в сфері громадського здоров'я, охорони здоров'я, фармації та соціального розвитку / І.Ф.. Серьогіна, Г.Н. Царик, Н.Д. Богомолова та ін. - Кемерово, 2005. - 22 с.

47. Ритенкова, О.Л. Методичні рекомендації з формування стандартів профілактики неінфекційних захворювань і їх застосування в практичній охороні здоров'я / О.Л. Ритенкова, І.А. Свиридова, Н.Д. Богомолова та ін. - Кемерово: ІНСЕПЗ, 2005. - 38 с.

48. Ритенкова, О.Л. Методичні рекомендації по реабілітації інвалідів / О.Л. Ритенкова, Л.А. Седачева, Н.Д. Богомолова та ін. - Кемерово: ІНСЕПЗ, 2005. - 30 с.

49. Богомолова, Н.Д. Удосконалення системи реабілітації інвалідів Кемеровської області / Н.Д.. Богомолова // Проблеми і перспективи надання медичної допомоги працюючому населенню: Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції. - Кемерово, 2006. - С.230-231

50. Царик, Г.Н. Перспективні організаційні технології профілактики неінфекційної захворюваності / Г.Н. Царик, Н.Д. Богомолова, Д.Г. Данцігер, І.П. Важелів // Бюлетень національного науково-дослідного інституту громадського здоров'я. - Москва, 2006. - С.37-39

51. Богомолова, Н.Д. Динаміка показників захворюваності населення Кузбасу / Н.Д.. Богомолова // Громадське здоров'я: моніторинг, організація медичної допомоги: Матеріали XLI наук.-практ. конф. З міжнародною участю, присвяченій 30-річчю ГУ НДІ комплексних проблем гігієни та професійних захворювань СО РАМН. - Новокузнецьк, 2006. - С.16-19

52. Богомолова Н.Д. Проблеми медико-демографічної ситуації в Кемеровській області /Н.Д. Богомолова // Громадське здоров'я: моніторинг, організація медичної допомоги: Матеріали XLI наук.-практ. конф. З міжнародною участю, присвяченій 30-річчю ГУ НДІ комплексних проблем гігієни та професійних захворювань СО РАМН. - Новокузнецьк, 2006. - С. 19-22

...........


  • ВИСНОВКИ
  • ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ, опублікованих за темою дисертації

  • Скачати 37.59 Kb.