Індивідуальне здоров'я людини


    Головна сторінка

Скачати 11.65 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір11.65 Kb.
Типконтрольна робота

модель здоров'я


Розгляд сутності індивідуального здоров'я з позицій системного підходу (організм людини - відкрита биосоциальная система) передбачає конкретне визначення його структури, матеріального (біологічного) субстрату. Оскільки людина є частина біосфери, його здоров'я не можна розглядати ізольовано від тих природних процесів, які відбуваються у всесвіті, в біосфері Землі. Виходячи з цілісного (холістичного) підходу, ми виділяємо такі рівні здоров'я:

- соматичний, в тому числі генетичний, біохімічний, метаболічний, морфологічний, функціональний;

- психічний, в тому числі емоційний, інтелектуальний, особистісний;

- соціально-духовний, або моральний.

· "Соматичне здоров'я відображає поточний стан органів і систем людського організму; рівень їх розвитку та функціональних можливостей;

· "Психічне здоров'я є вираз психічної сфери людини;

· "Моральне здоров'я - комплекс характеристик мотиваційної і потребностно-інформаційної основи життєдіяльності людини.

Основу соматичного здоров'я становить біологічна програма індивідуального розвитку людини. Ця програма розвитку опосередкована базовими потребами (харчування, рух, дихання, пізнання навколишнього світу, сексуальне задоволення і т. Д.), Домінуючими у людини на різних етапах онтогенезу.

До соматичному здоров'ю відносяться морфологічні та функціональні резерви клітин, тканин, органів і систем органів і організму в цілому, що забезпечують пристосування організму до дії різних факторів.

Психічне здоров'я ґрунтується на загальному душевний комфорт, що забезпечує адекватну регуляцію поведінки. Цей стан залежить від можливостей задоволення біологічних і соціальних потреб людини. Правильне формування і задоволення базових потреб складає основу нормального психічного здоров'я людини.

Моральне здоров'я людини визначає система цінностей, установок і мотивів поведінки індивіда в соціальному середовищі. В основі системи лежать загальнолюдські принципи моралі і моральності, в значній мірі визначають духовність людини.

У спрощеному, і в той же час узагальненому вигляді можна вважати критеріями здоров'я - соматичного - я можу; психічного - я хочу; морального - я повинен (Д.Н. Давиденко, 1996).

Методологічною основою для такого подання є цілісна (холістична) модель здоров'я (рис. 1), як єдність соматичного, психічного (несвідомого і свідомого) і морального начал, що надають взаємний вплив один на одного.

Мал. 1. Холістична модель здоров'я

Таким чином, організм як система і єдине ціле живе і взаємодіє із середовищем, з боку якої на нього впливають соціальні та екологічні фактори. Зрозуміло, що порушення з боку соматичної сфери впливає на психічну сферу і, навпаки, психічні зміни - на тілесне здоров'я. Але важливо й інше: зміни в соціальному середовищі, також як зміни в екологічному середовищі, впливають і на фізичний, і на психічне здоров'я. І в той же час сам організм впливає на соціальне й екологічне середовище. Таким чином, встановлюється динамічна рівновага, баланс між комплексом ендогенних і екзогенних факторів. Отже, корекція будь-яких відхилень у здоров'ї обов'язково повинна бути спрямована не тільки на усунення окремих симптомів, але на весь комплекс факторів, що впливають на організм, а також на всі компоненти, що формують індивідуальне здоров'я.

Таблиця 1. Показники індивідуального здоров'я

рівень здоров'я показники критерії діагностики
соматичний генетичні Генотип, відсутність ознак дізембріогенеза, спадкових дефектів
біохімічні Показники біологічних рідин і тканин
метаболічні Рівень обміну речовин в спокої і після навантажень
морфологічні Рівень фізичного розвитку, тип конституції (соматотип)
функціональні

Функціональний стан органів і систем:

а) норма спокою;

б) норма реакції;

в) резервні можливості;

г) функціональний тип реагування

психічний психологічні

Емоційно-вольова, розумова, інтелектуальна сфери

домінантність півкулі

Тип вищої нервової діяльності

Тип темпераменту

Тип домінуючого інстинкту

духовний Моральні цінності Соціальна затребуваність, система цінностей і способів їх задоволення, цільові установки, моральність, ставлення до себе і оточуючих, тощо

Для оцінки здоров'я можна використовувати модель Г.Л. Апанасенко (1988) (рис. 2), в якій рівень здоров'я визначається величиною резервних можливостей організму: чим вище резервні можливості організму, тим вище рівень здоров'я.

Мал. 2. Взаємозв'язок рівнів здоров'я і резервних можливостей організму.

Яка функція здоров'я? Перш за все, здоров'я забезпечує, підтримує певний рівень життєдіяльності (працездатності, біологічної та соціальної активності) людини в кожен період життя і створює запас для старості, коли змінюється характер метаболічних процесів в організмі, знижується адаптивність і досконалість механізмів регуляції. Крім того, при визначенні сутності індивідуального здоров'я не можна не враховувати суб'єктивні відчуття людини при тому чи іншому стані. При характеристиці здоров'я зазвичай звертають увагу на його соціальні аспекти (працездатність, соціальна активність), особистісним же відчуттям (гуманістичний аспект) не приділяється належної уваги. При хорошому стані здоров'я людей, як правило, відчуває себе комфортно, він не "відчуває" своїх внутрішніх органів і інших частин тіла. Це досягається гармонійністю функціонування організму в рамках конкретної системи. Така гармонійність можлива в тому випадку, якщо організм, незважаючи на різноманітні зовнішні впливи (часом екстремальні), зберігає сталість, стійкість своєї внутрішньої середовища. Людиною такий стан відчувається що показали відмінні результати, яка звільняє його увагу від "тілесного", "біологічного" для чисто "людських" справ, тобто забезпечується свобода для різних проявів людської діяльності.

Класичними роботами К. Бернара показано, що постійність внутрішнього середовища - необхідна умова вільного життя організму. Саме тому можна констатувати, що біологічною основою (субстратом) здоров'я є здатність організму підтримувати стабільність внутрішнього середовища. Залежно від ступеня цієї стабільності людина по-різному реалізує свої біологічні та соціальні функції. Оскільки ступінь стабільності параметрів гомеостазу (консервативної частини системи) змінюється в певному діапазоні протягом життя і в кожен конкретний період часу під впливом факторів зовнішнього середовища, ступінь комфортності самопочуття також змінюється, аж до дискомфорту.

Поряд із законами сталості внутрішнього середовища організму існує закон відхилення гомеостазу як умова розвитку. Це дає можливість гомеостатичним системам збільшувати свою потужність в міру розвитку для того, щоб їх діяльність могла забезпечити потреби зростання і розвитку. Збільшення потужності гомеостатических систем і є розвиток, перехід на нові рівні здоров'я.

Стационарность, стійкість гомеостазу забезпечується на основі таких фундаментальних біологічних якостей, як адаптація та саморегуляція. Адаптація як універсальне фундаментальне властивість живих організмів і є той "кит", який разом з саморегуляцією підтримує постійність внутрішнього середовища, збільшує потужність гомеостатичних систем, здійснює зв'язок із зовнішнім середовищем. Здатність до адаптації - одне з властивостей і умов розвитку здоров'я людини. Здоров'я людини як цілісне стан організму зі стабільністю внутрішнього середовища є поняття багатовимірне і динамічне. Багатовимірність його визначається різними системами, які беруть участь в підтримці конкретного рівня здоров'я. Всі вони пов'язані між собою, підпорядковані і можуть бути виражені кількісно. Найбільш доцільно виділити п'ять таких якостей:

- рівень і гармонійність фізичного розвитку;

- резервні можливості основних фізіологічних систем;

- рівень імунного захисту і неспецифічної резистентності організму;

- наявність (або відсутність) хронічного захворювання, вади розвитку;

- рівень морально-вольових і ціннісно-мотиваційних установок, що відбивають духовний і соціальне здоров'я.

рівні здоров'я

Перший рівень (біологічес) - це оточення, ті речі і люди, які вас оточують. Фактори навколишнього середовища - забруднення повітря, якість їжі - мають величезне значення для нашого здоров'я. Ліки, основні засоби медичного втручання, теж знаходяться на рівні оточення.

Чим ви наповнюєте своє внутрішнє оточення? Повітрям і їжею якої якості? Фактором зовнішнього оточення, який може становити небезпеку, є підвищене електромагнітне випромінювання від ліній електропередач. У ряді досліджень було виявлено зв'язок такого випромінювання з підвищенням ризику захворювань на рак у дітей. Особливо важливим є соціальне оточення. Проблеми перенаселення, методи виробництва продуктів харчування і стан повітря знаходяться поза контролем більшості людей. Друзі, сім'я і колеги по роботі теж є частиною нашого оточення. Зібрано величезну кількість даних, які б підтверджували, що якість наших взаємин робить дуже сильний вплив на здоров'я. У деяких дослідженнях воно затьмарює навіть такі чинники, як місце, де ви живете, і ваш достаток. Самотність, ізоляція і погані взаємини з іншими людьми є значною загрозою для здоров'я.

Другий рівень (психічний) - поведінка, тобто те, що ми робимо. Тут два аспекти стосуються здоров'я: уникати нездорових звичок і розвивати здорові.

Це призводить нас до третього рівня до того, який називають емоційним. Це повторювані послідовні дії і звички. Наприклад, малоймовірно, що одна сигарета принесе яку-небудь шкоду, але звичка палити пов'язана з підвищенням ймовірності розвитку захворювань серця і легенів. Інший приклад - це дієта. Випадкове тістечко з кремом, бісквіт або пакет консервованого соку не завдасть шкоди, але побудована на цих продуктах дієта приведе до збільшення ризику розвитку надмірної повноти, діабету і руйнування зубів. Звичний поведінка не зупиняється вольовим зусиллям, частіше за все ми можемо змінити його, визначивши мету, що стоїть за звичкою, і вибравши більш здоровий спосіб її досягнення. Крім того, це той рівень, який в НЛП називається "стратегії" - стали звичними способи мислення і реагування. У нас є стратегії для підтримки стресу, формування взаємовідносин, гніву, вибору, коли і що є, і визначення, в який час і скільки фізичних вправ нам робити. Стратегії - це послідовності розумових операцій, які використовуються нами постійно і, отже, призводять до звичних дій. У поведінкової терапії є дані про те, що такі стани розуму, як депресія і песимізм, виявляються пов'язаними з певними проблемами здоров'я. Це результати звичних способів мислення.

Четвертий рівень (фізичний) - це рівень духовності, ваша зв'язок з іншими людьми і з тим, що буде вищою вашої особистості, як би ви про це не думали.

Підіб'ємо підсумки: Здоров'я впливає на всі нейрологические рівні і, в свою чергу, підпадає під вплив з боку кожного рівня. У ньому багато вимірів. Ваше здоров'я включає в себе вас цілком: оточення, поведінку, думки, переконання, ідентичність і духовність.


  • (Д.Н. Давиденко, 1996).
  • Таблиця 1. Показники індивідуального здоровя
  • Г.Л. Апанасенко (1988)
  • Другий рівень (психічний)
  • Четвертий рівень (фізичний)

  • Скачати 11.65 Kb.