Громадське здоров'я як наука


    Головна сторінка

Скачати 13.83 Kb.
Дата конвертації17.05.2017
Розмір13.83 Kb.
Типкурс лекцій
e>

Найменування відділення

Підлога

Вікові групи (років)

всього

М

Ж

обидві статі

0 - 14

15 - 25

26 - 40

всього

терапевтичне

хірургічне

гінекологічне

всього

Групова таблиця може містити необмежену кількість ознак в присудок (рекомендується не більше 24, так як з такими таблицями не зручно працювати), але з таким, що підлягає вони поєднуються тільки попарно:

- лікарня і лікувалися по підлозі,

- лікарня і лікувалися за віком.

3. Комбінаційної називається таблиця, дані якої характеризують зв'язок підлягає з комбінацією ознак присудка (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Розподіл хворих, які лікувалися в лікарні №4 міста А., за нозологічними формами, статтю та віком за 1997-2002 рр.

нозологические

форми

Вік (в роках)

всього

до 30

31 - 40

41 - 50

старше 50

пневмонія

М

Ж

ОП

М

Ж

ОП

М

Ж

ОП

М

Ж

ОП

М

Ж

ОП

бронхіт

трахеїт

грип

ГРВІ

всього

Комбінаційними таблицями користуються для проведення детального вивчення зв'язків між окремими ознаками явища, або між декількома однорідними явищами, що відрізняються тільки по одній ознаці.

2-й етап - статистичне спостереження (реєстрація). Інструктаж. Забезпечення формами реєстрації. Збір матеріалу. Контроль якості реєстрації.

3-й етап - статистичне зведення і угруповання матеріалів. Рахункова і логічна перевірка матеріалів. Розмітка (шифровка) матеріалів по об'єднувальних ознаками. Підрахунок підсумків і заповнення таблиць. Рахункова обробка і аналіз матеріалів:

- обчислення відносних величин (статистичних коефіцієнтів), обчислення середніх величин;

- складання динамічних рядів;

- статистична оцінка достовірності вибіркових показників і перевірка гіпотез;

- побудова графічних зображень;

- вимір зв'язку між явищами (кореляція);

- залучення порівняльних даних.

4 етап - аналіз, висновки, пропозиції, впровадження результатів дослідження в практику.

Статистичне дослідження не обов'язково є науковою роботою, в повсякденній практиці установ охорони здоров'я здійснюються всі перераховані етапи. Так, практика заповнення облікових документів відповідає етапу статистичного спостереження; складання періодичних звітів - етапу статистичного зведення та угруповання матеріалів; етап аналізу полягає в текстовій частині звітів, в складанні пояснювальних записок і кон'юнктурних оглядів, що дають науково-медичне тлумачення і пояснення цифрових даних. В цьому випадку першого етапу статистичного дослідження відповідає розробка системи обліку і звітності закладів охорони здоров'я.

2.2 Відносні величини

Похідна величина - показник, що отримується в результаті перетворення абсолютної величини на основі зіставлення її з іншою абсолютною величиною. Вона виражається відношенням або різницею абсолютних величин. Основними видами похідних величин, застосовуваних в біомедичної статистикою, є відносні величини (статистичні коефіцієнти) і середні величини.

Абсолютні величини характеризують, наприклад, чисельність населення, число народжень, поодинокі випадки деяких інфекційних захворювань, їх хронологічні коливання. Вони необхідні для організаційно-планових побудов в охороні здоров'я (наприклад, планування необхідної кількості ліжок), а також для розрахунку похідних величин.

Однак, в переважній більшості випадків, ряди абсолютних чисел не придатні для порівняння, виявлення зв'язків і закономірностей, якісних особливостей досліджуваних процесів. Тому обчислюють відносні величини, види, яких залежать від того, що зіставляється:

- явище із середовищем, з якої воно відбувається;

- складові елементи одного і того ж явища;

- незалежні явища, порівнювані між собою.

Розрізняють такі види відносних величин:

- Інтенсивні коефіцієнти (відносні величини частоти).

- Екстенсивні коефіцієнти (відносні величини розподілу або структури).

- Коефіцієнти (відносні величини) співвідношення.

- Коефіцієнти (відносні величини) наочності.

Інтенсивні коефіцієнти - характеризують силу, частоту (ступінь інтенсивності, рівень) розподілу явища в середовищі, в якій воно відбувається, з якої воно безпосередньо пов'язане.

явище

Інтенсивний показник = - · 100 (1000; 10000 ... і т.д.)

середа

Обчислення інтенсивних показників проводиться таким чином. Наприклад: населення Н-ської області в 2003 р склало 1318,6 тис. Осіб. Протягом року померло 22,944 тис. Осіб. Для обчислення коефіцієнта смертності необхідно скласти і вирішити наступну пропорцію:

1.318.600 - 22.944 22.944 · 1000

1000 - Х Х = - = 17,4 ‰.

1.318.600

Висновок: рівень смертності в 2003 р склав 17,4 на 1000 населення.

Слід пам'ятати, що при обчисленні інтенсивних коефіцієнтів ми завжди маємо справу з двома самостійними, якісно різними сумами, одна з яких характеризує середовище, а друга - явище (населення і число народжених; число хворих і померлих).Не можна вважати, що хворі «розподілилися на видужали і померлих», померлі - це нове (в даному випадку необоротне) явище, самостійна сукупність.

Приклади застосування інтенсивних коефіцієнтів:

- визначення рівня, частоти, поширеності того чи іншого явища;

- порівняння ряду різних сукупностей за ступенем частоти того чи іншого явища (наприклад, порівняння рівнів народжуваності в різних країнах, порівняння рівнів смертності в різних вікових групах);

- виявлення динаміки змін частоти явища в спостережуваної сукупності (наприклад, зміна поширеності інфекційних захворювань населення країни за кілька років).

Коефіцієнти співвідношення - характеризують чисельне співвідношення двох, не пов'язаних безпосередньо між собою, незалежних сукупностей, що зіставляються тільки логічно, по їх змісту. Техніка обчислення показників співвідношення аналогічна техніці обчислення інтенсивних показників:

явище А

Показник співвідношення = - · 1; 100 (1000; 10000 і т.д.)

явище В

Коефіцієнти співвідношення зазвичай вказують на числове співвідношення двох явищ, безпосередньо між собою не пов'язаних.

Обчислення показників співвідношення проводиться таким чином. Наприклад: чисельність дитячого населення Н-ської області в 2004 році склала - 211.480 чоловік. Число лікарів-педіатрів в області в 2004 році - 471.

Для обчислення забезпеченості дитячого населення лікарями-педіатрами необхідно скласти і вирішити наступну пропорцію:

211.489 - 471 471 · 10.000

10.000 - Х Х = - = 22,3

211.489

Висновок: забезпеченість дитячого населення лікарями-педіатрами склала 22,3 на 10.000 дитячого населення.

Екстенсивні коефіцієнти - характеризують розподіл явища на його складові частини, його внутрішню структуру або ставлення частин до цілого (питома вага).

Екстенсивними коефіцієнтами можна характеризувати структуру народжуваності (розподіл народжених за статтю, росту, ваги); структуру смертності (розподіл померлих за віком, статтю та причинами смерті); структуру захворюваності (розподіл хворих за нозологічними формами); склад населення за статтю, віком і соціальним групам та ін.

Обчислення екстенсивних коефіцієнтів проводиться таким чином. Наприклад: у 2003 р населення Н-ської області склало 1318,6 тис. Осіб, в тому числі чоловіків - 605,3 тис. Осіб. Якщо прийняти все населення Н-ської області за 100%, то частка чоловіків складе:

1.318.600 - 100% 605.300 · 100

605.300 - Х Х = - = 45,9%

1.318.600

Висновок: частка чоловічого населення Н-ської області в 2003 р становила 45,9%

Характерною рисою екстенсивних коефіцієнтів є їх взаємопов'язаність, що викликає певний автоматизм зрушень, т. К. Їх сума завжди становить 100%. Наприклад, при вивченні структури захворюваності питома вага якого-небудь окремого захворювання може зрости в наступних випадках:

1) при повному його зростанні, тобто при збільшенні інтенсивного показника;

2) при одному і тому ж його рівні, якщо число інших захворювань в цей період знизилося;

3) при зниженні рівня даного захворювання, якщо зменшення числа інших захворювань відбувалося більш швидкими темпами.

Екстенсивні коефіцієнти дають уявлення про питому вагу того чи іншого захворювання (або класу хвороб) тільки в цій групі населення і тільки за певний період.

Коефіцієнти наочності - застосовуються з метою ширшого доступу та доступного порівняння рядів абсолютних, відносних або середніх величин. Вони представляють технічний прийом перетворення цифрових показників.

Цей коефіцієнт отримують шляхом перетворення ряду величин по відношенню до однієї з них - базисної (будь-який, не обов'язково початковій). Ця базисна величина приймається за 1; 100; 1000 і т.п., а інші величини ряду, за допомогою звичайної пропорції, перераховуються по відношенню до неї (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Народжуваність в Росії за 1997 і 2000 рр. (На 1000 нас.)

роки


інтенсивний

коефіцієнт

Коефіцієнти наочності (рівень народжуваності в 1997 році прийнято за 100%)


1 997

2000


8,6

8,3


100,0%

96,5%


Коефіцієнти наочності можуть бути застосовні для демонстрації тенденцій динамічних зрушень і змін в досліджуваному процесі (в бік збільшення або зменшення).
...........


  • - обчислення відносних величин (статистичних коефіцієнтів), обчислення середніх величин;
  • - побудова графічних зображень;

  • Скачати 13.83 Kb.