Гігієнічна характеристика вмісту селену в об'єктах навколишнього середовища и організмі людини та его Вплив на показатели здоров'я населення екологічно несприятливого регіону






    Головна сторінка


:)



Дата конвертації30.07.2017
Розмір8.69 Kb.
Типавтореферат
:)
анізмі міськіх та Сільських мешканців промислово розвинутого регіону, его залежність від концентрацій Важко металів - МІДІ, цинку, свинцю та кадмію. Створена еколого-гігієнічна карта вмісту селену у підземних водах Дніпропетровської області. Визначили, что недостатній вміст селену в обєктах довкілля та організмі людини, з Певної мірою вірогідності, впліває на показатели захворюваності та смертності населення області від хвороб системи кровообігу та злоякісніх новоутворень. Обґрунтовано необходимость Впровадження системи профілактичних ЗАХОДІВ по оптімізації селенового статусу Задля Збереження та Зміцнення здоровя населення промислово розвінутої территории.

Ключові слова: селен, Мікроелементи, Навколишнє середовище, біомоніторінг, показатели здоровя, профілактика.

АНОТАЦІЯ

Онул Н.М. Гігієнічна характеристика вмісту селену в об'єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров'я населення екологічно несприятливого регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 - гігієна та професійна патологія (медичні науки). - Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України », Київ, 2008.

Дисертація присвячена питанням вивчення регіональних особливостей поширення мікроелемента селену в навколишньому середовищі, організмі людини, його впливу на показники здоров'я населення Дніпропетровської області.

В результаті проведених досліджень встановлено просторово-часові особливості поширення селену в системі «навколишнє середовище - організм людини» і дана комплексна оцінка його змісту в різних об'єктах навколишнього середовища, організмі міських і сільських жителів промислово розвиненого регіону, його залежність від концентрацій важких металів - міді, цинку, свинцю і кадмію. Створена еколого-гігієнічна карта вмісту селену в підземних водах Дніпропетровської області. Безумовно, що недостатній вміст селену в об'єктах навколишнього середовища і організмі людини, з певною мірою ймовірності, впливає на показники захворюваності та смертності населення області від хвороб системи кровообігу та злоякісних новоутворень. Обґрунтовано необхідність впровадження системи профілактичних заходів по оптимізації селенового статусу з урахуванням рівня забезпеченості організму даними мікроелементом, статевих, вікових і територіальних особливостей з метою збереження і зміцнення здоров'я населення промислово розвиненою території.

Отримані дані свідчать, що середня концентрація селену в поверхневих водах і водопровідній воді на території Дніпропетровської області відповідає гігієнічним вимогам і даними літератури. Зміст інших мікроелементів - міді, цинку, свинцю і кадмію в поверхневих водах, хоча і відповідає нормативним величинам, проте в 1,1-3,6 рази перевищує дані літератури щодо фонових територій. На сьогоднішній день водопровідна вода за змістом кадмію та цинку не відповідає вимогам ДСанПіН №383. Вміст селену в підземних водах на території Дніпропетровської області відповідає гігієнічним вимогам, за винятком Криничанського, Солонянського та Магдалинівського районів, середня концентрація мікроелемента в підземних водах яких в 1,19-1,75 разів вище встановленого нормативу. У пшеничному борошні, отриманої з зерна, вирощеного на території Дніпропетровської області, зазначається середній рівень вмісту селену - 0,178 мг / кг і міді - 2,18 мг / кг, відносно низький рівень вмісту цинку - 5,61 мг / кг і підвищений - свинцю і кадмію - 0,160 мг / кг і 0,039 мг / кг відповідно. Концентрація селену в борошні промислових районів в 1,2-1,9 рази нижче в порівнянні з контрольними територіями. Пшеничне борошно вищого сорту в 1,2-1,3 рази менше біологічно активна за вмістом у ній селену, на відміну від такої першого і другого сортів. Рівень добового надходження селену в організм жителів Дніпропетровської області, в середньому, становить 0,113 ± 0,002 мг, що відповідає рекомендаціям експертів ФАО / ВООЗ і забезпечує добову потребу в даному елементі, встановлену на Україні (0,05-0,07 мг). Жителі індустріальних міст отримують даний мікроелемент в кількості, яка на 8,3% нижче в порівнянні з жителями контрольного міста.

Селеновий статус населення Дніпропетровської області, в середньому, становить 0,097 ± 0,002 мг / л, що відповідає субоптимального рівнем забезпеченості. У 2% обстежених виявлено глибокий дефіцит селену, у 42% населення забезпеченість мікроелементом знаходиться на рівні легкої форми недостатності, 40% населення має субоптимальний, і тільки 16% - оптимальний і вище оптимального рівня селенобеспеченості. Забезпеченість селеном жителів різних промислових територій на 6,7-16,0% нижче в порівнянні з жителями контрольних. Слід зазначити, що зміст інших есенціальних елементів - міді і цинку в сироватці крові жителів більшості промислових територій в 1,2 - 1,3 рази нижче, а токсичних свинцю і кадмію - в 1,2-1,5 рази вище в порівнянні з жителями контрольних територій. Концентрація селену в сироватці крові жіночого населення Дніпропетровської області на 5% вище, ніж у чоловіків. Незважаючи на достатній вміст селену в об'єктах навколишнього середовища і харчовому раціоні, його внутрішні концентрації, в переважній більшості, знаходяться на рівні різного ступеня дефіциту, що, певною мірою, обумовлено доведеним в наших дослідженнях біологічним антагонізмом між селеном і свинцем (r = -0 , 60; p <0,001), селеном і кадмієм (r = -0,35; p <0,01). Активність глутатіонпероксидази еритроцитів, в середньому, становить 6,40 ± 0,07 млмоль / л / хв, що відповідає нормативним величинам і на 6% нижче оптимального показника, розрахованого для умов Дніпропетровської області. Активність ферменту прямо пропорційно корелює зі змістом селену в сироватці крові (r = 0,30; р <0,001) і може використовуватися як додатковий показник при скринінгових дослідженнях селенового статусу населення.

Математичний аналіз даних підтвердив існування кількісної взаємозв'язку зовнішніх концентрацій селену і селенового статусу населення з показниками захворюваності та смертності населення Дніпропетровської області від хвороб системи кровообігу та злоякісних новоутворень, що, в найбільшою мірою, виражено для цереброваскулярних захворювань, атеросклерозу, інфаркту міокарда та злоякісних новоутворень органів дихання ; а також дозволив розрахувати «порогові рівні» вмісту селену в об'єктах навколишнього середовища і організмі людини, при зниженні яких ймовірність виникнення зазначених захворювань може виходити за межі умовної «норми» для Дніпропетровської області.

Ключові слова: селен, мікроелементи, навколишнє середовище, біомоніторинг, показники здоров'я, профілактика.

ANNOTATION

Onul NM Hygienic characteristics of selenium content in the objects of the environment and human organism and its impact on health indices of population, living in ecologically challenged region.- Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences on speciality 14.02.01.- Hygiene and occupational pathology (medical sciences) .- State institution "Institute of Hygiene and Medical Ecology named after OMMarzeev", Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008 .

Dissertation is devoted to the issues under study of regional peculiarities of microelement selenium abundance in the environment and human organism, its impact on health indices of population of Dnipropetrovsk region.

As a result of the carried out investigations there were established spatial-temporal peculiarities of selenium abundance in the system "environment-human organism" and there was given a complex assessment of its content in different objects of the environment, in the organism of city and rural inhabitants of industrially developed region, its dependence from concentration of heavy metals - copper, zinc, lead and cadmium. There was created ecologic-hygienic map of selenium content in the underground waters of Dnipropetrovsk region. It was defined that insufficient content of selenium in the objects of the environment and human organism with a high probability impacts the morbidity and mortality rates of populations death from the diseases of blood circulation system and malignant neoplasms. It was justified the necessity of implementation of system of prophylactic measures to optimize selenium status for the maintenance and strengthening of populations health in industrially developed territory.

Keywords: selenium, microelements, surrounding environment, biomonitoring, health indices, prophylaxis.

...........

:)