Гепатогенні ерозивно-віразкові Ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування


    Головна сторінка

Скачати 59.76 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір59.76 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ гастроентерології

АКАДЕМІЇ медичних наук України "

МОСКАЛЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

УДК: 616.36-002-004-06: 616.33-002.446] - 07 - 085

ГЕПАТОГЕННІ ерозивно-ВІРАЗКОВІ Ураження ШЛУНКА:

КЛІНІКО-БІОХІМІЧНЕ, ІМУНОЛОГІЧНЕ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ обґрунтування лікування

14.01.36 - гастроентерологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Дніпропетровськ - 2008


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Ужгородський національному університеті МОН України

Науковий керівник:

доктор медичний наук, професор Горленко Олеся Михайлівна, Ужгородський національний університет МОН України, завідувач кафедри дитячих хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Волошин Олександр Іванович, Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці), завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

доктор медичний наук Мельниченко Лідія Яківна, ДУ "Інститут гастроентерології АМН України", провідний науковий співробітник відділення захворювань печінкі та підшлункової залоза

Захист відбудеться "09" жовтня 2008 р. о 12.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.02 при Дніпропетровській державній медічній академии МОЗ України та ДУ "Інститут гастроентерології АМН України (пр. Правди, 96, м. Дніпропетровськ, 49074)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академии МОЗ України (вул. Дзержинського, 9, м. Дніпропетровськ, 49044)

Автореферат розісланій "08" вересня 2008 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичний наук, професор М.Б. Щербініна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальні проблеми гастроентерології є частиною поєднання хронічніх захворювань печінкі Із запальний та дегенеративно-дістрофічнімі змінамі слізової оболонки (СО) шлунка та дванадцятіпалої кишки (ДПК) (Ю.Г. Олексіївська, 1994, С.Й. Хмельницький, Е.А. Крючина, 1998. ).

На залежність между цироз печінкі (ЦП) та Ураження слізової оболонки шлунка (СОШ) звернули Рамус ще на початку XX століття. З того часу Опубліковано результати небагатьох ДОСЛІДЖЕНЬ про гепатогенного гастропатію та ерозивно-віразкові Ураження шлунка (ЕВУШ) у хворого на ЦП (С.С. Катаєв, Е.Н. Широкова, 1996, Н.М. Паліброда, 2006), оскількі и на сегодня це один Із найскладніших за вірішенням розділів гастроентерології. Частота розвитку гастродуоденальних віразок при хронічній патології печінкі колівається від 5,5 до 24,0%, что у 2-6 разів перевіщує пошіреність віразкової хвороби среди населення (Н.Б. Губергриц і співавт., 2005). Спостерігається НЕ только значний розповсюдженість шлунково віразок, но и дуже високий рівень розповсюдженості шлунково ерозій у пацієнтів з ЦП. У 70,0% Хворов на ЦП розвівається ерозивно Ураження СО шлунка та ДПК (М.А. Дудченко та співавт., 2005). Проблема гепатогенних віразок (ГВ) є актуальною и прівертає все більшу Рамус науковців та практичних лікарів. Це й Не дивно, оскількі не до кінця Вивчення їх етіопатогенез, важка діагностика, Вкрай важкий віявляється їх лікування та й результати его, Звичайно, що не найкращі (Н.Б. Губергриц і співавт., 2005).

Найбільш небезпечний ускладненням для життя хворого є кровотечі з ерозивно-віразковіх Ураження CОШ. Смороду розвіваються у 3,5-24,0% Хворов ЦП и є другою по частоті причиною кровотеч, после кровотеч Із варикозно Розширення вен стравоходу (ВРВС), у таких пацієнтів (А.В. Калінін, 2002 А.С. Свінціцькій, Г.А. Соловйова, 2007, J. Aurouxetal., 2003), что підтверджує Актуальність цієї проблеми.

Зовсім НЕ Вивчення є стан цитокінової ланки імунітету при ГВ та гепатогенній ерозівній гастропатії (Гег), хоч відомо, что при віразковій хворобі ВІН значний змінюється (Т.Д.Звягінцева, Д.Н. Єрмолаєв, 2002 Л.М. Іванова та співавт ., 2007, О.В. Орловський, 2006, Я.С. Циммерман, Е.Н. Михалева, 2003).

Досить суперечлівімі є Відомості про кіслотоутворюючу функцію (КУФ) шлунка поряд з гіпергастрінемією при ЕВУШ на фоні хронічніх дифузно захворювань печінкі (ХДЗП), зокрема ЦП (Н.Б. Губергриц, 2006, С.Й. Хмельницький, Е.А. Крючина, 1998. , S. Kitano, B. Dolgor, 2000).

У літературі наявні лишь поодінокі джерела, Які Досить неоднозначно вісвітлюють роль Helicobacterpylori (Нр) у розвитку ерозивно-віразковіх процесів у хворого на ЦП. За данімі різніх авторів у хворого на ЦП Hр віявляється від 26,0 до 95,0% віпадків (Л.Г. Баженов і співавт., 2003 Ф.Г. Назиров і співавт., 2004, А. Ponzetto, 2000., M . Vergaraetal., 2002).

Отже, Вивчення роли інфікування Нр при ГВ та Гег залішається не до кінця вірішенім харчування, оскількі ЦІМ хвороба не всегда вдається провести інвазівні методи Виявлення інфекції через високий ризики розвитку кровотеч (Ю.М. Степанов, І.І. Кононов, 2007, F. Messini, 2003 A. Zulloetal., 2003), а результат 13 С-уреазного діхального тесту может буті хібнопозітівнім через наявність гіперамонійемії у даного контингенту Хворов (Г.В. Дзяк та співавт., 2003 В.Г. Передерій, 2000., X. Calvetetal., 2002).

Важлівім и неоднозначно є вибір схеми антигелікобактерної терапії (АГТ) при гепатогенних ЕВУШ, яка би була найбільш ефективна для ерадікації цієї інфекції, но одночасно достаточно безпечно и даже оберігаючою относительно ураженої печінкі. Слід враховуваті гепатотоксичністю дію Деяк інгібіторів протонної помпи (ІПП), дере за все тих, Які прігнічують Активність цитохрому Р 450 (І.І. Дегтярьова, 2004, В.А. Симон 2002, І.М. Скрипник, 2006), а такоже гепатотоксічність Деяк антібіотіків.

Ерадікацію Hp у Хворов Із ерозивно-віразковімі Ураження ЗОШ при хронічніх захворюваннях печінкі та патенти Проводити під прикриття гепатопротекторів (Н.В. Харченко, 2004, І.М. Скрипник, 2002). Перспективним є использование гепатопротекторів Із різнонаправленім механізмом Дії. Саме такими є препарати урсодезоксіхолевої кислоти (УДХК).

Однією з патогенетичних ланок розвитку патологічного процесса и одночасно несприятливим наслідком ХДЗП є дісбіоз товстої кишки (І.Б. Єршова, 2007). Літературні дані (А.А. Воробйов і співавт., 2004, І.І. Дегтярьова, 2004, І.І. Дегтярьова, С.В. Скопиченко, 2003 Г.Д. Фадєєнко, І.Е.Кушнір, 2006) та проведені нами дослідження дозволяють сделать Висновок про Широке Поширення дисбіозу товстої кишки при ХДЗП вже на етапі хронічного гепатиту. Пребіотікі є препаратами Вибори при лікуванні кишково дисбіозу I-II ступенів. Серед них перевага Належить лактулозі. Кроме того велика перевага лактулоза перед пробіотікамі Полягає у возможности ее! Застосування разом з антібактеріальнімі препаратами (Е.А. Белоусова, 2005).

Ми не нашли праць, де б обговорювалось поєднане использование препаратів УДХК та лактулози у Комплексній АГТ Хворов з гелікобактерасоційованою гепатогенного віразкою и ерозивно гастропатією при алкогольному ЦП та хронічному алкогольному гепатіті (ХАГ).

Зв'язок роботи з Наукова програми, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом науково-дослідної держбюджетної теми "Концепція адекватного етіопатогенетичного, трофологічного лікування гепатогенної гастропатії та віразкі при хронічніх захворюваннях печінкі" ДБ-628, (номер державної реєстрації - 0105U009068), яка віконується на кафедрах пропедевтики внутрішніх хвороб и госпітальної хірургії медичного факультету Ужгородського національного університету у 2006-2008 рр.

Мета роботи: вівчіті клініко-біохімічні, імунологічні, мікробіологічні, морфологічні показатели при гелікобактерасоційованіх гепатогенній ерозівній гастропатії и гепатогенній віразці шлунка та Розробити науково обґрунтовану оптімізовану схему лікування з мінімальнім гепатотоксичністю Вплив для покращення ефектівності їх лікування.

Відповідно до мети дослідження розв'язувалися следующие завдання:

1. Дослідіті клініко-лабораторні, ендоскопічні и морфологічні Особливості гелікобактерасоційованіх ГВ и Гег.

2. Вівчіті цітокіновій Профіль Хворов на гелікобактерасоційовані ГВ та Гег за Показник про- и протізапальніх цитокінів.

3. Візначіті степень контамінації слізової оболонки шлунка Hp при ГВ та Гег на фоні алкогольного ЦП та ХАГ.

4. Вівчіті Особливості КУФ шлунка при гелікобактерасоційованіх ГВ та Гег.

5. Дослідіті Зміни мікробіоценозу товстої кишки и вівчіті необходимость корекції дисбіозу у хворого з гелікобактерасоційованімі ГВ та Гег.

6. Вівчіті ефективність розробленої патогенетично обґрунтованої оптімізованої щадної схеми лікування гепатогенних гелікобактерасоційованіх ерозивно-віразковіх Ураження шлунка.

Об'єкт дослідження: Хворі на хронічні діфузні захворювання печінкі, а самє алкогольних хвороби печінкі на стадії ХАГ та ЦП, ускладнені гелікобактерасоційованімі гепатогенного віразкамі та ерозіямі шлунка.

Предмет дослідження: патогенетичні Особливості гепатогенної віразкі та гепатогенної ерозівної гастропатії, а самє, Вивчення змін провідніх клініко-біохімічніх, імунологічних, мікробіологічніх та морфологічніх показніків для оптімізації лікування гепатогенних гелікобактерасоційованіх ерозивно-віразковіх Ураження шлунка.

Методи дослідження: загальнопрійняті КЛІНІЧНІ та лабораторні методи дослідження Хворов; серологічні - визначення маркерів вірусніх гепатітів, уровня IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8 та ФНП-α в сіроватці крови; діагностика Нр с помощью якісного Виявлення антигену Нp у зразки фекалій; Виявлення Антитіл до антігенів Нр у сіроватці крови, 13 С-уреазного діхального тесту та цитологічного методу; бактеріологічне дослідження віпорожнень на дісбіоз; Інструментальні - ультразвукова діагностика (УЗД) та доплерографічна оцінка стану Судін и ОРГАНІВ гепатобіліарної системи; фіброезофагодуоденоскопія (ФЕГДС), ендоскопічна рН-метрія, 13 С-уреазний діхальній тест; морфологічні - пункційна біопсія печінкі та біопсія СОШ з Досліджень Отримання матеріалу.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше Вівче Особливості змін прозапальних інтерлейкінів (IL-1β, IL-2, IL-8, ФНП-α,) та протізапального IL-4 при ГВ та Гег на фоні ЦП та ХАГ для порівняння зі змінамі цитокінового профілю при віразковій хворобі шлунка (ВХШ ). Вперше Виявлено важліву роль цитокінової ланки імунітету в патогенезі гепатогенних ЕВУШ, тоді як Зміни КУФ НЕ є провіднім фактором. Діагностовано, что ГВ та Гег супроводжуються нормо або гіпоацідністю, остання переважає у хворого з ЕВУШ на фоні ЦП, а нормоацідність Частіше спостерігається у хворого з ЕВУШ на фоні ХАГ. Вперше встановлен, что гепатогенні віразка и ерозії шлунка при ХДЗП алкогольної етіології у 87,59% гелікобактерасоційовані з основном середнім ступенями заселення СОШ Нp. Вівче Особливості клініко-біохімічніх, ендоскопічніх та морфологічніх показніків при гепатогенних ерозивно-віразковіх Ураження, зокрема це стерта клінічна картина з переважанням сімптомів Ураження печінкі, ендоскопічно - антральний локалізація віразок и ерозій, морфологічно - атрофія СОШ, зміни мікроциркуляторного русла: капілярі з набряклим ендотелієм, вираженість гіперемією, еритроцитарного стазом, ендоваскуліт. Вівче стан мікробіоценозу товстої кишки у хворого на гепатогенні ЕВУШ та Вперше діагностовано, что Нр-Асоційовані гепатогенні віразка та ерозії шлунка супроводжуються клінічно скрити порушеннях мікробіоценозу кишки, зокрема, дисбіозом I-II ступенів, что піддається корекції пребіотіком. Вперше Вівче и обґрунтовано покращення ефектівності лікування Нр-асоційованої ГВ и Гег при вікорістанні рекомендованої нами патогенетично обґрунтованої КОМПЛЕКСНОЇ схеми лікування, что на фоні стандартного лікування ЦП чи ХАГ Включає: щадний АГТ в течение 7 днів з Використання ІПП - пантопразолу, ДОПОВНЕННЯ пребіотіком - лактулозою як біфідофактором та прийомом УДХК.

Практичне значення одержаних результатів.Предложено и впроваджено в практичності медицину оптимальні поєднання доцільніх методів обстеження Хворов гепатогенного віразкою та ерозивно гастропатією, что ускладнюють ХАГ та алкогольних ЦП.

Впроваджено в клінічну практику оптімізована щадний схема комплексного лікування Нр-асоційованіх гепатогенних віразок и ерозій шлунка. Доведено доцільність включення в схему базисного лікування ЦП та ХАГ гепатопротектора багатовекторної Дії - вітчізняного препарату УДХК в течение 5-6 тіжнів по 2 капсули на ніч. ВРАХОВУЮЧИ, что ЦП та ХАГ, Які ускладнені ГВ та Гег, всегда супроводжуються дисбіозом товстої кишки Хворов та патенти прізначаті трівало в мінімальніх дозах (10-20 мл) лактулозу як пребіотік, щонайменш в течение 5-6 тіжнів. Предложено схема терапії покращує ефект противиразкового лікування та спріяє кращій ерадікації Нp.

Отрімані результати дослідження Використовують у навчальному процесі на медичному факультеті Ужгородського національного університету на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб (акт Впровадження від 14.04.08), на кафедрі факультетської терапії (акт Впровадження від 21.04.08), на кафедрі госпітальної хірургії (акт Впровадження від 22.04. 08), а такоже впроваджені в роботу гастроентерологічного відділення обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Ужгород (2 акти Впровадження від 23.04.08 та від 5.05.08), хірургічного відділення № 1 обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Ужгород (а кт Впровадження від 17.04.08), хірургічного відділення № 2 Ужгородської центральної міської КЛІНІЧНОЇ лікарні (акт Впровадження від 9.04.08), гастроентерологічного відділення Ужгородської центральної міської КЛІНІЧНОЇ лікарні (акт Впровадження від 24.04.08).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є наукових праць здобувача. Внесок автора в ее Виконання Полягає у проведенні літературно-патентного поиска, наборі та обробці матеріалу, проведенні клінічніх, лабораторних, інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ (проведення методів діагностики Нр, забір крови для визначення вмісту в сіроватці крови IL-1β, IL-2, IL-4 , IL-8 та ФНП-α, забір и підготовка матеріалу для бактеріологічного дослідження віпорожнень, проведення внутрішлункової рН-метрії). Автором проведено підбір и Розподіл обстеження пацієнтів на групи, розроблено и обґрунтовано схеми лікування ГВ та Гег, Зроблено аналіз и теоретичне узагальнення отриманий результатів, статистична обробка матеріалу, формулювання вісновків, оформлення дисертації, запровадження результатів дісертаційного дослідження у практичності медицину.

Апробація результатів дисертації. Основні положення и результати дісертаційного дослідження обговорені й апробовані на Розширення засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету (Ужгород, 2008); на 61-ій підсумковій конференции професорсько-викладацького складу медичного факультету Ужгородського національного університету (Ужгород, 2007); науково-практічній конференции з міжнародною участю "Сучасна гастроентерологія и гепатологія: фундаментальні и Прикладні аспекти" (Полтава, 2007); на міждісціплінарній науково-практічній конференции з міжнародною участю "Гепатоспленомегалія як синдром: Механізми розвитку, КЛІНІЧНІ прояви, шляхи корекції" (Ужгород, 2007); науково-практічній конференции "Патологія внутрішніх ОРГАНІВ - сучасний погляд на проблему" (Київ, 2008).

Публікації. За результатами дисертації Опубліковано 11 наукових праць, среди них 6 статей у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (3 статті одноосібні), 1 стаття у фахових науковому віданні та 4 тези доповідей на наукових конференціях.

ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація викладу на 147 страницах комп'ютерного тексту. Робота складається зі вступления, Огляду літератури, матеріалів и методів дослідження, трьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення результатів дослідження, вісновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел літератури. Дисертація ілюстрована 48 таблицями и 26рісункамі. Список використаних літературних джерел Включає 288 наукових робіт, з якіх 218 - кирилицею, 70 - латиною.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 120 Хворов алкогольних хвороби печінкі, Із них 72 Хворов на алкогольні ЦП та 48 Хворов на ХАГ, ускладнені ГВ та Гег, что відповідно склалось I та II групи.

Обстежені пацієнті були ВІКОМ від 29 до 65 років, середній вік Складанний 48,06 ± 1,05 років. Чоловіків Було 49% ВІКОМ 49,14 ± 1,34 років, а жінок - 51% ВІКОМ 46,65 ± 1,70років. Серед Хворов переважалі мешканці села - 85% Хворов, мешканці міста Складанний 15%. Контрольно групу склалось 30 осіб, Хворов ВхШ, ВІКОМ від 36 до 68 років, середній вік Складанний 51,33 ± 2,10 років. Серед них Було 60% жінок та 40% чоловіків. Кроме того, для визначення цитокінового профілю ми обстежувалі 25 практично здорових осіб ВІКОМ від 31 до 67 років, середній вік Складанний 41,72 ± 2,38 років, среди них 52% чоловіків та 48% жінок.

Діагноз веріфікувалі на основе КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ Скарги хворого, Даних анамнезу, результатів клінічніх, лабораторних та інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ. Усім Хворов проводили загальноклінічні аналізи крови та сечі, коагулограма, визначення вмісту білірубіну та его фракцій, тімолової проби, актівності аланінамінотрансферазі (АЛТ) та аспартатамінотрансферазі (АСТ), лужної фосфатази, загально Білка та его фракцій. Концентрацію IL-1β, IL-4, IL-8, та ФНП-α в сіроватці крови визначавши с помощью імуноферментного АНАЛІЗУ (ІФА) на апараті "Humanreader", вікорістовуючі набори реагентів А-8766 "ІЛ-1бета-ІФА-БЕСТ", А-8754 "ІЛ-4-ІФА-БЕСТ", А-8762 "ІЛ-8-ІФА-БЕСТ", А-8756 "альфа-ФНП-ІФА-БЕСТ" фірми "Вектор - Бест" (Новосібірськ, Росія), концентрацію IL-2 - набір реагентів ProConIL-2 фірми ТОВ "Протеїновий контур" (С.-Петербург, Росія).

Гелікобактерну інфекцію діагностувалі з помощью Виявлення антігенів Нр у зразки фекалій с помощью імунохроматографічної тест-системи CitoTestH. pyloriAg для якісного Виявлення антігенів Нр у калі фірми СerTestBiotec. SL (Іспанія), якові на Україні предлагает компанія "Фармаско", визначення сумарного Антитіл (IgA, M, G) до антігенів Нр у сіроватці крови, вікорістовуючі тест-системи "ХелікоБест-антитіла" фірми "Вектор - Бест" (Росія) методом ІФА на апараті "Humanreader" та гістологічнім методом з бактеріоскопією нативного мазка. Степень заселення СОШ оцінювалі с помощью крітеріїв Л.І. Аруїна з співавт. (1998). Для ОЦІНКИ ефектівності АГТ проводили діхальній тест Із 13 С-міченою сечовіною та Виявлення антігенів Нр у зразки фекалій.

Дослідження видового та кількісного складу мікрофлорі товстої кишки проводили методом посіву десятикратному розведення (10 -1 -10 -9) на стандартний набір електівніх та діференційно-діагностичних жівільніх середовище для віділення аеробних та анаеробних мікроорганізмів.

Ультразвукове оцінку стану ОРГАНІВ гепатобіліарної системи проводили на апараті AlokaProSoundSSD-3500 (Японія). Віконувалі одномоментне дослідження печінкі, селезінкі та жовчного міхура, а такоже Судін системи ворітної та ніжньої порожністої вен, визначавши діаметр портальної та селезінкової вен, їх прохідність, об'ємну та лінійну ШВИДКІСТЬ. У 38 хворого, за їх Згідно, під контролем УЗД віконувалі пункційну біопсію печінкі з подалі морфологічною оцінкою отриманий матеріалу.

ФЕГДС проводили у всех пацієнтів с помощью ендоскопії "PentaxFG-29V" (Японія). Для дослідження КУФ шлунка проводили ендоскопічну рН-метрію. Во время ендоскопії такоже брали пріцільну біопсію, за Згідно Хворов, з тела та антрального відділу (АВ) шлунка для морфологічного обстеження.

Хворі на алкогольні ЦП, поєднаній Із ГВ та Гег, на фоні дієтічного харчування (стіл № 5) отримувалася Наступний базисних лікування: гепатопротектори (препарати розторопші чи УДХК); ліпотропні, спазмолітічні та сечогінні препарати (ліпоєва кислота, спіронолактон (верошпірон), фуросемід); дезінтоксікаційну терапію; вітаміни груп В та С; β-адреноблокатори (пропранолол). Хворі на ХАГ, поєднаній Із ГВ та Гег, на фоні дієтічного харчування (стіл № 5) одержувалі Наступний базисних лікування: гепатопротектори (препарати розторопші чи УДХК); вітаміни груп В, С та Е; гептрал; ессенціальні фосфоліпіді; дезінтоксікаційну терапію.

Залежних від призначення лікувальніх комплексів усіх Хворов Iта II груп розподілілі на підгрупі:

1.1 підгрупу, в якові ввійшло 36 пацієнтів з ЕВУШ (17 Хворов з ГВ та 19 Хворов з Гег) на фоні алкогольного ЦП, Які отримувалася АГТ на фоні базисного лікування з включенням Урсохолу та препарату лактулози - дуфалак.

1.2 підгрупу склалось такоже 36 пацієнтів з ЕВУШ (16 Хворов з ГВ та 20 Хворов з Гег) на фоні алкогольного ЦП, Які отримувалася АГТ на фоні базисного лікування.

2.1 підгрупу, в якові ввійшло 24 пацієнті з ЕВУШ (10 Хворов з ГВ та 14 Хворов з Гег) на фоні ХАГ, Які отримувалася АГТ на фоні базисного лікування з включенням препаратів УДХК та лактулози.

2.2 підгрупу склалось теж 24 пацієнті з ЕВУШ (10 Хворов з ГВ та 14 Хворов з Гег) на фоні ХАГ, Які отримувалася АГТ на фоні базисного лікування.

У всех обстеження Хворов Було Виявлено Нр-інфекцію, Нр-негатівні пацієнті були віключені Із дослідження. Пацієнті всех 4-х підгруп прийомів кларітроміцін 500 мг 2 рази на добу, амоксіцілін 1000 мг 2 рази на добу та пантопразол 40 мг 2 рази на добу в течение 7 днів. Пантопразол продовжувалі прійматі ще в течение 3-х тіжнів по 40 мг 1 раз на добу (вранці). Серед ІПП ми звертаючись пантопразол, оскількі На Відміну Від других ІПП, ВІН володіє найбільш низьких афінністю до печінкової цитохром Р450-ферментної системи, тому не має негативного впліву на функцію печінкі.

АГТ у всех 4-х підгрупах проводили на фоні прийому гепатопротекторів. Зокрема, у 1.1 та 2.1 підгрупах пацієнті отримувалася препарат УДХК - урсохол, пацієнті 1.2 та 2.2 підгруп в якості гепатопротектора отримувалася препарат розторопші - сілімарін - ГЕКСАЛ ®.

Хворі 1.1 та 2.1 підгруп у поєднанні з Вищевказаний лікуванням отримувалася препарат лактулоза - дуфалак. Доведено, что прийом лактулози спріяє більш повній ерадікації Нр при включенні даного препарату в стандартну комплексну терапію віразкової хвороби (О.Ю. Губська, 1996, І.М. Скрипник та співавт., 2007). Доцільнім є призначення лактулози з метою ПРОФІЛАКТИКИ розвитку дисбіозу кишечника у хворого ВХ при проведенні АГТ, а такоже вона володіє відновлюючою дією по відношенню до порушеннях мікробіоценозу (Е.А. Белоусова, Н.А. Морозова, 2005, I. Degtjaryova, I. Skrypnyk , S. Skopichenko, 2002). Хворі отримувалася дуфалак по 10 мл 2 рази на добу, что НЕ змінювало у них частоту дефекації в течение 1,5 місяця.

Через 1,5 місяці после завершення курсу АГТ (на фоні базисного лікування) проводили контрольне обстеження хвороби.

Статистична обробка Отримання результатів обстеження проводилася з помощью програми MicrosoftExcel та статистичного пакету програм Statistica 6.0. Одержані дані опрацьовані кореляційнім методом та методом варіаційної статистики з урахуванням крітерію достовірності (t) Ст'юдента.

Результати дослідження та їх Обговорення. Віходячі Із результатів обстеження 120 хворого, КЛІНІЧНІ Симптоми гепатогенної віразкі, что вінікає як ускладнення ЦП чи ХАГ, що не відрізняються, оскількі при їх детальному аналізі между ними не Було ОТРИМАНО статистично достовірної різниці.

Особлівість ГВ та Гег пролягав у слабкій вираженості больового синдрому, характерного для пептічної віразкі, а самє ВІН спостерігався лишь у 11,11 ± 3,70% Хворов з ЦП и у 14,58 ± 5,09% Хворов з ХАГ, при цьом болі з однакової частотою локалізувалісь в епігастрію та лівому підребер'ї, відповідно - 16,67 ± 4,39% та 6,25 ± 3,49%. ЦІ болі були в основном періодічнімі (відповідно у 9,72 ± 3,49% при ЦП та 6,25 ± 3,49% при ХАГ), в основном тупімі (8,33 ± 3,26% при ЦП та 6,25 ± 3 , 49% при ХАГ) и Хворі НЕ пов'язували їх з Прийняття їжі.

Однако, значний Частіше ціх Хворов з ГВ турбувалі болі пов'язані з патологією печінкі, а самє смороду локалізуваліся в правому підребер'ї та спостерігаліся у 65,27 ± 5,61% Хворов ЦП и у 58,33 ± 7,12% Хворов ХАГ.

Результати Додатковий лабораторно-інструментального обстеження Хворов з ГВ и Гег теж були більш характерними для ХДЗП.Кроме того, звертали на себе Рамус у плане причин виразкування Такі дані, як достовірна вираженість синдрому холестазу за Показник лужної фосфатази, прямого білірубіну та холестерину, Який спостерігався в обох групах хвороб.

За данімі ФЕГДС у Обстеження Хворов з гепатогенного ЕВУШ простежуються следующие Особливості: у 66,67 ± 5,56% Хворов I групи и у 60,42 ± 7,06% Хворов II групи виявляв мозаїчній Малюнок ЗОШ; у переважної більшості, зокрема, 61,11 ± 5,75% Хворов на ЦП виявило варикозно розшірені вени стравоходу (ВРВС) II ступеню; 18,06 ± 4,53% Хворов I групи малі I степень ВРВС и только незначна Кількість (8,33 ± 3,26%) Хворов I групи мала III степень ВРВС. У 45,83 ± 5,87% I групи и у 41,67 ± 7,12% Хворов II групи були віявлені віразкі АВ шлунка, а у 54,17 ± 5,87% пацієнтів I групи и у 58,33 ± 7 , 12% пацієнтів II групи малі місце ерозії АВ шлунка. Дуоденогастральногорефлюкс теж зустрічався среди ціх Хворов відносно часто: відповідно у 47,22 ± 5,88% та 31,25 ± 6,69% ​​Хворов I та II груп.

Отже, за данімі загальноклінічного обстеження ГВ та Гег має стерту клінічну картину и далеко не всегда может буті розпізнаною за клінікою основного захворювання. Необхідне цілеспрямоване Додаткове обстеження цього контингенту Хворов для Виявлення ерозій и віразок шлунка.

Із отриманий нами результатів Вивчення рН шлунка методом ендоскопічної рН-метрії за В.М. Чорнобриві у хворого з ЕВУШ при ЦП и ХАГ, а такоже у хворого контрольної групи з ВХШ можна сделать следующие узагальнення: КУФ шлунка при ГВ та Гег на фоні ЦП є в основном зниженим, ее Середнє значення - 3,17 ± 0,19. Зокрема, у 20,83 ± 4,79% Хворов це булу помірна гіпоацідність, у 30,56 ± 5,43% - даже віражах гіпоацідність. 34,72 ± 5,61% Хворов малі нормоацідні показатели рН-грам. Тільки у 11,11 ± 3,70% пацієнтів булу определена помірна гіперацідність. При ГВ та Гег у хворого на ХАГ КУФ шлунка проявляла тенденцію до зниженя, но вона булу значний Менш вираженості. У Хворов переважала нормоацідність, зокрема, вона реєструвалася у 45,83 ± 7,19% пацієнтів; гіпоацідність помірна булу у 18,75 ± 5,63% Хворов, а віражі - лишь у 4,17 ± 2,88% пацієнтів. Середнє значення КУФ шлунка при ХАГ ставити 2,24 ± 0,15. У Хворов на ВхШ (контрольна група) найчастіше реєструвалі гіперацідність - 80,0 ± 7,31% Хворов Із якіх у 50,0 ± 9,13% переважала віражах тотальна гіперацідність. Помірна гіперацідність реєструвалася у 30,0 ± 8,37% Хворов ВхШ. Середнє значення КУФ шлунка у хворого контрольної групи складає 1,33 ± 0,08, тобто помірна гіперацідність.

Аналізуючі результати обстеження Хворов з ГВ та Гег при ЦП и ХАГ на інфікованість Hp по Виявлення антигену Hp у зразки фекалій с помощью імунохроматографічного методу, нами Виявлено у них високий Відсоток інфікування, а самє - у 87,59 ± 2,83% пацієнтів, Які и ввійшлі у обстежувані групи. У 12,41 ± 2,83% Хворов Нр НЕ виявило и ЦІ пацієнті НЕ були включені у групу обстеження.

При морфологічному дослідженні виявило, что среди пацієнтів I групи контамінація Нр у більшості віпадків відповідала II (помірному) ступеню, а самє - у 63,89 ± 5,66% Хворов (р <0,001 порівняно з I та III ступенями). Серед пацієнтів II групи I та II степень контамінації виявляв почти з однакової частотою, а самє - у 41,67 ± 7,19% та 47,92 ± 7,21% Хворов (р <0,001 порівняно з III ступенів). III (вираженість) степень контамінації Дещо Частіше виявляв у хворого з ЕВУШ на фоні ЦП, а самє - у 16,67 ± 4,42% порівняно Із 10,42 ± 4,46% Хворов з ЕВУШ на фоні ХАГ, но достовірної різниці между ними немає (р> 0,05). Порівнюючі частоту сільнопозітівного результату за данімі методу ІФА при ГВ и Гег на фоні ХАГ чи ЦП, титр 1:80 Частіше (р <0,05) БУВ у хворого на ЦП (27,78 ± 5,28%).

Отже, такий важлівій Чинник виразкування ЗОШ як Нр при ГВ и Гег присутній у 87,59 ± 2,83% віпадків, а вираженість інфікування растет залежних від важкості хронічного дифузного Ураження печінкі и при ЦП наближається до сильного інфікування як и при ВхШ.

Проведення бактеріологічне дослідження мікрофлорі товстої кишки в Обстеження нами Хворов з ГВ та Гег на фоні ЦП и ХАГ дозволяє стверджуваті про пошіреність дисбіозу у ціх Хворов, а самє дісбіоз II ст. Виявлено у 78,79 ± 7,23% Хворов з ГВ на фоні ЦП та у 80,0 ± 9,18% Хворов на фоні ХАГ. Достовірної різниці у кількісніх и якісніх змінах мікрофлорі при ЦП и ХАГ у хворого ГВ НЕ спостерігається. Дісбіоз I ст. достовірно (р <0,01) переважав среди Хворов з Гег на фоні ХАГ. При ЦП не ОТРИМАНО достовірної різниці у віявленні дисбіозу I ст. между Гег и ГВ. Отже, вираженість дисбіозу покладах, Перш за все, від основного захворювання та растет у хворого з ГВ на фоні ЦП.

При дослідженні цитокінової ланки імунітету у хворого на ГВ та Гег при ЦП та ХАГ Виявлено значні Зміни цитокінового профілю. Зокрема, діагностовано Значне зростання прозапальних (IL-1β, IL-2, IL-8 та ФНП-α) цитокінів та протізапального IL-4.

Порівнюючі Рівні інтерлейкінів у пацієнтів I, II та контрольної груп, ми Прийшли до висновка, что у хворого з ЕВУШ на фоні ЦП та ХАГ має місце більш Значне Підвищення (р <0,05) концентрації прозапальних інтерлейкінів, а самє - IL-1β, IL-2, IL-8 порівняно з контрольною групою. Це вказує на більш значні зрушення цитокінового профілю при віразкуванні на фоні ХДЗП и стосується прозапальних цитокінів, як IL-1β, IL-2, IL-8, відповідніх за гострі запально-деструктівні Реакції. Рівень протізапального IL-4 достовірно вищий у пацієнтів контрольної групи з ВХШ, а самє - в Середньому в 1,4 раз порівняно з рівнем I (р <0,001) та II (р <0,05) груп. Кроме того, звертає на себе Рамус, что у хворого з ГВ на фоні ЦП достовірно вищий рівень таких прозапальних інтерлейкінів як IL-1β - 47,63 ± 3,71 пг / мл (р <0,001) порівняно з ВхШ - 28,1 ± 1,4 пг / мл та IL-2 - 240,37 ± 34,85 пг / мл (р <0,001) порівняно з 36,83 ± 2,68 пг / мл при ВхШ.

При проведенні кореляційного АНАЛІЗУ встановлен помітній взаємооберненій зв'язок между вмістом у крови прозапальних IL-1β, ФНП-α, IL-8 та протізапального IL-4, что підтверджувалі віявлені середній зворотній зв'язок между IL-1β и IL-4 (r = -0,64) та между ФНП-α и IL-4 (r = -0,55), сильний зворотній зв'язок - между IL-8 та IL-4 (r = -0,96). Це, на нашу мнение, вказує на протилежних дію ціх цитокінів на патогенетичні ланки ХДЗП, ускладненіх ЕВУШ. Середній прямий зв'язок виявило между IL-1β та IL-8 (r = 0,37) та середній прямий зв'язок - между IL-8 и ФНП-α (r = 0,51), что вказує на сінергізм впліву ціх цитокінів. У обстежуваніх нами пацієнтів, Якраз, найбільшою мірою підвіщувалася концентрація самє ФНП-α, IL-1β та IL-8.

Отже, Вивчення нами Вперше стан цитокінової ланки імунітету Суттєво змінюється при ГВ та Гег и є, вірогідно, однією з важлівіх складових ее патогенезу.

Під вплива проведеного стандартного та оптімізованого лікування у всех пацієнтів спостерігалі позитивну дінаміку клінічніх ознака захворювання. Ефективність лікування, а отже, динаміка позитивних зрушень у клінічній картині Хворов булу різною залежних від призначення схем лікування. Кращі результати ми спостерігалі у 1.1 та 2.1 підгрупах спостереження, тобто, де пацієнті отримувалася оптімізоване базисних лікування ЦП та ХАГ.

Больовій синдром у 1.1 підгрупі БУВ зафіксованій у 5,56 ± 3,82% (р <0,001) Хворов та у 4,17 ± 4,08% (р> 0,05) пацієнтів 2.1 підгрупі порівняно з 36,11 ± 8, 01% Хворов 1.2 підгрупі и відповідно з 20,83 ± 8,29% Хворов 2.2 підгрупі. Статистично достовірна різніця между підгрупами булу відмічена только по больовому синдрому у правому підребер'ї у 1.1 та 1.2 підгрупах, зокрема ВІН спостерігався у 2,78 ± 2,74% (р <0,01) Хворов 1.1 підгрупі порівняно з 22,22 ± 6,93% Хворов 1.2 підгрупі. Біль в епігастральній ділянці Взагалі НЕ віявлявся у пацієнтів 1.1. та 2.1 підгруп после проведеного комплексного оптімізованого лікування.

Порівнюючі дінаміку лабораторних сіндромів під Вплив лікування у підгрупах, Кращі результати спостерігалі у підгрупах спостереження 1.1 та 2.1 порівняно з 1.2 та 2.2 підгрупами.

У 1.1 та 2.1 підгрупах после лікування достовірно знизу показатели тімолової проби, а самє з 8,78 ± 1,34 ОД до 4,62 ± 0,39 ОД (р <0,01) у 1.1 підгрупі та з 5,67 ± 0 , 74 ОД до 3,68 ± 0,53 (р <0,05) у 2.1 підгрупі; γ-глобулінів з 29,44 ± 1,22% до 25,67 ± 1,09% (р <0,05) у 1.1 підгрупі та з 28,79 ± 1,74% до 19,94 ± 1,20% (р <0,001) у 2.1 підгрупі та ШОЕ з 23,02 ± 2,91 до 12,0 ± 1,13 мм / рік (р <0,001) у 1.1 підгрупі та з 34,0 ± 5,19 до 15,38 ± 0,92 мм / рік (р <0,01) у 2.1 підгрупі, что свідчіть про Зменшення вираженості мезенхімально-запального синдрому.

АЛТ та АСТ такоже достовірно знизу у Хворов 1.1 та 2.1 підгруп, зокрема АЛТ знизилася з 1,07 ± 0,13 до 0,59 ± 0,06 ммоль / год x л (р <0,01) у 1.1 підгрупі та з 1 , 71 ± 0,23 до 1,0 ± 0,14 ммоль / год x л (р <0,05) у 2.1 підгрупі; АСТ з 0,92 ± 0,09 до 0,58 ± 0,05 ммоль / год x л (р <0,001) у 1.1 підгрупі та з 1,19 ± 0,10 до 0,74 ± 0,10 ммоль / рік x л (р <0,01) у 2.1 підгрупі. Зниженя АЛТ та АСТ свідчіть про Зменшення синдрому цітолізу під Вплив проведеного лікування.

У 1.1 та 2.1 підгрупах такоже відбулося достовірне зниженя показніків синдрому холестазу, зокрема Лужна фосфатаза знизу з 1269,07 ± 133,15 до 903,2 ± 65,93 нмоль / с х л (р <0,05) у пацієнтів 1.1 підгрупі та з 1019,53 ± 91,94 до 721,69 ± 48,07 нмоль / с х л (р <0,01) у пацієнтів 2.1 підгрупі, як и Загальний та прямий білірубін, холестерин. Під вплива проведеної терапії спостерігалі Зменшення ознака діспротеїнемії.

Отже, у хворого 1.1 та 2.1 підгруп спостереження достовірно зменшується вираженість сіндромів: цітолізу, холестазу та мезенхімально-запального. Такоже у ціх пацієнтів відмічається достовірне покращення згортальної Функції крови та достовірне Зменшення ознака цітопенії та діспротеїнемії.

Аналізуючі результати рН-метричних обстеження Хворов через 5-6 тіжнів после проведеного стандартного и комплексного оптімізованого лікування у хворого з ЕВУШ при ЦП та ХАГ спостерігалі тенденцію до нормалізації КУФ шлунка. У підгрупі 1.1, де Нр-Асоційовані ГВ чи Гег спостерігаліся на фоні ЦП, середній Показник рН Склаві 2,94 ± 0,23, тобто гіпоацідність булу помірною, но у 58,33 ± 8,22% ціх Хворов реєструвалася нормоацідність (рН в межах 1,6 - 2,29), тоді як в 1.2 підгрупі у 61,11 ± 8,12% Хворов переважала гіпоацідність, а Середнє значення рН - 3,16 ± 0,24. У пацієнтів з ЕВУШ на фоні ХАГ (підгрупі 2.1 та 2.2) найчастіше после лікування спостерігалася нормоацідність у 79,17 ± 5,86% Хворов, тотальна - у 36,84 ± 7,83% Хворов та абсолютна - у 26,32 ± 7 , 14% хвороб. Зокрема, у підгрупі 2.1 з оптімізованім базисних лікуванням та АГТ - це 83,33 ± 7,61% Хворов, а у підгрупі 2.2 (АГТ плюс стандартне лікування ХАГ) - це 75,0 ± 8,84% хвороб. Середнє значення рН у пацієнтів з ЕВУШ на фоні ХАГ после лікування складає 2,32 ± 0,11, среди них у Хворов 2.1 підгрупі - 2,19 ± 0,08 (нормоацідність), у хворого 2.2 підгрупі - 2,45 ± 0, 21 (гіпоацідність помірна). Жоден пацієнт после лікування НЕ МАВ гіперацідності.

Порівнюючі дінаміку ендоскопічніх змін по підгрупах, залежних від призначення лікування: оптімізованого в підгрупах 1.1 та 2.1 и традіційного у підгрупах 1.2 та 2.2 спостерігалася достовірно краща динаміка Вищенаведеним показніків у 1.1 та 2.1 підгрупах порівняно з 1.2 та 2.2 підгрупами. Зокрема, це стосується тотальної гіперемії и набряку ЗОШ (р <0,05), ерозій АВ шлунка (р <0,05) та віразок АВ шлунка, Які достовірно рідше спостерігаліся у Хворов 1.1 та 2.1 підгруп (р <0,01) после оптімізованого лікування.

Оцінка ефектівності ерадікації Hp у Обстеження пацієнтів з ЕВУШ при ЦП и ХАГ проводити діхальнім тестом та с помощью якісного Виявлення антигену Нр у зразки фекалій. Серед пацієнтів, что отримувалася щадний АГТ та оптімізоване базисних лікування в підгрупах 1.1 та 2.1 ерадікація булу досягнуть відповідно у 94,44 ± 3,82% Хворов та у 95,83 ± 4,08% Хворов На Відміну Від 1.2 та 2.2 підгруп, что отримувалася только щадний АГТ плюс базисних лікування ЦП чи ХАГ, де показатели відповідно складають 72,22 ± 7,57% Хворов (р <0,01) та 75,0 ± 9,03% Хворов (р <0,05).

Аналізуючі стан мікрофлорі залежних від призначення лікування по підгрупах достовірно Кращі результати одержані у Хворов, что лікуваліся комплексною патогенетично обґрунтованою оптімізованою схемою. Зокрема, у 1.1 та 2.1 підгрупах после лікування не виявлено дисбіозу II ст. Взагалі, а дісбіоз I ст. спостерігався у 16,7 ± 6,3% Хворов 1.1 підгрупі та у 12,5 ± 6,9% Хворов 2.1 підгрупі. Тоді як у 1.2 підгрупі дісбіоз II ст. спостерігався у 19,44 ± 6,69% ​​та дісбіоз I ст. - у 69,44 ± 7,79% Хворов (р <0,001 порівняно з 1.1 п / гр.). Серед пацієнтів 2.2 підгрупі дісбіоз I ст. виявило у 62,5 ± 10,09% Хворов, а дісбіоз II ст. - у 16,67 ± 7,77% Хворов (р <0,001 порівняно з 2.1 п / гр). Кроме того, у хворого, что отримувалася АГТ на фоні стандартного лікування ЦП и ХАГ, Виявлено грибки роду Candida, а, відповідно, декомпенсацію супутних дисбіозу кишківника.

Аналізуючі показатели цитокінів до и после лікування по підгрупах (табл.1, 2), нами Виявлено значний Краще позитивну дінаміку нормалізації уровня цитокінів у підгрупах з комплексною патогенетично обґрунтованою оптімізованою терапією, тобто 1.1 та 2.1. Саме у ціх підгрупах зниженя значний підвіщеного уровня усіх прозапальних інтерлейкінів (IL-1β, IL-2, IL-8, та ФНП-α) Було достовірнім. Так, у 1.1 підгрупі достовірно знизу усі прозапальні цитокіни: IL-1β (р <0,001), IL-2 (р <0,01), IL-8 (р <0,05) та ФНП-α (р <0, 05) и протізапальній IL-4 (р <0,001), и даже, досяглі нормального сертифіката № концентрації IL-4 та ФНП-α. У 1.2 підгрупі после АГТ на фоні традіційного базисного лікування ЦП достовірно знизу IL-1β (р <0,05), IL-2 (р <0,01) та IL-4 (р <0,001), однак концентрація жодних з них не досягла норми. Такі ж закономірності Зміни уровня інтерлейкінів під Вплив лікування спостерігаліся и у підгрупах 2.1 та 2.2. У пацієнтів 2.1 підгрупі, як и у Хворов 1.1 підгрупі, достовірно знизу концентрація всех прозапальних інтерлейкінів (IL-1β - р <0,001; IL-2 - р <0,001; IL-8 - р <0,01 та ФНП-α - р <0,01) та протізапального IL-4 (р <0,001), тоді як у пацієнтів 2.2 підгрупі достовірно знизу концентрація только IL-1β (р <0,05) та IL-4 (р <0,05) порівняно Із значенням до лікування. Кроме того, у 2.1 підгрупі спостереження до норми знизився концентрація IL-1β, IL-4 та ФНП-α. У 2.2, як и в 1.2 підгрупах порівняння, концентрація жодних з інтерлейкінів после лікування НЕ досягла нормальних величин.

Таблиця 1

Динаміка цитокінового профілю під Вплив оптімізованого и традіційного лікування у пацієнтів з ЦП

Параметр, пг / мл

1.1 підгрупа (n = 36)

1.2 підгрупа (n = 36)

до

лікування

после

лікування

до

лікування

после

лікування

IL-1β (N до 11,2)

44,85 ± 3,9

16,1 ± 1,32 ***

39,33 ± 3,38

29,73 ± 2,29 *

IL-2 (N 5-25)

184,44 ± 28,26

84,37 ± 10,86 **

126,0 ± 6,82

93,76 ± 6,76 **

IL-4 (N до 13)

22,2 ± 0,94

11,64 ± 0,18 ***

20,72 ± 0,62

16,87 ± 0,39 ***

IL-8 (N до 30)

76,5 ± 11,49

46,82 ± 8,87 *

87,2 ± 15,17

60,89 ± 10,24

ФНП-α (N до 5,9)

9,56 ± 1,25

5,44 ± 0,79 *

11,65 ± 1,13

9,78 ± 0,98

Примітка: * - р <0,05; ** - р <0,01; *** - р <0,001

Таблиця 2

Динаміка цитокінового профілю під Вплив оптімізованого и традіційного лікування у пацієнтів з ХАГ

Параметр, пг / мл 2.1 підгрупа (n = 24) 2.2 підгрупа (n = 24)

до

лікування

после

лікування

до

лікування

после

лікування

IL-1β (N до 11,2) 40,68 ± 4,08 10,48 ± 1,4 *** 39,94 ± 5,32 23,45 ± 2,61 *
IL-2 (N 5-25) 86,77 ± 6,65 43,95 ± 4,76 *** 58,08 ± 12,15 37,54 ± 6,8
IL-4 (N до 13) 20,9 ± 0,24 10,71 ± 0,42 *** 21,01 ± 2,64 14,13 ± 1,3 *
IL-8 (N до 30) 126,52 ± 16,6 57,49 ± 10,81 ** 131,52 ± 22,34 88,17 ± 16,2
ФНП-α (N до 5,9) 8,61 ± 0,75 5,04 ± 0,61 ** 8,34 ± 1,82 6,69 ± 1,51

Примітка: * - р <0,05; ** - р <0,01; *** - р <0,001

После проведення кореляційного АНАЛІЗУ ВСТАНОВИВ Прямі кореляційні зв'язки между IL-1β та IL-2 (r = 0,57), между IL-1β и IL-4 (r = 0,62), между IL-1β и IL-8 (r = 0,44), между IL-1β и ФНП-α (r = 0,67); между IL-2 і IL-4 (r = 0,92), между IL-2 і IL-8 (r = 0,68), между IL-2 і ФНП-α (r = 0,74); между IL-4 и ФНП-α (r = 0,61) та между IL-8 и ФНП-α (r = 0,37). Це свідчіть про цілісність цитокінової системи, при Якій нормалізація одного з цитокінів веде до нормалізації других. Так, відмічено, что існує пряма кореляція между IL-1β та всіма іншімі досліджуванімі інтерлейкінамі, что свідчіть про долю цього цітокіну в регуляції продукції других інтерлейкінів. Такоже встановлен середній прямий (r = 0,61) зв'язок между IL-4 и ФНП-α, что свідчіть про Взаємозв'язок зниженя концентрацій ціх інтерлейкінів и самє ЦІ цитокіни после лікування зніжуваліся до нормальних значень у Хворов 1.1 та 2.1 підгруп.

Цітокінова ланка імунітету відтворює як місцевий орган рівень реакцій, так и ЗАГАЛЬНІ Реакції організму на конкретну патологію, над Якими вона Здійснює контроль, про что свідчать кореляційні зв'язки інтерлейкінів НЕ только между собою, а і поряд біохімічніх показніків крови.

Зокрема, сильний прямий кореляційній зв'язок ВСТАНОВИВ между IL-8 та лейкоцитами (r = 0,96); между IL-8 та α2-глобулінамі (r = 0,90); между IL-8 та γ-глобулінамі (r = 0,80), между IL-2 та γ-глобулінамі (r = 0,91), между ФНП-α та γ-глобулінамі (r = 0,70). Сильний прямий зв'язок виявило между IL-2 і тимолової проби (r = 0,81) та IL-4 и тимолової проби (r = 0,91). Тобто, з цього віпліває, что зниженя концентрації IL-2, IL-4, IL-8 та ФНП-α приводити до Зменшення проявів мезенхімально-запального синдрому. Встановлен Взаємозв'язок между Зменшення синдрому цітолізу та зниженя концентрації IL-8 та ФНП-α, про что свідчать віявлені Сильні Прямі кореляційні зв'язки между IL-8 и ALT (r = 0,71) та между ФНП-α и AST ( r = 0,76). Віявлені середній прямий зв'язок между IL-1β и Лужний фосфатази (r = 0,54) та сильний прямий зв'язок между IL-8 та прямим білірубіном (r = 0,86), что вказує на Взаємозв'язок между Зменшення холестазу та зниженя концентрації IL-1β та IL-8.

Отже, проведення дісертаційне дослідження дало змогу обґрунтувати необходимость активного Виявлення ГВ та Гег у Хворов ХДЗП та Вивчення їх патогенетичних чінніків, а такоже довести доцільність проведення щадної патогенетично обґрунтованої оптімізованої схеми лікування у даного контингенту Хворов.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення результатів вирішенню наукового завдання - Вивчення клініко-біохімічніх, імунологічних за Показник цитокінів, мікробіологічніх за станом мікробіоценозу, ендоскопічніх и морфологічніх особливо гепатогенних ерозивно-віразковіх Ураження шлунка в дінаміці лікування. Для оптімізації ефектівності лікування гепатогенних віразок та ерозівної гастропатії розроблено та впроваджено щадний науково обґрунтовану схему лікування.

1. Клінічна особлівість ГВ та Гег Полягає у слабкій вираженості ее сімптомів: Біль в епігастрію Виявлено у 11,11 ± 3,70% Хворов на ЦП та у 14,58 ± 5,09% Хворов на ХАГ, печію - відповідно у 4, 17 ± 2,36% та 10,42 ± 4,41%, блювання - у 6,94 ± 2,99% и 6,25 ± 3,49% хвороб. Значний краще віражах симптоматика патології печінкі: Біль у правому підребер'ї у 65,27 ± 5,61% Хворов на ЦП та у 58,33 ± 7,12% - на ХАГ, синдром холестазу, Порушення портального кровообігу, ендоскопічно - мозаїчній Малюнок ЗОШ (у 66,67 ± 5,56% та 60,42 ± 7,06%), морфологічно - Зміни мікроциркуляторного русла (100,0%): капілярі з набряклим ендотелієм, вираженість гіперемією, еритроцитарного стазом; ендоваскуліт та атрофія СОШ - відповідно у 50,00 ± 10,66% та у 40,91 ± 10,48% віпадків.

2. У Хворов на гепатогенні ЕВУШ Виявлено Зміни цитокінового профілю: Значне достовірне зростання прозапальних (IL-1β, IL-2, IL-8, та ФНП-α) та протізапального IL-4. У Хворов з ГВ на фоні ЦП спостерігаліся достовірно Вищі Рівні IL-1β - 47,63 ± 3,71 пг / мл (р <0,001) та IL-2 - 240,37 ± 34,85 пг / мл (р <0,001) порівняно з такими при ВхШ, что вказує на важлівість стану цитокінової ланки імунітету як складової патогенезу ГВ та Гег.

3. У 87,59 ± 2,83% Хворов ГВ та Гег Виявлено Нр-інфекцію, при цьом вираженість інфікування Нр растет залежних від стадії алкогольної хвороби печінкі и при ЦП наближається до сильного інфікування (р <0,05), як при ВхШ , что потребує щадної оптімізованої АГТ.

4. Для Хворов на ГВ та Гег характерно зниженя КУФ шлунка на фоні ЦП: у 30,56 ± 5,43% пацієнтів - це віражах гіпоацідність, у 20,83 ± 4,79% Хворов - помірна гіпоацідність. При ЕВУШ на фоні ХАГ переважає нормоацідність - у 45,83 ± 7,19% хвороб. Середнє значення КУФ у хворого на ГВ та Гег на фоні ЦП складає 3,17 ± 0,19, на фоні ХАГ - 2,24 ± 0,15, тоді як у хворого з ВхШ - 1,33 ± 0,08, что дало підставу віключіті КУФ шлунка з Переліку патогенетично провідніх чінніків ГВ та Гег.

5. Стан мікробіоценозу товстої кишки НЕ має достовірної різниці кількісніх и якісніх змін мікрофлорі у хворого з ЕВУШ при ЦП и ХАГ. Отрімані результати про скроню пошіреність дисбіозу II ст. у хворого на гепатогенні ЕВУШ на фоні ЦП та ХАГ (відповідно 78,79 ± 7,23% та 80,0 ± 9,18% Хворов), а характер мікробіотічніх змін підтверджує необходимость їх корекції з включенням пребіотіка вже на стадії ХАГ для оптімізації лікування .

6. Для покращення ефектівності лікування Нр-асоційованої ГВ и Гег предложено оптімізовану схему лікування, что Включає щадний АГТ в течение 7 днів (пантопразол, амоксіцілін, кларітроміцін) на фоні стандартного базисного лікування ХДЗП та додатково Включає препарат УДХК та пребіотік на протязі щонайменш 5-6 тіжнів. В результате досягнуть достовірне покращення: клініко-біохімічніх показніків, зниженя рівнів IL-1, IL-2, IL-8 и нормалізацію ФНП-α та IL-4; Усунення дисбіозу II ст. и достовірне Зменшення віпадків дисбіозу I ст .; Високих степень ерадікації Нр у 94,44 ± 3,82% Хворов з ЕВУШ при ЦП и у 95,83 ± 4,08% Хворов при ХАГ.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. ВРАХОВУЮЧИ, что клінічна картина ГВ та Гег є стертими, но вона зустрічається среди Хворов на ЦП відповідно у 45,83 ± 5,87% та у 54,17 ± 5,87%, среди Хворов на ХАГ у 41,67 ± 7,12% та у 58,33 ± 7,12%, є необходимость включення їх ендоскопічного Виявлення в діагностичний алгоритм при ХДЗП.

2. У Хворов з ГВ та Гег необходимо рекомендуваті внести в ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ: ідентіфікацію H.pylori неінвазівнімі методами, визначення стану мікробіоценозу товстої кишки та визначення КУФ шлунка, Рівні порушеннях якіх є важлівімі для призначення адекватного лікування.

3. Хворов з гепатогенного ЕВУШ рекомендується Проводити розроблення оптімізовану схему терапії, что Включає щадний АГТ в течение 7 днів з Використання ІПП - пантопразолу, амоксіціліну, кларітроміціну на фоні базисного лікування ЦП чи ХАГ з включенням на протязі 5-6 тіжнів препарату УДХК по 500 мг на добу та лактулозою по 10 мл 2-3 рази на добу.


СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Архій Е.Й., Русин В.І., Сірчак Є.С., Москаль О.М. Дослідження кіслотоутворюючої Функції шлунка у хворого на цироз печінкі Із гастропатією // Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 37. - С. 163-167. Дісертантка проводила визначення кіслотоутворюючої Функції шлунка, аналіз отриманий результатів, підготовку статті до друку.

2. Архій Е.Й., Горленко О.М., Москаль О.М., Брич Н.І., Коваль В.Ю., Сірчак Є.С., Очеретна М.М. Основні напрямки впліву Урсохолу на біохімічні показатели при хронічній патології печінкі, ускладненій гепатогенного віразкою // Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2007. - Вип. 39. - С. 304-310. Дісертантка проводила літературний аналіз по темі Публікації, клініко-лабораторне обстеження хворого, аналіз отриманий результатів та підготовку статті до друку.

3. Архій Е.Й., Москаль О.М., Коцюбняк Л.А., Семенова Г.М., Дербак М.А. Мікробіоценоз кишки при гепатогенній віразці та возможности его медікаментозної корекції дуфалак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". - 2007. - Вип. 31. - С. 3-5. Дісертантка проводила підбір літератури по темі Публікації, здійснювала забір зразків фекалій для Виявлення дисбіозу товстої кишки, виявлення інфікованості Hp, проводила Клінічне обстеження та лікування хворого, сформулював Висновки, оформила публікацію.

4.Москаль О.М. ! Застосування Урсохолу при гепатогенній віразці шлунка та портальній гастропатії // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". - 2007. - Вип. 31. - С. 30-32.

5. Москаль О.М. Ефективність альтернатівної схеми лікування гелікобактерасоційованіх гепатогенних віразок та ерозій шлунка за Показник мікробіоценозу товстої кишки та цитокінового профілю // Проблеми ВІЙСЬКОВОЇ охорони здоров'я: зб. наук. праць (присвячений 15-ти річчю Української військово-медичної академии та кафедри ВІЙСЬКОВОЇ терапії). - Київ, 2008. - Вип. 23. - С. 222-229

6. Москаль О.М. Стан цитокінової ланки імунітету при гепатогенних віразках та возможности ее корекції // Гастроентерологія. - Дніпропетровськ, 2008. - Вип. 41. - С. 82-87.

7. Москаль О.М., Архий Е.І., Паш О.М., Семенова Г.М., Дербак М.А., Коцюбняк Л.А. Способи корекції кишкового дисбіозу при гепатогенної виразці // Проблеми гастроентерології. Матер. наук.-практ. конф. "Сучасна стратегія діагностики і терапії в гастроентерології" 24-25 грудня 2007 року - Душанбе-Москва, 2007. - № 4. - С. 50-52.Дісертантка проводила забір зразків фекалій для Виявлення змін у стані мікробіоценозу товстої кишки, визначення Hpу обстеження хворого, статистична характеристику ефектівності лікування, оформила текст статті.

8. Архій Е.Й., Сірчак Є.С., Москаль О.М. Визначення шлункової секреції с помощью експрес рН-метрії у хворого на цироз печінкі Із гастропатією асоційованою Із Helicobacterpylori // Науковий вісник Вінницького національного медичного університету. - 2006. - №10 (1) - С. 145. Дісертантка проводила експрес рН-метрію для визначення стану кіслотоутворюючої Функції шлунка у хворого на ЦП, статистично обробіла отриманий матеріал, оформила текст до друку.

9. Архий Е.І., Москаль О.М. Особливості діагностики та перебігу гепатогенної виразки // Гастроентерологія Санкт-Петербурга. - 2006.-№ 1-2. - С.М8. Дісертантка проводила літературний огляд і аналіз по темі Публікації, КЛІНІЧНІ спостереження, статистична обробка отриманий клінічного матеріалу, підготовку тез до друку.

10. Архий Е.І., Москаль О.М., Горленко О.М.Препарат УДХК - урсохол і можливості його застосування при хронічній патології печінки // Російський журнал гастроентерології, гепатології, колопроктології. - 2007. - Т. 17, № 1, дод. № 29. - С.6, №8.Дісертантка проводила клініко-лабораторне обстеження хворого, статистична обробка матеріалу та оформила текст Публікації.

11. Архий Е.І., Москаль О.М., Горленко О.М., Брич Н.І., Паш О.М., Рішко Я.Ф., Резник Є.І. Кишковий дисбіоз при гепатогенної виразці і способи його корекції // Російський журнал гастроентерології, гепатології, колопроктології. - 2008. - Т. 18, № 1, дод. № 31. - С. 8, №14.Дісертантка проводила Клінічне обстеження хворого, забір фекалій для Виявлення дисбіозу товстої кишки, підібрала лікування, статистично обробіла отриманий результат ефектівності лікування, сформулював Висновки, підготувала тези до Публікації.


Анотація

Москаль О.М. Гепатогенні ерозивно-віразкові Ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, ДУ "Інститут гастроентерології АМН України", Дніпропетровськ, 2008.

Дисертація присвячено вивченню клініко-біохімічніх, імунологічних, мікробіологічніх показніків при гелікобактерасоційованій гепатогенній ерозівній гастропатії (Гег) и гепатогенній віразці (ГВ) шлунка та покращення ефектівності їх лікування. Встановлен, что клінічна картина ГВ та Гег стерта, внаслідок чого вінікає необходимость їх включення в діагностичний алгоритм при алкогольному цірозі печінкі (ЦП) та хронічному алкогольному гепатіті (ХАГ). При ГВ та Гег Виявлено Значне достовірне зростання всех досліджуваніх інтерлейкінів, Які достовірно Вищі у порівнянні з такими при віразковій хворобі шлунка. У 87,59 ± 2,83% Хворов ГВ та Гег діагностовано Helicobacter pylori-інфекцію, при цьом, для ціх пацієнтів характерно зниженя кіслотоутворюючої Функції шлунка. Отримав дані про скроню пошіреність дисбіозу II ст. при ГВ та Гег. Для покращення ефектівності лікування Хворов з ГВ та Гег рекомендовано Проводити щадний антігелікобактерну терапію в течение 7 днів з Використання пантопразолу, амоксіціліну та кларітроміціну на фоні оптімізованого базисного лікування ЦП чи ХАГ з включенням УДХК та лактулози.

Ключові слова: гепатогенна віразка, гепатогенна ерозивно гастропатія, цітокіновій Профіль, дісбіоз кишківника, антігелікобактерна терапія.


АНОТАЦІЯ

Москаль О.М. Гепатогенного ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, ДУ "Інститут гастроентерології АМН України", Дніпропетровськ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню клініко-біохімічних, імунологічних, мікробіологіческіхпоказателей прігелікобактерассоціірованной гепатогенної ерозивно гастропатии (гег) і гепатогенної виразці (ГЯ) шлунка і поліпшення ефективності їх лікування.

Для вирішення поставлених завдань обстежено 120 хворих на алкогольну хворобу печінки, з яких 72 хворих на алкогольний цироз печінки (ЦП) і 48 хворих на хронічний алкогольним гепатитом (ХАГ), ускладнені ГЯ і гег.

Встановлено, що клінічна картина ГЯ і гег мало виражена, але вони зустрічаються дуже часто, серед хворих на ЦП відповідно у 45,83 ± 5,87% і 54,17 ± 5,87% пацієнтів, серед хворих на ХАГ у 41,67 ± 7,12% і 58,33 ± 7,12% хворих, тому є необхідність їх включення в діагностичний алгоритм при хронічних дифузних захворюваннях печінки. У хворих на гег і ГЯ виявлено значний достовірний зростання прозапальних (IL-1β, IL-2, IL-8 і ФНП-α) і протизапального (IL-4) интерлейкинов, які достовірно вище в порівнянні з такими при виразковій хворобі шлунка (ЯБЖ ), що вказує на важливість стану цитокинового ланки імунітету як складової патогенезу ГЯ і гег. У 87,59 ± 2,83% хворих ГЯ і гег виявлено Helicobacterpylori (Нр)-інфекції, при цьому вираженість інфікування Нр зростає залежно від стадії АБП і при ЦП наближається до сильного інфікування (р <0,05), як при ЯБЖ, що вимагає призначення щадить антигеликобактерной терапії (АГТ). Для хворих ГЯ і гег характерно зниження кислотоутворюючої функції (КОФ) шлунка. Середнє значення КОФ шлунка у хворих на ГЯ і гег на тлі ЦП становить 3,17 ± 0,19, на тлі ХАГ - 2,24 ± 0,15, тоді як у хворих ЯБЖ - 1,33 ± 0,08. Мабуть, зміни КОФ не є патогенетично провідним фактором при ГЯ. Отримано дані про високу поширеність дисбіозу II ст. при ГЯ і гег як на тлі ЦП так і на тлі ХАГ, що вказує на необхідність його корекції.

Для поліпшення ефективності лікування хворим з ГЯ і гег рекомендується проводити щадну АГТ протягом семи днів з використанням інгібітора протонної помпи - пантопразолу, амоксициліну та кларитроміцину на тлі базисної терапії ЦП або ХАГ, оптимізованої за рахунок включення в схему лікування протягом 5-6 тижнів препарату УДХК по 500 мг на добу і лактулози по 10 мл 2-3 рази на добу.

Ключові слова: гепатогенній виразка, гепатогенній ерозивно гастропатия, цитокіновий профіль, дисбіоз кишечника, антігелікобактерная терапія.


SUMMARY

Moskal OM Hepatogenic erosive-ulcerative lesions of the stomach: clinicobiochemical, immunological and microbiological substantiation of treatment. - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.36 - gastroenterology. Dnipropetrovsk State Medical Academy, the State Institution "Institute of gastroenterology of the Academy of Medical Science of Ukraine", Dnipropetrovsk, 2008.

The dissertation is devoted to study of clinicobiochemical, immunological, microbiological parameters in Helicobacter pylori (Hp) -associated hepatogenic erosive gastropathy (HEG) and hepatogenic ulcer (HU) of the stomach and to the improvement of the efficiency in their treatment.

The clinical picture of HU and HEGhas been established to be obliterated, it being responsible for the call of their inclusion into the diagnostic algorithm in case of liver cirrhosis (LC) as well as in chronic alcoholic hepatitis (CAH). It has been determined that patients with HUand HEGshowed significant reliable growth of all investigated interleukins, they being higher as compared to the same in peptic ulcer of the stomach. Hp-infection has been revealed in87,59 ± 2,83% of patients with HUand HEG, the decrease of acid generative function of the stomach being typical for these patients. Findings as to the wide spread of intestinal dysbiosis of stage II in HU and HEG have been obtained.For the improvement of treatment efficiency of the patientswith HU and HEG it is recommended to carry out 7-day sparing аntihelicobactertherapy using pantoprazolum, amoxicillinum and clarithromycinum on the background of optimized essential treatmentof LC or CAH, including ursodeoxycholic acid andlactulose.

Key words: hepatogenic ulcer, hepatogenicerosive gastropathy, cytokine profile, intestinal dysbiosis, аntihelicobacter therapy.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

АВ - антральний відділ

АГТ - антігелікобактерна терапія

АЛТ - Аланінамінотрансфераза

АСТ - Аспартатамінотрансфераза

ВРВС - варикозне Розширення вен стравоходу

ВХ - віразкова хвороба

ВхШ - віразкова хвороба шлунка

ГВ - гепатогенна віразка

Гег - гепатогенна ерозивно гастропатія

ДПК - дванадцятіпала кишка

ЕВУШ - ерозивно-віразкові Ураження шлунка

ІПП - інгібіторі протонної помпи

ІФА - імуноферментній аналіз

КУФ - кіслотоутворююча функція

СО - слізова оболонка

ЗОШ - слізова оболонка шлунка

УДХК - урсодезоксихолевої кислоти

УЗД - ультразвукова діагностика

ФЕГДС - фіброезофагогастродуоденоскопія

ХАГ - хронічній алкогольний гепатит

ХДЗП - хронічні діфузні захворювання печінкі

ЦП - цироз печінкі

Нр - Helicobacterpylori

IL - інтерлейкін


Москаль Оксана Миколаївна

Гепатогенні ерозивно-віразкові Ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

(Автореферат)


  • ГЕПАТОГЕННІ ерозивно-ВІРАЗКОВІ Ураження ШЛУНКА
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 59.76 Kb.