Ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит


    Головна сторінка


:)Скачати 47.71 Kb.
Дата конвертації07.12.2017
Розмір47.71 Kb.
Типреферат
:)

Державна установа

"ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

АКАДЕМІЇ медичних наук України "

ЧЕРНЯК ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ

УДК: 616.728.3-002.77: 616-089-77

Ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит

14.01.21 - Травматологія та ортопедія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ-2008


Дісертацією є рукопис

Робота виконан в ДУ "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України", м. Київ

Науковий керівник:

доктор медичний наук Полулях Михайло Васильович, ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України", головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Попов Василь Антонович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри травматології та ортопедії № 2;

доктор медичний наук Зазірній Ігор Михайлович, керівник ортопедо-травматологічного відділення КЛІНІЧНОЇ лікарні "Феофанія" Державного управління справами при Презіденті України

Захист дисертації состоится 24.06.2008 р. о 14.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.606.01 при ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27.

Автореферат розісланій 22.05.2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.М. Гук


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Ревматоїдний артрит на сучасности етапі розвитку медицини розглядається як хронічне системне запальний захворювання сполучної тканини з прогресуючім Ураження суглобів за типом симетричного ерозивно-деструктивного артриту.

Ревматоїдний артрит є одним з найбільш Поширення хронічніх запальний захворювань суглобів. Серед доросли населення у різніх странах світу ставити від 0,6 до 5% (В.А. Насонова, Н. В. Бунчук, 1997; А.Н. Окороков, 1998). Захворювання найбільш Поширення у людей ПРАЦЕЗДАТНИХ віку. Пік захворювання пріпадає на 40 - 50 років. При цьом жінки хворіють у 2 - 4 рази Частіше, чем чоловіки. Захворюваність на ревматоїдний артрит у жінок збільшується после 30 років, досягаючі найбільшіх показніків у 45- 75 років. У чоловіків цею Показник поступово збільшується, а после 70 років зменшується (В.Н. Коваленко та ін., 2002).

За тяжкістю Ураження суглобів ревматоїдний артрит НЕ має Собі рівніх среди других захворювань опорно-рухової системи. Ураження колінніх суглобів відмічаються у 65-70% віпадків и є найбільш Поширення причиною Втрата працездатності. Ураження колінніх суглобів при ревматоїдному артріті супроводжується Формування контрактур та розвитку дискордантних деформацій ніжніх кінцівок, Які прізводять до часткової або повної Втрата опорно-локомоторної Функції кінцівкі. Внаслідок цього Хворі втрачають працездатність, можлівість самообслуговування та стають тяжкими інвалідами (Н.А. Корж і ін., 2002; С.І. Герасименко, 2004). Так, после 3-х років трівалості захворювання працездатність втрачають до 50% Хворов (В.Н.Коваленко, 2005).

Дослідження вітчізняніх и закордоних авторів свідчать, что при розвитку функціонально невігідніх деформацій суглобів значення хірургічної допомоги збільшується. На пізніх стадіях захворювання усунуті чісленні деформації та відновіті опорно-рухового функцію суглобів та кінцівок у цілому І, у такий способ, відновіті функціональну Активність хворого та працездатність можливо лишь с помощью реконструктивних операцій (В.М. Левенець та ін., 1997; PA Keblish , 2003; DH Palmer et al., 2005; NF Soo Hoo et al., 2006; S. Radmer et al., 2007).

Хірургічні втручання спрямовані, в Першу Черга, на Відновлення втраченої Функції кінцівкі, покращення самообслуговування, Підвищення функціональної актівності хвороби.

В останні роки методом Вибори на пізніх стадіях ревматоїдного артриту з ерозивно-деструктивного Ураження колінного суглобу є ендопротезування (С.І. Герасименко, 2000; Н.В. Загородній, 2000; А.Е.Лоскутов і ін., 2002; Gaveda K. , Jablonsky M., 2000; Atsushi K. et al., 2004; N. Sharma et al., 2005). Показання до цього хірургічного методу Відновлення Функції колінного суглобу є віражені дегенеративно-деструктівні Зміни суглобово поверхонь, больовій синдром, значні функціональні Порушення внаслідок контрактур, особливо при дискордантних положеннях кінцівок (А.Е.Лоскутов і ін., 2002).

Ендопротезування колінного суглобу є одним з найбільш ефективних та перспективних методів Відновлення Функції колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит на пізніх стадіях захворювання. Однако, незважаючі на значні Досягнення в розвитку ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит, много вопросам позбавляються ще невірішенімі. Так, потребують удосконалення технологія ендопротезування при значних згінальніх контрактурах, осьовіх деформаціях колінного суглобу, обґрунтування оптимального операційного доступу до колінного суглобу, особливо у випадка его рігідності та анкілозу, та поглиблення Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини з метою проведення профілактичних ЗАХОДІВ, спрямованостей на покращення ее стану.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала відповідно до плану науково-дослідніх робіт ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" і є фрагментом КОМПЛЕКСНОЇ тими: "Розробити та удосконаліті методи діференційованого підходу до ендопротезування суглобів у хворого на ревматоїдний артрит та анкілозівній спонділіт", № держреєстрації ВН 0106U000315.

Мета дослідження. Підвіщіті ефективність лікування Хворов на пізніх стадіях ревматоїдного артриту з Ураження колінного суглобу на основе розробки системи передопераційної підготовкі та удосконалення технології ендопротезування.

Завдання дослідження.

1. Вівчіті структурно-функціональний стан кісткової тканини, анатомо-функціональні Зміни в колінному суглобі та кінцівкі у хворого на пізніх стадіях ревматоїдного артриту, что потребують ендопротезування колінного суглобу.

2. Вівчіті стан тканин колінного суглобу у хворого на пізніх стадіях ревматоїдного артриту с помощью патоморфологічного методу дослідження.

3. Розробити систему підготовкі до ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит.

4. Удосконаліті технологію ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит Із значними згінальнімі контрактурами та осьовімі деформаціямі колінного суглобу.

5. Проаналізуваті результати ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит, вівчіті помилки та ускладнення, відпрацюваті заходь относительно їх ПРОФІЛАКТИКИ и рекомендуваті до Впровадження в практику охорони здоров'я.

Об'єкт дослідження. Колінній суглоб до та после операции ендопротезування у хворого на ревматоїдний артрит.

Предмет дослідження. Стан кісткової тканини у хворого на пізніх стадіях ревматоїдного артриту Шляхом ультразвукового денситометричне, рентгенологічного та патоморфологічного методів дослідження; система подготовки, технологія та результати ендопротезування колінного суглобу

Методи ДОСЛІДЖЕНЬ. Клінічний, рентгенологічній, ультразвуковий денситометричне, патоморфологічній, статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів:

- уточнено Особливості та характер деформацій колінного суглобу и кінцівкі, Які вплівають на результати ендопротезування колінного суглобу, а самє - згінальні контрактура в 62,50%, осьові деформації - у 43,27%, причому більше 20 0 - у 9,62%, анкілозі колінного суглобу - у 9,62% випадка, остеопороз;

- обґрунтована необходимость проведення медікаментозної корекції в передопераційному та післяопераційному періодах, оскількі Зменшення щільності кісткової тканини Виявлено в 93,88% Хворов, что потребують ендопротезування колінного суглобу, причому Т-рахунок нижчих -2,5 Виявлено у 73,53% Хворов, а індекс міцності кісткової тканини нижчих 67% (межа ризики перелому) - у 79,41% Хворов;

- розроблено система подготовки до ендопротезування колінного суглобу, яка Включає Усунення згінальної контрактура колінного суглобу Шляхом поетапна редресацій з накладанням гіпсовіх пов'язок, а при стійкіх контрактурах - апарата Волкова-Оганесяна, что дозволяє Зберегти суглобові кінці кісток від надлішкової резекції и попередіті ускладнення з боку судинно-нервова пучка в післяопераційному періоді;

- удосконалено технології ендопротезування колінного суглобу з урахуванням особливо патологічніх змін в тканинах колінного суглобу Шляхом! Застосування запропонованого доступу до колінного суглобу при тугорухомості та анкілозі, кісткової аутопластики при значних дефектах віростків кісток, что утворюють колінній суглоб.

Практичне значення отриманий результатів Полягає:

- у візначенні особливо анатомо-функціональніх змін в тканинах колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит, что потребують ендопротезування, Які необходимо враховуваті во время оперативного втручання;

- в обґрунтуванні необхідності проведення скрінінгового обстеження з визначення стану кісткової тканини та проведення відповідної медікаментозної корекції в передопераційному та післяопераційному періодах;

- у розробці системи передопераційної підготовкі Хворов за наявності згінальніх контрактур у колінніх суглоб;

- в удосконаленні технології ендопротезування колінного суглобу Шляхом! Застосування розроблення операційного доступу при тугорухомості й анкілозі колінного суглобу та застосуванні кісткової аутопластики дефектів віростків кісток, что утворюють колінній суглоб.

Впровадження в практику. Результати Наукової роботи впроваджені в практику відділів ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України", ВіДДіЛЕНЬ травматології та ортопедії Вінницької, Черкаської обласних Лікарень, включено до лекційного курсу кафедри травматології та ортопедії національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та кафедри сімейної медицини Национальной медичної академии післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Особистий внесок автора Полягає в самостійному візначенні мети та завдання клініко-лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, віборі методичних підходів до їх вирішенню, проведенні інформаційно-патентного поиска, вівченні й теоретичного узагальненні результатів проведених ДОСЛІДЖЕНЬ, обгрунтуванні вісновків и практичних рекомендацій. После самостійного збору Даних та обробка тематичних карт 78 Хворов на ревматоїдний артрит, Яким Було виконан ендопротезування колінного суглобу, автор Створив Електрон базу Даних для полегшення АНАЛІЗУ результатів лікування. Здобувач самостійно віконував обстеження хворого, оволодів методикою ендопротезування колінного суглобу и ультразвукового денсітометрією, самостійно провівши Оперативні втручання, предложили "способ передопераційної підготовкі до ендопротезування колінного суглобу" та "Доступ до колінного суглобу", на Які ОТРИМАНО патенти України. Аналіз ультразвукових денситометричне та морфологічніх результатів обстеження Хворов автор виконан спільно з працівнікамі відповідніх наукових підрозділів ДУ "Інститут ТО АМН України".

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи Було викладу на: XIV з'їзді ортопедів-травматологів України (Одеса, 2006); конференции прісвяченій 50-річчю Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії ДонДМУ ім. Горького "Нові технології у травматології та ортопедії" (Маріуполь, 8-9 червня 2006); вченій раді ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" (Київ, 2006); 3-му Міжнародному Конгресі "Сучасні технології в травматології та ортопедії" (Москва, 25-27 жовтня 2006); ІІ Всеукраїнській школі з міжнародною участю "Фізіологія та морфологія тканин опорно-рухової системи в нормі и при ішемічніх пошкодженню (Черкаси, 14-15 червня 2007); науково-практічній конференции з міжнародною участю "Актуальні аспекти неспеціфічніх запальний захворювань суглобів" (Хмельницький, 13-14 вересня 2007); науково-практічній Сесії "Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я" (Київ, 24 грудня 2007); Науково-практічній конференции з міжнародною участю "Актуальні проблеми ендопротезування" (Вінниця 13-14 березня 2008)

Публікації результатів дослідження.За матеріалами дисертації Опубліковано 13 наукових праць, у тому чіслі 5 - у журналах, что включені до Переліку ВАК України, трьох монографіях, ОТРИМАНО два патенти України на Винахід. Матеріали роботи вісвітлені в збірніках наукових праць конференцій, Матеріалах конгресів та з'їздів.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Робота виклади на 134 страницах машинописного тексту, ілюстрована 2 таблицями та 55 малюнками и складається Із вступления, шести розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, підсумку, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, Який містіть 195 назв, зокрема 69 слов'яномовніх та 126 іншомовніх авторів.

Дісертаційна робота Виконала у відділі захворювань суглобів у дорослих (керівник - д-р мед. Наук, проф. С.І. Герасименко) ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" (директор - Заслужений діяч науки и техніки України, лауреат державної премії України , д-р мед. наук, проф., член-кореспондент АМН України Г.В. Гайко).

Основний Зміст роботи

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладаючи аналіз результатів ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит, что були віконані в період з 2002 року у відділі захворювань суглобів у дорослих ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" та в травматологічному відділенні обласної лікарні м. Черкаси. Проведено 104 ендопротезування колінного суглобу в 78 Хворов на ревматоїдний артрит, у 26 Хворов ендопротезування колінного суглобу виконан на обох колінніх суглоб. Ендопротезування колінного суглобу віконувалі на пізній стадії захворювання (ІІ стадія ІІ-ІІІ фаза та ІІІ стадія за класифікацією Є.Т. Скляренка та В.І. Стецули, что відповідає ІV стадії ревматоїдного артриту за класифікацією Штейнброкеру). З ІІ стадією захворювання Було 69 Хворов и з ІІІ стадією - 9 хвороби. Жінок Було 66 и чоловіків - 12. Вік Хворов колівався від 22 до 70 років и стає у Середньому 48,33 ± 12,94 років. У 4 Хворов у некогда Вже були віконані операции біологічної артропластики колінного суглобу, причому в 2-х Хворов - на обох колінніх суглоб. Сіновектомія колінного суглобу в анамнезі виконан в 6 Хворов, у тому чіслі на обох колінніх суглоб - у 2-х хвороби. Час, что минувши від операции біологічної артропластики колінного суглобу до ендопротезування, стає від одного до 8 років, та від сіновектомії до ендопротезування колінного суглобу - від двох до 10 років. У 19 Хворов були проведені операции з ендопротезування кульшових суглобів, причому в 5 Хворов Було виконан ендопротезування обох кульшових суглобів, та в двох Хворов - ендопротезування ліктьового суглобу.

Протези фірми Stryкer (Scorpio) застосовані в 61 випадки, Biomet - у 29 и Zimmer (Nex Gen) - у 11 випадки.

Для визначення стану кісткової тканини 49 Хворов проведено ультразвукове денситометричне обстеження. Вік Хворов Складанний від 26 до 56 років та в Середньому стає 42,30 ± 7,90 років. Согласно з класифікацією ревматоїдного артриту за Є.Т. Скляренко та В.І. Стецули Хворі були розподілені Наступний чином: з ІІ стадією ІІ фазою Було 15 Хворов, з ІІ стадією ІІІ фазою - 28 и з ІІІ стадією - 6 Хворов. Середня длительность захворювання склалось 9,50 ± 5,0 років.

Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини проводили с помощью ультразвукового кісткового денситометра "Achilles +" (Lunar Corp., Madison, WI, США). Визначавши следующие Параметри:

- ШВИДКІСТЬ Поширення ультразвуку через кістку (ШПУ, м / с), яка Залежить від ее щільності та еластічності;

- шірокосмугове ослаблення ультразвуку (ШОУ, дБ / МГц), Пожалуйста відображає НЕ только Щільність кісткі, а й Кількість, розміри та просторова орієнтацію трабекул;

- індекс міцності кісткі (ІМ,%), Який віраховується комп'ютером на основе показніків ШПУ та Шуо за формулою:

ІМ = 0,5 * ((nШУО + nШПУ,

де nШУО = (Шуо - 50): 0,75 та nШПУ = (ШПУ - 1380): 1,8).

Обстежені пацієнті були розподілені на Такі групи: з нормальною кістковою тканин, остеопенією та остеопорозом, відповідно до діагностичних крітеріїв ВООЗ, согласно з Якими Т- Показник кісткової тканини від 0 до -1 SD розцінюється як норма; від -1 SD до -2,50 SD - як остеопенія, нижчих за -2,50 SD - як остеопороз.

Гістоморфологічне дослідження тканин колінного суглобу, взятих під час операции ендопротезування, виконан у 32 Хворов на ревматоїдний артрит, Які надійшли в клініку захворювань суглобів у дорослих ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України". Вік Хворов Складанний від 20 до 62 років. Серед Хворов Було 23 жінки та 9 чоловіків. Середній вік Хворов дорівнював 38,9 ± 9,3 років. Розподіл операційного матеріалу за стадією патологічного процесса БУВ Наступний: II стадія и третя фаза - 25 та III стадія ревматоїдного артриту - 7 Хворов. Досліджувалі ділянки суглобової капсули, суглобово хряща та субхондріальної кісткової тканини стегнової та великогомілкової кісток. Шматочкі біологічних тканин фіксувалі в 10% нейтральному формаліні и после декальціювання кістковіх фрагментів усі препарати знежірювалі, зневоднювалі в ацетон, спиртах наростаючої міцності та после спирт-ефіру заливали в целоїдін. Готували гістологічні зрізі, товщина до 10 мкм, Які забарвлювалі гематоксіліном та еозіном, а такоже пікрофуксіном за ван Гізоном.

результати ДОСЛІДЖЕНЬ

Денситометричне дослідження виявило Зменшення щільності кісткової тканини в переважній кількості хвороб. У межах норми Т-рахунок БУВ только в 3 (6,12%), остеопенією - 7 (14,29%) та остеопорозом - 39 (79,59%) хвороби. З прогресуванням захворювання Щільність кісткової тканини зменшувалась.

У Хворов з ІІ ст. у ІІ фазі в окремий випадки зустрічалі стан кісткової тканини в межах норми та остеопенії, хоча Кількість Хворов з остеопорозом переважала, тоді як у хворого з ІІ ст. в ІІІ фазі та у Хворов з ІІІ ст. Щільність кісткової тканини знаходиться в стані остеопорозу у 100% віпадків. Так, у хворого з ІІ ст., ІІ фазою захворювання Т-Показник стає у Середньому - (-2,67 ± 1,02), ІМ - 66,07%. У Хворов з ІІ ст., ІІІ фазою захворювання Т-Показник стає - (- 3,57 ± 0,56), ІМ - 53,46%. У Хворов з ІІІ ст. захворювання Т-Показник стає - (- 3,87 ± 0,64), ІМ - 49,0%.

Показники ультразвукового денситометричне дослідження свідчать про прогресуюче Зменшення щільності кісткової тканини, переважав остеопороз, особливо у хворого з ІІ ст. ІІІ фазою та ІІІ ст. захворювання.

Розвиток остеопорозу можна поясніті трівалімі термінамі захворювання, змінамі в сполучній тканіні організму, ЗАСТОСУВАННЯ гормональних, протізапальніх и знеболюючіх медикаментозних препаратів. Погіршення функціонального стану опорно-рухової системи пов'язане с ограниченной рухомості в запалений суглоб верхніх та ніжніх кінцівок. Перераховані фактори прізводять до більш ощадливості режиму та Зменшення функціонального НАВАНТАЖЕННЯ на опорно-руховий систему.

Тому, з метою покращення стану кісткової тканини, Хворов вже в передопераційному періоді прізначалі лікування препаратами, что вплівають на ремоделювання кісткової тканини (прігнічення Функції остеокластів и стимулювання Функції остеобластів) та базисного терапію препаратами кальцію.

Прізначалі остеогенон по 2 капсули 2 рази на добу в течение 8 тіжнів та препарати кальцію (кальцемін 1 таблетка 2 рази на день, або кальцій Д3 Нікомед 1 таблетка 2 рази на добу).

У післяопераційному періоді лікування спрямовувалі на Підвищення щільності кісткової тканини продовжувалі. Остеогенон прізначалі - 2-3 курси по 8 тиж. на рік, препарати кальцію - Постійно в дозі 1500 мг на день.

Результати гістоморфологічного дослідження операційного матеріалу, відібраного під час ендопротезування колінного суглобу у хворого на пізніх стадіях патологічного процесса, свідчать, что у всех тканинах суглобу вінікають віражені патологічні Зміни, Які прізводять до деформації та Порушення Функції суглобу.

У суглобово хрящі ЦІ Зміни характеризуються деструкцією, руйнування та его розсмоктування, у суглобовій капсулі - фіброзом та поступовім заміщенням жировою тканин і у субхондріальній кістковій тканіні розсмоктування підхрящової кісткової пластинки та субхондріальної кісткової тканини, а такоже кістково-хрящовий розростаннямі в періферійніх відділах суглобу. Тяжкість вторинна післязапальніх дегенеративно-дистрофічних змін у тканинах суглобу та їх прогресування требует більш раннього хірургічного лікування Хворов на ревматоїдний артрит.

Для Хворов на ревматоїдний артрит, что потребують ендопротезування колінного суглобу, характерні тяжкі Зміни в опорно-руховій системе, а самє контрактура, тугорухомість, анкілозі в колінному суглобі, осьові деформації ніжньої кінцівкі, остеопороз.

Згінальні контрактура в колінному суглобі віявлені в 65 (62,50%) випадки, у тому чіслі від 5 до 10 0 -у 21 (20,19%) хворого, від 11 до 20 0 - у 15 (14,42%), від 21 до 30 0 - у 13 (12,50%), від 31 до 40 0 - у 7 (6,73%) и понад 41 0 - у 9 (8,65%) хвороби. Анкілозі в колінніх суглоб були в 7 Хворов, у 3-х з них - обох колінніх суглобів.

Ендопротезування колінного суглобу у хворого Із значними згінальнімі контрактурами в колінному суглобі віклікає складнощі в проведенні оперативного втручання, оскількі Виведення кінцівкі в положення розгінання потребує значної резекції суглобово кінців стегнової та великогомілкової кісток, кроме того, при одномоментному усуненні згінальної контрактура існує загроза Виникнення ускладнень з боку судинно -нервового пучка внаслідок его перерозтягнення.

З метою ПРОФІЛАКТИКИ ціх ускладнень предложено застосовуваті розроблення нами "способ передопераційної підготовкі до ендопротезування колінного суглобу", на Який ОТРИМАНО патент України №24557. В основу винаходи поставлено завдання поступового Усунення згінальної контрактура в колінному суглобі, что усуває необходимость у резекції значного масиву суглобово кінців стегнової и великогомілкової кісток та попереджає ускладнення з боку судинно-нервова пучка.

Так, у хворого Із згінальнімі контрактурами в колінному суглобі понад 20 0 під наркозом проводили редресацію колінного суглобу з накладанням гонітної гіпсової пов'язки терміном на 5 - 10 днів, при потребі проводять повторні редресацію колінного суглобу. Дана маніпуляція дозволяла нам усунуті згінальну контрактуру в колінному суглобі, або Зменшити ее до 10 - 15 0. У випадка стійкої згінальної контрактура, яка НЕ ​​піддається Усунення даже під наркозом, хворому Якуб Накладал апарат Волкова-Оганесяна в положенні максимального розгінання в колінному суглобі та з 2-го дня проводили дозоване розгінання кінцівкі в колінному суглобі с помощью апарата Волкова-Оганесяна. После Усунення згінальної контрактура апарат Волкова-Оганесяна демонтувалі, кінцівку іммобілізувалі в гонітній гіпсовій пов'язці в положенні досягнуть розгінання. Через 12 - 14 днів, после загоєння ран від шпіца апарата Волкова-Оганесяна, проводили операцію ендопротезування колінного суглобу.

Таку тактику ми застосувались для подготовки Хворов до ендопротезування колінного суглобу в 14 хвороб. У 7 Хворов малі дело Із стійкімі контрактурами в колінному суглобі, Які НЕ піддаваліся редресації, з них у трьох Хворов були стійкі згінальні контрактура в обох колінніх суглоб.

Порушення осі кінцівкі відмічено в 45 (43,27%) випадки. Вальгусна деформація гомілкі Виявлено в 25 (24,04%) випадки (від 10 до 15 0 -у 14, від 16 до 20 0 - у 6, понад 20 0 - у 5 випадка). Варусна деформація осі кінцівкі булу в 20 (19,23%) випадки, (від 10 до 15 0 - 13, від 16 до 20 0 - у 5 и понад 20 0 - у 5 випадка). Слід відмітіті, что варусна деформація кінцівкі формуван, як правило, у хворого, Яким у некогда віконувалі операции біологічної артропластики колінного суглобу.

Ендопротезування колінного суглобу у хворого, что ма ють Значний дефект одного з віростків кісток, что формують колінній суглоб, має свои Особливості. Так, если провести резекцію суглобової поверхні, орієнтуючісь по деструктивному віростку, створи Значний дефект кісткової тканини. Усунуті такий дефект, даже застосувались Великі розміри вкладішів, що не всегда вдається, оскількі це может привести до нестабільності в колінному суглобі. Кроме того, необходимо пам'ятати про ощадний Ставлення до кісткової тканини, Щільність якої значний знижена у хворого на ревматоїдний артрит, при протезуванні колінного суглобу.

Тому у хворого, что ма ють значні деструктівні Зміни одного з віростків кісток, что утворюють колінній суглоб, резекцію суглобово поверхонь необходимо Виконувати економна, застосуваті вкладиш найменшого розміру.Осередок деструкції та патенти очистити від нежіттєздатної кісткової тканини и провести пластику дефекту, вікорістовуючі кісткову тканини, вилучений під час моделювання суглобово поверхонь стегнової та великогомілкової кісток. Кісткова аутопластика дефектів віростків стегнової або великогомілкової кісток нами застосована в 9 хвороби. Пластика віростків великогомілкової кісткі проведена у 8 Хворов и стегнової - у 1 хворого.

Важліве місце при ендопротезуванні колінного суглобу займає операційний доступ, особливо при значному обмеженні рухів у колінному суглобі, та зменшенні еластічності м'яких тканин. Оскількі стандартний передній прямий доступ обмежує операційне поле, Досить часто ускладненням у таких Хворов є відрів власної зв'язки надколінка в місці Прикрепление ее до горбістості великогомілкової кісткі. Таке ускладнення ми малі у 2-х Хворов на качана розробки методик ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит з тугорухомістю та анкілозом колінного суглобу.

Тому нами у випадка значної тугорухомості чи наявності анкілозу в колінному суглобі обґрунтовано та застосовано способ операційного доступу до колінного суглобу, на Який ОТРИМАНО патент України № 22888.

Запропонованій доступ віконується у такий способ: проводимо повздовжнє розтінання кожи и підшкірної жирової клітковіні, суглобово капсулу розтінаємо по медіальній поверхні паралельно надколінку и власної зв'язки надколінка до уровня горбістості велікоїгомілкової кісткі, з латеральної поверхні під тупим кутом до надколінка.

Запропонованій способ операційного доступу до колінного суглобу дает добрий огляд колінного суглобу и усуває можлівість відріву власної зв'язки надколінка в ході оперативного втручання.

Розгинальних апарат колінного суглобу відновлювалі при зашіванні операційної рани. Такий доступ нами застосовання у 9 хвороби.

Для ОЦІНКИ результатів ендопротезування колінного суглобу вікорістовувався широко розповсюдження уніфіковану 100 - бальну шкалу ОЦІНКИ Функції колінного суглобу J. Joseph., EE Kaufman (1990). Дану шкалу застосовують для Вивчення функціонального стану колінного суглобу до оперативного втручання та после операции. Шкала Включає оцінку Наступний показніків: Біль (50 балів), функцію колінного суглобу (24 бали), амплітуду руху в колінному суглобі (14 балів), осьову деформацію кінцівкі (5 балів), м'язову силу (3 бали) та стабільність суглобу ( 4 бали).

При відсутності патологічніх змін колінній суглоб оцінюється в 100 балів, при наявності патологічніх змін у колінному суглобі Кількість балів зменшується. Результат вважається добрим при кількості балів від 100 до 80, задовільнім - від 79 до 60 балів и незадовільнім при кількості балів 59 и менше. Дану шкалу можна співставіті з загальнопрійнятою системою ОЦІНКИ результатів (добре, задовільно, незадовільно):

- добрий результат - Біль хвороба не відчуває як в спокої, так и при навантаженні, может буті незначна Біль при трівалій ході, кінцівка опороздатна, можлива ходьба без додаткової опори, або з якихось опорою на палицю при трівалій ходьбі, накульгування відсутнє, вісь кінцівкі правильна, суглоб стабільний, ОБСЯГИ рухів у колінному суглобі - 100 0 и более (розгінання - 180 0, згінання до кута 80 0 и более), что відповідає 100 - 80 балам;

- задовільний результат - періодічній Біль у спокої и при помірній ходьбі на невеликі відстань, Користування Додатковий опорою на палицю за межами квартири, кінцівка опороздатна, Порушення осі кінцівкі НЕ перевіщує 10 0 у фронтальній площіні, ОБСЯГИ рухів у колінному суглобі ограниченной від 100 - 70 0 (розгінання - 180-170 0, згінання - до кута 100-80 0), что відповідає 79 - 60 балам;

- незадовільній результат - наявність постійного болю в спокої, Який збільшується при навантаженні, хворий Постійно корістується Додатковий опорою при ходьбі, особливо при ходьбі по східцях, відхилення осі у фронтальній площіні более, чем на 10 0, наявність згінальної контрактура більше 10 0, ОБСЯГИ рухів у колінному суглобі менше 70 0, что відповідає 59 балам и менше.

Найбліжчі результати прослідковано в усіх хвороб. У цею период спостерігалі ускладнення у виде Крайова некрозу м'яких тканин вокруг післяопераційного шва - у 3-х Хворов, у 2-х Хворов рани загоїлісь вторинна натягом, что збільшіло срок перебування їх у стаціонарі, однак Суттєво НЕ вплінуло на результат лікування. У одної хворої консервативне лікування не дало позитивного ефект, розвинулася нагноєння м'яких тканин в області оперованого колінного суглобу, Пожалуйста призвело до вилучення компонентів протеза. Ще у 2-х хвороби у післяопераційному періоді трівалій годину зберігався сіновіт колінного суглобу. После курсу Консервативної терапії, яка включала пункцію колінного суглобу, фонофорез з гідрокортізоновою Мазза, компреси з мазями на область колінного суглобу, сіновіт пройшов. У одного хворого в післяопераційному періоді розвінувся неврит малогомілкового нерва, проведений курс консервативного лікування давши позитивний ефект. У одного хворого виник перелом стегнової кісткі во время редресації колінного суглобу после ендопротезування.

На момент виписки з стаціонару ОБСЯГИ рухів у колінному суглобі стає від 90 до 70 0. Відновлення рухів у колінному суглобі в значній мірі залежався від стану м'язів у доопераційному періоді. У Хворов з тугорухомістю та анкілозамі колінного суглобу, значний гіпотрофією м'язів стегна та гомілкі Відновлення рухів йшлось значний повільніше. Так, у хворого, что малі у доопераційному періоді анкілоз колінного суглобу на момент виписки з стаціонару Рухи в колінному суглобі відновлювалісь у обсязі 30-40 0. Однако у подалі ОБСЯГИ рухів у колінному суглобі збільшувався.

Віддалені результати прослідковано в срок від 12 до 60 місяців (у Середньому 36 міс) у 89 (91,0%) випадки. Добрі результати відмічено у 72 (80,89%) хворого, что становило у Середньому 82 бали за оціночною шкалою, задовільні - у 12 (13,48%) Хворов (66 балів) та незадовільні - у 5 (5,63%) Хворов .

Головного причиною задовільніх результатів були контрактура в колінніх суглоб. В основному це були Хворі, что малі анкілоз колінного суглобу в доопераційному періоді. Однако, Вважаємо, что Відновлення рухів у колінному суглобі має велике значення для хворого на ревматоїдний артрит, оскількі покращує якість життя хворого. У 4-х Хворов задовільний результат обумовлення збереженням згінальної (у межах 60 0), а у 5 - розгінальної контрактура у колінному суглобі. У 4-х Хворов турбував Біль у колінному суглобі при ході, ще у 3-х Хворов відмічалі вальгус у колінному суглобі до 10 0.

Незадовільній результат ОТРИМАНО у 5-й хвороби. Так, однин з Хворов переніс повторну операцію внаслідок відріву власної зв'язки надколінка, у подалі в області післяопераційного рубця відкрілась нориця. Трівалій курс Консервативної терапії не давши позитивного результату, компоненти протезу були вілучені. У одної хворої в раннього післяопераційному періоді розвінувся сіновіт. Трівалій курс консервативного лікування такоже не давши Бажанов результату, через Деяк годину сформувалася нориця з нагноєнням м'яких тканин вокруг протеза, что привело до его вилучення. У одного хворого запальний процес у колінному суглобі розвінувся через рік, консервативне лікування Бажанов результату не дало, протез вилуч. Ще у двох Хворов розвинулася Асептичність нестабільність велікогомілкового компонента протеза, что потребувало ревізійного протезування.

Таким чином, аналіз результатів тотального протезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит показавши, что добрі результати ОТРИМАНО у 72 (80,89%) хворого, задовільні - у 12 (13,48%) незадовільні результати отрімані у 5 (5,63% ) хвороб. Задовільні результати, в основному, ОТРИМАНО у Хворов, что малі анкілозі та тугорухомість у колінному суглобі до операции и не змоглі Повністю Розробити Рухи в післяопераційному періоді. Головного причиною незадовільніх результатів були нагноєння м'яких тканин в області протеза в раннього та пізньому післяопераційному періодах, что привело до нестабільності протеза та Асептичність нестабільність компонентів протеза.


Висновки

У работе вірішене Актуальні медико-соціальне завдання - покращення ефектівності відновного лікування Хворов на ревматоїдний артрит з пізнімі стадіями Ураження колінного суглобу Шляхом удосконалення системи передопераційної підготовкі, технології ендопротезування та РЕАБІЛІТАЦІЇ после оперативного втручання.

1. У Хворов на ревматоїдний артрит, что потребують ендопротезування колінного суглобу, вінікають деформації колінного суглобу та хворої кінцівкі, Які проявляються згінальнімі контрактурами в 62,50%, анкілозамі колінного суглобу - у 9,62%, порушеннях осі кінцівкі - в 43,27 % випадка, остеопорозом.

2. У Хворов з 2 і 3 фазою при ІІ - й та ІІІ - ї стадіях ревматоїдного артриту в тканинах колінного суглобу вінікають віражені патологічні Зміни, Які характеризуються некрозом, руйнування, розсмоктування суглобово хряща та підхрящової кісткової пластинки, остеопорозом субхондріальної кісткової тканини, фіброзом суглобової капсули та кістково-хрящовий розростаннямі, что Повністю порушують будову та функцію Ураження суглобу. Тяжкість вторинна післязапальніх дегенеративно-дистрофічних змін у тканинах суглобу (контрактура, тугорухомість, анкілозі, остеопороз) та їх прогресування вімагають більш раннього хірургічного лікування Хворов на ревматоїдний артрит.

3. Оскількі Зменшення щільності кісткової тканини Виявлено у 93,88% Хворов, что потребують ендопротезування колінного суглобу, причому Т-рахунок нижчих -2,5 Виявлено у 73,53% Хворов, а індекс міцності кісткової тканини нижчих 67% (межа ризики перелому ) - у 79,41% Хворов, в период подготовки до оперативного втручання та в післяопераційному періоді показано лікування препаратами, что ремодулюють кісткову тканини, та препарати кальцію.

4. предложено система подготовки Хворов до ендопротезування колінного суглобу дозволяє усунуті згінальну контрактуру І, тім самим, Зберегти суглобові кінці кісток, что утворюють колінній суглоб, від надлішкової резекції та попередіті ускладнення з боку судинно-нервова пучка у післяопераційному періоді.

5. Осьові деформації кінцівкі понад 20 0, что вінікають за рахунок значної деструкції одного Із віростків кісток, что утворюють колінній суглоб, потребують пластики кістковою аутотканіною.

6. ЗАСТОСУВАННЯ запропонованого операційного доступу у хворого з рігіднім суглоб та анкілозом дозволяє Виконати операцію ендопротезування та попередіті таке ускладнення, як відрів зв'язки надколінка.

7. предложено оптімізована система подготовки до ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит,! Застосування удосконаленої технології ендопротезування з урахуванням особливо стану тканин суглобу та розроблення реабілітаційніх ЗАХОДІВ у післяопераційному періоді дозволяють отріматі добрі результати у 80,89%, задовільні - у 13,48% и незадовільні результати - у 5,63% хвороб.


Практичні рекомендації

З метою покращення стану кісткової тканини Хворов вже в передопераційному періоді та патенти прізначаті лікування препаратами, что вплівають на ремоделювання кісткової тканини (прігнічення Функції остеокластів и стимулювання остеобластів) та базисного терапію препаратами кальцію.

При наявності згінальніх контрактур у колінному суглобі та патенти у передопераційному періоді провести підготовку хворого Шляхом поступового Усунення контрактур с помощью етапніх редресацій та накладання гіпсовіх пов'язок, а при стійкіх контрактурах застосуваті апарат Волкова-Оганесяна.

При ендопротезуванні колінного суглобу та патенти ощадно ставити до резекції суглобово поверхонь кісток, что утворюють колінній суглоб. При наявності дефекту одного з віростків кісток, что утворюють колінній суглоб, та патенти, провести его пластику, вікорістовуючі кісткову тканини, вилучений під час моделювання суглобово поверхонь стегнової та великогомілкової кісток.

У випадка значної тугорухомості, чи наявності анкілозу колінного суглобу, стандартний доступ не дозволяє достаточно Відкрити колінній суглоб, что створює загроза відріву власної зв'язки надколінка.! Застосування Способу операційного доступу до колінного суглобу дает добрий огляд колінного суглобу и усуває можлівість відріву власної зв'язки надколінка в ході оперативного втручання.


Список робіт опублікованіх за темою дисертації

1. Герасименко С.І., Бабко А.М., Майко В.М., Черняк В.П. Лікування Ураження колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит // Вісн. ортопед., травматолого. та протез. - 2006. - № 1. - С. 62-64. Автор провівши ретроспективний аналіз лікування та сістематізацію отриманий результатів.

2. Герасименко С.І., Скляренко Е.Т., Полулях М.В., Гужевський І.В., Бабко О.М., Черняк В.П. Ревматоїдне поразку колінного суглоба. ДГС Лтд. - Київ, 2004. - 140 с. Автор провівши аналіз первинного матеріалу та результатів ДОСЛІДЖЕНЬ.

3. Герасименко С.І., Полулях М.В., Рой І.В., Бабко А.М., Гужевський І.В., Громадський В.Н., Заморській Т.В., Черняк В.П. Ендопротезування колінного суглоба. - Київ: Бібліотека практикуючого лікаря, 2006. - 56 с. Автор провівши аналіз первинного матеріалу та результатів ДОСЛІДЖЕНЬ.

4. Полулях М.В., ГерасіменкоС.І. Черняк В.П. Профілактика ускладнень при ендопротезуванні колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит // Травма. - 2006. - Том 7, № 4. - С. 349-353. Автор провів аналіз ускладнень при ендопротезуванні колінного суглобу.

5. Герасименко С.І., Полулях М.В., Рой І.В., Бабко А.М., Гужевський І.В., Громадський В.Н., Заморській Т.В., Черняк В.П. Реабілітація при ендопротезуванні колінного суглоба. Науково-популярне видання - К., 2006. - 72 с. Автором виконан детальний огляд літературних джерел з проблеми РЕАБІЛІТАЦІЇ после ендопротезування колінного суглобу.

6. Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П., Тимочко В.В. Особливості ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит // Вісник морської медицини. - 2006. - № 3. - С. 227-231. Автором проведено аналіз протоколів операцій по ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит.

7. Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П. Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. Тези 3-го Міжнар. конгресу. "Сучасні технології в травматології та ортопедії". 25-27 жовтня 2006 року - М., 2006. - С. 103. Автором проведено аналіз та статистична обробка клінічніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

8. Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П. Способ операційного доступу до колінного суглобу // Рішення про видачу патенту на корисностей модель №22888 від 25 04.2007. Автору Належить ідея -! Застосування Розширення доступу до колінного суглобу при тугорухомості та анкілозі суглобу.

9. Полулях М.В., Герасименко С.І., Бруско А.Т., Черняк В.П. Морфологічні Зміни в тканинах колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит что потребують ендопротезування. Матеріали ІІ всеукр. школи з міжнародною участю "Фізіологія та морфологія тканин опорно-рухової системи в нормі и при ішемічніх пошкодженню", 14-15 червня 2007 р., Київ-Черкаси. - К Черкаси, 2007. - с.66-67. Автором узагальнено первинний матеріал, проведено аналіз отриманий результатів.

10. Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П. Способ передопераційної підготовкі до ендопротезування колінного суглобу. // Рішення про видачу патенту на корисностей модель №24557 від 10 липня 2007. Автору Належить ідея - передопераційної підготовкі Хворов до ендопротезування колінного суглобу при згінальніх контрактурах.

11. Полулях М.В., Герасименко С.І., Рой І.В., Заморській Т.В., Лазарев І.А., Черняк В.П. Програма фізичної РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні колінного суглобу // ортопедія, травм. протез. - 2007. - №3. - 106-110. Автором проведено аналіз та статистична обробка клінічніх СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

12. Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П. Аналіз ускладнень ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит в раннього післяопераційному періоді // Матеріали наук.-практ. конф.з міжнародною участю "Актуальні проблеми ендопротезування" 13-14 березня 2008. - Вінниця. - С. 74-75. Автором проведено аналіз клінічного матеріалу, підготовлено статтю до друку.

13. Полулях М.В., Герасименко А.С. Бруско А.Т., Черняк В.П. Морфологічні Зміни в тканинах колінного суглобу у хворого на пізніх стадіях ревматоїдного артриту // Укр. мед. альманах. - 2008. - Т.11, №1. - С.113-117. Автором проведено аналіз та узагальнення первинного матеріалу,


Анотація

Черняк В.П. Ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.21 - Травматологія та ортопедія. - ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України", Київ, 2008.

Дисертація присвячено актуальному харчування: підвіщенню ефектівності лікування Хворов на пізніх стадіях ревматоїдного артриту з Ураження колінного суглобу на основе розробки системи передопераційної підготовкі та удосконалення технології ендопротезування.

На Основі АНАЛІЗУ лікування 78 Хворов на ревматоїдний артрит, Яким виконан 104 операции тотального ендопротезування колінного суглобу, визначили анатомо-функціональні Зміни в колінному суглобі и ураженій кінцівці, розроблено система подготовки до ендопротезування колінного суглобу, что Включає Усунення згінальніх контрактур у колінному суглобі Шляхом поетапна редресацій з накладанням гіпсовіх пов'язок, а при стійкіх контрактурах - апарата Волкова-Оганесяна, удосконалена технологія ендопротезування у випадка тугорухомості та анкіл зу колінного суглобу, доведена необходимость! застосування кісткової аутопластики дефектів кісток, что утворюють колінній суглоб.

У работе Вівче структурно-функціональний стан кісткової тканини та обґрунтовано необходимость проведення скрінінгового обстеження стану кісткової тканини и відповідної медікаментозної корекції у передопераційному та післяопераційному періодах.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, колінній суглоб, ендопротезування.


АНОТАЦІЯ

Черняк В.П. Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія. - ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України", Київ, 2008.

Дисертація присвячена актуальному питанню: підвищення ефективності лікування хворих на пізніх стадіях ревматоїдного артриту з ураженням колінного суглоба на основі розробки системи передопераційної підготовки та удосконалення технології ендопротезування.

На основі аналізу лікування 78 хворих на ревматоїдний артрит, яким виконано 104 операції тотального ендопротезування колінного суглоба, вивчені анатомо-функціональні зміни в колінному суглобі і ураженої кінцівки, виділено основні чинники, які впливають на результат ендопротезування. Встановлено, що згинальні контрактури в колінному суглобі мали місце в 62,50% випадках, осьові деформації - в 43,27%, причому більше 20 0 - в 9,62% випадках.

Розроблено систему підготовки до ендопротезування колінного суглоба, яка включає усунення згинальної контрактур в колінному суглобі шляхом поетапних редрессацію з накладенням гіпсових пов'язок, а при стійких контрактурах - апаратом Волкова-Оганесяна, вдосконалено технологію ендопротезування у випадках тугорухливості і анкілоз колінного суглоба, застосована кісткова аутопластика дефектів кісток , які формують колінний суглоб. Запропонована система підготовки хворих до ендопротезування та вдосконалена технологія ендопротезування колінного суглоба дозволяють усунути згинальну контрактуру і тим самим уникнути надмірної резекції суглобових кінців кісток під час операції і попередити ускладнення з боку судинно-нервового пучка в післяопераційному періоді.

В роботі вивчено структурно-функціональний стан кісткової тканини і обґрунтовано необхідність проведення скринінгового обстеження кісткової тканини. Оскільки зменшення щільності кісткової тканини виявлено в 93,88% хворих, в період підготовки до оперативного втручання і в післяопераційному періоді медикаментозне лікування препаратами, спрямованими на ремоделирование кісткової тканини, і препаратами кальцію.

Запропонована оптимізована система підготовки до ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, удосконалення технології ендопротезування з урахуванням особливостей стану тканин суглоба і застосування розроблених реабілітаційних заходів в післяопераційному періоді дозволяють отримати позитивні результати у 94,37% хворих.

Ключові слова: ревматоїдний артрит, колінний суглоб, ендопротезування.


SUMMARY

Chernyak VP Prosthhetic replacement of the knee joint in patients with rheumatoid arthritis. - Manuscript.

Thesis for obtaining of scientific degree of candidate of medical sciences for speciality 14.01.21 - "Traumatology and Orthopedics". - SI "Institute of Traumatology and Orthopedics of AMS of Ukraine", Kyiv, 2008.

The thesis is devoted to the actual problem: rise of the treatment efficiency of patients at the late stages of rheumatoid arthritis with lesion of the knee joint on the basis of elaboration of the system of preoperative preparation and improvement of prosthetic replacement technique.

On the basis of analysis of treatment of 78 patients with rheumatoid arthritis whom 104 operations of total replacement of the knee joint have been made, there were defined anatomic and functional changes in the knee joint and the injured limb, system of preparation for the knee joint prosthetic replacement has been elaborated that includes elimination of flexion contractures in the knee joint by means of stage-by-stage redressments with application of plaster bandages, and with stable contractures, Volkov-Oganesian device, the technique of prosthetic replacement in cases of rigidity and ankylosis of the knee joint has been improved, the necessity of the use of bone defect autoplastics has been proved.

The structural and functional state of bone tissue has been studied, and the necessity of screening observation of the bone tissue state and the corresponding medicamentous correction in preoperative and postoperated periods substantiated.

Key words: rheumatoid arthritis, knee joint, prosthetic replacement.

:)

  • Ендопротезування колінного суглобу у хворого на ревматоїдний артрит
  • Загальна характеристика роботи
  • Основний Зміст роботи
  • Практичні рекомендації
  • Список робіт опублікованіх за темою дисертації

  • Скачати 47.71 Kb.