Експрес-гастро-рН-моніторинг


    Головна сторінка

Скачати 53.77 Kb.
Дата конвертації05.06.2018
Розмір53.77 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.Богомольця

Чорнобриві ВІКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

УДК: 616.33-008.8: 542.978-02: 616-002.28: 616.33-002.44:

616.342-002: 616.342-002.44

Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засоби

діагностики та контролю ефектівності

кіслотоінгібуючої фармакотерапії пептичну

Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань

14.01.36 - гастроентерологія

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор Палій Ірина Гордіївна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини.

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Швець Наталія Іванівна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри терапії;

доктор медичний наук, професор Скрипник Ігор Миколайович, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, професор кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів.

Захист состоится «05» червня 2008 року о 14:00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.09 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 17).

З дісертацією можна ознайомітісь в Бібліотеці національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланій «03» травня 2008 року

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичний наук В.В. Чернявський


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання залішаються в Україні актуальною проблемою науки та практичної гастроентерології, что пов'язано з їх широкою розповсюдженістю та значними витратами коштів на лікування (Передерій В.Г., Ткач С.М., Скопиченко С.В ., 2003).

У лікуванні пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань головне місце согласно стандартам Маастріхтського консенсусу-2005 займає ерадікація Helicobacter pylori Із ЗАСТОСУВАННЯ антібіотіків та інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази (Бабак О.Я., 2003).

Інгібіторі Н +, К +, АТФ-ази різніх генерацій є сучасности, найбільш ефективна засоби Блокування секреції хлорістоводневої кислоти, что Забезпечує загоєння - рубцювання пептичну ерозивно-віразковіх гастродуоденальних пошкодженню та знищення Helicobacter pylori (Hunt RH, 1993).

Сучасна фармакотерапія Із ЗАСТОСУВАННЯ інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази потребує адекватного контролю за станом шлункової секреції хлорістоводневої кислоти, особливо з міркувань пошіреності среди представителей європеоїдної раси генотипу (цитохрому Р450), Який виробляти до Швидкого метаболізму ІПП у печінці и відтак до відсутності Блокування секреції хлорістоводневої кислоти (Ісаков В.А., 2001). Визнання в мире «золотим стандартом» контролю кіслотопрігнічувальної Дії інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази признал добовий (24-годинний) гастро-рН-моніторинг (Горшков В.А., 2002 2002; Мелащенко С.Г., 1994 ; Tutian R. et al., 2000).

Втім Певна проблемою.Більше такого гастро-рН-моніторингу залішається потреба довготрівалого інвазивного обстеження пацієнтів, что привносити Їм дискомфорт, требует Додатковий витрат часу та зусіль з боку медичного персоналу. Віходячі з цього, Рамус прівертає Вивчення возможности СКОРОЧЕННЯ у часі дослідження внутрішньошлункового рН (Bonten MJ et al., 1996; Viani F. et al., 2002).

Зокрема це стосується експрес-гастро-рН-моніторингу, Який Було предложено як результат наукового поиска (Чорнобровий В.Н., 1990) та широкого Впровадження (Латфуліна А.В., 2005; Матковська Н.Р., 2006; Свінціцькій А. С. зі співав., 2004; Чернявський В.В., 2004), что дозволило на основе принципу топографічної (по каналу шлунка) внутрішньопорожнінної рН-метрії скоротіті длительность обстеження до 20-30 хвилин.

Однако, наукове и практичне значення короткотривалого експрес-гастро-рН-моніторингу при кіслотоінгібуючій фармакотерапії пептичну Н.р.-асоційованіх захворювань залішається маловівченім або зовсім НЕ Вивчення.

У підсумку можна констатуваті, что Актуальність Вибраного напрямку наукових досліджень зумовлена: значний пошіреністю Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань; неефективно економічнімі витратами на лікування пептичну Н.р.-асоційованіх захворювань за реальних умов відсутності оптимального для практичної гастроентерології Швидкого методу діагностики стану кіслотоутворюючої Функції шлунка та контролю кіслотопрігнічувальної Дії інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази; потребою наукового Вивчення та впровадження у практичності гастроентерологію експрес-гастро-рН-моніторингу як Швидкого діагностічного тесту стану кіслотоутворюючої Функції шлунка та маркера контролю ефектівності кіслотоінгібуючої фармакотерапії.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Віконані дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи «Комп'ютерна езофагогастродуоденальна рН-метрія: вибір СУЧАСНИХ фармакопрепаратів та контроль ефектівності лікування амбулаторних Хворов на кіслотозалежні захворювання ОРГАНІВ травлення" (№ держреєстрації 0102U003335) кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М .І. Пирогова МОЗ України.

Мета роботи - удосконалення діагностики та контролю лікування пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань Шляхом Вивчення можливости експрес-гастро-рН-моніторингу в діагностіці стану кіслотоутворюючої Функції шлунка та оцінці ефектівності кіслотоінгібуючої фармакотерапії блокаторами Н +, К +, АТФ-ази.

Відповідно до мети були поставлені следующие завдання дослідження:

Встановити степень відтворюваності Даних експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці спостереження, Відсоток чутлівості та спеціфічності, Особливості взаємозв'язку показніків експрес-гастро-рН-моніторингу з данімі гастро-рН-моніторингу у часі (базальний одногодінній та добовий гастро-рН- моніторинг);

Проаналізуваті у порівнянні показатели експрес-гастро-рН-моніторингу при різніх формах пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань;

Провести аналіз показніків експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на Н.р.-асоційовану пептичну дуоденального віразку у зв'язку з вивченню впліву грунта конусу;

Вівчіті при пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворюваннях коливання внутрішньошлункового рН (лужні рефлюкси) во время експрес-гастро-рН-моніторингу;

Вівчіті Вплив масі тела, статі, віку на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання;

Дослідіті при пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворюваннях Взаємозв'язок показніків експрес-гастро-рН-моніторингу та інфікованості Helicobacter pylori за результатами 13С-сечовінного діхального тесту;

Відібраті найбільш чутліві показатели експрес-гастро-рН-моніторингу для контролю ефектівності кіслотопрігнічувальної Дії інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази на прікладі пантопразолу, рабепразолу та Езомепразол.

Методи дослідження: клініко-анамнестичними (оцінка КЛІНІЧНОЇ симптоматики та перебігу захворювання); комп'ютерний гастро-рН-моніторинг на апаратно-програмному комплексі (ацидогастрограф АГ-1РН-М) за методикою експрес-гастро-рН-моніторингу для ОЦІНКИ кіслотопрігнічувального ЕФЕКТ інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази (пантопразол, рабепразол та Езомепразол ), а такоже у порівнянні з гастро-рН-моніторінгом у часі (базальний одногодінній, добовий); фіброезофагогастродуоденоскопія з гастробіопсією (за показаннями) для візуальної ОЦІНКИ морфо-функціонального стану слізової оболонки стравоходу, шлунка та дванадцятіпалої кишки (запалений, ерозії, віразка, атрофія, рефлюкс жовчі); визначення інфікованості Helicobacter pylori (діхальній тест на інфрачервоному ізотопному аналізаторі IRIS, швидко уреазний тест з гастробіоптатамі, серологічна якісно-кількісна оцінка сумарного Антитіл). Вірогідність отриманий результатів оцінювалась загальнопрійнятімі методами варіаційної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Науково обґрунтована Достатньо відтворюваність Даних експрес-гастро-рН-моніторингу у одних и тих же Хворов у дінаміці спостереження (від 1 місяця до 1 року та более 1 року), а такоже висока чутлівість та спеціфічність методу относительно атрофії слізової оболонки тела шлунка. Доведена наявність прямого позитивного кореляційного зв'язку СЕРЕДНЯ ступенів между Показники експрес-гастро-рН-моніторингу та гастро-рН-моніторінгом у часі (базальний одногодінній, добовий без антисекреторних фармакопрепаратів). Вперше проведено комплексне Вивчення показніків експрес-гастро-рН-моніторингу при різніх формах пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань. Встановлен наявність при віведенні рН-мікрозонду во время експрес-гастро-рН-моніторингу стімулюючого ЕФЕКТ (механічний подразника) на секрецію хлорістоводневої кислоти. Вперше вівчені у хворого на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання коливання внутрішньошлункового рН (лужні рефлюкси) во время експрес-гастро-рН-моніторингу. Вперше проведено мультифакторний аналіз впліву різніх чінніків на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу. Встановлен, что маса тела та стати суттєвім чином не вплівають на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу, втім найбільша секреція хлорістоводневої кислоти спостерігається у віці до 20 років. При Високому Ступені інфікованості Helicobacter pylori встановлен тенденція до наявності за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу найбільшої секреції хлорістоводневої кислоти. Вперше Розкрити значення експрес-гастро-рН-моніторингу як маркерного тесту для контролю індівідуального кіслотопрігнічувального ЕФЕКТ! Застосування Нових генерацій інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази на прікладі пантопразолу, рабепразолу та Езомепразол. Отримала позитивне решение на корисностей модель (26.12.2007 р.) Про видачу Деклараційного патенту України «способ діагностики коливання внутрішньошлункового рН» (заявка №200712672 від 15.11.2007 р .; авторизованого: В.М. чорнобриві, В.В. чорнобриві) .

Практичне значення одержаних результатів. В результате проведених ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджено в практику науково обґрунтований Швидкий (порівняно з Класичним Добовий гастро-рН-моніторінгом) експрес-гастро-рН-моніторинг, Який дозволяє значний скоротіті годину інвазивного обстеження (до 30 хвилин) Хворов и вместе с тім досягті прийнятною у порівнянні з Добовий гастро-рН-моніторінгом результату относительно визначення стану кіслотоутворюючої Функції шлунка та контролю ефектівності кіслотопрігнічувальної фармакотерапії інгібіторамі Н +, К +, АТФ-ази.

Впровадження результатів дослідження у практику. Отрімані результати Використовують у навчальному процесі на кафедрі поліклінічної терапії та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедрі гастроентерології ХМАПО (м. Харків), кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, КЛІНІЧНОЇ імунології та алергології Буковинського державного медичного університету, кафедрі внутрішніх хвороб №1 Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, а такоже у гастроентерологічному центрі м. Вінниці, гастроентерологічному відділенні МКЛ №2 (м. Харків), гастроентерологічному відділенні Чернівецької обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні, Донецький обласний клінічному теріторіальному медичному об'єднанні.

Особистий внесок здобувача.Автор дисертації особисто провів патентно-інформаційний пошук, проаналізував літературу з обраної тими, визначили об'єм та методи дослідження, сформулював мету та задачі наукового поиска, здійснів тематичний відбір Хворов та сформував КЛІНІЧНІ групи. Здобувач особисто віконував експрес-гастро-рН-моніторинг та ізотопній 13С діхальній тест на інфрачервоному ізотопному аналізаторі, провівши первинний обробка результатів клініко-інструментальніх обстеження та фармакотерапії інгібіторамі Н +, К +, АТФ-ази. Аналіз и узагальнення результатів дісертаційного дослідження, статистична Обробка даних, підготовка матеріалів до Публікації, а такоже оформлення дісертаційної роботи віконані пошукувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалісь на: IV Українській науково-практічній конференции з міжнародною участю (Вінниця, 2004), науково-практічній конференции «Дні гастроентерології в Києві» (Київ, 2004), 10 науково-практічній конференции гастроентерологів та терапевтів «Вересневі зустрічі» ( Вінниця, 2004), Всеукраїнській науково-практічній конференции «Сімейна медицина в Україні: наукові дослідження і практика Впровадження» (Київ, 2006), науково-практічній конференции «Новітні технології у медицині» (Вінниця, 2005), науково-практичному сімпозіу и «езофагіт-гастро-рН-моніторинг та ізотопні діхальні тести в сучасній гастроентерології» (Вінниця, 2006), науково-практічній конференции «Актуальні питання фармакотерапії у Загальній практике - сімейній медицині» (Вінниця, 2006), науково-практичному сімпозіумі «Новітні перспектівні технології діагностики та контролю лікування захворювань ОРГАНІВ травлення »(Вінниця, 2007), науково-практічній конференции« КЛІНІЧНІ дОСЛІДЖЕННЯ гастроентерологічніх препаратів з точки зору доказової медицини »(Київ, 2007), науково-практічній конференции з міжн рідною участю «СКЛАДНІ питання гастроентерології» (Донецьк, 2007), науково-практічній конференции «Актуальні питання внутрішніх хвороб (читання, прісвячені пам'яті заслуженого діяча науки и техніки України професора Самсон Олені Іларіонівні)» (Чернівці, 2008), науково-практичному сімпозіумі «Сучасні діагностичні та лікувальні технології в гастроентерології» (Вінниця, 2008).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 20 робіт, у тому чіслі 12 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України (з них 6 - самостійно), надруковано 8 тез доповідей.

Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація складається зі змісту, Переліку основних СКОРОЧЕННЯ, вступления, аналітичного Огляду літератури, розділу Власний ДОСЛІДЖЕНЬ з 9 Підрозділами, Обговорення результатів, вісновків, практичних рекомендацій та Переліку використаних літературних джерел (Всього 312 джерел, з них 158 кирилицею та 154 латиною). Дісертацію виклади на 157 страницах тексту українською мовою, Який Включає 38 рисунків та таблиць та 39 сторінок списку використаних джерел літератури.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал и методи дослідження. Відповідно завдання дослідження Всього Було обстежено 277 Хворов на ПГДЗ: 128 (46,21%) чоловіків та 149 (53,79%) жінок (основна група). Контрольні групи становили практично здорові (31 особа) та Хворі на хронічній атрофічній гастрит тела шлунка (19 Хворов). Вік обстеження Хворов на ПГДЗ колівався від 15 до 75 років (37,62 ± 0,88 років). Вік практично здорових Складанний 39,61 ± 2,78 років (p> 0,05), а Хворов на хронічній атрофічній гастрит тела шлунка - 53,84 ± 1,55 років (p <0,001). Усі Хворі обстежувалісь амбулаторно в гастроентерологічному центрі м. Вінниці та клініко-діагностічній гастроентерологічній лабораторії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Найбільшу групу обстеження склалось Хворі на пептичну віразку дванадцятіпалої кишки - 109 (39,35%) пацієнтів та пептічні запальні гастродуоденальні захворювання (антральний гастрит В, дуоденіт, гастродуоденіт) - 98 (35,38%) хвороби. Серед обстеження були такоже Хворі на функціональну шлунково діспепсію (26 осіб) - 9,39%, пептічні гастродуоденальні ерозії (29 осіб) - 10,46% та пептичну віразку дистального відділу шлунка (15 осіб) - 5,42%.

Длительность основного захворювання у Обстеження Хворов колівалась від 1 до 26 років, становлячі в основном (у 2/3 обстеження) 5-10 років.

Інфікованість Н.р. булу діагностована у 121 хворого. Н.р.-негативний статус підтверджено у 38 Хворов.

У меншої части Хворов були констатовані супутні захворювання, в основном у фазі ремісії зі сприятливі клінічнім перебігом, а самє: ГЕРХ - 54 (19,49%) хворого, хронічній некалькульозний холецистит та діскінезія жовчного міхура - 26 (9,39%), хронічній панкреатит - 19 (6,86%).

Клінічна симптоматика у Обстеження Хворов на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання булу типів: періодічній Біль натщесерце в епігастрії під мечоподібнім відростком (227 осіб) - 62,88%, періодічна печія (116 осіб) - 41,88%, Біль в епігастрії Вночі та / або вранці (155 осіб) - 55,96%, локальна болючість в епігастрії під мечоподібнім відростком (123 особини), локальна болючість у пілородуоденальній зоне (172 особини) - 62,09%, позитивний симптом Менделя (126 осіб) - 45,49%.

Діагностика інфікованості Н.р. (Первинна та контроль ерадікації) здійснювалась в основном с помощью діхального тесту з 13С-міченою сечовіною на інфрачервоному ізотопному аналізаторі IRIS фірми Wagner (Німеччина). У діагностіці інфікованості Н.р. вікорістовувалісь також: уреазний тест з гастробіоптатом (Urea Helicobacter pylori тест - Pliva, Хорватія) та серологічній тест для Швидкого якісно-кількісного визначення сумарного Антитіл до Н.р. (Immunocomb II, Ізраїль).

Усім обстеження Хворов та особам з контрольних груп проводівся гастро-рН-моніторинг за різнімі методиками. Основною методикою гастро-рН-моніторингу БУВ експрес-гастро-рН-моніторинг, показатели которого в окремий групах обстеження порівнювалісь з Показники базального одногодінного гастро-рН-моніторингу та добовий гастро-рН-моніторингу (без прийому антисекреторних фармакопрепаратів та з їх прийомом). Гастро-рН-моніторинг розпочінався ранком (до 10:00) натщесерце з перорального введення та Виведення рН-мікрозонда (експрес-гастро-рН-моніторинг) або трансназальное введення (добовий гастро-рН-моніторинг) та Розташування активного електрода на Рівні дістальної 1 / 3 тела шлунка (Топографічна зона максімальної секреції хлорістоводневої кислоти).

Гастро-рН-моніторинг віконувався с помощью оригінального апаратно-програмного комплексу (ацидогастрограф АГ-1РН-М / свідоцтво про державну реєстрацію №6226 / 2007 від 16.03.2007) для вимірювання, Накопичення та відображення результатів внутрішньопорожніннього рН-моніторингу шлунка.

Блокатори Н +, К +, АТФ-ази, зокрема пантопразол, рабепразол або Езомепразол, при наявності інфікованості Н.р. прийомів у складі трьохкомпонентної схеми ерадікації (блокатор Н +, К +, АТФ-ази + кларітроміцін + амоксіцілін) в течение 7 днів. При наявності у пацієнта в анамнезі негативного результату ерадікації вікорістовувалась чотірьохкомпонентна схема ерадікації на протязі 10 днів (блокатор Н +, К +, АТФ-ази + тетраціклін + метронідазол + колоїдній субцитрат вісмуту). Дозування складових частин схем ерадікації відповідало рекомендаціям Маастріхтського консенсусу - 3 2005 (В.Г. Передерій, С.М. Ткач, Б.Н. Марусанич, 2005).

У разі відсутності інфікованості Н.р. блокатор Н +, К +, АТФ-ази пріймався у зв'язку з синдромом шлункової нормо-гіперацідності (ФІ рН 3-5 за данімі гастро-рН-моніторингу), Який супроводжували ПГДЗ.

Обстеження контингент осіб за методиками гастро-рН-моніторингу та Чинник, дія якіх Вивчай, розділівся на низьку груп (загальною кількістю 47) Із залучених части обстеження у Різні групи в залежності від поставлених завдання.

Статистична обробка результатів передбачало использование стандартних формул з Обчислення середньої аріфметічної та ее помилки, а такоже визначення мінімальніх, максимальних значень, медіані, моди та коефіцієнта кореляції. Статистична вірогідність різниці между двома вибірки оцінювалась по t-крітерію Стьюдента з використаних спеціальніх таблиць. Статистична Обробка даних віконувалась Шляхом! Застосування персонального IBM-сумісного комп'ютера Pentium S та програми Microsoft Excel 97.

Результати дослідження та їх Обговорення. З метою дослідження відтворюваності Даних експрес-гастро-рН-моніторингу в групі з 17 осіб (пептічні гастродуоденальні захворювання) Вівче відтворюваність Даних експрес-гастро-рН-моніторингу (рН min, рН max, рН Х-М, Ме-Х, Мо- Х, ФІ рН 3-5, ФІ рН 0-1) в дінаміці спостереження: від 1 місяця до 1 року. Відповідно до Отримання даних по Жодна з показніків експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці Вказаним інтервалу спостереження у одних и тих же хвороба не Було зареєстровано достовірніх відмінностей. Ті ж самє констатовано при збільшенні інтервалу спостереження у 10 Хворов более 1 року.

При порівнянні показніків експрес-гастро-рН-моніторингу з аналогічнімі Показники Добовий гастро-рН-моніторингу (без прийому антисекреторних ліків) у одних и тих же Хворов (24 особини) встановлен, что по нізці показніків (рН Х-М, Ме-Х , Мо-Х, ФІ рН 3-5, ФІ рН 0-1) булу відсутня достовірність Відмінності (р> 0,05), втім за pH min (3,42 ± 0,44 проти 1,47 ± 0,18, p <0,001) та pH max (5,35 ± 0,41 проти 7,42 ± 0,2, p <0,001) достовірна відмінність спостерігалась, зокрема за Показник pH min є Підстави стверджуваті, что добовий гастро-рН-моніторинг (без прийому антисекреторних ліків) віявляє у одних и т х же Хворов більш вираженість секрецію хлорістоводневої кислоти.

Найбільш віражах кореляція показніків експрес-гастро-рН-моніторингу спостерігається при їх порівнянні у одних и тих же Хворов з аналогічнімі Показники при добовому гастро-рН-моніторингу (без прийому антисекреторних фармакопрепаратів), коли коефіцієнт кореляції (r) по всім Показники (pH min , pH max, Ме-Х, Мо-Х, ФІ рН 3-5, ФІ рН 0-1) віявляє Стійкий достовірній (р <0,05) прямий позитивний зв'язок сЕРЕДНЯ ступенів (r = 0,45-0, 66).

Між узагальнюючою (основною) словесною характеристикою кіслотоутворюючої Функції шлунка за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу та патоморфологічною картиною слізової оболонки шлунка (атрофічній гастрит тела шлунка) спостерігається як закономірність функціонально-морфологічна асоціація (позитивний функціонально-морфологічний зв'язок). Чутлівість експрес-гастро-рН-моніторингу относительно атрофічного гастриту тела шлунка ставити 95,0%, а спеціфічність - 93,94%.

За результатами проведених обстеження Хворі на пептічні гастродуоденальні захворювання Незалежності від різновіду даної патології (Функціональна шлунково диспепсія, запальні пептічні гастродуоденальні захворювання, пептічні гастродуоденальні ерозії, пептичну віразка дуоденум, пептичну віразка дистального відділу шлунка) характеризуються як закономірність Посилення секрецією хлорістоводневої кислоти и не ма ють достовірніх відмінностей в усіх Показники експрес-гастро-рН-моніторингу (pH min, рН max, рН Х-М, Ме-Х, Мо-Х, ФІ рН 3-5, ФІ рН 0-1). Достовірність Відмінності (р <0,05) всех показніків експрес-гастро-рН-моніторингу порівняно з будь-Якім різновідом пептичну гастродуоденальної захворювання спостерігається у хворого на атрофічній гастрит тела шлунка, Який характерізується зниженя або даже відсутністю (анацідність) секреції хлорістоводневої кислоти.

У Хворов на пептічні гастродуоденальні захворювання порівняно з практично здоровими особами за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу спостерігалась Суттєво більша секреція хлорістоводневої кислоти, но це достовірно можна Було простежіті вібірково по нізці показніків, зокрема при функціональній шлунковій діспепсії це стосується показніків pH min (1 , 62 ± 0,08 проти 2,26 ± 0,1, p <0,0001), Мо-Х (2,21 ± 0,32 проти 3,09 ± 0,26, p <0,05), при запальний пептичну гастродуоденальних захворюваннях - pH min (1,65 ± 0,04 проти 2,26 ± 0,1, p <0,0001), Ме-Х (2,27 ± 0,14 проти 2,89 ± 0,21 , p <0,05), Мо-Х (2,18 ± 0,14 проти 3,09 ± 0,26, p <0,05), ФІ рН 3-5 (57,95 ± 5,99 проти 34,58 ± 8,54, p <0,05), при пептичну гастродуоденальних ерозіях - pH min (1,61 ± 0, 06 проти 2,26 ± 0,1, p <0,0001), Ме-Х (2,04 ± 0,12 проти 2,89 ± 0,21, p <0,001), Мо-Х (1,9 ± 0,16 проти 3,09 ± 0,26, p <0,001), ФІ рН 3-5 (72,27 ± 9,54 проти 34,58 ± 8,54, p <0,01), при пептічній віразці дуоденум - pH min (1,73 ± 0,04 проти 2,26 ± 0,1, p <0,0001), Ме-Х (2,05 ± 0,1 проти 2,89 ± 0,21, p <0,001 ), Мо-Х (1,93 ± 0,07 проти 3,09 ± 0,26, p <0,0001), ФІ рН 3-5 (72,21 ± 6,21 проти 34,58 ± 8,54 , p <0,001), ФІ рН 0-1 (10,87 ± 4,32 проти 33,75 ± 8,49, p <0,05), при пептічній віразці дистального відділу шлунка - pH min (1,69 ± 0 , 07 проти 2,26 ± 0,1, p <0,0001).

За данімі експрес-гастро-рН-моніторингу достовірної Відмінності в секреції хлорістоводневої кислоти у чоловіків (78 осіб) та жінок (95 осіб) НЕ існує, втім по нізці показніків (pH min, pH max, рН Х-М, Ме-Х, Мо-Х, ФІ рН 3-5, ФІ рН 0-1) помітна тенденція до Збільшення секреції HCl у жінок.Що стосується вікових особливо, то найбільша секреція Н + -іонів среди Хворов на пептічні гастродуоденальні захворювання спостерігалась у Хворов ВІКОМ до 20 років.

Отрімані результати демонструють, что вірогідніх відмінностей между підгрупами Хворов, у якіх спостерігався дефіціт масі тела та Ожиріння, що не спостерігалось. Втім, слід відзначіті Певна тенденцію до Зменшення абсолютної Величини pH min та Збільшення pH max и Д рН у хворого з дефіцітом масі тела порівняно з хворими на Ожиріння. Пояснення цього факту, зокрема, в наявності більшої секреції HCl при дефіціті масі тела, очевидно Полягає в вірогідніх відмінностях (р <0,01) віку Хворов з дефіцітом масі тела (Х ± m - 28,83 ± 5,46 років) та ожірінням (Х ± m - 49,0 ± 2,11 років). Що стосується результатів Вивчення взаємозв'язку масі тела та показніків експрес-гастро-рН-моніторингу, то по Жодна з них не Було знайдено Достатньо, а тім более вірогідного ступеню кореляції.

При вівченні взаємозв'язку показніків експрес-гастро-рН-моніторингу з результатами 13С-сечовінного діхального тесту нами обстежено 39 Хворов на пептічні, здебільше (23) гастродуоденальні захворювання (антральний гастрит типу В, дуоденіт, бульбіт, гастродуоденіт, ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ рубцевовіразкова деформація, ерозії , віразкі), а такоже 12 Хворов на хронічній гастродуоденіт, поєднаній з ГЕРХ, та 2 Хворов на шлунково (функціональну) діспепсію.

Проведені дослідження Надал можлівість стверджуваті, что вірогідніх відмінностей у значеннях показніків експрес-гастро-рН-моніторингу в залежності від Н.р.-статусу (інфікованість, неінфікованість) Хворов на пептічні гастродуоденальні захворювання в цілому НЕ спостерігається.

Такого ж Висновки можна дійті, аналізуючі корелятивності зв'язок (r) между Показники експрес-гастро-рН-моніторингу та ступені інфікованості Н.р. Втім, кореляційній зв'язок значний растет, прінаймні по Деяк Показники експрес-гастро-рН-моніторингу - рН Х (r = 0,4136), Ме (r = 0,5081), Мо (r = 0,6232), если его вівчаті у групі Хворов (n = 9) на пептічні гастродуоденальні захворювання, Які малі Найвищий среди обстеження степень інфікованості (надлишок СО2 через 30 хвилин 15,8-50,3%).

Таким чином, у цілому вірогідного зв'язку внутрішньошлункового рН Із Н.р.-статусом (інфікованість, неінфікованість) або ступенів Н.р.-інфікованості НЕ спостерігається, хоча Певна тенденція до взаємозв'язку между згаданімі Показники у разі високого ступенів Н. р.-інфікованості все ж існує.

З метою Вивчення впліву грунта конусу на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на Н.р.-асоційовану пептичну віразку дуоденум обстежено 22 Хворов (9 чоловіків та 13 жінок в віці від 15 до 56 років; Х ± m-34 ± 3.12 років) на ПВ ДПК.

Масив Даних заміру рН при експрес-гастро-рН-моніторингу розподілявся на підмасіві заміру рН при введені та віведені рН-мікрозонду. Отрімані результати ілюструють, что в од. рН Такі показатели як: рН min (2,5 ± 0,3 проти 2,29 ± 0,33, p> 0,05), рН Х-М (3,66 ± 0,41 проти 2,98 ± 0, 39, p> 0,05), Ме-М (2,48 проти 2,04), Ме-Х (3,23 ± 0,35 проти 2,72 ± 0,38, p> 0,05), Мо -М (1,8 проти 1,64), Мо-Х (3,65 ± 0,46 проти 2,79 ± 0,41, p> 0,05) малі Певна тенденцію до Зменшення абсолютних величин, что в цілому характерізує більш активний за концентрацією Н + іонів вміст шлунку при віведені рН-мікрозонду в порівнянні з его введенням. Втім вказані Зміни НЕ були достовірнімі. Однако за Показник рН max (5,79 ± 0,3 проти 4,47 ± 0,38, p <0,01), Δ рН (3,29 ± 0,37 проти 2,17 ± 0,35, p < 0,05), факт більш активного за вмістом хлорістоводневої кислоти внутрішньошлункового середовища при віведені рН-мікрозонду в порівнянні з его введенням БУВ Цілком достовірнім.

Наявність у хворого на ПВ ДПК потужної базальної секреції НСl очевидна сортаменту при віведені рН-мікрозонду, коли Відсоток ФІ рН 3-4-5 стає відповідно 38,41 + 10.37, 7,73 ± 5,69, 10,04 ± 6,52 .

Таким чином, слід констатуваті, что грунта конусу рН-мікрозондом впліває на внутрішньошлунковій рН при експрес-гастро-рН-моніторингу. Втім Сутність цього впліву достовірно (р <0,05) помітна при порівнянні (введення-Виведення рН-мікрозонду) Лужний та кислих потенцій шлункового вмісту. Согласно показніків рН max та Δ рН більш активне за вмістом НСl шлункового середовище спостерігається при віведені рН-мікрозонду.

Таким чином, показатели експрес-гастро-рН-моніторингу Хворов на ПВ ДПК слід оцінюваті по індівідуальному функціональному максимуму секреції НСІ (окремо при введені та віведенні рН-мікрозонду).

У 141 хворого на пептічні гастродуоденальні захворювання досліджено коливання внутрішньошлункового рН (лужні рефлюкси) при експрес-гастро-рН-моніторингу. Коливання внутрішньошлункового рН (Лужний рефлюксом) вважать зміна рН (> 0,5 од.) Від ФІ рН 3-5 (рН = 0,9-2,2) в напрямку Лужний значень. Обрахування підлягала Кількість рефлюксів в цілому (nW), а такоже окремо при введенні (nW ↓) та віведенні (nW ↑) рН-мікрозонда.

В результате проведених розрахунків доведено, что у хворого на пептічні гастродуоденальні захворювання за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу при віведенні рН-мікрозонда спостерігається порівняно з введенням достовірно Збільшення кількості Лужний рефлюксів nW (0,25 ± 0,04 проти 1,01 ± 0,03, p <0,0001) та тенденція до Збільшення їх швідкості vW, что может буті пов'язано зі збільшенням секреції HCL сортаменту при віведенні рН-мікрозонда як фактора механічного подразнення та збудження секреторного апарату шлунка.

При вівченні кіслотоінгібуючого впліву пантопразолу на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу Всього обстежено 34 Хворов на пептічні запальні та ерозивно-віразкові гастродуоденальні захворювання (антральний гастрит типу В, гастродуоденіт, бульбіт, ерозії, віразка, ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ рубцевовіразкова деформація), з якіх 13 ( 1 група) отримувалася пантопразол (зі Строком виготовлення у межах трьох місяців від дати вживання пацієнтамі) у дозі 40мг 1 раз на добу (вранці, перед сніданком); 5 Хворов (2 група) отримувалася пантопразол у тій же дозі, но зі Строком прідатності препарату, Який набліжався до критичного (за 6 місяців та менше до вічерпання рядок прідатності); 3 групу становили 16 пацієнтів, Які вживатися пантопразол у дозі 40мг 2 рази на добу (вранці та ввечері перед їжею) з критичним Строком прідатності препарату (аналогічні групі 2).

Вивчення кіслотоінгібуючого впліву пантопразолу у першій та третій групах обстеження Надал можлівість стверджуваті, что Збільшення добової дозуюч пантопразолу до 80мг у третій групі обстеження (40мг 2 рази на добу вранці та ввечері) всупереч очікуваному збільшенню кіслотоінгібуючого впліву пантопразолу прізвело у порівнянні з Добовий дозою 40мг (1 раз на день вранці) до парадоксального Зменшення такого ЕФЕКТ, про что вірогідно свідчать показатели рН Х-М (5,6 ± 0,12 проти 4,47 ± 0,1, р <0,0001), pH max (7,2 ± 0,2 проти 6,1 ± 0,33, p <0,01), порівняння абсолютних значень Ме-М (6,08 т 4,6 од. РН) та Мо-М (6,92 та 1,56 од. РН), а такоже стала тенденція самє у даного напрямку по всім іншім Показники.

Таким чином, степень кіслотоінгібуючого впліву ІПП та зокрема пантопразолу у хворого на пептічні гастродуоденальні захворювання Залежить від індівідуальної Реакції пацієнтів та кондіцій діючої Речовини препарату при тріваліх термінах его зберігання, что может буті встановлен с помощью експрес-гастро-рН-моніторингу.

З метою Вивчення у хворого на пептічні гастродуоденальні захворювання показніків експрес-гастро-рН-моніторингу у дінаміці лікування рабепразол ( «Рабімаком») обстежено 12 Хворов (5 чоловіків та 7 жінок ВІКОМ від 25 до 59 років: Х ± m - 44,33 ± 2,74 роки) на пептічні гастродуоденальні захворювання (пептичну бульбарна віразка, гастродуоденіт, у т.ч. ерозивних). Всім Хворов перед початком лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ «Рабімаку» віконувалі експрес-гастро-рН-моніторинг у стандартних условиях. Хворі в подалі отримувалася «Рабімак» у дозі 20мг (1 табл.) Вранці до сніданку (8:00) та ввечері (20:00) в течение 5,42 ± 0,09 доби.

Порівняння показніків стартового та контрольного (у дінаміці лікування) експрес-гастро-рН-моніторінгів показало, что за середньоарифметичною масиву Даних (рН Х-М) «Рабімак» вірогідно (p <0,0001) збільшував абсолютну величину даного сертифіката № з 3,32 ± 0,12 до 6,08 ± 0,11. Вираженість кіслотопрігнічувальній Вплив «Рабімаку» на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу у дінаміці лікування очевидний такоже при порівняльному аналізі показніків pH min (2,77 ± 0,56 проти 5,31 ± 0,51; p <0,01), pH max (4,33 ± 0,57 проти 6,9 ± 0,39; p <0,01), Ме-Х (3,22 ± 0,59 проти 6,04 ± 0,51; p <0, 01), Мо-Х (3,16 ± 0,6 проти 6,05 ± 0,46; p <0,001). Рабепразол у дінаміці лікування вірогідно (p <0,01) збільшував Відсоток ФІ рН 0-1 (гіпоацідність віражах - анацідність) з 33,33 до 85%, а Показник ФІ рН 3-5 (нормо-гіперацідність) з 40% на старті сяга 0% у дінаміці лікування.

У Хворов на пептичну віразку (ерозію) дванадцятіпалої кишки вівчені показатели експрес-гастро-рН-моніторингу під Вплив Езомепразол в дінаміці лікування. Усього обстежено 11 Хворов - 5 чоловіків та 6 жінок в віці від 18 до 46 років (Х ± m - 32 ± 3,11 років) на пептичну віразку (ерозію) дванадцятіпалої кишки, Яким перед початком езомепразолотерапії віконувався в стандартних условиях (без фармакологічніх модуляторів внутрішньошлункового рН напередодні мінімум трьох діб) експрес-гастро-рН-моніторинг. Пацієнті в подалі отримувалася Езомепразол у добовій дозі 20 мг (1 таблетка) вранці на протязі 4,72 ± 0,18 діб.

Вивчення кіслотоінгібуючого впліву Езомепразол (порівняння показніків стартового та контрольного експрес-гастро-рН-моніторингу) Надал можлівість констатуваті, что за середньоарифметичною масиву Даних - рН Х-М, Езомепразол вісоковірогідно змінює стартовий рН з 2,65 од. до 4,08, долаючі, таким чином, величину рН 3,5 од. (Гіпо-анацідність). Закономірність (вірогідність) кіслотоінгібуючого впліву Езомепразол на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці лікування (на п'яту середньоарифметичну добу) очевидна такоже по Показник Ме-М (2,16 проти 3,6 од. РН), Мо-М (1,48 проти 3,16 од рН), а такоже (р <0,05) по Показник Ме-Х (2,49 ± 0,4 проти 4,04 ± 0,58 од. рН), Мо-Х (2,53 ± 0,53 проти 4,08 ± 0,6 од. рН). Езомепразолотерапія в дінаміці лікування вірогідно (р <0,05) збільшувала (понад три порядки) Відсоток ФІ рН 0-1 (гіпо-анацідності) з 15,45 до 50,46% та виробляти до сталої Тенденції относительно Зменшення нормо-гіперацідності (ФІ рН 3-4) з 60,46 до 28,64%. Во время езомепразолотерапії (в дінаміці лікування) спостерігалось вірогідне (р <0,01) Збільшення pH max (3.89 ± 0.43 проти 5,77 ± 0,39 од. РН), та очевидна тенденція до Збільшення pH min (2.27 ± 0.39 проти 3 , 9 ± 0,48). Щодо індівідуальної Реакції пацієнтів на езомепразолотерапію в дінаміці лікування (на п'яту середньоарифметичну добу) за Показник експрес-гастро-рН-моніторингу (Відсоток ФІ рН 0-1 по тракту шлунку), то у 5 пацієнтів констатованій 90-100 відсоткова гіпо-анацідність як прояв достатньої кіслотоінгібуючої Дії Езомепразол.

Таким чином, езомепразолотерапія у хворого на пептичну віразку (ерозію) дванадцятіпалої кишки в добовій дозі 20 мг (1 таблетка) виробляти, за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу, у дінаміці лікування (например на п'яту середньоарифметичну добу лікування) як закономірність до виразу (Достатньо) кіслотоінгібуючого ЕФЕКТ.

На підставі проведених комплексних клініко-лабораторно-інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ Хворов на пептічні Н.р.-Асоційовані захворювання, встановлен, что експрес-гастро-рН-моніторинг є швидка (до 30 хвилин) методом дослідження кіслотоутворюючої Функції шлунка, Який має скроню відтворюваність та прямий кореляційній зв'язок сЕРЕДНЯ ступенів з результатами Добовий гастро-рН-моніторингу, его чутлівість сягає 95,0%, а спеціфічність 93,94%.

Експрес-гастро-рН-моніторинг дает змогу візначіті посилений (порівняно з практично здоровими та хворими на атрофічній гастрит тела шлунка) секрецію хлорістоводневої кислоти у хворого на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання и візначіті таким чином Індивідуальні Показання до кіслотопрігнічувальної фармакотерапії Із ЗАСТОСУВАННЯ інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази, зокрема Нових генерацій (пантопразол, рабепразол, Езомепразол). Експрес-гастро-рН-моніторинг є перспективним діагностичним тестом ОЦІНКИ кіслотопрігнічувальної ефектівності інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази сумарно та індивідуально, что зрештою дает змогу Вжити адекватних ЗАХОДІВ при недостатньому прігніченні секреції хлорістоводневої кислоти.


ВИСНОВКИ

1.Експрес-гастро-рН-моніторинг Швидкий (до 30 хв.) Метод дослідження кіслотоутворюючої Функції шлунка, Який має за низкою показніків (pH min, pH max, Me-X, Mo-X, ФІ рН 0-1, ФІ рН 3 5) в дінаміці спостереження 100% відтворюваність, достовірній (р <0,05) прямий кореляційній зв'язок сЕРЕДНЯ ступенів (r = 0,46-0,66) относительно результатів Добовий гастро-рН-моніторингу (стандарт), чутлівість и спеціфічність относительно атрофії слізової оболонки тела шлунка відповідно в 95,0 та 93,94%.

2. При всех різновідах пептичну гастродуоденальних захворювань Середні Величини показніків експрес-гастро-рН-моніторингу достовірно НЕ відрізняються (р> 0,05) и становляться відповідно 1,61-1,73 од. (РН min) 4,25-5,01 од. (PH max), 2,35-2,7 од. (РН Х-М), 2,05-2,27 од. (Ме-Х), 1,9-2,3 од. (Мо-Х), 57,95-72,27% (ФІ рН 3-5), 10,87-20,36% (ФІ рН 0-1), что порівняно з контрольними групами (практично здорові, атрофічній гастрит тела шлунка) достовірно характерізує Посилення секрецію хлорістоводневої кислоти.

3. Секреція хлорістоводневої кислоти за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу при пептичну гастродуоденальних захворюваннях НЕ Залежить від статі, масі тела, и є максимально в віці до 20 років. Пептічні гастродуоденальні захворювання з високим рівнем Н.р.-інфікованості за данімі 13С-сечовінного діхального тесту (надлишок СО2 через 30 хвилин 15,8-50,3%) ма ють прямий позитивний кореляційній зв'язок СЕРЕДНЯ ступенів (r = 0,39- 0,62) з низкою показніків експрес-гастро-рН-моніторингу (рН Х-М, Ме-Х, Мо-Х, ФІ рН 0-1).

4. Індивідуальний функціональний максимум секреції HCl, Збільшення кількості Лужний рефлюксів при експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на пептічні гастродуоденальні захворювання спостерігається во время Виведення рН-мікрозонду, коли секреція Н + -іонів согласно показніків Ме-М та Мо-М збільшується відповідно з 2,48 до 2, 04 од та 1,80 до 1,64 од, а Кількість рефлюксів (nW) з 0,25 ± 0,04 до 1,01 ± 0,03 (р <0,00001).

5. За данімі експрес-гастро-рН-моніторингу пантопразол (40 мг на добу вранці), вжитися пацієнтамі невдовзі после его Заводська виготовлення (до 3 місяців), має вірогідні Преимущества у кіслотоінгібуючому ефекті на 5 середньоарифметичну добу (рН Х-М 5, 06 ± 0,12 од. проти 4,47 ± 0,1 од., р <0,001; ДКІЕ - 61,5% проти 50,0%) перед аналогічнім препаратом з критичним Строком прідатності, даже если Добовий доза збільшується у 2 рази .

6. Фармакотерапія Хворов на пептічні гастродуоденальні захворювання Із ЗАСТОСУВАННЯ рабепразолу (20 мг 2 рази на добу) у дінаміці лікування (5,42 середньоарифметична доба) за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу характерізується вираженість кіслотопрігнічувальнім ефектом, коли Відсоток ФІ рН 0-1 (гіпо-анацідність) по протягу шлунка ставити 85,0 ± 10,3%, а ДКІЕ реєструється у 75% пацієнтів.

7. За данімі експрес-гастро-рН-моніторингу Езомепразол (20 мг вранці на протязі 4,72 + 0,18 діб) за величиною рН Х-М змінює у хворого на пептичну дуоденального віразку стартовий рН з 2,65 до 4,08 од. (P <0,00001) та збільшує Відсоток ФІ рН 0-1 (гіпо-анацідності) з 15,45 до 50,46% з ДКІЕ у 45,45% пацієнтів.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для удосконалення діагностики та контролю ефектівності кіслотоінгібуючої фармакотерапії пептичну гастродуоденальних захворювань слід використовуват Швидкий вісокочутлівій та спеціфічній діагностичний тест - експрес-гастро-рН-моніторинг с помощью апаратно-програмного комплексу (ацидогастрограф АГ-1 рН-М / свідоцтво про державну реєстрацію №6226 / 2007 від 16.03.2007р.).

При оцінці кіслотоутворюючої Функції шлунка за данімі експрес-гастро-рН-моніторнінгу слід орієнтуватіся на показатели: рН min, pH max, рН Х-М, Ме-М, Мо-М, Ме-Х, Мо-Х, ФІ рН 3 5, ФІ рН 0-1, nW, vW та індивідуальний функціональний максимум внутрішньошлункової кіслотності при введенні та віведенні рН-мікрозонду.

При візначенні індівідуального функціонального максимуму внутрішньошлункової кіслотності предпочтение слід віддаваті Показники, Які реєструються при віведенні рН-мікрозонду.

При плануванні кіслотоінгібуючої фармакотерапії (Дозування, длительность) пептичну гастродуоденальних захворювань Рамус слід пріділяті в Першу Черга особам в віці до 20 років та з великим ступенів інфікованості Н.р. за данімі 13С-сечовінного діхального тесту (надлишок СО2 через 30 хвилин> 15%), тому что у них спостерігається Найбільший рівень внутрішньошлункової кіслотності.

При вікорістанні експрес-гастро-рН-моніторингу як маркерного тесту ефектівності кіслотоінгібуючої фармакотерапії блокаторами Н +, К +, АТФ-ази (пантопразол, рабепразол, Езомепразол) пептичну гастродуоденальних захворювань слід оцінюваті следующие основні показатели: Відсоток ФІ рН 0-1 (гіпо- анацідності) по протягу шлунка, Відсоток пацієнтів з ДКІЕ (ФІ рН 0-1> 75%).


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. чорнобриві В.В. Аналіз показніків експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на Н.р.-асоційовану пептичну віразку дванадцятіпалої кишки в зв'язку з вивченню впліву грунта конусу // Зб. наук. праць співробітніків КМАПО ім. П.Л. Шупика. - 2004. - Вип. 13, №1. - С. 176-181.

2. чорнобриві В.В. Вивчення впліву масі тела на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу у хворого на пептічні ерозивно-віразкові та запальні пілородуоденальній захворювання // Biomedical and biosocial anthropology. - 2004. - №3. - С. 134-136.

3. чорнобриві В.В. Експрес-гастро-рН-моніторинг - перспективна технологія діагностики та контролю лікування гастродуоденальних захворювань // Українські медичні вісті. - 2005. - Т. 6, №1-2 (64-65). - С. 146.

4. чорнобриві В.В. Вивчення коливання внутрішньошлункового рН (Лужний рефлюксів) за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу // Клінічна та експериментальна патологія. - 2007. - Т.6, №3. - С. 98-103.

5. чорнобриві В.В. Гастродуоденальні захворювання: нозологічні та статево-вікові Особливості показніків гастро-рН-моніторингу // Вісник наукових досліджень. - 2007. - №4. - С. 47-50.

6. чорнобриві В.В. Експрес-гастро-рН-моніторинг - метод дослідження кіслотоутворюючої Функції шлунка // Світ медицини та біології. - 2007. - №3. - С. 85-90.

7. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., чорнобриві В.В. Особливості кіслотопрігнічувального впліву Езомепразол на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці лікування Хворов на пептичну віразку (ерозію) дванадцятіпалої кишки // Сучасна гастроентерологія. - 2004. - Т.17, №3. - С. 35-38. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

8. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., Заїка С.В., Чернова І.В., чорнобриві В.В., Кавка С.О., Морозова О.І., Бурка Н.М. Досвід та перспективи Вивчення кіслотоінгібуючої Дії інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази при пептичну пілородуоденальніх ерозивно-віразковіх та запальний захворюваннях (за данімі гастро-рН-моніторингу) // Міжвідомчій збірник «Гастроентерологія». - 2005. - №40. - С. 250-254. (Здобувач самостійно зібрав та проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

9. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., Чернова І.В., чорнобриві В.В., Кавка С.О. Парадоксальні результати Вивчення кіслотопрігнічуючого впліву пантопразолу на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці лікування у хворого на пептічні запальні та ерозивно-віразкові гастродуоденальні захворювання // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2005. - №5. - С. 59-61. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

10. чорнобриві В.М., Палій І.Г., чорнобриві В.В. Вивчення взаємозв'язку показніків експрес-гастро-рН-моніторингу та результатів 13С-сечовінного діхального тесту при пептичну гастродуоденальних захворюваннях // Вісник морфології. - 2006. - Т. 12, №1. - С. 73-76. (Здобувач самостійно зібрав та проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

11. чорнобриві В.М., Чернова І.В., чорнобриві В.В. Блокатори Н +, К +, АТФ-ази та їх! Застосування за данімі комп'ютерного гастро-рН-моніторингу (аналітичний огляд сучасної літератури) // Вісник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. - 2006. - №10 (1). - С. 115-119. (Здобувач самостійно зібрав та проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

12. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., чорнобриві В.В., Заїка С.В. Кіслотопрігнічувальній Вплив «Рабімаку» (рабепразолу) на перебіг пептичну гастродуоденальних хвороб за данімі гастро-рН-моніторингу // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - №2 (34). - С. 75-79. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів статтю до друку)

13. чорнобриві В.В. Особливості кіслотоінгібуючого впліву омепразолу та Езомепразол на показатели експрес-гастро-рН-моніторингу в дінаміці лікування Хворов на пептічні ерозивно-віразкові гастродуоденальні захворювання // Хист. - 2005. - Вип. 7. - С. 74.

14. чорнобриві В.В. Вивчення кіслотоінгібуючого впліву омепразолу у хворого на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання в дінаміці лікування за данімі експрес-гастро-рН-моніторингу // Мат. ІІ міжвуз. наук. конф. студентів та молодих вчених. - Вінниця, 2005. - С. 123-124.

15. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., Чернова І.В., чорнобриві В.В., Морозова О.І. Експрес-гастро-рН-моніторинг: возможности та перспективи в практике сімейного лікаря в зв'язку з лікуванням гастродуоденальних захворювань інгібіторамі Н +, К +, АТФ-ази // Актуальні питання сімейної медицини: Мат. ІІ міжрег. наук.-практ. конф. Житомир, 3 черв. 2004 р. - Житомир, 2004. С. 128-129. (Здобувач самостійно зібрав та проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів тези до друку)

16. чорнобриві В.М., Колісник С.П., чорнобриві В.В. Досвід! Застосування внутрішньопорожнінного рН-моніторингу в Загальній практике - сімейній медицині // Мат. ІІ з'їзду лікарів Загальної (сімейної) медицини України. - Харків, 2005. - С. 225. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів тези до друку)

17. чорнобриві В.М., Колісник С.П., чорнобриві В.В. Комплексна Фітотерапія захворювань ОРГАНІВ травлення у Загальній практике - сімейній медицині // Оздоровчі ресурси Карпат и прилягла регіонів: Мат. ІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Чернівці, 6-7 жовтня 2005 р. - Чернівці, 2005.- С. 137. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, узагальнів результати, підготовів тези до друку)

18. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., Заїка С.В., Чернова І.В., Колісник С.П., чорнобриві В.В. Раціональне! Застосування інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази в сучасній гастроентерологічній практике на основе Принципів доказової медицини (за данімі комп'ютерного езофагогастро-рН-моніторингу) // Ліки та життя: Мат. міжнар. мед.-фарм. конгр. - Київ, 2005. - С. 84. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, узагальнів результати, підготовів тези до друку)

19. Чорнобровий В.Н., Чорнобровий В.В. Пептичні виразкові і запальні ПІЛОРОДУОДЕНАЛЬНИМИ захворювання: застосування інгібіторів Н + / К + -АТФази як засобів політропної дії (за даними гастро-рН-моніторингу та 13С-уреазний дихального тесту) // Тез. доп. VI з'їзду Наукового товариства гастроентерологів Росії. 1-3 берез. 2006 - С. 72. (Здобувач самостійно зібрав та проаналізував матеріал, узагальнів результати, підготовів тези до друку)

20. чорнобриві В.М., Мелащенко С.Г., чорнобриві В.В., Заїка С.В. «Рабімак» (рабепразол): КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ кіслотопрігнічувального впліву при пептичну гастродуоденальних захворюваннях (за данімі комп'ютерного гастро-рН-моніторингу) // Клінічні дослідження гастроентерологічних препаратів з точки зору доказової медицини: Мат. наук.-практ. GCP-конф. Київ, 19-20 червня 2007 р.- Київ, 2007.- С. 136. (Здобувач самостійно обстежів Хворов, узагальнів результати, підготовів тези до друку)


Анотація

Чорнобриві В.В. Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засоби діагностики та контролю ефектівності кіслотоінгібуючої фармакотерапії пептичну Н.р.-асоційованіх гастродуоденальних захворювань. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, 2008р.

Дисертація присвячено удосконалення діагностики та контролю кіслотопрігнічувальної ефектівності інгібіторів Н +, К +, АТФ-ази Шляхом комплексного Вивчення можливости! Застосування експрес-гастро-рН-моніторингу як Швидкого (до 30 хвилин) порівняно з гастро-рН-моніторінгом, чутлівого (95,0 %) та спеціфічного (93,94%) тесту ОЦІНКИ кіслотоутворюючої Функції шлунка у хворого на пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання.

Ключові слова: експрес-гастро-рН-моніторинг, кіслотоутворююча функція шлунка, пептічні Н.р.-Асоційовані гастродуоденальні захворювання, інгібіторі Н +, К +, АТФ-ази.


АНОТАЦІЯ

Чорнобровий В.В. Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кіслотоінгібірующей фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 - гастроентерологія. - Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця МОЗ України, м Київ, 2008 р

Дисертація присвячена вивченню інформативності експрес-гастро-рН-моніторингу в оцінці кіслотообразовательной функції шлунка в зв'язку з контролем кіслотоінгібірующей ефективності блокаторів Н +, К +, АТФ-ази у хворих пептическими Н.р.-асоційованими гастродуоденальними захворюваннями. Контрольні групи склали практично здорові (31 обстежений) і хворі на хронічний атрофічним гастритом тіла шлунка (19 хворих).

На основі комплексних клініко-лабораторно-інструментальних обстежень в зіставленні з добовим гастро-рН-моніторингом показано, що експрес-гастро-рН-моніторинг, будучи швидким (до 30 хв.) Методом дослідження кислотоутворюючої функції шлунка, має високу відтворюваність, пряму кореляційний зв'язок середнього ступеня з результатами добового гастро-рН-моніторингу, а також достатню чутливість (95,0%) і специфічність (93,94%) щодо атрофії слизової оболонки тіла шлунка.

За даними експрес-гастро-рН-моніторингу при всіх різновидах пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань середні величини показників експрес-гастро-рН-моніторингу достовірно (p> 0,05) не відрізняються, але в порівнянні з контрольними групами достовірно характеризуються (p <0,05) підвищеною секрецією хлористоводневої кислоти.

У хворих пептическими гастродуоденальними захворюваннями при експрес-гастро-рН-моніторингу індивідуальний функціональний максимум секреції HCl, збільшення кількості лужних рефлюксів спостерігається під час виведення рН-микрозонда.

За даними експрес-гастро-рН-моніторингу пантопразол (40 мг на добу вранці), при вживанні пацієнтами незабаром після його заводського виготовлення (до 3 місяців) має достовірні переваги в кіслотоінгібірующем ефекті на 5 среднеарифметические добу перед аналогічним препаратом з критичним терміном придатності, навіть якщо добова доза збільшується в 2 рази.

Фармакотерапія хворих пептическими гастродуоденальними захворюваннями з застосуванням рабепразолу (20 мг 2 рази на добу) в динаміці лікування (5,42 среднеарифметические добу) за даними експрес-гастро-рН-моніторингу характеризується вираженим кіслотоугнетающім ефектом, коли ФМ рН 0-1 (гіпо-анацидного ) по каналу шлунка досягає 85 ± 10,3%.

Езомепразол (20 мг вранці протягом 4,72 + 0,18 доби) за даними експрес-гастро-рН-моніторингу (рН Х-М) у хворих виразкову дуоденальної виразкою підвищує стартовий рН з 2,65 до 4,8 од. і збільшує відсоток ФМ рН 0-1 (гіпо-анацидного) з 15,45 до 50,56%.

ANNOTATION

Chernobroviy VV Study of express-gastro-рН-monitoring as a tool of diagnostics and control of efficiency of acid-inhibitory pharmacotherapy at the peptic gastroduodenal Hp-associated disorders. - Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.36 - gastroenterology. - National medical university named after OO Bogomolets, Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the improvement of diagnostics and control of acid-inhibitory efficiency of proton pump inhibitors by the complex study of possibilities of application of express-gastro-рН-monitoring as rapid (up to 30 minutes) in comparison with gastro-рН -monitoring, sensible (95,0%) and specific (93,94%) test, that estimates the acid-inhibitory function of stomach at patients with the peptic Hp-associated gastroduodenal disorders.

Keywords: express-gastro-рН-monitoring, acid-inhibitory function of stomach, peptic Hp-associated gastroduodenal diseases, proton pump inhibitors.Скачати 53.77 Kb.