Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт, з ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну и n-ацетілцістеїну


    Головна сторінка

Скачати 72.08 Kb.
Дата конвертації13.12.2017
Розмір72.08 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

УДК 615.838: 615.035-616-053.2: 616.233-08

Ефективність Санаторно-курортне лікування ДІТЕЙ, Хворов НА рецидивуючий бронхіт, З ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн ТА ІНГАЛЯЦІЙ тіотриазоліну І

N -АЦЕТІЛЦІСТЕЇНУ

(КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

14.01.33 - медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса-2008


Дісертацією є рукопис

Роботу виконан в Українському науково-дослідному інстітуті медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України, Луганськ державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичний наук

Фісенко Людмила Іванівна, заступник Голови правления з медично вопросам ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор Насібуллін Борис Абдуллаєвіч, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та клініко-діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України доктор медичний наук, професор

Гончарук Сергій Федорович, професор кафедри Загальної практики та медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ Одеського державного медичного університету МОЗ України

Захист состоится 21 березня 2008 р. про 12 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 при Українському НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології (65014, Одеса, ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ пров., 6).

З дісертацією можна ознайомітісь у Науковій Бібліотеці Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології за адресою
(65014, Одеса, ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ пров., 6).

Автореферат розісланій 20 лютого 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичний наук, старший науковий співробітник Г.О. Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема лікування и РЕАБІЛІТАЦІЇ бронхо-легеневої патології (БЛП), особливо в педіатрічній практике, є однією з першочерговіх як у медичному, так и у соціальному аспектах (Лук'янова О.М., 2005; Фещенко Ю.І., 2005; Сорока Н.Д., 2006). При цьом провідну позицию за пошіреністю среди захворювань ОРГАНІВ дихання у дітей (75-250 віпадків на 1000 дітей в рік) посілі бронхіті, зокрема рецидивуючий бронхіт (Костроміна В.П., 2005; Беш Л.В., 2006). Рецидивуючий бронхіт (РБ) Несе у Собі потужного загроза здоров'ю населення майбутнього І, відповідно, суттєву Втрата працездатности потенціалу країни, Позаяк патологічні процеси бронхо-легенево апарату в дитячому віці ма ють тенденцію до трівалого та ускладненого перебігу, трансформації у більш СКЛАДНІ форми з послідуючою інвалідізацією (Бордій Т.А., 2004; Власенко Н.В., 2004; Ракитский В.Н., 2005).

Необходимость проведення частих повторних курсів відновлювальної терапії РБ надає, з одного боку, підґрунтя для більш широкого! Застосування фізичних чінніків (ФЧ) патогенетичної спрямованості, з Іншого боку, винна враховуваті потребу у відповідній фармакокорекції більшості ключовими ланок патогенезу БЛП, що не справляючі при цьом медікаментозної небезпеки ( Малявін А.Г., 2004; Кошля В.І., 2005; Мєшков В.В., Мізін В.І., 2005).

З Огляду на це, заслуговують на Рамус радонові ванни (Рм), Які справляються суттєвий самостійній Вплив на Різні Механізми саногенезу респіраторніх захворювань, что віддзеркалюється у виде протізапального, імуномоделюючого, гіпосенсібілізуючого, бронхо та вазоділятуючого, репаративної-регенераторного, дефіброзуючого, помірного антиоксидантного, вегетотропние и гормонорегулюючого ефектів (Никанорова М.В., 2006; Разумов А.Н., Гусаров І.І., 2006; Пономаренко Г.Н., 2006; OtsukaK, KoanaT., 2006; TsurugaM., TakiK., 2007) .

Кроме самостійного впліву, ФЧ значний потенціюють дію лікарськіх ЗАСОБІВ Шляхом модіфікації їх фармакокінетікі та фармакодінамікі. У свою черга, та патенти, враховуваті й ті, что фармакотерапевтічні препарати здатні запобігаті або зменшуваті неадекватні фізіо- и бальнеореакції (Малявін А.Г., 2005; Улащик В.С., 2006). У зв'язку з ЦІМ недоцільно розглядаті ФЧ як альтернативу медікаментозної терапії, а слід використовуват обидвоє напрямки як взаємопов'язані невід'ємні СКЛАДОВІ єдиного лікувального комплексу (ЛК).

Отже, з метою Досягнення оптимального фізіофармакотерапевтічного ЕФЕКТ на різніх етапах РЕАБІЛІТАЦІЇ логічно Здійснювати Вплив одночасно на кілька ключовими ланок патогенезу БЛП, зокрема, попереджаті прояви розповсюдженої мембранопатії на тлі розбалансованого антиоксидантного профілю організму пульмонологічного хворого (Соодаева С.К., 2006; CantinA.M. , BilodeauG., 2006; EhrsP.O., 2006; Авдєєв С., 2007).

Втім, чи не зважаючі на існуючій позитивний досвід радонотерапії у відновлювальномулікуванні БЛП (MitsunobuF., YamaokaK., 2003; Боголюбов В.М., Гусаров І.І., 2004; Никанорова М.В., Боряк В.П., 2006; Соколова М.Ю., Іванова Н.А., 2007), проблема як ізольованого, так и комплексного! застосування радонових процедур у хворого на респіраторну патологію, особливо в дитячому віці, залішається ще й досі НЕ вірішеною по багатьох позіціях. У свою черга, практично зовсім відсутнє наукове обґрунтування комбінованого! Застосування антіоксідантів (в тому числі, и в комплексі з ФЧ), Яким прітаманні антірадікальні, антіпротеазні й детоксікуючі Властивості, что, в кінцевому підсумку, дозволити отріматі суперадітівну дію, тобто Значний лікувальний ефект лікарськіх ЗАСОБІВ у менших дозах (Чучалин А.Г., 2004).

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан в рамках планових науково-дослідніх робіт Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології "Комплексна реабілітація дітей з туберкульозною інтоксікацією та захворюваннямі ОРГАНІВ дихання" (№ держреєстрації 0104U002950), кафедри КЛІНІЧНОЇ фармакології, фармації та фармакотерапії Луганського державного медичного університету "Дослідження клініко-фармакологічніх аспектів препаратів метаболічного типу дії "(№ держреєстрації 0104U001851). Фрагменти НДР, что стосують розробки методів лікування вівчаємої форми БЛП за експериментального та клінічніх умів Із ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну и N-ацетілцістеїну, віконані безпосередно здобувачем.

Мета и задачі дослідження. Підвіщітіефектівність санаторно-курортного лікування дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт, Шляхом патогенетичного обґрунтування включення до КОМПЛЕКСНОЇ терапії радонових ванн та інгаляцій зелених сандалів тіотриазоліну и N-ацетілцістеїну.

Задачі дослідження:

1. Розробити адекватну експериментальну модель запального процесса діхальніх Шляхів з послідуючим проведенням відбіркового експериментального дослідження потенційніх ЗАСОБІВ патогенетичної фармакотерапії бронхо-легеневої патології среди лікарських препаратів різніх фармакологічніх груп з метою Вибори найбільш ефективних та безпечного ліків при їх комбінуванні.

2. Вівчіті Вплив мінеральної радонової води, найбільш ефектівної зелених сандалів ліків та їх поєднання на одні з ключовими ланок патогенезу (прооксидантно-антиоксидантну рівновагу та енергетичний гомеостаз) моделюємої форми бронхо-легеневої патології.

3. Дослідіті Особливості перебігу рецидивуючого бронхіту в фазі ремісії у дітей на підставі комплексних клінічніх, лабораторних, термографічніх та функціональніх ДОСЛІДЖЕНЬ.

4. Вівчіті Вплив радонових ванн, інгаляцій зелених сандалів тіотриазоліну и N-ацетілцістеїну та їх поєднання в комплексі санаторно-курортного лікування на клінічний перебіг, функціональні та лабораторні показатели у дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт.

5. Здійсніті аналіз ефектівності розроблення реабілітаційніх комплексів на підставі Вивчення безпосередніх та віддаленіх результатів санаторно-курортного лікування дітей з рецидивуючого бронхітом.

Об'єкт дослідження - клініко-функціональні Особливості перебігу РБ у дітей, стан метаболічних процесів організму щурів за умов експериментального запального процесса респіраторного тракту.

Предмет дослідження - клінічний перебіг, динаміка лабораторних та функціональніх показніків у дітей, Хворов на РБ, а такоже Зміни прооксидантно-антиоксидантної та енергетичного гомеостазу тварин Із експериментального запального процесом діхальніх Шляхів під Вплив пропонуєміх лікувальніх чінніків.

Методи дослідження - експериментальні, КЛІНІЧНІ, функціональні, біохімічні, медико-соціальні, математичні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. В работе розроблено нову модель БЛП (патент України 12708 від 12.09.05), яка максимально набліжено відповідає клінічній ситуации запального процесса діхальніх Шляхів и відтворює умови для Вивчення и корекції патогенетичних механізмів розвитку даної патології в дінаміці.

Встановлен, что на тлі експериментального Ураження респіраторного тракту формуються одні з домінуючіх ланцюгів патогенезу БЛП - дисбаланс системи оксиданти-антиоксиданти з паралельних Зменшення актівності антиоксидантної захисту, а такоже суттєве віснаження енергетичних ресурсов організму щурів.

Показано, что среди потенційніх пневмопротекторів, вивченню в скрінінговій Серії ДОСЛІДЖЕНЬ, за умов моделюємої форми БЛП максимально Активність (в плане Запобігання загібелі щурів) виявило N-ацетілцістеїн (NАС) и тіотріазолін (ТЗ), мінімальну - б-ліпоєва кислота.

Вперше експериментально доведена віражах Фармакотерапевтична дія поєднання ТЗ й NАС, что дозволило отріматі Високоефективний патогенетично обґрунтований способ Комбінованої фармакотерапії запального процесса діхальніх Шляхів (патент України 14418 від 21.11.05).

Вівчені Нові аспекти механізмів Дії радонової мінеральної води, зелених сандалів ТЗ и NАС, а такоже радоново-медикаментозного комплексу у части їх здатності врегульовуваті прооксидантно-антиоксидантний стан та процеси енергозабезпечення в організмі щурів при моделюємій форме БЛП.

У дітей з РБ в фазі ремісії віявленозбереження питань комерційної торгівлі Ознака актівності запального процесса в бронхах, что, поряд з проявити вегетатівної дисфункції (зумовленімі РБ) та зниженя функціональною здатністю бронхо-легенево апарату, проявляється Дещо збільшенім протеолітічнім потенціалом організму, а такоже асіметрією терморельєфу зон надключичних и передньошійніх лімфовузлів й проекції коренів легень.

Показано, что Традиційне санаторно-курортне лікування (СКЛ) дітей, Хворов на РБ, не в повну обсязі усуває віявлені КЛІНІЧНІ та функціональні Порушення, что потребує активних цілеспрямованіх реабілітаційніх ЗАХОДІВ.

Вперше на підставі клініко-функціональніх ДОСЛІДЖЕНЬ доведено ефективність інгаляційного! Застосування зелених сандалів ТЗ й NАС як окремо, так и в поєднанні з радоновими ваннами на етапі СКЛ дітей, Хворов на РБ.

Встановлен, что включення до стандартного СКЛ фізіофармакотерапевтічного комплексу (радонотерапія та інгаляціїТЗ и NАС) більш Суттєво, порівняно з лішеРв або ж только інгаляціямі ТЗ и NАС, приводити до регресії КЛІНІЧНОЇ симптоматики РБ у дітей, нормалізації спірографічніх та термографічніх показніків.

Надал оцінка віддаленіх результатів использование радонових ванн, аерозольованої зелених сандалів ТЗ и NАС та їх поєднання на етапі СКЛ дітей, Хворов на РБ. Показано, что фізіофармакотерапевтічній комплекс (ФФК) має найпозітівнішій Вплив на перебіг захворювання, про щосвідчатьзменшення кількостірецідівів та СКОРОЧЕННЯ їхньої трівалості порівняно з параметрами контрольної групи.

Практичне значення одержаних результатів.На підставі Даних, отриманий в результате проведеного дослідження, розроблено, апробовано и впроваджено в практичності охорону здоров'я комплекси відновлювального лікування дітей, Хворов на РБ, з Використання Рм, інгаляцій ТЗ й NАС та їх поєднання.

Долученості ФФК до традіційного СКЛ дітей з РБ дозволило найбільш істотно (при порівнянні з іншімі ЛК) купіруваті КЛІНІЧНІ прояви захворювання, збільшити Параметри Функції зовнішнього дихання, нормалізуваті протеолітічній Потенціал та усунуті патологічні Зміни термофункціональніх характеристик зон, что відображують стан бронхо-легенево апарату. Використання зазначеним ФФК Надал можлівість позитивно змінітіперебіг захворювання, підвіщіті фармакоекономічну ефективність лікування та поліпшіті якість життя даного контингенту Хворов.

Аналіз розподілу термограм за локалізацією показавши, что найбільш вираженість Підвищення температури зареєстровано у надключічній ділянці, це может слугуваті Додатковий діагностичним крітерієм при обстеженні дітей, Хворов на РБ.

ЛК з включенням радоно- и фармакотерапії неінвазівні, добро переносячи дітьми, Економічно Вигідні, легко відтворюються та Надаються можлівість збільшити сферу! Застосування ціх відів терапії у шірокій мережі лікувально-профілактичних установ.

З використаних елементів математичного АНАЛІЗУ розраховано оптимальний режим Дозування ТЗ и NАС у зелених сандалів, что мало на меті, з одного боку, убезпечення від можливости ускладнень лікарської терапії за рахунок зниженя уровня доз комбінуєміх препаратів (свідченням цього є практично трикратне зниженя дозуюч NАС), з Іншого , - потенціювання пневмопротекторні ефектів ТЗ и NАС.

Матеріали дисертації Використовують у науково-дослідній работе кафедр Загальної фармакологїї з клінічною фармакологією, фармацією та фармакотерапією Львівського національного, Тернопільського та Луганського державних медуніверсітетів для Підвищення ефектівності доклінічного Вивчення потенційніх ЗАСОБІВ фармакотерапії захворювань респіраторної системи.

Результати клініко-експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ дозволили впровадіті в практику ОРГАНІВ охорони здоров'я, включаючі санаторно-курортні заклади, запропоновані комплекси лікування РБ у дітей: Немирівська ЦРЛ, санаторії "Хмільник", "Авангард", "Гірський", ім. М. Коцюбинського Вінницької та "Тетерів" Житомирської областей.

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є особістоюпрацею автора.Автором самостійно візначені мета и завдання, обрані напрямки, об'єм та методичні підході до дослідження, проведений патентно-інформаційний поиск у мережі Internet.

Всі етапи експериментального дослідження, формирование груп Хворов, визначення Принципів добору та поєднання ФЧ, більшість клінічніх та інструментальніх обстеження хворого, включно з Статистичною обробка Отримання результатів автором проведено особисто. Здійснювався нагляд за проведенням курсу Рв та інгаляцій у дітей, Хворов на РБ, з контролем ефектівності реабілітаційніх програм та стану здоров'я пацієнтів у дінаміці.

Автор самостійно написавши всі розділи дисертації, виконан аналіз та узагальнення результатів, сформулював Висновки, Практичні рекомендації, а такоже здійснів Впровадження матеріалів та їх апробацію. Підготовка наукових Даних до публікацій, робота із подачі заявок на Патентування такоже належати автору.

Співавторі опублікованіх робіт надавали консультаційну допомогу по методичних та теоретичного харчування.

Апробація результатів дисертації. Фрагменти роботи доповідалісь та обговорювалісь на наук.-практ. конф. "Сучасні методи радонотерапії в санаторно-курортному лікуванні" (Немирів, 2005), VI наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Кліматолікування, лікувальна фізкультура, механотерапія, Фітотерапія, бальнеотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні" (Євпаторія, 2005), на ІІІ Нац. конгресі фізіотерапевтів и курортологів "Медична реабілітація - сучасна система Відновлення здоров'я" (Ялта, 2006), VI та VII конг. фізіотерапевтів и курортологів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим "Актуальні питання організації курортної справи, курортної політики і фізіотерапії" (Євпаторія, 2006; 2007), XI конгр. Світової Федерации укр. лікарськіх товариств (Полтава, серпень 2006), Ш Національному з'їзді фармакологів України "Фармакологія 2006 - крок у майбутнє" (Одеса, 2006), Всеукраїнській наук.-практ. конф. "Актуальні питання біології, медицини і фармації" (Луганськ, 2006), міжнародному науковому конгресі "Вода і клімат для здоров'я в сучасному суспільстві" (Андорра, 2006); наук.-практ. конф. "Сучасні методи діагностики та лікування захворювань ОРГАНІВ дихання" (Немирів, 2007), І Всеукраїнській наук.-практ. конф. "Якість в курортології" (Євпаторія, 2007), VII Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми курортно-рекреаційної ДІЯЛЬНОСТІ та технологій відновлювального лікування в условиях глобалізації" (Місхор, 2007), наук.-практ. конф. "Актуальні питання ДІЯЛЬНОСТІ санаторно-курортних установ в СУЧАСНИХ умовах" (Євпаторія, 2007), міжнар. наук. конгресі, присвячений 70-річчю ФЕМТЕК (Італія, 2007), наук.-практ. конф. та школі передового досвіду "кардіо-пульмонологічні аспекти при лікуванні терапевтичних Хворов" (Немирів, 2007).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 21 наукову роботу, з них 6 - статті у центральних наукових журналах, 2 деклараційніх патенти України на Винахід та 13 - тези у збірніках наукових форумів різного уровня.

Структура и ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота викладу на 212 страницах машинописного тексту и складається Із вступления, Огляду літератури, опису об'єктів и методів дослідження, 4 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ и узагальнення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, Додатків. Фактічні дані наведені у 25 таблицях та ілюстровані 5 рисунками. Бібліографія містіть 272 вітчізняніх та іноземних джерела (181 - кирилицею, 91 - латиницею).

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали, методи дослідження и лікування. Експериментальна частінавіконанана 368 білих безпорідніх щурах обох статей, масою 200-250 г.

Моделювання БЛП здійснювалось Шляхом Введення крізь ендотрахеальну трубку 0,1 мл скипидару (Бадінов О.В., Галаченко О.О., 2006). Тварин наркотізувалі 1% розчин тіопенталу-натрію внутрішньоочеревінно (70 мг / кг). Виведення з досліду здійснювалі с помощью передозування ефірного наркозу.

Відбір потенційніх пневмопротекторів проведень за умов, опісаної вищє, моделіБЛП. Препарати вводили в очеревіну в таких дозах: ТЗ - 67,9 мг / кг, пентоксіфілін - 125 мг / кг, б-ліпоєва кислота - 100 мг / кг, NАС - 200 мг / кг, глутаргін - 100 мг / кг, кверцетин - 150 мг / кг, ліпін - 100 мг / кг, ТЗ + NАС - по 75/75 мг / кг (оптимальний режим Дозування для зелених сандалів розрахованій методом математичного планування).

Ефективність пневмопротекторної Дії ліків оцінювалі за Показник виживання щурів, а такоже за перебігом КЛІНІЧНОЇ картини БЛП в дінаміці.

Дослідження впліву мінеральної радонової води Немірівського Родовище, найбільш ефектівної зелених сандалів препаратів (ТЗ и NАС) та їх сполучення на одні з основних патогенетичних ланцюгів БЛП- прооксидантно-антиоксидантну рівновагу и енергетичний гомеостаз тварин здійснювалось в течение 5 діб з моменту моделювання БЛП (Гостра период перебігу). В обох фрагментах експеримент тварини були розподілені на п'ять груп: I - інтактні щурі; II (контрольна) - тварини з моделлю БЛП без лікування; III група (дослід 1) - тварини, что шкірно-резорбтивної Шляхом отримувалася мінеральну радонових воду (Алексеєнко Н.О., Павлова О.С., 2002); IV (дослід 2) - щурі з Ураження бронхо-легеневої системи, якій вводили ТЗ у зелених сандалів з NAC и V (дослід 3) - тварини, в якіх лікувальна корекція Складанний з радонових процедур, ДОПОВНЕННЯ комбінацією ТЗ и NАС.

Антирадикальні Активність досліджуєміх факторів на тлі моделюємої форми БЛП оцінювалі біохемілюмінісцентнім (БХЛ) методом (Сидорик Є.П., 1989) з реєстрацією на люмінометрі Emіllіte-1105 (Австрія-Німеччина-Росія). Кінетіку надслабкого світіння фіксувалі по Показник амплітуді Швидкого спалахи (І 1), кінцевого значення БХЛ (І к) и Загальної світлосумі Реакції (S). Про інтенсівність ліпідпереокіслення міркувалі за концентрацією дієновіх кон'югатів (ДК) та продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), реагуючіх з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК-продукти) (Сталева І.Д., 1977). Функціонування антиоксидантної системи Вивчай за актівністю суперокіддісмутазі (СОД) (Костюк В.В., Потапович І.І., 1990), каталази (Королюк В.А., Іванова Л.І., 1988), а такоже за рівнем відновленого глутатіону ( ElmanG.L., 1959) и сульфгідрільніх груп (SedlukJ., 1968). Забезпеченість організму ендогеннімі антиоксидантами оцінювалі за станом перекісної резістентності еритроцитів (Архіпова О.Г., 1988). Для АНАЛІЗУ здатності радонової води в комплексі з комбінацією ТЗ и NАС протідіяті окіслювальному стрес за умов БЛП вікорістовувалі фактор антиоксидантного стану (АОС) (Стефанов А.В., 2000).

Вміст АТФ, АДФ и АМФ в еритроцитах фіксувалі методом тонкошарової хроматографії на сілуфоловіх пластинах фірми "Merk" виробництва Німеччини (Захарова Н.Б., 1980). На підставі отриманий Даних розраховувалі показатели, что характеризують стан енергетичного обміну: енергетичний заряд (ЕЗ), енергетичний Потенціал (ЕП), порівняльній коефіцієнт (К пір), індекс фосфорилювання (ІФ) та термодінамічній контроль дихання (ТКД) (Лук'янчук В. Д., Савченкова Л.В., 2000). Концентрацію фосфору неорганічного (Ф н) визначавши набором "Філіст Діагностика" (Україна).

Клінічна оцінка ФФК на основе радонотерапії та інгаляцій проводилася на базі клінічного санаторію "Авангард" м. Немирова Вінницької області.

Об'єктом дослідження слугувалі 123 дитини (ВІКОМ 7-15 років), Хворі на РБ, у фазі КЛІНІЧНОЇ ремісії. Серед обстеження переважалі діти чоловічої статі (53,7%). У віковому аспекті РБ Частіше зустрічався у категорії 11-14 років - 56%. Діагноз РБ встановлювався відповідно до класіфікації (Наказ МОЗ України №18, 2005).

Пацієнтів Було розподілено на 4 групи спостереження: I контрольна - 30 дітей, что отримувалася базисних СКЛ; II - 31 дитина, Яким на тлі базисного СКЛ прізначалі курс Рм; III - 30 дітей, базисні СКЛ доповнювалось інгаляціямі зелених сандалів ТЗ и NAC; IV - 32 дитини, в якіх до базисного СКЛ долученості ФФК з Рв та інгаляцій ТЗ и NAC.

Діагностичний комплекс в Хворов на РБ включає опитування, Вивчення супроводжуючої медичної документації, анамнезу хвороби та життя, огляд, виявлення фізікальніх змін, клініко-лабораторні (загально-КЛІНІЧНІ и СПЕЦІАЛЬНІ біохімічні) методи, функціональну діагностику.

Загальноклінічній аналіз періферічної крови проводівся с помощью аналізатора крови експрес індікатора АК-11.

Амілолітічній Потенціал вімірювався за вмістом б-амілазі сечі (Наказ МОЗ СРСР, 1974).

Функція зовнішнього дихання (ФЗД) веріфікувалась с помощью апаратно-комп'ютерного комплексу "Пульмовент-1" (Сенсор-Теком, Київ). Проведень аналіз Наступний спірографічніх та пневмотахографічніх показніків: ОФВ 1 - об'єм форсованого відіху за 1 секунду; ФЖЄЛ - форсована життєва Ємкість легень; МЗОШ 25, 50, 75 - максимальна об'ємна ШВИДКІСТЬ Повітря на Рівні відіху 25, 50, 75% ФЖЕЛ.

Вимірювання насічення гемоглобіну артеріальної крови кисня (SаO 2,%) здійснювалось модулем пульсоксиметра HeartScreen 112D (Угорщина).

Для Вивчення термографічніх Даних застосовувалі термограф "Веселка МТ".

Традиційне СКЛ проводилося согласно рекомендованих стандартів СКЛ (Київ, 2003) для дитячого контингенту.

Рм дітям готувалі з концентрацію радону до 7,5 кБк / дм 3 (20 нКі / л) при температурі води 36-37 0 С, процедури відпускалі через день, трівалістю впліву від 6-8 до 10 хв. Курс 9-10 ванн (Колесник Е.О., Бабов К.Д., 2005).

Комбінацію розчінів ТЗ (1,12 мг / кг) та NАС 114 (мг / на інгаляцію) вводили дітям Щодня в течение 10 днів, вікорістовуючі Небулайзерная інгалятор компресорного типу "PariLL" (Німеччина).

Аналіз віддаленіх результатів СКЛ дітей, Хворов на РБ, проводили за частотою и трівалістю обострения РБ течение первого року после РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Економічна ефективність лікування дітей з РБ визначавши Шляхом розрахунку середньої орієнтовної базової вартості медикаментозного лікування за рік (Мальцев В.І., 2002) на підставі "Протоколу лікування рецидивуючого бронхіту у дітей" (Наказ МОЗ України №18, 2005).

Всі отрімані результати оброблені методами варіаційної статистики з Використання t крітерію Ст'юдента, а такоже непараметрічного крітерію - точного методу Фішера для чотірьохпільної табліці (Гублер Е.В., 1978).

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення

З Використання запропонованої моделі БЛП виконан експериментальна оцінка потенційніх пневмопротекторів. Серед препаратів, вивченню в скрінінговій Серії ДОСЛІДЖЕНЬ, максимально Активність (в плане Запобігання загібелі щурів) виявило NАС и ТЗ. Під вплива зелених сандалів ТЗ з NАС (75/75 мг / кг) пневмопротекторні ефект перевершує такий за роздільного Введення ціх препаратів, свідченням чого є трикратне Збільшення відсотку виживання тварин відносно контрольної групи (Р <0,05), відтермінування їх загібелі, а такоже покращення клінічного перебігу експериментальної БЛП.

Результати експеріментів з Вивчення впліву фізічного та фармакологічніх чінніків за умов запального процесса діхальніх Шляхів демонструють значний інтенсіфікацію Утворення активних форм кисня (АФК) в тварин з Розгорнутим клінікою БЛП (контрольна група), что підтверджується данімі БХЛ АНАЛІЗУ - достовірне зростання показніків І 1 в 3, 3 рази, І до та S у 2,3 и 3,4 рази, відповідно, порівняно з інтактною серією (табл. 1). Під вплива радонових процедур в щурів з респіраторною патологією Вже на 1-й добі експеримент цею процес зменшується в 1,2 рази (Р> 0,05), відносно Даних контрольних тварин. Очевидно, что комбінація фармпрепаратів (дослід 2) ефектівніше за радонові процедури перешкоджає збільшенню кількості АФК в дінаміці, что особливо чітко відслідковується через 1 добу від качана моделювання БЛП. Зазначилися тенденція, як и у випадка з радонотерапією, зберігається в течение Усього експеримент. Включення до терапії щурів з моделлю БЛП ФФК посілює антирадикальні ефект використаних ЗАСОБІВ фармакокорекції (ТЗ з NАС) на 20% на 1 добі та на 15,4% (Р <0,05) на 5 добі експеримент (табл. 1).

Запропоновані методи лікування експериментальної БЛП справляються суттєву дію на стан прооксидантно-антиоксидантної рівновагі. У щурів Із запальний процесом діхальніх Шляхів встановлен різке Збільшення актівності процесів ПОЛ (Вже через 1 добу від качана моделювання патології вміст ТБК-реактантів у сіроватці крови щурів растет в 1,7 рази, в печінці - у 1,4 рази (Р <0, 05), рівень ДК в печінці перебільшує на 38-50% цею Показник в тварин інтактної Серії). Одночасно відбувається зниженя актівності антиоксидантної системи. Так, на 1 добі дослідження Активність СОД и каталази у сіроватці крови щурів з респіраторною патологією достовірно прігнічується в 2 і 3 рази, а в печінці - в 1,5 і 2 рази, відповідно (Р <0,05). Показано, что радонові процедури на 1 добі спостереження зменшуються концентрацію ТБК-реактантів в сіроватці крови щурів з Ураження бронхо-легеневої системи на 23,5%. Напрікінці експеримент рівень досліджуваного сертифіката № нормалізується (Р <0,05). ! Застосування ТЗ з NAC, на кшталт поєднання радоно- и фармакотерапії, спріяє Досить різкому (у 1,7 рази в крови та в 1,4 рази у печінці) відносно контролю зниженя кількості ТБК-продуктів на 1 добі дослідження (Р> 0,05 ). Напрікінці лікування ФФК зменшує вміст ТБК-продуктів та ДК вірогідно нижчих НЕ только порівняно Із контрольних груп, но й при співставленні з Показники тварин, что отримувалася лишь ТЗ и NAC (Р <0,05).

Таблиця 1.

Вплив радонової води, зелених сандалів ТЗ з NАС та їх поєднання на показатели БХЛ у сіроватці крови щурів з БЛП (n = 10-12)

група щурів Статистичний Показник Термін дослідження (доба)
1 5
1 2 3 4
Амплітуда Швидкого спалахи (І 1), Імв. / С
Інтактні M ± m 378,3 ± 14,4

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

1257,0 ± 105,4

<0,05

548,5 ± 46,5

<0,05

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

1073,3 ± 93,0

<0,05

> 0,05

534,7 ± 28,8

<0,05

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

752,8 ± 25,0

<0,05

<0,05

<0,05

500,5 ± 42,3

<0,05

> 0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

750,5 ± 32,0

<0,05

<0,05

<0,05

> 0,05

470,5 ± 37,6

> 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Кінцеве значення інтенсівності світіння (І к), Імв. / С
Інтактні M ± m 61,2 ± 8,9

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

140,7 ± 27,8

<0,05

125,3 ± 12,8

<0,05

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

128,6 ± 9,3

<0,05

> 0,05

105,7 ± 5,1

<0,05

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

103,3 ± 17,9

> 0,05

> 0,05

> 0,05

99,7 ± 6,9

<0,05

> 0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

82,6 ± 13,7

> 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

84,3 ± 8,1

> 0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Світлосума Реакції (S), Імв. / С
Інтактні M ± m 29528,3 ± 967,0

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

100481,4 ± 10934,7

<0,05

45165,3 ± 5364,2

<0,05

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

77328,6 ± 6567,3

<0,05

<0,05

46230,4 ± 4034,1

<0,05

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

57971,1 ± 8550,8

<0,05

<0,05

<0,05

41345,8 ± 3239,3

<0,05

> 0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

56897,4 ± 6234,2

<0,05

<0,05

<0,05

> 0,05

40824,5 ± 4789,3

<0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

Примітки:

1. P 1 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з інтактнімі тварин;

2. P 2 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з контролем;

3. Р 3 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 1;

4. Р 4 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 2.

Вівчені лікувальні Чинник, поряд з прігніченням процесів ПОЛ, стімулюють синтез ферментів антиоксидантної захисту. Бальнеочинників, на кшталт зелених сандалів ТЗ и NAC, зменшує віявлені Порушення, підвіщуючі функціональну здатність СОД и каталази порівняно з контролем в обох біосубстратах, що не досягаючі при цьом показніків, реєструєміх в інтактних тварин (Р <0,05). Втім, при застосуванні радонової води зазначені Зміни були Менш інтенсівнімі и малі лишь тенденційний характер.

Дія радоново-медикаментозного комплексу проявляється, хоча и не суттєвім, підвіщенням відносно групи "дослід 2" актівності обох ферментів у сіроватці крови та печінці експериментальний тварин, Пожалуйста відслідковується як на 1, так и на 5 добі з моменту моделювання патологічного стану, что перешкоджає віснаженню одних з основних компонентів антиоксидантної системи організму.

При вівченні наступної ланки антиоксидантної захисту встановлен, что в условиях відтворення БЛП (контрольна група) вміст глутатіону в сіроватці крови та печінці щурів зніжується (Р <0,05) в 1,5 рази в течение 1 доби спостереження, SH-груп - в 2, 2 та 1,5 рази, відповідно. ! Застосування в щурів з респіраторною патологією радонових процедур на 15% збільшіло вміст глутатіону (Р> 0,05) відносно контролю Вже на 1 добі експеримент. Ситуація Дещо Покращена на 5 добі, проти вихідний рівень досліджуваного сертифіката № так и не удалось відновіті. У тій же година, практично повної нормалізації глутатіонової системи удалось досягті Шляхом Введення тваринам з БЛП зелених сандалів ТЗ и NAC (Р <0,05). Поєднання радонової води з комбінацією фармпрепаратів (здебільшого тенденційно) ще ефектівніше відновлює вміст глутатіону. При цьом позитивна динаміка вмісту SH-груп під Вплив ФФК булу такоже інтенсівнішою, порівняно з фармпрепаратами (Р <0,05).

У експеріменті доведено, что формирование розгорнутої КЛІНІЧНОЇ картини моделюємої форми БЛП спричинює вірогідне зниженя (в 1,4 рази) перекісної стійкості еритроцитарних мембран. Радонотерапія зніжує Відсоток гемолізу червонокрівців на 9,6% та 14,7%, відповідно на 1 та 5 добі спостереження. Використання ТЗ в зелених сандалів з NAC проявляється повну нормалізацією аналізуємого сертифіката № у всі досліджувані Терміни, что підтверджує Збереження фонду компонентів антиоксидантної системи на тлі пропонуємої фармакокорекції. Залучення до лікувальніх чінніків курсового! Застосування мінеральної радонової води спричинює ще більш вираженій протекторний ефект по відношенню до мембранних компонентів Клітини, особливо на 5 добу експеримент (Р <0,05).

Аналізування дінамікіфактору АОС показало, что у сіроватці крови контрольних тварин цею Показник зменшується в 10 разів на 1 добі та в 5 разів на 5 добі дослідження. Радонова бальнеотерапія у 1 добу дослідження практично втрічі збільшує фактор АОС в щурів з респіраторною патологією порівняно Із контрольних груп (Р <0,05), втім цею Показник все таки лишається вірогідно (в 3,6 рази) нижчих за фактор АОС в інтактних тварин. На тлі БЛП у сіроватці крови щурів дослідної групи 2 цею Показник практично сягає уровня інтактної Серії. У тій же година при вікорістанні ФФК фактор АОС в сіроватці крови збільшується на 10% и 45% проти "досліду 2" через 1 і 5 діб, відповідно.

Експериментальні дані засвідчують, что в тварин контрольної групи спостерігається суттєве віснаження енергетичних ресурсов організму, проявити которого є дефіціт АТФ и АДФ (зниженя на 1 добі на 29% и 19% (Р <0,05), відповідно) з паралельних підвіщенням вмісту продукту деградації последнего - АМФ (табл. 2). Напрікінці 5 доби спостереження відмічено ще більш прогресуюче Падіння ціх показніків (Р <0,05). ! Застосування ж радонової води надає можлівість Вже на 1 добі запобігті зниженя уровня АТФ в еритроцитах тварин з БЛП на 10% порівняно з контролем (Р> 0,05), а введення тіотриазоліну в зелених сандалів з NАС - на 25% (Р <0,05 ).

При цьом комплексне! Застосування радонотерапії з вівчаємімі лікарськімі засоби дозволяє статистично значимо попередіті Зменшення уровня АТФ як відносно контрольного сертифіката № (на 30-34%), так и при співставленні з Використання лишь медикаментозних препаратів.

Фармакокорекція комбінацією ТЗ з NАС Суттєво усуває дисбаланс и других компонентів аденілнуклеотідної системи (Р <0,05), це особливо яскраве проявляється за рахунок включення у лікувальний комплекс мінеральної радонової води. Важліво, что радоново-медикаментозний комплекс Здійснює терапевтичний ефект, починаючі з 1 доби І, особливо, на 5 добу, від качана БЛП. На Користь вісловленіх міркувань свідчать дані, отрімані при ідентіфікації Ф н. Встановлен, что на фоні сполучення радоно- й фармакокорекції у тварин з моделлю БЛП на 5 добу відбувається практично п'ятікратне Зменшення уровня аналізуємого сертифіката № порівняно з контролем (Р <0,05). Цей факт можна розцінюваті як Посилення утілізації Ф н в Загальну регуляторну систему, что бере участь у спряженні окислення з фосфорилювання.

Таблиця 2.

Вплив радонової води, зелених сандалів ТЗ и NАС та їх поєднання на рівень аденіловіх нуклеотидів (моль / л) у еритроцитах щурів на тлі БЛП (n = 9-10)

група щурів Статіс-тичний Показник Термін дослідження (доба)
1 5
1 2 3 4
АТФ
Інтактні M ± m 2757,64 ± 35,64

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

1916,25 ± 103,72

<0,001

1543,43 ± 128,59

<0,001

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

2107,49 ± 63,25

<0,05

> 0,05

1835,44 ± 75,12

<0,001

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з

N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

2404,83 ± 112,61

> 0,05

<0,05

<0,05

2005,41 ± 99,53

<0,001

<0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з

N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

2585,5 ± 78,64

> 0,05

<0,05

> 0,05

> 0,05

2500,06 ± 87,85

> 0,05

<0,05

<0,05

> 0,05

АДФ
Інтактні M ± m 2127,19 ± 75,01

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

1745,00 ± 81,70

<0,05

1481,25 ± 74,66

<0,001

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

1856,41 ± 65,23

> 0,05

> 0,05

1587,94 ± 71,44

<0,001

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з

N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

2060,36 ± 99,66

> 0,05

<0,05

1783,50 ± 152,36

> 0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

2102,16 ± 80,14

> 0,05

<0,05

> 0,05

> 0,05

2058,81 ± 91,22

> 0,05

<0,05

<0,05

> 0,05


АМФ

Інтактні M ± m 1126,39 ± 29,08

контроль

(Без лікування)

M ± m

P 1

1468,78 ± 112,76

<0,05

1022,88 ± 0,67

> 0,05

дослід 1

(Радонотерапія)

M ± m

P 1

P 2

1490,52 ± 45,22

<0,05

> 0,05

1176,28 ± 59,76

> 0,05

> 0,05

дослід 2

(Тіотріазолін з

N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

1705,20 ± 70,39

<0,001

> 0,05

<0,05

1413,65 ± 129,38

> 0,05

<0,05

> 0,05

дослід 3

(Радонова вода + тіотріазолін з N-ацетілцістеїном)

M ± m

P 1

P 2

P 3

P 4

1520,62 ± 63,43

> 0,05

<0,05

> 0,05

> 0,05

1500,04 ± 92,27

> 0,05

<0,05

<0,05

> 0,05

Примітки: 1. P 1 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з інтактнімі тварин;

2. P 2 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з контролем;

3. Р 3 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 1;

4. Р 4 - Відмінності статистично вірогідні у порівнянні з дослідом 2.

Радонотерапія в поєднанні з фармакотерапією за Показник енергообміну (ЕП, ЕЗ, ІФ, К пір, ТКД) справляє Досить суттєву протекторними дію по відношенню до енергетичних реакцій, что відбуваються у мітохондріях тварин при експеріментальній БЛП. Іншімі словами, вживаний комплекс лікування перешкоджає дисбалансу в системе "енергосінтез-енергоспоживання" за досліджуєміх умів.

Висока пневмопротекторні Активність запропонованого ФФК Надала Підстави для проведення его КЛІНІЧНОЇ апробації на санаторному етапі відновного лікування дітей з РБ.

Респіраторна симптоматика, відзначена у хворого на РБ в періоді ремісії, представлена ​​ускладнене носове дихання (5,7%), кашлем (13,8%), а такоже патологічнімі фізікальнімі данімі у легень - жорсткий дихання (22,8%), сухими ( 6,5%) та волога (1,6%) хрипами. У 70,3% дітей відміченій комплекс ознаквегетатівної дисфункції (блідість кожи, Темні періорбітальні кола, підвіщені пітлівість та втомлюваність, дратівлівість).

Відхилення з боку Загальне АНАЛІЗУ періферійної крови зареєстровані у 45,5% пацієнтів з РБ и представлені Деяк лейкоцитозом, Який відповідає верхньому граничних значень норми.

Обстеження ФЗД дітей виявило помірне (Р <0,05) зниженя резервів дихання (ОФВ1 до 69,7%, ФЖЕЛ до 65,6% належної величини). Показники петлі "потік-об'єм засвідчують формирование порушеннях прохідності бронхіального дерева, особливо на Рівні крупних діхальніх Шляхів та бронхів СЕРЕДНЯ калібру (МЗОШ 25 ставити 57,2%, МОШ 50 - 77,4% від належної величини (НВ), відповідно) .

Підвіщена ферментативна Активність б-амілазі сечі реєструвалась в 30,9% дітей з РБ.

Насічення гемоглобіну артеріальної крови кисня знаходится у межах норми.

У 39,8% пацієнтів спостерігалось Порушення термографічної характеристики зон, відображуючіх стан бронхо-легеневої системи, среди якіх Підвищення температури обопільно у надключичних та передньошійніх лімфовузлах та у органах грудної кліткі (ОГК) зафіксовано у 13,8% дітей; ізольована гіпертермія ділянки лімфовузлів - у 17,1% Обстеження, в ОГК - лишь в 1 (0,01%) дитини. Градієнт температур віщезазначеніх лімфовузлів у дітей з РБ перебільшував в Середньому на 23% цею ж Показник в органах грудної кліткі (ОГК), при цьом найбільша гіпертермія реєструвалась у надключічній ділянці.

За результатами порівняльної характеристики проведеного лікування у всех 4 групах дітей з РБ відмічене, вираженість в різній мірі, Зменшення КЛІНІЧНОЇ симптоматики РБ. Ознака вегетатівної дисфункції, зумовлені РБ, найбільш Суттєво (у 96% Обстеження) усувалі ФФК та ​​інгаляції ТЗ з NАС, Рв и Традиційне СКЛ приводили до Зменшення Даних проявів, відповідно у 66% и 54% пацієнтів. После курсового! Застосування ФФК динаміка більшості сімптомів, засвідчуючіх покращення стану легень, булу більш вираженість и значимо (Р <0,05) відрізнялась від такой у Хворов 1 і 2 груп.

При оцінці динаміки показніків еритроцитарного ланцюга гемопоезу відмічено Збільшення вмісту гемоглобіну крови, Пожалуйста Було достовірно віщим у 2 групі дітей (на 37,1% більше порівняно з 1 група). После! Застосування всех Вивчення ЛК у дітей, Хворов на РБ, відмічається зниженя Загальної кількості лейкоцітів крови.

Амілолітічна Активність сечі найбільш відчутно (в Середньому на 41,3% при співставленні з Показники контрольної групи) зменшується у дітей з РБ, якіх проліковано з долученості до традіційної терапії курсу Рв, на второй позіції за ЦІМ Показники знаходится пацієнті 4 групи (протеолітічній Потенціал зніжується на 31,7% відносно Даних дітей 1 групи). Опісані Зміни, за нашим припущені, могут буті наслідком Збільшення синтезу інгібіторів протеаз під Вплив радону (BeckerK., 2003; HattoriS., 2005).

Під вплива ФФК вірогідно (Р <0,05) збільшівся Інтегральний Показник бронхіальної прохідності ОФВ 1 (у Середньому на 59,1% порівняно з Показники контрольної групи), МЗОШ 25 - на 39,6% (Р <0,05). Зазначені Зміни засвідчують покращення бронхіальної прохідності, в основном на Рівні крупних діхальніх Шляхів (рис. 1) та частково - у бронхах СЕРЕДНЯ калібру (зростання МЗОШ 50 на 29,26%) відносно Даних пацієнтів, что отримувалася Традиційне СКЛ. Це супроводжували статистично значущих зростанням ФЖЄЛ (на 47,56%).

Покращення прохідності бронхів, спрічінене ФФК, ймовірно, пояснюється знікненням запального набряку слізової бронхів під Вплив лікувальніх чінніків, что входять до его складу.

При інтерпретації термограм у дітей з РБ, пролікованіх ФФК, встановлен зниженя градієнту температур у зоне надключичних та передньошійніх лімфовузлів в Середньому в 1,8 рази (Р <0,05) порівняно з аналогічнім Показники пацієнтів 1 (контрольної) групи, втім, повернути температуру Даних ділянок до мезотермічної відмітки НЕ вдалось у 5,9% обстеження. У ОГК пацієнтів 4 групи, спостерігалось повне Відновлення терморельєфу (рис. 2).

Оскількі максимальний ефект бальнеолікування, розвівається через 1,5-3 місяці после его Завершення (Соколова М.Ю, 2007), ми проаналізувалі віддалені результати лікування через рік после проведеної терапії. Так, в дітей з РБ через рік после терапії ФФК частота рецідівів порівняно з контрольним Показники достовірно знизу в 2,1 рази, длительность ПЕРІОДУ обострения скороти на 45,9% в течение Всього ПЕРІОДУ катамнестічного спостереження (див. Рис. 3).

Проведень економічний аналіз продемонстрував Преимущества лікувально-реабілітаційної програми з включенням ФФК (Рм та інгаляції ТЗ й NАС) - Показник базової вартості медикаментозного лікування в течение первого року после РЕАБІЛІТАЦІЇ значимо знізівся в 3,9 рази (Р <0,05) при порівнянні з групою контролю .

Підводячі Підсумки наведення клінічного фрагменту дослідження, можна аргументовано засвідчіті суттєві Преимущества ФФК передРв або інгаляціямі ТЗ з NАС относительно клінічніх, термографічніх та функціональніх параметрів, покращення перебігу РБ та економічної ефектівності СКЛ.

Отже, в результате проведених ДОСЛІДЖЕНЬ розроблено модель запального процесса респіраторного тракту, за умов якої определена комбінація лікарськіх ЗАСОБІВ (ТЗ й NАС) з максимальною фармакотерапевтичних ефектівністю. Втім, найбільш Суттєво (при співставленні з монотерапією радоновою мінеральною водою або комбінацією ТЗ й NАС) розладі окіслювального та енергетичного гомеостазу у щурів з моделюємою формою БЛП усував комплекс у складі радоно- и фармакотерапії. Експериментально доведені Преимущества Вказаним ФФК перед Рв або ж інгаляціямі ТЗ з NАС на тлі патологічного процесса діхальніх Шляхів коректно узгоджується з данімі его КЛІНІЧНОЇ апробації на етапі СКЛ у дітей, Хворов на РБ, что дозволило віділіті Цю фармакофізіотерапевтічну композіцію як найбільш ефективного и Економічно вигідну среди решті Вивчення лікувально-реабілітаційніх комплексів.

Висока пневмопротекторні Активність запропонованого ФФК зумовлена, на нашу мнение, мультикомпонентних Вплив его складніків на одні з ключовими ланок багатогранного патогенезу БЛП.При цьом точки докладу Дії фізіотерапевтічного та фармакологічніх чінніків лежати у різніх площинах, что и зумовлює, ймовірно, потенціювання їх впліву. Варто взяти до уваги и, что радонотерапія спричинює НЕ только поступову сумацію ефектів від процедури до процедури, но и формує захисний структурно-метаболічний слід, забезпечуючі Збереження лікувального ефект в трівалому періоді післядії (Зубкова С.М., 2006).

Таким чином, отрімані дані дозволили експериментально обґрунтувати та клінічно підтвердіті Підвищення ефектівності СКЛ дітей, Хворов на РБ, за рахунок радонотерапії в комплексі з інгаляціямі комбінацією ТЗ и NАС.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе уявлення нове вірішенняпроблемі пульмонологічної РЕАБІЛІТАЦІЇ, пов'язаної з підвіщенням ефектівності СКЛ дітей, Хворов на РБ, Шляхом клініко-патогенетичного обґрунтування розробки та апробації застосуванняпріродного фізічного Чинник - радонової мінеральної води в поєднанні з АЕРОЗОЛЬНА введенням зелених сандалів ТЗ й NАС. На підставі комплексних клінічніх та функціональніх ДОСЛІДЖЕНЬ даного контингенту Хворов показано, что відновлювальне лікування з включенням ФФК дозволяє досягті сприятливого перебігу захворювання и покращіті якість життя дітей.

1. предложено модель БЛП максимально набліжено відтворює клінічну сітуацію запального процесса діхальніх Шляхів, что супроводжується Формування в щурів дисбалансу системи "оксиданти-антиоксиданти", Який проявляється у надмірному посіленні Утворення АФК та ​​зменшенні (Р ≤ 0,05) в Середньому в 2 рази ефектівності антиоксидантної захисту у всі вівчаємі Терміни спостереження. За цієї моделі спостерігається кож суттєве (Р ≤ 0,05) віснаження енергетичних ресурсов організму тварин, свідченням чого є дефіціт АТФ и АДФ з паралельних підвіщенням вмісту продукту деградації последнего - АМФ.

2. Серед лікарськіх ЗАСОБІВ різніх фармакологічніх груп, Вивчення у скрінінговій Серії ДОСЛІДЖЕНЬ, максимально Активність (в плане Запобігання загібелі щурів з запальним Ураження діхальніх Шляхів) виявило NАС и ТЗ. Комбіноване ж! Застосування ТЗ з NАС (по 75 мг / кг в очеревіну) перевершує пневмопротекторні ефект роздільного Введення ціх препаратів, что реалізується, з одного боку, в трикратне (порівняно з контрольною групою) стабільному збільшенні показніків виживання та відтермінуванні загібелі тварин (Р≤0 , 05), з Іншого, - в суттєвому поліпшенні КЛІНІЧНОЇ картини моделюємої форми патології бронхо-легеневої системи.

3. На тлі експериментального запального процесса діхальніх Шляхів пропонуємій ФФК справляє більш вираженості (порівняно Із монотерапією радоновою водою або комбінацією фармпрепаратів) антирадикальні ефект, істотно (Р ≤ 0,05) попереджає Утворення и Накопичення продуктів різніх етапів деградації фосфоліпідів (ДК, ТБК-реактантів ) у сіроватці крови та печінці тварин, а такоже значний підвіщує антиоксидантний Потенціал організму, что реалізується НЕ только у профілактіці віснаження, но й у актівації Функціонування головного компонентів антіоксіда нтної системи. Лікувальна корекція моделюємої форми БЛП с помощью дослідженого ФФК ефектівніше за радонові процедури и комбіновану фармакотерапію регулює енергометаболічні процеси за рахунок вірогідного Збільшення уровня високоенергетичних фосфатних зв'язків и актівації процесів мітохондріального дихання.

4. Період ремісії РБ у дітей характерізується збереженням певної актівності запального процесса, что, поряд з Ознака вегетатівної дисфункції (у 70,3% Обстеження), помірнім лейкоцитозом (45,5% пацієнтів) та зниженя бронхіальною прохідністю, особливо на Рівні крупних діхальніх Шляхів (Показник МЗОШ 25 Зменшення на 36,75% (Р <0,05) від належної величини), проявляється Дещо збільшеною амілолітічною актівністю сечі (30,9% дітей), а такоже гіпертермією (в 39,8% дітей) зони регіонарніх лімфовузлів (особливо вираженість у надключічній ділянці) та проекції коренів лезі ь. Віявлені Порушення не в повну обсязі корегуються традіційнім СКЛ, что зумовлює необходимость розробки Нових комплексів медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ.

5. Відновне лікування дітей, Хворов на РБ, з включенням пропонуємого ФФК найбільш очевидно (порівняно з окремим ЗАСТОСУВАННЯ Рм або ж аерозольованої зелених сандалів ТЗ й NАС) приводити до Зменшення клінічніх проявів захворювання, нормалізації показніків загальноклінічного АНАЛІЗУ крови, зниженя в Середньому на 41,3 % ферментатівної актівності б-амілазі сечі (Р ≤ 0,05), приросту параметрів ФЗД, что характеризують прохідність бронхів великого и сЕРЕДНЯ калібру (відповідно, МЗОШ 25 збільшілась на 39,6%, МОШ 50 - на 29,3%) відносно Даних контрольної групи та у сунення патологічніх змін термофункціональної характеристики зон, відображуючіх стан бронхо-легенево апарату - Градієнт температур в ділянці надключичних та передньошійніх лімфовузлів знізівся в 1,8 рази порівняно з контролем, в ОГК зареєстровано повне Відновлення нормального терморельєфу.

6. Використання зазначеним ФФК на етапі СКЛ спріяє суттєвому покращення перебігу РБ у дітей, что підтверджено Зменшення кількості рецідівів в Середньому у 2,1 рази (Р ≤ 0,05) та СКОРОЧЕННЯ їхньої трівалості в 1,8 рази (Р ≤ 0,05 ) порівняно з Показники пацієнтів, что отримувалася Традиційне СКЛ. Вивчення способ лікувальної корекції с помощью ФФК (поєднання Рм та інгаляцій ТЗ з NАС) МАВ найбільшу економічну ефективність - базова ВАРТІСТЬ медикаментозного лікування в течение первого післяреабілітаційного року знизу в Середньому в 3,9 рази порівняно з аналогічнім Показники пацієнтів контрольної групи.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. З метою підвищення ефектівності СКЛ та Досягнення в подалі покращення перебігу РБ в дітей рекомендується долучаті до традіційніх лікувально-реабілітаційніх комплексів Рм, інгаляції зелених сандалів ТЗ з NАС, а такоже їх поєднання.

2. Радонові мінеральні ванни у дітей слід застосовуваті з розрахунку концентрації радону до 7,5 кБк / дм 3 (20 нКі / л) при температурі води 36-37 0 С. відпуск процедур через день, длительность впліву від 6-8 до 10 хв . Курс складається з 9-10 ванн.

3. Інгаляторне Введення зелених сандалів ТЗ з NАС рекомендується Здійснювати за Наступний методикою.

Комбінацію розчінів ТЗ та NАС (Флуімуціл) що вводять дітям у виде аерозолю одноразово, Щодня в течение 10 днів, вікорістовуючі Небулайзерная інгалятор компресорного типу. Препарати застосовують в Наступний дозового режімі: ТЗ - 1,2 мг / кг у виде ін'єкційного розчин 1% або 2,5%; NАС - 114 мг / на інгаляцію (розчин в ампулах 10%).

4. Комплексний лікувальний Вплив Рм та інгаляцій здійснюють у такій - послідовності: радонотерапія, Згідно (через 30-60 хв.) АЕРОЗОЛЬНА Введення зелених сандалів фармпрепаратів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

Статті у фахових наукових виданнях

1. Галаченко А.А., Бадіна А.В. Скринінг потенційних засобів фармакотерапії бронхолегеневої патології // Укр. мед. альманах. - 2005. - №5. - С. 31-33. (Дисертант відтворена модель, проведене спостереження за тварин, аналіз одержаних результатів, статистична обробка, сформульовані Висновки).

2. Галаченко А.А. Сучасні уявлення про патогенез хронічних неспецифічних захворювань легенів // Український. бальнеол. журнал. - 2005. - №3-4. - С. 24-32.

3. Галаченко О.О., Савченкова Л.В. Динаміка енергетичного гомеостазу при бронхолегеневій патології на тлі! Застосування ацетілцістеїну в зелених сандалів з тіотріазоліном // Ліки. - 2006. - №1-2. - С. 84-88. (Дисертант Здійснено експериментальний фрагмент, статистична обробка результатів дослідження та їх трактування).

4. Галаченко О.О. Дослідження впліву поєднання мінеральної радонової води та Комбінованої фармакотерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу тварин з бронхо-легенево патологією // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2006. - №4. - С. 35-37.

5. Фісенко Л.І., Галаченко О.О. Ефективність лікувально-реабілітаційного комплексу на основе радонотерапії та Комбінованої фармакокорекції у дітей з рецидивуючого бронхітом // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2007. - №4. - С. 12-13. (Дисертант проведена курація хворого, статистична обробка, аналіз отриманий Даних, написана стаття).

6. Бабов К.Д., Галаченко О.О. Вплив радонотерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу тварин з бронхо-легенево патологією // Світ медицини и биологии. - 2007. - №4. - С. 6-8. (Дисертант здійсненій експериментальний фрагмент, нада інтерпретація и статистична обробка одержаних результатів).

Патенти на Винахід

1. Пат. 12708, Україна, МПК G09B23 \ 28, G01D15 \ 16. Способ моделювання бронхолегеневої патології. О.В. Бадінов, О.О. Галаченко. - Заявл. 12.09.05; Опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. - 3 с. (Дисертант предложено ідея, відтворена модель, проведене спостереження за тварин, аналіз одержаних результатів, написання та подача заявки на Винахід).

2. Пат. 14418, Україна, МПК А61К 31/00. Способ Комбінованої терапії бронхолегеневої патології. О.О. Галаченко, О.В. Бадінов. - Заявл. 21.11.05; Опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. - 3 с. (Дисертант предложено ідея, відтворена модель, проведене спостереження за тварин, аналіз одержаних результатів, написання та подача заявки на Винахід).

Тези доповідей та статті у наукових збірніках

1. Галаченко О.О. Теоретичне обґрунтування комплексного! Застосування радонових ванн та зелених сандалів тіотриазоліну з ацетілцістеїном при бронхо-легеневій патології / Мат. VІ Респ. конгр. курортологів і фізіотерапевтів "Актуальні питання організації курортної справи, курорртной політики і фізіотерапії автономної республіки Крим" (Євпаторія, 2006) // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2006. - №2. - С. 115-116.

2. Галаченко О.О. Комбінація тіотриазоліну з ацетілцістеїном - як засіб Вибори у фармакотерапії бронхолегеневої патології // XI конгрес Світової Федерации українських лікарськіх товариств. Полтава-Київ-Чикаго, 28-30 серпня 2006 р. - Полтава, 2006. - С. 579.

3. Галаченко О.О. Нові аспекти саногенетічної Дії радонової мінеральної води за умов бронхо-легеневої патології / Медична реабілітація - сучасна система Відновлення здоров'я: ІІІ Нац. Конгрес фізіотерапевтів и курортологів. Ялта, 3-6 жовтня 2006 р. - Ялта, 2006. - С. 126-127.

4. Бадінов О.В., Галаченко О.О. Новий способ моделювання патології бронхо-легеневої системи // Фармакологія 2006 - крок у майбутнє: Ш Нац. з'їзд фармакологів України, 17-20 жовтня 2006 р. - Одеса, 2006. - С. 10-11. (Дисертант розроблено и відтворена модель, проведене спостереження за тварин, аналіз одержаних результатів, їх статистична обробка).

5. Галаченко О.О. Вплив радонової води в комплексі Із фармакотерапією на стан ферментатівної ланки антиоксидантної профілю за умов експериментальної бронхо-легеневої патології // Укр. мед. альманах. - 2006. - Т. 9, №4 (додаток). - С. 203.

6. Галаченко А.А. Біохемілюмінісцентний аналіз впливу радонової води на тлі комбінованого застосування тіотриазоліну з ацетилцистеином на перебіг бронхо-легеневої патології // Вода і клімат для здоров'я в сучасному суспільстві. Міжн. наук. конгр. ФЕМТЕК. Андорра, 8-12 листопада 2006 року - Андорра, 2006. - С. 47-48.

7. Галаченко О.О. Оптимізація РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей Із захворюваннямі бронхо-легенево апарату з Використання радонотерапії в комплексі з комбінованою фармакотерапією / Мат. VІІ Респ. конгр. курортологів і фізіотерапевтів "Актуальні питання організації курортної справи, курорртной політики і фізіотерапії автономної республіки Крим" (Євпаторія, 2007) // Вісник фізіотерапії та курортології. - 2007. - №2. - С. 99.

8. Галаченко О.О. Фармакофізіотерапевтічна концепція медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ пульмонологічніх Хворов // Сучасні методичні підході до АНАЛІЗУ стану здоров'я. Всеукр. наук-практ. конф. Луганськ, 14-16 травня, 2007 р. - Луганськ, 2007. - С. 5.

9.Галаченко О.О. Використання термографії в діагностіці захворювань ОРГАНІВ дихання у дітей // Якість в курортології. Всеукр. наук-практ. конф. Євпаторія, 23-26 травня, 2007 р. - Євпаторія, 2007. - С. 19-20.

10. Фісенко Л.І., Галаченко О.О. Вплив радонової води в зелених сандалів з тіотріазоліном и N-ацетілцістеїном на показатели енергообміну тварин з бронхо-легенево патологією // Актуальні питання ДІЯЛЬНОСТІ санаторно-курортних закладів в СУЧАСНИХ условиях: Наук.-практ. конф. Євпаторія, 24-25 вересня 2007 р. -Євпаторія, 2007. - С. 124. (дисертант Здійснено експериментальний фрагмент, статистична обробка одержаних результатів, сформульовані Висновки).

11. Галаченко О.О., Кравець Д.С. Розробка оптимального режиму Дозування зелених сандалів тіотриазоліну и N-ацетілцістеїну з математичного аналізом їх пневмопротекторної Дії // Сучасні проблеми курортно-рекреаційної ДІЯЛЬНОСТІ та технологій відновлювального лікування в условиях глобалізації: VII Міжнар. наук.-практ. конф. Місхор, 26-28 вересня, 2007 р. - Місхор, 2007. - С. 57-58. (Дисертант здійсненій експериментальний фрагмент, сформульовані Висновки).

12. Галаченко О.О. Місце радонолікування у медічній РЕАБІЛІТАЦІЇ захворювань респіраторного тракту // Роль та перспективи розвитку лікувальніх факторів в оздоровленні та РЕАБІЛІТАЦІЇ на курорті державного значення Бердянськ: Зб. наук. праць. - Бердянськ, 2007. - С. 83-85.

13. FisenkoL.I., Halachenko А.А. Thecomparativecharacteristiceffectsofsanatoriumtreatmentinchildrenwithrecurrentbronchitis: 60 сесія Ген. Асамблеї. ФЕМТЕК. Італія, 6-13 жовтня 2007 - Італія, 2007. - С. 164. (дисертант проведена курація хворого, аналіз роботи, напісані тези).

Анотація

Галаченко О.О. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт, з ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну и N-ацетілцістеїну (клініко-експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.33 - медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія. - Український науково-дослідний інститут медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України, Одеса, 2008.

У дисертації представлене клініко-патогенетичне обґрунтування та нове вирішенню актуальної Наукової задачі, спрямованої на Підвищення ефектівності відновлювального лікування дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт, с помощью фізіофармакотерапевтічного комплексу (ФФК). Експериментально доведено, что комплекс з радонової мінеральної води та тіотриазоліну (ТЗ) з N-ацетілцістеїном (NАС) має вираженість здатність нормалізуваті прооксидантно-антиоксидантний баланс І, як наслідок, підвіщуваті антиоксидантний Потенціал організму за умов моделюємого запального процесса діхальніх Шляхів. Зазначеним комплекс справляє суттєву пневмопротекторні дію по відношенню до енергетичних реакцій, что відбуваються у мітохондріях тварин.

На підставі комплексного клінічного, лабораторного та інструментального обстеження123 дітей, Хворов на рецидивуючий бронхіт, а такоже у віддаленій срок после санаторного етапу РЕАБІЛІТАЦІЇ показано ефективність Нових лікувальніх комплексів Із ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн, інгаляцій ТЗ и NАС та їх комплексного использование. Встановлен, что санаторно-курортне лікування з долученості пропонуємого ФФКдозволіло досягті найбільш значного Зменшення клініко-функціональніх та термографічніх ознака рецидивуючого бронхіту, трівалого (в течение року) сприятливого перебігу захворювання, більш економного витрачання копійчаних ресурсов та покращення якості життя пацієнтів.

Ключові слова: радонотерапія, тіотріазолін, N-ацетілцістеїн, фізіофармакотерапевтічній комплекс, діти, рецидивуючий бронхіт, відновлювальне лікування.

АНОТАЦІЯ

Галаченко А.А. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з використанням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. - Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, Одеса, 2008.

У діcсертаціі представлено клініко-патогенетичне обгрунтування і нове вирішення актуальної наукової задачі, спрямованої на підвищення ефективності відновного лікування дітей хворих на рецидивуючий бронхіт (РБ) за допомогою фізіофармакотерапевтіческого комплексу (ФФК).

Експериментально доведено, що ФФК з радонової мінеральної води та тіотриазоліну (ТЗ) з N-ацетилцистеином (NАС) має виражену антирадикальну активність, реалізовану завдяки пригніченню процесів генерації та накопичення вільних радикалів, здатність нормалізувати прооксидантно-антиоксидантний баланс і, як наслідок, підвищувати антиоксидантний потенціал організму в умовах бронхо-легеневої патології (БЛП).

Сприятливий вплив поєднання радонової води з препаратами на тлі моделюється форми патології дихальних шляхів обумовлена ​​раціональним включення даного ФФК в енергетичний метаболізм, а також своєчасної активізацією швидких і ефективних шляхів ресинтезу АТФ. При цьому відбувається відновлення ступеня заповнення АТФ-АДФ-АМФ високоенергетичними фосфатними зв'язками.

На підставі аналізу динаміки показателейкомплексного клінічного, лабораторного та інструментального обстеження 123 дітей, хворих на РБ, а також віддалених результатів лікування після санаторного етапу реабілітації показана ефективність нових лікувальних комплексів з використанням радонових ванн, інгаляцій ТЗ і NАС, а також їх поєднання.

В результаті проведеного лікування у всіх групах дітей з РБотмечен, виражений в різному ступені, регрес клінічних проявів. Ознаки вегетативної дисфункції, пов'язаної з РБ, найістотніше усували інгаляції ТЗ і NАС. Після курсового використання ФФК динаміка респіраторних симптомів була більш вираженою (Р <0,05), ніж у пацієнтів, які отримували інші лікувальні комплекси.

Як додатковий критерій, що характеризує ступінь метаболічних порушень при РБ досліджували рівень ферментативної активності б-амілази сечі. Амілолітична активність сечі в більшій мірі (в середньому на 41,3% при порівнянні з показником контрольної групи) зменшується під впливом радонових ванн, на другій позиції знаходилися пацієнти, які отримували комбінацію ТЗ з NАС.

Під впливом ФФК в складі радону і інгаляцій відбувається увеліченіеОФВ 1 (на 59,11%% щодо контрольного показника), підвищення МЗОШ 25 - на 39,6%, МОШ 50 - на 29,26%, ФЖЄЛ - на 47,56% ( Р <0,05). Зазначені зміни свідчать про поліпшення бронхіальної прохідності, переважно на рівні великих дихальних шляхів, що супроводжувалося зменшенням констрикції бронхів середнього калібру.

При інтерпретації термограмм у дітей з РБ, пролікованих ФФК, встановлено зниження градієнта температур в зоні надключичних і передньошийних лімфовузлів в середньому в 2 рази (Р <0,05) в порівнянні з пацієнтами контрольної групи. В органах грудної клітини спостерігалося повне відновлення терморельефа (Р <0,05).

У хворих РБ, які отримували ФФК, частота рецидивів протягом року послереабілітаціідостоверно зменшилась в 2 рази, тривалість періоду загострення скоротилася на 55,1% при порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи.

Економічний аналіз продемонстрував переваги лікувально-реабілітаційної програми з включенням пропонованого ФФК - показник базової вартості медикаментозного лікування протягом періоду спостереження істотно знизився в 3,9 рази (Р <0,05) при порівнянні з групою контролю.

Встановлено, що відновне лікування дітей з включенням ФФК дозволило досягти найбільш значного зменшення клінічних, термографических і функціональних проявів РБ, тривалого (протягом року) сприятливого теченіязаболеванія, більш економного використання грошових ресурсів і поліпшення якості життя пацієнтів.

Ключові слова: радонотерапія, тіотриазолін, N-ацетилцистеїн, фізіофармакотерапевтіческій комплекс, діти, рецидивуючий бронхіт, відновне лікування.

SUMMARY

Halachenko А.А. Efficiency of the sanatorium treatment of the children by a recurrent bronchitis with use baths of radon and inhalations Thiotriazolin and N- acetylcystein (сlinical-experimental research). - Manuscript.

The thesis for the competition of a candidate's degree in medicine. - Speciality 14.01.33 - medical rehabilitation, physiotherapy and resortology. - Ukrainian Research Institute for Medical Rehabilitation and Balneology of Ministry of Public Health of Ukraine, Odessa, 2008.

In the thesis under consideration they have presented experimental-pathogenic grounding and new decision urgent scientific of a task directed on increase to efficiency of rehabilitative treatment of the children by a recurrent bronchitis (RB) with the help of a physiopharmacotherapy combination. Experimentally is proved, that the complex from radon mineral water and Thiotriazolin (TZ) with N-acetylcystein (NАС) has expressed ability to normalize prooxidant-antioxidant balance and, as a consequence to raise antioxidant potential of organismin conditions іinflammationof respiratory tract. The specified complex renders essential pneumoprotective action in relation to power reactions occurring in mitochondrions of animals.

On the basis of complex clinical, laboratory and tool research 123 children of the patients withRB, and also in the remote term after sanatorium stage rehabilitation the efficiency of new medical complexes with use baths of radon, inhalations ТZ with NАС, and also their combination is shown. Is established, that the medical correction with inclusion of a complex baths of radon with ТZ and NАС has allowed to achieve the most significant recourse clinical-functional attributes of RB, long (within one year) favorable сurrents of disease, more economical use of resources and improvement, as a whole, quality of life of patients.

Key words: radonotherapy, thiotriazolin, N-acetylcystein, physiopharmacotherapy complex, children, recurrent bronchitis, rehabilitative treatment.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

NAC - N-ацетілцістеїн

АОС - антиоксидантний стан

АФК - активні форми кисня

БЛП - бронхо-легенево патологія

БХЛ - біохемілюмінісценція

ДК - дієнові кон'югаті

ЕЗ - енергетичний заряд

ЕП - енергетичний Потенціал

ІФ - індекс фосфорилювання

До пір - коефіцієнт порівняння

ЛК - лікувальний комплекс

МЗОШ 25-50-75 - максимальна об'ємна ШВИДКІСТЬ Повітря на Рівні відіху 25-50-75% ФЖЕЛ

НВ - належно величина

ОГК - органи грудної кліткі

ОФВ 1 - об'єм форсованого відіху за 1 секунду

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів

РБ - рецидивуючий бронхіт

Рм - радонові ванни

СКЛ - санаторно-курортне лікування

СОД - супероксиддисмутаза

ТБК - тіобарбітурова кислота

ТЗ - тіотріазолін

ТКД - термодінамічній контроль дихання

ФЧ - Фізичні Чинник

ФЗД - функція зовнішнього дихання

ФФК - фізіофармакотерапевтічній комплекс

ФЖЄЛ - форсована життєва Ємкість легень


 • Ефективність Санаторно-курортне лікування ДІТЕЙ, Хворов НА рецидивуючий бронхіт, З ЗАСТОСУВАННЯ радонових ванн ТА ІНГАЛЯЦІЙ тіотриазоліну І
 • -АЦЕТІЛЦІСТЕЇНУ
 • Науковий керівник
 • Насібуллін Борис Абдуллаєвіч
 • Гончарук Сергій Федорович
 • Г.О. Дмитрієва
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и задачі дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура и ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Тези доповідей та статті у наукових збірніках
 • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

 • Скачати 72.08 Kb.