Ефективність інтервального гіпоксічного Тренування в комплексному лікуванні віразкової хвороби у післярадікаційному періоді: Вплив на аеробні метаболізм та варіабельність Серцевий ритму


    Головна сторінка

Скачати 64.62 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір64.62 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Данила Галицького

СЕМЕН ХРИСТИНА Олегівна

УДК: 616.342-002.44-089.168.1-085.835.13-02: (612.015.11 + 616.12-008.3)

Ефективність інтервального ГІПОКСІЧНОГО Тренування В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВІРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ У ПІСЛЯЕРАДІКАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ: Вплив НА аеробні метаболізм ТА варіабельність Серцевий ритм

14.01.02 - внутрішні хвороби

автореферат

д ісертаці ї на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Львів - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у Львівському національному медичному універсітетіімені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Абрагамович Орест Остапович,

Львівськійнаціональній медічнійуніверсітет

іменіДаніла Галицького МОЗ України,

завідувач кафедри шпітальної терапії

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Заремба Євгенія Хомівна,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

професор кафедри сімейної медицини

доктор медичний наук, професор

Анохіна Галина Анатоліївна,

Національна медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,

професор кафедри гастроентерології,

дієтології и ендоскопії, м. Київ

Захист состоится 11.06.2008 р., Про 10 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дісертацією можна ознайомітіся у Бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6.

Автореферат розісланій 08.05.2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г. В. Світлик


Зага Л ьна ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність темі.Віразкова хвороба (ВХ) в Україні залішається одним Із Поширення захворювань ОРГАНІВ травлення (Ю.О. Філіппов та ін., 2006; О.О. Абрагамович та ін., 2007). За 1998-2003 роки захворюваність на ВХ Зросла на 12,0% (Ю.О. Філіппов та ін., 2003), а за 2004-2006 роки у Деяк лікувальніх установах визначили ще суттєвіше зростання цього сертифіката № (Н.Г. Гравіровська та ін., 2008). Тому Підвищення ефектівності лікування та ПРОФІЛАКТИКИ ВХ є НЕ лишь медичною, но й соціально-економічно проблемою.Більше.

Відкриття H. pylori (Нр) у 1983 году зумов Нові підході до діагностики та лікування ВХ (В.Г. Передерій та ін., 2002; Р. Malfertheineretal., 2007). Согласно з сучасним визначенням, ВХ - це «хронічне рецидивуючий захворювання ... в результате розладів місцевіх та загально механізмів нервової и гуморальної регуляції основних функцій гастродуоденальної системи та Порушення цитопротективного властівостей слізової оболонки» (Н.В. Харченко, О.Я. Бабак, 2007) . Ерадікація Hp, яка сегодня є стандартом у лікуванні ВХ, що не Повністю корігує псіховегетатівні розладі (Я.С. Циммерман, 2000), а морфофункціональні Зміни у слізовій оболонці (СО) могут утрімуватісь после успішного лікування інфекції (EA Rauwsetal., 1988; KB Hahmetal ., 1998; PC Kontureketal., 2004).

У патогенезі ВХ важліве місце Належить Окісна стрес, что проявляється загально зниженя інтенсівності окисно-відновних реакцій, Накопичення продуктів вільнорадікальної деструкції макромолекул на фоні зніженої актівності антиоксидантної захисту (АОЗ), спричинюючи клітінну та тканини гіпоксію (М.Ф. Тимочко, 1992). Доведено, что зниженя тканини / клітінного ро2 передує Утворення віразкового дефекту в дванадятіпалій кішці (ДПК) (Т. Khomenkoetal., 2004). У літературі обговорюється значення взаємовідносін между Мікро- та макроорганізмом у вінікненні проявів хелікобактерного континууму. Так, у работе (GM Matthewsetal., 2005) вісловлена ​​думка, что степень пошкодження СО, зумовленій інфікуванням Hр, покладах від здатності клітін обмежуваті (контролюваті) потік активних форм кисня. Виникнення ВХ супроводжується зниженя адаптаційного потенціалу та функціонально-метаболічного резерву організму, Які оцінюються як за Показник аеробного обміну, так и варіабельності серцево ритму (ВСР). Традіційно ВСР застосовують для ОЦІНКИ актівності регуляційніх (нейрогуморальної та Автономної) систем організму (Р.М. Баєвський та ін., 1984; Н.І. Яблучанський і ін., 1997; О.В. Коркушко та ін., 2002; В. М. Михайлов, 2002). Останнім часом все более уваги надається дослідженню взаємозв'язків между біохімічнімі Показники и ВСР, что дозволяє оцініті функціонально-метаболічний Потенціал організму (О.П. Єлісєєва та ін., 2005; В.В. Попов та ін., 2006; А.В . Соболєв, 2006; Н.А. Malaveetal., 2003; Y. Takeiеtal., 2007).

Оскількі прояви Hр-індукованого окисного стрес могут зберігатісь после ерадікації (B. Pignatellietal., 2001), в перебігу ВХ доцільно віділіті післяерадікаційній период (В.І. Вдовиченко та ін., 2001). У цьом періоді необхіднім є призначення ЗАСОБІВ, Які здатні одночасно корігуваті Порушення аеробного обміну та Забезпечувати модуляцію вегетативного гомеостазу. Особливо перспективним у цьом аспекті є інтервальне гіпоксічне Тренування (ІГТ), Механізм которого реалізується Шляхом актівації вільнорадикальних реакцій з Наступний індукцією АОЗ та підтріманням Кисневий гомеостазу, что спріяє оптімізації функцій системи кровообігу та ОРГАНІВ дихання (Е.А. Коваленко, 1993; Р.Б . Стрільців та ін., 1994; М.І. Волков та ін., 2000; Л.Д. Лукянова, 2000; В.В. Горанчук і ін., 2003; А.З. Колчинская і ін., 2003; Т В. Г.. Сазонтова і ін., 2005; JA Neubauer, 2001).

Актуальним завдання залішається дослідження ефектівності ІГТ у хворого на ВХ як засоби корекції функціонально-метаболічних порушеннях у післяерадіка-ційному періоді.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є фрагментом планової тими науково-дослідної роботи кафедри шпітальної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Вивчення ефектівності нового препарату флуренізиду в комплексному лікуванні Хворов з Ураження Деяк внутрішніх ОРГАНІВ» (2001-2006 р., № держреєстрації 0102U007232).

Мета дослідження. Підвіщіті ефективність лікування віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з Нp, с помощью інтервального гіпоксічного Тренування у післяерадікаційному періоді на основе Вивчення особливо аеробного метаболізму та варіабельності серцево ритму.

Завдання дослідження:

1. Вівчіті КЛІНІЧНІ показатели, макроскопічній стан гастродуоденальної зони та гістологічні Зміни СО шлунка у хворого на ВХ ДПК та їх дінаміку під дією ІГТ до лікування и через 30 днів после проведення ерадікації.

2. З'ясувати Особливості нагромадження, розподілу 4-гідроксіноненалю (4-ГН) у структурах СО шлунка та візначіті его Зміни під дією ІГТ у комплексному лікуванні післяерадікаційного ПЕРІОДУ.

3. Дослідіті Особливості стану системи прооксиданти / антиоксиданти та Зміни досліджуваніх показніків после! Застосування ІГТ у післяерадікаційному періоді.

4. З'ясувати Особливості варіабельності серцево ритму в Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Hр.

5. Вівчіті ефективність! Застосування ІГТ у післяерадікаційному періоді Хворов на ВХ ДПК за Показник ВСР.

6. Оцініті функціонально-метаболічний резерв організму та его стійкість до гіпоксії с помощью індивідуально дозованого одноразового сеансу інтервальної гіпоксії (ОСІГ) до та после комплексного лікування.

Об'єкт дослідження - Хворі на ВХ ДПК, асоційовану з Hр, здорові добровольці.

Предмет дослідження - Вплив ІГТ на КЛІНІЧНІ показатели, морфофункціональний стан СО шлунка, вміст та Розподіл у ній 4-ГН, систему прооксиданти / антиоксиданти Сироватко крови, ВСР та показатели індивідуально дозованого ОСІГ.

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ (Скарги, анамнез захворювання та життя, об'єктивне обстеження); лабораторні (загальноклінічні); біохімічні (Спектрофотометричне визначення каталази, супероксиддисмутази (СОД), індексу антиоксидантної актівності (І АОА), малонового діальдегіду (МДА), гідропероксідів (ДП), окісномодіфікованіх білків (ОМБ), середньомолекулярніх пептидів (СМП), β-ліпопротеїнів (β-ЛП) ); езофагогастродуоденофіброскопічній (ЕГДФС); гістологічній (дослідження біоптатів СО шлунка); імуногістохімічній (визначення 4-гідроксіноненалю у СО шлунка); електрофізіологічній (часові та спектральні показатели ВСР); пульсоксіметрічній; статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Показано зниженя інтенсівності аеробного обміну у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр, что супроводжується ВИНИКНЕННЯ окисного стрес як на Рівні слізової оболонки, так и цілого організму та его поглиблення после ерадікації. Показано ніжчі показатели ВСР у хворого на ВХ ДПК та їх подалі зниженя у післяерадікаційному періоді. Вперше проаналізовано дінаміку показніків ВСР Із поділом пацієнтів на групи за значенням Загальної спектральної потужності (ТР): зі зниженя та скроню Показники ВСР.

Вперше встановлен ефект малих доз ІГТ, модельованого на гіпоксікаторі ТДІ-01 (апарат Фролова), на перебіг ВХ ДПК, асоційованої з Hр. Показано, что! Застосування ІГТ у лікувальному комплексі после проведення ерадікації Забезпечує актівацію аеробного обміну Шляхом помірного прооксидантно впліву. ЦІ Зміни супроводжуються оптімізацією показніків ВСР и збільшенням стійкості до гіпоксії, что свідчіть про Підвищення адаптаційного потенціалу організму.

Вперше досліджено вміст та Розподіл маркера окисного стрес 4-гідроксіноненалю у структурах СО тела та антрального відділу шлунка у хворого та здорових и проаналізовано его дінаміку під Вплив ІГТ.

Розроблено методику індивідуально дозованого одноразового сеансу інтервальної гіпоксії (ОСІГ), что дозволяє оцінюваті функціонально-метаболічний резерв організму та его стійкість до гіпоксії.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено та впроваджено у практичності охорону здоров'я новий способ лікування Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Hр, у післяерадікаційному періоді с помощью ІГТ, проведеного на гіпоксікаторі ТДІ-01 (апарат Фролова). Модіфіковано и вдосконалено алгоритм обстеження Хворов на ВХ ДПК Шляхом включення у него ВСР, яка відображає НЕ лишь Активність регуляційніх систем, но й функціонально-метаболічний резерв, что доцільно використовуват для контролю ефектівності лікування. Предложено нову методику ОЦІНКИ стійкості організму до гіпоксії та адаптаційного потенціалу с помощью індивідуально дозованого ОСІГ.

Результати дісертаційної роботи впроваджено в діагностично-лікувальний процес гастроентерологічного и терапевтичного ВіДДіЛЕНЬ Львівської обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні, Новояворівської районної лікарні № 1, 4-ї комунальної лікарні міста Львова, а такоже у наукову роботу та навчальний процес кафедри шпітальної терапії ЛНМУ імені Данила Галицького. Отримав два деклараційні патенти на корисностей модель (№ 28270, 15615), бачено один інформаційний лист.

Особистий внесок здобувача Полягає у проведенні інформаційно-патентного поиска та опрацюванні літературних джерел за темою роботи. Самостійно Здійснено підбір тематичних Хворов и здорових добровольців, комплексне Клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження, розроблено індівідуальну карту хворого та Створено комп'ютерну базу Даних. Здобувачем написано усі розділи дісертаційної роботи. Самостійно сформульовано основні положення, Висновки та Практичні рекомендації. Аналіз та інтерпретацію результатів проведено спільно з науковим керівніком. Біохімічні дослідження проведено на кафедрі гістології, цітології та ембріології; гістологічні дослідження на кафедрі патологічної анатомії; імуногістохімічні - на базі лабораторії окисного стрес, інституту Руджера Босковіча. (Загреб, Хорватія).

Апробація результатів дисертації.Апробація дисертації проведена на міжкафедральному засіданні кафедр шпітальної терапії, поліклінічної справи та сімейної медицини, гістології, цітології та ембріології, біохімії, нормальної фізіології, патологічної анатомії, фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 8 від 5 лютого 2008 р.). Матеріали дісертаційної роботи були представлені на: 10-й Європейській конференции для студентів та молодих лікарів (25-28 червня 1999р., Берлін); IVміжнародній конференции «біоантиоксидант» (16-19 квітня 2002 р., Москва); VIIIУкраїнському біохімічному з'їзді (1-3 жовтня 2002 р., Чернівці); міжнародному сімпозіумі «Прогресивні наукові технології для здоров'я людини» (8-19 червня 2003 р., Кара-Даг, Феодосія); VIIIщорічному конгресі Європейського коледжу спортивних наук (9-12 липня 2003 р., Зальцбург); Х Конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (26-28 серпня 2004 р., Чернівці); 4-й Всеросійській конференции з міжнародною участю «Гіпоксія: механізми, адаптація, корекція» (12-14 жовтня 2005 р., Москва); науково-практічній конференции «Щорічні терапевтічні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я» (11 квітня 2006 р., Харків); науково-практічній конференции «Актуальні питання гастроентерології та лікувального харчування» (25-26 травня 2006 р., Дніпропетровськ); XVIIз'їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (18-20 травня 2006 р., Чернівці); 4-му засіданні клубу 4-гідроксіноненалю «4-гідроксіноненаль та продукти ліпідної пероксидації: від науки до практичної медицини» (18-19 травня 2007 р., Стамбул); міжнародній науково-практічній конференции "Сучасна гастроентерологія та гепатологія: фундаментальні та Прикладні аспекти" (24-25 травня 2007 р., Полтава), науково-практічній конференции «Роль інформаційних технологій в Реформування охорони здоров'я» (14-15 вересня 2007 р ., Харків).

Публікації. Основні положення дісертаційної роботи виклади у 20 публікаціях, среди якіх 8 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 9 тез у Матеріалах конференцій, конгресів, з'їздів. Отримав два деклараційні патенти на корисностей модель, бачено один інформаційний лист.

ОБСЯГИ та структура дисертації. Робота написана українською мовою на 186 страницах Друкований тексту, з якіх 142 Сторінки займає Основна частина, складається Із вступления, Огляду літератури, описів матеріалів та методів дослідження, чотірьох розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ и узагальнення одержаних результатів, вісновків, практичних рекомендацій, Додатків, списку використаних джерел, Який містіть 231 найменувань (109 кирилицею, 122 латиницею). Робота ілюстрована 20 малюнками, містіть 33 табліці.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 110 Хворов Із ВХ ДПК, Із них 72 (65,5%) чоловіки та 38 (34,5%) жінок, середній вік 32,1 ± 1,0 р. З них віділено 77 пацієнтів Із захворюванням, асоційованім з Hp: 48 (62,3%) чоловіків та 29 (37,7%) жінок, середній вік 32,0 ± 1,8 р. У контрольну групу увійшлі 40 здорових осіб: 25 (62,5%) чоловіків и 15 (37,5%) жінок, середній вік 29,7 ± 3,5 р. Вперше Виявлення ВХ ДПК діагностовано у 20,8% осіб. Длительность захворювання до 5 років булу у 45,5% Хворов, 5-10 років - у 20,8%, 10-20 років - у 7,8%, більше 20 років - у 5,2% пацієнтів. Віразку СО ДПК малих Розмірів Виявлено у 3 (3,9%) осіб, Середніх - у 42 (54,5%), великих розмірів- у 32 (41,6%) Обстеження.

Усім Нр-позитивним пацієнтам впродовж семи днів проводили ерадікаційне лікування, что включало лансопразол (30,0 мг двічі на добу до їді), амоксіцілін (1,0 г двічі на добу) та кларітроміцін (0,5 г двічі на добу) после їді . После цього пацієнтів Було поділено на две групи, співмірні за ВІКОМ, статтю та трівалістю захворювання. До групи 1 увійшло 40 осіб, з них 24 (60,0%) чоловіки, 16 (40,0%) жінок, середній вік 32,1 ± 1,7 р. До групи 2 - 37 пацієнтів, з них 24 (64,9%) чоловіків, 13 (35,1%) жінок, середній вік 31,9 ± 1,6 р. Хворі обох груп продовжувалі прійматі лансопразол одну таблетку (30,0 мг) на ніч впродовж ще 30 днів. Пацієнті групи 2 в течение цього ж ПЕРІОДУ додатково одноразово ввечері перед сном проводили ІГТ с помощью гіпоксікатора ТДІ-01, ( «Динаміка», Росія) 5-6 днів на тиждень. Режим дихання передбачало три однохвілінні цикли, двохвілінній та тріхвілінній цикл з однохвіліннімі Перерва дихання атмосферним повітрям.

Усім Хворов до та после лікування проводили загальноклінічне обстеження, ЕГДФС Із пріцільною щіпцевою біопсією з тела та антрального відділу шлунка (2-5 біоптатів) та наступна гістоморфологічнім Досліджень біоптатів, Які фарбувалі за методом Романовського-Гімзі. Діагностика хронічного гастриту здійснювалася за Сіднейсько-Хьюстонською системою (1996) з визначенням форми хронічного гастриту (атрофічній або неатрофічній), ступенів вираженості запаленою (лімфоцітарна та мононуклеарних інфільтрація) СО шлунка, актівності (нейтрофільна інфільтрація), інфікованості Hp (метод Гімзі), атрофії, кішкової метаплазії та епітеліальної дісплазії. Досліджувані показатели оцінювалі напівкількіснім методом Із віділенням трьох ступенів їх вираженості: 1-й степень - легкий ( «+»); 2-й степень - помірній ( «++»); 3-й - значний вираженості ( «+++»). Окремо опісувалі прісутність у препаратах лімфоїдних фолікулів. Інфікування Hpпідтверджувалі с помощью Швидкого уреазний тесту. Кількісна оцінка мікробного заселення передбачало віділення трьох ступенів: І - до 20 мікробніх тіл у полі зору; ІІ - 20-50 та ІІІ - понад 50 мікробніх тіл у полі зору (Л.І. Аруїн, 1997).

У крови проводили визначення біохімічніх показніків, Які відображають стан прооксидантно / антиоксидантної системи: Активність каталази (М.А. Королюк, 1988), Активність СОД (В.А. Костюк, 1990), Рівні МДА (Р.А. Тимирбулатов, 1986) , ДП (В.Б. Гаврилов, 1983), β-ЛП (В.Г. Колб, 2000), ОМБ (Е.Е. Дубініна, 1995) СМП (В.Г. Колб, 2000), І АОА (В .Б. Мартинюк, 1991). У біоптатах СО шлунка імуногістохімічнім методом визначавши вміст та Розподіл 4-ГН. Застосовувалі моноклональні антитіла, спеціфічні до гістідіновіх кон'югатів 4-ГН Із білкамі з Наступний візуалізацією 3,3-діамінобензідін тетрахлорид (WaegG. Etal., 1996).

Дослідження ВСР проводили у лежачому положенні (5,0 хв.) Та во время ортостатічної проби (6,0 хв.), Вікорістовуючі електрокардіограф ВНС-мікро® и програмне забезпечення Нейрософт® (Росія). Результати оцінювалі согласно СУЧАСНИХ кардіорітмологічніх стандартів (TaskForceoftheESC / NASPE, 1996). Аналізувалі следующие спектральні показатели ВСР: Загальне спектрального Потужність (ТР, мс 2; 0,003-0,4 Гц); дуже нізькочастотні коливання, Які відображають Активність центральних механізмів регуляції (VLF, мс 2; 0,003-0,04 Гц); нізькочастотні коливання, Які в основном характеризують симпатичну Активність (LF, мс 2; 0,04-0,15 Гц); вісокочастотні коливання, Які відображають здебільшого парасимпатичної Активність (HF, мс 2; 0,15-0,4 Гц); співвідношення LF / HF - автономний баланс. Кроме того, Вивчай часові показатели: SDNN (мс) - стандартне відхилення величин нормальних RR-інтервалів (відображає сумарний Вплив вегетатівної нервової системи на Активність синусового Вузли); RMSSD (мс) - квадратний корінь Із СЕРЕДНЯ значення квадратів різниці величин послідовніх RR-інтервалів (характерізує парасимпатичної Активність); pNN50 (%) - Відсоток послідовніх RR-інтервалів, Які відрізняються более, чем на 50 мс (відображає парасимпатичної Активність); коефіцієнт 30:15 (До 30:15) - коефіцієнт реактівності фізіологічних механізмів во время ортостатічної проб.

ОСІГ моделювалі в нормобарічніх условиях у закрітій системе дихання Із поверненням Повітря. Адекватність впліву та длительность шкірного циклу одноразового сеансу контролювалі за дінамікою показніків частоти серцево СКОРОЧЕННЯ та насічення гемоглобіну кисня (SaO 2) (пульсоксиметр ЮТАС-200, пальцевий датчик НВО "ЮТАС", Україна). Длительность шкірного циклу у сеансі булу індівідуальною и визначавши часом, за Який SaO 2 зніжувалася до 94,0%. Перерва между гіпоксічнімі циклами дорівнювала годині реоксігенації (повернення SaO 2 до вихідних значень) плюс одна хвилина; сеанс вважався завершеним, если різніця трівалості последнего циклу, порівняно з попереднім, булу НЕ МЕНШЕ 10 с. До та после ОСІГ визначавши ВСР.

Опрацювання отріманої информации проводили с помощью програмного забезпечення Microsoft Excel 2003 Statistica 6.0 та SPSS 9.0. загальнопрійнятімі методами математичної статистики. Нормальність розподілу змінніх визначавши за тестом Шапіро-Уілка. Для параметричного змінніх Із нормально розподілом вірогідність різниці между середнімі величинами у вібірках визначавши с помощью параметричного тесту Стьюдента для залежних (порівняння показніків до та после впліву) и незалежних змінніх (порівняння показніків между групами). Статистичний достовірність змін непараметрічніх (якісніх) показніків, Які визначавши як Позитивні або негатівні (клінічніх ознака, гістологічного дослідження, інфікованості Hp та якісного АНАЛІЗУ вмісту 4-ГН у СО шлунку), оцінювалі с помощью тесту χ 2. Достовірність результатів динаміки непараметрічніх змінніх, Які визначавши напівкількісно (імуногістохімічне визначення 4-ГН), а такоже параметричного змінніх, для якіх НЕ Було встановлен нормального розподілу (параметрів ВСР), визначавши с помощью U-тесту Манна-Уітні.

Результати дослідження та їх Обговорення. У більшості Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Hp, виявило ознака больового, диспептичного та астеноневротичний сіндромів. Здорові добровольці НЕ малі Скарги та не вважаю, что ма ють хронічні, зокрема гастроентерологічні, захворювання. Інфікованість Нpу Хворов на ВХ гістологічнім методом булу підтверджена в антральному відділі у 77 (72,7%), а в тілі шлунка у 70 (63,5%) осіб. Що стосується здорових добровольців, то Нр в антральному відділі віявлявся у 16 ​​(40,0%) випадки, в тілі шлунка у 14 (35,0%) осіб. Аналіз розподілу за ступенями обсіменіння СО не показавши вірогідніх відмінностей между здорового добровольця та хворими. Високий, середній та низьких Ступені контамінації Виявлено у 3 (18,8%), 5 (31,2%) и 8 (50,0%) здорових осіб та у 11 (13,8%), 30 (37,5% ) и 39 (48,8%) Хворов на ВХ відповідно. Нейтрофільна інфільтрація СО булу в усіх обстеження. Мононуклеари (p <0,001) и лімфоїдні фолікулі (антрум p <0,001, Тіло р = 0,027) визначавши достовірно Частіше у з хворобою на ВХ ДПК, асоційовану з Hp. Атрофію СО тела шлунка, что супроводжується зниженя ее функціональної актівності, виявило лишь в 18 (16,4%) Хворов у тілі та в 10 (9,1%) осіб - в антральному відділі. Метаплазія СО тела шлунка булу у 2 пацієнтів (1,8%), дісплазії НЕ спостерігалось у жодних випадка. Таким чином, виявлення Значний Відсоток (27,3%) віпадків Hp-негатівної ВХ, інфікованість Нр здорових осіб и Відсутність різниці за ступенями обсіменіння СО между хворими та здоровими свідчать про значний роль неспеціфічніх факторів захисту в патогенезі ВХ.

Дослідження вмісту основного вторинна продукту ліпопероксидації 4-ГН, Який у великих концентраціях є маркером окисного стрес, а в низьких фізіологічних - сигнальні молекули з різноманітнімі регуляційнімі функціямі, показало, что ВІН нагромаджується у поверхнево епітелії (р <0,001), власній пластінці (р < 0,001) СО шлунка и, что особливо важліво, в ядрах гландулоцітів (р = 0,022) Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Hp, чого не виявлено у жодних здорового добровольця.

Аналіз прооксидантно / антиоксидантної системи показавши, что за Деяк Показники аеробного обміну у крови Хворов відзначається Збільшення уровня ПЕРВИННА продуктів ліпопероксидації ДП, продуктів ОМБ 430 та β-ЛП, зниженя обох фракцій СМП зі зростанням І АОА и співмірнімі Із нормальних значень активностей каталази й СОД ( табл. 1). ЦІ Зміни свідчать про зниженя інтенсівності окисно-відновних реакцій и Поширення проявів окисного стрес на рівень організму.

Таблиця 1

Динаміка показніків, что характеризують аеробні обмін у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційованою з Helicobacterpylori, M ± m

Показник

ВХ ДПК

(Група 1), n ​​= 21

ВХ ДПК

(Група 2), n = 20

здорові

добровольці, n = 40

до

лікування

после

лікування

до

лікування

после

лікування

Каталаза, мкМ Н 2 О 2 / мл * год 0,131 ± 0,002 0,115 ± 0,003 * 0,129 ± 0,001 0,153 ± 0,001 * 0,136 ± 0,007
СОД,% інгібування 11,38 ± 1,44 11,81 ± 0,44 12,31 ± 0,73 9,32 ± 0,24 * # 12,82 ± 1,11
МДА, мкМ / мл 71,48 ± 1,47 70,87 ± 1,84 71,53 ± 0,44 78,43 ± 0,50 * # 71,91 ± 2,23
І АОА, розум.од. 1,487 ± 0,024 # 1,481 ± 0,036 1,490 ± 0,02 # 1,419 ± 0,011 * 1,398 ± 0,027
β-ЛП, розум. од. 54,30 ± 1,22 67,11 ± 0,67 * # 51,78 ± 0,63 52,35 ± 0,28 51,49 ± 1,51
ДП, розум. од. / мл 2,44 ± 0,03 # 1,65 ± 0,02 * 2,36 ± 0,11 # 1,67 ± 0,01 * # 1,51 ± 0,08
СМП, 254 нм, ум.од. 182,6 ± 1,9 # 262,7 ± 4,3 * 182,6 ± 1,6 # 229,1 ± 2,9 * 241,4 ± 8,7
СМП, 280нм, ум.од. 230,5 ± 3,9 # 297,1 ± 8,0 * 221,8 ± 3,4 # 263,1 ± 1,6 * 270,5 ± 12,0
ОМБ, 370 нм, ум.од. / мл 5,18 ± 0,15 4,03 ± 0,09 * # 5,16 ± 0,05 6,18 ± 0,12 * # 4,97 ± 0,19
ОМБ, 430 нм, розум. од. / мл 2,22 ± 0,08 # 1,23 ± 0,06 * # 2,38 ± 0,07 # 1,99 ± 0,05 * # 1,63 ± 0,07

Примітки:

1. * - різніця достовірна до та после лікування, p <0,05;

2. # -різніця достовірна между здорового добровольця та хворими на ВХ ДПК, p <0,05.

Підтвердженням зниженя адаптаційного резерву у хворого на ВХ ДПК, асоційовану Із Hр, є результати Вивчення ВСР, Підвищення параметрів якої пов'язують Із зростанням стресостійкості організму (А.В. Соболєв, 2006; О.П. Єлісєєва та ін., 2005; В .В. Попов та ін., 2006). Характерним для Хворов на ВХ ДК Було зниженя ВСР за годин (SDNN- 34,4 мс проти 50,0 мс у здорових; RMSSD- 16,6 мс проти 38,6 мс у здорових; pNN50 - 1,8% проти 18,5 % у здорових) та спектральні (ТР - 1388,6 мс 2 проти 3035,1 мс 2 у здорових; VLF- 706,2 мс 2 проти 850,8 мс 2 у здорових; LF- 432,2 мс 2 проти 852,0 мс 2 у здорових, HF- 242,7 мс 2 проти 859,6 мс 2 в здорових) параметрами у спокої (фонова проба, лежаче положення). Нами Виявлено аналогічне зниженя показніків ВСР в ортостатічній пробі. Зниженя всех показніків у пацієнтів, порівняно Із здоровим добровольцям, мало достовірній характер, окрімVLF-коливання у лежачому положенні.

После проведення індивідуально дозованого ОСІГ, Який є оптимальним актівуючім Чинник, что відображає здатність організму підтрімуваті SaО 2 в условиях гіпоксії, Виявлено Підвищення більшості показніків ВСР. Однако, їх абсолютні значення у хворого були нижчих чем у здорових добровольців. Такі показатели ВСР є виявило функціонально-метаболічної дисфункції та зниженя адаптаційного резерву Хворов на ВХ.

Проведення ерадікаційного лікування ефективного усувало КЛІНІЧНІ прояви синдрому шлункової та кішкової діспепсії у Хворов, котрі прийомів у післяерадікаційному періоді лансопразол (група 1) або лансопразол з ІГТ (група 2). Слід Зазначити, что Троє пацієнтів групи 1, в якіх НЕ відбулось ерадікації, продовжувалі скаржітісь на дискомфорт в епігастрії та болючість у Цій ділянці во время пальпації. В усіх Хворов групи 2 ерадікація булу успішною. Кроме того, после лікування Виявлено вірогідне Зменшення Скарга на дратівлівість та Загальну слабкість, порівняно Із Груп 1.

За результатами ЕГДФС у всех пацієнтів спостерігалось загоєння віразкі СО та зменшувалісь ознака дуоденіту. У 35,0% пацієнтів групи 1 та 18,9% осіб групи 2 утрімувалісь ознака гастриту. За результатами гістоморфологічного дослідження у всех пацієнтів Із ВХ ДПК, асоційованою з Нр, досягнуть Зменшення інфільтрації СО мононуклеарами и нейтрофільнімі гранулоцитами, а такоже кількості лімфоїдних фолікулів. Однако, порівняння результатів лікування между групами показало істотне Зменшення кількості осіб Із мононуклеарного інфільтрацією СО антрального відділу в групі 2 (позитивними залишилось 14,3% Хворов проти 28,6% у групі 1). Ознака атрофії СО тела шлунка после лікування Виявлено у меншої кількості Хворов групи 2 (р <0,05). Таким чином,! Застосування ІГТ у комплексному лікуванні в післяерадікаційному періоді забезпечен ефектівніше Усунення проявів запалений СО шлунка у хворого на ВХ ДПК, асоційовану Із Hp.

Морфофункціональні Зміни после ерадікаційного лікування у пацієнтів групи 1 супроводжували персістенцією проявів окисного стрес, про что свідчіть зростання вмісту 4-ГН у структурах СО шлунка (рис. 1).


здорові добровольці Хворі на ВХ ДПК, асоційовану Із H. pylori

Хворі групи 1 после лікування Хворі групи 2 после лікування

Мал. 1. ДИНАМІКА вмісту 4-гідроксіноненалю у структурах слізової оболонки антрального відділу (а) та тела (б) шлунка (1 - поверхнево епітелій, 2 - фовеолярній епітелій, 3 - власна пластинка, 4 - цитоплазма гландулоцітів, 5 - ядро ​​гландулоцітів)

Примітки:

1. * - різніця достовірна до та после лікування, p <0,05;

2. # - різніця достовірна между групами после лікування, p <0,05.

! Застосування ІГТ у післяерадікаційному періоді (група 2) характерізувалося вірогіднім Зменшення вмісту цього маркера окисного стрес и, что особливо важліво, его практично повну Усунення Із ядер гландулоцітів Власний залоза шлунка. Аналіз перерозподілу 4-ГН за ступенями нагромадження показавши Збільшення кількості пацієнтів Із 0, 1 і 2 ступенів нагромадження 4-ГН у цітоплазмі гландулоцітів пацієнтів групи 2, в тій годину як у групі 1 переважалі Хворі Із 3-м ступенями нагромадження, особливо у тілі шлунка .

У Хворов групи 1 такоже Виявлено зростання кількості осіб Із 3-м ступенями Накопичення 4-ГН в ядрах гландулоцітів тела шлунка. Відсутність 4-ГН в ядрах гландулоцітів антрального відділу та істотне его Зменшення в ядрах тела шлунка Хворов групи 2 обґрунтовують доцільність! Застосування ІГТ для корекції проявів окисного стрес у післяерадікаційному періоді.

Ефективність ІГТ підтверджена аналізом показніків, что характеризують прооксидантно / антиоксидантну систему у крови (табл. 1). У групі 1 после лікування Виявлено істотне зниженя актівності каталази, нормалізацію показніків ДП, ОМБ 430 и деяке Підвищення рівнів СМП. Підвіщеній рівень β-ЛП ще более наростаючим после лікування у першій групі Хворов, что підтверджується збільшенням ризики гіперліпідемії та Ожиріння после ерадікації (Т. Kamadaetal., 2005). В цілому, можна стверджуваті про загальне зниженя інтенсівності аеробного обмінув Хворов на ВХ ДПК. Симптоми окисного стрес в такій метаболічній ситуации НЕ проявляються, "маскуються", что зніжує ефективність регенераційніх процесів (Л.Т.. Мала і ін., 1975; М.Ф. Тимочко та ін., 1998; О.П. Єлісєєва та ін. , 2003; Т.Г. Сазонтова і ін., 2005; Р. Vossetal., 2006) и в подалі є причиною зниженя функціонально-метаболічного резерву та схільності до рецідівів віразкі.

Включення ІГТ у лікування после ерадікації спріяє підвіщенню антиоксидантної актівності. Відзначено нормалізацію рівнівГП, карбонільніх похідніх основного характеру (ОМБ 430), двох фракцій СМП. Виявлено достовірне, но в межах нормальних значень, наростання концентрації МДА та уровня карбонільніх похідніх кіслої Фракції (ОМБ 370), что свідчіть про ІГТ-індуковану ПРООКСИДАНТНО Активність. Причем, модуляція активностей основних ферментів АОЗ (достовірне Підвищення каталази та зниженя СОД) спрямована на Підтримання помірної прооксидантної ситуации забезпечується, ймовірно, ефектівнішім Залучення супероксидом до вільнорадикальних Перетворення.

Таким чином, помірній прооксидантний Вплив ІГТ Забезпечує актівацію аеробного обміну у хворого на ВХ ДПК, что супроводжується корекцією дисбалансу в системе прооксиданти / антиоксиданти, может Сприяти розпад / елімінації пошкодженіх клітінніх структур та ініціюваті необхідні саногенні Механізми репарації віразкового дефекту СО.

Встановлений різний індивідуальний характер параметрів ВСР у хворого на ВХ зумов необходимость поділу пацієнтів кожної групи на две підгрупі, для чіткого Виявлення ефектівності схем лікування. До підгрупі А входили Хворі, загальна спектральна Потужність якіх у фоновій пробі (лежачих) НЕ перевіщувала 1500 мс 2 (ТР ≤ 1500 мс 2). До підгрупі В - пацієнті Із ТР> 1500 мс 2. У пацієнтів підгрупі А групи 1 после лікування Виявлено ще более зниженя основних параметрів ВСР, зокрема, SDNN (p = 0,019) та більшості спектральних параметрів (рис. 2). Незважаючі на таку дінаміку, нормалізація сімпатовагального індексу та Підвищення практично всех показніків ВСР, особливо SDNN, во время ортостатічної Проби свідчать про ініціацію покращання функціонального стану у Цій підгрупі пацієнтів.група 1 до лікування група 1 после лікування

група 2 до лікування група 2 после лікування

Мал. 2. ДИНАМІКА змін спектральних показніків варіабельності серцево ритму в Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Н. рylori, у якіх загальна спектральна Потужність в лежачому положенні НЕ перевіщувала 1500 мс 2 (підгрупа А); фоновий (а) та ортостатічна проби (б )

Примітки:

1. * - різніця достовірна между Показники до та после лікування, р <0,05;

2. # - різніця между групами после лікування достовірна, р <0,05.

Використання ІГТ у післяерадікаційному періоді в пацієнтів Із віхіднімі низьких параметрами ВСР (підгрупа А група 2) супроводжували суттєвім підвіщенням годин та спектральних показніків за рахунок актівації нейрогуморальної та автономних компонент регуляції. Аналогічній позитивний вектор змін спостерігався во время ортостатічної проби, что вказує на Підвищення адаптаційного потенціалу та більш Ефективне Усунення проявів функціонально-метаболічної дисфункції у Цій групі.

У пацієнтів, что характерізувалісь віхіднімі скроню параметрами ВСР (підгрупа В), после лікування спостерігалося зниженя досліджуваніх показніків в обох групах (рис. 3), однак, вираженість ціх змін Суттєво відрізнялась. Високі показатели ВСР, Які супроводжуються неефективно внутрішньою структурою спектру и ортостатічною реакцією, є прогностично несприятливим Ознакою, оскількі вказують на напруженість центральних механізмів регуляції, что в подалі может прізвесті до дезадаптаційніх зрівів. Тому модуляція такой напруженої ВСР (зниженя ТР Із одночасною нормалізацією внутрішньої структури спектрів) может свідчіті про оптімізацію роботи регуляційніх механізмів и покращання функціонально-метаболічного потенціалу (О.П. Єлісєєва та ін., 2005; А.В. Соболєв, 2006), что Було Виявлено нами у пацієнтів Із віхіднімі скроню Показники ВСР (підгрупа В) групи 2. ЗАСТОСУВАННЯ лишь лансопразолу у аналогічній підгрупі групи 1 супроводжували надмірнім (трикратне) зниженя ТР без покращання внутрішньої структури спектрів. Причем, если у підгрупі В пацієнтів, Які проводили ІГТ, помірне зниженя ТР (на 33,5%) супроводжували підвіщенням амплітуді HF-коливання, то у аналогічній підгрупі групи 1 Активність HF-коливання Суттєво зніжувалась (у 3,2 рази) (рис . 3).


група 1 до лікування група 1 после лікування

група 2 до лікування група 2 после лікування

Мал.3. ДИНАМІКА змін спектральних показніків варіабельності серцево ритму в Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Н. рylori, загальна спектральна Потужність якіх в лежачому положенні перевіщувала 1500 мс 2 (підгрупа В); фоновий (а) та ортостатічна проби (б)

Примітки:

1. * - різніця достовірна между Показники до та после лікування, (р <0,05);

2. # - різніця между групами после лікування достовірна, (р <0,05).

Оскількі вісокочастотній пік в спектрі рітмограмі (амплітуда HF-коливання) відображає Активність парасимпатичного відділу нервової системи, а отже, ефективність відновних процесів, то его зниженя после лікування вказує на недостатню компенсацію проявів післяерадікаційного синдрому.

Проведення індивідуально пульсоксіметрічно дозованого ОСІГ, контрольованого за параметрами ВСР, вказує на зростання функціонально-метаболічного резерву у Хворов групи 2, особливо вираженість у пацієнтів Із віхіднімі скроню параметрами (підгрупа В). У тій же година, пацієнті підгрупі В групи 1 малі найгіршу дінаміку ВСРпісля лікування и реакцію-відповідь на ОСІГ.

з
з
Таким чином, Виявля під дією ІГТ ефектівніша корекція окисного стрес забезпечується Формування потужнішого функціонально-метаболічного резерву и підвіщенням стійкості організму до гіпоксії. Віявлені Тенденції до Збільшення часу первого циклу ОСІГ та вираженість Зменшення годині реоксігенації (Відновлення) (рис. 4) чітко вказують на Підвищення здатності організму підтрімуваті SaO 2 у гіпоксичних условиях, что, у свою черга, відображає ефективність метаболічної системи генеруваті ендогенній кисень (М. Ф. Тимочко та ін., 1998).
годину гіпоксії первого циклу
годину Відновлення первого циклу
Мал. 4. динаміка змін годин показніків одноразового сеансу інтервальної гіпоксії у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки до та после лікування, M ± m

Такий ефект є важлівім НЕ только з Огляду на значення ліквідації клітінної гіпоксії (важлівого Чинник патогенезу ВХ), но й відображає зростання адаптаційного потенціалу макроорганізму, что є необхідною Передумови успішної компенсації проявів післяерадікаційного ПЕРІОДУ.


ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе вірішене Актуальне наукове завдання Підвищення ефектівності післяерадікаційного лікування віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з H.рylori, Шляхом! Застосування інтервального гіпоксічного Тренування як засоби корекції проявів окисного стрес та покращання функціонально-метаболічного резерву організму хворого.

1. ЗАСТОСУВАННЯ ІГТ Забезпечує ефектівнішу ліквідацію больового та астеновегетативного сіндромів (p <0,05), зменшує прояви гастриту, дуоденіту (p <0,05), а такоже мононуклеарного інфільтрацію та атрофію СО шлунка (p <0,05).

2. Виявлено Зменшення вмісту маркера окисного стрес 4-гідроксіноненалю в поверхнево епітелії, власній пластінці та его повну елімінацію Із ядер гландулоцітів (p <0,05) у групі Хворов, Які застосовувалі ІГТ, что свідчіть про ефективного корекцію проявів окисного стрес на Рівні СО шлунка.

3. встановлен зниженя інтенсівність аеробного обміну у крови Хворов на ВХ: підвіщені Рівні ДП, ОМБ 430 та І АОА (p <0,05), нижчих вміст СМП (р <0,001) та співмірні з нормальними значення актівності СОД и каталази. ! Застосування ІГТ спріяє Формування помірної прооксидантної ситуации: зростання рівнів МДА та ОМБ (р <0,001), нормалізація ДП (р <0,001), СМП (р <0,001), обмеження зростання β-ЛП, Підвищення актівності каталази (р <0,001) та зниженя актівності СОД (р <0,001), что є необхідною умів ефектівної корекції проявів окисного стрес.

4. У Хворов на ВХ Виявлено зниженя годин (SDNNна 31,2%, RMSSDна 46,2%, pNN50 на 90,2%) та спектральних (ТР на 54,2%, VLFна 17,0%, LFна 49,3% , HFна 71,8%) параметрів ВСР, что свідчіть про низьких Активність Автономної нервової системи и зниженя адаптаційній Потенціал організму.

5. ЗАСТОСУВАННЯ ІГТ у Хворов Із віхідною низьких ТР ≤ 1500 мс 2 попереджує подалі зниженя ВСР за рахунок зростання актівності парасимпатичних вплівів (HFна 82,0% после лікування, р <0,05). У пацієнтів Із віхідною скроню ТР> 1500 мс 2 Вплив ІГТ супроводжується зниженя ТР (на 33,5%) з одночасною оптімізацією внутрішньої структури спектрів, тенденцією до нормалізації автономного балансу (зниженя LF / HFна 10,2%) и зняття напруженного нейрогуморальної регуляції ( зниженя VLF-коливання на 58,7%), что свідчіть про здатність ІГТ модулюваті автономний гомеостаз. У Хворов Із віхідною скроню ВСР, Які прийомів лишь лансопразол, різко зменшується ТР (у 2,8 рази) та амплітуда усіх частотних коливання, особливо HF (у 3,2 рази), что відображає Втрата мобілізаційної фази адаптаційної Реакції и є несприятливим прогнозом для відужання.

6. Проведення індивідуально дозованого ОСІГ, контрольованого за параметрами ВСР, вказує на Підвищення стійкості організму до гіпоксії та зростання функціонально-метаболічного резерву у Хворов, Які у комплексному лікуванні в післяерадікаційному періоді застосовувалі ІГТ, особливо Із віхідною скроню ВСР (ТР> 1500 мс 2).


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. После ерадікації комплексне лікування Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з H.pylori, доцільно доповнюваті проведення ІГТ, что Забезпечує корекцію проявів окисного стрес, підвіщує показатели варіабельності серцево ритму, модулює вегетативний гомеостаз и спріяє підвіщенню функціонально-метаболічного резерву організму.

2. Пропонується Проводити ІГТ с помощью гіпоксікатора ТДІ-01 один раз на добу перед сном, 5-6 днів на тиждень Із Наступний режимом дихання: три однохвілінні цикли, двохвілінній цикл та тріхвілінній цикл з Перерва между ними в одну хвилини (1 + 1 + 1 + 2 + 3), впродовж 1-3 місяців.

3. Для ОЦІНКИ стану функціонально-метаболічного резерву у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з H.pylori, та контролю ефектівності лікування доцільно візначаті следующие часові (SDNN, pNN50, RMSSD) та спектральні (ТР, VLF, LF, HF) параметрів ВСР.

4. Рекомендовано залучаті до діагностічного комплексу ВХ ДПК індивідуально пульсоксіметрічно дозованій Одноразовий сеанс інтервальної гіпоксії, контрольованій за параметрами ВСР, як метод, что дает інформацію про стійкість організму до гіпоксії, стан функціонально-метаболічного потенціалу та вектор его змін під дією лікування. Сеанс нужно Проводити в нормобарічніх условиях у закрітій системе дихання Із поверненням Повітря. Длительность шкірного циклу в сеансі є індівідуальною и візначається годиною, за Який насічення гемоглобіну кисня (SaO 2) зніжується до 94,0%. Перерва между гіпоксічнімі циклами дорівнює годині реоксігенації (повернення SaO 2 до вихідних значень) плюс одна хвилина; сеанс вважається завершеним, если різніця трівалості последнего циклу, у порівнянні з попереднім, перевіщує 10 с.


СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Ефективність інтервальної гіпоксії у післяерадікаційному комплексному лікуванні віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки: оцінювання с помощью варіабельності серцево ритму / О. П. Єлісєєва, Х. О. Семен, А. П. Черкас, О. О. Абрагамович, О. Г. Ходосевіч // Вісник проблем біології та медицини. - 2007. - Вип. 4. - С. 113-124. (Здобувачпровела набір клінічного матеріалу, брала участь в проведенні біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ и ВСР, статистичній обробці та аналізі результатів дослідження, підготувала статтю до друку).

2. Зміни морфофункціонального стану слізової оболонки шлунка під дією інтервального гіпоксічного Тренування у Хворов на пептичну дуоденального віразку / Х. О. Семен, О. П. Єлісєєва, А. П. Черкас, Ю. О. Поспішіль, О. О. Абрагамович / / Світ біології та медицини. - 2007. - № 3. - С. 76-83. (Здобувач провела набір клінічного матеріалу, бралаучасть встатістічній обробці, аналізі та інтерпретаціїодержаніх результатів, підготувала статтюдо друку).

3. Ефективність корекції аеробного метаболізму с помощью інтервальної гіпоксії у пацієнтів з віразковою хвороби дванадцятіпалої кишки у післяерадікаційній период / Х. О. Семен, О.П. Єлісєєва, О.О. Абрагамович, А. П. Черкас, Д. В. Камiнській, Л. І. Гусак, Л. Ф. Лисак // ActamedicaLeopoliensia. - 2007. - Т. 13, № 3. - С. 36-42. (Здобувач провела набір клінічного матеріалу, брала участь у проведенні біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ и ВСР, статистичній обробці, аналізі та інтерпретації результатів, підготувала статтю до друку).

4. виявило окисного стрес в слізовій оболонці шлунка Хворов Із пептичну віразкою дванадцятіпалої кишки зберігаються даже после успішної ерадікації Helicobacterpylori / А. П. Черкас, Х. О. Семен, О. П. Єлісєєва, Д. В. Камінський, М. М. Лазаренко, О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. - 2007. - № 5. - С. 13-17. (Здобувач брала участь у плануванні и проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, статистичній обробці та аналізі одержаних результатів).

5. Особливості механізмів індивідуально дозованого інтервального гіпоксично-гіперкапнічного впліву на варіабельність ритму серця спортсменів / О. П. Єлісєєва, Х. О. Семен, А. П. Черкас, Д. В. Камінський, А. К. Куркевич // Фізіологічній журнал . - 2007. - Т. 53, № 4. - С. 77-85. (Здобувач брала участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ та аналізі результатів, опрацюванні літературних джерел, написанні та оформленні статті).

6. Вплив одноразового інтервального гіпоксічного сеансу на параметри варіабельності ритму серця та показатели аеробного метаболізму у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки та умовно здорових волонтерів / Х. О. Семен, О. П. Єлісєєва, А. П. Черкас, Д. В. Камінський, О. Я. Яцкевич, О. О. Абрагамович // Гастроентерологія: міжвід. зб. - Дніпропетровськ: Журфонд, 2006. - Вип. 37. - С. 325-332. (Здобувач брала участь у наборі клінічного матеріалу, проведенні біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та ВСР, аналізі та інтерпретації результатів, написанні та оформленні статті).

7. Особливості параметрів варіабельності ритму серця та гістологічної Структури слізової оболонки шлунку залежних від інфікованості Helicobacterpyloriу Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки та здорових волонтерів / А. П. Черкас, Х. О. Семен, О. П. Єлісєєва, Д. В. Камінський , В. Г. Кірічінській, О. О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. - 2006. - № 4. - С. 44-49. (Здобувачбрала доля у плануванні дослідження, наборі клінічного матеріалу, аналізі Власний результатів та літератури, написанні та оформленні статті).

8. Особливості варіабельності серцево ритму у хворого на віразкову хворобу гастродуоденальної зони / Х. О. Семен, О. О. Абрагамович, О. П. Єлісєєва, А. П. Черкас, Я. В. патку, К. П. Дудок, Д. В. Камінський // Медична хімія. - 2005. - Т. 7, № 1. - С. 17-20. (Здобувачбрала доля у наборі клінічного матеріалу, аналізі літературних та ВЛАСНА результатів, підготовці статті до друку).

9. Патент 28270 Україна, МПК 7 А 61 В 10/00. Способ корекції окисного стрес та вегетатівної дисфункції інтервальною гіпоксією у хворого на Helicobacterpyloriасоційовану віразкову хворобу в післяерадікаційному періоді / Єлісєєва О. П., Семен Х. О., Черкас А. П., Камінський Д. В., Абрагамович. О .; патентовласнік Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - № 200711812; заявл. 26.10.07; опубл. 26.11.07, Бюл. №19 (І ч.). (Здобувач провела набір клінічного матеріалу, брала участь в аналізіта інтерпретаціїрезультатів, оформила та підготовілапатентдо друку).

10.Патент 15615 Україна, МПК 7 А 61 В 10/00. Способ Підвищення функціонально-метаболічного резерву організму гіпоксічнім Вплив в інтервальному дозованому режімі / Єлісєєва О. П., Камінський Д. В., Семен Х. О., Черкас А. П., Вонсовській А. Б., Абрагамович О. О., Сергієнко О. О.; патентовласнік Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - № 200512457; заявл. 23.12.05; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7 (І ч.). (Здобувач брала участь уплануванніі проведенні дослідження, аналізі та інтерпретаціїрезультатів, написанні та оформленні патенту).

11. Використання інтервальної гіпоксії у післяерадікаційному періоді у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки: інформаційний лист / Семен Х. О., Єлісєєва О. П., Абрагамович О. О., Черкас А. П.; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - К., 2007. - 4 с. (Здобувач провела набір клінічного матеріалу, брала участь в опрацюванні результатів, статистичній обробці, підготувала інформаційнійлістдо друку).

12. Особливості варіабельності серцево ритму у хворого на віразкову хворобу гастродуоденальної зони / Абрагамович О. О., Семен Х. О., Єлісєєва О. П., патку Я. Л., Дудок К. П., Федосюк Л. П., Черкас А. П., Камінський Д. В., Мазур В. В. // Х Конґрес Світової Федерации українських лікарськіх товариств: тези доп. - Чернівці; К.; Чікаго, 2004. - С. 270-271. (Здобувач брала участь у проведенні дослідження, інтерпретації результатів, підготувала тези до друку).

13. Ефективність застосування нового підходу в гипокситерапии при формуванні антиоксидантного статусу організму / Єлісєєва О. П., Куркевич А. К., Семен К. О., Алексевич Я. І., Тимочко М. Ф. // біоантиоксидант: тез. доп. IVмеждународной конф. - М., 2002. - С. 182-183. (Здобувач опрацювала літературні джерела та брала участь в аналізі результатів).

14. Ефективність корекції варіабельності ритму серця інтервальною гіпоксією в дозованому режімі / О. П. Єлісєєва, Д. В. Камінський, Х. О. Семен, А. П. Черкас, Л. І. Амбарова, Л. Д. Вішемірська // Фізіологічній журнал. - 2006 - Т. 52, № 2. - С. 147-148. - (Матеріали XVIIз'їзду фізіологічного товариства з міжнародною участю, прісвячені 125-річчю з дня народження акад. Богомольця О.О., 18-20 травня 2006 р., М. Чернівці). (Здобувач провела літературний поиск за темою, брала участьвпроведенні ВСР, аналізі результатів).

15. Особливості параметрів варіабельності ритму серця та показніків аеробного метаболізму у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки / Семен Х.О., Черкас А.П., Єлісєєва О.П., Кірічінській В.Г., Абрагамович О.О. // Щорічні терапевтічні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я: матеріали науково-практичної конференции, прісвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої, 11 квітня 2006 р., М. Харків. - Х., 2006. - С. 142. (Здобувач опрацювала літературні джерела, бралаучасть у проведенні дослідження, статистичній обробці та інтерпретації результатів, підготувала тези друку).

16. Lipidperoxidationandantioxidant defense in peptic ulcer disease: pathogenesis and new perspectives in treatment / AndriyCherkas, Kamelija Zarkovic, OlhaYelisyeyeva, OrestAbrahamovych, KhrystynaSemen, Danylo Kaminskyy, NevenZarkovic // New Approaches and Developments in Molecular of Lipid Peroxidation Associated Disorders : proceedings of 4 th Meeting of HNE-Club, Istanbul, 18 May 2007. - Istanbul, 2007. - P. 87. (Брала участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі та інтерпретації результатів, написанні тез).

17. Особливості механізмів впливу інтервального гіпоксії на варіабельність ритму серця спортсменів / Єлісєєва О. П., Камінський Д. В., Семен Х. О., Черкас А. П., Сергієнко О. О., Бурда В. А., Дудок Е. К., Федорович А. Н. // Гіпоксія: механізми, адаптація, корекція: матеріали Четвертої Російської конф. (З міжнародною участю), 13-14 жовт. 2005 г.: матеріали.- М., 2005. - С. 42. (Здобувач брала участь в проведенні дослідження, аналізі літературних та отриманий результатів, написанні тез).

18. HeartRateVariability (HRV) asaMethodforAerobicPowerEstimationinAthletesDuringIntervalHypoxic-HypercapnicTraining (IHHT) / Yelisyeyeva O., Kurkevych A., Cherkas A., Semen Kh., Kaminskyy D., Serhiyenko A.//8 th Annual Congress European College of Sport Science , 9 12 jul. 2003 Salzburg, Austria: abstract book. - Salzburg, 2003. - Р.353-354. (Здобувач брала участь у проведенні дослідження, аналізі отриманий результатів, написанні тез).

19. Оцінка функціонально-метаболічного стану організму методом варіабельності ритму серця при проведенні гипокситерапии / Єлісєєва О. П., Куркевич А. К., Семен К. О., Камінський Д. В, Черкас А. П., Сергієнко А. А. // Прогресивні наукові технології для здоров'я людини: матеріали міжнародного мультидисциплінарного конгресу, 8-19 червня 2003 року, Кара-Даг, Феодосія. - М., 2003. - C. 67-69. (Здобувач брала участь наборі клінічного матеріалу, проведенні біохімічніх ДОСЛІДЖЕНЬ та ВСР, опрацюванні літературніхджерел та ВЛАСНА результатів, написанні Публікації).

20. KurkevychA.Estimationoftheinfluenceofimpulsehypoxialtraining (IHT) onthestimulationoftheendogenious oxygen generation (EOG) in people with various resistance to hypoxia / KurkevychA., SemenK., LomnytskaM. // 10 th European students and young doctors conference: abstract book. - Berlin, 1999. - P. 093. (Здобувач брала участь у проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ, опрацювала літературні джерела та отрімані результати, підготувалатезі до друку).


Анотація

Семен Х.О. Ефективність інтервального гіпоксічного Тренування в комплексному лікуванні віразкової хвороби у післяерадікаційному періоді: Вплив на аеробні метаболізм та варіабельність Серцевий ритму. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний медичний університет імені Данила ГаліцькогоМОЗ України. - Львів, 2008.

Дисертація присвячено вивченню ефектівності інтервального гіпоксічного Тренування (ІГТ), змодельованогоза с помощью апарату ТДІ-01 (гіпоксікатор Фролова), у комплексному лікуванні віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки (ВХ ДПК), асоційованої з H.pylori, за дінамікою показніків, что характеризують аеробні метаболізм, та варіабельністю серцево ритму (ВСР). Обстежено 110 Хворов на ВХ ДПК та 40 здорових добровольців.

! Застосування ІГТ в течение одного місяця у лікувальному комплексі післяерадікаційного ПЕРІОДУ за рахунок помірної прооксидантної Дії Забезпечує актівацію аеробного обміну, ефективного корекцію проявів окисного стрес, Підвищення ВСР, модуляцію автономного гомеостазу та Збільшення стійкості до гіпоксії, что свідчіть про Підвищення функціонально-метаболічного резерву організму у хворого на ВХ ДПК.

Ключові слова: 4-гідроксіноненаль, аеробні метаболізм, варіабельність Серцевий ритму, окисних стрес, Helicobacterpylori, віразкова хвороба, інтервальне гіпоксічне Тренування.


АНОТАЦІЯ

Семен К.О. Еффектівностьінтервальной гіпоксичного тренування комплексному лікуванні виразкової хвороби в послеерадікаціонном періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України. -Львів, 2008.

Дисертація присвячена з'ясуванню актуального наукового питання, пов'язаного з дослідженням ефективності інтервального гіпоксичного тренування (ІГТ), як засобу корекції проявів окисного стресу і поліпшення функціонально-метаболічного резерву у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки (ВХ ДПК), асоційованої з H. pylori, в комплексному лікуванні послеерадікаціонного періоду. Показано, що іспользованіеІГТ супроводжується більш ефективної ліквідацією клінічних проявів, патологічних макро- і мікроскопічних змін слизової оболонки (СО) шлунка (зменшення проявів гастриту, дуоденіту, а також мононуклеарной інфільтрації і атрофііСО) в порівнянні з пацієнтами, які приймали тільки лансопразол.

У хворих виявлено суттєве накопичення маркера окисного стресу 4-гідроксіноненаля (4-ГН) в поверхневому епітелії, власній пластинці слизової і ядрах гландулоцитов, в порівнянні создоровимі волонтерами. У групі пацієнтів, які приймали тільки лансопразол, зміст 4-ГН після лікування збільшувалася у всіх досліджуваних структурах СО, в той час як в групі пацієнтів, які використовували ИГТ, виявлено збільшення кількості індивідів з більш низькими ступенями накопичення 4-ГН в цитоплазмі і майже повну його елімінацію з ядер гландулоцитов (p <0,05). Ці зміни свідчать про ефективну корекції окисного стресу на рівні СО.

Виявлено дисбаланс в системі прооксіданти / антиоксиданти і знижену інтенсивність окисно-відновних реакцій у хворих з ВХ за деякими параметрами аеробного метаболізму: підвищені рівні гидропероксидов, β-ліпопротеїнів (β-ЛП), окислювально-модифікованих білків (ОМБ 430), збільшення індексу антиоксидантної активності (p <0,05), знижений рівень середньомолекулярних пептидів (СМП) (р <0,001) на тлі порівнянних з нормальними значеннями активностей супероксиддисмутази (СОД) і каталази. Вплив ИГТ сприяло формуванню помірної прооксидантно ситуації (збільшення рівнів малонового діальдегіду і ОМБ (р <0,001), нормалізація гидропероксидов (р <0,001), СМП (р <0,001), попередження зростання атерогенних β-ЛП, збільшення активності каталази (р <0,001) , зниження СОД-активності (р <0,001)) що необхідно для еффектівнойкоррекцііпроявленій окисного стресу.

Дослідження варіабельності серцевого ритму (ВСР) показало істотне зниження тимчасових (SDNN на 31,2%, RMSSD на 46,2%, pNN50 на 90,2%) і спектральних (загальною спектральної потужності (ТР) на 54,2%, амплітуд дуже низькочастотних (VLF на 17,0%), низькочастотних (LF на 49,3%) і високочастотних (HF на 71,8%) компонент) параметрів, що свідчить про недостатню активність автономної нервової системи і зниженому адаптаційний потенціал організму хворих. Застосування ИТГ у хворих з початковими низькими параметрами ВСР (ТР ≤ 1500 мс 2) попереджає подальше зниження ВСР, виявлене у хворих, які приймали тільки лансопразол, в основному за рахунок збільшення ТР і активності парасимпатичних впливів (збільшення HF на 82,0%, р <0,05) на синусовий вузол. У пацієнтів з високими вихідними параметрами ВСР (ТР> 1500 мс 2), які брали тільки лансопразол, після лікування різко зменшувалася ТР (в 2,8 рази) і амплітуда всіх частотних коливань, особливо HF (в 3,2 рази), що відображає втрату мобілізаційної фази адаптаційної реакції, низьку активність автономних компонент і є прогностично несприятливою ознакою для одужання. У пацієнтів з аналогічними вихідними параметрами, которимпроводілі ИГТ, відзначено умеренноеуменьшеніе ТР (на 33,5%), яке супроводжувалося оптимізацією внутрішньої структури спектру, тенденцією до нормалізації автономного балансу (зниження LF / HF на 10,2%) і зняттям напруги нейрогуморальної регуляції ( зниження амплітуди VLF-коливань на 58,7%). Виявлена ​​динаміка параметрів ВСР в цій групі пацієнтів свідчить про здатність ИГТ моделювати автономний гомеостаз.

Проведення до і після лікування індивідуально дозованого одноразового сеансу інтервальної гіпоксії (ОСІГ), контрольованого за параметрами ВСР, продемонструвало підвищення стійкості організму до гіпоксії та функціонально-метаболічного резерву у хворих, які використовували в комплексі лікування послеерадікаціонного періоду ИГТ, особливо в підгрупі з вихідними високими значеннями ВСР (ТР> 1500 мс 2).

Таким чином, використання ІГТ протягом одного місяця після ерадикації за рахунок помірного прооксидантно дії забезпечує активацію аеробного обміну, ефективну корекцію проявів окисного стресу і супроводжується модуляцією автономного гомеостазу, збільшенням стійкості до гіпоксії, що свідчить про підвищення функціонально-метаболічного резерву організму.

Ключові слова: 4-гідроксіноненаль, аеробний метаболізм, варіабельність серцевого ритму, окислювальний стрес, Helicobacterpylori, виразкова хвороба, інтервальна гіпоксичного тренування.


SUMMARY

Semen Kh.O.Efficacy of the interval hypoxiс training in complex treatment of peptic ulcer disease during posteradication period by parameters of aerobic metabolism and heart rate variability. - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences on speciality 14.01.02 - internal diseases. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Public Health of Ukraine. -Lviv, 2008.

The dissertation is dedicated to study the efficacy of the interval hypoxic training (IHT) modulated using Frolov's hypoxicator (ТДІ-01) in complex treatment of the H.pylori-associated duodenal peptic ulcer disease (DPUD) by parameters of aerobic metabolism and indexes of heart rate variability (HRV) .110 patient with DPUD 40 healthy volunteers were enrolled.

UseofIHTduring onemonthincomplextreatmentof posteradicationperiodwasassociatedwithmoderateprooxidativeactivitywhichcausedefficientactivationoftheaerobicmetabolism, correctionoftheoxidativestress, modulationoftheautonomichomeostasis, increase in HRV parameters, and strengthening of the resistancetohypoxia. Such changes are suggestive about enhancement of the functional metabolic potential of an organism in patients with DUPD.

Key words: 4-hydroxynonenal, aerobic metabolism, heart rate variability, oxidative stress, Helicobacter pylori, duodenal peptic ulcer, interval hypoxic training.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

АОЗ - антиоксидантний захист

ВСР - варіабельність cерцевого ритму

ВХ - віразкова хвороба

4-ГН - 4-гідроксі-2,3-трансноненаль

ДП - гідропероксіді

ДПК - дванадцятіпала кишка

ЕГДФС - езофагогастродуоденофіброскопія

ІГТ - інтервальне гіпоксічне Тренування

МДА - малоновий діальдегід

ОМБ - окисно модіфіковані Білки

ОСІГ - одноразовий сеанс інтервальної гіпоксії

CМП - середньомолекулярні пептиди

СО - слізова оболонка

СОД - супероксиддисмутаза

Hp-Helicobacterpylori

pNN50 - Відсоток послідовніх інтервалів RR, Які відрізняються более, чем на 50 мс

RMSSD - квадратний корінь Із СЕРЕДНЯ значення квадратів різниці dfвелічін послідовніх RR-інтервалів

SDNN - стандартне відхилення величин нормальних RR-інтервалів

TP - загальна спектральна Потужність

VLF - дуже нізькочастотні коливання

HF - вісокочастотні коливання

LF - нізькочастотні коливання

β-ЛП - β-ліпопротеїні


Підпісано до друку 05.05.2008 р.

Формат 60'90 1/16. Папір офсетний.

Друк на різографі. Умовний. друк. арк. 1,5. Обл.-видав. арк. 0,89.

Тираж 100 прим. Зам. 80352.

Поліграфічний центр

Видавництва національного університету "Львівська політехніка"

вул. Ф.Колесси, 2, 79000, Львів


  • УДК: 616.342-002.44-089.168.1-085.835.13-02: (612.015.11 + 616.12-008.3)

  • Скачати 64.62 Kb.