Динаміка профілю ризики серцево-судинна захворювань в жіночій популяції


    Головна сторінка


:)Скачати 59.62 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір59.62 Kb.
Типреферат
:)

Академія медичних наук України

Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска"

МАЛАЦКІВСЬКА Олена Валеріївна

УДК: 616.12-036.22- 055.2] "45 = 25"

ДИНАМІКА профілю ризики серцево-судинна ЗАХВОРЮВАНЬ В ЖІНОЧІЙ ПОПУЛЯЦІЇ

14.01.11 - Кардіологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008

Дісертацією є рукопис

Робота виконан в Національному науковому центрі "Інститут кардіології імені академікаМ.Д. Стражеска "АМН України, м. Київ

Науковий керівник доктор медичний наук Горбась Ірина Михайлівна,

Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені

академіка М.Д. Стражеска "АМН України,

завідуюча відділом популяційних ДОСЛІДЖЕНЬ

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Єна Лариса Михайлівна,

Державна установа "Інститут геронтології

АМН України ", завідуюча відділом КЛІНІЧНОЇ

та епідеміологічної кардіології, м. Київ

доктор медичний наук Дорогий Анатолій Петрович,

Національний науковий центр

"Інститут кардіології імені академіка

М.Д. Стражеска "АМН України,

завідувач лабораторією наукових проблем

амбулаторної допомоги, м. Київ

Захист состоится 21.04.2008 року о 10 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01 при Національному науковому центрі "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска АМН України
(03680 МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска "АМН України (03680 МСП, м. Київ, вул. Народного ополчення, 5)

Автореферат розісланій 14.03.2008 року

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради С. І. Деяк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання (ССЗ), посідаючі Перше місце за пошіреністю, є провідною причиною смерти в більшості розвинутих стран світу, причому на їх частку пріпадає около половини від Загальної смертності (Коваленко В.М., Дорогой А.П., 2005; Оганов Р.Г., 2007).

З кінця 60-х років смертність від ПС в Україні неухильного підвіщується: за минуле десятіріччя вона Зросла почти на 40% и складає 72% в структурі Загальної смертності жінок, в тій годину як у чоловічого населення цею Показник ставити 54% (Гайдаєв Ю.О. ., Коваленко В.М., 2007). На жаль, наша країна посідає Одне Із дерло Місць в мире за рівнем смертності від серцево-судінної патології.

До недавнього часу головна увага науковців пріділялася вивченню профілю ризики чоловічіх популяцій, но результати ДОСЛІДЖЕНЬ, Які віявляють статеві Відмінності умов формирование серцево-судінної патології, свідчать про ті, что дані, отрімані в чоловічій популяції НЕ могут буті екстрапольовані на жіночу (Barrett-Connor E ., 1997; Куімов А.Д., 2003; Нетяженко В.З., 2003). Отже, галузь медичний знань Стосовно ССЗ у жінок залішається недостатньо Вивчення через обмеження Кількість ДОСЛІДЖЕНЬ та недооцінку проблеми (Schenck-Gustafsson K., 2002). Саме тому у 2005 году розпочала свою роботу нова ініціатива Європейського кардіологічного товариства - "Жінки и Серце" (Women and Heart), яка акцентує Рамус на зростанні ССЗ среди жінок та спріяє Краще розумінню особливо розвитку, діагностики та лікування цієї патології.

Рівень серцево-судінної захворюваності и смертності значний мірою Залежить від епідеміологічної ситуации в конкретному РЕГІОНІ, а ее неблагополуччя - від наявності та пошіреності як хвороби, так и ее факторів ризики (ФР). Кількість останніх Постійно растет, но среди понад 200 відоміх в мировой літературі чінніків основними та практично значущих є ті, что пояснюють міжпопуляційні Відмінності у Показники здоров'я населення: артеріальна гіпертензія (АГ), дісліпопротеідемія (ДЛП), куріння, надлишково маса тела (НМТ ) и недостатня фізична Активність (НФА) ТОЩО (Смирнова І.П., Горбась І.М., 2002).

Скринінг традіційніх ФР дозволяє віявіті лишь около половини осіб в популяції, у якіх в подалі вінікне захворювання. Це обумовлює поиск других чінніків, среди якіх Досить вагомий місце займають псіхоемоційні розладі (Singh-Manoux A. et al., 2003; Погосова Г.В., 2005).

Концепція факторів ризики є провідною у превентівній кардіології, оскількі існуючій міжнародний досвід показує, что заходь з їх корекції дозволяють досягті покращання "популяційного здоров'я", знізіті Рівні захворюваності и смертності.

Вірішенню проблеми вісокої смертності від ССЗ в Україні спріяють комплексні популяційні дослідження з оцінкою динаміки профілю ризики, визначенням впліву на Рівні смертності основних ФР, встановлення їх оптимальних рівнів та науковим обґрунтуванням пріорітетів профілактичних ЗАХОДІВ НЕ только у чоловіків, а і серед жінок. У Нашій стране до останнього часу подібні епідеміологічні дослідження стану здоров'я жіночої популяції не проводилися, что обумовіло Актуальність та необходимость даної роботи.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала в рамках Наукової тими відділу популяційних ДОСЛІДЖЕНЬ національного наукового центру "Інститут кардіології ім. Акад. М.Д. Стражеска" АМН України "Аналіз довгострокового моніторування епідеміологічніх умів формирование серцево-судінної патології среди жінок ПРАЦЕЗДАТНИХ віку" (№ державної реєстрації 0102U000124) , співвіконавцем якої булу здобувач.

Мета дослідження: візначіті внесок основних факторів ризики в смертність на підставі ретроспективного популяційного АНАЛІЗУ динаміки профілю ризики ССЗ у жінок.

Задачі дослідження:

1. Дослідіті пошіреність основних факторів ризики ССЗ в міській популяції жінок ВІКОМ 20-64 роки.

2. Порівняті отрімані результати з данімі епідеміологічного дослідження, Виконання 25 років тому, та оцініті в широкому віковому діапазоні Зміни профілю ризики ССЗ в жіночій популяції.

3. Візначіті розповсюдженість псіхоемоційніх порушеннях, а самє тривожно-депресивний станів (ТДС) среди жінок та Встановити їх Взаємозв'язок з традіційнімі факторами ризики ССЗ.

4. Вівчіті внесок основних факторів ризики в Загальну смертність та смертність від ССЗ у жінок на основе ретроспективного АНАЛІЗУ Даних 25-річної динаміки профілю ризики.

5. Візначіті Рівні чінніків, что збільшують ризики смерти, та їх оптімальні Цільові значення.

Об'єкт дослідження: фактори ризики ССЗ, загальна смертність та смертність від хвороб системи кровообігу.

Предмет дослідження: частота та Рівні факторів ризики ССЗ.

Методи дослідження: комплексні Стандартні епідеміологічні методи дослідження; для Вивчення пошіреності тривожно-депресивний станів вікорістовувалі Госпітальну шкалу тривоги та депресії (HADS); статистичні методи ОБРОБКИ отриманий результатів.

Наукова новизна отриманий результатів. Вперше в Україні Вівче пошіреність тривожно-депресивний станів в жіночій популяції та визначили їх місце среди основних факторів ризики ССЗ. Вперше, на підставі Даних двох строго стандартизованого епідеміологічніх обстеження міської жіночої популяції, Здійснено комплексний ретроспективний аналіз 25-річної динаміки профілю ризики ССЗ у жінок, Який свідчіть про наявність несприятливого тенденцій та загальне погіршення епідеміологічніх умів формирование даної патології. Досліджено внесок окремий факторів ризики в Загальну смертність и смертність від хвороб системи кровообігу (ХСК) та Виявлено, что Найбільший Вплив на Рівні смертності має АГ, а среди ліпідніх показніків - гіпертрігліцерідемія (ГТГ). Встановлені Рівні чінніків, что Суттєво збільшують ризики смерти та оптімальні їх значення, Досягнення якіх на популяційному Рівні спріятіме покращання здоров'я жінок.

Практичне значення отриманий результатів. Отрімані результати 25-річної динаміки профілю ризики в неорганізованій жіночій популяції дозволяти прогнозуваті епідеміологічну сітуацію относительно ССЗ в межах ее Подальшого моніторингу. Віявлені Особливості впліву факторів ризики на Рівні серцево-судінної смертності дозволяти віділіті групи високого ризики для проведення активних профілактичних втручань.Доведено необходимость Виявлення та доцільність корекції НЕ только традіційніх факторів ризики, но й псіхоемоційніх розладів для Підвищення ефектівності ЗАХОДІВ з первинної та вторинної ПРОФІЛАКТИКИ ССЗ у жінок .

Результати дослідження впроваджені в практику роботи Івано-Франківського обласного кардіологічного диспансеру, Білоцерківської міської лікарні № 1, Білоцерківської міської лікарні № 2, что підтверджено актами про Впровадження.

Особистий внесок здобувача. Дісертаційна робота є самостійнім науковим Досліджень автора. Здобувач брала безпосередно доля в епідеміологічному дослідженні (особисто обстежіла 344 особини), встановленні життєвого статусу жінок, обстеження в 1981-1982 рр .; Анкетування за Госпітальною шкалою тривоги и депресії проведено автором особісто.Мета и завдання дослідження сформульовані разом з науковим керівніком. Дисертант формуван бази даних, проводила їх статистична обробка і аналіз, Виконала інформаційний пошук, результати которого наведені у розділі "Огляд літератури", проаналізувала результати вітчізняніх, зарубіжніх и Власний СПОСТЕРЕЖЕНЬ за темою дисертації та согласно з основними положеннями підготувала наукові статті до друку в спеціальніх виданнях . Автором написана и підготовлена ​​до захисту дана дисертація.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дісертаційної роботи доповідалісь на конференции молодих вчених "Досягнення молодих вчених - майбутнє медицини" (Харків, 2005); Пленумі правления асоціації кардіологів України "Порушення ритму серця: сучасні підході до лікування" (Київ, 2005); всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки и практики" (Харків, 2006); на конференции молодих вчених у рамках Наукової підсумкової Сесії ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска "АМНУ (Київ, 2008). Апробація дисертації відбулася на Розширення засіданні апробаційної ради ННЦ "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска "АМНУ за участю співробітніків відділів популяційних ДОСЛІДЖЕНЬ, атеросклерозу та хронічної ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби (протокол № 144 від 4 липня 2007 року).

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 19 наукових праць, з них 4 статті у затверджених ВАК України профільніх виданнях та 15 робіт у Матеріалах наукових з'їздів, пленумів и конференцій.

Структура та об'єм дисертації. Дисертація викладу на 177 страницах машинописного тексту, проілюстрована 23 малюнками та 48 таблицями. Робота містіть вступ, огляд літератури, опис методів дослідження, 3 розділи Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз и узагальнення результатів дослідження, Висновки и Практичні рекомендації. Список використаних джерел містіть 194 літературні найменування, з якіх 94 - кирилицею и 100 - латиницею.


Основні ЗМІСТ

Матеріали и методи дослідження. З метою Вивчення пошіреності основних ФР ССЗ (І етап дослідження), ОЦІНКИ динаміки епідеміологічної ситуации (ІІ етап дослідження) булу сформована Випадкове вібірка Із 1450 жінок ВІКОМ 20-64 роки, что мешкали в Солом'янський районі м. Києва на початок 2004 року. Обстежено 977 жінок, что склалось 67,4% від кількості запитаних. Во время проведення обстеження вікорістовувалі Стандартні методи дослідження та уніфіковані Критерії ОЦІНКИ ВООЗ. Програма обстеження включала: Заповнення анкет, что вміщують анамнестічні та соціально-демографічні дані; опитування за стандартною кардіологічною анкетою ВООЗ для Виявлення стенокардії напруги та інфаркту міокарда (ІМ) в анамнезі; реєстрацію ЕКГ Спок з Наступний кодування ее за Міннесотськім кодом; вимірювання артеріального тиску (АТ); антропометрічні вимірювання; забір венозної крови натще для визначення вмісту ліпідів и ліпопротеідів в плазмі крови; опитування про куріння та фізічну Активність; Анкетування за Госпітальною шкалою тривоги та депресії для Виявлення ТДС.

Діагноз ішемічної хвороби серця (ІХС) віставлялі на підставі Даних стандартної кардіологічної анкети ВООЗ, позитивна відповідь на якові свідчіла про наявність Типової стенокардії напруги, и характером змін на ЕКГ Спок.

Проводили 2 незалежних вимірювання АТ после п'ятіхвілінного відпочинку з інтервалом 2-3 хвилини. В аналіз даного дослідження включали СЕРЕДНЯ величину з двох вимірювань. Групу осіб з АГ, согласно з крітеріямі ВООЗ и рекомендаціямі Українського товариства кардіологів з ПРОФІЛАКТИКИ та лікування АГ, склалось обстежені з рівнем систолічного АТ (САТ), Який дорівнював або БУВ більшій за 140 мм рт.ст., і / або діастолічного АТ (ДАТ ), что дорівнював або БУВ більшій за 90 мм рт.ст.

НМТ оцінювалі с помощью БМІ (відношення масі тела в кілограмах до квадрату зросту в метрах). Жінки з БМІ меншим, чем 18,5 кг / м 2 склалось групу з недостатньою масою тела. До групи з надлишково масою тела відносілі осіб зі значеннями БМІ від 25 до 29,9 кг / м 2, а до групи з ожірінням - зі значеннями БМІ, что дорівнюють або перевіщують 30 кг / м 2.

Курц вважаю жінок, Які щоденно вікурюють хоча б одну сигарету. Фізична Активність вважаю недостатньою, если годину роботи сидяча Складанний 5 годин и более та активне дозвілля взимку и влітку, ВРАХОВУЮЧИ годину, что вітрачається на ходу до роботи и з роботи, стає менше, чем 10 годин на тиждень.

У групу з ДЛП відносілі осіб з гіперхолестерінемією (ГХС) (рівень ХС дорівнює або перевіщує 240 мг / дл), і / або гіпертрігліцерідемією (ГТГ) (рівень ТГ дорівнює або перевіщує 200 мг / дл), і / або з рівнем ХС ЛПВЩ, меншим чем 40 мг / дл.

Для Вивчення пошіреності ТДС Протестовано 935 жінок ВІКОМ 20-64 роки, что складає 95,7% від усіх обстеження осіб. Вікорістовувалі Госпітальну шкалу тривоги та депресії (HADS), розроблення ASZigmond та RPSnaith в 1983 году для скрінінгового Виявлення ціх станів. Во время інтерпретації Даних враховувалі сумарний Показник по Кожній підшкалі А (тривога) и D (депресія), відокремлюючі при цьом 3 області значень: 0-7 балів - норма; 8-10 балів - субклінічно віражах тривога / депресія; 11 балів та вищє - клінічно віражах тривога / депресія.

При розрахунку стандартизованность показніків за стандарт брали повіковій склад жіночого населення України.

Для ОЦІНКИ змін профілю ризики жіночої популяції результати проведеного дослідження співставлялі з данімі, одержаний при обстеженні аналогічної за ВІКОМ популяції 1154 жінок, что мешкали на тій же территории в 1981-1982 рр. (ІІ етап дослідження).

З метою Вивчення Внески основних ФР ССЗ в смертність (ІІІ етап дослідження), проводили встановлення життєвого статусу жінок ВІКОМ 40-64 роки в кількості 629 осіб, обстеження в 1981-1982 рр., Через Центральне адресне бюро з одночаснім Перегляд актових запісів про смерть в РАЦСах м. Києва и лікарськіх свідоцтв про смерть в міському Статистичний управлінні.

Загальну смертність и смертність від різніх причин розраховувалі на 1000 людино-років спостереження (АРС). При аналізі Даних смертності розраховувалі: атрибутивний ризики (популяційній Показник, что характерізує Наскільки ФР візначає смертність від тієї чи Іншої причини та дозволяє ранжувати ФР в залежності від їх прогностичність значення) та відносній ризики (відношення между категоріямі максимального и мінімального ризики).

Створення бази даних та їх статистична обробка здійснювалі на персональному комп'ютері за помощью програми "Microsoft Office Excel 2003" та Надання ВООЗ пакету прикладних програм по АНАЛІЗУ епідеміологічніх даних "Epi-Info" і медичної інформаційно-статистичної системи "Епідеміологія". Для Виявлення вірогідності відмінностей между групами вікорістовувалі крітерій t-Стьюдента. Для Виявлення взаємозв'язку между Показники обчіслювалі коефіцієнт кореляції Пірсона.

Основні результати дослідження. При аналізі Даних І етап дослідження у 25,2% Обстеження осіб Виявлено підвіщеній рівень АТ. Частота АГ вірогідно збільшується у кожному десятіріччі, починаючі з вікової групи 35-44 роки. У структурі переважає АГ І ступеня - 49,4% віпадків, частка АГ ІІ ступенів дорівнює 35,9% и АГ ІІІ ступеня - 14,7%.

Середньопопуляційні значення САТ и ДАТ у жінок відповідають встановленим нормам, лишь у віковій групі 55-64 роки Середні значення САТ їх перевіщують (142,4 ± 1,6) мм рт.ст. При достатній обізнаності обстеження жінок про наявність АГ (89%) залішаються незадовільнімі показатели охоплення медикаментозним лікуванням (56%) та его ефектівності: нормалізації АТ досягає только чверти Хворов (25%).

Порушення обміну ліпідів зареєстровано у 35,1% Обстеження. З ВІКОМ розповсюдженість їх растет від 23,4% у групі 20-24 роки до 56,1% в 55-64 роки (р <0,001).

Найпошіренішім Із ліпідніх порушеннях є ГХС: гранично підвіщеній рівень ХС (200-239 мг / дл) зареєстровано у 33,9%, високий - у 18,9% осіб. Середньопопуляційні значення загально ХС перевіщують нормальний рівень, починаючі уже з 35-річного віку - (205,7 ± 2,9) мг / дл.

Розповсюдженість помірної ГТГ (150-199 мг / дл) ставити 10,7%, віраженої (200 мг / дл и более) - 6,3%; середньопопуляційні значення ТГ відповідають оптимальним (112,8 ± 1,8) мг / дл в усіх вікових категоріях.

Пошіреність гіпоальфахолестерінемії (гіпо-α-ХС) - 27,2%. Характерним є тією факт, что цею вид Порушення обміну ліпідів реєструється в усіх вікових групах однаково часто. Середньопопуляційній рівень ХС ЛПВЩ ставити (45,2 ± 0,5) мг / дл, что відповідає нормальним его значення.

На момент обстеження Відсоток жінок, Які курять, складає 18,5%. Найбільш несприятливим ситуация в групі 25-34 роки, де пошіреність куріння сягає 32,4%. Повікова розповсюдженість цього ФР має тенденцію до зниженя від 22,9% в 20-24 роки до 5,5% в 55-64 роки.

Надлишково масу тела ма ють 26,5% осіб, на Ожиріння страждає Кожна п'ята (20,6%) обстежена жінка. Частота цього ФР прогресивно збільшуєтьсяз ВІКОМ. Визначили, что середньопопуляційні значення БМІ перевіщують встановлений ВООЗ Оптимальний рівень - (26,1 ± 0,18) кг / м 2.

Деякі досліднікі (Гундаров І.А., Матвєєва С.В., 2000) вважають доведенням ФР смерти, в тому чіслі и від ССЗ, недостатню масу тела. Встановлен, что почти у чверті (22,9%) Обстеження жінок ВІКОМ 20-24 роки маса тела розцінюється як недостатня, загальна розповсюдженість цього ФР ставити 7,1%.

Виявлено, что найбільш Поширення (48,0%) Із основних ФР є недостатня фізична Активність, яка візначається почти у половини жінок, однаково часто в усіх вікових групах.

Результати дослідження свідчать, что будь-які ФР ССЗ, что аналізуються, відсутні лишь у 13,3% Обстеження жінок; Кількість осіб з одним Чинник складає 35,1%, двома - 27,7%, трьома и более факторами - 23,9%.

Виявлення високий степень концентрації та агрегації ФР корелює з скроню (14,0%) пошіреністю ІХС в жіночій популяції. Частота візначеної ІХС складає 10,7%, у тому чіслі, ІМ - 1,0%, стенокардії - 6,7%, безбольової форми - 3,6%; можлівої ІХС - 3,3%.

Во время Вивчення пошіреності псіхоемоційніх порушеннях та їх зв'язку з основними ФР ССЗ в жіночій популяції, ознака ТДС віявлені у 51,5% Обстеження, причому у 30,8% осіб смороду ма ють субклінічний характер, а у 20,7% - клінічно віражені . Отже, шкірні п'ята жінка в популяції потребує додатково психологічного обстеження за участю лікаря-спеціаліста, а третина - певної псіхотерапевтічної допомоги від лікаря-кардіолога.

Встановлен факт Підвищення пошіреності ТДС з ВІКОМ - від 38% в
20-34 роки до 67,1% в 55-64 роки. Аналіз Структури ТДС показавши, что у більшості (52,4%) жінок з розладамі переважає тривожно симптоматика, Питома вага осіб з основном депресивно симптоматикою складає 21,6%. Відомо, что именно тривожно симптоматика значний підвіщує ризики розвитку та обумовлює тяжкість ІХС.

Псіхоемоційні розладі вірогідно более пошірені среди жінок з СЕРЕДНЯ освітою, чем среди тих, хто має вищу, а такоже Частіше визначаються у вдови жінок порівняно з незаміжнімі, заміжнімі та розлучення. Відмінності в частоті ТДС у заміжніх та розлучення практично відсутні (55,2% и 54,3% відповідно), хоча в структурі порушеннях є тенденція до більшої розповсюдженості среди заміжніх субклінічніх станів, а среди розлучення - клінічно вираженій.

Во время ОЦІНКИ залежності розповсюдженості ФР ССЗ від наявності чи відсутності псіхоемоційніх розладів встановлен, что у жінок з ТДС вірогідно Частіше, чем у жінок без них, реєструється АГ, надлишково маса тела та Ожиріння. Серед осіб з ТДС Частіше віявляються Такі Порушення ліпідного обміну, як ГХС, ГТГ, зниженя уровня ХС ЛПВЩ, но вірогідність розбіжностей встановлен лишь по відношенню до ГТГ (рис.1).

Мал. 1. Пошіреність ФР у жінок з ТДС та без ТДС (%)

Примітка: * - р <0,05.

Порівняльній аналіз Середніх значень ФР свідчіть про вірогідно більш Високі Рівні САТ, ДАТ, БМІ, ТГ та більш старший вік групи з ТДС. С помощью методу попарної кореляції Встановлені Прямі кореляційні зв'язки ТДС з Наступний Показники: ВІКОМ, БМІ, САТ, ДАТ, ТГ, что ще раз підтверджує встановлення закономірність про Взаємозв'язок ФР ССЗ з псіхоемоційнімі порушеннях.

Обґрунтовує віщезазначене такоже тієї факт, что среди осіб з підвіщенім АТ Виявлено більшу пошіреність псіхоемоційніх порушеннях у порівнянні з нормотензивними особами (61,5% и 51,4% відповідно, р <0,05). Питома вага ТДС среди жінок з БМІ ³25 кг / м 2 перевіщує аналогічній Показник среди жінок з БМІ <25 кг / м 2 (57,2% и 44,8% відповідно, р <0,05). Серед осіб з ліпіднімі порушеннях такоже більша частота тривоги та депресії у порівнянні з тимі, хто НЕ має ДЛП, но вірогідність розбіжностей Виявлено только по відношенню до ГТГ (62,8% и 50,6% відповідно, р <0,05).

Встановлен, что среди осіб з клінічно вираженій станами, тобто з максимальним значенням Даних HADS (13-21 бал), частота ГТГ в 2,7 рази перевіщує аналогічну у осіб з мінімальнімі значення HADS (0-4 бали) - 8,6 и 3 , 2% відповідно; Ожиріння - в 2,2 рази (31,2 и 14,0% відповідно); АГ - в 1,7 рази (25,8 и 15,0% відповідно); ГХС - в 1,6 рази (24,7 и 15,0% відповідно). Відносній ризики ІХС у жінок з клінічнімі ТДС перевіщує его в групі без ТДС в 2 рази, зокрема, ІМ - в 2 рази, стенокардії напруги - в 6 разів.

Согласно Даних літератури (Погосова Г.В., 2004), у шкірного п'ятого пацієнта з діагнозом ІХС Присутні ознака клінічно віраженої депресії. У нашому дослідженні пошіреність всех ТДС среди осіб з ІХС (60,1%) перевіщує аналогічну среди осіб без неї (49,6%), но розбіжності НЕ вірогідні. Клінічно віражені ознака тривоги і / або депресії Присутні у кожної четвертої жінки з діагнозом ІХС (24,3%). ВРАХОВУЮЧИ Значний негативний Вплив ТДС на прогноз у хворого на ІХС, своєчасне Виявлення та лікування таких пацієнтів має важліве практичне значення.

Іншим етапом дослідження БУВ аналіз динаміки профілю серцево-судинного ризики в жіночій популяції (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка пошіреності факторів різікусеред жінок ВІКОМ 20-64 роки (%)

Вік

(Роки)

номер обстеження АГ ДЛП До НМТ Ожиріння НФА
20-24 І 5,2 26,4 10.4 27,1 5,2 39,6
ІІ 3,8 23,4 22,9 4,8 2,9 47,6
25-34 І 4,5 18,8 10,0 34,7 13,6 28,6
ІІ 3,5 24,5 32,4 * 18,5 6,9 50,3 *
35-44 І 19,2 22,5 5,6 47,5 24,3 36,9
ІІ 16,3 31,9 18,8 27,9 * 20,7 43,3
45-54 І 44,9 28,4 0,5 40,1 48,2 46,0
ІІ 42,6 40,9 11,8 38,0 32,1 * 48,5
55-64 І 70,7 38,8 2,2 38,2 55,5 34,4
ІІ 61,4 56,1 * 5,5 40,6 38,2 * 51,2 *
Стандарті- тання Показник І 28,4 26,5 5,5 38,2 29,7 37,4
ІІ 25,2 35,1 * 18,5 * 26,5 * 20,6 * 48,0 *

Примітка.* - р <0,05 у порівнянні з данімі І обстеження.

Результати обстеження жіночої популяції, проведених з інтервалом в 25 років, свідчать про ті, что розповсюдженість АГ вірогідно НЕ змінілась (28,4 та 25,2% відповідно), хоча присутности явна тенденція до ее зниженя.

Позитивним є факт Зменшення пітомої ваги важкої АГ в 1,6 рази та Збільшення Частки м'якої АГ (І ступеня), что свідчіть про покращення лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ, спрямованостей на контроль АТ.

Аналіз трендів середньопопуляційніх значень АТ свідчіть про Зменшення САТ на 3,0 мм рт. ст. (Р <0,01) и ДАТ на 4,0 мм рт. ст. (Р <0,001).

В течение 25 років в 2 рази збільшілась обізнаність Хворов про наявність АГ (44,7 и 88,7% відповідно, р <0,05), охоплення медикаментозним лікуванням (32,0 и 56,4% відповідно, р <0,05) та его ефективність (10,6 и 24,8% відповідно, р <0,05).

Але, на фоні загально позитивних кількісніх и якісніх змін в дінаміці АГ, встановлен й негатівні Тенденції, здатні впліваті на показатели здоров'я у БІК їх погіршення (Збільшення пітомої ваги ізольованої систолічної АГ).

Віявлені негатівні Тенденції в дінаміці ДЛП, пошіреність якої за 25 років Зросла в від 26,5 до 35,1%, (р <0,05), в основном за рахунок суттєвіх змін ліпідного профілю у жінок после 55 років.

Аналіз динаміки розповсюдженості різніх відів ДЛП свідчіть про Зменшення пошіреності ізольованіх форм, таких як ізольована ГХС (від 8,9 до 7,0%) и ізольована ГТГ (від 2,7 до 0,7%) та зростання частоти асоційованіх ліпідніх порушеннях: сполучення ГХС и гіпо-a-ХС - в 6 разів, ГТГ и гіпо-a-ХС - в 2 рази та сполучення ГХС, ГТГ и гіпо-a-ХС - в 4,3 рази.

Во время Вивчення трендів порушеннях ліпідного спектру Виявлено Збільшення Частки осіб з ГХС в 1,7 рази (від 10,9 до 18,9% відповідно, р <0,05), підвіщенім рівнем ХС ЛПНЩ - в 2 рази (від 13,6 до 27,1% відповідно, р <0,05), з гіпо-a-ХС - в 2,2 рази (від 12,4 до 27,2% відповідно, р <0,05). Пошіреність ГТГ за период спостереження НЕ змінілась, но зменшіть Кількість осіб з оптимальним рівнем цього сертифіката № за рахунок Збільшення почти в 2 рази Частки осіб з гранично підвіщенім рівнем ТГ.

Середньопопуляційне значення загально ХС вірогідно зросли на 15,9 мг / дл, ТГ - на 14,7 мг / дл, ХС ЛПНЩ - на 23,9 мг / дл, а середній рівень ХС ЛПВЩ зменшівся на 11,2 мг / дл.

Пошіреність куріння среди жінок Зросла в течение ПЕРІОДУ спостереження в 3,4 рази від 5,5 до 18,5% відповідно (р <0,05).

Встановлен вірогідне Зменшення як розповсюдженості надлішкової масі тела (38,2 и 26,5% відповідно), так и Ожиріння (29,7 и 20,6% відповідно).

Середньопопуляційні значення БМІ знизу на 1,6 кг / м 2 (р <0,05), причому в усіх вікових групах. Зменшення розповсюдженості НМТ, Ожиріння и Середніх значень БМІ відбулося за рахунок Збільшення Частки осіб з нормальною вагою в 1,4 рази, но, в більшому Ступені, з причини Збільшення в 7 разів кількості осіб з недостатньою масою тела.

Аналіз динаміки пітомої ваги осіб з НФА продемонстрував Збільшення кількості жінок, Які ведуть малорухомій способ життя від 37,4 до 48,0% (р <0,05), причому негатівні Зміни стосувалісь всех вікових груп.

Виявлено негативну тенденцію, особливо в молодших вікових групах, до Зменшення пітомої ваги осіб без ФР (від 17,8 до 13,3%) та Збільшення долі осіб з Асоціацією трьох та более чінніків (від 17,6 до 23,9%).

За період спостереження пошіреність ІХС вірогідно НЕ змінілася, хоча й наблюдается тенденція до ее зниженя від 17,4 до 14,0%. Несприятливим є факт Збільшення в 3 рази пітомої ваги жінок з ішемічнімі змінамі на ЕКГ за відсутності больового синдрому.

Вивчення Внески ФР ССЗ в смертність жінок Було завдання ІІІ етапу дослідження. Проведено ретроспективний аналіз спостереження за 629 жінкамі ВІКОМ 40-64 роки. За період, Який в Середньому складає 23,7 роки, зареєстровано 210 віпадків смерти. Загальна смертність в жіночій популяції ставити 16,29 на 1000 АРС, причому у кожному Наступний десятіріччі відбувалось ее зростання в 2 рази у порівнянні з попереднім. У структурі накопіченої смертності ССЗ посілі головне місце - 56,7%, онкологічні хвороби склалось 24,8%, інші захворювання - 15,2%, нещасні випадки, травми, Отруєння - 3,3%.

Група померла від усіх причин відрізнялася від групи живих жінок вірогідно більшою пошіреністю АГ, ДЛП и тенденцією до більшої розповсюдженості Ожиріння, НФА на скрінінзі. Нами Виявлено, что найрозповсюдженішімі ФР среди померла від усіх причин є АГ, Ожиріння и НФА, від ССЗ - АГ, Ожиріння и ДЛП, від других захворювань - АГ, НФА и ДЛП. Всі померлі малі вірогідно Вищі Середні Рівні всех ліпідніх показніків, САТ, ДАТ, БМІ, чем живі жінки.

У когорті померла жінок статистично вірогідно переважають особини високого ризики, тобто з комбінацією трьох и более ФР у порівнянні з групою жінок, что вижили: 45,2 и 30,7% відповідно.

Аналіз тенденцій розподілу жінок за кількістю ФР виявило, что група, причиною смерти якої були ССЗ, відрізняється від тих, хто віжів, менше в
2,8 рази квоту осіб низьких ризики (без ФР) та більшою в 1,6 рази квоту осіб високого ризики (три и более ФР). Если в групі жінок, что вижили, третина осіб малі сполучення трьох и более чінніків на скрінінзі, то в групі померли від ССЗ Такі особини склалось половину.

Аналізуючі смертність жінок різного уровня ризики, ми зареєструвалі мінімальні показатели смертності в групі осіб, что НЕ малі жодних або малі только один ФР на скрінінзі. Розбіжності в Показники накопіченої смертності з'являються за наявності двох чінніків. Встановлен, что відносній ризики Загальної смерти за наявності двох чінніків ризики складає 1,5 умов.од., трьох и более - 2,1 умов.од., серцево-судінної смерти - 1,9 умов.од. при двох ФР и 3,2 умов.од. - при трьох.

Ретроспективний аналіз показав, что 50,2% жінок ВІКОМ 40-64 роки малі підвіщеній рівень АТ. Серед них за период спостереження померло 44,6% осіб. У структурі накопіченої смертності групи жінок з АГ 66,0% склалось ССЗ. Загальна смертність в Цій когорті в 2,3 рази больше, чем в порівнювальній групі (без АГ и ІХС на скрінінзі).

Мал. 2. Смертність жінок з АГ и нормально АТ на 1000 АРС

Підвіщеній АТ асоціюється як зі збільшенням ризики смерти від ССЗ почти в 4 рази, так и смерти від других захворювань почти вдвічі (рис. 2).

Аналіз залежності смертності від уровня АТ, согласно з класифікацією ВООЗ ВСТАНОВИВ: если відносній ризики смерти осіб з оптимальним АТ умовно Прийняти за одиниць, то ризики смерти осіб з нормальним АТ складатіме 1,6 умов. од., а з підвіщенім нормально - 2,0 умов. од.

Нами визначили, что для Загальної смертності вірішальне значення має ізольована САГ, а для серцево-судінної - змішана АГ. Наявність у жінок підвіщеного САТ НЕ только збільшує відносній ризики смерти в 3 рази у порівнянні з групою без АГ, но й впліває на длительность життя, скорочуючі его почти на 5 років.

Розраховуючі атрибутивний ризики, тобто смертність, обумовлених безпосереднім вплива АГ, встановлен, что более половини (57,2%) всех віпадків смерти и три чверті (75,7%) віпадків смерти від ХСК пов'язані з підвіщенім рівнем САТ. Вплив підвіщеного ДАТ на ризики смерти оказался Менш вираженості, но значущих: атрибутивний ризики Загальної смерти складає 39,6%, серцево-судінної - 66,7%.

С помощью доцільний АНАЛІЗУ встановлен оптімальні значення АТ, при якіх спостерігаються мінімальні показатели накопіченої смертності и найбільша длительность життя: САТ в межах 110-116 мм рт.ст., ДАТ - 60-76 мм рт.ст. (рис. 3, 4). Реально існуючі середньопопуляційні Рівні САТ (123,5 ± 0,8) мм рт. ст. на 7,5 мм рт.ст., а ДАТ (77,3 ± 0,4) мм рт. ст. - на 1,3 мм рт.ст. перевіщують оптімальні.

Нами з'ясовано, что підвіщеній АТ вірогідно скорочує длительность життя: жінки, САТ якіх перевіщує 182 мм рт.ст., вмирають почти на 7 років Ранее, чем з САТ <116 мм рт.ст. У свою черга, ДАТ≥100 мм рт.ст. скорочує життя на 5,6 років у порівнянні з ДАТ <76 мм рт.ст.

Показники Загальної и смертності від ХСК в групі з надлишково масою тела и ожірінням в нашому дослідженні відповідно в 1,4 та 2 рази більші, чем в групі осіб з нормальною вагою и без ІХС. Результати роботи свідчать про Відсутність суттєвіх відмінностей у рівнях накопіченої смертності жінок з нормальною та надлишково вагою. У тій же година, велике значення у формуванні показніків смертності має Ожиріння, наявність которого обумовлює Збільшення коефіцієнтів Загальної смертності в 2 рази, а серцево-судінної - в 3 рази у порівнянні з особами з нормальною вагою.

С помощью доцільний АНАЛІЗУ встановлен, что мінімальній рівень смертності відповідає значенню БМІ в межах 22,1-24,3 кг / м 2 (друга дециль розподілу). Реальний середньопопуляційній рівень БМІ (26,1 ± 0,18) кг / м 2 значний перевіщує Встановлені нами оптімальні значення.

Загальна и серцево-судинна смертність в когорті осіб з ДЛП відповідно в 1,7 и 2,1 рази більша, чем в групі порівняння (без ДЛП и ІХС). Аналіз смертності в залежності від виду ДЛП показавши, что мінімальні показатели реєструються в групі з ізольованімі формами, а среди жінок з комбінаціямі ліпідніх порушеннях КОЕФІЦІЄНТИ смертності перевіщують аналогічні в Середньому в 2 рази. Найнеспріятлівішім в прогностичність плане визначили сполучення ГТГ и гіпо-a-ХС.

Аналіз смертності в групах осіб з початково різнімі значення загально ХС, показавши, что цею Показник почти НЕ відрізняється в групах з нормальним (менше 200 мг / дл) и гранично підвіщенім ХС (200-239 мг / дл). У тій же година, у осіб з високим рівнем ХС відносній ризики Загальної смерти ставити 1,8, а смерти від ХСК - 1,5 умов.од, что підтверджує значення ГХС у формуванні показніків смертності.

Децильний аналіз виявило, что рівень загально ХС, при якому зареєстровано мінімальні показатели накопіченої смертності, ставити 158-175 мг / дл (друга дециль розподілу). З цієї Межі відбувається поступове Підвищення коефіцієнтів смертності, но найзначніші Зміни спостерігаються после Досягнення значень загально ХС 240-259 мг / дл (дев'ята дециль), де Показник смертності в 2,3 рази перевіщує відповідній во второй децілі, а при Рівні ХС 260 мг / дл и более - в 3 рази. Отже, оптимальним рівнем загально ХС у жінок слід вважаті значення в межах 158-175 мг / дл. Реально існуючій середньопопуляційній рівень ХС (210,2 ± 1,5) мг / дл на 35 мг / дл перевіщує Встановлені нами оптімальні значення.

Визначили, что несприятливим Вплив на показатели смертності спричиняють Вже гранично підвіщені концентрації ТГ: загальна смертність при Рівні ТГ≥150 мг / дл більша в 1,6 рази, серцево-судинна - в 1,9 рази, чем у осіб з оптимальним рівнем ТГ.

Децильний аналіз демонструє поступове зростання смертності з третьої децілі розподілу ТГ (87-96 мг / дл), причому найвіразніші Зміни відбуваються после Досягнення значень ТГ 150-190 мг / дл (дев'ята дециль) - в 2,3 рази и значень более 190 мг / дл (десята дециль) - в 3 рази. Таким чином, оптимальне значення ТГ, при якіх накопічена смертність жінок Мінімальна, є рівень в межах 61-86 мг / дл. Реальні середньопопуляційні значення ТГ (112,8 ± 1,8) мг / дл на 26,8 мг / дл перевіщують Встановлені оптімальні, что свідчіть про необходимость Посилення профілактичної роботи на популяційному Рівні.

Когорти жінок з нормальним и високим (≥60 мг / дл) рівнем ХС ЛПВЩ принципова НЕ відрізняються за рівнем смертності. За період спостереження мінімальній рівень смертності у жінок спостерігається при значеннях ХС ЛПВЩ 50-63 мг / дл (шоста дециль розподілу). Максимальний Показник накопіченої смертності спостерігається в десятій децілі, тобто при рівнях ХС ЛПВЩ нижчих 34 мг / дл. Середній рівень ХС ЛПВЩ в жіночій популяції (45,2 ± 0,5) мг / дл на 4,8 мг / дл менше Встановлення оптимального значення.

Для визначення Внески ліпідніх показніківв смертність ми розраховувалі атрибутивний ризики для кожного з них.Найбільш суттєвім за впливи на Загальну и серцево-судинна смертність в жіночій популяції виявило ГТГ. Серед других ліпідніх порушеннях, для Загальної смерти более значення має ГХС, а для смерти від ХСК - гіпо-a-ХС.

Смертність від усіх причин та від ХСК в групі осіб з недостатньою фізічною актівністю почти НЕ відрізнялась від аналогічного сертифіката № в групі порівняння (Достатньо фізична Активність, Відсутність ІХС). Відсутність істотного впліву куріння на смертність в нашому дослідженні є наслідком малої кількості померли осіб, Які курили.

Для Вивчення Внески ФР в длительность життя аналізувалі середній срок трівалості життя жінок від моменту обстеження в групах осіб з різнімі Чинник ризики. За Вплив на длительность життя ФР розподілілі в порядку Зменшення: САГ - ГТГ - сполучення САГ и ДАГ - ГХС - підвіщеній вміст ХС ЛПНЩ - низька концентрація ХС ЛПВЩ - Ожиріння, недостатня фізична Активність - надлишково маса тела - ДАГ. При оцінці показніків Загальної и серцево-судінної смертності в групах осіб з різнімі ФР, смороду розподілілісь за своим значення Наступний чином в порядку Зменшення: АГ - ДЛП - Ожиріння - недостатня фізична Активність - надлишково маса тела.

Нами встановлен, что загальна смертність в когортах зі стенокардією напруги та безбольовою формою ІХС принципова НЕ відрізняється, а смертність від ХСК у жінок за відсутності ангінозного болю даже більша, чем у осіб з больовім варіантом. Звертає на себе Рамус факт вісокої смертності среди осіб зі змінамі ЕКГ, что трактуються як Можливі. Підраховано, что наявність візначеної ІХС на скрінінзі збільшує відносній ризики серцево-судінної смерти в 1,7 рази, у тому чіслі наявність ІМ - в 2,4 рази, безбольової форми - в 2 рази та стенокардії напруги - в 1,5 рази, та зменшує длительность життя на 2,4 роки, в тому чіслі наявність ІМ - почти на 5 років, безбольової форми - на 2 роки и стенокардії напруги - на 1,7 роки. Таким чином, отрімані дані свідчать про прогностичність Цінність епідеміологічніх крітеріїв ІХС.


ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе ОТРИМАНО Нові наукові результати, Які в сукупності вірішують Актуальне завдання превентівної кардіології - обґрунтування підходів до розробки діференційованіх профілактичних ЗАХОДІВ среди жінок.

1. Профіль серцево-судинного ризики сучасної жіночої популяції характерізується скроню пошіреністю факторів ризики: артеріальна гіпертензія - 25,2%; дісліпопротеідемія - 35,1%; куріння - 18,5%; надлишково маса тела и Ожиріння - 47,1%; недостатня фізична Активність - 48,0%. Групу низьких ризики складають только 13,3% жінок, тоді як 86,7% популяції підлягають втручанню з корекції факторів ризики ССЗ.

2. Пошіреність псіхоемоційніх порушеннях, а самє тривожно-депресивний станів, в жіночій популяції ВІКОМ 20-64 роки НЕ поступається пошіреності традіційніх факторів ризики ССЗ и ставити 51,5%, причому в структурі трівожні Порушення переважають над депресивно. Результати дослідження свідчать про обтяженість осіб з тривожно-депресивний станами традіційнімі факторами ризики ССЗ: АГ, надлишково масою тела, ожірінням, дісліпопротеідемією та більш скроню середнімі значення показніків. Наявність зв'язку между цімі станами та ССЗ підтверджує факт вірогідно більшої розповсюдженості псіхоемоційніх розладів у жінок з АГ, надлишково масою тела, ожірінням, гіпертрігліцерідемією.

3. Протяг 25 років в жіночій популяції відбуліся неспріятліві зрушення та погіршення епідеміологічніх умів формирование ССЗ: вірогідне Збільшення пошіреності таких факторів ризики, як дісліпопротеідемія, куріння та недостатня фізична Активність; Підвищення середньопопуляційніх значень ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, КА и зниженя рівнів ХС ЛПВЩ; Зменшення розповсюдженості надлішкової масі тела та Ожиріння відбулося за рахунок зростання в 7 разів пітомої ваги жінок з недостатньою масою тела; при відсутності вірогідніх змін в Загальній частоті ІХС та зменшенні пошіреності можлівої ІХС втрічі Зросла частота ее безбольової форми.

4. Група померла жінок відрізнялась на скрінінзі від тих, что вижили, більшою кількістю осіб з високим ризики (наявність трьох и более факторів ризики), вірогідно більшою пошіреністю АГ и дісліпопротеідемії, віщімі середнімі значення САТ, ДАТ, БМІ, ХС, ТГ, КА . Серед померли від ССЗ у порівнянні з групами живих на скрінінзі Частіше визначавши АГ, дісліпопротеідемія и Ожиріння.

5. Наявність двох факторів ризики збільшує ризики Загальної смерти в
1,5 рази, смерти від ССЗ - в 1,9 рази, а сполучення трьох и более чінніків - в 2 та 3 рази відповідно. Найбільший внесок у рівень смертності має АГ: половина всех віпадків смерти та три чверті віпадків смерти від ССЗ обумовлені підвіщенім рівнем АТ. Серед ліпідніх показніків Найбільший Вплив як на загальний, так и на серцево-судинна смертність, має гіпертрігліцерідемія.

6. За Вплив на показатели Загальної и серцево-судінної смертності фактори ризики розподіляються в порядку Зменшення: АГ - дісліпопротеідемія - Ожиріння - недостатня фізична Активність - надлишково маса тела; ранжованій за ступенями впліву на длительность життя жінок ланцюжок факторів ризики Виглядає Наступний чином: САГ - ГТГ - сполучення САГ и ДАГ - ГХС - підвіщеній вміст ХС ЛПНЩ - низька концентрація ХС ЛПВЩ - Ожиріння, недостатня фізична Активність - надлишково маса тела - ДАГ.

7. Наявність епідеміологічного діагнозу візначеної ІХС збільшує відносній ризики серцево-судінної смерти в 1,7 рази и скорочує длительность життя на 2,4 роки, ІМ - в 2,4 рази и скорочує длительность життя почти на 5 років, безбольової форми - в 2 рази и на 2 роки та стенокардії напруги - в 1,5 рази и на 1,7 роки.

8. Оптімальні значення цифрових показніків, при якіх зареєстровано мінімальні Рівні смертності, складають: САТ - 110-116 мм рт.ст .; ДАТ - 60-76 мм рт.ст .; БМІ - 22,1-24,3 кг / м 2; Загальний ХС - 158-175 мг / дл (4,1- 4,5 ммоль / л); ТГ - 61-86 мг / дл (0,7-1,1 ммоль / л); ХС ЛПВЩ - 50-63 мг / дл (1,3 1,6 ммоль / л).


Практичні рекомендації

1. Результати проведеного дослідження переконливою доводять необходимость своєчасного Виявлення та адекватної корекції таких факторів ризики ССЗ, як АГ, дісліпопротеідемія, куріння, Ожиріння та недостатня фізична Активність ПЕРВИННА структурами охорони здоров'я. При дослідженні ліпідного спектру крови та патенти візначаті НЕ только рівень загально ХС, но й важлівій в прогностичність плане для жінок рівень ТГ.

2. З Огляду на Збільшення пошіреності безбольової форми ІХС, рекомендовано більш ретельне обстеження жінок з будь-Якою підозрою на наявність цього захворювання (Холтерівське моніторування ЕКГ, навантажувальні ЕКГ-проби).

3. Під час Здійснення ЗАХОДІВ з корекції факторів ризики слід орієнтуватісь на оптімальні значення показніків, Яким відповідають мінімальні Рівні смертності. Рівнямі показніків, при якіх значний підвіщується ризики смерти, є: САТ - вищє 140-151 мм рт.ст.; ДАТ - вищє 90-96 мм рт.ст .; БМІ - вищє 29,5-30,5 кг / м 2; ХС - вищє 240-260 мг / дл (6,2-6,7 ммоль / л); ТГ - вищє 150-190 мг / дл (1,7-2,1 ммоль / л); ХС ЛПВЩ - нижчих 47-50 мг / дл (1,2-1,3 ммоль / л).

4. ВРАХОВУЮЧИ скроню пошіреність в жіночій популяції розладів псіхоемоційного стану, наявність взаємозв'язку между ними та традіційнімі факторами ризики ССЗ, доцільно ПЕРВИННА структурам охорони здоров'я візначаті НЕ только загальновідомі Чинник ризики, но й віявляті (с помощью скрінінговіх тестів) та спільно з психотерапевтами корігуваті тривожно-депресівні стани.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Малацківська О.В. Динаміка профілю ризики серцево-судинна захворювань в жіночій популяції за 25-річний период // Кровообіг та гемостаз.- № 3. - 2006. - С. 49-52.

2. Малацківська О.В., Горбась І.М. Зв'язок традіційніх факторів ризики серцево-судинна захворювань та тривожно-депресивний станів у жінок // Український кардіологічний журнал. - 2005. - № 6. - С. 97-100. (Автор самостійно проводила скрінінгове обстеження жінок на наявність тривожно-депресивний станів, створи базу Даних, здійсніла їх статистична обробка і аналіз, підготувала матеріал до друку).

3. Малацківська О.В., Горбась І.М. Профіль серцево-судинного ризики міської жіночої популяції (за данімі одномоментного дослідження) // Медичні перспективи. - 2006. - Том ХІ, № 2. - С. 134-139. (Автор брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження жінок, створенні бази даних, самостійно здійснювала їх статистична обробка і аналіз, підготувала матеріал до друку).

4. Кваша О.О., Малацківська О.В. До проблеми вторинної ПРОФІЛАКТИКИ артеріальної гіпертензії // Охорона здоров'я України. - № 3-4 (18-19). - 2005. - С. 36-40. (Автор брала участь в проведенні епідеміологічного дослідження, у встановленні життєвого статусу первинного обстеження осіб через Центральне адресне бюро, створенні бази даних, здійсненні їх статистичної ОБРОБКИ и АНАЛІЗУ, підготовці матеріалу до друку).

5. Малацківська О.В. Взаємозв'язок традіційніх факторів ризики серцево-судинна захворювань та тривожно-депресивний станів в жіночій популяції // Матеріали конференции "Досягнення молодих вчених - майбутнє медицини". - Харків, 2005. - С. 60-61.

6. Малацківська О.В. Пошіреність ішемічної хвороби серця та порушеннях ритму в жіночій популяції // Матеріали Пленуму правления асоціації кардіологів України. Порушення ритму серця: сучасні підході до лікування. - Київ, 2005. - С. 91-92.

7. Малацківська О.В. Пошіреність факторів ризики серцево-судинна захворювань среди жінок за данімі популяційного дослідження // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции (з міжнародною участю) "Вклад молодих вчених в розвиток медичної науки и практики". - Харків, 2006. - С. 66.

8. Горбась І.М., Смирнова І.П., Кваша О.О., Давиденко Н.В., Малацківська О.В. Пошіреність поведінковіх факторів ризики среди населення и его Ставлення до ПРОФІЛАКТИКИ // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України. - Дніпропетровськ, 2004. - С. 289. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази и аналізі Даних, написанні тез).

9. Кваша Е.А., Малацковская Є.В. Зміна профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції за 20-річний період // Матеріали VII національного конгресу кардіологів України. - Дніпропетровськ, 2004. - С. 295. (Автор брала участь в проведенні епідеміологічного дослідження, створенні бази даних, здійсненні їх статистичної ОБРОБКИ и АНАЛІЗУ, оформленні тез).

10. Смирнова І.П., Кваша О.О., Горбась І.М., Давиденко Н.В., Малацківська О.В. Стратегія ПРОФІЛАКТИКИ в Програмі CINDI-Україна // Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ науково-практичної конференции "Сімейна медицина в Україні: Нові дослідження і практика Впровадження": тези наукових доповідей. - Київ, 2005. - С. 58. (Автор брала участь в епідеміологічному обстеженні, написанні и оформленні тез).

11. Кваша О.О., Смирнова І.П., Горбась І.М., Давиденко Н.В., Малацковская Є.В. 20-річна динаміка епідеміологічних умов формування серцево-судинних захворювань в Україні // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації". - Білорусь, Мінськ, 2005. - С. 55. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази и аналізі Даних, написанні тез).

12. Кваша О.О., Малацківська О.В. Значімість основних факторів ризики в смертності жінок 40-59 років за данімі проспективного спостереження // Матеріали І національного конгресу лікарів внутрішньої медицини. - Київ, 2005. - С. 49-50. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази и аналізі Даних, здійснювала оформлення тез).

13. Кваша О.О., Смирнова І.П., Горбась І.М., Давиденко Н.В., Малацковская Є.В. Статево-вікові особливості 20-річної динаміки формування ССЗ в Україні // Матеріали Російського національного конгресу кардіологів. - Росія, Москва, 2005. - С. 155. (Автор віконувала епідеміологічне обстеження, статистичний аналіз Даних, оформлення тез).

14.Горбась І.М., Смирнова І.П., Кваша О.О., Давиденко Н.В., Малацківська О.В. 25-річна динаміка профілю ризики серцево-судинна захворювань у людей літнього віку // Матеріали IV національного конгресу геронтологів и геріатрів України. - Київ, 2005. - С. 237-238. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази даних, написанні тез).

15. Кваша О.О., Малацковская Є.В. Прогностична значущість деяких чинників ризику для смертності від інсульту (дані 20-річного проспективного спостереження) // Матеріали першого національного конгресу "Інсульт та судинно-мозкові ускладнення". - Київ, 2006. - С. 75. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази и аналізі Даних, написанні и оформленні тез).

16. Кваша О.О., Малацківська О.В. Оцінка впліву артеріальної гіпертензії на рівень смертності населення // Матеріали української науково-практичної конференции "Первинна та вторинна профілактика церебро-васкулярної ускладнень артеріальної гіпертензії". - Київ, 2006. - С. 80-81. (Автор брала участь в проведенні епідеміологічного дослідження, у встановленні життєвого статусу осіб через Центральне адресне бюро, створенні бази даних, здійсненні їх статистичної ОБРОБКИ и АНАЛІЗУ, оформленні тез).

17. Gorbas I., Smyrnova I., Kvasha O., Davydenko N., Malatskivska O. Prevention of cardiovascular diseases in primary care in Ukraine // The European Society of Cardiology. Working Group on Epidemiology and prevention. - Denmark, Elsinore, 2004. - P. 12. (Автор віконувала епідеміологічне обстеження та статистичний аналіз Даних, брала участь в написанні тез).

18. Gorbas I., Smyrnova I., Kvasha O., Davydenko N., Malatskivska O. Epidemiology of arterial hypertension in Ukraine: Results of the 20-year observation // International Congress "Hypertension-from Korotkov to present days". - S. Petersburg, Russia, 2005. - P.39-40. (Автор особисто брала участь в проведенні епідеміологічного обстеження, створенні бази и аналізі Даних).

19. Gorbas I., Smyrnova I., Kvasha O., Davydenko N., Malatskivska O. Prevention of cardiovascular diseases in primary care in Ukraine // European Conference on Chronic Disease Prevention. - Helsinki, Finland, 2005. - P. 42-43. (Автор брала участь в епідеміологічному дослідженні, аналізі Даних).


Анотація

Малацківська О.В. Динаміка профілю ризики серцево-судинна захворювань в жіночій популяції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.11 - Кардіологія. - Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска "АМН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячено ретроспективному АНАЛІЗУ 25-річної динаміки профілю ризики ССЗ у жінок, визначення Внески основних факторів в смертність, встановлення рівнів чінніків, что збільшують ризики смерти, та оптимальних їх значень. Вівче розповсюдженість псіхоемоційніх порушеннях, а самє тривожно-депресивний станів, среди жінок та їх Взаємозв'язок з традіційнімі факторами ризики ССЗ.

Виявлено наявність несприятливого зрушень та погіршення епідеміологічніх умів формирование ССЗ: вірогідне Збільшення пошіреності таких факторів ризики, як дісліпопротеідемія, куріння, недостатня фізична Активність; Підвищення середньопопуляційніх значень ХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, КА и зниженя рівнів ХС ЛПВЩ.

Найбільший внесок у рівень смертності має АГ. Серед ліпідніх показніків Найбільший Вплив як на загальний, так и на серцево-судинна смертність має ГТГ.За с помощью доцільний АНАЛІЗУ візначені оптімальні значення цифрових показніків, при якіх спостерігається мінімальній рівень смертності: САТ - 110-116 мм рт.ст .; ДАТ - 60-76 мм рт.ст .; БМІ - 22,1-24,3 кг / м 2; Загальний ХС - 158-175 мг / дл (4,0-4,5 ммоль / л); ТГ - 61-86 мг / дл (0,7-1,0 ммоль / л); ХС ЛПВЩ - 50-63 мг / дл (1,3-1,6 ммоль / л).

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, фактори ризики, смертність, жіноча популяція.


АНОТАЦІЯ

Малацковская Є.В. Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія. - Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска "АМН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню 25-річної динаміки профілю ризику серцево-судинних захворювань (ССЗ) у жінок, визначенню внеску основних факторів ризику (ФР) в смертність і оптимальних цільових їх значень. Вивчено поширеність психоемоційних порушень, а саме тривожно-депресивних станів (ТДС) серед жінок і виявлено їх взаємозв'язок з традиційними ФР ССЗ. Для оцінки змін профілю ризику жіночій популяції результати обстеження 977 жінок у віці 20-64 року зіставляли з даними дослідження аналогічної за віком популяції в кількості 1154 жінок, які проживають на тій же території в 1981-1982 рр.

Встановлено, що поширеність ТДС в жіночій популяції не поступається поширеності традиційних факторів ризику ССЗ і становить 51,5%. Результати дослідження свідчать про навантаженість осіб з ознаками ТДС традиційними факторами ризику ССЗ: артеріальною гіпертензією (АГ), надмірною масою тіла (ІМТ) і ожирінням, дісліпопротеідемію (ДЛП) і більш високими середніми значеннями показників. Наявність зв'язку між ТДС і ССЗ підтверджує факт достовірно більшої поширеності психоемоційних розладів у жінок з АГ, ІМТ і ожирінням, гіпертригліцеридемією (ГТГ).

Виявлено несприятливі зрушення і погіршення епідеміологічних умов формування ССЗ: вірогідне збільшення поширеності таких ФР, як ДЛП, куріння, недостатня фізична активність (НФА); підвищення среднепопуляціонних значень ХС, ТГ, ХС ЛПНГ, КА і зниження рівня ХС ЛПВЩ. Поширеність ІМТ і ожиріння зменшилася, але в 7 разів зросла питома вага осіб з недостатньою масою тіла серед жінок. На тлі відсутності достовірних змін в загальній частоті ІХС і при зменшенні поширеності можливої ​​ІХС за 25 років в 3 рази збільшилася частота її безбольової форми.

Аналіз внеску ФР ССЗ в смертність показав, що наявність двох ФР збільшує ризик загальної смерті в 1,5 рази, смерті від ССЗ - в 1,9 рази, а поєднання трьох і більше факторів - в 2,1 і 3,2 рази відповідно. Наявність АГ спричиняє збільшення смертності від ССЗ в 4 рази; максимальний показник накопиченої серцево-судинної смертності визначається в групі жінок зі змішаною АГ, а мінімальний - серед осіб з діастолічної АГ. Найбільший внесок в рівень смертності серед усіх ФР має АГ: половина всіх випадків смерті та три чверті випадків смерті від ССЗ обумовлені підвищеним рівнем артеріального тиску. Серед ліпідних показників найбільший вплив як на загальну, так і на серцево-судинну смертність, має ГТГ. За впливом на показники загальної і серцево-судинної смертності ФР розподілилися в порядку зменшення: АГ - ДЛП - ожиріння - НФА - ІМТ. Ранжируваних за ступенем впливу на тривалість життя жінок ланцюжок ФР виглядає наступним чином: САГ - ГТГ - Поєднання САГ і ДАГ - ГХС - підвищений рівень ХС ЛПНГ - низька концентрація ХС ЛПВЩ - ожиріння, НФА - ІМТ - ДАГ.

За допомогою доцільний аналізу визначені оптимальні значення цифрових показників, при яких спостерігається мінімальний рівень смертності: САД - 110-116 мм рт.ст .; ДАТ - 60-76 мм рт.ст .; БМІ - 22,1-24,3 кг / м 2; загальний ХС -
158-175 мг / дл (4,0-4,5 ммоль / л); ТГ - 61-86 мг / дл (0,7-1,0 ммоль / л); ХС ЛПВЩ -
50-63 мг / дл (1,3-1,6 ммоль / л).

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, фактори ризику, смертність, жіноча популяція.


ANNOTATION

Malatskivska О.V. The dynamics of cardiovascular diseases risk profile in female population.-Manuscript.

Тhesis on competition of the candidate medical scientific degree in speciality 14.01.11 - cardiology. - National scientific center "MD Strazhesko Institute of Cardiology" Аcademy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

The dissertation presents the analysis of 25-years-old dynamics of cardiovascular diseases (CVD) risk profile in female population with determination of role main risk factors in death rates and their optimum values. It was detected the prevalence of anxiety-depression disorders and its connection with the main risk factors of CVD among female population.

The results of research showed increase total cumulative risk of CVD in female population - increase the prevalence of majority risk factors (dyslipoproteinemia, smoking, low physical activity) as well as average values ​​of lipid rates and unfavorable changes in the prevalence of ischemic heart disease ( increase frequency of painless myocardial ischemia).

The analysis of influence of CVD risk factors on the death rates level demonstrated the greatest value of arterial hypertension. Among lipid indexes the hypertriglyceridemia is the most important of all. The optimal values ​​of risk factors at which observed
a minimal level of total mortality are for systolic BP - 110-116 mm Hg, diastolic BP - 60-76 mm Hg, for body mass index - 22,1-24,3 kg / m 2; cholesterol - 158-175 mg / dl
(4,0-4,5 mmol / l); triglycerides - 61-86 mg / dl (0,7-1,0 mmol / l); HDL cholesterol -
50-63 мг / дл (1,3-1,6 mmol / l).

Keywords: cardiovascular diseases, risk factors, death rates, female population.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

АГ

АТ

БМІ

Гіпо-α-ХС

ГТГ

ГХС

ДАТ

ДАГ

ДЛП

ЕКГ

ІМ

ІХС

КА

АРС

НМТ

НФА

САТ

САГ

ССЗ

ТДС

ФР

ХС

ХС ЛПВЩ

ХС ЛПНЩ

- артеріальна гіпертензія

- артеріальній Тиск

- біомас-індекс

- гіпоальфахолестерінемія

- гіпертрігліцерідемія

- гіперхолестерінемія

- діастолічній артеріальній Тиск

- діастолічна артеріальна гіпертензія

- дісліпопротеідемія

- електрокардіограма

- інфаркт міокарда

- ішемічна хвороба серця

- коефіцієнт атерогенності

- людино-роки спостереження

- надлишково маса тела

- недостатня фізична Активність

- систолічний артеріальній Тиск

- сістолічна артеріальна гіпертензія

- серцево-судинні захворювання

- тривожно-депресівні стани

- фактор ризики

- холестерин

- холестерин ліпопротеїдів вісокої щільності

- холестерин ліпопротеїдів нізької щільності

:)

  • Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів

  • Скачати 59.62 Kb.