Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку


    Головна сторінка


:)Скачати 61.02 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір61.02 Kb.
Типавтореферат
:)

31

Міністерство охорони ЗДОРОВЯ україни

Донецький Національний медичний університет ім. М. Горького

Науково-дослідний інститут медичний проблем сімї

МАЛОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 618.145-007.61-056.2-053.86

Диференційований ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОГО Лікування ГІПЕРПЛАЗІЇ ендометрія У жінок РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

14.01.01 - акушерство та гінекологія


автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук


Донецьк-2008

Дісертацією є рукопис.

Роботу виконан в Донецьк національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України


Науковий керівник: член-кореспондент АМН України, доктор медичний наук, професор

ЧАЙКА ВОЛОДИМИР Кирилович,

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатурі та післядипломної освіти

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Резніченко ГАЛИНА ІВАНІВНА,

Запорізька медична академія післядипломної

освіти МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології

член-кореспондент АМН України, доктор медичний наук, професор

ВЕНЦКІВСЬКІЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 (м. Київ)

Захист дисертації состоится 12 березня 2008 р. про 12-й рік. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.03 при Науково-дослідному інстітуті медичний проблем сімї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83114, м. Донецьк, просп. Панфілова, 3).

З дісертацією можна ознайомітіся в Бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16)

Автореферат розісланій 11 лютого 2008 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичний наук, доцент О.М. Долгошапко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гіперплазія ендометрія (ГЕ) - основна форма гіперпроліфератівніх захворювань слізової матки й найбільш частотна доброякісна патологія матки у жінок різніх вікових груп (Т.Д. Задорожна и співавт., 2005; Т.Ф. Татарчук, Є.В. Бурлака, 2003; Б .М. Венцківській, 2006). Серед жінок репродуктивного віку вона зустрічається в до 50% віпадків и Досить часто до різніх порушеннях менструальної Функції (ПМЦ) та безпліддя (А.П. Чернишова и співавт., 2005; І.О. Судома, 2005). Посил увага клініцістів и дослідніків до цієї проблеми зумовлена ​​доволі високим ризики малігнізації ГЕ, неухильного підвіщенням частоти ГЕ й раку ендометрія за Останнє десятиліття в багатьох странах світу, у тому чіслі й в Україні (Н.В. Кулагіна, Г.Г. Йовель, 2006 ; BI McFarlin, 2006). У 20-30% пацієнток з рецидивуючого ГЕ відзначене Виникнення інвазивного раку тела матки (Н.Д. Гаспарян и співавт., 2004). У структурі гіперпроліфератівніх процесів ендометрія переважає проста неатіпова гіперплазія ендометрія (ПНГЕ), что зустрічається в 82% віпадків (В.К. Чайка и співавт., 2007).
Існуючі сучасні консерватівні методи лікування ГЕ, на жаль, не дають Бажанов результату. З урахуванням вісокої вартості Деяк ефективних гормональних препаратів вінікають НЕ только медичні, но й соціальні аспекти проблеми, Які вімагають достовірного обґрунтування оптимального індівідуального Вибори методу терапії для кожної пацієнткі.
Чісленні дослідження підтверджують, что в патогенезі ГЕ важліве місце посідають нейроендокрінні та імунні Чинник. Останнімі рокамі велосипеді значення надається процесам апоптозу, Який відіграє провідну роль у функціонуванні жіночої репродуктівної системи. Упродовж менструального циклу (МЦ) Загибель клітін ендометрія Шляхом апоптозу та їх регенерація відбувається в Суворов регульованій послідовності й Залежить від стадії циклу. Існує думка, что Порушення процесів апоптозу ма ють фундаментальне значення при гіперпроліфератівніх процесах и раковому переродженні клітін. Виявлення маркерів Порушення процесса запрограмованої загібелі клітін на етапі ГЕ может дозволіті своєчасно прогнозуваті несприятливим перебіг хвороби й обирати оптимальну індівідуальну тактику лікування, спрямованостей на Збереження й Відновлення генератівної Функції у жінок репродуктивного віку та Запобігання малігнізації.
Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан в межах науково-дослідної роботи Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Науково-дослідного інституту медичний проблем сімї "Розробити и впровадіті сучасні лікувальні й реабілітаційні технології по відновленню репродуктивного здоровя у жінок з гіперпластічнімі й пухлина процесами геніталій" (№ держреєстрації 0103U007892). Автор є співвіконавцем цієї тими.
Мета дослідження. Підвіщіті ефективність лікування простої неатіпової гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку Шляхом розробки й упровадження патогенетично обґрунтованих індівідуальніх методів діагностики й лікування цієї патології залежних від показніків апоптозу в ендометрії.

Завдання дослідження:

1. Провести ретроспективний аналіз ефектівності традіційніх методів лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежних від Вибори гормонального препарату й від стану рецепторного апарату ендометрія до статево гормонів.

2. Вівчіті клінічну характеристику, Особливості відео-, ехо- й гістоструктурі ендометрія у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ.

3. Оцініті стан апоптозу на лімфоцітах періферійної крови та в ендометрії у пацієнток Із ПНГЕ и взаємозвязок между цімі Показники, а такоже залежність между експресією bcl-2 і рецепторів до статево гормонів в ендометрії.

4. Вівчіті Особливості гормонального гомеостазу у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежних від показніків апоптозу в ендометрії.

5. Дослідіті показатели Т-клітінної ланки імунітету у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежних від показніків апоптозу в ендометрії.

6. Розробити, упровадіті й оцініті способ діференційованого лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежних від показніків апоптозу в ендометрії

Обєкт дослідження - проста неатіпова гіперплазія ендометрія у жінок репродуктивного віку.

Предмет дослідження - Особливості клініки, гормонального гомеостазу й реактівності Т-клітінної ланки імунітету, відео-, ехо- та гістоструктурі ендометрія, вміст маркера апоптозу на лімфоцітах періферійної крови й маркера апоптозу bcl-2 в ендометрії, рівень експресії рецепторів до статево гормонів в ендометрії при ПНГЕ, результати лікування жінок репродуктивного віку з цією патологією.

Методи дослідження: КЛІНІЧНІ, Ультразвукові, гістероскопічні, імунологічні, радіоімунометрічні, біохімічні, морфологічні, імуногістохімічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. У работе наведено нове решение актуального завдання гінекології - Підвищення ефектівності лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку. На Основі проведення ретроспективного АНАЛІЗУ оцінена ефективність традіційніх методів терапії ПНГЕ залежних від Вибори гормонального препарату й від стану рецепторного апарату ендометрія до статево гормонів.Вперше Вівче стан апоптозу на лімфоцітах періферійної крови (CD95 +) и в ендометрії (bcl-2) у пацієнток Із ПНГЕ та взаємозвязок между цімі Показники, а такоже залежність между експресією bcl-2 і рецепторами до статево гормонів в ендометрії. Уперше отрімані дані про Особливості гормонального профілю Сироватко періферійної крови у жінок репродуктивного віку Із ПНГЕ при різніх Показники апоптозу в ендометрії. Уперше оціненій стан Т-клітінної ланки імунної системи залежних від уровня bcl-2 в ендометрії пацієнток Із ПНГЕ. На підставі отриманий Даних про стан гормонального гомеостазу, імунної реактівності, апоптозу в ендометрії й кореляційного АНАЛІЗУ вдосконалена схема патогенезу ПНГЕ у жінок репродуктивного віку. Оцінена ефективність розроблення патогенетично обґрунтованих індівідуальніх методів лікування ПНГЕ з урахуванням показніків апоптозу в ендометрії у жінок репродуктивного віку.

Практичне значення одержаних результатів. Для лікарів-гінекологів предложено вдосконалена схема обстеження жінок репродуктивного віку Із ПНГЕ Із включенням маркерів апоптозу и способ діференційованого лікування ПНГЕ. Результати дісертаційної роботи впроваджені в Донецьк регіональному центрі охорони материнства й дитинства, НДІ медичний проблем сімї, обласних клінічніх лікарнях мм. Донецька, Запоріжжя.

Матеріали дисертації Використовують в навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології факультету інтернатурі й післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького при підготовці лікарів-інтернів та курсантів.

Особистий внесок здобувача. Автором здійсненій добір пацієнток Із ПНГЕ и здорових жінок, Які ввійшлі до контрольної групи. Проведення Клінічне, ультразвукове, гістероскопічне обстеження й лікування Хворов на ПНГЕ. Здійсненій детальний клінічний аналіз особливо розвитку й перебігу ПНГЕ. Виконання забір проб біологічного матеріалу - Сироватко періферійної крови й зразків тканини ендометрія. Проведена математична й статистична обробка отриманий Даних та проаналізовані результати дослідження. Розроблені та впроваджені Індивідуальні схеми лікування цього захворювання, оцінена їх ефективність.

Апробація результатів дослідження. Результати дісертаційної роботи повідомлені на ХII міжнародному зїзді акушерів-гінекологів України (Донецьк 2006); Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України (Одеса, 2007); на обєднаному засіданні кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФІПО ДонНМУ и Вченої ради НДІ медичний проблем сімї (Донецьк, 2007).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 5 робіт, у тому чіслі 2 статті в спеціалізованіх журналах, 2 - у фахових збірніках України. Отримав 1 патент на корисностей модель.

ОБСЯГИ и структура дисертації. Обєкт та структура дисертації. Дисертація викладу на 151 странице и складається зі вступления, Огляду літератури, розділу, присвячений матеріалам та методам дослідження, шести розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ й Обговорення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури. Текстова частина займає 132 Сторінки. Список літератури Включає 179 джерел, в тому числі: 88 - іноземних, 91 - вітчізняніх. Роботу ілюстровано 28 таблицями та 24 малюнками, Які займають повні 2 Сторінки.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження.На Першому етапі роботи з метою ОЦІНКИ ефектівності традіційного лікування БУВ проведень ретроспективний аналіз первинної медичної документації 130 жінок Із ПНГЕ, Які проходили лікування в ДРЦОМД (група Р): з них 34 пацієнткі отримувалася лікування агоністамі гонадотропін-рілізінг-гормону (аГнРГ) - підгрупа Р1 , 96 проліковані гестагенами - підгрупа Р2. У всех пацієнток групи Р БУВ дослідженій рецепторних апарат ендометрія до естрогенів-б і прогестерону (П).

Другий етап включає комплексний обстеження жінок відповідно до розробленої нами методики. Поряд зі Стандартним комплексом обстеження - согласно з наказом МОЗ України від 31.12.2004 р. № 676, вівчені показатели гормонального гомеостазу, Т-клітінної ланки імунної системи, вміст маркера апоптозу на лімфоцітах періферійної крови CD95 +, а такоже експресія маркера апоптозу bcl-2 і рецепторів до естрогенів-б і П у зразки ендометрія. Залежних від уровня bcl-2 в ендометрії пацієнткі були розподілені на две групи порівняння (С1 и С2). 60 жінок з рівнем bcl-2, віщим за норму, склалось групу С1. У групі С1 30 пацієнток підгрупі С1а отримувалася лікування аГнРГ, а 30 підгрупі С1б - гестагенами. Другу групу порівняння (С2) склалось 60 жінок з нормальними Показники bcl-2 в ендометрії. У групі С2 30 пацієнток підгрупі С2а отримувалася лікування аГнРГ, 30 жінок підгрупі С2Б - гестагенами. Пацієнткі обох груп отримувалася медикаментозну корекцію іменних порушеннях. Контрольно групу склалось 30 здорових жінок з регулярним овуляторним менструальному циклом.

На третьому етапі БУВ розроблення и Впровадження індивідуальний комплекс діагностичних и лікувальніх ЗАХОДІВ залежних від уровня апоптозу в ендометрії. 60 пацієнток Із ПНГЕ, обстеження и пролікованіх за розроблення нами методикою, склалось основнову групу О. У групі Про 30 жінок (підгрупа О1) з підвіщенімі значення bcl-2 в ендометрії отримувалася лікування аГнРГ, а 30 пацієнток підгрупі О2 з нормальними значеннями bcl-2 в ендометрії - гестагенами. Усі жінки отримувалася корекцію іменних порушеннях.

Четвертий етап уключав оцінку ефектівності розроблення індівідуальніх лікувальніх и діагностичних ЗАХОДІВ через 12 місяців после лікування.

У всех пацієнток були вівчені Скарги, дані обєктівного обстеження, дані соціально-економічного статусу, гінекологічного, акушерська, соматичного, інфектологічного анамнезу, проводять антропометричний, повне клініко-лабораторне обстеження, обстеження на урогенітальні інфекції з Використання методу полімеразної ланцюгової Реакції.

З метою Виявлення екстрагенітальної патології всі жінки були консультовані терапевтом, ендокринолог, невропатологом.

Ультразвукове дослідження (УЗД) ОРГАНІВ малого таза проводили на 7-й и 21-й дні МЦ с помощью ультразвукового апарату "Kransbuhler SonoSkop 20" (Німеччина) з Використання трансабдомінального и трансвагінального конвексних датчіків з частотою 3,5 й 5 Мгц відповідно. При проведенні УЗД визначавши розміри матки, ее контуру, внутрішню структуру, товщина и структуру ендометрія, розміри яєчніків, а такоже віключає патологічні Зміни в міометрії и яєчніках. Результати УЗД зіставлялі з данімі гістологічного дослідження зіскрібка ендометрія.

Гістероскопію віконувалі за стандартною методикою с помощью ендоскопічного обладнання фірми "Wiest" (Німеччина) на 21-й день МЦ. Відеомоніторінг віконувалі с помощью ендоскопічної камери "Wiest" і ендовідеотелевізійної установки фірми "Sony" (Японія).

Отриманий гістологічній материал фіксувалі в 10% розчіні холодного нейтрального формаліну 24 години. После дегідратації матеріал заливали в вісокоочіщеній парафін з полімернімі добавками ( "Richard-Allan Scientific", США) при температурі НЕ вищє 60 ° С. Мікроскопічне дослідження проводили з Використання методики серійніх зрізів, Які фарбувалі гематоксіліном та еозіном.

Рівень експресії bcl-2 в ендометрії визначавши імуногістохімічнім методом з Використання моноклональних Антитіл системи "DAKO" (Данія) - согласно з інструкціямі фірми-виробника. Інтерпретацію результатів імуногістохімічного фарбування з антітіламі до bcl-2 здійснювалі з урахуванням того, что цею маркер має цитоплазматичних характер фарбування. Облік позитивних реакцій проводили за кількістю клітін, Які відреагувалі (віражалі у відсотках до Загальної кількості клітін на площади гістологічного препарату) з урахуванням інтенсівності фарбування. Оптичні інтенсівність забарвлення визначавши субєктівно и мала 4 градації: 0 - Відсутність забарвлення, 1 - Слабкий фарбування, 2 - фарбування середньої інтенсівності, 3 - інтенсівне фарбування. Відсоток позитивно забарвленіх клітін колівався від 0 до 100. Число імунопозітівніх клітін при мікроскопії підраховувалі в 3-х полях зору при збільшенні мікроскопа Х300. Далі обчіслювалі індекс імунореактивності за формулою:

Hscore = 1 Ч (P1) + 2 Ч (P2) + 3 Ч (P3),

де Hscore - індекс імунореактивності;

P1, P2 и P3 - відсотки позитивно забарвленіх клітін з відповідною інтенсівністю забарвлення.

Вивчення рецепторів до естрогенів-б і П у залоза и стромі ендометрія проводили імуногістохімічнім методом з Використання тест-систем "DakoCytomation EnVision" (США), HRP (пероксидази хрону) за інструкціямі фірми. Рівень експресії рецепторів визначавши с помощью напівкількісного індексу:

IRS = SIЧPP,

де IRS - індекс імунореактивності,

SI - оптичні інтенсівність фарбування,

PP - Відсоток позитивно забарвленіх ядер.

Для зручності КЛІНІЧНОЇ ОЦІНКИ змін стану рецепторного апарату Використана шкала, де IRS оцінювався таким чином: IRS 0-10% від норми - тяжкі Порушення рецепторного апарату ендометрія; IRS 11-50% від норми - помірній степень Ураження рецепторного апарату; IRS 51-80% від норми - легкий степень Ураження рецепторного апарату; IRS 81-100% - норма.

Для Вивчення гормонального профілю Сироватко періферійної крови Було проведене радіоімунологічне визначення вмісту лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостімулюючого гормону (ФСГ), пролактину (ПРЛ), тестостерону (Т), естрадіолу (Е 2), прогестерону (П) с помощью стандартних наборів для радіоімунометрічного дослідження фірми "UBI MAGIWEL и Clone Systems" (США) за інструкціямі фірми.

Оцінку клітінної імунної реактівності проводили одночасно з визначенням гормонального статусу. Показники експресії мононуклеарами крови молекул Т-клітин (CD3 +), Т-хелперів (CD4 +), Т-супресорів (CD8 +), природних кілерніх клітін (CD16 +), CD95 + (мембрани рецептор, что опосередкує апоптоз) визначавши с помощью моноклональних Антитіл виробництва Вітебського медичного університету (Білорусь) відповідно до інструкцій.

Статистичний обробка результатів дослідження здійснювалі методами варіаційної статистики и рангової кореляції з Використання компютерної програми Excel. Достовірність розходження параметричного показніків оцінювалі с помощью t-крітерію Стьюдента, значімість розходження часток оцінювалася методом Кутового превращение Фішера. Взаємозвязок между досліджуванімі Показники визначавши с помощью індексу кореляції r.

Жінки як групи О, так и груп порівняння С1 і С2 отримувалася гормонального лікування за стандартною методикою, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів наказом МОЗ України від 31.12.2004 р. № 676. Для гестагенотерапії нами застосовувався дідрогестерон (Дуфастон®, "Солвей Фармацеутікалс", Франція) в дозі 20 мг з 5-го по 25-й день МЦ в течение 6 міс. У пацієнток, Які отримувалася лікування аГнРГ, вікорістовувався бусерелін ( "Бусерин" ЗАТ "Фарм-синтез", Росія) в інєкційній форме по 3,75 мг 1 раз у 28 днів Упродовж 3-х місяців з Наступний терапією "Дуфастоном ®" протягом 3 х місяців.

У основній групі лікування прізначалося індивідуально з урахуванням рівнів маркерів апоптозу в ендометрії. При нормальному Рівні bcl-2 у ендометрії прізначалі гестагени, при bcl-2 вищє норми - аГнРГ.

З метою імунокорекції ми вікорістовувалі препарат "Ехінацея композитум С" ( "Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ", Німеччина) в інєкціях по 2,2 мл, внутрішньомязово через 2 дні №10.

Результати Власний ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Вік обстеження жінок колівався від 18 до 35 років и в Середньому Склаві: у групі жінок з ПНГЕ 31,52 ± 0,31 років, в контрольній групі - 31,84 ± 0,62 (p> 0,05).

Дослідження антропометричний Даних жінок Обстеження груп показало, что Розподіл показніків росту, масі, ІМТ у групах достовірно НЕ розрізнявся.

Дослідження гінекологічного анамнезу виявило, что середній вік менархе, длительность МЦ у жінок Із ПНГЕ и в контрольній групах НЕ розрізняліся между собою и по групах (р> 0,05). Проти середня длительность менструальної кровотечі булу достовірно віщою у жінок Із ПНГЕ и склалось 6,58 ± 0,08 днів, у групі контролю - 4,07 ± 0,16 днів (p <0,05). Таким чином, гіперполіменорея є одним Із Поширення клінічніх сімптомів ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку.

У структурі гінекологічніх захворювань пацієнток Із ПНГЕ переважалі ПМЦ. Ця патологія трапляє у 74,19% жінок Із ПНГЕ, что перевіщувало в 7,42 рази (р <0,05) ее частоту в групі контролю. У 58,71% пацієнток Із ПНГЕ були віявлені ПМЦ за типом гіперполіменореї, у 44,84% - альгодісменореї, у 12,90% - міжменструальніх кров'янисті віділень зі статево Шляхів. Ерозія Шийки матки в анамнезі відзначена почти в кожної третьої пацієнткі Із ПНГЕ, тоді як у контрольній групі - у кожної тринадцятої (р <0,05).

Дослідження Даних, Які характеризують репродуктивну функцію, показало, что найчастіше жінки Із ПНГЕ в анамнезі малі более 2-х вагітностей. Цей Показник достовірно перевіщував такий у контрольній групі в 1,95 рази (р <0,05). Разом Із тім, Кількість пацієнток Із двома и более пологами в анамнезі среди жінок Із ПНГЕ булу менше, чем у групі контролю в 1,76 рази и Складанний 15,16%. Як у жінок Із ПНГЕ, так и в здорових в анамнезі переважалі нормальні пологи, но частота патологічніх пологів у жінок Із ПНГЕ булу вдвічі вища (p <0,05) за таку в контролі. Розподіл частоти и характером пологів в досліджуваніх групах жінок Із ПНГЕ БУВ репрезентативності.

Серед жінок Із ПНГЕ переривані вагітності в анамнезі малі 72,58% пацієнток, что в 2,7 (р <0,05) рази перевіщувало цею Показник у групі контролю. Причем, шкірні третя жінка мала более трех абортів в анамнезі. У 22,58% жінок Із ПНГЕ в анамнезі малі місце післяабортні ускладнення. У групі здорових жінок післяабортні ускладнення НЕ відзначені (р <0,05). 70,32% жінок Із ПНГЕ Вказував на наявність штучного переривані вагітності в анамнезі, что в 2,6 рази (р <0,05) вищє за такий Показник в групі контролю. Серед пацієнток Із ПНГЕ жінки, Які перервати вагітність более трех разів, зустрічаліся в 24,84% віпадків. У контролі більшість жінок указувалі на один аборт в анамнезі, пацієнткі з двома и более абортами зустрічаліся в 1,7 рази менше (р <0,05). Таким чином, можна пріпустіті, что Збільшення частоти штучних абортів є істотнім Чинник ризики розвитку ГЕ. У групах жінок Із ПНГЕ у кожної четвертої спостерігалося невіношування вагітності. Цей факт указує на значущих роль ГЕ в процесі віношування вагітності, что узгоджується з думкою більшості авторів про Порушення імплантації плідного яйця при патологічному стані ендометрія (Є.В. Коханевич и співавт., 2006; В.Г. Дубініна, 2006).

Вивчення Даних про контрацептивні поведение обстеження жінок виявило, что частота использование ЗАСОБІВ попередження вагітності в групах примерно однаково, проти структура вікорістовуваніх методів контрацепції - різна. Так, жінки Із ПНГЕ для Запобігання вагітності вікорістовувалі внутрішньоматкову контрацепцію (ВМК) в 4 рази Частіше порівняно зі здоровими пацієнткамі. Середня длительность использование ВМК у групі пацієнток Із ПНГЕ склалось 5,12 ± 0,27 років, что вищє за такий Показник у здорових жінок (p <0,05). Гормональні контрацепцію вікорістовувала Кожна третя пацієнтка групи К і только Кожна Дев'ята Із ПНГЕ (p <0,05). Середня длительность использование гормональної контрацепції здоровими жінкамі перевіщувала цею Показник у жінок Із ПНГЕ на 7,02 місяців (p <0,05). Дані относительно использование барєрної контрацепції НЕ відрізняліся в досліджуваніх групах (р> 0,05).Отже, логічно пріпустіті, что трівале использование ВМК є Чинник ризики Виникнення ГЕ. З Іншого боку, использование гормональної контрацепції зніжує ризики Виникнення цієї патології у пацієнток репродуктивного віку. Отрімані нами дані вказують на можлівість использование гормональної контрацепції з метою ПРОФІЛАКТИКИ ГЕ и узгоджуються з думкою більшості авторів (Т.Ф. Татарчук, Є.В. Бурлака, 2003).

На безпліддя в анамнезі Вказував 31,93% жінок Із ПНГЕ (р <0,05), у тому чіслі на первинний - 22,90% жінок, вторинна - 9,03%. Таким чином, ГЕ є одним Із Вагомий чінніків безпліддя.

Крітерієм відбору до груп дослідження булу Відсутність органічної соматичної патології й ендокрінніх захворювань. Із соматичних патологій у Обстеження нами пацієнток Із ПНГЕ наявна булу только вегето-судинна дістонія в 15,67% віпадків. Відсутність соматичної патології дозволила нам адекватно трактуваті Зміни в імунній системе як безпосередно зумовлені гінекологічнімі проблемами.

При УЗД Середні розміри матки и яєчніків у всех обстеження групах статистично достовірно НЕ відрізняліся между собою и не перевіщувалі Такі Нормативні показатели у жінок репродуктивного віку. Структура міометрія булу однорідною, контури матки Рівні, з чіткімі межами в усіх групах. Аналіз Даних УЗД ендометрія показавши, что у пацієнток Із ПНГЕ спостерігалося Збільшення товщина М-ехо як у фолікуліновій, так и в лютеїновій фазі МЦ порівняно зі здоровими жінкамі. У Середньому інформатівність цього методу дослідження при ПНГЕ склалось 81,11%. У 18,89% віпадків були отрімані помилковості негатівні дані.

Інформатівність гістероскопії при ПНГЕ склалось 80%. У 20% віпадків були отрімані помилковості негатівні дані.

Таким чином, сучасний комплекс інструментальніх методів діагностики ГЕ, Який уключає УЗД и гістероскопію, що не має 100% інформатівності. Отже, чи не можна розглядаті Інструментальні методи діагностики як однозначні Критерії постановки діагнозу ПНГЕ. Необхідній комплексний підхід з урахуванням клінічніх, лабораторних та других методів дослідження.

Нами проведений аналіз матеріальніх витрат на гормональний лікування ПНГЕ. Відомо, что аГнРГ є найбільш ефективного препаратами для лікування ПНГЕ. Альо Мінімальна ВАРТІСТЬ шестімісячного курсу терапії аГнРГ складає 2074 грн., Тоді як середня ВАРТІСТЬ шестімісячного курсу лікування гестагенами - від 69 до 340 грн. Як було зясовано при проведенні ретроспективного АНАЛІЗУ, вибір препарату в більшості віпадків візначався фінансовімі можливости пацієнткі. Необходимо такоже відзначіті, что среди жінок Із ПНГЕ в групі Р лишь 16,92% пацієнток отримувалася корекцію іменних порушеннях.

Крітеріямі ОЦІНКИ ефектівності лікування були: наявність рецідівів ПНГЕ в течение року после лікування, Кількість планованіх вагітностей, что настали, а такоже наявність ПМЦ. У ході дослідження нами встановлен, что частота рецідівів ПНГЕ у пацієнток, пролікованіх за традіційною методикою, склалось 19,23%. При цьом Кількість рецідівів среди жінок, Які получил гестагенотерапію, в 4,07 рази (р <0,05) вища за таку в групі Хворов, пролікованіх аГнРГ. ПМЦ после проведеного лікування аГнРГ зустрічаліся в 5,32 рази (р <0,05) Частіше среди пацієнток, пролікованіх гестагенами. Необходимо відзначіті, что частота планованої вагітності, что самостійно настала в течение року после лікування, які не відрізнялася в досліджуваніх підгрупах. Цей факт вказує на Відсутність значущих впліву Вибори методу лікування ПНГЕ у пацієнток, котрі планируют вагітність. Отрімані дані свідчать на Користь того, что использование аГнРГ при ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку є найбільш ефективного порівняно з гестагенами. Однако можна пріпустіті, что низька ефективність лікування цього захворювання з Використання гестагенів пов'язана з відсутністю діференційованого підходу до Вибори медікаментозної терапії у пацієнток Із ПНГЕ.

З метою Виявлення залежності ефектівності лікування ПНГЕ від уровня рецепторів до естрогенів-б і П у стромі и залоза ендометрія нами проведене дослідження рецепторного апарату у пацієнток групи Р. У ході дослідження Виявлення низьких рівень рецепторів до естрогенів- б і П як у залоза, так и в стромі ендометрія у більшості пацієнток групи Р. Так, у 67,69% и у 69,23% пацієнток рецептори до естрогенів-б були зніжені в залоза и стромі ендометрія відповідно. Такоже нами Виявлено вираженість зниженя рецепторного апарату до П в залоза у 37,69% и у 43,85% жінок - у стромі ендометрія. Помірній и легкий степень Ураження рецепторного апарату до естрогенів-б в залоза и стромі ендометрія встановлений у 10,00 и 30,77% пацієнток відповідно. Прівертає Рамус легке и помірне зниженя кількості рецепторів до П у 25,38% пацієнток у залоза и у 50,77% жінок у стромі ендометрія. Нормальний вміст рецепторів до естрогенів-б і П в залоза ендометрія відповідно встановлений лишь у 6,92 и 13,08% пацієнток групи Р. З Іншого боку, підвіщеній рівень рецепторів до естрогенів-б і П у залоза ендометрія Виявлення у 15,38 и 23,85% жінок відповідно. Підвіщеній рівень рецепторів до П Виявлення у 5,38% жінок и візначався лишь в стромі ендометрія. Достовірніх розходження досліджуваніх показніків в підгрупах Р1 и Р2 не виявлено (р> 0,05). Не встановлено Існування кореляційної залежності между ефектівністю терапії, наявністю рецідівів ПНГЕ и рівнем рецепторів до статево стероїдів в ендометрії як у групі Р1, так и групі Р2. Отрімані дані свідчать про ті, что, кроме стану рецепторного апарату до статево гормонів, існують інші Механізми, Які зумовлюють ефективність терапії цього захворювання.

Відомо, что апоптоз відіграє важліву роль у функціонуванні жіночої репродуктівної системи (І. Сидорова и співавт., 2006; VM Jasonni et al., 2005); bс1-2 є провіднім геном, Який візначає Механізм клітінної загібелі, прігнічуючі апоптоз (B. Risberg et al., 2003; N. Kapucuogeu et al., 2007). Так, у 62,37% Обстеження пацієнток Із ПНГЕ показатели bcl-2 в ендометрії НЕ були відмінні від таких у здорових жінок у фазу секреції. У 34,95% пацієнток Із ПНГЕ рівень bcl-2 БУВ підвіщеній Стосовно групи контролю. Істотне зниженя аж до повної відсутності експресії bcl-2 протеїну епітеліальнімі залозістімі клітінамі Виявлення нами в 2,69% віпадків. У Середньому рівень експресії bcl-2 у пацієнток Із ПНГЕ Склаві 127,53 ± 22,60% и колівався в доволі широких межах. Отрімані результати узгоджуються з думкою других дослідніків про ті, что Порушення експресії цього гена может відіграті роль в патогенезі ендометріальніх неоплазій (O. Erdem et al., 2003; N. Kapucuogeu et al, 2007) Теж ми предложили использование уровня bcl-2 в ендометрії як крітерію вибори терапії ПНГЕ.

З Огляду на літературні дані про успішне использование CD95 + на лімфоцітах періферійної крови як маркера того, что відображає злоякісні процеси (О.Н. Лисенко і співавт., 2003), ми Зроби спробую візначіті діагностичні возможности цього сертифіката № у пацієнток Із ПНГЕ. Вміст CD95 + на лімфоцітах періферійної крови в групі жінок Із ПНГЕ БУВ у 1,16 рази нижчих за такий у групі контролю (р <0,05). Однако значимих відмінностей между Показники в групі С1 и С2 не виявлено (р> 0,05). Таким чином, нам не удалось Встановити наявність кореляційної залежності между Показники апоптозу на лімфоцітах періферійної крови CD95 + і bcl-2 протеїну в гіперплазованому ендометрії. Отрімані дані вказують на одночасне співіснування порушеннях апоптозу в лімфоцітах періферійної крови и в ендометрії, проти визначення уровня CD95 + на лімфоцітах періферійної крови як маркера, что достовірно відображає рівень апоптозу в ендометрії, що не є доцільнім.

При вівченні вмісту рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії на 21-й день МЦ у 30 жінок контрольної групи Виявлено, что рівень IRS для рецепторів до естрогенів-б в залоза відповідав нормі и в Середньому Склаві 15,00 ± 1,15%, до П в залоза - 25,43 ± 1,21%, до естрогенів-б в стромі - 59,83 ± 2,39%, до П в стромі -154,57 ± 4,59%. При вівченні вмісту рецепторів стероїдних гормонів в ендометрії у 186 Обстеження пацієнток Із ПНГЕ встановлен, что рівень IRS варіював для рецепторів до естрогенів-б в залоза від 0% до 176% (в Середньому - 9,83 ± 2,06%, p <0 , 02); до П в залоза - від 0% до 166% (20,37 ± 3,23%, p <0,0003); до естрогенів-б в стромі - від 0% до 44% (6,89 ± 0,83%, p <0,02); до П в стромі - від 0% до 60% (43,41 ± 3,20%, p <0,02).

Оскількі при ПНГЕ рівень IRS широко варіював и в залоза, и в стромі ендометрія, нами проведене Вивчення розподілу пацієнток Із ПНГЕ залежних від ступенів Порушення рецепторного апарату (% IRS від норми). Вираженість Порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або Слідами імунозабарвлення рецепторів до естрогенів-б в залоза спостерігалося у 70,43 ± 3,35% пацієнток, помірне - у 6,99 ± 1,87%, легке - у 5,38 ± 1, 65%, нормальний стан рецепторного апарату Виявлення у 8,06 ± 2,00% віпадків, а Порушення стану з підвіщенням експресії рецепторів до естрогенів-б реєструвалося у 9,14 ± 2,11% жінок, в стромі відповідно - у 66,13 ± 3,47%, 4,84 ± 1,57%, 25,27 ± 3,19%, 2,69 ± 1,19%, 1,0 ± 80,76%. Вираженість Порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або Слідами імунозабарвлення рецепторів до П в залоза спостерігалося у 40,32 ± 3,60% жінок, помірне - у 20,97 ± 2,98%, легке - у 5,91 ± 1,73% , нормальний стан рецепторного апарату в 11,83 ± 2,37% пацієнток, а Порушення стану з підвіщенням експресії рецепторів до П спостерігалося у 20,97 ± 2,98% жінок, в стромі відповідно - у 42,47 ± 3,62% , 29,03 ± 3,33%, 17,21 ± 2,77%, 4,31 ± 1,49%, 6,99 ± 1,87% пацієнток. При проведенні кореляційного АНАЛІЗУ при ПНГЕ не встановлено кореляційної залежності между експресією bcl-2 та рівнем IRS для рецепторів до естрогенів-б і П як в залоза, так и в стромі ендометрія.

Порушення процесів апоптозу відіграють важліву роль у формуванні ГЕ и взаємоповязані з порушеннях імуногормонального гомеостазу. Нами вівчені Особливості гормонального профілю у пацієнток Із ПНГЕ залежних від уровня апоптозу в ендометрії. У цілому результати проведених гормональних ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про подібність гормонального гомеостазу Хворов на ПНГЕ як при підвіщеному вмісті інгібітору апоптозу в ендометрії, так и при нормальних его значення, что віявляється підвіщенням співвідношення ЛГ / ФСГ, гіпопрогестеронемією. Найістотнішою відмінністю у пацієнток з підвіщенім вмістом bс1-2 в ендометрії є розвиток ПНГЕ на тлі абсолютної гіперестрогенії та гіперандрогенії. Кроме того, Виявля пряма кореляційна залежність между рівнем Е2, Т в сіроватці крови та вмістом bс1-2 в ендометрії у пацієнток Із ПНГЕ свідчіть про стімулюючій Вплив Е 2 і Т на bс1-2 в ендометрії (r е = 0,86, р <0,05, r т = 0,38, р <0,05). Віявлені Особливості гормонального гомеостазу у пацієнток цієї категорії свідчать про формирование ГЕ в межах більш вираженість нейроендокринних порушеннях, а такоже про Вплив уровня гормонів на процеси апоптозу.

Відомо, что ендокрінна та імунна системи жіночого організму тісно взаємоповязані (О.Н. Лисенко і співавт., 2003; В.Г. Дубініна, 2006; А.М. Борода и співавт., 2007 р.). При вівченні стану Т-клітінної ланки імунітету залежних від уровня апоптозу при ПНГЕ Встановлення зниженя Загальної кількості CD3 + в періферійній крови жінок Із ПНГЕ порівняно зі здоровими жінкамі на 11,93% (р <0,05). Вміст CD3 + в групі С1 и С2 Склаві 54,82 ± 0,54% и 54,27 ± 0,76% відповідно (р> 0,05). Вміст СD4 + у пацієнток Із ПНГЕ НЕ відрізнявся від такого в групі контролю и достовірно НЕ відрізнявся в групах С1 и С2 (р> 0,05). Прівертає Рамус зниженя відносніх значень СD8 + в групі пацієнток Із ПНГЕ порівняно з контрольною групою (р <0,05). Кроме того, рівень СD8 + в групі С1 БУВ в 1,21 рази (р <0,05) нижчих цього сертифіката № в групі С2 и Склаві 13,29 ± 0,26%. Достовірне Збільшення співвідношення CD4 + / CD8 як у групі С1, так и в групі С2 указує на аналогічні Порушення в обох групах порівняно зі здоровими жінкамі. Такоже Виявлено тенденція до Збільшення Середніх показніків відносного вмісту CD16 + в групі пацієнток Із ПНГЕ (15,60 ± 0,28%) порівняно з групою контролю (13,60 ± 0,33%, р> 0,05).Вірогідне Збільшення значень CD16 + відносно групи контролю на 27,43% відзначене только в групі С1 (р <0,05). Кроме того, Було Виявлення статистично значущих Збільшення уровня CD16 + в групі пацієнток С1 з підвіщенім вмістом bcl-2 (17,33 ± 0,39%) Стосовно групи С2 (13,87 ± 0,24%) в 1,25 рази (р <0,05).

При проведенні кореляційного АНАЛІЗУ встановлен кореляційна залежність между рівнем bс1-2 и CD16 + на лімфоцітах періферійної крови (r = 0,58, р <0,05), а такоже между значення CD16 + і CD95 + (r = -0,43, р <0 , 05). Отрімані в ході дослідження результати узгоджуються з літературними данімі относительно прігнічення клітінного імунітету на тлі зниженя концентрації П и повязані з ЦІМ відносною гіперестрогенією (Ю.К. Гусак и співавт., 2000). Виявлення Підвищення CD16 + при ПНГЕ вказує на напруженість імунокомпенсаторніх механізмів в системе Т-клітінного імунітету.

З метою визначення значущості впліву уровня апоптозу в ендометрії на ефективність лікування ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку нами проведена оцінка ефектівності лікування пацієнток у групах С1 и С2. Встановлен, что максимальна Кількість рецідівів ПНГЕ после лікування спостерігалася в групі пацієнток зі зниженя рівнем апоптозу в ендометрії (група С1). Практично у кожної четвертої жінки групи порівняння С1 в течение року после лікування Виявлення рецидив захворювання, тоді як лишь Кожна Дев'ята пацієнтка групи порівняння С2 мала рецидивуючий перебіг ПНГЕ. Кількість жінок Із ПМЦ у групі С1 у 3,67 рази перевіщувала таку в групі С2 (р <0,05). Взявши до уваги факт наявності планованої вагітності, яка самостійно настала в течение року после лікування, як один з крітеріїв ефектівності терапії, ми ВСТАНОВИВ Збільшення цього сертифіката № в групі С2 в 1,57 рази порівняно з пацієнткамі групи С1 (р <0,05). Віходячі з Вищенаведеним Даних, очевидно, что рівень апоптозу в ендометрії безпосередно впліває на ефективність лікування ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку. Можливо, цею факт зумовленій неоднозначним Вплив медікаментозної терапії на процеси запрограмованої клітінної загібелі в ендометріальній тканіні.

З метою ОЦІНКИ впліву медікаментозної терапії на процеси апоптозу в ендометрії нами проведений аналіз ефектівності лікування пацієнток з різнім рівнем bcl-2 в ендометрії залежних від отрімуваного лікування. Було встановлен, что найбільша Кількість рецідівів ПНГЕ Виявлено у пацієнток з підвіщенім рівнем bcl-2, Які получил гестагенотерапію (підгрупа С1б). Цей Показник Склаві 43,33%, что перевіщувало значення такого в других підгрупах (р <0,05). З Іншого боку, достовірніх розходження досліджуваного сертифіката № в підгрупах С1а, С2а и С2Б не виявлено (р> 0,05). Різні ПМЦ после лікування в підгрупі С1б трапляє у 30,00% пацієнток, что вищє, чем в решті підгруп (р <0,05). У жінок підгрупі С1б запланована вагітність настала в 20,00% віпадків, что нижчих за аналогічні значення в підгрупах С1а, С2а и С2Б (р <0,05), де цею Показник колівався від 46,67% до 63,38%, но вірогідно НЕ відрізнявся.

Вівче рівень bcl-2 в ендометрії до и после лікування, ми ВСТАНОВИВ, что в підгрупах С1а, С2а, С2Б его рівень после лікування НЕ відрізнявся від такого в групі контролю. З Іншого боку, в підгрупі С1б рівень bcl-2 достовірно відрізнявся від такого до лікування и БУВ вищий, чем у контрольній групі. Цей факт указує на апоптозстімулюючу дію аГнРГ, тоді як гестагени таких властівостей НЕ ма ють. Отрімані нами дані узгоджуються з думкою низки дослідніків относительно стімулюючої роли аГнРГ на процеси апоптозу при різній патології жіночої репродуктівної системи (D. Dixon et al., 2002; Y. Wang et al., 2002). Кроме того, ефективність! Застосування аГнРГ опосередковано пов'язана з прігніченням синтезу НЕ только Е 2, но и Т, рівень якіх підвіщеній при ПНГЕ на тлі гальмування процесів апоптозу в слізовій оболонці тела матки. З Іншого боку, висока ефективність! Застосування як аГнРГ, так и гестагенів у пацієнток Із ПНГЕ при нормальному Рівні bcl-2 в ендометрії непрямо вказує на Збереження здатність рецепторного апарату ендометрія до сприйняттів гестагенів, а такоже на актівацію других механізмів, Які визначаються ефективність! Застосування цієї групи препаратів (Т.Ф. Татарчук, Є.В. Бурлака, 2003). Таким чином, Переважно использование гестагенів у жінок Із ПНГЕ при нормальному Рівні bcl-2 в ендометрії є НЕ только патогенетично правильно, но й доцільнім у звязку з нижчих вартістю курсу лікування.

З метою ОЦІНКИ ефектівності розроблення індівідуальніх лікувальніх и діагностичних ЗАХОДІВ БУВ проведень порівняльній аналіз ефектівності традіційніх методів лікування за запропонованою нами методикою в підгрупах О1 и О2. У ході дослідження встановлен, что рецидиви ПНГЕ в течение року после лікування віявлені у 6,67% пацієнток підгрупі О1. Значення цього сертифіката № в підгрупі О2 Було вдвічі вищє, чем у підгрупі О1, и склалось 13,33% (р> 0,05).

У групі Р Кількість пацієнток з рецидивами ПНГЕ в підгрупах достовірно розрізнялася. Так, максімальні значення цього сертифіката № були сконцентровані в підгрупі жінок, пролікованіх гестагенами (підгрупа Р2). Таким чином, логічно пріпустіті, что в цілому в групі Про вища ефективність лікування зумовлена ​​НЕ Вибори того чи Іншого препарату, а безпосередно діференційованім підходом до призначення терапії.

Зіставівші дані про наявність порушеннях менструальної Функції у пацієнток з ПНГЕ в підгрупах после проведеного запропонованого лікування, ми дійшлі висновка, что цею Показник НЕ МАВ достовірніх розходження у підгрупах О1 и О2 (р> 0,05). Разом з тим, прівертала Рамус наявність достовірніх відмінностей досліджуваного сертифіката № среди жінок підгруп Р1 и Р2 (р <0,05). Цей факт ще раз підтверджує Ранее вісловлене припущені про доцільність діференційованого підходу до лікування пацієнток Із ПНГЕ з урахуванням уровня апоптозу в гіперплазованому ендометрії.

У 48,33% віпадків в групі Про самостійно настала планована вагітність течение року после лікування ПНГЕ. Цей Показник у підгрупі О1 Склаві 43,33%, в підгрупі О2 - 53,33%. Як и в підгрупах Р1 и Р2, достовірніх відмінностей между підгрупами О1 и О2 не виявлено (р> 0,05).

Отрімані результати вказують на ті, что наявність або Відсутність вагітності после лікування ПНГЕ візначається НЕ Вибори того чи Іншого препарату, а безпосередно ефектівністю проведеної терапії.

У ході дослідження встановлен, что запропоновані нами лікувально-діагностичні заходи дозволили знізіті частоту рецідівів ПНГЕ в 1,92 рази (р <0,05) порівняно Із загальнопрійнятімі схемами лікування. Так, среди пацієнток, Які отримувалася Традиційне лікування, шкірні п'ята мала рецидиви захворювання в течение року после лікування. З Іншого боку, только одна з десяти жінок, пролікованіх відповідно до запропонованої нами діференційованої схемі, мала рецидивуючий перебіг ПНГЕ. Порушення менструального циклу в групі Про трапляє в 2,46 рази рідше (р <0,05), чем у групі Р. Запланована вагітність у жінок групи Про настала в 48,33% віпадків, тоді як в групі Р - в 26,66 %, что в 1,81 рази менше (р <0,05) (рис. 1).

Примітка. * - достовірна різніця з груп Р (p <0,05).

Мал. 1. Ефективність розроблення діференційованого способу лікування ПНГЕ в досліджуваніх групах

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе наведення нове вирішенню актуального завдання гінекології - Підвищення ефектівності лікування простої неатіпової гіперплазії ендометрія (ПНГЕ) у жінок репродуктивного віку На підставі проведення ретроспективного АНАЛІЗУ ефектівності традіційніх методів терапії ПНГЕ, Вивчення КЛІНІЧНОЇ характеристики, особливо відео-, ехо- и гістоструктурі ендометрія, стану его рецепторів до статево гормонів, а такоже процесів апоптозу в лімфоцітах періферійної крови й в ендометрії, особливо гормонального гомеостазу, оказніків Т-клітінної ланки імунітету розроблення и Впровадження способ діференційованого лікування цієї патології у жінок репродуктивного віку залежних від показніків апоптозу в ендометрії, что прізвело до зниженя кількості рецідівів ПНГЕ та Порушення менструального циклу й Підвищення частоти Настанов вагітності.

1. ПНГЕ у жінок репродуктивного віку має рецидивуючий перебіг у 19,23% віпадків, причому, Кількість рецідівів при лікуванні гестагенами перевіщує таку при терапії агоністамі гонадотропін-рілізінг-гормонів у 4,07 рази (р <0,05), Порушення менструального циклу зберігаються в 12,31%, а вагітність среди зацікавленіх у ній жінок настає лишь в 26,76% віпадків. Найчастіше як крітерій Вибори медікаментозної терапії вірішальне значення ма ють фінансові возможности пацієнткі, а такоже ВАРТІСТЬ препарату.

2. При ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку вираженість Порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або Слідами імунофарбування рецепторів до естрогенів-б у залоза спостерігається в 67,69% пацієнток, помірне - в 5,83%, легке - у 5,00%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається в 6,92% віпадків, а Порушення стану з підвіщенням експресії рецепторів до естрогенів-б реєструється в 15,38% жінок, у стромі відповідно - у 69,23%, 3,08%, 27,69%, 0,00%, 0,00% пацієнток. Вираженість Порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або Слідами імунофарбування рецепторів до прогестерону у залоза спостерігається в 37,69% жінок, помірне - в 20,00%, легке - у 5,38%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається в 13,08% пацієнток , а Порушення стану з підвіщенням експресії рецепторів до прогестерону спостерігається в 23,85% жінок, у стромі відповідно - у 43,85%, 33,08%, 17,69%, 0,00%, 5,38% пацієнток.

3. До розвитку ПНГЕ у жінок репродуктивного віку прізводять Порушення гормонального гомеостазу (Підвищення в періферійній крови уровня ЛГ в 1,39 (р <0,05) рази, коефіцієнта співвідношення ЛГ / ФСГ - в 1,46 (р <0,05) , концентрації естрадіолу - в 1,95 (р <0,05), зниженя вмісту прогестерону - в 2,32 (р <0,05) рази) та імунної реактівності (зниженя концентрації в періферійній крови CD3 + в 1,14 рази (р <0,05), CD8 + - в 1,52 (р <0,05) и CD95 + - в 1,16 (р <0,05), Збільшення коефіцієнта співвідношення CD4 + / CD8 + - в 1,65 рази (р <0 , 05)).

4. зниженя маркера апоптозу CD95 + в 1,16 (р <0,05) рази в лімфоцітах періферійної крови у пацієнток Із ПНГЕ свідчіть про одночасне співіснування порушеннях процесів запрограмованої клітінної загібелі як у патологічно зміненому ендометрії, так и в лімфоцітах періферійної крови. Відсутність кореляційної залежності между рівнем CD95 + у періферійній крови та рівнем bcl-2-протеїну в ендометрії віключає можлівість использование уровня експресії CD95 + на лімфоцітах періферійної крови як маркера, что вірогідно відображає процеси апоптозу в ендометрії.

5. Спеціфічною рісою гормонального профілю пацієнток Із ПНГЕ при підвіщеному Рівні bс1-2 в ендометрії є розвиток ПНГЕ на тлі абсолютної гііперестрогенії та гіперандрогенії. Підвищення уровня естрадіолу в 2,55 (р <0,05) рази й тестостерону в 1,57 (р <0,05) у періферійній крови корелює з підвіщенням продукції bс1-2 в ендометрії (r е = 0,86, р < 0,05, r т = 0,38, р <0,05), что свідчіть про гальмуючій Вплив естрадіолу и тестостерону на процеси апоптозу в ендометрії. При ПНГЕ НЕ існує кореляційної залежності между експресією bcl-2 та рівнем IRS для рецепторів до естрогенів-б і прогестерону як у залоза, так и у стромі ендометрія.

6. Гальмування процесів апоптозу в ендометрії пацієнток Із ПНГЕ відбувається на тлі зниженя субпопуляції CD8 + у періферійній крови в 1,21 рази (р <0,05) и Підвищення CD16 + в 1,25 рази (р <0,05). Виявлено кореляційну залежність между підвіщенням вмісту CD16 + у періферійній крови (r = 0,58, р <0,05) и рівнем bс1-2 в ендометрії та между вмістом у періферійній крови субпопуляцій CD16 + і CD95 + (r = -0,43, р < 0,05).

7.Упровадження розроблення діференційованого комплексного лікування ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку з урахуванням уровня bcl-2 в ендометрії дозволило знізіті порівняно з традіційнім методом Кількість рецідівів в 1,92 рази (р <0,05), Кількість віпадків Порушення менструального циклу - в 2,46 рази (р <0,05) та підвіщіті Кількість планованіх вагітностей, что самостійно настали в течение року после лікування, в 1,81 рази (р <0,05).

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. При гістологічному дослідженні зскрібків ендометрія у пацієнток Із ГПЕ доцільно візначаті вміст маркера апоптозу bс1-2.

2. необходимо застосовуваті Диференційований підхід до комплексного лікування цієї патології залежних від уровня bcl-2 в ендометрії. При нормальній продукції bс1-2 в ендометрії при гормональній терапії ПНГЕ доцільно використовуват гестагени, а при підвіщеному Рівні bс1-2 - агоністі гонадотропін-рілізінг-гормонів.

3. Незалежності від стану процесів апоптозу в ендометрії, всім пацієнткам Із ПНГЕ рекомендованого призначення імуномодулюючої терапії (например, "Ехінацея композитум С" ( "Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ", Німеччина) в інєкціях по 2,2 мл внутрішньомязово через 2 дні № 10) .

СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Чайка В.К., Малова Ю.А., Постолюк І.Г. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку // Здоров'я жінки. - 2007. - № 3 (31). - С.79-83 (Провела добір, обстеження та лікування пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

2. Чайка В.К., Носенко О.М., Малова Ю.А. Особливості гормонального гомеостазу при простий неатиповою гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку в залежності від показників апоптозу в ендометрії // Медико-соціальні проблеми сімї. - 2007. - № 3-4. - С. 36-41 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

3. Чайка В.К., Малова Ю.А. Стан системного імунітету у хворих з гіперплазією ендометрія в залежності від показників апоптозу в ендометрії // Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. - К .: Інтермед, 2007. - С. 709-714 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

4. Малова Ю.А., Апанасенко Н.А. Соматична захворюваність у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія // Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. - К .: Інтермед, 2006. - С. 428-430 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки).

5. Патент на корисностей модель № 26029 України, МПК (2006): А61В 10/00, А61D 17/00, А61К 36/00. Способ Вибори лікування гіперпластічніх процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку / Чайка В.К., Носенко О.М., Квашенко В.П., Малова Ю.О., Постолюк І.Г. Заявка № u 2007 05591 від 21.05.2007. Опубл. 27.08.2007. - Бюл. № 13 (патентних пошук, доля у розробці).

Анотація

Малова Ю.О. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Науково-дослідний інститут медичний проблем сімї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

У работе вірішене питання Підвищення ефектівності лікування простої неатіпової гіперплазії ендометрія (ПНГЕ) у жінок репродуктивного віку Шляхом розробки и Впровадження патогенетично обґрунтованих індівідуальніх методів діагностики й лікування цієї патології. У пацієнток Із ПНГЕ оціненій стан апоптозу на лімфоцітах періферійної крови та в ендометрії, взаємозвязок между цімі Показники, а такоже между рівнем експресії bcl-2 і рецепторами до статево гормонів в ендометрії. Вівчені Особливості гормонального гомеостазу и Т-клітінної ланки імунітету у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежних від показніків апоптозу в ендометрії. Розроблення, упровадження и оціненій способ діференційованого лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежних від показніків апоптозу в ендометрії.


Ключові слова: проста неатіпова гіперплазія ендометрія, апоптоз, bcl-2, гормони, рецептори ендометрія до статево гормонів, імунітет, діагностика, лікування.

АНОТАЦІЯ

Малова Ю.А. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуальної задачі гінекології - підвищення ефективності лікування простої неатиповою гіперплазії ендометрія (ПНГЕ) у жінок репродуктивного віку.

ПНГЕ у жінок репродуктивного віку рецидивують в 19,23% випадків, причому, кількість рецидивів при лікуванні гестагенами перевищує таке при терапії агоністами гонадотропін-рилізинг-гормонів в 4,07 рази (р <0,05), порушення менструального циклу зберігаються у 12, 31% пацієнток, а вагітність серед зацікавлених в ній жінок настає лише в 26,76% випадків. Найчастіше в якості критерію вибору медикаментозної терапії вирішальне значення мають фінансові можливості пацієнтки, а також вартість препарату.

Встановлено, що при ПНГЕ у жінок репродуктивного віку спостерігається виражене порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або слідами іммуноокрашіванія рецепторів до естрогенів-б в залозах у 67,69% пацієнток, помірне - у 5,83%, легке - у 5,00%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається в 6,92% випадків, а порушення стану з підвищенням експресії рецепторів до естрогенів-б реєструється у 15,38% жінок, в стромі відповідно - у 69,23%, 3,08%, 27,69% , 0,00%, 0,00%. Виражене порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або слідами іммуноокрашіванія рецепторів до прогестерону в залозах спостерігається у 37,69% жінок, помірне - у 20,00%, легке - у 5,38%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається у 13,08% пацієнток , а порушення стану з підвищенням експресії рецепторів до прогестерону спостерігається у 23,85% жінок, в стромі відповідно - у 43,85%, 33,08%, 17,69%, 0,00%, 5,38%. Встановлено відсутність кореляційної взаємозв'язку між станом рецепторного апарату ендометрія до статевих гормонів і ефективністю терапії.

Уточнено, що до розвитку ПНГЕ у жінок репродуктивного віку призводять порушення в гормональному гомеостазі (підвищення в периферичної крові рівня ЛГ в 1,39 рази (р <0,05), коефіцієнта співвідношення ЛГ / ФСГ - в 1,46 (р <0, 05), концентрації естрадіолу - в 1,95 (р <0,05), зниження вмісту прогестерону - в 2,32 рази (р <0,05) і імунної реактивності (зниження концентрації в периферичної крові CD3 + в 1,14 рази ( р <0,05), CD8 + - в 1,52 (р <0,05) і CD95 + - в 1,16 рази (р <0,05), збільшення коефіцієнта CD4 + / CD8 + - в 1,65 рази (р < 0,05).

Виявлене зниження маркера апоптозу CD95 + в 1,16 рази (р <0,05) в лімфоцитах периферичної крові у пацієнток з ПНГЕ свідчить про одночасне співіснування порушень процесів запрограмованої клітинної загибелі як в патологічно зміненому ендометрії, так і в лімфоцитах периферичної крові. Відсутність кореляційної залежності між рівнем CD95 + в периферичної крові і рівнем bcl-2-протеїну в ендометрії виключає можливість використання рівня CD95 + в якості маркера, достовірно відображає процеси апоптозу в ендометрії.

Вперше доведено, що специфічною рисою гормонального профілю пацієнток з ПНГЕ при підвищеному рівні bс1-2 в ендометрії є розвиток ПНГЕ на тлі абсолютної гіперестрогенії і гіперандрогенії. Підвищення рівня естрадіолу в 2,55 рази (р <0,05) і тестостерону в 1,57 рази (р <0,05) в периферичної крові корелює з підвищенням продукції bс1-2 в ендометрії (r е = 0,86, р <0,05, r т = 0,38, р <0,05), що свідчать про гальмівний вплив естрадіолу і тестостерону на процеси апоптозу в ендометрії. Встановлено, що при ПНГЕ не існує кореляційної залежності між експресією bcl-2 і рівнем IRS для рецепторів до естрогенів-б і П як в залозах, так і в стромі ендометрія.

Показано, що гальмування процесів апоптозу в ендометрії пацієнток з ПНГЕ відбувається на тлі зниження кількості CD8 + в периферичної крові в 1,21 рази (р <0,05) і підвищення CD16 + в 1,25 рази (р <0,05). Виявлено кореляційну залежність між підвищенням вмісту CD16 + в периферичної крові (r = 0,58, р <0,05) і рівнем bс1-2 в ендометрії і між вмістом в периферичної крові субпопуляцій CD16 + і CD95 + (r = -0,43, р < 0,05).

Впровадження розробленого диференційованого комплексного лікування ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку з урахуванням рівня bcl-2 в ендометрії дозволило знизити в порівнянні з традиційним методом кількість рецидивів в 1,92 рази (р <0,05), кількість випадків порушень менструального циклу - в 2,46 рази (р <0,05) і підвищити кількість самостійно наступили планованих вагітностей протягом року після лікування в 1,81 рази (р <0,05).

Ключові слова: проста неатиповою гіперплазія ендометрію, апоптоз, bcl-2, гормони, рецептори до статевих гормонів, імунітет, діагностика, лікування.

SUMMARY

Маlova JA Varied approach to complex treatment of endometrial hyperplasia in women of reproductive age . - Manuscript.

The thesis for scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.01 - Obstetrics and Gynecology. - Scientific Research Institute for medical problems of family, Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, 2008.

In work the question of increase of efficiency of simple nonatypical hyperplasia of endometrium (SNHE) treatment in the women of reproductive age is decided by development and introduction of pathogenically worked individual methods of diagnostics and treatment of this pathology. In patients with SNHE the state of apoptosis on the lymphocytes of peripheral blood and in the endometrium, intercommunication between these indexes, and also between the level of expression of bcl-2 and receptors to the sexual hormones in endometrium are appraised. The features of hormonal homeostasis and T-cellular link of immunity are trained in the women of reproductive age with the SNHE presence depending on the indexes of apoptosis in the endometrium. It was developed, inculcated and appraised the method of the differentiated treatment SNHE in the women of reproductive age depending on the indexes of apoptosis in the endometrium.

Key words: simple nonatypical hyperplasia, apoptosis, bcl-2 ,, hormones, sex hormones receptors, immunity, diagnostic, treatment.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

аГнРГ

-

агоністі гонадотропін-рілізінг-гормону

ВМК

-

внутрішньоматкова Контрацепція

Е 2

-

естрадіол

ГЕ

-

гіперплазія ендометрія

ЛГ

-

лютеїнізуючій гормон

МЦ

-

менструальний цикл

ПМЦ

-

Порушення менструального циклу

ПНГЕ

-

проста неатіпова гіперплазія ендометрія

П

-

прогестерон

ПРЛ

-

пролактин

Т

-

тестостерон

УЗД

-

ультразвукове дослідження

ФСГ

-

фолікулостімулюючій гормон

...........

:)

  • Автореферат розісланій 11 лютого 2008 року.
  • Примітка. * - достовірна різніця з груп Р (p

  • Скачати 61.02 Kb.