Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку


    Головна сторінка


:)Скачати 12.69 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір12.69 Kb.
Типавтореферат
:)
про застосовуваті Диференційований підхід до комплексного лікування цієї патології залежних від уровня bcl-2 в ендометрії. При нормальній продукції bс1-2 в ендометрії при гормональній терапії ПНГЕ доцільно використовуват гестагени, а при підвіщеному Рівні bс1-2 - агоністі гонадотропін-рілізінг-гормонів.

3. Незалежності від стану процесів апоптозу в ендометрії, всім пацієнткам Із ПНГЕ рекомендованого призначення імуномодулюючої терапії (например, "Ехінацея композитум С" ( "Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ", Німеччина) в інєкціях по 2,2 мл внутрішньомязово через 2 дні № 10) .

СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації

1. Чайка В.К., Малова Ю.А., Постолюк І.Г. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку // Здоров'я жінки. - 2007. - № 3 (31). - С.79-83 (Провела добір, обстеження та лікування пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

2. Чайка В.К., Носенко О.М., Малова Ю.А. Особливості гормонального гомеостазу при простий неатиповою гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку в залежності від показників апоптозу в ендометрії // Медико-соціальні проблеми сімї. - 2007. - № 3-4. - С. 36-41 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

3. Чайка В.К., Малова Ю.А. Стан системного імунітету у хворих з гіперплазією ендометрія в залежності від показників апоптозу в ендометрії // Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. - К .: Інтермед, 2007. - С. 709-714 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки, підготувала до друку).

4. Малова Ю.А., Апанасенко Н.А. Соматична захворюваність у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія // Зб. наук. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. - К .: Інтермед, 2006. - С. 428-430 (Провела добір та обстеження пацієнток, проаналізувала результати дослідження, сформулював Висновки).

5. Патент на корисностей модель № 26029 України, МПК (2006): А61В 10/00, А61D 17/00, А61К 36/00. Способ Вибори лікування гіперпластічніх процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку / Чайка В.К., Носенко О.М., Квашенко В.П., Малова Ю.О., Постолюк І.Г. Заявка № u 2007 05591 від 21.05.2007. Опубл. 27.08.2007. - Бюл. № 13 (патентних пошук, доля у розробці).

Анотація

Малова Ю.О. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Науково-дослідний інститут медичний проблем сімї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

У работе вірішене питання Підвищення ефектівності лікування простої неатіпової гіперплазії ендометрія (ПНГЕ) у жінок репродуктивного віку Шляхом розробки и Впровадження патогенетично обґрунтованих індівідуальніх методів діагностики й лікування цієї патології. У пацієнток Із ПНГЕ оціненій стан апоптозу на лімфоцітах періферійної крови та в ендометрії, взаємозвязок между цімі Показники, а такоже между рівнем експресії bcl-2 і рецепторами до статево гормонів в ендометрії. Вівчені Особливості гормонального гомеостазу и Т-клітінної ланки імунітету у жінок репродуктивного віку з наявністю ПНГЕ залежних від показніків апоптозу в ендометрії. Розроблення, упровадження и оціненій способ діференційованого лікування ПНГЕ у жінок репродуктивного віку залежних від показніків апоптозу в ендометрії.

Ключові слова: проста неатіпова гіперплазія ендометрія, апоптоз, bcl-2, гормони, рецептори ендометрія до статево гормонів, імунітет, діагностика, лікування.

АНОТАЦІЯ

Малова Ю.А. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Донецьк, 2008.

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуальної задачі гінекології - підвищення ефективності лікування простої неатиповою гіперплазії ендометрія (ПНГЕ) у жінок репродуктивного віку.

ПНГЕ у жінок репродуктивного віку рецидивують в 19,23% випадків, причому, кількість рецидивів при лікуванні гестагенами перевищує таке при терапії агоністами гонадотропін-рилізинг-гормонів в 4,07 рази (р <0,05), порушення менструального циклу зберігаються у 12, 31% пацієнток, а вагітність серед зацікавлених в ній жінок настає лише в 26,76% випадків. Найчастіше в якості критерію вибору медикаментозної терапії вирішальне значення мають фінансові можливості пацієнтки, а також вартість препарату.

Встановлено, що при ПНГЕ у жінок репродуктивного віку спостерігається виражене порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або слідами іммуноокрашіванія рецепторів до естрогенів-б в залозах у 67,69% пацієнток, помірне - у 5,83%, легке - у 5,00%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається в 6,92% випадків, а порушення стану з підвищенням експресії рецепторів до естрогенів-б реєструється у 15,38% жінок, в стромі відповідно - у 69,23%, 3,08%, 27,69% , 0,00%, 0,00%. Виражене порушення стану рецепторного апарату з відсутністю або слідами іммуноокрашіванія рецепторів до прогестерону в залозах спостерігається у 37,69% жінок, помірне - у 20,00%, легке - у 5,38%, нормальний стан рецепторного апарату відзначається у 13,08% пацієнток , а порушення стану з підвищенням експресії рецепторів до прогестерону спостерігається у 23,85% жінок, в стромі відповідно - у 43,85%, 33,08%, 17,69%, 0,00%, 5,38%. Встановлено відсутність кореляційної взаємозв'язку між станом рецепторного апарату ендометрія до статевих гормонів і ефективністю терапії.

Уточнено, що до розвитку ПНГЕ у жінок репродуктивного віку призводять порушення в гормональному гомеостазі (підвищення в периферичної крові рівня ЛГ в 1,39 рази (р <0,05), коефіцієнта співвідношення ЛГ / ФСГ - в 1,46 (р <0, 05), концентрації естрадіолу - в 1,95 (р <0,05), зниження вмісту прогестерону - в 2,32 рази (р <0,05) і імунної реактивності (зниження концентрації в периферичної крові CD3 + в 1,14 рази ( р <0,05), CD8 + - в 1,52 (р <0,05) і CD95 + - в 1,16 рази (р <0,05), збільшення коефіцієнта CD4 + / CD8 + - в 1,65 рази (р < 0,05).

Виявлене зниження маркера апоптозу CD95 + в 1,16 рази (р <0,05) в лімфоцитах периферичної крові у пацієнток з ПНГЕ свідчить про одночасне співіснування порушень процесів запрограмованої клітинної загибелі як в патологічно зміненому ендометрії, так і в лімфоцитах периферичної крові. Відсутність кореляційної залежності між рівнем CD95 + в периферичної крові і рівнем bcl-2-протеїну в ендометрії виключає можливість використання рівня CD95 + в якості маркера, достовірно відображає процеси апоптозу в ендометрії.

Вперше доведено, що специфічною рисою гормонального профілю пацієнток з ПНГЕ при підвищеному рівні bс1-2 в ендометрії є розвиток ПНГЕ на тлі абсолютної гіперестрогенії і гіперандрогенії. Підвищення рівня естрадіолу в 2,55 рази (р <0,05) і тестостерону в 1,57 рази (р <0,05) в периферичної крові корелює з підвищенням продукції bс1-2 в ендометрії (r е = 0,86, р <0,05, r т = 0,38, р <0,05), що свідчать про гальмівний вплив естрадіолу і тестостерону на процеси апоптозу в ендометрії. Встановлено, що при ПНГЕ не існує кореляційної залежності між експресією bcl-2 і рівнем IRS для рецепторів до естрогенів-б і П як в залозах, так і в стромі ендометрія.

Показано, що гальмування процесів апоптозу в ендометрії пацієнток з ПНГЕ відбувається на тлі зниження кількості CD8 + в периферичної крові в 1,21 рази (р <0,05) і підвищення CD16 + в 1,25 рази (р <0,05). Виявлено кореляційну залежність між підвищенням вмісту CD16 + в периферичної крові (r = 0,58, р <0,05) і рівнем bс1-2 в ендометрії і між вмістом в периферичної крові субпопуляцій CD16 + і CD95 + (r = -0,43, р < 0,05).

Впровадження розробленого диференційованого комплексного лікування ПНГЕ у пацієнток репродуктивного віку з урахуванням рівня bcl-2 в ендометрії дозволило знизити в порівнянні з традиційним методом кількість рецидивів в 1,92 рази (р <0,05), кількість випадків порушень менструального циклу - в 2,46 рази (р <0,05) і підвищити кількість самостійно наступили планованих вагітностей протягом року після лікування в 1,81 рази (р <0,05).

Ключові слова: проста неатиповою гіперплазія ендометрію, апоптоз, bcl-2, гормони, рецептори до статевих гормонів, імунітет, діагностика, лікування.

SUMMARY

Маlova JA Varied approach to complex treatment of endometrial hyperplasia in women of reproductive age . - Manuscript.

The thesis for scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.01 - Obstetrics and Gynecology. - Scientific Research Institute for medical problems of family, Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, 2008.

In work the question of increase of efficiency of simple nonatypical hyperplasia of endometrium (SNHE) treatment in the women of reproductive age is decided by development and introduction of pathogenically worked individual methods of diagnostics and treatment of this pathology. In patients with SNHE the state of apoptosis on the lymphocytes of peripheral blood and in the endometrium, intercommunication between these indexes, and also between the level of expression of bcl-2 and receptors to the sexual hormones in endometrium are appraised. The features of hormonal homeostasis and T-cellular link of immunity are trained in the women of reproductive age with the SNHE presence depending on the indexes of apoptosis in the endometrium. It was developed, inculcated and appraised the method of the differentiated treatment SNHE in the women of reproductive age depending on the indexes of apoptosis in the endometrium.

Key words: simple nonatypical hyperplasia, apoptosis, bcl-2 ,, hormones, sex hormones receptors, immunity, diagnostic, treatment.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

аГнРГ

-

агоністі гонадотропін-рілізінг-гормону

ВМК

-

внутрішньоматкова Контрацепція

Е 2

-

естрадіол

ГЕ

-

гіперплазія ендометрія

ЛГ

-

лютеїнізуючій гормон

МЦ

-

менструальний цикл

ПМЦ

-

Порушення менструального циклу

ПНГЕ

-

проста неатіпова гіперплазія ендометрія

П

-

прогестерон

ПРЛ

-

пролактин

Т

-

тестостерон

УЗД

-

ультразвукове дослідження

ФСГ

-

фолікулостімулюючій гормон

...........

:)

  • СПИСОК працюю, ОПУБЛІКОВАНІХ за темою дисертації
  • Анотація
  • Ключові слова
  • Малова Ю.А. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у пацієнток репродуктивного віку.
  • Маlova JA Varied approach to complex treatment of endometrial

  • Скачати 12.69 Kb.