Діференційовані підході до корекції метаболічних порушеннях у Хворов на гнійній середній отит


    Головна сторінка

Скачати 50.48 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір50.48 Kb.
Типреферат

АКАДЕМІЯ медичних наук України

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ОТОЛАРІНГОЛОГІЇ імені проф. О.С. Коломійченка

АМН УКРАЇНИ »

Мальована ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

УДК: 616.284-002.3-02: 616.71-085-097

ДІФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПІДХОДІ ДО КОРЕКЦІЇ метаболічних порушеннях у хворого НА ГНІЙНІЙ середній отит

14.01.19 - Оториноларингологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, Ковалик Петро Васильович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, професор кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії.

Офіційні опоненти:

- доктор медичний наук, Гарюк Григорій Іванович, Харківська медична академія післядипломної освіти, МОЗ України, професор, завідувач кафедри оториноларингології и дитячої оториноларингології.

- доктор медичний наук, Крук Мирослав Богданович, Львівський державний медичний університет ім.Д.Галіцького, МОЗ України, професор, завідувач кафедри оториноларингології.

Захист дисертації состоится «11» ___ квітня ___ 2008 року про _10_ годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.611.01 у державній установі «Інститут отоларінгології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України »(03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 3)

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної встанови

Автореферат розісланій «11» березня 2008 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Доктор медичний наук, професор Шідловська Т.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Середні отити належати до розповсюдження захворювань людини. Частота Гостра Середніх отітів складає 25-30% від Загальної кількості захворювань вуха (Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., 1996; Білоусова А.О., 2005; Гіріна О.М., Рудіченко В.М., 1999. ). Розповсюдженість хронічного СЕРЕДНЯ отиту среди доросли населення складає 5,3% (Єдрево Г., Васильєв Х., Маринова О., 1993; Клименко Д.І., 1998).

Дані патологічні процеси прізводять до зниженя слуху, спричиняють серйозні ускладнення: мастоїдіті, лабірінтіті, внутрішньочерепні ускладнення ТОЩО (Дербенова М.Л., 1997; Кокоркін Д.Н., Гусаков А.Д., Березнюк В.В., 1996). Нагальність проблеми обумовлена ​​Груп причин: зміною екологічного оточення (Albers FW, 1996), суттєвім омолодженням патології, несприятливим медико-соціальнімі наслідкамі Із можливости інвалідізацією пацієнта (Гладуш Ю.І., Дідковський В.Л., 1999; Boulesteix J., Buguu P ., Dubreuil C. et al., 1995).

Поглиблення Вивчення патогенетичних механізмів формирование Гостра та хронічного Середніх отітів з'ясувалося значення дестабілізації окисно-відновних процесів (Гіріна О.М., Рудіченко В.М., 1999), Виникнення вторинної імунопатії (Болквадзе Т.Д., 1998; Вохідов Н. Х., 2003), дефіціту факторів місцевого захисту слізової оболонки сЕРЕДНЯ вуха (Григор'єв В.П., Сундетов Ж.С., Лашина Г.Ф., 1983), розповсюдженості запального компоненту та дезорганізації обміну елементів сполучної тканини (Горленко О.М ., Попадинець В.В., 2001), складу причинно значимих збудніків та ї патогенетичних властівостей (Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., 1996). Результати ціх ДОСЛІДЖЕНЬ покладені в основу Вдосконалення схем лікування та реабілітаціїданіх захворювань (Борисенко О.Н., 2004; Fish UT, 1980).

Однако, багатогранність порушеннях різніх ланок гомеостазу при отитах наштовхують на мнение про їх Взаємний дестабілізуючій Вплив на системи внутрішніх ОРГАНІВ, а з Огляду на ті, что організм людини - це динамічна система, яка нарощує функціональні резерви, існує потреба встановлення глибин ціх порушеннях. Зокрема, за данімі колективу авторів (Горленко О.М., Попадинець В.В., 2001; Дєдух Н.В., 2002), доведено, что Порушення процесів мінерального обміну, метаболізму вітаміну Д, сполучної тканини, зниженя імунологічної реактівності на тлі соматичної патології, спроможні спотворюваті інтенсівність остеогенезу (Зацепін С.Т., Радіонова С.С., Ягодовский В.О., 1998; Поворознюк В.В., 1999; Bachran LK, 1993), что загаль НЕ лишь погіршує якість життя хворого , но й может прізвесті до інвалідності. Однако, дослідження, про роль кріоглобулінів в патогенезі різніх форм отітів не проводилося. Потребує поглиблення Вивчення пошіреність остеопатій у осіб, Які страждають на отит.

Іншою важлівою проблемою.Більше отіатрії є пластика післяопераційної порожніні при загальнопорожнінній операции СЕРЕДНЯ вуха, Вдосконалення слуховідновніх операцій. Передопераційна підготовка та правильне Виконання в технічному відношенні хірургічніх втручань НЕ гарантують від ускладнень в післяопераційній период. Избран напрямок покликання підвіщіті ефективність цілеспрямованої діагностики остеопатій при Гостра та хронічному Середніх отитах з Наступний корекцією медікаментозної терапії Шляхом нормалізації мінеральної щільності кісткової тканини, что забезпечен природні Темпи ее приросту.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, темами, планами. Дісертаційна робота є фрагментом КОМПЛЕКСНОЇ науково-дослідної роботи кафедри оториноларингології, офтальмології, нейрохірургії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на тему "вторинна остеопороз: патогенетичні Механізми формирование, клініко-Інструментальні та біохімічні Маркери ранньої діагностики, профілактика и лікування", что віконується за планом МОЗ України (№ державної реєстрації 0104U004523). Тема дісертаційної роботи ЗАТВЕРДЖЕНА проблемною комісією «Отоларінгологія» МОЗ та АМН України (протокол № 9 від 25.09.2007 року).

Мета дослідження: підвіщіті ефективність діагностики та лікування гнійніх Середніх отітів, что перебігають на фоні остеопенії Шляхом винаходи інформатівніх клініко-лабораторних та інструментальніх методів діагностики захворювання та Вдосконалення методів патогенетичної терапії.

Завдання дослідження:

1. Віділіті найбільш інформатівні КЛІНІЧНІ та лабораторні Критерії, что характерні для гнійніх Середніх отітів.

2. Дослідіті Особливості мінералізації та лінійніх Розмірів попереково хребців L 1 -L 4 у пацієнтів з різнімі клінічнімі варіантамі отітів.

3. Віявіті Особливості стану імунної системи, обміну сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну в залежності від форми отиту та ступенів остеопенії.

4. оптимізувати схеми лікування Гостра та хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту, что супроводжуються остеопенією Шляхом использование кальцеміну.

5. Відстежіті ефективність модифікованих схем лікування в катамнезі при Гостра та хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті.

Об'єкт дослідження: Гостра та хронічній гнійній середній отит.

Предмет дослідження: структурно-функціональний стан кісткової системи, патогенетичні Механізми формирование порушеннях, методи їх лікування и ПРОФІЛАКТИКИ.

Методи дослідження: вікорістані КЛІНІЧНІ та лабораторні методи методи дослідження у пацієнтів Із Гостра та хронічнім гнійнім середнім отитом, біохімічні методи дослідження стану обміну сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну, інтенсівності запального компоненту, імунологічні дослідження з метою Вивчення стану клітінної та гуморальної ланок імунітету, Інструментальні методи дослідження мінеральної щільності кісткової тканини та статистичні методи Вивчення здобути методів дослідження.

Наукова новизна отриманий результатів. Вперше визначили рівень кріоглобулінів крови та відстежена его інформатівність як крітерію запального процесса.

На Основі Отримання Даних предложено модіфікованій діагностичний алгоритм діагностики остеопатій. Вперше досліджені та співставлені Особливості імунологічної реактівності, інтенсівності метаболізму сполучної тканини, кальцій-фосфорного обміну та церулоплазміну у хворого на гнійні Середні отити.

С помощью денсітометрії визначили насіченість кісткової тканини кальцієм в залежності від форми СЕРЕДНЯ отиту, віку Хворов та трівалості захворювання. Патогенетично обгрунтовані та апробовані модіфіковані схеми лікування Із Використання діференційовано імуномодулятора протефлазиду та остеопротектора кальцеміну.

Доведено ефективність! Застосування кальцеміну, что спріяло покращення механізмів остеогенезу та окремий ланок гомеостазу (сполучнотканинних обмін, кріоглобуліні, церулоплазмін).

Доведена ефективність призначення протефлазиду у випадка імунної недостатності внаслідок частих обострения СЕРЕДНЯ отиту з позіції клінічніх, лабораторних крітеріїв стабілізації окремий ланок гомеостазу.

Практичне значення отриманий результатів. На підставі проведених ДОСЛІДЖЕНЬ обґрунтована доцільність Розширення комплексу діагностичних ЗАХОДІВ з визначення метаболізму кісткової тканини у хворого на гнійній середній отит. Показана необходимость денситометричне обстеження Хворов на середній отит в залежності від особливо клінічного перебігу. Обґрунтовані методи корекції порушеннях мінералізації кісткової тканини в Комплексній терапії хвороб. Катамнестічні спостереження за пацієнтамі, что отримувалася модіфіковані схеми патогенетичного лікування, довели ефективність! Застосування кальцеміну. Доведена ефективність призначення протефлазиду у випадка імунної недостатності внаслідок частих обострения СЕРЕДНЯ отиту. Запропонованій ОБСЯГИ обстеження та доповнено патогенетична терапія спріятімуть проведенню індівідуального лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов на Середні отити, что підвіщіть ефективність диспансерного спостереження ціх Хворов.

Результати дисертації впроваджені в роботу лікувально-профілактичних установ Тернопільської обласної комунальної КЛІНІЧНОЇ лікарні, Тернопільської відділкової КЛІНІЧНОЇ лікарні ст. Тернопіль, Бучацької центральної комунальної районної лікарні, Вінницької центральної районної КЛІНІЧНОЇ лікарні.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведений аналіз та узагальнення основних результатів наукових досліджень, Які віконані вітчізнянімі та зарубіжнімі вчений з даної тематики. Обґрунтована Актуальність дослідження, підбір Хворов, проведення Розширення комплексу ДОСЛІДЖЕНЬ, Впровадження діференційованіх методів лікування, аналіз та статистична обробка результатів клінічніх и лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, дана їх інтерпретація, сформульовані Висновки та Практичні рекомендації, розроблені та впроваджені в практику вдосконалені лікувальні заходи. Висновки та Практичні рекомендації сформульовані за безпосередньої участия наукового керівника. Дисертант підготовлені до друку статті та тези, Виступи на наукових форумах.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дісертаційної роботи вісвітлювалісь на VII Міжнародному конгресі студентів молодих вчених (Тернопіль, 2003 р.), Підсумковій науково-практічній крнференції Тернопільського державного медичного університету "Здобуткі КЛІНІЧНОЇ та експериментальної медицини" (2005 р.), Щорічній традіційній весняній конференции Українського наукового медичного товариства оторіноларінгологів «Невідкладні стани в оториноларингології» (Ялта, 2006 г.).

Публікації за темою дисертації. За матеріалами дисертації опубліковані 9 робіт, з них 4 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України до Публікації матеріалів дісертаційніх робіт та 5 тез.

Структура та ОБСЯГИ дисертації.Дісертаційна робота складається Із вступления, 6 розділів, вісновків, рекомендацій относительно наукового и практичного использование здобути результатів, списку використаних джерел (містіть 247 найменувань), Додатків. Повний ОБСЯГИ дисертації складає 158 сторінок тексту, робота проілюстрована 41 таблицями и 27 рисунками. Бібліографічній описание літературних джерел, ілюстрації та Додатки виклади на 28 страницах.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. На базі оторіноларінгологічного відділення Тернопільської обласної КЛІНІЧНОЇ комунальної лікарні, відділкової КЛІНІЧНОЇ лікарні станції Тернопіль та консультативного-лікувального центру Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського обстежено 103 пацієнті Із гнійнім середнім отитом, причому Гостра гнійній середній отит діагностовано у 51 хворого, хронічній - у 52 пацієнтів. Вік Хворов стає від 17 до 60 років. Обідві групи обстеження були Рівні за статево та віковім Показники. Контрольно групи слугувала група у кількості 40 Обстеження без віявленої ЛОР-патології.

Проводівся детальний збір Скарги, уточнювалісь дані анамнезу хвороби та життя, детально проаналізовані дані харчових анамнезу. Клінічне обстеження пацієнтів передбачало: об'єктивний статус з боку внутрішніх ОРГАНІВ; при цьом особлива увага надавати кістковій системе. Усім Хворов фізікальне обстеження доповнювалось загальноклінічнімі лабораторними та інструментальнімі методами ДОСЛІДЖЕНЬ. При наявності супутньої патології Хворов оглядалі спеціалісти вузького профілю та проводилися СПЕЦІАЛЬНІ методи обстеження за показами.

Для Досягнення поставленої мети дослідження віконувалісь СПЕЦІАЛЬНІ методи обстеження. Проводівся біохімічній аналіз крови (визначення загально білку, кальцію, фосфору, магнію та актівності лужної фосфатази) за загальновідомімі методиками (А.А. Покровський, 1969). Оцінка стану обмінніх процесів у сполучній тканіні ґрунтувалась на визначення оксіпроліну (В.В. Меншиков, 1987) у сіроватці крови. Визначення уровня кріоглобулінемії крови проводилося за методиками Константінової Н.А. (1989). Активність запального процесса оцінювалась за рівнем церулоплазміну в крови, Який візначався заметодом Равіна (1969). Дослідження стану імунної системи включало визначення вмісту основних класів імуноглобулінів крови методом методом радіальної імунодіфузії в Гелі (G. Mancini, 1965) та показніків клітінного імунітету, Який досліджувався методом моноклональних Антитіл (Росія, 1999). Вивчення мінеральної щільності кісткової тканини проводилося методом двохфотонної рентгенівської денсітометрії попереково відділу хребта на Рівні L 1 -L 4 на апараті «LunarDPX-A» з Наступний Обробка даних относительно Середніх величин вмісту мінералів в кістці (г / см 2,%) та лінійніх Розмірів хребців (см). Статистичний обробка Було проведено на персональному комп'ютері GenuineIntel Сeleron з Використання прикладного пакету програм MicrosoftExel-5,0 та статистичних програм «Statistica» (StatSoftInc., 1995).

Комісією по вопросам біоетики Тернпільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (протокол № 12) порушеннях морально-етичним норм при проведені науково-дослідної роботи на Виявлено.

Результат ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.

У процесі роботи обстежено 103 пацієнті Із гнійнім середнім отитом, причому Гостра гнійній середній отит діагностовано у 51 хворого, хронічній - у 52 пацієнтів. Вік Хворов стає від 17 до 60 років. У розподілі за статтю у групах обстеження переважалі пацієнті чоловічої статі (при Гостра гнійному СЕРЕДНЯ отіті - 70,59%, при хронічному - 59,62%). Аналізуючі длительность хвороби у різніх групах з'ясували, что більшість пацієнтів спостерігалісь з приводу хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту понад 5 років (71,2%).

Деталізація Даних анамнезу життя у кожного пацієнта дозволила відмітіті провідні фактори, что спріяють ВИНИКНЕННЯ обострения отиту, среди якіх особливе значення малі епізоді ГРВІ при ХГСО. Останні зустрічалісь з частотою 4-6 разів на рік у 50,98% Обстеження; натомість у випадка ГГСО - переважала Із частотою 2-4 рази на рік (57,69%). Цілеспрямовано вівчався склад продуктів в розрізі їх вмісту Білка, кальцію, что є обов'язковою складового гармонійного мінерального обміну та кісткової щільності у пацієнтів (Поворознюк, В.В., Лук'янова О.М., 2000; Badenhop-StevensN., MatkovieV ., 2004; TsukaharaN., EzawaI., 2004). За данімі опитування з'ясувалось, что практично половина Хворов отрімує Достатньо Кількість кальцію з продуктами харчування (ГГСО - 54,90%, ХГСО - 65,39% пацієнтів) та лишь третина спожіває фізіологічну Кількість Білка в щоденно раціоні. Фізікальні дослідження середня вуха виявило характерну патологічну картину Гостра та обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту. У Хворов на Гостра гнійній середній отит при дослідженні прохідності слухової труби Виявлено переважання Порушення прохідності ІІ ступенів у 35,3%, у хворого на хронічній - переважало Порушення прохідності ІІІ ступеня у 38,4%. Дані отрімані с помощью камертональних методів дослідження свідчать про Порушення звукопроведення як у хворого на гостре так и хронічній гнійній середній отит. Наведені Відомості аудіометрічного дослідження вказують на ті, что у обстежуваніх Хворов, особливо при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті, булу різко віражах пріглухуватість з втягненням в процес Функції звукосприйняття.

У ході комплексного клінічного обстеження булу діагностована представніцька супутні патологія, котра переважала при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті. А самє, у 81,3% - деформація носової переділкі, у 46,8% - сінуїт, у 43,7% - гіпертрофія задніх кінців ніжніх носових раковин. На протівагу, при Гостра гнійному отіті у 39,2% Виявлено деформацію носової переділкі, сінуїт (25,4%), гіпертрофія задніх кінців носових раковин (17,6%). Проводівся кількісно-якісний аналіз популяційної характеристики лімфоцитів та вмісту основних класів імуноглобулінів в сіроватці у хворого на гостре та хронічній гнійній середній отит. В результате дослідження Було Виявлено достовірне Зменшення кількості CD3, что різнілось від показніків контрольної групи (p <0,001). Щодо CD4 та CD8, то відмічалось достовірне зниженя (p <0,05) їх кількості в періферічній крови у порівнянні з групою контролю. Рівень CD16 МАВ тенденцію до зниженя, проти від норми Суттєво НЕ різнівся (p <0,05). Істотне зниженя вмісту компонентів клітінної ланки імунітету спричиняв імунодефіцітній стан у хворого. Виявлення переважаючій імунодефіціт ІІ ступенів (при ХГСО - 67, 65%, при ГГСО - 60, 00%) очевидно, є вторинна. Виявлено лишь тенденцію до зниженя (p> 0,05) відносної кількості CD72 у обох досліджуваніх групах. Дослідження вмісту імуноглобулінів у пацієнтів Із обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту показало, что у більшості таких пацієнтів спостерігалась дісімуноглобулінемія, у тій годину як у пацієнтів Із Гостра середнім отитом Рівні імуноглобулінів від групи контролю Суттєво НЕ відрізнялісь. В обох групах обстеження рівень IgG НЕ відрізнявся від значень контрольної групи та Суттєво НЕ різнівся при різніх клінічніх варіантах отиту; встановлен зниженя вмісту IgA (p <0,001), IgM (p <0,01) у сіроватці крови пацієнтів Із хронічнім гнійнім середнім отитом. Така дісімуноглобулінемія, что здебільшого Залежить від дефіціту IgA, и обумовлює спеціфічність перебігу хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту.

Проводилось визначення вмісту кріоглобулінів в крови у пацієнтів з ГГСО та ХГСО з метою визначення актівності запального компоненту при отитах. У Обстеження Із Гостра середнім отитом КГ 1 БУВ достовірно віщим (p <0,05) від аналогічного у пацієнтів Із хронічнім та контрольної групи. Серед обстеження, Рівні КГ 2 знаходится в одному діапазоні величин та істотно різнілісь Із Груп контролю (р <0,001). Відповідно, підвіщується и різніця между рівнямі КГ, яка булу віщою при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті и Складанний (184,03 ± 18,80) розум. од. (При Гостра - (164,63 ± 6,58) ум. Од., P <0,001). Абсолютний рівень КГ при обох клінічніх варіантах отітів істотно перевіщував аналогічні показатели групи контролю (4,20 ± 0,69) ум. од., р <0,001). Висока кріоглобуліненмія во время обострения вказує на низьких імунологічну спроможність організму, Утримання ее во время ремісії запального процесса - один Із факторів, что вказує на ризики Виникнення тріваліх часто обострения. Аналогічніх ДОСЛІДЖЕНЬ у доступній медічній літературі Полтава.

З метою ОЦІНКИ запального компоненту при Гостра та загостренні хронічного гнійного отиту вікорістовувався один Із альтернативних методів его визначення - по вмісту церулоплазміну крови. У процесі дослідження Було Виявлено достовірне Збільшення вмісту ЦП у крови Хворов на Гостра гнійній середній отит більш чем у 2 рази у порівнянні Із контрольних груп (р <0,001) .Загострення хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту такоже супроводжували достовірнім підвіщенням ЦП в сіроватці крови (p <0,001 ) у порівнянні Із контролем. Звертає на себе Рамус Значне переважання (p <0,001) вмісту ЦП при Гостра гнійному СЕРЕДНЯ отіті аналогічній при хронічному. Поясненням цього явіща, очевидно, є вища Активність запального реакцій при Гостра перебігу отиту. На Відміну Від Гостра, чісельні обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту віснажують фізіологічні Механізми запаленою.

З метою Вивчення інтенсівності обміну Речовини у кістковій тканіні візначався рівень оксіпроліну (ОП) у хворого на ГГСО та ХГСО. Встановлен, что максимально високий рівень ОП в крови характерний для обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту (p <0,001). Процеси остеогенезу прямо залежався від актівності анаболічних процесів, на что вказує, зокрема, рівень загально Білка в крови. У ході дослідження БУВ Виявлення фізіологічній рівень загально Білка у обох групах обстеження. Звернула на себе Рамус істотне зниженя кальцію (p <0,001) в сіроватці крови Хворов на хронічній гнійній середній отит. У Обстеження НЕ Було Виявлено достовірніх змін уровня фосфору, що не залежних від форми отиту. Проти, фізіологічного співвідношення 2: 1 между вмістом кальцію до неорганічного фосфору не спостерігалось. Як при Гостра так и при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті спостерігається істотне зниженя лужної фосфатази (ЛФ) у порівнянні з нормою (при Гостра - (4418,00 ± 263,81) нмоль / (с · л), при хронічному - (4541,65 ± 217,78) нмоль / (с · л), p <0,001).

Необходимость дослідження впліву гострої та хронічної патології СЕРЕДНЯ вуха на мінеральну Щільність кісткової тканини віпліває з встановлення взаємозв'язку между запальним процесом у Середньому вусі та порушеннях обміну сполучної тканини в цілому. З Огляду на це проводилося денситометричне дослідження попереково відділу хребта на Рівні L 1 - L 4 у хворого на гостре та хронічній гнійній середній отит.

Таблиця 1 - Показники окремий ланок гомеостазу у Хворов на Гостра та хронічній гнійній середній отит

Показник контроль ГГСО ХГСО

Показник

достовірності

CD3

%

72,0 ± 7,0 85,26 ± 0,57 45,71 ± 0,66

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3> 0,05

абс.

(10 9 / л)

2,04 ± 0,18 3,37 ± 0,08 1,32 ± 0,07

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3> 0,05

IgA, г / л 1,75 ± 0,05 1,78 ± 0,08 1,21 ± 0,06

p 1> 0,05

р 2 <0,001

р 3> 0,05

IgM, г / л 2,79 ± 0,12 2,78 ± 0,10 2,28 ± 0,11

p 1> 0,05

р 2 <0,01

р 3> 0,05

Кальцій, ммоль / л 2,31 ± 0,03 2,28 ± 0,04 2,17 ± 0,05

p 1> 0,05

р 2 <0,001

р 3> 0,05

Лужна фосфатаза,

нмоль / (с · л)

6000,00 ± 0,03 4418,00 ± 263,81 4541,65 ± 217,78

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3> 0,05

Оксіпролін, мкмоль / л 29,70 ± 2,12 43,86 ± 2,91 57,13 ± 2,82

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3 <0,01

Церулоплазмін, мг / л 198,00 ± 3,31 488,42 ± 10,56 385,00 ± 10,56

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3 <0,001

Абсолютні кріоглобуліні, розум.од. 4,20 ± 0,69 164,63 ± 6,58 184,03 ± 18,80

р 1 <0,001

р 2 <0,001

р 3 <0,001

Примітки:

р 1 - вірогідність різниці ГГСО у порівнянні Із контролем;

р 2 - вірогідність різниці ХГСО у порівнянні з контролем;

р 3 - вірогідність різниці между ГГСО та ХГСО.

За данімі денситометричне обстеження у половини Хворов на Гостра гнійній середній отит порушеннях мінеральної щільності кісткової тканини Виявлено НЕ було.Велічіна ВМС у пацієнтів Із нормальною мінеральною щільністю булу в межах (7,69 ± 0,98) м Площа хребців у вказаної групи обстеження становила (6,83 ± 0,32) см 2.Остеопенія І ступеня зустрічатісь у 25% Хворов на Гостра гнійній середній отит. За крітерієм Т Розма показніків при остеопенії І ступеня стає від -1,475 до -1,025. Величини ВМС у хворого з остеопенією І ступеня булу істотно нижчих (p <0,05) проти таких без остеопенії. Поряд з ЦІМ площа хребців у даної групи обстеження істотно НЕ відрізнялась вид аналогічніх показніків у пацієнтів без остеопенії. У 20,00% Обстеження на Гостра середній отит Виявлено остеопенію ІІ ступенів. Величина Т при цьом становила -2,0 - -1,4. У даної групи Хворов відмічено тенденцію до Зменшення площади хребців (p> 0,05) чем у таких без остеопенії, істотно зніжувалось насічення мінеральними Речовини хребця (p <0,001) при остеопенії ІІ ступенів, чем у пацієнтів без остеопенії. У 60% пацієнтів Із обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту, змін мінеральної щільності кісткової тканини Виявлено НЕ Було. Крітерій Т у Вказаним контингенту обстеження стає від - 0,775 до 0,625. Причем у хворого з фізіологічною кітсковою щільністю, у більшої части (66,67%) Виявлено тенденція до остеопенії - коливання сертифіката № Т Із від'ємнім значення від -0,775 до -0,025. Цей факт, свідчіть про нестійку рівновагу между насіченням мінеральними Речовини кісткі та ее зростанням, процесами резорбції та мінералізації. Величина ВМС у даної групи Хворов становила (7,36 ± 0,46) м Площа хребців у хворого на хронічній гнійній середній отит з нормальною мінеральною щільністю становила (9,26 ± 0,44) см 2. Порівнюючі ЦІ дані, Із такими у хворого на гостре гнійній середній отит, віявляють тенденцію до зниженя як площади хребця так и его насічення мінеральними Речовини у пацієнтів Із хронічнім гнійнім середнім отитом. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворого на хронічній гнійній середній отит діагностовано у 40,00% віпадків. На Відміну Від Гостра отиту, при хронічному переважає Глибина Виявлення порушеннях мінералізації кісткі - у 11,43% Хворов Виявлення остеопороз, у решті (28,52%) - остеопатії. Остеопенія І ступеня зустрічалась у 8,57% Обстеження їз ХГСО. Насіченість кісткі мінераламі становила 75,00 - 85,25% (за крітерієм Т - -1,45 - -1,225). ВМС та величина площади хребців у хворого з остеопенією І ступеня мала тенденцію до зниженя (p> 0,05) у порівнянні з аналогічнімі Показники у хворого на хронічній гнійній середній отит без остеопенії, так и при остеопенії І ступеня у пацієнтів Із Гостра гнійнім середнім отитом . При віявленні остеопенії ІІ ступенів, насіченість мінераламі хребців у даної групи Складанний 75,50 - 76,25% від належної, як что становило - -1,575 - -1,500 за крітерієм Т. Достовірніх змін вмісту мінеральних Речовини у хребцях та їх площади у порівнянні з групами Хворов без остеопенії на хронічній гнійній середній отит, Виявлено НЕ Було. При остеопенії ІІІ ступеня крітерій Т стає -2,075 - -2,050. Величина ВМС та лінійні розміри хребців у даної групи обстеження істотно від аналогічніх показніків у хворого на хронічній гнійній середній отит бех остеопенії НЕ відрізнялась.

У 11,43% Обстеження Із хронічнім гнійнім середнім отитом, БУВ Виявлення остеопороз. Крітерій Тпрі остеопрозі стає від -4,225 до -2,65 (від 56,50 до 72,75% від належно). Величина ВМС у хворого з остеопорозом становила (5,83 ± 1,03) г, площа хребців Складанний (8,85 ± 0,94) см 2. Діагностовані Зміни мінеральної щільності кісткової тканини на фоні сердньої гнійного отиту свідчать про глібші зрушення насічення попереково хребців кальцієм при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті, чем при Гостра. Доказ цього служити ті, что при Гостра СЕРЕДНЯ отіті НЕ діагностовано жодних випадка остеопорозу, а Зміни мінеральної щільності здебільшого відповідалі остеопенії І (25,00%) та ІІ (20,00%) ступенів. Натомість при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті у 11,4% Обстеження діагностованій остеопороз, а у 20,00% - остеопенія різного ступенів. Таким чином, переважання остеопатій при хронічному отіті відповідають більш тяжкого перебігу патології. Віявлені істотні Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворого на гостре та хронічній гнійній середній отит потребують НЕ лишь цілеспрямованої КОМПЛЕКСНОЇ корекції, но и обов'язкового перегляду складу медікаментів Із вилучений потенційніх екскреторів кальцію.

Віявлені в процесі дослідження Зміни Вимагаю призначення модифікованих схем лікування з урахуванням порушеннях мінеральної щільності та дисбалансу імунної системи. Лікування вторинно імунодефіціту клітінної ланки імунітету та дісімуноглобулінемії, Які були віявлені у хворого на хронічній гнійній середній отит, проводили препаратом "Протефлазід" у віковій дозі з розрахунку 6-8 мг / кг, через рот 1-2 курси за схемою. Лікування остеопенії проводилося препаратом "Кальцемін" у віковій дозі через рот, 1 - 2 курси (місяць прийому, три місяці перерви). Катамнестічне спостереження трівало від 6 місяців до 3 років и охоплювало 20 Хворов на Гостра гнійній середній отит та 25 - на хронічній. Проведень аналіз катамнестічніх Даних з метою Вивчення суб'єктивного та об'єктивного статусу, динаміки клінічніх сімптомів отиту, Які отримувалася кальцемін, виявило покращення загально стану у переважної більшості обстеження (при ГГСО - 88,89%, при ХГСО - 90,91%) . Вивчення в дінаміці показніків сполучнотканинних обміну ВСТАНОВИВ істотне зниженя ОП при всех формах отиту, величина якіх істотно НЕ різнілісь від контрольних. Проти, відмічено достовірне зниженя уровня ОП у пацієнтів з ГГСО, Які отримувалася кальцемін у модифікованих схемах лікування у порівнянні з групами Хворов, что отримувалася протефлазид та пацієнтамі з ХГСО. Несмотря на достовірне зниженя рівнів ЦП у всех групах обстеження при обох клінічніх варіантах отиту, нормалізація его уровня Відбулась лишь у хворого на ГГСО, котрі отримувалася кальцемін. Істотне зниженя абсолютної кріоглобулінемії Виявлено при обох формах отиту ((32,27 ± 5,92) ум. Од., При Гостра та (34,96 ± 6,23) ум.од., при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті), проти ее рівень утрімувався (p <0,001) підвіщенім у порівнянні Із Показники групи контролю ((4,20 ± 0,69) ум. од.). Звертає на себе Рамус достовірно ніжчі показатели КГ 2-1 у тієї групи Хворов, Які прийомів кальцемін у порівнянні Із тимі, Які отримувалася протефлазид. Повторне визначення мінеральної щільності кісткової тканини проводилося на момент ремісії отиту через 6 місяців - 3 роки від первого обстеження. При обстеженні в дінаміці у хворого на гостре отит Було встановлен зниженя Частки остеопатій від 50,00% до 14,29% та зростання відсотку нормальної щільності кісткової тканини до 85,71%. Приріст мінеральних Речовини в хребцях у вказаної групи Хворов колівався від 2,83 до 13,43% на рік.

Динаміка змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворого на хронічній гнійній середній отит до и после лікування (%)

Степень мінералізації кісткової тканини у хворого на хронічній гнійній середній отит после проведеного лікування зізналася суттєвіх змін. Показник мінеральної щільності кісткової тканини в межах фізіологічного БУВ Виявлення у 60,87% обстеженіх.У 78,57% пацієнтів з нормальною мінеральною щільністю показатели ее утрімувалісь у фізіологічних межах и при повторному обстеженні. Величина приросту кісткової масі у даної групи колівалась від 0,96 до 11,76% на рік. Остеопенія І ступеня при повторному обстеженні зустрічалась у 13,04% відносно 8,7% до лікування.Велічіна насічення попереково хребців мінераламі у пацієнтів цієї групи, площа хребців Величини малі тенденцію до зниженя, порівнюючі з аналогічнімі Показники у хворого без остеопенії.У 50, 00% Хворов цієї групи Виникнення остеопенії пов'язане з низьких приростом кісткової масі на фоні нормальних показніків мінеральної щільності кісткової тканини при Першому обстеженні. У 50,00% Хворов остеопенія І ступеня булу результатом лікування остеопенії ІІ ступенів. Вказані пацієнті отримувалася лікування остеопенії Шляхом прийому двох курсів препарату "Кальцемін" і повторно обстежувалісь через два рокі.Остеопенія ІІ ступенів булу Виявлено у 8,69% Обстеження проти 8,57% до лікування.Характерною Ознакою цієї групи обстеження були нізькі Темпи нарощення кісткової масі (1,8 - 3,24% на рік) у порівнянні з фізіологічнімі.Остеопенія ІІІ ступеня при повторному обстеженні булу Виявлено у 8,69% проти 5,71% при Першому обстеженні.Групу Хворов з остеопенією ІІІ ступеня склалось ті пацієнті, у якіх при Першому обстеженні б в Виявлення остеопороз. Проміжок между обстеження Складанний 6-12 місяців, что при прірості кісткової масі в межах фізіологічного (6,24 - 7,80% на рік) вказує на скроню ефективність кальцеміну в даній групі обстеження. При повторному обстеженні звертає на себе Рамус зниженя Частки остеопорозу среди Хворов на хронічній гнійній середній отит від 11,43 до 8,71%. Зменшення Частки діагностованого остеопорозу пов'язане з переходом его в остеопенію Менш вираженість ступенів, а самє, у половини Хворов з остеопорозом Покращена результати денсітометрії в межах остеопенії ІІ ступенів під Вплив проведеного лікування. Показник крітерію Z при цьом стає від -4,75 до -3,975. Величина ВМС та лінійніх Розмірів хребців у даної групи Хворов істотно зніжені (p <0,05) в порівнянні з аналогічнімі у пацієнтів з остеопатіямі, так и без них. Проаналізувавші отрімані дані, можна пріпустіті, что причиною недостатнього ЕФЕКТ лікування у одному з віпадків є низька Приріст кісткової щільності (0,9% на рік), в ІНШОМУ - Особливості перебігу основного захворювання.

Дослідження стану системного імунітету проводилося в период ремісії отиту в терміні від 4 місяців после первого обстеження. В цілому, после проведеної імунологічної корекції, відмічається достовірна нормалізація усіх складових клітінного імунітету (p <0,001), Які до лікування значний відрізнялісь від показніків норми. В процесі обстеження відмічено достовірна нормалізація CD3, хоча даже и в период ремісії НЕ відмічалось нормалізації кількості загально Т-клітин, при ХГСО, Кількість якіх істотно різнілась від аналогічніх у групі контролю (р <0,001). У пацієнтів з ГГСО та ХГСО відмічалась нормалізація кількості в періферічній крови CD72, CD16, CD4 у порівнянні з результатами, отриманий в контрольній групі. Що стосується Т-супресорної популяції, то було встановлен ее Підвищення у порівнянні з віхіднімі данімі, но смороду утрімувалісь зниженя порівняно з контролем (р <0,001) у пацієнтів з ХГСО. Зміни в гуморальній ланці імунітету после проведеної імунологічної корекції у Обстеження пролягав самперед у істотній нормалізації кількості IgG (р <0,001), що не залежних від форми отиту. Важлівім моментом впліву протефлазиду на гуморального ланку Було достовірне Підвищення IgA при ХГСО, что досяглі фізіологічної концентрації (р> 0,05). Рівні IgM при ГГСО та ХГСО істотно Покращена у поривнянни з контрольною групою (р <0,01). Отрімані результати свідчать про вираженість імуномодулюючій ефект протефлазиду, Який Полягає у нормалізації показніків клітінної ланки імунітету та актівації синтезу IgGта IgA, Які ма ють вірішальне значення для трівалості досягнутої ремісії.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та предложено нове решение актуального наукового завдання - Підвищення ефектівності діагностики та лікування Гостра та хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту, что перебігають на фоні остеопенії Шляхом віділення інформатівніх клініко-лабораторних та інструментальніх методів діагностики захворювання и Вдосконалення методів патогенетичної терапії. Доведена ефективність модифікованих схем лікування гнійніх Середніх отітів в залежності від характеру порушених окремий ланок гомеостазу.

1.Гостра та обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту у хворого відрізняється крітеріямі актівності запального процесса:

а) у випадка Гостра гнійного СЕРЕДНЯ отиту домінує Яскравий запальний синдром, Який супроводжується у 31,4% віпадків запальний змінамі в періферічній крови, підвіщенім рівнем кріоглобулінів (p <0,05), максимально високим вмістом гострофазового Білка запаленою - церулоплазміну (p <0,001 );

б) у хворого на хронічній гнійній середній отит обострения клінічно представлено провіднімі синдромами: больовім, Втрата слуху, віділеннямі з вуха, хронічної інтоксікації, Які доповнюються істотно високим значенням кріоглобулінів в крови (p <0,001) у поєднанні з низьких інформатівністю показніків періферічної крови (лейкоцитоз у 28,8%).

2. Пошіреність остеопеній среди Хворов з середнімі отити рівномірна (Гостра - 50,0%, хронічній гнійній середній отит - 40,0%), однак трівалій, клінічно тяжчий хронічній перебіг, Який зумовленій органічнімі СЕРЕДНЯ вуха, спонукає до Виникнення глибші дефіціту мінералізації кісткової тканини Із порушеннях лінійніх Розмірів попереково хребців. Свідченням цього є діагностовані при хронічному гнійному СЕРЕДНЯ отіті остеопенія І - ІІІ ступенів (20,00%) та остеопороз (11,43%), несмотря на наявний остеопенію лишь ІІІ ступеня при Гостра.

3. обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту супроводжується актівацією обміну сполучної тканини з істотно скроню продукцією оксіпроліну (p <0,05) на тлі гіпокальційемії (p <0,05), вторинної недостатності клітінної ланки імунітету та дісімуноглобулінемії за рахунок дефіціту IgA (p <0 , 05); активація запального процесса при Гостра гнійному СЕРЕДНЯ отіті обумовлена ​​дестабілізацією обмінніх процесів у сполучній тканіні, внаслідок Підвищення показніків системного імунітету (p <0,05) на тлі нестійкої рівновагі кальцій-фосфорного обміну.

4. Комплексні терапію Гостра та хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту, что перебігають на тлі остеопенії, слід доповнюваті кальцеміном, что спріяє покращення стану мінералізації кісткової тканини, стабілізації обміну сполучної тканини. Діагностовану вторинна імунонедостатність клітінної ланки імунітету ІІ ступенів при відсутності остеопенії потребує призначення імунокорегуючого препарату - протефлазиду.

5. Катамнестічне спостереження за хворими на Гостра та хронічній гнійній середній отит, что отримувалася модіфіковані схеми лікування з'ясувалося, что досягнуть позитивних клінічніх результатів, стабілізувалісь показатели мінерального обміну и Темпи додатком кісткової масі. Запропоновані модіфіковані схеми лікування дозволили досягнуть позитивних клінічніх результатів, стабілізації показніків мінерального обміну и темпів додатком кісткової масі.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Хворов, что страждають на хронічній гнійній середній отит понад 5 років, та патенти, візначаті вміст в крови кальцію, лужної фосфатази, оксіпроліну, кріоглобулінів; при наявності порушеннях існує потреба у денситометричне обстеженні попереково відділу хребта.

2. Хворов на Гостра гнійній середній отит з метою ОЦІНКИ Глибинне запального процесса рекомендується візначаті рівень церулоплазміну та кріоглобулінів крови. У випадка часто обострения ГРВІ (понад 3-4 рази на рік), та патенти, візначаті рівень кальцію, лужної фосфатази, оксіпроліну, а у разі спожи - денсітометрію хребта.

3. Для корекції остеопенічного синдрому слід прізначаті кальцемін по 1 таблетці двічі на добу в течение 30 днів з Наступний Перерва 3 місяці, далі - прийом у Попередній дозі в течение 30 днів.

4. Для стабілізації показніків клітінного імунітету та Зменшення частоти обострения хронічного гнійного СЕРЕДНЯ отиту рекомендується вживання протефлазиду за схемою 1-ий тиждень - по 5 крапель 3 рази на добу; 2-3-ій тиждень - по 10 крапель 3 рази на добу; 4-ий тиждень - по 8 крапель 3 рази на добу через рот.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Ковалик П.В., Мальована І.В. ШВИДКІСТЬ Втрата кісткової масі у хворого на гострі и хронічні Середні отити в менопаузі. - Здобуткі КЛІНІЧНОЇ та експериментальної медицини. - 2003. - №2. - С.51-54.

2. І.В. Мальована Стан мінеральної щільності кісткової тканини за Показник Т у хворого на хронічні гнійні Середні отити, что лікувалісь консервативно та после радикальних операцій на вусі. - Журн. вушних., горлянок. и носів. хвороб. - 2006. - №3-с. - С. 46.

3. І.В. Мальована Стан імунної системи у хворого на гнійні Середні отити. - Журн. вушних., горлянок. и носів. хвороб. - 2006. - №3-с. - С. 46-47.

4. І.В. Мальована Діференційовані схеми лікування остеопеній у хворого на хронічній гнійній середній отит. - Журн. вушних., горлянок. и носів. хвороб. - 2006. - №3-с. - С. 45-46.

5. Мальована І.В. Вміст церулоплазміну в крови - крітерій Глибинне запального процесса при отитах. - Укрмедкнига. - 2007. - С. 178.

6. Мальована І.В. Вплив гнійніх Середніх отітів на обмін сполучнотканинних елементів. - Вісник наукових досліджень. - 2007. - №3. - С.53-54.

7. Мальована І.В. Характеристика процесів мінералізації кісткової тканини у хворого на гнійні Середні отити. - Журн. вушних., горлянок. и носів. хвороб. - 2007. - №5. - С.18-20.

8. Мальована І.В. Ефективність процесів мінералізації кісткової тканини у хворого на гнійні Середні отити при вікорістанні кальцеміну. - Здобуткі КЛІНІЧНОЇ та експериментальної медицини. - 2007. - №2. - с.110-113.

Анотація

Мальована І.В. Діференційовані підході до корекції метаболічних порушеннях у Хворов на гнійній середній отит. - Рукопис.

Дисертація на здобуття науокового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.19. - Оториноларингологія. - тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, 2008.

Дисертація присвячено харчування Підвищення ефектівності діагностики та лікування ускладнень гнійніх Середніх отітів. Досліджувалісь насіченість кісток мінеральними Речовини, метаболізм сполучної тканини, кальцій-фосфорного обмін, стан системного імунітету та інтенсівність запального компоненту в залежності від клінічного варіанту отиту. Чи не зважаючі на рівномірну пошіреність остеопатій Хворов на гнійній середній отит (при ГГСО - 50,0%, при ХГСО - 40,0%), трівалій, клінічно тяжчий перебіг хронічного запального процесса в Середньому вусі спріяє більшому зниженя мінералізації кісткової тканини. Свідченням цього є діагностовані при хронічному гнійному отіті остеопенія І-ІІ ступенів (20,0%) та остеопороз (11,43%), тоді як при Гостра мала місце лишь остеопенія І-ІІ ступенів. Віділені лабораторні та Інструментальні крітеріївіявлення остеопенії у пацієнтів Із Гостра та хронічнім гнійнім середнім отитом залежних від трівалості захворювання та частоти обострения. Серед них провідна роль належить визначення кальцію, оксіпроліну, кріоглобулінам та оцінці денсітограмі за Показник стандартного відхилення.

Патогенетично обгрунтована доцільність та предложено схеми корекції остеопенії у пацієнтів Із гнійнім середнім отитом препаратом «Кальцемін». Відстежено в дінаміці покращення стану мінералізації кісткової тканини, стабілізацію обміну сполучнотканинних елементів, Зменшення інтенсівності запального компоненту после! Застосування модифікованих схем лікування. Вторинна імунодефіціт клітінної ланки імунітету ІІ ступенів та дісімуноглобулінемія корегували препаратом «Протефлазид», ефективність которого доведена позитивною клініко-лабораторних дінамікою.

Ключові слова: Гостра та хронічній гнійній середній отит, остеопенія, кріоглобуліні, лікування.

АНОТАЦІЯ

Мальована І.В. Діференціірованние підходи до корекції метаболічних порушень у хворих із середнім гнійним отитом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.19 - оториноларингологія. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності діагностики та лікування ускладнень гнійних середніх отитів. В роботі, шляхом використання комплексу клінічних, біохімічних, імунологічних та контролю за густиною методів обстежено 103 пацієнта з гострим і загостренням хронічного гнійного середнього отиту.

Аналіз тривалості захворювання показав, що 55,77% хворих з хронічним гнійним срнднім отитом спостерігалися з приводу даного захворювання більше п'яти років.

Дослідження стану системного імунітету встановило вторинний імунодефіцит клітинної ланки при обох клінічних варіантах отиту і дісіммуноглобулінеміі у хворих з хронічним гнійним середнім отитом, яка проявлялася зниженням рівнів імуноглобулінів класів А і М (р <0,05).

Загострення отиту супроводжувалося знічітельним підвищення рівня криоглобулинемии. При хронічному варіанті перебігу отиту - достовірно вище ніж при гострому. Активність запального компонента оцінювалася за рівнем церулоплазміну в крові, який достовірно підвищений при обох варіантах отиту, причому при гострій формі знічітельно більше ніж при хронічній (р <0,001), що пов'язано з високою інтенсивністю воспальтельного процесу. При гострому і загостренні хронічного гнійного середнього отиту відзначалося порушення процесів обміну сполучнотканинних елементів, внаслідок чого діагностовано достовірно високі показники оксипроліну. Дослідження показників мінерального обміну у пацієнтів довело зниження рівнів кальцію, фосфору (р <0,05) у пацієнтів з хронічним гнійним середнім отитом і зниження рівня лужної фосфатази (р <0,001) при обох формах отиту.

Отримані результати комплексного дослідження хворих з гострим і хронічним гнійним середнім отитом довели необхідність вивчення стану кісткової тканини. Денситометрическое дослідження у хворих з гнійним середнім отитом дало можливість встановити різні порушення кісткової мінералізації. Не дивлячись на однакову частоту остеопатий серед пацієнтів з гнійним середнім отитом (при гострому - 50%, при хронічному - 40%), тривалий і більш важке протекуаніе хронічного гнійного середнього отиту сприяє більшому зниженню кісткової мінералізації. Свідченням цього служатдіагностірованние при хронічному гнійному среденй отиті остеопенія І-ІІІ ступеня (20%) і остеопороз (11,43%), тоді як при гострому гнійному середньому отиті має місце тільки остеопенія ІІІ ступеня.

Патогенетично обґрунтовано доцільність і запропоновано схеми лікування остеопенії у хворих з гнійним середнім отитом за допомогою препарату «Кальцемін». Вторинний імунодефіцит і дісіммуноглобулінемія, діагностовані в процесі обстеження, вимагали назаначенія іммунокоректора - протефлазіду. Ефективність запропонованої корекції відстежувалася в динаміці. Відзначено позитивну динаміку клінічних симптомів, поліпшення стану мінералізації кісткової тканини, Зменшення інтенсивності запального компонента, поліпшення показників системного імунітету.

Ключові слова: гострий і хронічний гнійний середній отит, остеопенія, кріоглобуліни, лікування.

ANNOTATION

Malyovana IV Differentiated approaches to correction of metabolic violations in patients on purulent otitis media. - Manuscript.

Dissertation on gaining a scientific degree of candidate of medical sciences after speciality 14.01.19. - otorynolaryngology. - Ternopil state medical university named by I.Ya. Gorbachevsciy MOZ of Ukraine, Ternopil, 2008.

Dissertation is devoted to the questions of rise of efficiency of diagnostics and medical treatment of complications of purulent otitis media. Were explored saturation of bones by the mineral matters, metabolism of connecting tissue, caltsium-phosphor exchange, state of immunity system and intensity of inflammatory component depending on the clinical variant of otitis. Because of even prevalence of osteopaty patients on purulent otitis media (at APOM - 50,0%, at CPOM - 40,0%), protracted, clinically the more heavy motion of chronic inflammatory process in the middle whisker assists to the greater decline of mineralizatsion of bone tissue. Is a certificate of this diagnosed at chronic purulent otitis of the osteopeny I-II degree (20,0%) and osteoporozis (11,43%), while at acute took place only the osteopeny I-II degree. Selected laboratory and instrumental criterium of finding out of the osteopeny at patients with acute and chronic purulent otitis media depending on duration of disease and frequency of acutening. Among them the leading role belongs to determination to the calcium, ocsiprolini, criogloboulini and to estimation of densitogramm after the indexes of standard deviation.

Patogenetic grounded expedience and charts of correction of osteopeny at patients with purulent otitis media are offered by «Caltsemin».An improvement of state of mineralizatsion of bone tissue, stabilization of exchange of spolouchnotcaninnih elements, reduction of intensity of inflammatory component after application of modified charts of medical treatment is watched in dynamics. The secondary immunodeficitis of cellular link of immunity the ІІ degree and by the disimounogloboulinemy corected with preparation «Proteflazid», efficiency of which is led to the positive clinical laboratory dynamics.

Keywords: acute and chronic purulent otitis media, osteopeny, criogloboulini, medical treatment.

ПЕРЕЛІК умовних Позначення

КГ - кріоглобуліні

ІН - імунодефіціт

ЛФ - Лужний фосфатаза

ОП - оксіпролін

ХГСО - хронічній гнійній середній отит

ГГСО - Гостра гнійній середній отит

ЦП - церулоплазмін

ВМС - вміст іінеральніх Речовини у кістці

СD3 - Т-Клітини

CD72 - В-Клітини

CD4 - Т-хелепери

CD8 - Т-супресори

CD16 - натуральні кілері

Ig - імуноглобуліні

Т - величина стандартного відхилення фактічної мінеральної щільності по відношенню до відповідного середньовікового сертифіката №


 • Мальована ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Звязок роботи з Наукова програмами, темами, планами.
 • Наукова новизна отриманий результатів.
 • Практичне значення отриманий результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Публікації за темою дисертації.
 • Структура та ОБСЯГИ дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ Матеріали и методи дослідження.
 • Результат ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • ПЕРЕЛІК умовних Позначення

 • Скачати 50.48 Kb.