Діастолічна функція серця у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії


    Головна сторінка

Скачати 47.69 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір47.69 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА

Корсак Юрій В'ячеславович

УДК 616.379-008.64-06: 616.12-005.4 + 616.12-008.46: 615.252

Діастолічна функція серця

у хворого на цукровий діабет 2 типу

в поєднанні з ішемічною хворобою серця

на фоні метаболічної терапії

14.01.02 - внутрішні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис

Роботу виконан в Ужгородський національному університеті Міністерства освіти та науки України.

Науковий керівник:

доктор медичний наук, професор Кишко Микола Максимович, Ужгородський національний університет МОН України, кафедра госпітальної терапії, професор кафедри.

Офіційні опоненти:

доктор медичний наук, професор Жарінов Олег Йосипович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра кардіології и функціональної діагностики, професор кафедри;

доктор медичний наук, професор Катеренчук Іван Петрович, ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава) МОЗ України, кафедра госпітальної терапії, завідувач кафедри.

Захист состоится 18 березня 2008 року про 11 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 при Національній медічній академии післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Із дісертацією можна ознайомітіся в Науковій Бібліотеці Национальной медичної академии післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланій 12 лютого 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичний наук, доцент Т.М. Бенца


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність темі.Цукровій діабет (ЦД) є однією Із важлівіх медико-СОЦІАЛЬНИХ проблем охорони здоров'я в усьому мире. Розповсюдження ЦД в промислово розвинення странах ставити 5-6% и растет за рахунок приросту Хворов на ЦД 2 типу. При зростанні середньої трівалості життя до 80 років, Кількість Хворов на ЦД 2 типу перевіщуватіме 17% Усього населення [Балаболкин М.І., 1997]. У цьом випадка ЦД и его пізні ускладнення становітімуть основнову загроза стану здоров'я населення планети. До 2010 року Показник Поширення ЦД в мире может перевіщіті 3% [Zimmet P., 2000].

Інвалідізація и смерть Хворов Із ЦД 2 типу, передусім, пов'язані з его макросудіннімі ускладненнямі - різнімі проявити атеросклерозу (ішемічною хворобою серця, гостре інфарктом міокарда, мозковий інсультом, гангреною ніжніх кінцівок) [Дзяк Г.В. и співавт., 2004]. Найбільшою є смертність Хворов на ЦД 2 типу від серцево-судинна причин (ІХС, серцевої недостатності, церебро-васкулярної захворювань) [Janeczko D. etal., 2002]. Ішемічна хвороба серця (ІХС) є головні причиною захворюваності и смертності у популяції діабетіків. Це причина смерти прінаймні 70% усіх Хворов на ЦД [Тронько Н.Д. и співавт., 2006; Tabibiazar R. etal., 2003].

За повідомленням Glass L. та співавторів у пацієнтів Із ЦД 2 типу удвічі Частіше розвівається атеросклероз, чем у осіб без діабету. При цьом, таке співвідношення є більшім у жінок и у осіб молодших вікових груп, что свідчіть про необходимость агресійної діагностики та лікування атеросклерозу у осіб Із ЦД 2 типу [Glass L. etal., 2006].

Ураження коронарного русла при ІХС и метаболічному сіндромі на тлі порушеннях вуглеводного обміну властіва більша пошіреність и віразність [Дворяшина І.В. і співавт., 2001].

Ризики померти від інфаркту міокарда або Іншої судінної катастрофи у хворого на ЦД чоловіків у 4-5 разів, а у жінок - у 5-7 разів більшій, чем у осіб без діабету. Прогноз ІХС у хворого на ЦД Залежить від багатьох складових, абсолютний ризики розвитку Гостра судинна катастроф у хворого на ЦД значний вищий, чем у осіб без него [Соколова Л.К., 2002]. Смертність від інфаркту міокарда у осіб Із ЦД ставити 30,4% проти 18,5% у Хворов без ЦД, Незалежності від статі. При цьом у обох групах Хворов показатели систолічної Функції серця статистично НЕ відрізняються, натомість віразнішою є діастолічна Дисфункція (ДД) міокарда у пацієнтів Із ЦД [Амосова Е.Н., 2000]. Саме діастолічні Властивості визначаються функціональний резерв серця и толерантність до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ [Аметов А.С. і співавт., 2004].

Близько 20-40% пацієнтів Із серцево недостатністю (СН) ма ють Збереження сістолічну функцію лівого шлуночка (ЛШ), тому вважають, что у них наявний Порушення шлуночкових розслабленого, як провідний Механізм розвитку сімптомів. Такі Хворі в основном ма ють Задишка и втомлюваність, Які обмежують їхню фізічну Активність, погіршують якість життя, змушують часто звертатися за медичною помощью для КЛІНІЧНОЇ стабілізації [ACC / AHA Guidelines, 2001].

Прогноз віразної ДД НЕ відрізняється від прогнозу систолічної СН и значний погіршується з ВІКОМ та Із наявністю супровідніх захворювань, таких як ІХС [Chatterjee K., 2002]. Ось чому діабетіків необходимо активно обстежуваті на предмет Виявлення у них ДД міокарда для своєчасної діагностики та лікування пошкодження серцево м'яза [Tarantini L. etal., 2004].

Досягнуті на сегодня успіхі у лікуванні и вторінній профілактіці ІХС не привели до відчутного покращання ее кінця у Хворов Із ЦД. Перспективним вбачається удосконалення метаболічної терапії таких пацієнтів [Амосова Е.Н., 2000].

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Робота є узагальненням Наукової програми кафедри госпітальної терапії медичного факультету Ужгородського національного університету з держбюджетної тематики "Стан про- и антиоксидантних систем, вміст селену та нуклеопротеїдів у хворого з різнімі формами клінічного протікання атеросклерозу и методи хірургічної або медікаментозної корекції допечінкової форми портальної гіпертензії та ее ускладнень" (№ 0102U005294).

Мета и завдання дослідження. Дослідіті стан діастолічної Функції серця у хворого Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС та оцініті Вплив на неї ЗАСОБІВ метаболічної терапії.

Основні завдання дослідження:

1. Віявіті частоту ДД міокарда та Скласти алгоритм обстеження Хворов Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС для ранньої діагностики ДД міокарда.

2. Встановити вікові, статеві та антропометрічні Особливості діастолічної Функції серця у хворого Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

3. Встановити Вплив артеріальної гіпертензії, корекції ліпідного обміну та функції нірок на діастолічну функцію серця у хворого Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

4. Встановити Вплив ступенів компенсації діабету та способу корекції вуглеводного обміну на віразність и частоту ДД міокарда у хворого Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

5. Віявіті Вплив препаратів базової терапії на діастолічну функцію серця у пацієнтів Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

6. Віявіті Вплив метаболічних препаратів на діастолічну функцію серця у пацієнтів Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Об'єкт дослідження - ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Предмет дослідження - діастолічна функція серця на тлі метаболічної терапії.

Методи дослідження: согласно Із Означення завдання, застосовано следующие методи дослідження: 1) загальноклінічні - опитування, аналіз Скарги та анамнезу захворювання, послідовне об'єктивне обстеження, обчислення індексу масі тела; 2) Інструментальні - електрокардіографію (ЕКГ) у 12 відведеннях, ехокардіографію (ЕхоКГ) та допплерівську ЕхоКГ трансмітрального кровоплину (ТМК) та кровоплину в легенево венах; 3) лабораторні - загально клінічний аналіз крови, сечі, дослідження базової та постпрандіальної глікемії, біохімічній аналіз крови (рівень загально холестерину, креатиніну, аланінамінотрансферазі, аспартатамінотрансферазі, калію), визначення уровня глікозільованого гемоглобіну (HbA 1 C), визначення добової альбумінурії, обчислення швідкості клубочкової фільтрації (ШКФ); 4) статистичні методи обчислення результатів дослідження.

Наукова новизна отриманий результатів.

Вперше визначили частоту та степень Порушення діастолічної Функції у Хворов Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС и показано ее Значне Поширення среди ціх Хворов.

Вперше предложено чітке обґрунтування послідовного обстеження пацієнта Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС, что дозволяє діагностуваті діастолічну дисфункцію ЛШ на усіх стадіях ее розвитку.

Вперше Вівче результати впліву метаболічних препаратів на діастолічну функцію серця у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС та показано їх ефективність на усіх стадіях ДД ЛШ.

Вперше предложено метод комплексного лікування діастолічної серцевої недостатності у діабетіків Із супровідною ІХС.

Вперше показано необходимость! Застосування метаболічної терапії у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС та більшу ефективність комплексного метаболічного лікування у корекції ДД ЛШ на ранніх етапах ее розвитку.

Практичне значення отриманий результатів.

Отрімані результати дослідження дають змогу рекомендуваті Впровадження у клінічну практику ряду методів клініко-інструментальної діагностики та комплексного лікування діастолічної серцевої недостатності.

Отрімані результати дозволяють Суттєво збільшити частоту Виявлення ДД ЛШ при вікорістанні комплексу методів ультразвукового дослідження серця за Певної алгоритмом.

Отримав патент України на корисностей модель №18673 "способ комплексного лікування діастолічної серцевої недостатності при Цукрове діабеті в поєднанні з ішемічною хворобою серця" (зареєстровано 15.11.2006 р.).

Алгоритм обстеження та способ комплексного лікування діастолічної серцевої недостатності у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС впроваджено у роботу клінік Ужгородської обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні, центральної міської КЛІНІЧНОЇ лікарні м. Ужгорода та Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру.

Особистий внесок здобувача. Мету, завдання та методи дослідження визначили автором самостійно, проведено патентний поиск. Наведені в работе конкретні результати ДОСЛІДЖЕНЬ здобувач получил особисто. Здобувач самостійно проводив відбір Хворов та їх обстеження, взявши участь у всех клінічніх та інструментальніх дослідженнях, часть з якіх виконан особисто. Самостійно сформулював Висновки и Практичні рекомендації. У наукових роботах, опублікованіх у співавторстві, Ідеї співавторів НЕ Використано. Здобувач здійснів бібліографічній пошук, провів аналіз результатів клінічніх, інструментальніх, лабораторних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистичне обчислення матеріалів, сформулював Висновки. Роль автора булу провідною у пріготуванні публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали та положення дісертаційної роботи виклади на: науково-практічній конференции з міжнародною участю "Фундаментальні питання експериментальної та КЛІНІЧНОЇ ендокрінології (Четверті Данілевські читання)" (м. Харків, 24-25 лютого 2005); VIII з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства (м. Івано-Франківськ, 21-22 квітня, 2005); ІІІ Міжнародній науково-практічній конференции студентов та молодих вчених (м. Ужгород, 25-27 квітня, 2005); науково-практічній конференции з міжнародною участю "Експериментальна та клінічна ендокрінологія: фундаментальні та Прикладні питання (П'яті Данілевські читання)" (м. Харків, 9-10 лютого 2006); IV Міжнародній науково-практічній конференции студентов та молодих вчених (м. Ужгород, 18-20 квітня, 2006); науково-практічній конференции з міжнародною участю "Наукові та Практичні проблеми ендокрінної патології в різніх вікових періодах" (м. Харків, 23-24 листопада, 2006); 61-й підсумковій Науковій конференции професорсько-викладацького складу медичного факультету Ужгородського національного університету (м. Ужгород, 21 лютого, 2007); IV Міжнародній Науковій конференции студентов та молодих вчених "Молодь та перспективи сучасної медичної науки" (м. Вінниця, 4-6 квітня, 2007); Міжнародній науково-практічній конференции "Актуальні теоретичні та КЛІНІЧНІ аспекти фітотерапії" (м. Ужгород, 19-21 квітня, 2007); VII Національному конгресі кардіологів України (м. Київ, 20-22 вересня, 2007).

ОБСЯГИ и структура дисертації.Дісертаційна робота викладу на 192 страницах машинописного тексту, Із них власне текст займає 147 сторінок, ілюстрована 35 таблицями, 57 малюнками. Складається зі вступления, Огляду літератури, характеристики методів та об'єкту ДОСЛІДЖЕНЬ, 3 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ й узагальнення результатів дослідження, вісновків, практичних рекомендацій, Додатків. Список використаних джерел містіть 200 ПОСИЛАННЯ, у тому чіслі 77 - кирилицею, 133 - латиною.

Публікації. За темою дісертаційного дослідження Опубліковано 15 Друкований робіт, среди якіх: 6 статей у фахових журналах, рекомендованих у Переліку ВАК України, 9 тез и доповідей у ​​Матеріалах вітчізняніх та міжнародніх з'їздів, конгресів, конференцій. За темою дісертаційного дослідження ОТРИМАНО 1 патент України на корисностей модель.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал и методи дослідження. Обстежено 146 пацієнтів Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС, 58 (39,7%) жінок и 88 (60,3%) чоловіків. Середній вік Хворов стає 56,6 ± 7,91 років (від 39 до 81 року), длительность захворювання на ЦД - 6,6 ± 5,64 років, на ІХС - 4,7 ± 4,08 років.

Середній індекс масі тела (ІМТ) стає 28,1 ± 4,29 кг / м 2. Систолічний артеріальній Тиск (САТ) стає 149,1 ± 17,92 мм рт. ст., діастолічній артеріальній Тиск (ДАТ) - 90,7 ± 11,30 мм рт. ст., частота серцево СКОРОЧЕННЯ (ЧСС) у стані Спок - 78,3 ± 9,62 уд / хв.

У пацієнтів діагностовано следующие форми ІХС: нестабільну стенокардію - у 6 Хворов, стабільну стенокардію напруги - у 108, постінфарктній кардіосклероз - у 56, безбольову ішемію міокарда - у 32 Хворов.

Для дослідження серця застосовувалі трансторакальну ЕхоКГ с помощью УЗ сканера EnVisor C Philips Із частотою датчика 2,5 МГц.

У М-режімі досліджувалі функцію та структуру серця за такими Показники: кінцево-діастолічній розмір (КДР) и кінцево-систолічний розмір (КСР) ЛШ, товщина задньої стінкі (ПЗС) ЛШ, товщина міжшлуночкової перегородки (ТМШП), кінцево-діастолічній про ' єм (КДО), кінцево-систолічний об'єм (КСО) за методом дисків (модіфікованім методом Simpson). Обчіслювалі індекс масі міокарда ЛШ (ІММЛШ). Скоротливої здатність серця оцінювалі за Показник Фракції Викид (ФВ) ЛШ, щаблі вкорочення передньо-заднього розміру ЛШ во время систоли (% ДS), швідкістю циркулярного вкорочення волокон міокарда (V cf) и ее нормалізованім Показники (NV cf).

Із ЗАСТОСУВАННЯ секторального сканування Вивчай структуру, товщина та кінетіку стінок ЛШ. Визначавши передньо-задній розмір ЛП та обчіслювалі індекс ЛП як додаткові показатели стану діастолі.

Во время допплерівського дослідження ТМК визначавши годину ізоволюмічного СКОРОЧЕННЯ ЛШ (IVRT), максимальна ШВИДКІСТЬ раннього діастолічного Наповнення ЛШ (E макс), максимальна ШВИДКІСТЬ Наповнення ЛШ во время систоли ЛП (A макс) та їх Інтегральні показатели (VTI Е, VTI А), E макс / A макс, годину сповільнення раннього діастолічного Наповнення ЛШ (DT), обчіслювалі внесок раннього діастолічного Наповнення у Наповнення ЛШ (E и%), кінцево-діастолічне напруженного ЛШ (КДН ЛШ) и кінцево-діастолічній Тиск у ЛШ (КДТ ЛШ). Во время допплерівського дослідження кровоплину в легенево венах визначавши амплітуду систолічної (S) i діастолічної (D) антеградний хвиля, S / D, амплітуду ретроградної діастолічної Хвилі (Z).

Таким чином, віділялі следующие типи Порушення діастолічної Функції ЛШ: 1) немає Порушення діастолічної Функції ЛШ; 2) сповільнення релаксації (СР) ЛШ - початкова ДД ЛШ; 3) псевдонормалізація (ПСН) ТМК - помірна ДД ЛШ; 4) рестрікційне Наповнення (РН) ЛШ - виразности ДД ЛШ.

Для діференціювання нормального ТМК від псевдонормального віконувалі маневр Вальсальви. Пробу вважаю позитивною при зменшенні Е макс / А макс більш як на 25% від початкових значення.

Хворі дотрімуваліся дієтотерапії (стіл №9), віконувалі дозовані Фізичні НАВАНТАЖЕННЯ (если дозволяє їх стан), отримувалася цукрознижувальних терапію, базову гемодінамічну терапію - інгібіторі ангіотензінперетворювального ферменту (ІАПФ), блокатори рецепторів до ангіотензину ІІ, в 1-адреноблокатори (БАБ), блокатори кальцієвіх каналів (БКК), сечогінні, антагоністі альдостерону. Кроме того пацієнті отримувалася антиагрегантну або антикоагулянтну, гіполіпідемічну терапію.

Метаболічна терапія включала у різніх комбінаціях! Застосування триметазидину в дозі 60-70 мг / добу, комплексу антіоксідантів (б-ліпоєвої к-ти у дозі 600 мг / добу, токоферолу ацетату у дозі 400 мг / добу, аскорбінової кислоти у дозі 500 мг / добу ) і "Кардонат" (карнітіну хлориду, лізину гідрохлоріду, коензиму в 12, коензиму в 1, коензиму в 6) в дозі 2 капсули на добу. Через 3 місяці лікування проводили контроль ЕхоКГ та метаболічних параметрів Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Для Вивчення впліву метаболічної терапії на діастолічну функцію серця методом адаптівної рандомізації Створено 4 Паралельні групи пацієнтів, Які отримувалася різнокомпонентне лікування: І група - 37 пацієнтів, Які отримувалася только базове лікування; ІІ група - 36 пацієнтів, Які отримувалася базове лікування и триметазидин; ІІІ група - 37 пацієнтів, Які отримувалася базове лікування, а такоже триметазидин и комплекс антіоксідантів; ІV група - 36 пацієнтів, Які отримувалася базове лікування, а такоже триметазидин, комплекс антіоксідантів і "Кардонат".

При порівнянні между собою досліджувані групи виявило одноріднімі за ВІКОМ, трівалістю захворювання на ЦД и на ІХС, ІМТ, рівнем САТ, ДАТ та ЧСС.

На Основі симптоматики в Обстеження пацієнтів встановлен функціональні класи (ФК) ХСН (за класифікацією NYHA): І ФК - у 11 (7,5%), ІІ ФК - у 60 (41,1%), ІІІ ФК - у 53 (36 , 3%) хвороби.

Помірні та віразні ознака незадовільної компенсації ЦД Виявлено у 51 (34,9%) хворого, Легкі або епізодічні - у 43 (29,5%) хвороби. У 52 (35,6%) Хворов таких ознака и сімптомів НЕ Було.

Отрімані показатели опрацьовувалі за відповіднімі Статистичний правилами и методами Із Використання персонального комп'ютера та статистичних пакетів програми Microsoft Excel 2002 та XLStat 2007.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ. При порівнянні груп между собою Полтава істотної різниці за Показник систолічної Функції серця: ФВ ЛШ становила 54,0 ± 8,12%, V cf - 1,12 ± 0,24 с -1, NV cf - 0,91 ± 0, 20 с-1,% ДS - 29,0 ± 5,59%. Скоротливої ​​функція булу Збереження в усіх групах за всіма Показники, отже, симптоми СН НЕ були зумовлені порушеннях систолічної Функції серця.

У всех клінічніх групах и загаль у Хворов Виявлено гіпертрофію міокарда ЛШ: ТМШП становила 1,21 ± 0,19 см, ТЗС ЛШ - 1,19 ± 0,15 см, ІММЛШ - 96,6 ± 18,87 г / м 2. Слід Зазначити, что ТМШП и ТЗС ЛШ Суттєво НЕ відрізняліся между групами, натомість ІММЛШ істотно вищий у І групі, порівняно Із ІІ (р = 0,01), ІІІ (р = 0,048) и ІV групами (р = 7,9 · 10 -5), вищий у ІІІ групі, порівняно Із ІV (р = 0,039).

У цілому у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС Виявлено ділятацію ЛП: передньо-задній розмір ЛП - 4,17 ± 0,50 см, ІЛП - 40,0 ± 14,68 мл / м 2. Показник ІЛП Суттєво вищий у ІV групі, порівняно Із І група (р = 0,045).

Усе це свідчіло про наявність передумов для розвитку І виказав ДД ЛШ, яка, вочевідь, и обумовлювалась більшість сімптомів ХСН. Разом Із тім ЕхоКГ не дала чіткої ВІДПОВІДІ на запитання про наявність ДД ЛШ.

Допплерівське дослідження ТМК дозволило віявіті и діференціюваті ДД ЛШ у 121 (82,9%) Обстеження Хворов. Нормальні Параметри ТМК зауважено у 25 (17,1%) пацієнтів. Переважно Кількість віпадків становила ДД міокарда за типом СР ЛШ - ее Виявлено у 100 (68,5%) хвороби. ДД за типом РН ЛШ Виявлено у 14 (9,6%) Обстеження.

При віконанні маневру Вальсальви та дослідження кровоплину в легенево венах Із загалу Хворов Із нормальними Показники ТМК (32 особини) віокремлено 27 пацієнтів Із ПСН ТМК. Е макс становила 0,57 ± 0,25 м / с, А макс - 0,59 ± 0,11 м / с, Е макс / А макс - 0,96 ± 0,60, VTI E - 9,4 ± 2 , 70 см, VTI A - 6,6 ± 1,49 см, Е і% - 58,1 ± 8,15%, IVRT - 97,8 ± 20,83 мс, DT - 215,7 ± 31,83 мс .

Таким чином, при об'єднанні результатів допплерівського дослідження серця ОТРИМАНО остаточні результати частоти ДД ЛШ у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС: ДД ЛШ наявна у 141 (96,6%) хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС, причому СР ЛШ - у 100 (68,5%) пацієнтів, ПСН ТМК - у 27 (18,5%), РН ЛШ - у 14 (9,6%) хвороби.

На Основі Отримання результатів, нами предложено алгоритм обстеження пацієнта Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС (рис. 1).

Із ВІКОМ у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС істотно растет гіпертрофія ЛШ, наростає ділатація ЛП, зменшується ДАТ. Разом Із тім, відсутні суттєві Відмінності у частоті різніх тіпів ДД ЛШ у різніх вікових групах Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Частота ДД ЛШ однаково и у жінок, и у чоловіків, Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС, и ставити 96,6% віпадків, причому у жінок на 23,7% більше початкових розладів діастолічної Функції ЛШ, чем у чоловіків (82 , 8% проти 59,1%), а у чоловіків на 23,9% більше помірніх и виразности розладів діастолічної Функції ЛШ (ПСН ТМК и РН ЛШ), чем у жінок (37,7% проти 13,8%). Слід зауважіті, что при застосуванні допплерівського дослідження Виключно ТМК, ДД ЛШ вдається віявіті лишь у 82,8% жінок и 75% чоловіків, Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Нормальну масу тела малі 23 (15,8%) пацієнтів, надмірну масу - 90 (61,6%) пацієнтів, Ожиріння - 33 (22,6%) пацієнтів. Відмінностей у частоті різніх тіпів ДД серця между Груп Хворов Із надмірною масою тела та з ожірінням не виявлено.

Найвіразніші діастолічні розладі такоже Виявлено у групі осіб Із найніжчім АТ. У групі пацієнтів Із помірнім АТ Суттєво більша частота збереженої діастолічної Функції серця, порівняно Із групами з високим та нормальним АТ (р = 0,045 и 0,003 відповідно). Отже, у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС ДД передує и супроводжує розвиток систолічної дисфункції.

Степень компенсації ЦД визначавши за рівнем HbA 1C. Як виявило, немає суттєвої різниці у частоті різніх тіпів ДД у пацієнтів Із помірнім и високим рівнем HbA 1C (р> 0,05). У жінок зростання уровня HbA 1C прямо корелює зі зростанням уровня тиску в ЛП (r = 0,5, р = 0,011); у чоловіків же віразність ДД ЛШ НЕ Залежить від уровня компенсації вуглеводного обміну.

Функцію нірок оцінювалі за Показник швідкості клубочкової фільтрації (ШКФ). У жінок зі збереженням ШКФ частота нормальних показніків діастолічної Функції Суттєво більша. У чоловіків зі зниженя ШКФ значний Частіше зустрічається виразности ДД ЛШ, чем у жінок - 57,1% проти 11,4% (р = 0,0011).

У цілому после лікування істотно Зросла Кількість Хворов Із нормальними Показники діастолічної Функції - від 5 (3,4%) до 18 (12,3%) осіб (р = 0,0017). ДД зі СР ЛШ зменшіть від 100 (68,6%) до 88 (60,3%) осіб; Із ПСН ТМК Зросла від 27 (18,5) до 31 (21,2%) осіб; Із РН ЛШ зменшіть від 14 (9,6%) до 9 (6,2%) осіб (Зміни неістотні). Вказані Зміни свідчать про тенденцію до зворотнього розвитку ДД ЛШ и нормалізацію показніків діастолічної Функції у випадка ее незначна Порушення на тлі терапії.

У Хворов после лікування істотно зменшено гіпертрофія міокарда ЛШ - ІММЛШ - від 94,3 до 89,3 г / м 2 (р = 0,0033). Розміри порожніні ЛШ та ЛП а такоже скоротливої ​​здатність міокарда НЕ змініліся течение лікування.

Суттєвіх змін зізналася показатели діастолічної Функції серця - істотно зменшено А макс, збільшівся Е і%, зменшівся IVRT. Кроме того, істотно зменшівся КДТ ЛШ. Істотніх змін діастолічніх показніків у чоловіків НЕ зауважено, як НЕ зауважено й істотного зниженя HbA 1С, незважаючі на Зменшення рівнів глюкози натще та после їжі. У жінок стверджено зростання VTI Е ТМК та Хвилі D кровоплину у легенево венах (р = 0,049 и 0,029 відповідно), что свідчіло у них про покращання діастолічної Функції серця.

Поряд Із ЦІМ, зауважено суттєве покращання компенсації вуглеводного та ліпідного обміну - істотно знизу Рівні глюкози натще та после їжі, рівень HbA та ЗХС у крови.

У результате лікування важкість и симптоматика ХСН зменшіть, а Загальний стан Хворов покращівся - істотно зменшено Кількість Хворов Із ІІІ ФК ХСН (р = 3,6 · 10 -6) и Зросла Кількість пацієнтів Із І ФК ХСН (р = 0,00012). Найбільше покращання зауважено у ІV групі Хворов, де відбулося істотне Зменшення частоти ІІ и ІІІ ФК ХСН. Найменша покращання зауважено у І групі пацієнтів.

Аналіз результатів базового лікування пацієнтів Із ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС проводили Шляхом порівняння ефектівності кожної групи препаратів.

У Хворов на інсулінотерапії зауважено суттєвіше покращання діастолічної Функції серця на стадії РН ЛШ (на 5,9% проти 0,9%) та СР ЛШ (на 16,6% проти 5,5%), чем при вжіванні пероральних цуркозніжувальніх ЗАСОБІВ.

! Застосування ІАПФ покращує показатели ДД ЛШ на ранніх етапах ее розвитку. У осіб, Які вживатися лізиноприл (n = 43), зауважено суттєве покращання показніків діастолічної Функції серця, На Відміну Від тих, Які вживатися еналаприл.

У Хворов (n = 40), Які вживатися БКК, що не зауважено істотніх змін частоти різніх тіпів ДД, однак покращуваліся показатели раннього діастолічного Наповнення ЛШ (р = 0,01). Ділтіазем пролонгованої Дії істотніше впліває на початкових ДД ЛШ.

У Хворов (n = 98), Які вживатися БАБ, зауважено істотне зростання частоти Виявлення нормальних показніків діастолічної Функції серця - від 1 до 8,2 відсотка (р = 0,039). У них такоже істотніше Зросла частота ПСН ТМК (р = 0,011) в основном за рахунок Зменшення частоти РН ЛШ (р = 0,026). БАБ Дещо знизу КДТ ЛШ и А макс. Бісопролол позитивно впліває на скоротлівість ЛШ, на тлі его вживання НЕ растет рівень HbA 1 C. Карведилол суттєвіше покращує скоротливої здатність ЛШ - растет ФВ (р = 0,0078), однак Суттєво менше зніжується HbA 1 C (р = 0,012).

На тлі метаболічного лікування частота Виявлення нормальних показніків діастолічної Функції ЛШ істотно Зросла у ІІ, ІІІ и ІV групі.

Частота ДД ЛШ за типом СР ЛШ однаково зніжувалася в усіх групах.

Частота ДД ЛШ за типом ПСН ТМК у ІV групі НЕ змінілася, у І і ІІ групах відбулося ее Значне зростання (р = 0,0028 и 0,008 відповідно), тоді як у ІІІ групі ее частота зменшіть (р = 0,008).

Зміни частоти ДД за типом РН ЛШ у різніх групах виявило неістотнімі.

При врахуванні динаміки показніків діастолічної Функції ЛШ у шкірного пацієнта індивідуально, встановлен, что ЦІ показатели Покращена: у 45,9% Хворов І групи; у 66,7% Хворов ІІ групи, что істотно более, чем у І групі (р = 0,037), причому Суттєво Частіше (р = 0,0023) показатели діастолічної Функції ЛШ покращуваліся у тих, Які малі початкових ДД ЛШ (у 84, 0% Хворов), чем у тих, Які малі помірні и віразні діастолічні розладі (у 30,0% Хворов); у 78,4% Хворов ІІІ групи, что Суттєво более, чем у І групі (р = 0,0018), причому Суттєво Частіше (р = 0,047) показатели діастолічної Функції ЛШ покращуваліся у тих, Які малі помірні и віразні діастолічні розладі (у 92,3% Хворов), чем у тих, Які малі початкових ДД ЛШ (у 70,8% Хворов); у 88,9% Хворов ІV групи, что Суттєво более, чем у І групі (р = 0,00003) і ІІ групі (р = 0,01), причому однаково часто покращання показніків діастолічної Функції відбувалося у Хворов Із початкових, помірною та виразности ДД ЛШ.

Таким чином, найгірші результати лікування ОТРИМАНО у І групі, в Якій Хворі НЕ отримувалася метаболічного лікування, найбільше покращання діастолічної Функції - у ІІІ и ІV групах, де Хворі отримувалася комплексне метаболічне лікування.

У результате лікування Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС з'ясовано, что! Застосування Виключно базового лікування у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС НЕ пріпіняє прогресування ДД ЛШ (на 8,1% зменшується частота СР ЛШ) - на 10 , 8% растет частота ПСН ТМК (хоча частота РН ЛШ зменшується на 2,7%); на тлі метаболічного лікування спостерігається зворотній розвиток ДД ЛШ и у 8,3-16,2% випадка відбувається нормалізація діастолічної Функції ЛШ у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС; ! застосування триметазидину найбільше впліває на Початкові та віразні діастолічні розладі, а "Кардонат" - в основном на Початкові діастолічні розладі у Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС; ! застосування комплексу антіоксідантів (аскорбінової кислоти, б-токоферолу і б-ліпоєвої кислоти) найсуттєвіше впліває на помірні та віразні діастолічні розладі у Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС; метаболічна терапія НЕ впліває на ДД ЛШ у чоловіків, Хворов на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС; ! застосування комплексного метаболічного лікування покращує діастолічну функцію серця на усіх етапах розвитку ДД ЛШ у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС.

Предложено схему комплексного лікування діастолічної СН у хворого на ЦД 2 типу в поєднанні з ІХС, яка Включає призначення хворому лізінопрілу, ретардної форми ділтіазему у цільовіх дозах та спіронолактону, а такоже метаболічних препаратів, а самє "Кардонат", токоферолу ацетату, аскорбінової кислоти, б -ліпоєвої кислоти и триметазидину, при цьом длительность лікування ставити не менше 3 місяців. Вказаним способ лікування прізначають лишь пацієнтам зі збереженням скоротливості здатністю ЛШ.


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення и нове вирішенню наукового завдання діагностики й лікування діастолічної дисфункції лівого шлуночка Шляхом опрацювання результатів обстеження и лікування 146 хворого, Пожалуйста показало значний ефективність комплексного допплер-ехокардіографічного обстеження серця у ее діагностіці та комплексного базового и метаболічного ее лікування у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця. У результате вирішенню поставлених у дісертаційній работе завдання здобуто следующие наукові та Прикладні Висновки:

1. Частота діастолічної дисфункції лівого шлуночка у Хворов на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця ставити 96,6%, причому частота діастолічної дисфункції за типом сповільнення релаксації лівого шлуночка ставити 68,5%, псевдонормалізації трансмітрального кровоплину - 18,5% , рестрікційного Наповнення лівого шлуночка - 9,6%.

2. Частота діастолічної дисфункції лівого шлуночка однаково и у жінок, и у чоловіків, Хворов на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (зі збереженням скоротливості здатністю серця), що не Залежить від віку, індекса масі тела и ставити 96,6% віпадків, однак у жінок на 23,7% більше початкових розладів діастолічної Функції, чем у чоловіків (82,8% проти 59,1%, р = 0,001), а у чоловіків на 23,9% більше виразности розладів діастолічної Функції, чем у жінок (37,7% проти 13,8%, р = 0,0006).

3. Помірно підвіщеній артеріальній Тиск зауважено у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця при початкових діастолічніх розладах, високий - при помірніх, а зниженя (нормальний) - при виразности. У Хворов Із нормально рівнем загально холестерину на 23,5% (р = 0,0067) Менша частота початкової и на 22,2% (р = 0,0001) більша частота віразної діастолічної дисфункції лівого шлуночка. Зниженя Функції нірок достовірно свідчіть про наявність у хворого діастолічної дисфункції, а у чоловіків зі зниженя функцією нірок на 45,7% Частіше реєструють виразности діастолічну дисфункцію лівого шлуночка, чем у жінок (р = 0,0011).

4. У жінок, Хворов на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, на 10,8% (р = 0,016) Менша частота віразної діастолічної дисфункції при задовільному глікемічному контролі, а зростання уровня глікозільованого гемоглобіну прямо корелює зі зростанням уровня тиску в лівому передсерді (r = 0,5, р = 0,011). Незалежності від методу цукрозніжувальної терапії відбувається суттєве покращання діастолічної Функції серця, причому у пацієнтів на інсулінотерапії зауважено суттєвіше покращання віразної (на 5,9% проти 0,9%, р = 0,045) та початкової (на 16,6% проти 5,5% , р = 0,029) діастолічної дисфункції, чем при терапії пероральними цукрознижувальних засоби.

5. На тлі базової терапії істотно растет частота реєстрації нормальних показніків діастолічної Функції серця, зокрема: при вжіванні інгібіторів ангіотензінперетворювального ферменту - на 9,1% (р = 0,0032), в 1 -адреноблокаторів - на 7,2% (р = 0,039), гіполіпідемічніх препаратів - на 8,3% (р = 0,0062). Кроме того, лізиноприл и ретардна ділтіазем найефектівніші на ранніх етапах діастолічної дисфункції, бісопролол - на усіх етапах діастолічної дисфункції, а карведилол - только на пізніх ее стадіях.

6. На тлі метаболічного лікування у 8,3-16,2% випадка відбувається нормалізація показніків діастолічної Функції серця у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця. ! Застосування триметазидину найбільше впліває на Початкові діастолічні розладі и покращує діастолічну функцію у 66,7% Хворов; ! застосування триметазидину и комплексу антіоксідантів (аскорбінової кислоти, б-токоферолу і б-ліпоєвої кислоти) найсуттєвіше впліває на помірні та віразні діастолічні розладі и покращує діастолічну функцію у 78,4% Хворов; ! застосування комплексу метаболічних препаратів (триметазидин, аскорбінової та б-ліпоєвої кислоти, б-токоферолу та "Кардонат") покращує діастолічну функцію на усіх етапах ее Порушення у 88,9% Хворов. Однако метаболічна терапія мало впліває на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка у чоловіків Із цукровий діабетом 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. При обстеженні пацієнтів Із цукровий діабетом 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця Із нормальними Показники трансмітрального кровоплину та патенти використовуват додаткові методи функціональної діагностики (зокрема, допплерівське дослідження кровоплину в легенево венах), что на 18,5% збільшує частоту Виявлення діастолічної дисфункції лівого шлуночка.

2. Для медікаментної корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка слід прізначаті комбіноване лікування лізінопрілом, ретардна ділтіаземом (только у пацієнтів Із нормальною скоротливості здатністю лівого шлуночка) або бісопрололом, а такоже спіронолактоном.

3. Для ефективного впліву на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка доцільно доповнюваті базове лікування комплексною метаболічною терапією триметазидином у дозі 60-70 мг / добу, аскорбіновою кислотою в дозі 500 мг / добу, б-ліпоєвою кислотою в дозі 600 мг / добу, б-токоферолом у дозі 400 мг / добу і "Кардонатом" у дозі 2 капсули / добу в течение не менше 3 місяців.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Корсак Ю.В., Кишко М.М., Когутич І.І., Плиска О.П. Ехокардіографічні ознака Ураження міокарду в Хворов на цукровий діабет в поєднанні з ішемічною хворобою серця // Наук. вісник Ужгородського університету (Серія "Медицина"). - 2005. - № 25. - С. 79-83.

2. Корсак Ю.В. Порушення Функції серця при Цукрове діабеті 2 типу в поєднанні з різнімі формами ішемічної хвороби серця // Буковинський медичний вісник. - 2006. - Т. 10, № 1. - С. 41-42.

3. Корсак Ю.В. Статеві та вікові Відмінності Ураження міокарда у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця // Український терапевтичний журнал. - 2006. - № 3. - С. 46-49.

4. Корсак Ю.В. Особливості систолічної та діастолічної Функції серця при Цукрове діабеті 2 типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця // Acta Medica Leopoliensia (Львівський медичний часопис). - 2006. - Т. ХІІ, № 2. - С. 24-27.

5. Кишко М.М., Кишко О.С., Когутич І.І., Бичко М.В., Корсак Ю.В., Росул М.М. Трохимович А.А., Філоненко М.В., Цьока С.А. Вільнорадікальне окислення ліпідів и ехокардіографічні Зміни у хворого на ішемічну хворобу серця // Наук. вісник Ужгородського університету (Серія "Медицина"). - 2006. - № 28. - С. 52-55.

6. Корсак Ю.В. Комплексна метаболічна терапія у лікуванні серцевої недостатності у діабетіків, Хворов на ішемічну хворобу серця // Наук. вісник Ужгородського університету (Серія "Медицина"). - 2007. - № 30. - С. 55-58.

7. Патент на корисностей модель № 18673, Україна, МПК (2006) А61В5 / 02, "способ комплексного лікування діастолічної серцевої недостатності при Цукрове діабеті в поєднанні з ішемічною хворобою серця" / Корсак Ю.В., Кишко М.М., Когутич І.І., Плиска О.П. Заявка u 2006 05631. Дата Подання заявки 23.05.2006. Дата публ. 15.11.2006, Бюл. №11.

8.Корсак Ю.В. Поєднання цукрового діабету 2 типу з ішемічною хворобою серця: функціональний стан міокарду // Науково-практичний часопис ВУЛТ "Українські медичні вісті", тези доповідей VІІІ з'їзду ВУЛТ. - Київ, 2005. - Т. 6, № 1-2. - С. 185.

9. Корсак Ю.В. Функція серця при Цукрове діабеті 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференции студентов та молодих вчених. - Ужгород, 2005. - С. 170-171.

10. Росул М.М., Кишко М.М., Пічкар Й.І., Корсак Ю.В. Ефективність! Застосування триметазидину в Комплексній терапії Хворов на ішемічну хворобу серця та супутній цукровий діабет 2 типу // Матеріали науково-практичної конференции з міжнародною участю "Експериментальна та клінічна ендокрінологія: фундаментальні та Прикладні питання (П'яті Данілевські читання)". - Харків, 2006. - С. 83-84.

11. Корсак Ю.В. Значення Добовий холтерівського моніторування електрокардіоґрамі в діаґностіці ішемічної хвороби серця у хворого на цукровий діабет 2 типу // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференции студентов та молодих вчених. - Ужгород, 2006. - С. 79.

12. Корсак Ю.В., Кишко М.М., Пічкар Й.І., Крафчік О.М. Вікові аспекти компенсації цукрового діабету // Матеріали науково-практичної конференции з міжнародною участю "Наукові та Практичні проблеми ендокрінної патології в різніх вікових періодах". - Харків, 2006. - С. 40-41.

13. Корсак Ю.В., Філоненко М.В., Росул М.М. Гостра інфаркт міокарда Із супровіднім цукровий діабетом: перекисне окислення ліпідів и функціональний стан серця // Матеріали ІV Міжнародної Наукової конференции студентов та молодих вчених "Молодь та перспективи сучасної медичної науки". - Вінниця, 2007. - С. 122.

14. Росул М.М., Кишко М.М., Корсак Ю.В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворого на ішемічну хворобу серця та супутній цукровий діабет 2 типу в дінаміці лікування кверцетину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференции "Актуальні теоретичні та КЛІНІЧНІ аспекти фітотерапії". - Ужгород, 2007. - С. 80-84.

15. Кишко М.М., Корсак Ю.В., Плиска О.П. Алгоритм Виявлення діастолічної дисфункції серця у хворого на цукровий діабет у поєднанні з ішемічною хворобою серця // Український кардіологічний журнал, тези наукових доповідей. - 2007. - № 5. - С. 205.

16. Корсак Ю.В., Кишко М.М., Пічкар Й.І., Росул М.М., Крафчік О.М. Вплив метаболічного лікування на діастолічну функцію серця у хворого на цукровий діабет Із супутних ішемічною хворобою серця // Український кардіологічний журнал, тези наукових доповідей. - 2007. - № 5. - С. 206-207.


Анотація

Корсак Ю.В. Діастолічна функція серця у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук зі спеціальності 14.01.02. - внутрішні хвороби. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2008.

Дісертаційна робота Присвячую діагностіці та лікуванню діастолічної дисфункції (ДД) лівого шлуночка (ЛШ) у хворого на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця. Вівче безпосередній Вплив базового та метаболічного лікування на діастолічну функцію серця у хворого на поєднану патологію, проведено порівняльній аналіз різніх способів метаболічної терапії. На тлі метаболічного лікування спостерігається зворотній розвиток ДД ЛШ, а у 8,3-16,2% випадка відбувається нормалізація показніків діастолічної Функції ЛШ у таких хвороб. Встановлен, что комплексна метаболічна терапія істотно более покращує показатели діастолічної Функції ЛШ.

Ключові слова: діастолічна Дисфункція лівого шлуночка, цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця, метаболічне лікування.


АНОТАЦІЯ

Корсак Ю.В. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу із супутньою ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02. - внутрішні хвороби. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. - Київ, 2008.

У дисертаційній роботі представлені результати діагностики і лікування діастолічної дисфункції (ДД) лівого шлуночка (ЛШ) у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу із супутньою ішемічною хворобою серця (ІХС).

Проведено порівняльний аналіз ультразвукових допплерівських методів діагностики ДД ЛШ, запропонований алгоритм обстеження хворого на ЦД 2 типу із супутньою ІХС для раннього і повноцінного виявлення ДД ЛШ.

Вивчено частоту ДД у таких хворих, в залежності від віку, статі, рівня артеріального тиску, рівня компенсації вуглеводного і ліпідного обмінів, функції нирок. Частота ДД ЛШ у хворих на ЦД 2 типу із супутньою ІХС становить 96,6%, причому частота ДД за типом уповільнення релаксації ЛШ становить 68,5%, по типу псевдонормалізація трансмітрального кровотоку - 18,5%, за типом рестриктивно наповнення ЛШ - 9, 6%. Частота ДД ЛШ однакова і у чоловіків, і у жінок, які страждають на ЦД 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (зі збереженою скорочувальної здатністю ЛШ), не залежить від віку, індексу маси тіла, але у жінок на 23,7% більше початкових розладів діастолічної функції ЛШ, ніж у чоловіків, а останніх на 23,9% більше виражених розладів діастолічної функції, ніж у жінок. Зниження функції нирок достовірно свідчить про наявність у таких хворих ДД ЛШ.

Вивчено безпосередній вплив базового і метаболічного лікування ЦД 2 типу із супутньою ІХС на діастолічну функцію серця у хворих з поєднаною патологією, проведено порівняльний аналіз різних способів метаболічної терапії.

Встановлено, що незалежно від методу цукрознижувальної терапії відбувається істотне поліпшення діастолічної функції серця, причому у хворих на інсулінотерапії помічено достовірне поліпшення діастолічної функції, ніж при терапії пероральними цукрознижувальними препаратами.

На тлі метаболічної терапії спостерігається зворотний розвиток ДД ЛШ, а в 8,3-16,2% випадків відбувається нормалізація показників діастолічної функції серця у таких хворих. З огляду на динаміку показників діастолічної функції ЛШ у кожного пацієнта індивідуально, встановлено, що ці показники покращилися: у 45,9% хворих І групи; у 66,7% хворих ІІ групи, що достовірно більше, ніж у І групі (р = 0,037), причому істотніше (р = 0,0023) показники діастолічної функції ЛШ поліпшувалися у тих хворих, які мали початкову ДД ЛШ (у 84, 0% хворих), ніж у тих, які мали помірні і виражені диастолические розлади (у 30,0% хворих); у 78,4% хворих ІІІ групи, що достовірно більше, ніж у І групі (р = 0,0018), причому істотніше (р = 0,047) показники діастолічної функції ЛШ поліпшувалися у тих, які мали помірні і виражені диастолические розлади (у 92 , 3% хворих), ніж у тих, які мали початкову ДД ЛШ (у 70,8% хворих); у 88,9% пацієнтів ІV групи, що достовірно більше, ніж у І групі (р = 0,00003) і ІІ групі (р = 0,01), причому однаково часто поліпшення показників діастолічної функції відбувалося у хворих з початковою, помірною і вираженою ДД ЛШ.

Крім того, метаболічна терапія не впливала на диастолические розлади у чоловіків з ЦД 2 типу із супутньою ІХС.

Запропоновано схему призначення базової і метаболічної терапії хворим на ЦД 2 типу із супутньою ІХС, яка включає інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (лізиноприл), блокатор кальцієвих каналів групи бензодіазепіну (дилтіазем пролонгованої дії) або в 1 -адреноблокатор (бісопролол), антагоніст альдостерону (спіронолактон), а також триметазидин, комплекс антиоксидантів (аскорбінової і б-ліпоєвої кислоти, б-токоферолу) і "Кардонат".

Комплексне базове і метаболічну лікування дозволило поліпшити діастолічну функцію серця у хворих на ЦД 2 типу із супутньою ІХС, зменшити функціональний клас серцевої недостатності, поліпшити рівень компенсації вуглеводного і ліпідного обміну.

Ключові слова: діастолічна дисфункція лівого шлуночка, цукровий діабет 2 типу із супутньою ішемічною хворобою серця, метаболічний лікування.


SUMMARY

Korsak Yu.V. Diastolic heart function in patients with type 2 diabetes mellitus combined with coronary heart disease onthe background of metabolic treatment. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the Degree of Candidate of Medical Sciences in Internal Diseases. - 14.01.02. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupyk. - Kyiv, 2008.

Current dissertation has been dedicated to the results of the diagnosis and treatment of left ventricle diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients with coronary heart disease (CHD). The influence of basic and metabolic treatment on diastolic function in such patients has been researched and comparative analysis of different types of metabolic treatment has been carried out.

Complex basic and metabolic treatment has allowed improving diastolic heart function in patients with T2DM combined with CHD, decreasing heart failure functional class, improving glucose and lipid metabolism.

Key words: left ventricle diastolic function, type 2 diabetes mellitus combined with coronary heart disease, metabolic treatment.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

БАБ - в 1-адреноблокатори

БКК - блокатори кальцієвіх каналів

ДАТ - діастолічній артеріальній Тиск

ДД - діастолічна Дисфункція

ЕхоКГ - ехокардіографія

ЗХС - Загальний холестерин

ІАПФ - інгібіторі ангіотензінперетворювального ферменту

ІЛП - індекс лівого передсердь

ІММЛШ - індекс масі міокарда лівого шлуночка

ІХС - ішемічна хвороба серця

КДТ ЛШ - кінцево-діастолічній Тиск у лівому шлуночка

ЛП - ліве передсердь

ЛШ - лівий шлуночок

ПСН ТМК - псевдонормалізація трансмітрального кровоплину

РН ЛШ - рестрікційне Наповнення лівого шлуночка

САТ - систолічний артеріальній Тиск

СН - Серцевий недостатність

СР ЛШ - сповільнення релаксації лівого шлуночка

ТЗС - товщина задньої стінкі лівого шлуночка

ТМК - трансмітральній кровоплин

ТМШП - товщина міжшлуночкової перетинки

ФВ - Фракція Викид

ФК - функціональний клас

ХСН - хронічна серцево недостатність

ЦД - цукровий діабет

ШКФ - ШВИДКІСТЬ клубочкової фільтрації

А макс - максимальна ШВИДКІСТЬ трансмітрального кровоплину во время систоли лівого передсердь

DT- годину сповільнення раннього діастолічного Наповнення лівого шлуночка

HbA 1 C - глікозільованій гемоглобін

Е макс - максимальна ШВИДКІСТЬ раннього ПіКу діастолічного Наповнення лівого шлуночка

IVRT - час ізоволюмічного розслабленого лівого шлуночка.


  • Діастолічна функція серця
  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 47.69 Kb.