Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина


    Головна сторінка

Скачати 55.37 Kb.
Дата конвертації09.12.2017
Розмір55.37 Kb.
Типреферат

АКАДЕМІЯ медичних наук України

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА »

Верба ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ

УДК: 616.832.12-006-07-089

ДІАГНОСТИКА ТА хірургічне лікування МЕДУЛОЦЕРВІКАЛЬНІХ ІНТРАМЕДУЛЯРНІХ пухлина

14.01.05 - нейрохірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Київ - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України »

науковий керівник

- доктор медичний наук Слинько Євген Ігорович, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України », клініка патології спинного мозком, завідувач клініки

Офіційні опоненти:

- доктор медичний наук, професор Смоланка Володимир Іванович, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та псіхіатрії Ужгородського національного університету МОН України

- доктор медичний наук, професор Морозов Анатолій Миколайович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри нейрохірургії

Захист состоится «_10_» ___ червня _____________ 2008 р. про _12_ годіні на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 у ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України »за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова »АМН України (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32).

Автореферат розісланій «_6_» _травня_ 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01,

к.мед.н., ст.н.с. С.Г. Дунаєвська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інтрамедулярні пухлини спинного мозком становляться 2-3% усіх пухлина центральної нервової системи. Інтрамедулярні пухлини спинного мозком медулоцервікальної локалізації, за данімі різніх авторів, складають від 40 до 68% Загальної кількості пухлина (Constantini S., Miller DC, Allen JC et al., 2000; Hausmann ON, Kirsch EC, Tolnay M. et al., 2001; Hoshimaru M., Koyama T., Hashimoto N., 2000).

Актуальність питання діагностики та лікування інтрамедулярніх пухлина спинного мозком пов'язана з тяжкістю захворювання и незадовільнімі результатами лікування. Досить велику за своєю чісельністю групу складають Хворі в основном молодого віку. Впровадження в практику Нових методів гістологічної веріфікації - імуногістохімії, молекулярно-генетичного АНАЛІЗУ - призвело до Зміни уяви про гістогенез и степень злоякісності ряду пухлина. З Огляду на ті, что більшість інтрамедулярніх пухлина є доброякіснімі, відносно простим, безпечним та ефективного методом їх лікування стало їх мікрохірургічне відалення. Хоча більшість ціх доброякісніх пухлина вдається ВИДАЛИТИ тотально або субтотальної, у післяопераційному періоді спостерігається вираженість неврологічний дефіціт, Який нерідко виробляти до інвалідізації пацієнтів. На сьогоднішній дня не існує чіткіх клініко-діагностичних крітеріїв для веріфікації пухлина різної гістологічної структури. Вибір тактики лікування, визначення ОБСЯГИ радікальності відалення пухлини, доцільність проведення променевої та хіміотерапії при різніх видах інтрамедулярніх пухлина - всі ЦІ питання й досі залішаються діскутабельнимі. Основні суперечні питання: доцільність радикального відалення пухлини при значній пошіреності процесса, вибір ламінектомії або ламінопластічного доступу до пухлини, визначення ОБСЯГИ оперативного втручання та радікальності відалення при неспріятлівій інтраопераційній біопсії; необходимость! застосування стабілізуючіх систем после проведення операцій Із відаленням інтрамедулярніх пухлина.

Останнім часом відмічається істотне Вдосконалення діагностичних методів, значний Зросла хірургічна Активність при інтрамедулярніх пухлина спинного мозком, активно обговорюються питання относительно ранньої КЛІНІЧНОЇ діагностики даної патології. У вітчізняній літературі мало публікацій з даної проблеми, які не відпрацьовані покази до хірургічного лікування до моменту розвитку грубої неврологічної симптоматики та інвалідізації пацієнтів. Потребує уточнення аналіз динаміки КЛІНІЧНОЇ картини у хворого з пухлина різної гістоструктурі вказаної локалізації, як до, так и после оперативного втручання. Таким чином, Видається перспективним подальша розробка проблеми хірургічного лікування вказаної категорії Хворов, спрямована на уточнення мікрохірургічніх особливо пухлина, оптімізацію умів їх відалення та покращення результатів хірургічніх втручань.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Матеріал дисертації пов'язаний Із Наукова тематикою ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України »(« Вівчіті Особливості росту інтрамедулярніх пухлина, Взаємовідносини їх зі структурами спинного мозком, Механізми інтрамедулярної компресії та Розробити на Цій Основі методи оперативного и комбінованого лікування », 2007-2009 рр., № держреєстрації 0107І001201,« Вівчіті Особливості топографії та мікрохірургічної анатомії пухлина краніовертебральноого переходу та Розробити оптімальні технології їх хірургічного лікування »,
№ держреєстрації 0105І000909, 2005-2007 рр.).

Мета та задачі дослідження.

Мета дослідження. Підвищення ефектівності діагностики та лікування Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина.

Задачі дослідження:

1. Вівчіті морфологічні Особливості пухлина даної локалізації та їх періфокальної зони.

2. Уточніті КЛІНІЧНІ прояви медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина.

3. Проаналізуваті інформатівність діагностичних нейровізуалізуючіх методів - КТ, МРТ та селектівної спінальної ангіографії - при даній патології.

4. Вдосконаліті хірургічні методи лікування Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина.

5. Проаналізуваті найбліжчі та віддалені результати хірургічного лікування пацієнтів Із Вказаною патологією, ВРАХОВУЮЧИ оцінку якості життя.

6. Розробити оптимальну діагностічну та лікувальну тактику відносно Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина.

Об'єкт дослідження - медулоцервікальні інтрамедулярні пухлини спинного мозком.

Предмет дослідження - Особливості мікрохірургічної анатомії та морфології пухлина, методи діагностики та хірургічного лікування Хворов Із даною патологією.

Методи дослідження - клініко-неврологічний; нейровізуалізуючі: КТ, МРТ, Рентгенографія хребта, селективна ангіографія; метод клініко-морфологічніх та операційних співставлень; морфологічні методи; фото- та відеореєстрація оперативних втручань; статистична обробка результатів; стандартізовані опітувальні тести.

Наукова новизна одержаних результатів. Визначили и деталізовано Особливості мікрохірургічної анатомії медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина, їх морфологічні Особливості.

Вперше Виявлено Зміни у періфокальній зоне астроцитом та епендімом спинного мозком, Які за своими структурними ознака подібні до вторинної аксонотомії, что спостерігається у пацієнтів з черепно-мозкова травмою, а самє дифузно аксональне пошкодженню.

Уточнено степень інформатівності СУЧАСНИХ нейровізуалізаційніх методів дослідження - комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії у діагностіці інтрамедулярніх новоутворень медулоцервікальної локалізації.

Вперше проведено оцінку результатів хірургічного лікування пацієнтів Із даною групою пухлина за шкалою ОЦІНКИ якості життя оперованіх спінальних онкологічніх Хворов RAND 36-Item Health Survey 1.0.

Розроблено Диференційований підхід до лікування та обґрунтовано раціональну лікувальну тактику Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина.

Виявлено залежність результатів хірургічного лікування від гістологічної природи пухлини, ее локалізації та Розмірів.

Практичне значення одержаних результатів. Сістематізовані КЛІНІЧНІ симптомокомплекси залежних від Переважно Розташування та розповсюдження медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина, что допомагає встановлення топічного діагнозу.

На Основі мікротопографічніх ДОСЛІДЖЕНЬ медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина предложено діференційовану хірургічну тактику їх лікування: визначення ОБСЯГИ оперативного втручання, доцільність проведення ад'ювантного методів терапії в залежності від їх гістоструктурі.

На підставі проведеного АНАЛІЗУ результатів оперативного лікування доведено, что для більшості інтрамедулярніх пухлина спинного мозком тотальне й субтотальную відалення є методом Вибори, а для пухлина з анапластичний зростанням доцільнім є проведення променевої терапії.

Аналіз результатів хірургічного лікування Хворов з медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина, визначення причин ускладнень и летальних результатів у післяопераційному періоді дозволяє Розробити заходи попередження й адекватного лікування ціх НАСЛІДКІВ.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ впроваджені в практичності діяльність ДУ «Інститут нейрохірургії АМН України» та теоретичний курс лекцій кафедри нейрохірургії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є власним Досліджень автора. Автор проаналізував наукову літературу з проблеми медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина, провів інформаційний поиск. Разом Із керівніком роботи д.мед.н. Слинько Є.І. сформулював мету та основні завдання дослідження. Автором особисто проведено відбір клінічного матеріалу та первинна обробка результатів клініко-інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, аналіз результатів лікування, розроблено систему та проведено оцінку якості життя Хворов у віддаленому періоді, напісані всі розділи дисертації и автореферат, розроблено Диференційований підхід до лікування новоутворень даної локалізації, сформульовано Висновки та предложено Практичні рекомендації. Результати ДОСЛІДЖЕНЬ вікладені дисертант у статтю, Матеріалах наукових конференцій и доповідях.

Автор прийомів доля у оперативних втручаннях, что віконуваліся д.мед.н. Слинько Є.І.

Вивчення макро-мікротопографічної та хірургічної анатомії медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина віконані автором у відділі нейропатоморфології ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України »під керівніцтвом д.мед.н., професора Шамаєва М.І. Гістоструктура пухлина вказаної локалізації Вівче автором під керівніцтвом к.мед.н., ст.н.с. Малішевої Т.А. Статистична обробка Отримання результатів проведена автором особисто Із консультативно с помощью доцента кафедри медичної інформатики НМАПО імені П.Л. Шупика к.пед.н. Краснова В.В. з Використання пакету прикладних програм (системи програмного забезпечення АНАЛІЗУ Даних) «STATISTICA» фірми «StatSoft Inc.» (США), версія 6 (2001) та пакету Електрон таблиць «Excel 2003».

Дисертант вісловлює щіру подяку науковому керівнику, Завідувачу відділення патології спинного мозком д.мед.н. Слинько Є.І.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені на: X конгресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (м. Чернівці, 2004), VIII-му з'їзді Всеукраїнського лікарського товариства, присвячений 15-річчю організації (2005), ІV з'їзді нейрохірургів России (Росія, м . Москва, 2006), 13-му Європейському конгресі нейрохірургів (Англія, м. Глазго, 2007).

Апробація дісертаційної роботи відбулася на засіданні Вченої ради ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України »спільно з кафедрами нейрохірургії Национальной медичної академии післядипломної освіти імені П.Л Шупика МОЗ України та національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, Української асоціації нейрохірургів 4 січня 2008 р., Протокол №1.

Публікації. Результати дісертаційного дослідження Опубліковано в 10 Друкований наукових праць: 3 Стаття у наукових фахових виданнях, рекомендований ВАК України та 7 тезах доповідей на українських та міжнародніх з'їздах и конгрес.

Структура та об'єм дисертації. Дисертація складається зі вступления, 6 розділів, підсумку, вісновків, практичних рекомендацій та списку використаної літератури. Робота виклади на 228 страницах Друкований тексту, проілюстрована 59 малюнками та 30 таблицями. Список використаних літературних джерел містіть 321 найменування, в тому чіслі 98 кирилиця та 223 латиницею.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал и методи дослідження. Дісертаційна робота Виконала в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України ».

В основу даної роботи увійшлі дані клініко-інструментального обстеження 128 Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина, Які знаходится на лікуванні в ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України »у 1988-2007 роках. Серед них Було 77 хворіхчоловічої статі (60%) та 51 - жіночої (40%). За місцем віхідного росту пухлини та ее Розташування пухлини були розподілені на медулоцервікальні (19 СПОСТЕРЕЖЕНЬ) та інтрамедулярні пухлини шійної локалізації (109 СПОСТЕРЕЖЕНЬ), БУВ проведень аналіз особливо клінічніх проявів в усіх 128 СПОСТЕРЕЖЕННЯ. Спостереження були розподілені на два періоді дослідження: 1988-1997 рр., Та 1998-2007 рр. з метою порівняння результатів діагностики та хірургічного лікування хвороби у кожному десятіріччі, ВРАХОВУЮЧИ тієї факт, что у последнего десятіріччі усім Хворов, поруч Із комп'ютерною томографією, віконувалась магнітно-резонансна томографія та застосовувалась мікрохірургічна техніка во время оперативних втручань.

Давність захворювання у хворого Із Вказаним пухлина відома у 94% СПОСТЕРЕЖЕНЬ (120/128). У Середньому давність захворювання на момент встановлення діагнозу Складанний 2 роки. Це можна поясніті неспеціфічністю дерло клінічніх проявів захворювання и відсутністю Типової КЛІНІЧНОЇ картини цієї групи пухлина.

Клініка та діагностика медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина. У двох періодах дослідження для діагностики Хворов Із Вказаною патологією Використано комплекс діагностичних методів. Рентгенографія хребта виконан 51 хворому, нізхідна та вісхідна мієлографія Із омніпаком - 23 Хворов, мієлосцінтіграфія Із Хе 133 - 32 Хворов, комп'ютерна томографія головного мозком та шийно відділу спинного мозком - 47 Хворов (із них у 29 Хворов пухлини були гістологічно веріфіковані), магнітно-резонансна томографія - 99 Хворов (з них у 80 Хворов пухлина булу гістологічно веріфікована); у 37 Хворов (з 99-ти) во время дослідження БУВ Використання парамагнетик. Спінальна селективна ангіографія булу виконан 7 Хворов. Комп'ютерна томографія віконувалась на томографі СРТ-1010 до 1990 р., А починаючі Із 1990 р. - на апараті «Somatom-CK» ( «Siemens», Німеччина). Спіральна комп'ютерна томографія головного мозком та шийно відділу спинного мозком виконан у 47 хворого, з якіх у 29 Хворов пухлина булу веріфікована І, відповідно, аналіз КТ-Даних БУВ проведень в Останній групі пацієнтів (29 СПОСТЕРЕЖЕНЬ). Возможности комп'ютерної томографії у діагностіці інтрамедулярніх пухлина, особливо епендімом, виявило обмеження.

Без внутрішньовенного підсілення контрастність Речовини КТ булу мало інформатівна, тому что ізоденсну тканини пухлини Було складно діференціюваті від спинного мозком. На КТ-грам Рідко можна візначіті кістозній компонент пухлини, что достаточно чітко вдається простежіті на МРТ, яка є методом Вибори для діагностики медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина.

З 1993 року всім Хворов (99 Хворов, Із якіх у 80 Хворов - Із веріфікованою гістоструктурою пухлини, у 37 Хворов МРТ булу виконан Із внутрішньовеннім підсіленням парамагнетиком) віконувалась магнітно-резонансна томографія на апаратах «Образ-1» (НПФ «А3», Росія ), Philips Gyroscan та Siemens Magnetom.

Аналіз МР-томограм Хворов Із гістологічно веріфікованімі медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина показавши, что у 53% віпадків були ознака солідніх пухлина, а у 47% - ознака кістозно-солідніх новоутворень. У більшості СПОСТЕРЕЖЕНЬ (70%) в однаково відсотковому співвідношенні астроцитом до епендімом пухлини уражалі від 3-х до 6-ти сегментів спинного мозком. У 15% СПОСТЕРЕЖЕНЬ новоутворення Займаюсь 1-2 сегменти спинного мозком, ще у 15% СПОСТЕРЕЖЕНЬ - более 6 сегментів. У більшості СПОСТЕРЕЖЕНЬ астроцитом (86,4%) Контури пухлини були нечіткімі. У групі епендімом співвідношення СПОСТЕРЕЖЕНЬ пухлина Із чіткімі контурами до СПОСТЕРЕЖЕНЬ Із нечіткімі контурами Було почти однаково - 1: 1,3, а у порівнянні з Астроцитома чіткі Контури втрічі Частіше були у епендімом, чем у астроцитом (р = 0,16). Гіпоінтенсівній сигнал на Т1-зваження збережений Частіше зустрічався у випадка астроцитом (73%), чем епендімом (43%). У 80 випадки гістологічно веріфікованіх медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина на МР-томограмах у 81,3% СПОСТЕРЕЖЕНЬ МАВ місце перифокальний набряк ніжньостовбуровіх відділів головного мозком та шийно відділу спинного мозком, при цьом перифокальний набряк відмічався у 86% СПОСТЕРЕЖЕНЬ астроцитом та 84% СПОСТЕРЕЖЕНЬ епендімом. У 12,5% СПОСТЕРЕЖЕНЬ (10 віпадків) веріфікованіх медулоцервікальніх пухлина на МРТ Виявлено звуження Великої цистерни мозком. Аналіз МР-томограм 49 епендімом шийно відділу спинного мозком показавши, что найбільш часто ознака пухлини Було фузіформне потовщення спинного мозком Із зоною гетерогенної Зміни сигналу від тканини пухлини и супутніх кіст.

Селективна спінальна ангіографія булу виконан 7 Хворов Із інтрамедулярнімі шийно пухлина при підозрі на судинно компонент в складі пухлини.

При аналізі КЛІНІЧНОЇ картини медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина спинного мозком були віділені два варіанти: ремітуюче-прогредієнтній та прогредієнтній.

При ремітуюче-прогредієнтному варіанті відмічено хвілеподібній тип захворювання Із періодамі незначної стабілізації стану на фоні поступового неухильного прогресування захворювання, а при прогредієнтному варіанті перебігу хвороби відмічалось постійне прогресування процесса.

На стадії з'явилися дерло клінічніх ознака захворювання можна Було Говорити про ремітуюче-прогредієнтній варіант клінічного перебігу хвороби, однак в більш пізніх стадіях - при прієднанні других сімптомів хвороби - только про прогредієнтній. Так, в групі медулоцервікальніх пухлина наявність ремітуючо-прогредієнтного варіанту хвороби можна Було відмітіті в ≈21% СПОСТЕРЕЖЕНЬ (4/19), в групі інтрамедулярніх пухлина шійної локалізації - в ≈34% СПОСТЕРЕЖЕНЬ (37/109). В других спостереження клінічна картина булу розцінена як прогредієнтна.

Аналіз КЛІНІЧНОЇ картини веріфікованіх пухлина (астроцитом та епендімом) виявило ремітуюче-прогредієнтній тип розвитку захворювання в ≈48% епендімом (26/55) та ≈26% астроцитом (7/26). При встановленні діагнозу Хворов Із медулоцервікальнімі пухлина клінічна картина захворювання характерізувалася наявністю Наступний симптомокомплексів:

1. Синдром внутрішньочерепної гіпертензії - 14.

2. Синдром Ураження ІІІ парі ЧМН - 5.

3. Синдром Ураження V парі ЧМН - 2.

4. Синдром Ураження VI парі ЧМН - 3.

5. Синдром Ураження VII парі ЧМН - 4.

6. Синдром Ураження VIII парі ЧМН - 5.

7. Бульбарний синдром - 11.

8. Симптомокомплекс порушеннях рухової сфери - 17, в тому чіслі

а) парези кінцівок - 17;

б) зміна рефлексів - 19;

в) гіперкінетічній стовбурових синдром (тремор рук) - 2;

9. мозочкового синдром - 19.

10. Епісіндром - 2.

11. Симптомокомплекс вегето-вісцеральніх порушеннях - 14.

Клінічна картина інтрамедулярніх пухлина шийно відділу спинного мозком Складанний, в основному, з трьох симптомокомплексів: синдрому Рухів порушеннях, синдрому розладів чутлівості, синдром дисфункцій тазових ОРГАНІВ (табл. 1).

Таблиця 1

Основні КЛІНІЧНІ симптомокомплекси у Хворов Із інтрамедулярнімі пухлина шійної локалізації

№№ Гістоструктура пухлини КЛІНІЧНІ симптомокомплекси
Рухові Порушення Чутліві Порушення Дисфункції тазових ОРГАНІВ
1 Епендімома 12 (25%) 8 (17%) 7 (15%)
2 астроцитома 8 (37%) 5 (25%) 5 (25%)
3 Ангіоретікулома 2 (45%) 1 (20%) 1 (20%)

Рухові Порушення в основному виявлялися тетрапарез різного ступенів, в руках парез Частіше БУВ змішаний, в ногах - спастичність. Незначна предпочтение Рухів порушеннях можна відмітіті у Хворов Із Астроцитома та ангіоретікуломамі шийно відділу спинного мозком, однак Із достовірністю судити про це Важко у зв'язку Із невелика кількістю СПОСТЕРЕЖЕНЬ (5 ангіоретікулом).

Чутліві Порушення Частіше відмічалісь у виде порушеннях поверхневої чутлівості, значний рідше у виде зелених сандалів Ураження поверхневої та глібокої чутлівості. Статистично значімої різниці у проявах чутлівіх розладів при епендімомах, астроцитомі та ангіоретікуломах шійної локалізації не виявлено.

Порушення Функції тазових ОРГАНІВ були віявлені в 13 спостереження (17,3% від усіх веріфікованіх інтрамедулярніх пухлина шійної локалізації). Найчастіше це проявлялося у виде утруднення самостійного сечовіділення за типом «відавлювання сечі». Достовірної різниці у проявах порушеннях Функції тазових ОРГАНІВ при різніх типах пухлина НЕ відмічено.

У ≈68% СПОСТЕРЕЖЕНЬ інтрамедулярніх пухлина шійної локалізації відмічався больовій синдром. У ≈47% СПОСТЕРЕЖЕНЬ МАВ місце Біль у хребті, Який іррадіював у руку, у ≈21% СПОСТЕРЕЖЕНЬ відмічався ізольованій Біль у шийно відділі хребта.

Больовій синдром Дещо Частіше відмічався у СПОСТЕРЕЖЕННЯ епендімом, чем астроцитом. Так, дерло клінічнім проявити больовій синдром БУВ у 27 СПОСТЕРЕЖЕННЯ епендімом (≈55% від усіх епендімом шійної локалізації), у 6 спостереження астроцитом (≈28% від усіх астроцитом) та у 3 СПОСТЕРЕЖЕННЯ ангіоретікулом (≈52% від усіх ангіоретікулом).

Результати дослідження. Вивчення особливо мікрохірургічної анатомії медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина, а такоже использование СУЧАСНИХ методів нейровізуалізації дозволили значний розшіріті покази до їх хірургічного лікування. З 128 Хворов, Які знаходится на лікуванні в Інстітуті нейрохірургії АМН України у двох періодах дослідження прооперовано 110 хворого, у якіх Було виконан 112 оперативних втручань. Види оперативних втручань, Які були проведені у хворого Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина представлені в табліці 2.

В процесі відалення пухлина вікорістовувалі операційні мікроскопі «Opton» Із фокусною відстанню 250-275 мм та МІКО-ОФ Із збільшенням 10-15Х, оптико-освітлювальній прилад «Корал-2МТ» Із збільшенням х3, мікробіполярну коагуляцію «Aesculap», мікрохірургічній інструментарій «Aesculap »та хірургічний інструментарій вітчізняного виробництва.

При відаленні інтрамедулярніх пухлина Використовують следующие хірургічні доступи: задня поздовжньому мієлотомія (при пухлина Великої Довжина, около розташованіх до дорсальної поверхні мозком), мієлотомія у REZ-зоне (при обмеження пухлина спинного мозком), ретрооліварній розріз (пухлини в ніжніх відділах довгастого мозком, Із ограниченной зростанням без видимого віпінання мозком), мієлотомія в місці вип'ячування мозком або в зоне екзофітного росту пухлини (при добро відмежованіх пухлина, что розташовуються около до поверхні мозком).

Таблиця 2

Види, частота та об'єм оперативних втручань, Виконання у двох періодах дослідження

# Види оперативних втручань Медулоцервікальні пухлини Інтрамедулярні шійні пухлини разом
1988-1997 рр. 1998-2007 рр. 1988-1997 рр. 1998-2007 рр.
1.

Відалення пухлини:

А. Тотальне

Б. субтотальную

В. частково

1

2

1

2

3

5

3

7

10

17

26

10

23

38

26

2. Декомпресівна ламінектомія шийно хребців, менінгеоліз, біопсія пухлини - - 3 5 8
3. Дренування та віпорожнення кіст - - 4 - 4
4. Декомпресівна трепанація задньої черепної ями ламінектомія шийно хребців - - 3 9 12
5. Лікворошунтуюча операція - 1 - - 1
разом 4 11 30 67 112

Особливості топографії пухлина, а такоже отрімані дані КТ та МРТ головного та спинного мозком визначили вибір хірургічного доступу. Так, у 19 СПОСТЕРЕЖЕННЯ медулоцервікальніх пухлина БУВ Використання комбінований доступ - середина субокціпітальній Із резекцією ніжніх відділів луски потілічної кісткі з ламінектомією шийно хребців.

В усіх 110 СПОСТЕРЕЖЕННЯ булу проведена ламінектомія, середині мієлотомія - у 88 випадки, мієлотомія у REZ-зоне - в одному випадка.

Для порівняння результатів лікування даної категорії Хворов БУВ проведень аналіз хірургічної актівності у останні два десятіріччя. Порівняльній аналіз показавши, что у перший период дослідження (1988-1997 рр.) Хірургічна Активність склалось 64%, збільшівшісь до 100% у другому періоді дослідження (1998-2007 рр.), А об'єм відалення пухлина зріс у 2,5 3 рази у іншому періоді дослідження порівняно з дере. Операції, направлені на відалення пухлини, були проведені у 58,5% СПОСТЕРЕЖЕННЯ, у іншому періоді дослідження (1998-2007 рр.) - у 84% СПОСТЕРЕЖЕНЬ.

Мікротопографія медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина булу Вівче на 12 секційніх спостереження Хворов, Які лікувалісь та померли у Інстітуті нейрохірургії у период 1988-2007 рр.

Розподіл Хворов в залежності від гістоструктурі пухлина наведень в табліці 3.

Таблиця 3

Розподіл гістологічно веріфікованіх СПОСТЕРЕЖЕНЬ медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина у двох періодах дослідження

# Гістоструктура пухлини Період дослідження разом
1988-1997 рр. 1998-2007 рр.
1 Астроцитома фібрілярно-протоплазматічна 9 11 20 (22%)
2 астроцитома анапластичний - 5 5 (5,5%)
3 Епендімома 15 11 26 (28,5%)
4 Епендімома анапластичний 4 24 28 (30,7%)
5 Епендімома міксопапілярна - 2 2 (2,2%)
6 Ангіоретікулома (гемангіобластома) 2 5 7 (7,7%)
7 Мts cancer - 1 1 (1,1%)
8 Гемангіоперіцітома - 1 1 (1,1%)
9 медулобластома - 1 1 (1,1%)
10 Веріфіковано 30 (56,7%) 61 (81,3%) 91 (71,1%)
11 Чи не веріфіковано 23 (43,3%) 14 (18,7%) 37 (28,9%)
разом Хворов 53 75 128

Як видно з Даних табліці 3, в Першому періоді дослідження (1988-1997 рр.) Веріфікація патологічніх новоутворень булу проведена у 56,7% СПОСТЕРЕЖЕННЯ, в тій годину як у іншому періоді СПОСТЕРЕЖЕНЬ (1998-2007 рр.) Вона склалось 81,3 %. З усіх гістологічно веріфікованіх СПОСТЕРЕЖЕНЬ у двох періодах дослідження (91 Спост. - 71,1%) у 49% відмічено високо діференційовані пухлини.

Основну масу пухлина склалось епендімомі (61,6% Спост. Від усіх веріфікованіх СПОСТЕРЕЖЕНЬ) (р = 0,08), астроцитоми (27,5% Спост.) (Р = 0,02) та ангіоретікуломі (7,7% Спост. - р = 0,06).

Порівняльній аналіз астроцитом та епендімом виявило, что у більшості віпадків астроцитом (16/22 вип. - 73%) пухлини малі солідній характер и только у 27% (6/22 вип.) - кістозно-солідній характер. У групі епендімом почти в однаково співвідношенні були солідні та кістозно-солідні пухлини (солідні - 23/49 вип. - 47% та кістозно-солідні - 26/49 вип. - 53% відповідно). Таким чином, у нашому матеріалі Виявлено Деяка перевага солідніх астроцитом (73%) над соліднімі епендімомамі (47%) (р = 0,06). У тій же година кістозно-солідні пухлини переважалі в групі епендімом (53% епендімом та 27% астроцитом відповідно) (р = 0,13). З 6 віпадків кістозно-солідніх астроцитом у 3 випадки відмічено ростральні кісті та у 3-х - біполярні кісті. З 26 віпадків кістозно-солідніх епендімом у 16 ​​випадки (62%) відмічалісь біполярні кісті, у 6 випадка - ростральні та у 4 випадки - каудальні кісті.

При аналізі найближче результатів оцінювався Загальний стан та динаміка КЛІНІЧНОЇ картини захворювання в течение одного місяця з моменту оперативного втручання. Неускладнених перебіг післяопераційного ПЕРІОДУ відміченій у 59% СПОСТЕРЕЖЕННЯ, в 13 спостереження відмічався летальний результат.

Якість життя Хворов Із відомим катамнезом оцінювалі за шкалами McCormick та RAND 36-Item Health Survey 1.0.

Віддалені результати хірургічного лікування були вівчені у 23 спостереження Хворов Із відомим катамнезом у рядки, в Середньому, 2 роки после операции. Віддалені результати були Кращий у Хворов после відалення Вузловий форм пухлина (р = 0,12). 3 Хворов померло від основного захворювання у Перші 1,5 роки после операции.

Проведено аналіз летальності у двох періодах дослідження. При збільшенні хірургічної актівності у іншому періоді дослідження рівень післяопераційної летальності удалось знізіті з 11,3% до 9,3%.

Нижчих для порівняння післяопераційної летальності пріведені дані різніх авторів, Які Займаюсь проблемою.Більше хірургічного лікування інтрамедулярніх пухлина вказаної локалізації (табл. 4).

Таблиця 4

Аналіз хірургічної ДІЯЛЬНОСТІ різніх авторів по відаленню інтрамедулярніх пухлина (за данімі літератури)

Автор рік Кількість СПОСТЕРЕЖЕНЬ Смертність Відсоток
1 Von H. Fried 1988 77 12 16%
2 P. Cooper 1989 51 14 27,5%
3 WE Braunsdorf 1990 44 1 2.3%
4 FJ Epstein одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві 100 5 5%
5 R. Jyothirmayi 1 997 23 6 26%
6 Євзіков Г.Ю. 2003 110 14 13%
7 Кіндаров З.Б. 2004 64 1 1,6%
8 Вербів В.В. 2008 128 13 10,1%

Нами проведено аналіз післяопераційної летальності відносно об'єму оперативного втручання у хворого Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина (табл. 5).

Таблиця 5

Співвідношення післяопераційної летальності та об'єму оперативного втручання у хворого Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина

# Методи лікування Період дослідження разом
1988-1997 рр. 1998-2007 рр.
1. Відалення пухлини:

А. Тотальне

Б. субтотальную

В.Часткове

-

1

1

1

4

1

1

5

2

2. Дренування та віпорожнення кіст 1 - 1
3. Декомпресівна трепанація З.Ч.Я. + ламінектомія шийно хребців 1 - 1
4. Декомпресівна ламінектомія шийно хребців, менінгеоліз, біопсія пухлини 1 - 1
5. Ендоваскулярна емболізація харчуючіх пухлина Судін - 1 1
Чи не оперовано 1 - 1
разом Хворов 6 7 13

Аналіз післяопераційної летальності показавши, что Частіше Усього причиною смерти у вказаної категорії Хворов були гемодинамічні розладі, Які наступили на фоні набряку и діслокації шийно и стовбурових відділів головного мозком.

Характеризуючи три основні групи Хворов Із епендімомамі, Астроцитома та ангіоретікуломамі за шкалою RAND 36-Item Health Survey 1.0 у до- та післяопераційному періодах та патенти відмітіті, что у Хворов после відалення епендімом були Кращі Рівні фізічного стану, Підвищення життєдіяльності, емоційної сфери, СОЦІАЛЬНОГО статусу та Загальне здоров'я у порівнянні Із Груп Хворов Із астроцитома. Були на такому ж Рівні у порівнянні Із Астроцитома за емоційнім станом, ЕНЕРГІЇ, рівню болю (фібрілярно-протоплазматічні астроцитоми). Показна-ки Хворов Із ангіоретікуломамі у віддаленому періоді набліжалісь до таких у Хворов Із епендімомамі за такими параметрами шкали якості життя як покращення фізічного стану, Підвищення життєдіяльності, емоційної сфери, ЕНЕРГІЇ, Зменшення уровня болю та Збільшення Загальне здоров'я.

Отже, у хворого после відалення Вузловий форм пухлина (епендімомі та ангіоретікуломі) якість життя у віддаленому періоді булу значний віщою, чем у Хворов после відалення дифузно пухлина. Це положення підтверджується як результатами АНАЛІЗУ якості життя хворого, отриманий при вікорістанні шкали McCormick, так и шкали RAND 36-Item Health Survey 1.0.

Основні положення даної роботи розроблені на Основі методу клініко-морфологічніх та операційних співставлень, что дало змогу візначіті основні напрямки лікувальної тактики у Хворов Із медулоцервікальнімі пухлина.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлене теоретичне узагальнення и нове вирішенню Наукової проблеми діагностики та хірургічного лікування Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина, что віявляється у візначенні особливо мікрохірургічної анатомії пухлина вказаної локалізації, уточненні їх клінічніх проявів, оцінці інформатівності діагностичних методів дослідження, розробці раціональної лікувальної тактики, а такоже візначенні якості життя Хворов после хірургічного втручання.

1. Медулоцервікальні інтрамедулярні пухлини Дещо более уражалі Хворов чоловічої статі (58,6% СПОСТЕРЕЖЕНЬ) у порівнянні Із хворими жіночої статі (41,4% СПОСТЕРЕЖЕНЬ).

2. Медулоцервікальні інтрамедулярні пухлини у 71% веріфікованіх СПОСТЕРЕЖЕНЬ були представлені в основному епендімомамі (61,5% Спост.), Астроцитома (27,5% Спост.), Ангіоретікуломамі (7,7% Спост.). Астроцитоми малі основном дифузно характер росту, епендімомі та ангіоретікуломі - фокальний характер росту.

3. Зміни у періфокальній зоне астроцитом та епендімом у спинному мозком за своими структурними особливо подібні до вторинної аксонотомії, яка розвівається у пацієнтів Із дифузно аксональне пошкодженню при черепно-мозковій травмі.

4.Клінічна картина захворювання у хворого Із медулоцервікальнімі пухлина включала в себе синдром внутрішньочерепної гіпертензії, стовбурових симптоматику, мозочкового синдром та симптомокомплекс вегето-вісцеральніх порушеннях. Клінічна картина інтрамедулярніх шийно пухлина Складанний в основному з трьох симптомокомплексів: синдрому Рухів порушеннях, синдрому порушеного чутлівості та синдрому тазових дисфункцій.

5. У Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина відмічався прогредієнтній характер розвитку захворювання. Дерло клінічнімі проявити інтрамедулярніх шийно пухлина були: больовій синдром (Частіше відмічався при епендімомах, чем при астроцитомі, р = 0,12), Рухів порушеннях (Частіше відмічався при астроцитомі, чем при епендімомах, р = 0,28), чутліві и тазові Порушення (статично значімої різниці при епендімомах та астроцитомі не виявлено, р = 0,36).

6. Комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та селективна ангіографія є основними та взаємодоповнюючімі методами діагностики у вказаної категорії хвороб. Комп'ютерна томографія малоінформатівна относительно визначення характеру пухлини, ее Розмірів та ступенів Ураження спинного мозком. Селективна спінальна ангіографія у СПОСТЕРЕЖЕННЯ ангіоретікулом є інформатівною у візначенні артерій, что живлять пухлина та дренуючіх вен. Магнітно-резонансна томографія є найбільш інформатівнім методом у візначенні характеру, Розмірів та локалізації даної категорії пухлина, особливо при вікорістанні парамагнетіків.

7. Порівняльній аналіз МРТ-ознака астроцитом та епендімом вказаної локалізації свідчіть про ті, что: астроцитоми ма ють нечіткі Межі у 86,4% СПОСТЕРЕЖЕНЬ (епендімомі - у 57% Спост., Р = 0,04), гіпоінтенсівній сигнал на Т1-WI - у 73% Спост. (Епендімомі - у 43% Спост., Р = 0,03), солідній компонент - у 73% Спост. (Епендімомі - у 47% Спост., Р = 0,06). Чіткі Межі пухлина зустрічаліся в 3 рази Частіше у групі епендімом (49%), чем у групі астроцитом (13,6%) (р = 0,16). Кістозно-солідній характер росту пухлина переважав в групі епендімом (53% епендімом та 27% астроцитом відповідно, р = 0,13).

8. Для забезпечення найбільш оптимальних умов відалення Вказаним пухлина адекватно хірургічнімі доступами є: задня поздовжньому мієлотомія, мієлотомія у REZ-зоне, ретрооліварній розріз, мієлотомія у городе вип'ячування мозком або в зоне екзофітного росту пухлини.

9. Використання СУЧАСНИХ методів діагностики, мікрохірургічної техніки та анестезіологічного забезпечення дозволило нам підвіщіті хірургічну Активність з 64% до 100% (р = 0,03) та збільшити Кількість оперативних втручань з відалення пухлина з 45,4% до 84% (р = 0,002 ), а об'єм відалення пухлина зріс у 2,5-3 рази у порівнянні Із попереднім десятіріччям. Найбільший радікалізм відалення пухлина відміченій у СПОСТЕРЕЖЕННЯ епендімом у порівнянні Із Астроцитома (р = 0,032).

10. Загальна післяопераційна летальність знизу з 11,3% до 9,3% у порівнянні Із попереднім десятіріччям. Основними причинами смерти пацієнтів були гемодинамічні Порушення, Які розв на фоні набряку та діслокації шийно та стовбурових відділів головного мозком.

11. Якість життя Хворов у віддаленому періоді после відалення Вузловий форм пухлина статистично значимо вища, чем у Хворов после відалення дифузно пухлина (р = 0,12).

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Всім Хворов з підозрою на наявність медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина віконується КТ та МРТ головного мозком та шийно відділів спинного мозком Із в / в підсіленням парамагнетиком.

Всім Хворов з підозрою на наявність інтрамедулярніх пухлина шійної локалізації віконується Рентгенографія шийно та грудного відділів хребта у двох проекціях, КТ та МРТ шийно відділу спинного мозком Із в / в підсіленням парамагнетиком Із обов'язковою консультацією нейрорентгенологів.

2. пухлина Із Вузловий компонентом, а такоже ті, что ма ють кістозній та екзофітній компонент, підлягають відаленню Із Використання адекватного хірургічного доступу.

3. Доцільне доопераційне призначення стероїдів - 24-32 мг дексаметазону за 24 години до операции, на протязі 72 годин после операции Із поступовім Зменшення дозуюч у следующие 5 днів.

4. Інтраопераційне визначення уровня Розташування пухлини проводитися с помощью рентгенографії Із рентгенконтрастний міткою.

5. Для відалення пухлини Використовують доступу:

А. Задня поздовжньому мієлотомія (при пухлина Великої Довжина, около розташованіх до дорсальної поверхні мозком).

Б. Мієлотомія у REZ-зоне (при обмеження пухлина спинного мозком).

В. Ретрооліварній розріз (пухлини в ніжніх відділах довгастого мозком, Із обмеження зростанням без видимого віпінання мозком).

Г. Мієлотомія в місці віп`ячування мозком або в зоне екзофітного росту пухлини (при добро відмежованіх пухлина, что розташовуються около до поверхні мозком).

6. Рекомендується дінамічне спостереження за хворими после відалення вісокодіференційованої пухлини Із рекомендацією проведення контрольної МРТ головного мозком та шийно-грудного відділів спинного мозком через 6 та 12 міс. после операции, в Наступний 1 раз на рік на протязі
5 років (при відсутності погіршення неврологічної симптоматики).

7. Доцільність парціального відалення пухлина обумовлена ​​необхідністю наступної променевої терапії. На тлі опромінення можливий набряк спинного мозком, что при збереженні великого ОБСЯГИ пухлінної тканини может привести до різкого локального Підвищення тиску й порушеннях мікроціркуляції у періфокальній зоне мозком, что обумовлює проведення обов'язкової одночасної протінабрякової та нейропротекторної терапії.

8. Використання ад'ювантного методів лікування - променевої та хіміотерапії - після відалення нізькодіференційованіх пухлина, а такоже при діфузноростучіх пухлина, Які уражають весь поперечник спинного мозком после консультації онколога.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Особливості мікротопографії внутрішньомозковіх пухлина краніоспінальної локалізації. Трош Р.М., Шамаєв М.І., Слинько Є.І., Гудков В.В., Лісяній О.М., Вербів В.В. \\ Український нейрохірургічній журнал.-2006.-№2.- С.14-19.

(Дисертант зібрано клінічний матеріал, підготовлено вступ до статті, ілюстрації та табліці, проведено узагальнюючій аналіз особливо пухлина даної локалізації).

2. возможности магнітно-резонансної томографії в діференціальній діагностіці внутрішньоспінномозковіх пухлина по гістологічному типу. Костриця Р.Б., Вербів В.В. // Збірник наукових праць співробітніків НМАПО ім .. П.Л. Шупика. - віп..14, книга 2. - Київ. - 2005.- С765-771.

(Дисертант визначили мету роботи, проаналізовано літературу за темою статті, підготовлено вступ до статті та Висновки относительно можливий діагностичних методик у діференціальній діагностіці пухлина).

3. Роль магнітно-резонансної томографії у плануванні відалення внутрішньоспінномозковіх пухлина. Слинько Є.І., Бабій Я.С., Муравський А.В., Вербів В.В., Чувашова О.Ю., Костриця Р.Б. // Український нейрохірургічній журнал.-2006.-№3.-С.51-55;

(Дисертант проведено огляд літературних Даних, Зроблено Висновки относительно роли МРТ у хірургічному плануванні відалення інтрамедулярніх пухлина).

4. Surgery of intramedullary medullocervical tumors. Zozulya Yu, Slynko E, Verbov V. // 13-th European Congress of Neurosurgery EANS (September 2-7 2007, Glasgow, UK) Abstract book. - 2007. - Р.20.01

5. Діагностика та хірургічне лікування інтрамедулярнихпухлин медулла-цервікальної локалізації. Слинько Є.І. ,, Вербів В.В. // Тези ІV з'їзду нейрохірургів Росії (18-22 червня 2006р.). - 2006. - С.107

6. Результати хірургічного лікування інтрамедулярнихпухлин медуллоцервікальной локалізації. Вербів В.В. // Тези 58 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медицини» (28-31 жовтня 2003 року). - Київ. - 2004. - С.69;

7. Діагностика та хірургічне лікування інтрамедулярніх пухлина медула-цервікальної локалізації. Слинько Є.І ,, Вербів В.В., Муравський А.В. Ювілейний VIII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства присвячений 15 річчю организации. // Матеріали доповідей. - 2005.- ст. 509- 510

8. Сучасні підході до хірургічного лікування інтрамедулярніх пухлина спинного мозком. Муравський А.В., Вербів В.В. // Матеріали конференции нейрохірургів України «Нові технології в нейрохірургії» (26-28 квітня 2006 р.), Ужгород. - Український нейрохірургічній журнал.-2006.-№1.-с.72;

9. Перерівчаста мієлотомія як альтернатива стандартній мієлотомії в хірургії інтрамедулярніх пухлина спинного мозком. Слинько Є.І., Муравський А.В., Троян О.І., Вербів В.В. // Матеріали конференции нейрохірургів України «Нові технології в нейрохірургії» (26-28 квітня 2006 р.), Ужгород. - Український нейрохірургічній журнал.-2006.-№1.-С.64;

10. Магнітно-резонансна томографія в процесі передопераційного планування видалення інтрамедулярнихпухлин. Бабин Я., Костриця Р., Вербів В. // Тези ІV з'їзду нейрохірургів Росії (18-22 червня 2006р.). - 2006. - с.498


Анотація

Вербів Вадим Віталійович. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук зі спеціальності 14.01.05 - нейрохірургія. - Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України », Київ, 2008 р.

Дисертація присвячено проблемі діагностики та хірургічного лікування медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина.

Дослідженій клінічний матеріал базується на 128 СПОСТЕРЕЖЕННЯ Хворов Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина, Які перебувалі на лікування в Інстітуті нейрохірургії в течение 1988-2007 рр.

Сістематізовані КЛІНІЧНІ симптомокомплекси при медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина в залежності від їх Переважно Розташування та розповсюдження. Мікротопографічні дослідження медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина дозволили Запропонувати діференційовану хірургічну тактику лікування інтрамедулярніх пухлина вказаної локалізації, что Включає в себе визначення ОБСЯГИ майбутнього оперативного втручання и доцільність проведення ад'ювантного методів терапії при пухлина різної гістологічної структури. Вівчені морфологічні Особливості даної групи пухлина, Вперше були віявлені Зміни у періфокальній зоне спинного мозком у хворого з Астроцитома та епендімомамі, Які за структурними ознака подібні до вторинної аксонотомії, что розвівається у пацієнтів з черепно-мозкова травмою, а самє з дифузно аксональне пошкодженню (ДАУ ); Вперше проведена оцінка результатів хірургічного лікування пацієнтів Із даною групою пухлина за шкалою ОЦІНКИ якості життя оперованіх спінальних онкологічніх Хворов RAND 36-Item Health Survey 1.0; Виявлено залежність результатів хірургічного лікування від гістологічної природи пухлини, ее локалізації та Розмірів.

На підставі проведеного АНАЛІЗУ результатів операцій при інтрамедулярніх пухлина доведено, что для більшості інтрамедулярніх пухлина спинного мозком тотальне й субтотальную відалення є операцією Вибори, а для пухлина з анапластичний зростанням доцільне проведення променевої терапії. Аналіз результатів хірургічного лікування, визначення причин ускладнень и летальних результатів у післяопераційному періоді у даної групи Хворов дозволив Розробити заходи попередження й адекватного лікування ціх НАСЛІДКІВ.

Ключові слова: медулоцервікальна інтрамедулярна пухлина, діагностика, хірургічне лікування.

АНОТАЦІЯ

Вербів Вадим Віталійович. Діагностика та хірургічне лікування медуллоцервікальних інтрамедулярнихпухлин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія. - Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України », Київ, 2008 р

Дисертація присвячена проблемі діагностики та хірургічного лікування медуллоцервікальних інтрамедулярнихпухлин.

Досліджений клінічний матеріал базується на 128 спостереженнях хворих з медуллоцервікальнимі інтрамедулярнихпухлин, які перебували на лікуванні в Інституті нейрохірургії протягом 1988-2007 рр. (77 чоловіків (60%) і 51 жінка (40%)). Залежно від місця початкового росту і її розташування все пухлини були розділені на медуллоцервікальние (19 набл.) І інтрамедулярні шийні пухлини (109 набл.), Все спостереження були розділені на два періоди дослідження: 1988-1997 рр. і 1998-2007 рр. з метою порівняння результатів діагностики і хірургічного лікування хворих в кожному десятилітті. Давність захворювання відома в 94% спостережень (120/128) і в середньому на момент встановлення діагнозу склала 2 роки. У двох періодах дослідження був використаний комплекс діагностичних методів: рентгенографія хребта (51 набл.), Спадна і висхідна мієлографія з омніпак (23 набл.), Міелосцінтіграфія з Хе 133 (32 набл.), КТ головного мозку та шийного відділу спинного мозку (47 набл., з них в 29 набл. пухлини були гістологічно верифіковані), МРТ (99 набл., в 80 набл. пухлини були гістологічно верифіковані); у 37 хворих (з 99-ти) під час дослідження був використаний парамагнетик. Спинальная селективна ангіографія була виконана 7 хворим. Систематизовані клінічні симптомокомплекси при медуллоцервікальних інтрамедулярних пухлинах в залежності від їх переважного розташування та поширення. Аналіз клінічної картини верифікованих пухлин (астроцитом і епендими) виявив реміттірующе-прогредієнтності тип розвитку захворювання в ≈48% епендими (26/55) і ≈26% астроцитом (7/26). Клінічна картина інтрамедулярнихпухлин шийного відділу спинного мозку складалася, в основному, з трьох симптомокомплексів: синдрому рухових порушень, синдрому порушень чутливості, синдрому дисфункцій тазових органів. Особливості топографії пухлин, а також отримані дані КТ і МРТ головного та спинного мозку визначили вибір хірургічного доступу: в 19 спостереженнях медуллоцервікальних пухлин був використаний комбінований доступ - серединний субокціпітальний з резекцією нижніх відділів луски потиличної кістки з Ламінектомій шийних хребців. У всіх 110 спостереженнях була проведена ламінектомій, серединна міелотомія - в 88 спостереженнях, міелотомія в REZ-зоні - в одному випадку. У першому періоді дослідження (1988-1997 рр.) Хірургічна активність склала 64%, збільшившись до 100% у другому періоді (1998-2007 рр.), А обсяг видалення пухлин зріс в 2,5 рази. Вивчено морфологічні особливості даної групи пухлин, вперше були виявлені зміни в перифокальною зоні спинного мозку у хворих з Астроцитома і Епендимома, які за структурними ознаками подібні вторинної аксонотоміі, яка розвивається у пацієнтів з черепно-мозковою травмою, а саме з дифузним аксональним пошкодженням (ДАП) . Основну масу пухлин склали епендимоми (61,6% набл.), Астроцитоми (27,5% набл.) І ангіоретікуломи (7,7% набл.). У більшості випадків астроцитом (16/22 набл. - 73%) пухлини мали солідний характер і тільки в 27% (6/22 набл.) - кістозно-солідний характер. На нашому матеріалі виявлено деяке переважання солідних астроцитом (73%) над солідними Епендимома (47%), в той час як кістозно-солідні пухлини переважали в групі епендими (53% епендими і 27% астроцитом соотв.). З 6 випадків кістозно-солідних астроцитом в 3 випадках відзначені ростральні кісти і в 3-х - біполярні кісти. З 26 випадків кістозно-солідних епендими в 16 (62%) відзначені біполярні кісти, в 6 випадках - ростральні і в 4 - каудальних кіст.

Вперше проведена оцінка результатів хірургічного лікування пацієнтів з даною групою пухлин за шкалою оцінки якості життя прооперованих спінальних онкологічних хворих RAND 36-Item Health Survey 1.0; виявлена ​​залежність результатів хірургічного лікування від гістоструктури пухлини, її локалізації та розмірів. Також якість життя хворих з відомим катамнезом оцінено за шкалою McCormick. Віддалені результати хірургічного лікування були вивчені в 23 випадках з відомим катамнезом в терміни, в середньому 2 роки після операції і були кращими у хворих після видалення вузлових форм пухлин (епендимоми і ангіоретікуломи). 3 хворих померло від основного захворювання в перші 1,5 року після операції. При збільшенні хірургічної активності у другому періоді дослідження рівень післяопераційної летальності вдалося знизити з 11,3% до 9,3%. Аналіз результатів хірургічного лікування, визначення причин ускладнень і летальних результатів в післяопераційному періоді у даної групи хворих дозволив розробити способи попередження і адекватного лікування цих наслідків. На підставі проведеного аналізу результатів операцій при інтрамедулярних пухлинах доведено, що для більшості інтрамедулярнихпухлин спинного мозку тотальне і субтотальної видалення є операцією вибору, а для пухлин з анапластичним зростанням доцільно проведення променевої терапії.

Ключові слова: медуллоцервікальная інтрамедулярна пухлина, діагностика, хірургічне лікування.

SUMMARY

Verbov Vadym Vitalievich. Diagnostics and surgical treatment of medullocervical intramedullar tumors. - The manuscript.

The dissertation on scientific degree of the candidate of medical sciences in specialty 14.01.05 - neurosurgery. State institution «Institute of neurosurgery named after academician AP Romodanov of Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2008.

The dissertation is dedicated to a problem of diagnostics and surgical treatment of medullocervical intramedullar tumors.

The researched clinical material is based on 128 observations of patients with medullocervical intramedullar tumors, who were treated in Institute of neurosurgery in the period 1988-2007.

Clinical symptoms were systematized in the patients with medullocervical intramedullar tumors depending on their primary locating and diffusion.

Microtopographical researches medullocervical intramedullar tumors have allowed to offer differentiated surgical tactics of treatment such tumors which includes finding of the future operative tactics and expediency of carrying out radiotherapy in cases of tumors of different histological structure. Morphological features of this group of tumors are studied, changes in a perifocal zone of a spinal cord in patients with astrocytomas and ependymomas which to structural attributes are similar secondary aksonotomy which develops at patients with a craniocerebral trauma - diffuse axonal injury (DAI) for the first time have been taped. For the first time the estimation of results of surgical treatment of patients with this group of tumours on a scale of an estimation of quality of a life of operated spinal oncologic patients RAND 36-Item Health Survey 1.0 is lead; dependence of results of surgical treatment from histological structure of tumors, its localizations and the sizes is taped.

Keywords: medullocervical intramedullar tumor, diagnostics, surgical treatment.

Перелік СКОРОЧЕННЯ

МРТ - магнітно-резонансна томографія

КТ - комп'ютерна томографія

СКТ - спіральна комп'ютерна томографія

ДАУ - дифузно аксональне пошкодженню

REZ-зона - зона Вихід корінця зі спинного мозком

ЧМН - черепно-мозкові нерви


 • ДІАГНОСТИКА ТА хірургічне лікування МЕДУЛОЦЕРВІКАЛЬНІХ ІНТРАМЕДУЛЯРНІХ пухлина
 • Київ - 2008 Дісертацією є рукопис. Робота виконан у Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України » науковий керівник
 • Слинько Євген Ігорович
 • Смоланка Володимир Іванович
 • Морозов Анатолій Миколайович
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета та задачі дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Структура та обєм дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Клініка та діагностика медулоцервікальніх інтрамедулярніх пухлина.
 • Основні КЛІНІЧНІ симптомокомплекси у Хворов Із інтрамедулярнімі пухлина шійної локалізації
 • Види, частота та обєм оперативних втручань, Виконання у двох періодах дослідження
 • Аналіз хірургічної ДІЯЛЬНОСТІ різніх авторів по відаленню інтрамедулярніх пухлина (за данімі літератури)
 • Співвідношення післяопераційної летальності та обєму оперативного втручання у хворого Із медулоцервікальнімі інтрамедулярнімі пухлина
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова
 • Keywords

 • Скачати 55.37 Kb.