Діагностика и вибір методу лікування при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кісткі - пошкодження Hill-Sachs)


    Головна сторінка

Скачати 49.72 Kb.
Дата конвертації15.12.2017
Розмір49.72 Kb.
Типреферат

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка Академії медичних наук України"

Півень Юрій Миколайович

УДК: 616.727.2-001.6-07-08-039.73-089.844

Діагностика І ВИБІР МЕТОДУ лікування ПРИ ПЕРВИННА травматичність Вивих плеча (ІМПРЕСІЙНОГО перелом СУГЛОБОВОЇ ПОВЕРХНІ головки ПЛЕЧОВОЇ КІСТКІ - ПОШКОДЖЕННЯ hILL - SACHS)

14.01.21 - Травматологія та ортопедія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Харків - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Дніпропетровській державній медічній академии МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук професор

ЛИТВИН Юрій Павлович

Дніпропетровська державна медична академія

МОЗ України, завідувач кафедри медицини

катастроф та ВІЙСЬКОВОЇ медицини

Офіційні опоненти: доктор медичний наук доцент

СУХІН Юрій Віталійович

Одеський державний медичний університет

МОЗ України, завідувач кафедри травматології,

ортопедії та ВМХ

доктор медичний наук

Бець Григорій Вікторович

Міська БАГАТОПРОФІЛЬНА лікарня №18

МОЗ України, завідуючий травматологічнім

відділенням

Захист відбудеться "22" лютого 2008 р. про 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.607.01 державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка Академії медичних наук України" (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Сітенка Академії медичних наук України" (61024 м. Харків, вул. Пушкінська, 80).

Автореферат розісланій "22" січня 2008 р.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичний наук професор В. О. Радченко


Актуальність проблеми. Діагностика пошкодження Hill-Sachs (ПHS) и вибір Подальшого методу лікування при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча (ПТВП) залішається актуальною и не вірішеною проблемою.Більше сучасної ортопедії и травматології. Дослідження останніх років, особливо західніх науковців, свідчать, что ПHS в подалі приводити до розвитку нестабільності Плечових суглобу (НПС) и є однією Із теорій розвитку НПС.

Проти, незважаючі на скроню частоту віпадків Вивих плеча, немає чітко розмежованої Концепції для діагностики ПHSпрі ПЕРВИННА травматичного вивиха плеча и адекватного Вибори методу Подальшого лікування. На сегодня все віщезазначене потребує Вивчення, подальшої розробки и Вдосконалення.

Біомеханічні Порушення в Плечових суглобі, Які вінікають в подалі при даній патології, всегда прізводять до дегенеративно-дістрофічніх, в Деяк випадка и неврологічніх ускладнень, розвитку нестабільності суглобу, позбавляють Хворов впевненості в возможности повноцінного НАВАНТАЖЕННЯ на суглоб при віконанні звічайної своєї праці, а деколи и здатності до елементарних самообслуговування.

Через необізнаність вітчізняніх ортопедів-травматологів, в основном практіків, относительно цього Досить розповсюдження пошкодження в Україні особлива складність проблеми Полягає в легковажності та звічності в діагностіці та віборі Подальшого методу лікування при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча. Аналіз публікацій з цього питання у вітчізняній и закордонній спеціальній літературі за останні 20 років дозволив сделать невтішній Висновок: у наших виданнях Цій темі прісвячені поодінокі Публікації, тоді як в західніх провідніх странах вона займає Одне з основних Місць в попередженні розвитку нестабільності Плечових суглобу. Внаслідок недостатнього Висвітлення даного питання Переважно більшість українських ортопедів-травматологів сам срок "пошкодження Hill-Sachs" спріймає Із іронією та недовірою. Ситуація ускладнюється тим, что на стандартних Рентгенограма Плечових суглобу, Які віконуються при Вивих плеча, що не має чіткіх діагностичних ознака пошкодження Hill-Sachs. Це виробляти до того, что Хворі з зазначеним патологією лікуються за стандартною схемою: вправлення Вивих за однією Із існуючіх методик и подальша іммобілізація, якові Хворі в більшості даже НЕ дотрімують до 4 тіжнів, а звідсі и подалі розвиток нестабільності суглобу. Внаслідок такого Ставлення до лікування первинного травматичного Вивих плеча, у хворого в подалі розвівається нестабільність Плечових суглобу Із порушеннях активних рухів. Все це дозволяє сделать Висновок, что діагностика ПHS при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча и вибір Подальшого методу лікування представляет собою актуальну проблему для вітчізняної ортопедії и травматології, яка потребує шірокої популярізації, Впровадження алгоритмів діагностики и лікування, а такоже подальшої розробки и Вдосконалення.

За данімі ортопедів-науковців Терміни Відновлення Функції Плечових суглобу после оперативного Відновлення цілісності при травматичного Вивих становляться 6-8 місяців, а залишкова нормалізація сили м'язів продовжується до 12-18 місяців з дня операции. Такі Досить трівалі Терміни РЕАБІЛІТАЦІЇ потребують суттєвого СКОРОЧЕННЯ. В цьом напрямку перспективними могут буті Впровадження дослідження Плечових суглобу в Гостра післятравматічному періоді с помощью! Застосування Додатковий рентгенологічніх проекцій (ДРП), ультразвукового дослідження (УЗД), спіральної комп'ютерної томографії (СКТ), магнітно резонансної томографії (МРТ) для визначення ПHS та розробка біомеханічно обґрунтованих орігінальніх методів оперативних втручань для Усунення даного пошкодження та відновлення нормального співвідношення у суглобі. СКОРОЧЕННЯ Загальна термінів непрацездатності пацієнтів винне Виконувати за рахунок Вдосконалення іммобілізації и особливо реабілітаційної програми.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала согласно з планом науково-дослідніх робіт Дніпропетровської державної медичної академии МОЗ України ( "Особливості діагностики и лікування НАСЛІДКІВ травм потерпілім, Яким надавали медична допомога в екстремальних сітуаціях", шифр тими ІН 1100, держреєстрація № 0100U002302. Автором особисто проведений аналіз НАСЛІДКІВ травм , Які були отрімані в ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ сітуаціях. з участю автора проводили моделювання ПHS Із Використання методу кінцевіх елементів з метою дослідження возможности Виникнення Порушення ціліснос и суглобово поверхонь складових Плечових суглобу, а такоже можлівість ее Відновлення оперативно Шляхом за розроблення методикою. Аналіз результатів Означення експеримент и підготовка матеріалів до Публікації у провідніх фахових виданнях такоже проводилися з безпосередно участь здобувача. Автором особисто проведені КЛІНІЧНІ, рентгенологічні, Ультразвукові, комп'ютерні дослідження у хворого Із пЕРВИННА травматичним Вивих плеча в Гостра післятравматічному періоді з метою визначення пошкодження Hill-Sachs. Інтерпретація результатів наведення ДОСЛІДЖЕНЬ здійснювалась при безпосередній участия здобувача. Пацієнтам Із досліджуваної групи автор особисто виконан реконструктівні Оперативні втручання).

Мета дослідження: покращіті результати лікування (запобігті розвитку нестабільності Плечових суглобу, скоротіті рядків непрацездатності) у пацієнтів Із пошкодженням Hill-Sachs после первинного травматичного Вивих плеча Шляхом розробки науково-теоретично обґрунтованої та клінічно апробованої системи комплексного лікування з Використання розроблення методу оперативного втручання и спеціального інструменту .

Задачі дослідження:

1. Провести аналіз частоти Виникнення пошкодження Hill-Sachs при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча.

2. Провести моделювання пошкодження Hill-Sachs та возможности его усуненняна Основі методу кінцевіх елементів.

3. Впровадіті в практичності діяльність методи діагностики пошкодження Hill-Sachs (додаткові проекції рентгенографії, ультразвукового дослідження, спіральну комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію) при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча.

4. Розробити та впровадіті в практику новий, науково обґрунтований метод оперативного лікування пошкодженняHill-Sachs.

5. Впровадіті в практичності діяльність післяопераційну реабілітацію Хворов за CS Neer - Rockwood - Matsen з пошкодженням Hill-Sachs.

6. Провести науковий аналіз результатів хірургічного лікування Хворов Із пошкодженням Hill-Sachs за ВПРОВАДЖЕННЯ системою и візначіті ефективність запропонованіх нововведень.

Об'єкт дослідження - пошкодження Hill-Sachs внаслідок первинного травматичного Вивих плеча.

Предмет дослідження - причини особливо Рухів порушеннях та розвитку нестабільності плеча при пошкоджені Hill-Sachs та методи їх оператівної корекції (теоретичні дослідження); визначення даного пошкодження при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча та методи его візуалізації (СПЕЦІАЛЬНІ дослідження); Наслідки комплексного хірургічного лікування Хворов з пошкодженням Hill-Sachs (КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ).

Методи дослідження: Клінічне обстеження Хворов (методика Neer та UCLA) з пошкодженням Hill-Sachs. Рентгенологічне обстеження (додаткові рентгенографічні проекції). Спеціальне обстеження (ультразвукове дослідження, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія Плечових суглобу). Математичне моделювання пошкодження Hill-Sachs та возможности его Усунення на основе методу кінцевіх елементів. Статистичний аналіз одержаних результатів оперативного лікування пошкодженню Hill-Sachsпрі ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в практике травматології та ортопедії України сформувати діференційовану систему діагностики пошкодження Hill-Sachs в Гостра періоді после Усунення первинного травматичного вивиха плеча. Запропоновану автором методику оперативного втручання, что біомеханічно обґрунтована с помощью методу кінцевіх елементів. Доведено Преимущества розробленої автором методики перед існуючімі методами лікування пошкодження Hill-Sachs.

Практичне значення роботи. Вікорістані и впроваджені в практичності діяльність методики діагностики пошкодження Hill-Sachs (додаткові рентгенографічні проекції, ультразвукове дослідження, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія Плечових суглобу).

Розроблення чіткій алгоритм діагностики и лікувальної тактики при пошкодженні Hill-Sachs.

Розроблено и впроваджено в практичності діяльність оригінальна біомеханічно обґрунтована методика оперативного лікування пошкодження Hill-Sachs.

Вдосконалено Показання до оперативного втручання при пошкодженні Hill-Sachs, а такоже розроблено принципова нову методику оперативного втручання з Використання оригінального, розроблення автором інструменту.

Наукові и Практичні Висновки дісертаційної роботи впроваджені в учбовий процес кафедри медицини катастроф та ВІЙСЬКОВОЇ медицини Дніпропетровської державної медичної академии МОЗ України, кафедри хірургічніх хвороб, ортопедії та травматології ВИЩОГО державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України м. Полтава, в практичності діяльність ортопедо-травматологічніх ВіДДіЛЕНЬ міськіх клінічніх Лікарень № 16 МОЗ України м. Дніпропетровська, а такоже міської КЛІНІЧНОЇ лікарні № 1 МОЗ України м. П Олтава.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провів аналіз частоти Виникнення пошкодження Hill-Sachsпрі ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча и визначили теоретичні передумови для розробки оригінального методу оперативного втручання. Додаткові дослідження (Виконання Додатковий рентгенограм у спеціальніх проекціях, ультразвукове дослідження, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія) і аналіз одержаних результатів кож проводилися за участю автора. Моделювання пошкодження Hill-Sachs та визначення возможности его Усунення Із Використання методу кінцевіх елементів здійснювалісь безпосередно здобувачем при консультатівній допомозі наукових співробітніків лабораторії біомеханікі ДУ "Інституту патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України "м. Харків М.Ю. Карпінського та І.А. Суботи. Оригінальний метод оперативного лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ спеціального інструментарію пошкодження Hill-Sachs розроблення здобувачем у співавторстві з д.мед.н. професором Ю.П. Литвином. Автором особисто віконані КЛІНІЧНІ, рентгенологічні та додаткові обстеження, Оперативні втручання и післяопераційні реабілітаційні заходи у тематичних Хворов, проаналізовано історії хвороби, проведено узагальнення, сістематізацію та науковий аналіз отріманої информации.

Апробація результатів дисертації.Результати роботи доповідаліся на: Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології, прісвяченій 85-річчі ІТО АМНУ (Київ, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Остеосинтез" (Маріуполь, 2004 р.); Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Проблеми діагностики и лікування внутрішньосуглобовіх переломів" (Київ, 2004 р.); науково-практічній конференции, прісвяченій 70-річчю комунальної роботи ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України "та слов'янського курорту з РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов зі спінальною травмою (Слов'янськ, 2004 р.); Пленумі асоціації ортопедів-травматологів України (Київ-Вінниця, 2004 р.); школі-семінарі ортопедів-травматологів "Захворювання та пошкодження Плечових суглобу. Клініка, діагностика, лікування "(Полтава, 2004 р.); Міжобласній науково-практічній конференции "Реконструктивно-Відновна хірургія великих суглобів" (Полтава, 2004); Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Актуальні проблеми діагностики та лікування пошкодженню та захворювань Плечових та ліктьового суглобу" (Київ, 2005 р.); Всеукраїнській науково-практічній конференции з міжнародною участю "Малоінвазівна хірургія в травматології и ортопедії" (Київ, 2005 р.); Дніпропетровській обласній асоціації травматологів-ортопедів (Дніпропетровськ, 2005 р.); Міжобласній науково-практічній конференции "Нові технології - в клінічну практику" (Полтава, 2006 г..).

Публікації за темою дисертації. Основні результати дісертаційної роботи Опубліковано у 11 Друкований роботах, в тому чіслі 10 статей у провідніх наукових фахових виданнях, 1 деклараційній патент України на Винахід.

ОБСЯГИ та структура дисертації. Дісертаційна робота містіть 171 сторінку Друкований тексту. Вона складається зі вступления, Огляду літератури, п'яти розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, вісновків, списку 226 використаних літературних джерел, з якіх 204 - іноземних авторів, Додатків. Дісертацію ілюстровано 83 рисунками, 9 таблицями.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. До групи дослідження включено 69 пацієнтів Із пошкодженням Hill-Sachs при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча, 22 з якіх оперовані за розроблення методикою Відновлення сферічності головки плечової кісткі у поєднані Із реінсерцію РМП. Пацієнті склалось порівняльні групи спостереження: 1-а група (22 Хворов) - лікувалі оперативно, 2-а група (47 Хворов) - лікувалі консервативно. Іммобілізація кінцівкі (стандартною фіксуючою пов'язки) та реабілітаційні заходи (ЛФК предложено CS Neer-Rockwood-Matsen) в обох групах були однакові. Підбір пацієнтів проводили з 2003р. до 2006р. Чоловіків среди них Було 47 (68,2%), жінок - 22 (31,8%). Всі пацієнті звернули на травмпункт де віконувалі закрите вправлення Вивих, стандартний рентгенографію до и после вправлення Вивих, іммобілізація фіксуючою пов'язки. У всех Хворов Було Ураж Одне плечі. Пошкодження правого Плечових суглобу спостерігалось в 52 випадки (75,4%), лівого - в 17 випадки (24,6%). У всех випадка були проведені методи обстеження: Рентгенографія в додатковий проекціях, УЗД Плечових суглобів, за необхідністю МРТ Плечових суглобів, та в Деяк спіральна комп'ютерна томографія, что Було пов'язано з відсутністю чіткіх діагностичних ознака пошкодження Hill-Sachs на звічайній рентгенограмі Плечових суглобу. Особлівої уваги заслуговує Механізм травм, Який прізвів та БУВ характерний для пошкодження Hill-Sachs у всех Хворов з групи, что досліджувалась. В усіх випадка це БУВ двокомпонентний Механізм травми: 1-й компонент - безпосередно Вивих під дією тягової сили по вісі кінцівкі і 2-й - співударяння нижнього краю суглобової поверхні лопатки та верхні-заднього краю головки плечової кісткі при падінні хворого на вітягнуту руку в поєднані Із пошкодженням ротаційної манжети плеча. При оперативному лікуванні у всех випадка віконувалось Відновлення сферічності головки плечової кісткі розроблення методикою.

Відновлення Функції Плечових суглобу та визначення методу лікування при пошкоджені Hill-Sachs знаходиться в прямій залежності від адекватного Вибори діагностичних ДОСЛІДЖЕНЬ. На наш погляд, суттєвого Вдосконалення існуючої системи діагностики зазначеної патології можливо досягті Шляхом проведення ДОСЛІДЖЕНЬ в наведенні далі напрямку.

Математичне моделювання пошкодження Hill-Sachs методом кінцевіх елементів. Принципи математичного моделювання методом кінцевіх елементів Досить інформатівно пояснюють функціональне значення пошкодження Hill-Sachs и дает можлівість зрозуміті Загальну Сутність біомеханічніх порушеннях при імпресійному переломі головки плечової кісткі внаслідок первинного травматичного Вивих плеча. Сучасне теоретичне обґрунтування біомеханікі Плечових суглобу висвітлено лишь при нестабільності суглобу. У тій же година ті Зміни при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча, что и прізводять до нестабільності суглобу Із біомеханічної точки зору НЕ обґрунтовані. Для розв'язання зазначеної проблеми є доцільнім провести аналіз порушеннях при пошкодженні Hill-Sachs з Використання методу графоаналітічного моделювання на основе методу кінцевіх елементів.

Спеціальна клінічна діагностика. КЛІНІЧНІ прояви пошкодження Hill-Sachs при ПЕРВИННА Вивих плеча (после Усунення Вивих) є Досить Показове и могут служити як "маяк" для Подальшого дообстеження пацієнта методами, Які виклади нижчих. Із багаточисельних сімптомів, что опісані, автором досліджено найбільш інформатівні для пошкодження Hill-Sachs.

Постановка точного діагнозу и вибір подалі Додатковий діагностичних методик при даній патології потребує комплексного підходудо КЛІНІЧНОЇ діагностики.

Анамнез є одним Із значний етапів у Встановлені діагнозу імпресійного перелому головки плечової кісткі при ПЕРВИННА Вивих плеча. Тому, спіраючісь на данє положення, слід при зборі анамнезу звернути Рамус на:

· Обставинних травми;

· Характер травми;

· Суб'єктивні Відчуття после Усунення Вивих;

· Контролювання рухів у Плечових суглобі после Усунення Вивих через Біль при Зовнішній Ротації.

При загально огляді пацієнта змін м'язового комплексу Плечових суглобу за звичай НЕ віявляється.

При обстежені рухів в Плечових суглобі візначається обмеження зовнішньої Ротації. Наслідком обмеження зовнішньої Ротації є ускладнення максімальної елевації кінцівкі (так звань симптом "ножиці"). Проти при цьом сила зовнішніх ротаторів страждає мало, а амплітуда рухів значний знижена и досягає Всього 70-80% амплітуді руху контрлатерального суглобу. Причиною такого обмеження зовнішньої Ротації є захисно-пристосувальних Реакція рефлекторної м'язової напруги внаслідок больового фактору спрічіненого імпресією в задньо-латеральній части головки плечової кісткі.

Тестом в діагностіці пошкодження Hill-Sachsє и так звань "больовій" (чутлівій) тест. Дослідження проводять у положенні хворого сидяче. Плечі відводять до 90 ° та Надаються Йому максімальної зовнішньої Ротації. Утрімуючі Цю позицию - відведення та зовнішньої Ротації, лікар вільною рукою намагається змістіті плечі пацієнта наперед. З'явилися больового синдрому (візначається по зміні вирази лица хворого) свідчіть про можлівість наявності імпресії в головці плечової кісткі.

Симптом болісного вісьового НАВАНТАЖЕННЯ. Віконується лікарем при максімальній Зовнішній Ротації и пасівній максімальній елевації кінцівкі. У даній позіції НАВАНТАЖЕННЯ по осі плечової кісткі буде прізводіті до Посилення больового синдрому (візначається як и в попередня тесті по вирази лица хворого).

Використання даної КЛІНІЧНОЇ діагностики дает можлівість візначітіся Із Вибори подалі методів обстеження у пацієнтів Із пошкодженням Hill-Sachs.

Рентгенологічна діагностика. Рентгенографія є найпошіренішім и найдоступнішім методом обстеження. Загальнопрійнята пряма Проекція рентгенографії Плечових суглобу до и после вправлення вивиха, на наш погляд НЕ є інформатівною при візначенні Hill-Sachs пошкодження, особливо при дефекті до 15% суглобової поверхні головки плечової кісткі.

Тому, на мнение автора за необхідне, використовуват додаткові проекції рентгенографії Плечових суглобу, для визначення дефекту суглобової поверхні головки плечової кісткі, после вправлення Вивих.

Аксіальна Проекція

Касету встановлюються над плечем, промінь напрямків Із пахвінної ямки. Дана Проекція потребує Достатньо відведення руки, щоб промінь МІГ пройти между грудним клітіною и Плечових кісткою.

При різкому обмеженні відведенні руки можливе! Застосування модіфікації аксіальної проекції так званої бокової аксіальної проекції Velpeau, віконується вона при відхіленні Тулуба до 30º, промінь спрямовано перпендикулярно вниз. Аксіальна Проекція є найбільш інформатівною у візначенні Глибина и напрямку дефекту суглобової поверхні головки плечової кісткі.

Ультразвукове дослідження. УЗД в зв'язку Із інформатівністю, безпечністю, доступністю, возможности багаторазове! Застосування для дінамічного контролю є перспективним методом діагностики пошкодження Hill-Sachs.

Надійне відображення діагностики даного пошкодження та патенти НЕ лишь для постанови правильного діагнозу, а і для визначення Вибори методу лікування. Особливо це важліво, коли КЛІНІЧНІ дані протірічні або Досить невіражені.

Тому, для оптімізації діагностики Hill-Sachsпошкодження после Усунення Вивих плеча вікорістовувалось ультразвукове дослідження, Пожалуйста є Досить недорогим, дінамічнім, швидка та доступним методом обстеження.

Слід відмітіті, что ультразвукове дослідження может буті ускладнене в Першу добу после травми через внутрішньосуглобову гематому. Тому в Деяк випадка сонографію проводили в перший тиждень после травми.

Вікорістовувався ультразвуковий апарат виробництва фірми "PhilipsHD3".

В залежності від акустічної різниці между середовище, а такоже від об'єму обстежуваного об'єкту застосовувалісь візначені Ультразвукові датчики Із частотою від 7 до 10 МГц. У всех пацієнтів Використано три основних підході до сканування Плечових суглобу при огляді на сонографі.

Перший скановій підхід, датчик сонографія в передній ділянці Плечових суглобу, віконувався у положенні пацієнта сидячий Із наведених верхнімі кінцівкамі, руки лежати на стегнах. Це статичному положенні пацієнта супроводжували дінамічною Експертизою плеча Шляхом внутрішньої и зовнішньої Ротації при зберіганні аддукції верхніх кінцівок.

Другий скановій підхід, датчик сонографія такоже в передній ділянці Плечових суглобу, но віконувався у положенні пацієнта Лежачі на спіні Із відведеною та зігнутою в лікті рукою до 90 °, передпліччям, напрямком на стелю з 0 ° зовнішньою ротацією. Дінамічні ОЦІНКИ були віконані: а) впродовж Збільшення зовнішньої Ротації від 0 ° до максимально стерпної (динамічна тест-позиція), б) впродовж Ротації назад і вперед между примерно 25 ° внутрішньої Ротації и 75 ° зовнішньої Ротації.

Третій скановій підхід, датчик сонографія в аксілярній ділянці (дослідження проводитися поперечно нижньому краю гленоїда). Пацієнт та верхня кінцівка в тому ж положенні, что и при іншому скановому підході. Цей підхід Включає в себе Такі ж дінамічні ОЦІНКИ, что и в іншому підході.

Спіральна комп'ютерна томографія. Одним Із СУЧАСНИХ методів діагностики пошкодження Hill-Sachs є діагностика с помощью спірального комп'ютерного томографа (СКТ). За рахунок Преимущества СКТ у швідкості дослідження практично віключається можлівість Рухів артефактів. Променево НАВАНТАЖЕННЯ на хворого мінімальне, просторова розрішення високе, что и надає методу предпочтение у досліджені Плечових суглобу.

Дослідження проводять в период від 2 до 7 діб после травми. Авторські дослідження віконані на комп'ютерному спіральному рентгенівському томографі "HiSpeedCT / ePlus" виробництва фірми "GEMedicalSystems" із застосовуваного методики аксіальніх зрізів Тулуба на Рівні проксимальних відділів обох Плечових кісток.

Використовують Такі Параметри дослідження: напряжение на трубці 120 kV, сила струму 200 mA, "вікно" W: 400L: 40, крок зрізу 7 мм.

Дані пошкодження візуалізується у виде вдавлення кісткової тканини головки плечової кісткі.

Магнітно-резонансна томографія. Дослідження проводять в перший тиждень после травми. Автором вікорістовувався магнітно-резонансний томограф "ConcertoMR 2002B" виробництва фірми "Siemens", версія забезпечення HLS + LPH. Сканування проводилося контрлатерально.

Застосовується 3-и типи сканування, крок зрізу 4 мм:

1.Аксіальній тип. Параметри зрізу: час повторюваності (TR) 591 TE 17.0 годину послідовності (TA) 5:16, Із вікном котушки (BW) 40.0 M / NDA3 / SAT 1 M11 * fl2d1 / 60.

2.Сагітальній (коронарний) тип: а) Т1 тип. Параметри зрізу: час повторюваності (TR) 376.0, годину ехо-сигналу (TE) 21.0, годину послідовності (TA) 03: 38 * 2, Із вікном котушки (BW) 45.0 M / NDA2 / SAT 1 M11 * se2d1 / 90.

б) T2 тип 100.0. Параметри зрізу: час повторюваності (TR) 3000.0, годину ехо-сигналу (TE) 64.0, годину послідовності (TA) 7:48, Із вікном котушки (BW) 65.0 M / NDA3 / IR / SAT 1 M11 * tir2d1_7 / 180.

На отриманий таким чим МРТ сканах пошкодження Hill-Sachs чітко візуалізується у виде вдавлення кісткової тканини задньо-верхнього відділу головки плечової кісткі. Визначення групи Хворов, Які потребують Усунення вдавлення кісткової тканини задньоверхнього відділу головки плечової кісткі оперативно шляхом, а Які консервативного лікування и! Застосування вдосконаленої системи післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ, проводилося лишь после проведення віщезазначеніх методик діагностики і встановлення площини вдавлення кісткової тканини. Зазначені методи дозволяють відокреміті Хворов Із пошкодженням Hill-Sachs від Великої групи пацієнтів з проявити пошкодження Bankart и пошкодженнямі ротаційної манжети плеча. Сутність розробленої нами операции Полягає у усунені імпресії головки плечової кісткі через спеціально проведений канал під місцем вдавлені в задньоверхньому відділі головки с помощью спеціально розроблення інструменту - експактора (рис.2, рис.3). Внаслідок цього відновлюється анатомічна сферічність голівкі (рис.1). Післяопераційна іммобілізація верхньої кінцівкі стандартною фіксуючою пов'язки віключає НАВАНТАЖЕННЯ на Плечових суглоб.

Методика оперативного втручання. Під загально або провідніковім знеболюванням (слід Зазначити, что провідникова анестезія НЕ всегда блокує чутлівість кісткової тканини, в такому випадка провідникова анестезія потенціюється внутрішньовеннім наркозом) проводять лінійний розріз кожи від акроміону в ділянці проекції между II и III порціямі дельтоподібного м'яза довжина 4 -5 см. Тупо розшаровують дельтоподібній м'яз между II та III порціямі на всю довжина рани. Відаляють підакроміальну бурсу. Проводять розсічення сухожільної части підостьового м'яза ротаційної манжети плеча. Проводять ревізію суглобової поверхні головки плечової кісткі, при Якій візначаємо місце вдавлення. Електродрілем Дещо проксімальніше під місцем імпресії створюють канал. Заводять експактор, с помощью которого усувають вдавлення на головці плечової кісткі чим відновлюється сферічність головки. Накладають вузлові капронові шви на розсічену сухожильних часть підостьового м'яза ротаційної манжети плеча, дельтоподібній м'яз, підшкірну клітковіну, шкіру. Накладають стандартних фіксуючу пов'язку. При неможлівості полного Усунення імпресії задньозовнішньої части суглобової поверхні головки плечової кісткі через Значне руйнування ее проводили реінсерцію РМП безпосередно в місце імпресії введенням анкерного Гвинт безпосередно в епіцентр імпресії (рис.4).

В післяопераційному періоді у всех Хворов застосовувалі фіксаційну пов'язку для іммобілізації и модіфіковану систему реабілітаційніх ЗАХОДІВ.

Післяопераційна реабілітація. Невід'ємною складового Частина лікування пошкодження Hill-Sachs є післяопераційна реабілітаційна програма. На наш погляд, слід віддаті предпочтение трьом Стандартним фазами ЛФК за методикою CS Neer - Rockwood - Matsen, Які розпочінають после Закінчення ПЕРІОДУ іммобілізації.

Аналіз літературних Даних з цього питання и наш власний клінічний досвід дозволили віділіті следующие теоретичні передумови для! Застосування існуючої системи РЕАБІЛІТАЦІЇ после оперативного Відновлення пошкодження Hill-Sachs.

1. Дослідження вказують на ті, что пошкодження сухожилка в інсерційній зоне Ніколи НЕ виробляти до Відновлення его нормальної структури. Репарація здійснюється Головним чином за рахунок сполучної тканини. Даже после хірургічного Відновлення міцність реінсерції сухожиль РМП значний зменшуються. Тому Переважно більшість дослідніків считает, что лікувальна стратегія має буті спрямована на Посилення міцності фіксації сухожілків до плечової кісткі, а такоже на розробка методів біологічної модуляції репаративних процесів в сухожілковій тканіні после оперативного Відновлення, среди якіх Перш за все заслуговує уваги оптимізація кровопостачання РМП.

2. Клінічний досвід оперативного лікування пошкоджень ротаційної манжети плеча свідчіть про ті, что абдукція плеча в обсязі 60 про во время операции дозволяє практично у всех випадка провести анатомічно правильну реінсерцію, що не вдаючися до травматичних методів додаткової ее мобілізації.

3. Досить трівала післяопераційна іммобілізація Плечових суглобу у наведеному стані почти всегда виробляти до розвитку спайкового процесса в підакроміальному пространстве, а Інколи даже визиває адгезію листків синовіальної оболонки підпахвового завороту (т.з. кишені Ріделя). Внаслідок цього вінікає постіммобілізаційна аддукційна контрактура Плечових суглобу, на Подолання якої Фактично спрямованостей весь комплекс ЗАХОДІВ Першої фази ЛФК за методикою CS Neer - Rockwood - Matsen.

Алгоритм лікувально-діагностичних ЗАХОДІВ при пошкоджені Hill-Sachs

На сьогодення в Україні існують Концепції относительно діагностики и лікувальної тактики при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча, проти ми Вважаємо їх НЕ Досить Досконалий и Пропонуємо свой алгоритм лікування даного пошкодження.

Аналіз ефективності запропонованої методики оперативного лікування пошкодження Hill-Sachs проводівся Шляхом порівняння Загальне результатів лікування в групі Хворов, Які були оперовані з аналогічнімі данімі групи Хворов, что вели консервативно. Вікорістовувалі систему ОЦІНКИ результатів лікування за CS Neer та UCLA.

Оцінка результатів лікування за системою UCLA

Найбільш близьким за кількіснім и якісним складом оцінкою в даного напрямку, на наш погляд, є аналіз лікування за сістемоюC.S. Neer та UCLA (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняння результатів оперативного та консервативного лікування пошкодження Hill-Sachs (оцінка за методиками CS Neer та UCLA)

групи Кількість СПОСТЕРЕЖЕНЬ відмінно задовільно

незадовіль-

але

Група Хворов, что лікувалі оперативно 22 12 (55,6%)

9

(40,9%)

1

(3,5%)

Група Хворов, что лікувалі консервативно 47 9 (19,15%)

22

(46,7%)

16

(34,15%)

р <0,05 р> 0,05 р <0,05

Результати Впровадження системи післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ. Складових частинами існуючої системи післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ при хірургічному лікуванні повну пошкодження Hill-Sachsє іммобілізаційна програма и комплекс ЛФК, Який складається з трьох стандартних фаз. Оцінка результатів Впровадження розроблення нами нововведень до існуючої системи післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ пацієнтів з ПОВНЕ пошкодженням Hill-Sachsпроводілі Шляхом визначення середньої трівалості всех чотірьох Означення етапів післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ в групі Хворов, что досліджувалась, та порівняння одержаних Даних з аналогічнімі Показники провідніх дослідніків (табл. 2).

Таблиця 2

Порівняльна оцінка середньої трівалості етапів післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ (в тижня)

Іммобілізація. Перша фаза ЛФК Друга фаза ЛФК Третя фаза ЛФК
За данімі LU Bigliani 4,5 4 12 23
Група Хворов, что лікувалі консервативно 4 5 13 23
Група Хворов, что лікувалі оперативно 4 4 10 21

Дані, Які наведені в табл. 2, чітко свідчать про ті, что, Завдяк розроблення авторських оперативному відновленню сферічності головки плечової кісткі та сухожилкових-капсульного апарату при пошкоджені Hill-Sachs при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча после Усунення іммобілізації середня длительность других етапів післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ в групі Хворов, Які були оперовані зменшіть від 1 до 4 тіжнів в залежності від фази ЛФК (в Середньому на 2,5 тіжні).

Таким чином, Впровадження даної системи дозволило скоротіті Загальний срок післяопераційної РЕАБІЛІТАЦІЇ при пошкоджені Hill-Sachsщонайменше на 3 - 4 тіжні.

ВИСНОВКИ

1. Пошкодження Hill-Sachs (імпресійній перелом задньозовнішньої части суглобової поверхні головки плечової кісткі) при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча є достаточно часто пошкодженням и вінікає внаслідок двокомпонентної травми Плечових суглобу. Найбільш суттєві функціональні розладі при пошкодженні Hill-Sachs пов'язані Із порушеннях сферічності суглобової поверхні головки плечової кісткі та пошкодження місця інсерції ротаційної манжети плеча, что в подалі виробляти до повторних вівіхів плеча, а Згідно и розвитку нестабільності плеча. Отже, пошкодження Hill-Sachs слід розглядаті як поєднане пошкодження.

2. Проведення моделювання пошкодження Hill-Sachs а такоже возможности его Усунення на основе методу кінцевіх елементів показало необходимость оперативного втручання при даній патології. Створена математична модель показує ефективність Вибраного напрямку и розробленої методики оперативного втручання Із Використання спеціально створене інструменту для Відновлення сферічності головки плечової кісткі, запобіганню формирование так званої "сокіроподібної" форми головки плечової кісткі и розвитку в подалі нестабільності плеча после первинного травматичного Вивих плеча.

3. Додаткові методи діагностики (додаткові рентгенографічні проекції, ультразвукове дослідження, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія) дозволяють віявіті пошкодження Hill-Sachs в раннього післятравматічному періоді. Це дозволяє попередіті розвиток нестабільності плеча, Шляхом оперативного Усунення віщезгаданого пошкодження после первинного травматичного Вивих плеча

4. Запропонованій нами оригінальний метод оперативного лікування пошкодження Hill-Sachsвідтворює сферічність суглобової поверхні головки плечової кісткі, стабілізує головку плечової кісткі и не порушує анатомо-функціональне співвідношення у суглобі. При значній зоне імпресії в поєднанні Із розрівом ротаційної манжети плеча Вважаємо за доцільне Проводити реінсерцію РМП безпосередно в епіцентр імпресії.

5. впроваджено післяопераційна Реабілітація хворих з пошкодженням Hill-Sachs спріяє оптімізації Відновлення нормальної біомеханікі плеча, запобігає розвитку післяіммобілізаційної аддукційної контрактура Плечових суглобу та Зменшити рядків непрацездатності хвороби.

6. Науковий аналіз результатів лікування, як оперативно так и консервативним методом, 69 Хворов з пошкодженням Hill-Sachsіз ЗАСТОСУВАННЯ розроблення нововведень свідчіть про достаточно скроню, статистично значущих ефективність запропонованої нами системи лікувальніх ЗАХОДІВ. Запропонованій нами алгоритм лікувально-діагностичних ЗАХОДІВ при пошкодженні Hill-Sachs дозволяє уніфікуваті тактовно підхід до цієї патології и может буті рекомендований для широкого использование в практічній охороні здоров'я.


СПИСОК РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ за темою дисертації

1.Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М., Шевченко М.А., Шевченко Г.А. Застосування спіральної комп'ютерної томографії для діагностики імпресійної переломів головки плечової кістки при травматичних вивихах плеча // Ортопедія, травматологія і протезування. - 2004. - №2. - С.85-87. Особистий внесок Полягає в участия у проведенні Даних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистичній обробці отриманий Даних.

2. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М. Медична реабілітація по CS Neer після хірургічного лікування травматичних вивихів плеча // Ортопедія, травматологія і протезування. - 2004. - №3.- С.88-93. Особистий внесок Полягає у впроваджені даного методу в лікувальну роботу травматологічніх ВіДДіЛЕНЬ, науковому обґрунтуванні его ефектівності.

3. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М. Ультразвукова діагностика імпресійніх переломів голівкі плечової кісткі (пошкодження Hill-Sachs) // Збірник наукових праць співробітніків КМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2005. - Випуск №14, Книга 1. - С.107-112. Особистий внесок Полягає у проведені ультразвукових ДОСЛІДЖЕНЬ, науковому та статичному обґрунтуванні отриманий результатів, Впровадження в практику даного методу при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча.

4. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М., Ярмилко Н.Г. Особливості діагностики та лікування травматичних вивихів плеча у дітей і підлітків // Травма. - 2005. - Т.6., №3.- С. 336-338. Особистий внесок Полягає в участия в розробці способу діагностики та клінічного випробовування его.

5. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М. Пошкодження стабілізуючих структур плечового суглоба при травматичних вивихах плеча // Ортопедія, травматологія і протезування. - 2005. - №1. - С.114-121. Особистий внесок Полягає у діагностічному візначені пошкоджень стабілізуючіх структур Плечових суглобу та впровадження Даних методів діагностики в практичності діяльність.

6. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М., Ярмилко Н.Г. Рентгендіагностика травматичних вивихів плеча // Ортопедія, травматологія і протезування. - 2005. - №3. - С.53-55 Особистий внесок Полягає у проведені 163 рентгено-антропометричний ДОСЛІДЖЕНЬ Плечових суглобу у хворого Із ПЕРВИННА травматичним Вивих плеча, статистичній обробці отриманий Даних.

7. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М. Сучасні принципи діагностики та лікування травматичних вівіхів плеча // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2006. - №1. - С.25-28. Особистий внесок Полягає у розробці оригінального методу оперативного лікування даного пошкодження Із Використання спеціально розроблення інструменту, Клінічне випробування даного методу.

8. Литвин Ю.П., Чабаненко І.П., Півень Ю.М. Наш досвід раннього оперативного лікування імпресійної переломів головки плечової кістки при травматичних вивихах плеча // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2006. - №2. - С.74-76. Особистий внесок Полягає в оцінці ефектівності оригінального методу оперативного лікування даного пошкодження Із Використання спеціально розроблення інструменту, статистичній обробці Даних.

9. Півень Ю.М. Моделювання пошкодження Hill-Sachs при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча та его Усунення за розроблення методикою на основе методу кінцевіх елементів // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академии. - 2006. -Т.6, Випуск 3 (15). - С.137-140. Особистий внесок Полягає в участия в створені моделі на основе методу кінцевіх елементів, обґрунтуванні отриманий Даних.

10.Чабаненко І.П., Литвин Ю.П., Півень Ю.М., Седлецький О.М. Наш досвід артроскопічний діагностики пошкоджень стабілізуючих структур плечового суглоба при травматичних вивихах плеча // Збірник наукових праць співробітніків НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2006. - Випуск №15, Книга 2. - С.181-185.

Особистий внесок Полягає в участия у клінічніх дослідженнях, обґрунтуванні ефектівності Даних ДОСЛІДЖЕНЬ, статистичній обробці Даних.

11. Пат. № 49462 А України, МПК А61В17 / 00. Способ оперативного лікування пошкодження ротаційної манжети, в основном при повторювальному Вивих плеча / Півень Ю.М., Литвин Ю.П., Чабаненко І.П. (Україна). - еееіііі2001128546; Заявл. 12.12.2001; Опубл. 16.09.2002., Бюл. 9.

Особистий внесок Полягає в участия в розробці способу оперативного лікування та клінічного випробовування его.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

ЦПК головка плечової кісткі

ДРП додаткові рентгенологічні проекції

МРТ магнітно-резонансна томографія

НПС нестабільність Плечових суглобу

ПССт пошкодження стабілізуючіх структур

ПТВП первинний травматичний Вивих плеча

ПHS пошкодження Hill-Sachs

РМП ротаційна манжета плеча

СЗЛ Суглобова западина лопатки

СКТ спіральна комп'ютерна томографія

УЗД ультразвукове дослідження


Анотація

Півень Ю.М. Діагностика и вибір методу лікування при ПЕРВИННА травматичного Вивих плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кісткі - пошкодження Hill-Sachs). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.21 - Травматологія та ортопедія. - Державна Установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Академії медичних наук України ", Харків, 2008.

Дисертація присвячено проблемам діагностики та Вибори Подальшого методу лікування после первинного травматичного Вивих плеча. Встановлен, что пошкодження Hill-Sachs вінікає у 33,34% віпадків від Загальної кількості первинного травматичних вівіхів. У раннього післятравматічному періоді вікорістовувалісь после Усунення Вивих плеча: додаткові рентгенологічні проекції, ультразвукове дослідження Плечових суглобу, спіральну комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію. Для Усунення пошкодження Hill-Sachs розроблено оригінальна методика оперативного втручання Із ЗАСТОСУВАННЯ спеціально створене інструмента - експактора, для Відновлення сферічності суглобової поверхні головки плечової кісткі. Оцінка результатів оперативного та консервативного лікування пошкодження Hill-Sachsпроводілі за методиками CS Neer таUCLA.

У групі Хворов, что лікувалі оперативно (22 спостереження) отрімані результати: відмінно - 12 (55,6%), задовільно - 9 (40,9%) незадовільно -1 (3,5%). У групі Хворов, что лікувалі консервативно (47 СПОСТЕРЕЖЕНЬ) отрімані результати: відмінно - 9 (19,15%), задовільно - 22 (46,7%), незадовільно 16 - (34,15%).

Ключові слова: Плечових суглоб, пошкодження Hill-Sachs, компресія, оперативніше лікування.


АНОТАЦІЯ

Півень Ю.М. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійної перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs) .- Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21- травматологія та ортопедія. - Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Академії медичних наук України ", Харків, 2008.

Дисертація присвячена проблемам діагностики та вибору подальшого методу лікування після первинного травматичного вивиху плеча, а саме - втиснутий перелом верхнезадней частини суглобової поверхні головки плечової кістки (пошкодження Hill-Sachs).

Проведено клінічний аналіз пацієнтів працездатного віку з первинним травматичним вивихом плеча. Встановлено, що пошкодження Hill-Sachs виникає в 33,34% випадків від загальної кількості первинних травматичних вивихів плеча і надалі провокує розвиток нестабільності плечового суглоба.

Для виявлення даного пошкодження в ранньому посттравматичному періоді використані: додаткові рентгенографічні проекції, ультразвукова діагностика, спіральна комп'ютерна діагностика, магнітно-резонансна томографія.

Рентгенографію проводять в наступних додаткових проекціях:

Аксіальна проекція: касету встановлюють над плечем, промінь направлений з пахвовій ямки. Даная проекція вимагає достатнього відведення руки, щоб промінь міг пройти між грудною кліткою і плечовий кісткою.

При різкому обмеженні відведення можливе використання модифікації аксіальної проекції, так званої аксіальній проекції Velpeau, яка виконується при відхиленні тулуба до 30 °, промінь спрямований перпендикулярно вниз. Аксіальна проекція найбільш інформативна при визначенні глибини і напрямки дефекту суглобової поверхні головки плечової кістки.

Ультразвукове обследованіе.Іспользовалі ультразвуковий апарат виробництва фірми "PhilipsHD 3". Залежно від акустичної разніцимежду Середи, а також від об'ёмаісследованногооб'ектапріменялісь ультразвукові датчики з частотою від 7 до 10 МГц.У всіх пацієнтів використовувалися три типи підходу до сканування.

Спіральна комп'ютерна томографія.Ісследованія проводили в період від 2 до 7 діб після травми на комп'ютерному спіральному томографі "HiSpeedCT / ePlus" виробництва фірми "GEMedicalSystems" з використанням методики аксіального зрізу тулуба на рівні проксимальних відділів обох плечових костей.Поврежденіе Hill-Sachs візуалізується у вигляді вдавлення кісткової тканини головки плечової кістки.

Магнітно-резонансна томографія.Ісследованіе проводили в перший тиждень після травми. Використовували магнітно-резонансний томограф "ConcertoMR 2002B" виробництва фірми "Siemens", версія забезпечення HLS + LPH. Сканування проводили контрлатерально в трьох типах, крок зрізу 4 мм: аксіальний тип, сагітальний (коронарний) Т1, Т2 тіпи.Прі виявленні площі пошкодження суглобової поверхні головки плечової кістки менше 10% пацієнтів лікували консервативним методом (яка фіксує пов'язка на протязі 4 тижнів, наступний комплекс реабілітаційних заходів). При площі пошкодження більше 10% вибирався оперативний метод лікування.

Для усунення пошкодження Hill-Sachs розроблена оригінальна методика оперативного лікування з використанням спеціально створеного інструмента - експактора.Суть даної методики полягає в створенні під місцем імпресією каналу і за допомогою експактора відновленні сферичності головки плечової кістки без заміщення каналу будь-яким кістковопластичними матеріалом.Превосходство даної методики для попередження розвитку нестабільності плечового суглоба над існуючими обгрунтовано з використанням порівняння за допомогою методу конеч их елементів, а також в порівнянні з групою, яку лікували консервативно.

Застосовувані реабілітаційні заходи, ЛФК по CS Neer - Rockwood - Matsen дають можливість скоротити загальний термін післяопераційної реабілітації на 3-4 тижні.

Оцінку результатів оперативного та консервативного лікування пошкодження Hill-Sachs проводили за методиками CS Neer і UCLA.

У групі пацієнтів, яких лікували оперативно (22 спостереження) отримані результати: відмінно - 12 (55,6%), задовільно - 9 (40,9%), незадовільно - 1 (3,5%).

У групі пацієнтів, яких лікували консервативно (47 спостережень) отримані результати: відмінно - 9 (19,5%), задовільно - 22 (46,7%), незадовільно 16 - (34,15%).

Ключові слова: плечевойсустав, поврежденіеHill-Sachs, компресія, оперативне лікування.


SUMMARY

Piven YU.N. The Diagnostics and choice of the method of the treatment under primary traumatic dislocation shoulder (impressure fracture to joint surface of the head to shoulder bone - a damage Hill-Sachs) .- Manuscript.

The dissertation for a scientific degree of the candidate of medical sciences on a specialty 14.01.21 - traumatology and ortopediya. - State organization: Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology AMS of Ukraine, Kharkov, 2008.

The thesis is dedicated to problem of the diagnostics and choice of the further method of the treatment after primary traumatic dislocation shoulder. The clinical analysis patient runnable age is Organized with primary traumatic dislocation shoulder. It Is installed that damage Hill-Sachs appears in 33,34% events from the gross amount primary traumatic dislocation shoulder and hereinafter provokes the development to instability of the shoulder joint. For revealing given damages in early posttraumatic period were used: additional X-ray to projections, ultrasonic diagnostics, spiral computer diagnostics, magnetic-resonance tomografia. For eliminating the damage Hill-Sachs is designed original methods of the operative treatment with use specially created instrument - ekspactore, for renewing joint surface of the head to shoulder bone.

Applicable rehabilitation actions, LFK on C.S. Neer - Rockwood - Matsen enable to shorten the general term to postoperative rehabilitation for 3-4 weeks.

The Estimation result operative and conservative treatment of the damage Hill-Sachs were conducted on methods CS Neer and UCLA.

The Group patient, which treated operative (22 observations) got results: fine - 12 (55,6%), satisfactorily - 9 (40,9%), unsatisfactorily 1 - (3,5%). The Group patient, which treated conservative (47 observations) are received results: fine - 9 (19,5%), satisfactorily - 22 (46,7%), unsatisfactorily - 16 (34,15%).

Keywords: shoulder joint, damage Hill-Sachs, compression, operative treatment.


  • Діагностика І ВИБІР МЕТОДУ лікування ПРИ ПЕРВИННА травматичність Вивих плеча (ІМПРЕСІЙНОГО перелом СУГЛОБОВОЇ ПОВЕРХНІ головки ПЛЕЧОВОЇ КІСТКІ - ПОШКОДЖЕННЯ hILL - SACHS)
  • 14.01.21 - Травматологія та ортопедія
  • ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ за темою дисертації
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 49.72 Kb.