Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктівної системи, что супроводжується ВИНИКНЕННЯ дисгормональних захворювань молочних залоза


    Головна сторінка

Скачати 57.24 Kb.
Дата конвертації29.11.2017
Розмір57.24 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Алексенко Олексій Григорович

УДК 618.179: 618.19-006.03-007.17-07-084-085

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, лікувальна ТАКТИКА ПРИ порушеннях РЕПРОДУКТІВНОЇ СИСТЕМИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИНИКНЕННЯ ДИСГОРМОНАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ залоза

14.01.01 - акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Харків - 2008


Дісертацією є рукопис.

РоботавіконанавДніпропетровськійдержавній медічній академии МОЗУкраїні.

Науковий керівник: Заслужений діяч науки и техніки України

доктор медичний наук, професор,

Дубоссарська Зінаїда Михайлівна,

Дніпропетровська державна медична академія

МОЗ України, завідувач кафедри акушерства,

гінекології та перинатології факультету

післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

Заслужений працівник освіти України

доктор медичний наук, професор,

Паращук Юрій Степанович

Харківський національний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства и гінекології № 2;

Заслужений працівник освіти України

доктор медичний наук, професор,

Луценко Наталія Степанівна

Запорізька медична академія

післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри акушерства и гінекології.

Захист состоится «12» червня2008 р. про 13.30 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Харківського національного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4.)

Автореферат розісланій «26» Квітня 2008 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради,

доктор медичний наук, професор В. В. Лазуренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Висока частота дисгормональних захворювань молочних залоза (ДЗМЗ) у популяції жіночого населення, что колівається в межах від 13,5% до 42%, та ее прогресивний Збільшення течение останніх десятіліть (Л.М Бурдіна, 1999; В.Н. Сєров, 2000) , з одного боку, а такоже неухильне зростання сполученої ендокрінної генітальної патології та захворювань молочних залоза (Ю.С. Паращук, 2001; Т.Ф. Татарчук та співавт., 2003) - з Іншої, зумовлює необходимость НЕ только інформованості, но й патогенетично усвідомленої тактики гінекологів у харчуванні діагностики й лікування ДЗМЗ.

За сформованому традіцією, діагностікою та терапією захворювань молочних залоза займаються онкологи, тому основному увага пріділяється злоякіснім захворюванням, Яким Присвячую чисельність наукова література (І.І.Дідов та співавт., 2000; В.П. Сметник, 2005). До последнего годині мастопатії пріділяється менше уваги. У зв'язку з тім, что мастопатія НЕ є злоякіснім Утворення, онкологи дотепер дотрімуються вічікувальної тактики ведення хворого, обмежуючісь періодічнімі оглянувши. За останні роки Інтерес до мастопатії помітно зріс, тому були розроблені й впроваджені Нові методи веріфікації діагнозу, гормональні й морфологічні дослідження різніх форм мастопатії.

Розповсюдженість мастопатії среди жінок, что страждають різнімі гінекологічнімі захворюваннямі, досягає 76 - 97,8% (Н.Г. Гойда, 2000; Н.С.Луценко 2002).

Нова концепція репродуктивного здоров'я містіть Запобігання й лікування ракових захворювань репродуктивних ОРГАНІВ на початкових стадіях. Але, як и Ранее, відсутня єдина стратегія относительно обстеження й ранньої діагностики ціх захворювань, хоча широко проводяться багатоцільові скрінінгові дослідження, вводяться Новітні методи діагностики, обговорюються результати, предлагают Нові підході в тактіці й стратегії РЕАБІЛІТАЦІЇ.

Фізіологічні процеси, что відбуваються в молочних залоза, тісно пов'язані Із ціклічнімі змінамі в репродуктівній системе. Це дает можлівість пріпустіті скроню ймовірність Виникнення патологічніх змін у молочних залоза при різніх гінекологічніх захворюваннях, Які розвіваються в результате порушеннях гіпоталамо-гіпофізарно-яєчнікової системи (О.С.Філіппова 2005).

Ендометріоз, лейоміома матки, хронічне запаленою Додатків матки є одними з найважлівішіх проблем сучасної гінекології, тому что, частота Виникнення ендометріоїдніх гетеротопій досягає у жінок репродуктивного віку до 50%, лейоміомі матки колівається від 47% до 52%, хронічного запалений геніталій від 65% до 72% (Л.Х. Хасханова та співавт. 2003). Великий практичний Інтерес ставити Вивчення стану молочних залоза у жінок з комбінованою патологією - доброякіснімі захворюваннямі молочних залоза и супутних гінекологічною патологією, что стало предметом нашого дослідження.

В останніх наукових публікаціях наведені дані про наявність у жінок різного віку сполученої доброякісної патології геніталій и молочних залоза, однак, поглиблення Вивчення цієї проблеми, что стосується профілактичної спрямованості Дій лікаря, віділення груп високого ризики Виникнення візуальніх форм раку, у доступній нам літературі нечісленні (В В.М.. Прилепська, Т.Т. Тагієва 2000).

Дотепер трівають Дискусії вокруг проблеми Вивчення захворювань молочной залоза. З одного боку, остаточно НЕ вірішене питання, кому займатіся патологією молочной залоза: мамолог, акушерам-гінекологам, онкологів або хірургам, а з Іншого боку - растет Кількість розвитку доброякісніх и злоякісніх захворювань молочной залоза.

Актуальність проблеми ДЗМЗ зумовлена ​​як скроню частотою їх у популяції, так и тім, что деякі проліфератівні форми з гіперплазією епітелія розглядаються як фактори підвіщеного ризики розвитку раку молочной залоза (L. Bergkvist 1998), чим и булу продиктована доцільність Виконання нашого дослідження.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційна робота Виконала в плане НДР кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академии «Вікова ендокрінологія репродуктівної системи жінки, профілактика та лікування хвороб естрогенів дефіціту» (№ державної реєстрації 0199U002124), державної науково-технічної програми «Наукове обґрунтування системи ЗАХОДІВ по покращення стану здоров'я, зниженя захворюваності й смертності матерів и дітей України ».

Автор визначили шляхи прогностічної значімості и патофізіологічної роли порушеннях репродуктівної системи Хворов з ДЗМЗ.

Мета и завдання дослідження. Метою даної роботи стало Підвищення ефектівності лікування ДЗМЗ Шляхом визначення прогностічної значімості и патофізіологічної роли порушеннях репродуктівної системи, як наслідку генітального ендометріозу, лейоміомі матки, хронічного запалений геніталій, з урахуванням впліву лікування на органи мішені репродуктівної системи.

Для Досягнення мети вважаю за необхідне вірішіті следующие завдання:

1. Дослідіті розповсюдженість ДЗМЗ у жінок з гінекологічнімі захворюваннямі (генітальний ендометріоз, лейоміома матки, хронічне запаленою геніталій), Які супроводжуються порушеннях спеціфічніх функцій жіночого організму;

2. Візначіті прогностичність значення нейроендокринних порушеннях при Деяк формах гінекологічної патології (при генітальному ендометріозі, лейоміомі матки, хронічному запаленні геніталій) у хворого на мастопатію;

3. Дослідіті можлівість СУЧАСНИХ діагностичних методів (визначення Деяк параметрів гормонального гомеостазу, ультразвукової діагностики, маммографії) у доклінічному віявленні дисгормональних захворювань молочних залоза та віділенні групи ризику з метою проведення пацієнткам превентівної корекції;

4. Вівчіті псіхоемоційну характеристику Хворов з генітальнім ендометріозом и мастопатією для уточнення факторів ризики формирование системних порушеннях, что прізводять до патології молочних залоза;

5. Вівчіті та зіставіті еволюцію мікробного фактора при запаленою геніталій з змінамі нейроендокринного гомеостазу;

6. На Основі концептуальної схеми патогенезу лейоміомі матки, генітального ендометріозу візначіті прогноз Виникнення мастопатії, КЛІНІЧНІ предиктори ефектівності гормональної терапії та немедикаментозного впліву при початкових проявах дисгормональних захворювань молочних залоза з обліком преморбідного фону та конкретних нозологічних форм порушеннях репродуктивного гомеостазу.

Об'єкт дослідження - дісгормональні захворювання молочних залоза.

Предмет дослідження - стан ендокрінного гомеостазу, молочних залоза, щітовідної залоза, Деяк ланок системи гемостазу у жінок Із ДЗМЗ и хронічнім запаленою геніталій, піхвовій біоценоз, псіхоемоційна характеристика жінок.

Методи дослідження - Анкетування, КЛІНІЧНІ, Інструментальні, радіоімунні, рентгенологічні, медико-статистичні.

Наукова новизна отриманий результатів. Істотною новизною візначається запропонованій методичний підхід до Вивчення впліву питань комерційної торгівлі нозологічних форм гінекологічної патології на Виникнення дисгормональних захворювань молочних залоза у віковому аспекті, залежних від реализации у жінок репродуктивного потенціалу.

Вперше комплексно проаналізовані дані псіхоемоційної характеристики, показніків гормонального гомеостазу в зіставленні зі станом молочних залоза у жінок, что малі в анамнезі безплідність і / або невіношування вагітності як наслідок лейоміомі матки, генітального ендометріозу, хронічного запалений геніталій для визначення надійності резервів репродуктівної системи, прогнозування РЕАБІЛІТАЦІЇ дітородної Функції.

Удосконалено клініко-лабораторно-діагностічне обґрунтування ефектівності лікувальної тактики у хворого на мастопатію, что складається з медикаментозним и немедикаментозних методів впліву.

Уперше візначені концептуальні зв'язки Виникнення дисгормональних захворювань молочних залоза, что ма ють патогенетичну спільність Із Розповсюдження гінекологічною патологією (лейоміомою матки, генітальнім ендометріозом, хронічнім запаленою геніталій), з обліком обтяжень гінекологічного, перинатального анамнезу, преморбідного фону, что дозволило підвіщіті клінічну ефективність запропонованої лікувально -реабілітаційної програми.

Практичне значення отриманий результатів. На підставі клініко-статистичних ДОСЛІДЖЕНЬ: Створено концептуальні положення про прогнозування факторів ризики Виникнення дисгормональних захворювань молочних залоза у пацієнток з порушеннях Функції системи РЕПРОДУКЦІЇ (при генітальному ендометріозі, лейоміомі матки, хронічному запаленні геніталій); удосконалено діагностичний алгоритм при сполучені патології геніталій и ОРГАНІВ-мішеней: молочних залоза и щітоподібної залоза; розроблено основні принципи лікувальної тактики, организации реабілітаційніх ЗАХОДІВ на міждісціплінарному Рівні у хворого з мастопатією та порушеннях репродуктівної системи різного ґенезу. Доведено позитивний Вплив діференційованої гормонотерапії, сістемної ензімотерапії, натуропатичних ЗАСОБІВ, місцевого! Застосування гестагенів, гомеопатічніх ЗАСОБІВ, спрямованостей на Відновлення ендокрінного гомеостазу; визначили діференційовані показатели до формирование групи ризику относительно Виникнення дисгормональних захворювань молочних залоза у віковому аспекті, профілактіці системних порушеннях у Хворов з гінекологічною патологією; обґрунтована та доведена необходимость спостереження лікарів гінекологів за хворими з ДЗМЗ.

Удосконалення діагностичний алгоритм та засоби ПРОФІЛАКТИКИ ДЗМЗ у пацієнток з генітальнім ендометріозом, лейоміомою матки, хронічнім запаленою геніталій впроваджені в практику жіночих консультацій Вільногірської ЦМЛ, Верхньодніпровської ЦРЛ, Криничанської ЦРЛ, міської лікарні № 9 м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проаналізовано літературу та Здійснено патентно-інформаційний поиск за темою дослідження, розроблені основи теоретичного й практичного напрямку роботи, сформульовані мета та завдання дослідження. Автор особисто обстежів и провів лікування 130 пацієнток з ДЗМЗ та 20 практично здорових жінок з Наступний Статистичною обробка Отримання результатів лікування.

Дисертант особисто проаналізував, Стосовно Виявлення ДЗМЗ, ефективність роботи жіночої консультації центральної міської лікарні м.Вільногірська за 2003 - 2007 р.р.

Автором сформульовані всі положення та Висновки, інтерпретовані отрімані наукові та Практичні результати, розроблені Практичні рекомендації. Самостійно напісані всі розділи дисертації, науково-практичні Висновки та рекомендації, Які впроваджено в практику охорони здоров'я та Опубліковано в наукових виданнях. У результате особисто дисертант візначені основні фактори ризики Виникнення ДЗМЗ. Автор роботи розроб, клінічно апробувалися и впровадів у практику охорони здоров'я концептуальну модель прогнозування, діагностики та лікування ДЗМЗ и супутньої Їм гінекологічної патології.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та ее фрагменти були вікладені на Пленумах Асоціації акушерів-гінекологів України (м. Київ, 2003; м. Львів, 2004 р.р.), на регіональніх конференціях у різніх областях України (2001,2002,2003 р.р. ) Матеріали дослідження Неодноразово були представлені на обласних науково-практичних засіданнях Дніпропетровського відділення асоціації акушерів-гінекологів України (2005, 2006 р.р.).

Дісертаційна робота булу апробована на спільному засіданні кафедр акушерства и гінекології, та акушерства, гінекології та перинатології Дніпропетровської державної медичної академии.

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 6 наукових праць, з них у спеціальніх виданнях, рекомендованих ВАК України - 3 (2 самостійно), 2 у збірніках наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, а такоже розділ в учбово-методичному Посібнику для лікарів акушерів-гінекологів - 1 .

ОБСЯГИ та структура дисертації. Дисертація викладу на 163 страницах машинописного тексту без списку літератури. Складається зі вступления, АНАЛІЗУ наукових джерел, Власний п'яти глав дослідження, вісновків, практичних рекомендацій и списку використаних джерел вітчізняніх 171 та іноземних авторів 68. Робота ілюстрована 2 малюнками та 32 таблицями.

Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали и методи дослідження. Відповідно до мети та поставлених завдань проведено комплексне поглиблення дослідження 130 жінок, Які знаходится на диспансерному обліку Із приводу порушеннях гормонального гомеостазу, что прізвелі до гінекологічної патології та дисгормональних захворюванням молочних залоза (ДЗМЗ), и 20 жінок практично здорових зі збереженням менструальної та генеративної функціямі, без патології молочних залоза. Однорідність клінічного матеріалу визначавши, что в групу тематичних Хворов були строго за протоколом дослідження відібрані Хворі з конкретними клінічнімі формами гінекологічної патології та дисгормональних захворюваннямі молочних залоза. Длительность спостереження склалось, в Середньому, 6 років (2001-2007 рр.). Хворі, Які перебувалі під спостереження - це працівники Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, что звернули за лікувальною с помощью до жіночої консультації Вільногірської центральної міської лікарні та були консультовані в діагностічному центрі кафедри акушерства, гінекології та перинатології Дніпропетровської державної медичної академии. Всім пацієнткам Було проведене поглиблення Клінічне обстеження з ретельнім Вивчення спадковості, загально та спеціального анамнезу, перенесених інфекційніх, соматичних и гінекологічніх захворювань, шкідливих звичок, ПРОФЕСІЙНИХ шкідливостей, умови праці, побуту.

Усі пацієнткі з гінекологічною патологією та порушеннях системи РЕПРОДУКЦІЇ були обстежені відповідно до клінічніх протоколів Наказу МОЗ України № 676 від 31.12.2004р. «Про погодження матеріалів клінічніх протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги». Кроме того, для Досягнення поставленої мети дослідження БУВ розроблення удосконалення комп'ютерний варіант клінічніх протоколів обстеження жінок з різною гінекологічною патологією та ДЗМЗ.

До первинного Огляду БУВ ретельно проведений аналіз анамнестичних Даних. Важліве значення в розумінні причин Виникнення ДЗМЗ малі дані про перенесені та, особливо, супутні захворювання статево ОРГАНІВ, печінкі й щітоподібної залоза, Які зустрічалісь в 87,3% випадка. Особлівої уваги заслуговувалі Відомості про характер та годину качана менструацій, Які наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Особливості становлення менструальної Функції у пацієнток з ДЗМЗ

Показник Час появи менархе Длительность встановлення менструації Усього
10 - 12 років 13 - 15 років 16 та более років ВСТАНОВИВ відразу На протязі року Чи не ВСТАНОВИВ до теперішнього часу
Кількість 70 45 15 32 74 24 130
Відсоток 54,0 34,5 11,5 24,6 56,9 18,5 100

Ураховувалі вік Настанов Першої вагітності, число пологів, штучних и мімовільніх абортів. Особлива увага пріділялася псіхоемоційній характерістіці й наявності стресових СИТУАЦІЙ, что могло Сприяти ВИНИКНЕННЯ порушеннях у репродуктівній системе. У 44 (33,8%) Хворов мастопатія вінікала на тлі генетичної схільності, у зв'язку Із чим важліво Було Встановити характер захворювань у найближче родічів, особливо акцентуваті Рамус на захворюваннях жіночих статево ОРГАНІВ и молочних залоза. Уточнювалі Скарги, годину їхньої з'явився, зв'язок Із менструального циклу, наявність віділень Із сосків, їхній колір, длительность з'явився.

Клінічне обстеження містіло в Собі огляд, при якому фіксувалі свою Рамус на характері статурі, тіпі Ожиріння, особливостях оволосіння з особливими акцентом на стан молочних залоза и мануальної дослідження, при якому Вивчай степень формирование залоза, форму, розміри, стан покрівів кожи, соска, наявність шкірніх рубців, втягнень, набрякнень, пігментацій ТОЩО.

Проводили поверхнево й глибока пальпацію молочних залоза и регіональніх лімфатічніх вузлів, что дозволяло візначіті консістенцію молочних залоза, сіметрічність, наявність ущільнень, їхній характер, пошіреність, наявність набряку та співвідношення з навколішнімі тканинами.

Особливе Рамус пріділялі наявний Вузловий Утворення, визначавши їхній розмір, Щільність, однорідність, Кількість, рухлівість, что стало підставою для консультації онколога-мамолога.

При гінекологічному дослідженні оцінювалі стан зовнішніх статево ОРГАНІВ, піхві й Шийки матки, розмір, положення, форму, консістенцію и рухлівість матки та ее Додатків.

Зі спеціальніх методів обстеження були вікорістані: УЗД ОРГАНІВ малого тазу, черевної порожніні (печінкі, нірок), щітоподібної залоза; для уточнення патології молочних залоза проводить маммографія з 6 по 12-й день менструального циклу, при аменореї в будь-який день менструального циклу, як скрінінгові методи, застосовувалі комп'ютерну інфрачервону термографію та УЗД молочних залоза. Усім жінкам булу проведена кольпоскопія Шийки матки Із цітологічнім Досліджень на атіпові Клітини, цітологічне дослідження при наявності віділень з молочних залоза. З метою Вивчення параметрів гормонального гомеостазу проводилося визначення в плазмі крови радіоімуннім методом уровня ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Т, F, Е2, Пр, ТТГ, Т3, Т4, рівень Ant до ТПО (вікорістовувалі набори фірми ІОБХ (м. Мінськ, Білорусь) та IMMUNOTECH фірми «Acoultercompany» (Чеська республіка)). У Хворов в групі Із хронічнімі запальний захворюваннямі геніталій и порушеннях репродуктівної Функції вівчався мікробіоценоз піхві та ендоцервікса. При необхідності (наявності гірсутний синдрому) визначавши Добовий екскрецію Сумарний 17-кетостероїдів (17-КС) и ДЕА. У групі Хворов з лейоміомою матки проводили фракційне діагностічне вішкрібання з Наступний гістологічнім Досліджень ендометрія й цервікального каналу або гістероскопію Із пріцільною біопсією ендометрія. При необхідності вікорістовувалі інфрачервону термографію щітоподібної залоза, хребта та надійний метод діагностики кількісної ОЦІНКИ мінеральної щільності кісткової тканини - периферичної денсітометрію у Хворов групи ризику остеопорозу, на апараті Pixi корпорація LunarCorp. (США). Хворов такоже були проведені клініко-біохімічні дослідження, что характерізувалі стан печінкі, нірок, згортаючої системи крови, рівень глюкози.

Таким чином, после проведення Всього комплексу обстеження були віділені следующие КЛІНІЧНІ групи за гінекологічною патологією, Які представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Розподіл тематичних Хворов на КЛІНІЧНІ групи

Клінічна група дослідженніх пацієнтів

Кількість

Хворов (n)

Відсоток

%

1 генітальний ендометріоз 48 36,9
2 Лейоміома матки 44 33,8
3 Хронічне запаленою геніталій (сальпінгіт, оофорит) 38 29,3
4 Усього 130 100

Формування й Редагування первинної бази дослідженіх Даних проведені на персональній обчіслювальній машині "Pentium 4 Mobile PC" у системе "Windows XP Professional" пакетом "Microsoft Excel".

Усі види статистичної ОБРОБКИ віконані с помощью стандартного пакета "Statistica for Windows-6.0". Обчислення основних статистичних показніків и параметрів розподілу досліджуваніх Даних у цілому й по окрема групах виконан процедурою "Descriptive Statistics".

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.

З урахуванням анамнестичних, клінічніх и лабораторних Даних тематичні пацієнті були розділені на 4 групи: 1 група - 48 (36,9%) жінок Із ДЗМЗ на тлі генітального ендометріозу; 2 група - 44 (33,8%) пацієнткі Із захворюваннямі молочних залоза и лейоміомою матки; 3 група - 38 (29,3%) жінок Із ДЗМЗ та хронічнім запаленою геніталій; 4 група - 20 практично здорових жінок (контрольна група);

У першій групі у хворого з ДЗМЗ та генітальнім ендометріозом нами БУВ проведень комплексний клініко-гормональних, психологічний и функціональний аналіз, залежних від стадії та ступенів Поширення, давнини захворювання та Залучення в патологічній процес різніх функціональніх систем жіночого організму, что дало можлівість Установити Особливості псіхоемоційного стану з віділенням клінічніх предікторів при даного захворюванні. Розроблені діагностичні Критерії ендометріозу у Хворов Із ДЗМЗ дозволили НЕ только оптимізувати діагностічну програму, но й спріялі Вибори раціональної терапії: при необхідності переходу від Консервативної тактики до оперативного лікування при органозберігаючіх підходах. Вперше булу зіставлена ​​діференційно-діагностична Цінність ультразвукового сканування й маммографії при зовнішніх формах генітального ендометріозу й мастопатії, что дозволило їх рекомендуваті в СУЧАСНИХ діагностичних технологіях при гінекологічніх захворюваннях, Які супроводжували патологією молочних залоза.

Аналізуючі анамнестічні дані, Було відзначено, что значний Кількість обстеження Хворов перенесли Різні екстрагенітальні захворювання як у дитячому, так и в репродуктивному віці, причому більшість Із них малі сполучення двох и более захворювань. Захворюваннямі шлунково-кишково тракту страждалі 28 (58,3%) хворого, серцево-судинна - 11 (22,9%), захворюваннямі діхальної системи - 6 (12,5%), захворюваннямі сечовівідніх Шляхів - 20 (41,7%) , ендокрінно-обміннімі захворюваннямі - 22 (45,8%) и захворюваннямі нервової системи - 19 (39,6%) хворого, что обтяжувало перебіг и ускладнювало лікування генітального ендометріозу.

При аналізі репродуктівної Функції відзначено, что одну й более вагітностей малі 44 (91,7%) хвороби.Чи не Було вагітностей у 4 (8,3%) Обстеження, Які представляли групу Хворов з первинного безплідністю. При цьом вторинна безплідність булу Виявлено у 8 (16,6%) пацієнток. Наявність в анамнезі пологів встановлен у 39 (81,3%) жінок, абортів - у 33 (68,75%), среди якіх у 9 (18,8%) були мімовільні аборти. Зіставлення числа пологів, медичний и мімовільніх абортів до Загальної кількості вагітностей показало, что найбільшу частотність малі медичні аборти - 80 (54,1%), далі пологи - 54 (36,5%) и мімовільні аборти - 14 (9,4%) .

Клінічна симптоматика у хворого I групи Із внутрішнім ендометріозом характерізувалася поступовім розвитку и повільнім наростанням сімптомів: спочатку з'являвся Біль перед менструацією та во время неї, Згідно Біль супроводжувався Нудота, блювотою, цісталгією, дізурією та доповнювався іррадіацією в спину, пряму кишку, пах. Менструації носили характер мено- и метрорагії, что сполучаліся з анемією різного ступенів віразності. Клінічний аналіз НЕ виявило достовірніх розходження у віці, часі Настанов менархе, кількості пологів залежних від ступенів Поширення й форми патологічного процесса.

КЛІНІЧНІ прояви захворювання при зовнішньому ендометріозі залежався від локалізації й розповсюдження патологічного процесса. Так, клінічний перебіг захворювання при ендометріоїдніх кістах (I ст. И «малих формах» ендометріоза) супроводжувався слабковіраженімі болями поза менструаціямі та виразности болючі синдромом во время менструацій, что віклікало у Хворов ОЧЕВИДНЕ зниженя працездатності та псіхоемоційні Порушення, что здобувана Стійкий характер. При Розповсюдження формах зовнішнього ендометріозу (III и IV ст.) Дісменореєю страждалі 68,8% тематичних Хворов, Біль в області тазу носів Постійний характер, діспареунія булу почти в кожної Другої хворої 43,4%. У Деяк випадка при Розповсюдження формах зовнішнього ендометріозу тазові болі постійного характеру підсілюваліся й здобувана симптоматику "Гостра живота" з іррадіацією в пряму кишку й кріжі, что, можливо, Було зумовлено мікроперфорацією ендометріоїдніх кіст. Такий стан відзначався в 33,3% Хворов, что страждалі зовнішнім ендометріозом. В окремий випадки 18,8% відзначаліся слабковіражені Симптоми подразнення очеревіні, озноби, Нудота.

У результате дослідження ендокрінного профілю були уточнені ендокрінні Порушення у хворого на генітальний ендометріоз и мастопатію до процесса лікування: відносна гіперестрогенемія сполучалася з гіперкортізолемією и функціональною гіперпролактінемією, в 27,1% Хворов Було порушеннях співвідношення ЛГ / ФСГ, что виробляти до Зміни стероїдогенеза та ановуляції або НЛФ.

Характерні Зміни ендокрінної системи у хворого з генітальнім ендометріозом такоже пролягав в зміні Функції щітоподібної залоза (зниженя продукції як Т 3, так и Т 4 и зміні уровня ТСГ у в лютеїновій фазі менструального циклу). Слід Зазначити, что у 18 (37,5%) тематичних Хворов цієї групи ендокринолог були віявлені КЛІНІЧНІ ознака гіпотіріоза або ХАТ, что в наслідку визначавши спільну тактику лікувальніх ЗАХОДІВ.

После контролю показніків гормонального профілю у Хворов внутрішнім ендометріозом, что прийомів гестагени 3 и 6 місяців, відзначалася віражах тенденція до нормалізації гормональних показніків у 33 (68,8%) випадки. У 15 (31,3%) випадки тенденція нормалізації показніків ендокрінного профілю булу статистично достовірною (р <0,05).

Контроль показніків гормонального профілю у Хворов Із внутрішнім ендометріозом, что прийомів даназол, виявило тенденцію до нормалізації ендокрінніх показніків у 39 (81,3%) хвороби. У 9 (18,8%) Хворов нормалізація показніків ендокрінного гомеостазу булу статистично недостовірною (р <0,05). Оскількі клінічний ефект антігормонів зумовленій придушенням секреції ЛГ и ФСГ, внаслідок чого гальмується секреція стероїдних гормонів яєчнікамі, то з'ясовані Особливості зниженя ціх гормонів до базального уровня були зафіксовані у Хворов даної групи. У 23 (47,9%) Хворов Було Підвищення Т = 5,64 ± 0,18 нмоль / л, что Було статистично достовірнім у фолікуліновій фазі, це пояснювалося властівістю даназола вітісняті Т Із з'єднаних глобуліновіх комплексів и виробляти до Підвищення уровня вільного Т в крови, наслідком чого у 18 (37,5%) Хворов клінічно спостерігався андрогенів ефект.

Своєрідністю псіхопатологічної симптоматики при генітальному ендометріозі Було тісне переплетіння та взаємовплів невротичних и неврозоподібних розладів з виразу вегетативної стігматізацією Частіше вагоінсулярної спрямованості судинно реакцій, что збігалося з думкою ряду авторів (В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев 2002). Псіхопатологічні прояви у хворого були безпосередно взаємозалежні з порушеннях ендокрінно-обмінніх процесів и вегетативних реакцій, зумовленіх наявністю ендометріоїдніх гетеротопій.

Вивчаючи преморбідні фактори ризики Виникнення мастопатії, ми змоглі віділіті причинно-наслідкові зв'язки 9 симптомокомплексів у псіхологічному стані Хворов ендометріозом, Які безпосередно могут являти собою основні фактори ризики Виникнення нейроендокринних и психогенних змін, це - рігідність поведінкі й мислення, низька рівень соціальної саморефлексії, нераціональні Способи Самозахист, Збереження особістісного самобалансу за рахунок Порушення вегетативного, агресивний занепокоєння, «втеча» в роботу, поиск «цапів-відбівайлів , Фіксація на задоволенні потреб, «Занурення» у хворобу та соціальна дезадаптація.

У наших дослідженнях Було визначили, что ситуативні діспозіції, пов'язані зі ставлені до хвороби, корелюють Із самопочуття пацієнток: среди песімістів у кілька разів более Хворов Із поганим и дуже поганим самопочуття, чем среди «борців» и оптимістів. Очевидно, что високий рівень вольова ресурсу пацієнткі спріяє ее відужанню, поліпшенню стану, І, навпаки, низька рівень вольова ресурсу заважає боротися Із хворобою, а можливо, и зніжує імунній стан хворої. Можна пріпустіті, что існує «поріг терпімості» страждань, за Яким наступає параліч Волі. Предметом АНАЛІЗУ, на підставі которого можливий прогноз якості медико-соціальної РЕАБІЛІТАЦІЇ, Виступає процес соціальної адаптації в условиях складного економічного становища та псіхоемоційного Дісонанс.

У результате Вивчення псіхоемоційного стану, можна пріпустіті, что однією Із причин Виникнення мастопатії й генітального ендометріозу могут віступаті НЕ только ендокрінні Порушення, но й соціально-екологічна депрівація різної етіології, обумовлена ​​Вплив навколишнього оточення. Однако, власне суб'єктивне Ставлення до навколишнього середовища, а такоже Механізми впліву й взаємодії соціально психологічних параметрів у хворого з різнім ступенів Поширення ендометріоїдніх гетеротопій у стадії захворювання прізводять до різної «внутрішньої картини хвороби» и розумінню суб'єктивних відчуттів об'єктивного стану хвороби .

Наведені дані дозволяють констатуваті, что як при будь-Якій форме мастопатії, так и при генітальному ендометріозі ма ють місце Порушення псіхоемоційного стану й Зміни «внутрішньої картини хвороби», что істотно ускладнювалі лікувально-реабілітаційну програму. Це послужило підставою для включення в лікувальну тактику Хворов генітальнім ендометріозом комплексу ЗАХОДІВ Із Використання медикаментозних ЗАСОБІВ НЕ только гормонального профілю, но й психотропних препаратів ( «малих» антідепресантів, «модуляторів» настрою) у сполученні з фізіотерапевтічнім Вплив и ЗАСТОСУВАННЯ психо-сугестивних методик, что дозволило досягті більш високих рівнів медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ у 79,2% тематичних Хворов спільно з лікарями: невропатологом, психотерапевтом, психологом.

Були віявлені певні КЛІНІЧНІ предиктори генітального ендометріозу (діспареунія, Порушення менструальної та репродуктівної функцій, болючий синдром на тлі конкретних показніків гомеостазу), что дозволило оптимізувати лікувальну тактику й реабілітацію Хворов Із ДЗМЗ и генітальнім ендометріозом. В результате були отрімані следующие данні: регресія мастопатії - у 14 (29,2%) пацієнток, Клінічне знищення болючі синдрому - в 35 (72,9%), нормалізація менструального циклу - в 33 (68,7%), Відновлення СПІВВІДНОШЕНЬ ендокрінного гомеостазу - в 36 (75%), нормалізація псіхоемоційного стану - в 42 (87,5%). На підставі отриманий Даних нами булу розроблено та предложено клінічно апробована система обстеження та діференційованої тактики ведення Хворов з різнімі формами мастопатії та стадіями генітального ендометріозу.

Поряд Із представлена ​​стандартними інформацією Із клінічного протоколу на вибір лікування жінок з ДЗМЗ у хворого з лейоміомою матки могут впліваті: віразність суб'єктивно важкий сімптомів захворювання (мено и метроррагій, анемізація, Біль в молочних залоза, внизу живота, у поперек, мастодінія, Порушення Функції суміжніх ОРГАНІВ), безпліддя, а такоже особістісні Особливості пацієнток, включаючі їхній темперамент и характер. Було обстежено 44 жінки з лейоміомою матки, з них после хірургічного лікування (тотальна оваректомія та розшірена гістеректомія) 12 (27,3%) и без оперативного втручання - 32 (72,7%). Вік жінок колівався від 38 років до 51 року, середній вік обстеження жінок Складанний 49,3 року. Особливо необходимо віділяті підгрупу пацієнток, что звернули в клініку зі Скарга на безплідність и невіношування - 7 (15,9%), однак, более половини жінок - 25 (56,8%) вважать реалізованою репродуктивного функцію до моменту обстеження.

Результати Анкетування свідчілі про ті, что жінки, Яким в репродуктивному віці булу проведена гістеректомія Із приводу лейоміомі матки - у 8 (18,2%) пацієнток, відрізняліся більш раннім Виникнення патології молочних залоза, а такоже різніліся за темпераментом від аналогічної групи после органозберігаючої операции - 4 (9,1%). Віражах імпульсівність жінок, Яким булу проведена гістеректомія в репродуктивному віці Із приводу міомі, супроводжували клінічно більш вираженість мастопатією, что діктувало необходимость Проводити Вивчення Структури особистості для Предложения оптімальної лікувальної тактики.

Зміни ендокрінного гомеостазу у Хворов з мастопатією та лейоміомою матки Вимагаю індивідуально підібраної, патогенетично осмісленої лікувальної тактики: при функціональній гіперпролактінемії у 15 (34,1%) -! Застосування препаратів, что нормалізують дофамінергічну регуляцію пролактінсекреторної Функції гіпофіза - достінекс, при зніженні уровня прогестерону - гестагени , вітаміни, а такоже імунокоректорі, адаптогенів, а такоже корегуючих гормонотерапію - КОК і місцеве лікування Прожестожель, что дозволило досягті Наступний результатів: регрес ія мастопатії - у 12 (27,2%) жінок, Клінічне Поліпшення - у 29 (65,9%), Відсутність мастодінії - у 39 (88,6%) пацієнток. Загальновідомо, что поліпрогмазія при сполученні гінекологічної патології та захворювань гепатобіліарної системи візначає ймовірність проонкогенними, тромботичних наслідку гормональної терапії. Досить актуальною є проблема небажаним ефектів после призначення естрагенів и гестагенів, тому ми Вважаю за доцільне до комплексу медікаментозної тактики включать хофітол або інші гепатопротектори, тому что головну роль печінкового метаболізму у фармакокінетіці препаратів и метаболізмі гормонів Важко переоцініті. Залишкова вибір тактики та корекції стану гепатобіліарної системи у ході гормональної терапії (або после неї) повинен буті Обговорення з гепатологом (гастроентеролог, клінічнім фармакологом). Доцільність и тактика гормональної терапії при ДЗМЗ у хворого на лейоміому матки з з'явилася небажаним ефектів конкретізується індивідуально, у тому чіслі, з урахуванням прогнозу основного захворювання, необхідності использование гормонів у кожному конкретному випадка, при інформуванні пацієнток про Позитивні й Можливі негатівні Наслідки прізначеної Їм гормональної терапії . Ймовірній ризики гепатотоксічності, холестазу, Збільшення ваги або ризико тромбофілічніх ускладнень діктує необходимость моніторингу біохімічніх показніків и клінічного АНАЛІЗУ крови, при цьом ВІН не винних перевіщуваті очікувану Користь від гормональної терапії.

СДЗГ здебільшого представляються спектр запальних процесів в області верхніх відділів статево тракту у сполученні з фоновими захворюваннямі Шийки матки, лейоміомою матки, ендометріозом.

Клініко-патогенетичні Особливості Хворов III групи (ДЗМЗ у Хворов Із запаленою прідатків матки) виявило наявність болю - у 35 (92,1%), патологічну секрецію віділень - 28 (73,7%) гіперфункцію ФСГ = 4,8 ± 1,2МЕ / л и Е2 = 2,13 ± 0,12нмоль / л, гіпопрогестеронемію у 24 (63,2%) випадки, что проявляється порушеннях базальної та ціклічної секреції ЛГ и ФСГ и Було наочно вираженості в момент передбачуваної овуляції.У ціх Хворов у 21 (63,2%) випадки булу Виявлено Дисфункція щітоподібної залоза, что НЕ только визначавши Порушення кореляційної залежності между стероїднімі та тіреоїднімі гормонами r = 0,81 (р <0,05), но й діктувало необходимость комунальної лікувальної тактики Із лікарем-ендокринолог та маммологом. Беручи до уваги мнение других дослідніків (В.Н. Сєров, А.П. Тихомиров 2003), Які займаються даною проблемою.Більше, вважаю за доцільне включення до комплексу лікування КОК (для нормалізації гормонального гомеостазу, ПРОФІЛАКТИКИ рецідівів запаленою, у Деяк випадка - НЕ только з лікувальною, но й контрацептивні метою), імунотропні засоби (пірогенал, адаптогенів, індукторі інтерфероногенеза), метаболічну терапію (вобензим) на тлі апаратної фізіотерапії та бальнеолікування (йодобромні ванни). Усі Хворі даної групи були двічі з інтервалом в 4 - 6 тіжнів обстежені на наявність вовчакового антикоагулянту та змін Деяк ланок системи гемостазу. Ні в кого Із Хворов даної групи НЕ булу Виявлено циркуляція ВА, в 11 (28,9%) пацієнток булу Виявлено хронічна форма синдрому ДВЗ, что визначавши необходимость! Застосування в комплексі лікувально-реабілітаційніх ЗАХОДІВ, антіагрегантів и антікоагулянтів, електрофорезу. Місцеве лікування Складанний з курсового! Застосування гестагену - Прожестожель НЕ менше 6-9 місяців.

Если у хворого з генітальнім ендометріозом после ретельно Виконання діагностічного алгоритму були віявлені следующие форми ДЗМЗ: дифузно форма мастопатії з перевага фіброзного компонента - у 26 (54,2%), фіброзно-кістозна форма - у 17 (35,4%), дифузно форма мастопатії з перевага залозістого компонента (аденоз) - 5 (10,4%), то у пацієнток з лейоміомою матки ми спостерігалі следующие форми мастопатії: дифузно форма мастопатії з перевага фіброзного компонента - у 26 (59,1%), фіброзно-кістозна форма - 15 (34,1%), дифузно форма мастопатії з перевага залозістого омпонента (аденоз) - 3 (6,8%). Структура ДЗМЗуШ групіхворіхсклала: дифузно форма мастопатії з перевага фіброзного компонента - у 19 (50%), фіброзно-кістозна форма 15 (39,5%), дифузно форма мастопатії з перевага залозістого компонента (аденоз) - 4 (10,5%). Мал. 1.

Рис.1 Варіанти ДЗМЗ у тематичних Хворов по групах


С помощью математичного АНАЛІЗУ з масі анамнестичними, лабораторних, клінічніх та інструментальніх Даних були віділені та охарактерізовані 14 найбільш значимих факторів ризики. Останні були внесені в діагностічну таблицю 3, призначення для визначення ймовірності патологічного процесса молочних залоза. Із цією метою в Обстеження жінок, Шляхом опитування, булу встановлен наявність тих або других факторів ризики, что враховуваліся.

Таблиця 3.

Фактори ризики Виникнення ДЗМЗ

фактори ризики Коефіцієнт значімості фактору
1. Сочетані доброякісні захворювання геніталій в анамнезі 17
2. безпліддя 15
3. Невіношуваннявагітності 12
4. Спадковасхільністьдо онкопатології 11
5. Гіперпролактінемія 10
6. Пізнє менархе 8
7. Гіпогалактія 7
8. Оператівнівтручання на геніталіях 6
9. Сексуально-трансмісівні захворювання 5
10.Наявність екстрагенітальної патології 4
11. Галакторея 3
13. перенесеного хронічній процес Додатків матки 2

Проведені нами дослідження з урахуванням створеної програми прогностичність ризики факторів Виникнення ДЗМЗ у хворого з різнімі нозологічнімі формами гінекологічної патології дозволили віявіті НЕ только конкретні Механізми патогенезу, но й рекомендуваті в клінічну практику рівень діспансерізації цього Розповсюдження контингенту гінекологічніх Хворов, что, можливо, доповнено КЛІНІЧНІ протоколи Наказів МОЗ України.


ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе наведено нове решение актуальної задачі сучасного акушерства та гінекології - Підвищення ефектівності лікування ДЗМЗ Шляхом визначення прогностічної значімості и патофізіологічної роли порушеннях репродуктівної системи, як наслідку генітального ендометріозу, лейоміомі матки, хронічного запалений геніталій, з урахуванням впліву лікування на органи мішені репродуктівної системи.

1. У пацієнток з наявністю генітального ендометріозу, лейоміомі матки, хронічного запалений геніталій, Які супроводжуються порушеннях спеціфічніх функцій жіночого організму, ДЗМЗ зустрічаються в 92,6% віпадків, что підтверджує теорію про єдність патогенезу патологічніх змін в органах-мішенях и про синхронний розвиток доброякісніх гіперпластічніх процесів у них.

2. У Хворов з такою гінекологічною патологією як генітальний ендометріоз, лейоміома матки, хронічне запаленою геніталій нейроендокрінні Порушення протікають у виде відносної гіперестрогенії, гіперкортізолемії та функціональної гіперпролактінемії, что виробляти до ановуляціі та розвитку гіперпластічніх процесів у молочних залоза. Характерні Зміни ендокрінної системи при поєднанні генітального ендометріозу та мастопатії полягають в прігніченні Функції щітоподібної залоза у лютііновій фазі менструального циклу у 27,1% пацієнток (зниженя уровня Т 3 на 28.5%, Т 4 на 55.9%, Підвищення ТЗГ на 18,2%) . Наявність позітівної кореляційної залежності между ТЗГ та ПРЛ (r = +0,63) у ціх Хворов дозволяє прогнозуваті Виникнення рецідівів ендометріоїдніх гетеротопій, ефективність лікування та РЕАБІЛІТАЦІЇ генератівної Функції.

3. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ діагностичних методів (УЗД, маммографії, гормональних ДОСЛІДЖЕНЬ) при обстеженні пацієнток з гінекологічнімі захворюваннямі дозволяє НЕ только своєчасно, доклінічно діагностуваті ДЗМЗ, но й віділіті групи ризику за розвитку мастопатії та провести превентивну корекцію.

4. Для Хворов з мастопатією та генітальнімі захворюваннямі (ендометріозом, лейоміомою матки) характерні следующие псіхогенні синдрому: тривожно-депресивний (у 37,5% пацієнток), обсесивно-фобічній (у 31,3%), депресивно-ергопатічній (у 16, 7%), неврастеноподібній (у 14,6%), Які коррелюють з нейроендокринними Зсув (r = + 0,78) І, таким чином, створюють умови формирование системних порушеннях, что прізводять до патології молочних залоза.

5. Еволюція мікробного фактора при СУЧАСНИХ хронічніх запаленою геніталій представлена ​​Розповсюдження хронічніх рецидивуючих форм хламідійної та вірусної інфекції, что обумовіло Зміни нейроендокринного гомеостазу та, таким чином, створи умови розвитку ДЗМЗ.

6. Відносна або абсолютна гіперестрогенія (Е2 = 84 ± 16нмоль / л) на тлі підвіщеного або нормального уровня ПРЛ, яка складає основу патогенезу лейоміомі та генітального ендометріозу, дозволяє використовуват показатели Е2 та ПРЛ як предиктори розвитку, прогресування захворювань молочних залоза та як про ' єктівні Критерії ефектівності гормональної або немедікаментозної терапії ДЗМЗ. Паціенткі з такими гінекологічнімі захворюваннямі як генітальний ендометріоз, лейоміома матки, хронічні запальні захворювання складають групу підвіщеного ризики розвитку ДЗМЗ та повінні перебуваті під диспансерним наглядом.

7. ЗАСТОСУВАННЯ КОК або гестагенів в комплексі лікування Хворов з ДЗМЗ поєднаніх з порушеннях репродуктівної системи (лейоміома матки, генітальний ендометріоз, хронічні запальні захворювання) спріяє позитивному перебігу захворювання у 73,6% Хворов, что дозволяє рекомендуваті їх у якості патогенетично обґрунтованої, базісної лікувальної тактики.

8. значний розповсюдженість ДЗМЗ, кореляційні зв'язки между станом молочних залоза, нейроендокринними порушеннях, гінекологічнімі захворюваннямі (лейоміома матки, генітальний ендометріоз, хронічні запальні захворювання), висока ефективність гормональної терапії в лікуванні ДЗМЗ, обумовлюють необходимость Залучення гінекологів до лікування, віділення групи ризику та ПРОФІЛАКТИКИ ДЗМЗ.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для визначення діагностичних крітеріїв генітального ендометріозу у Хворов Із ДЗМЗ клінічно доцільно Проводити гормональний моніторинг, что візначає місце гормональної терапії до и после оперативного втручання, а такоже дінамічне спостереження за станом молочних залоза (УЗ-діагностика, комп'ютерна інфрачервона термографія, маммографія) .

2. необходимо Проводити дінамічне спостереження за корелятивності зв'язками гормональних показніків и змінамі СПІВВІДНОШЕНЬ в ендокрінному гомеостазі, Які є доказовою базою ефектівності лікувальної тактики й прогнозують реабілітацію спеціфічніх функцій у жінок з генітальнім ендометріозом, лейоміомою матки, запалений геніталій, Які ма ють ДЗМЗ.

3. Для визначення клінічніх предікторів, ступенів псіхоемоційніх порушеннях и Зміни «внутрішньої картини хвороби» доцільно використовуват тести-опитування, Анкетування, метод психологічного інтерв'ю для уточнення типу особістісніх особливо Хворов з Певного формами гінекологічної патології, что супроводжуються ДЗМЗ.

4. Для Усунення вираженість психо-вегетативних, емоційніх змін у хворого на генітальний ендометріоз, лейоміому матки та ДЗМЗ Вважаємо за необхідне рекомендуваті НЕ только психо-сугестівні методи впліву, а такоже натуропатічні препарати, метаболічні препарати, імунокоректорі.

5. Проведення діференціальної гормональної терапії Включає: КОК, гестагени, достінекс (при гіперпролактінемії), что дозволило досягті стійкої регресії ендометріозніх Вогнище, лейоміомі матки у хворого при дифузно мастопатіях и добиться регресії проліферативних процесів як залозістого, так и фіброзного компонента, віклікаючі інволютівні Зміни ціх структур.

6. З Огляду на степень Поширення запального захворювань прідатків матки, что часто супроводжується ІПСШ и порушеннях спеціфічніх функцій жіночого організму у хворого Із ДЗМЗ та патенти Здійснювати Динамічний контроль за параметрами ендокрінної системи, Показники системи гемостазу, мінеральної щільності кісткової тканини з урахуванням концептуальної моделі їхніх взаємозв ' язків з еволюцією мікробного фактора для зниженя відсотка проліферативних змін у молочних залоза, что дозволило запобігті розвитку візуальніх форм раку.


СПИСОК наукових праць, опубл І кованих ЗА ТИМ ОЮ дисертацій ії

1. Алексенко О. Г., Дубоссарська З. М., Заворотня Ю. В., Карпович О. Л. Оптимізація діагностічного алгоритму у хворого на дісгормональні гіперплазії молочних залоза та лейоміому матки // Медичні перспективи. - 2005. - Т. Х., №1. - С. 76-79. (Автор проаналізував отрімані результати, провів статистичне обробка, підсумував, та підготував до друку).

2. Алексенко О.Г., Дубоссарська З. М., Гончаренко В. М., Заворотня Ю. В. Раціональна лікувальна тактика Хворов Із дифузно фіброзно-кістозною мастопатією на тлі генітального ендометріозу // Медичні перспективи. - 2005. - Т. Х., №2. - С. 70-74. (Автором написано Обговорення результатів дослідження и Зроблено Висновки, підготовлено до друку).

3. Алексенко О. Г., Можлівість лікувальної тактики у Хворов Із доброякіснімі захворюваннямі молочной залоза // Медичні перспективи. - 2007. - Т. ХІІ., №3. - С. 72-74.

4. Алексенко А.Г., Дубосарська З.М., Гінзбург В.Г., Дука Ю.М., Коротич С.Є., Дубосарська Ю.А., Гончаренко В.М., Лебедюк В.В., ЖержоваТ.А. Теорія і практика гінекологічної ендокринології // Під ред. Проф. З.М.Дубоссарской. - Дніпропетровськ: ЛіраЛТД, 2005. - 396 с. (Автор підсумував отрімані результати та підготував до друку розділ «Доброякісні дисплазії молочних залоз: діагностика, лікування, профілактика»).

5. Алексенко А. Г., Дубосарська Ю. А. Молочні залози і замісна гормонотерапія / Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ: Інтермед, 2003. - С. 455-458. (Автором ОТРИМАНО та проаналізовано результати лікування хвороби, підготовлено до друку).

6.Алексенко О. Г.Стан молочних залоза у хворого з гіперпластічнімі процесами ендометрія в постменопаузі. / Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України.- Київ: Інтермед, 2004. - С. 381-384

Анотація

Алексенко О. Г. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктівної системи, что супроводжуються ВИНИКНЕННЯ дисгормональних захворювань молочних залоза. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за фахом 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2008.

У результате комплексного Вивчення нейроендокринних порушеннях стану молочних и щітоподібної залоза, псіхоемоційного статусу, біотопу статево Шляхів у хворого з ДИСГОРМОНАЛЬНИХ захворюваннямі молочних залоза и питань комерційної торгівлі форм гінекологічної патології: генітальнім ендометріозом, лейоміомою матки, хронічнім запаленою геніталій Створена концептуальна модель прогнозу Виникнення захворювань молочних залоза у віковому аспекті, залежних від проблем реализации у Хворов репродуктивного потенціалу.

Уперше комплексно на підставі запропонованого нами методичного підходу проаналізовані дані гормонального гомеостазу, інструментальніх методів дослідження, псіхоемоційної характеристики, в порівнянні зі станом молочних залоза у Хворов, что малі в анамнезі безплідність та / або невіношування вагітності, что дозволило Встановити єдиний патогенетичний Механізм з розповсюдження гінекологічною патологією (лейоміомою матки, генітальнім ендометріозом, запалений геніталій).

Створено алгоритм и концептуальну модель прогнозування ДЗМЗ у пацієнток з гінекологічною патологією та сформульовані фактори ризики Виникнення патології МОЗ.

Ключові слова: лейоміома матки, генітальний ендометріоз, запалений геніталій, дісгормональні захворювання молочних залоза, гормональний гомеостаз.


АНОТАЦІЯ

Алексенко А.Г. Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжуються виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Харківський національний медичний університет МОЗ України, 2008.

Відповідно до мети дослідження обстежено 130 жінок з доброякісними дисгормональними захворюваннями молочних залоз, гінекологічною патологією та порушеннями репродуктивного гомеостазу (безпліддям, невиношуванням вагітності - основна група) і 20 практично здорових жінок контрольної групи.

В результаті комплексного вивчення нейроендокринних порушень, стану молочних і щитовидної залоз, психоемоційного статусу, біотопу статевих шляхів у хворих з дисгормональними захворюваннями молочних залоз і певними формами гінекологічної патології: генітальним ендометріозом, лейоміомою матки, хронічним запаленням геніталій - створена концептуальна модель прогнозу виникнення захворювань молочних залоз у віковому аспекті, в залежності від проблем реалізації у хворих репродуктивного потенціалу.

Вперше комплексно на підставі запропонованого нами методичного підходу проаналізовані дані гормонального гомеостазу, інструментальних методів дослідження, психоемоційної характеристики, в порівнянні з станом молочних залоз у хворих, що мали в анамнезі безплідність і / або невиношування вагітності, що дозволило встановити єдиний патогенетичний механізм з поширеною гінекологічною патологією ( лейоміомою матки, генітальний ендометріоз, запаленням геніталій).

Патофізіологія системних порушень у жінок з хірургічною менопаузою, обумовленої лейоміомою матки проявляється не тільки певними клінічними формами ДДЗМЖ, але і зниженням рівня статевих стероїдних гормонів (Е2, Р), збільшенням гормонів тропів (ФСГ, ЛГ), збільшенням соматовегетативних, нейро-обмінно-трофічних порушень. Доброякісна патологія МЗ визначена у кожної хворої, що вимагало індивідуалізації гормональної терапії в залежності від обсягу, доступу оперативного втручання, індивідуально-типологічних особливостей і віку хворих на момент операції.

У хворих з генітальним ендометріозом і порушенням репродуктивної функції в анамнезі відзначено своєрідність психологічної симптоматики, що виявляється у взаємовпливі невротичних і неврозоподібних розладів у 21 (43,8%) пацієнток, частіше вагоінсулярной спрямованості судинних реакцій. В результаті лікування були досягнуті наступні ефекти: регресія мастопатії - у 14 (29,2%), клінічне купірування больового синдрому - у 35 (72,9%), нормалізація менструального циклу - у 33 (68,7%), відновлення порушених гормональних параметрів - у 36 (75%).

Клініко-патогенетичні особливості хворих із запаленням придатків матки виявили гіперфункцію ФСГ і рівня Е2, гіпопрогестеронемію, дисфункцію щитовидної залози в 63,2% випадків, що поєднувалося з конкретною формою ДЗМЖ і вимагало включення в терапію КОК, імунотропних кошти, метаболічну терапію, бальнеолікування.

Створено алгоритм і концептуальна модель прогнозування ДЗМЖ у пацієнток з гінекологічною патологією та сформульовані фактори ризику виникнення патології МЗ.

Ключові слова: лейоміома матки, генітальний ендометріоз, запалення геніталій, дисгормональні захворювання молочних залоз, гормональний гомеостаз.


SUMMARY

Aleksenko AG Diagnostic algorithm, treatment tactics in reproductive system disorders associated with the development of mammary glands dyshormonal diseases - Manuscript.

Thesis on the competition for the Candidate Degree in Medicine, speciality 14.01.2001 - Obstetrics and Gynecology, - National Medical University, MH Ukraine, Kharkov, 2008.

As a result of complex studies of the neuroendocrinic disorders, condition of the mammary and thyroid glands, psychoemotional status, biotope of genital tracts in patients with mammary glands dyshormonal pathologies: genital endometriosis, leiomyoma of the uterus, chronic inflammation of genitals, a conceptual model of prognosis of the development of the mammary glands diseases according to the age, depending on the problem of realization of the reproductive potential in patients has been developed.

It's the first time that on the basis of our methodological approach proposed by us the data of the hormonal homeostasis, instrumental methods of examination with the mammary glands condition in patients having had infertility and / or premature pregnancy in the anamnesis have been analysed that has allowed to identify the common pathogenetic process with widespread gynecological pathologies (leiomyoma of the uterus, genital endometriosis, inflammation of genitals).

The algorithm and conceptual model of prognosing of mammary glands dyshormonal diseases in the patients with gynecological pathology have been worked out and risk factors of the mammary glands pathology occurence have been formulated.

Key words: leiomyoma of the uterus, genital endometriosis, inflammation of the genitals, mammary glands dyshormonal diseases, hormonal homeostasis.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ, зазначеним В ТЕКСТІ

ВООЗ - Всесвітня Організація Охорони Здоров'я

ВА - вовчаковій антикоагулянт

ЗЗОМТ - запальні захворювання ОРГАНІВ малого таза

ГРГ - гонадотропін - рилізинг-гормон

ДВЗ - синдром дисемінованого внутрішньосудінного згортання

ДЗМЗ - дісгормональні захворювання молочних залоза

ДЕА - дегідроепіандростендіол

Е2 - естрадіол

ЗГТ, ГТ - замісна гормональна терапія, гормональна терапія

ЗПСШ - захворювання, что передаються статево Шляхом

ІФА - імуноферментній аналіз

КІТ - комп'ютерна інфрачервона термографія

КОК - комбіновані оральні контрацептиви

ЛГ - лютеїнізуючій гормон, лютропін

МОЗ - молочна залоза

МОЗ - Міністерство охорони здоров'я

МЦ - менструальний цикл

НЛФ - недостатність лютеїнової фази, гіполютеїнізм

ПРЛ - пролактин

Пр - прогестерон

СДЗГ - сукупні доброякісні захворювання геніталій

Т - тестостерон

ТЗГ - тіроксінзв'язаній глобулін

ТТГ - тиреотропний гормон

ТГ - тіреоглобулін

Т3 - трійодотіронін

Т4 - Загальний тироксин

ТФД - тести функціональної діагностики

УЗД - ультразвукове дослідження

ХАТ - хронічній аутоімунний тіреоідіт

F - кортизол

ФКМ - фіброзно-кістозна мастопатія

ФСГ - фолікулостімулювальній гормон, фоліотропін

Antдо ТПО - антитіла до тиреопероксидази


Підпісано до друку 23. 04. 08 р.

Формат 60х90 / 16. Папір офсетний.

Друк різографія. Розум. друк. арк. 0.9. Тираж 100 прим. Зам. № 096-08

Надруковано СПД ФО Бровін О.В. Св-во 2708608999

61022, м. Харків, пл. Свободи 7, Т. (057) 758-01-08, (8066) 822-71-30


  • Фактори ризики Виникнення ДЗМЗ
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ, зазначеним В ТЕКСТІ

  • Скачати 57.24 Kb.