Аутоагресивна поведінка у Хворов похилого віку з органічнім депресивно розладом


    Головна сторінка

Дата конвертації23.04.2017
Розмір9.09 Kb.
Типавтореферат
ого університету. Серія: психологічні науки. - 2006. - №9. - С.172-181.

Харченко Е.Н., Бурса А.І. Інтеграційна психотерапія в комплексному лікуванні депресивних розладів (непсихотического рівня) з суїцидальними діями у хворих на церебральний атеросклероз // Архів псіхіатрії. - 2005. - Т.11, №4 (43). - С.175-179.

Бурса А.І. Медико-соціальні аспекти суїцидальної поведінки хворих на церебральний атеросклероз на сучасному етапі // Проблеми старіння і довголіття: Матеріали IV Конгресу геронтологів и геріатрів України. - Київ, 2005. - с.233.

Харченко Е.Н., Бурса А.І. Клініко-психопатологічна характеристика депресивних розладів у хворих на церебральний атеросклероз, які вчинили суїцидальні дії. Методи терапії і профілактики // Проблеми старіння і довголіття: Матеріали IV Конгресу геронтологів и геріатрів України. - Київ, 2005. - с.215.

Харченко Е.Н., Бурса А.І. Депресивні розлади у хворих на церебральний атеросклероз при різних видах патогенного впливу // Науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології», тези доповідей (Київ, 12-14 травня 2005 р). - Київ, 2005. - Т.7, Віп.6. - С.274-283.

Бурса А.І. Катамнестическое дослідження порушення ступеня відносин у хворих на церебральний атеросклероз, які вчинили суїцидальні дії // Актуальні питання сучасної псіхіатрії. Тези доп. наук. -практ. конф. - Полтава, 2005. - С.112-117.

Харченко Е.Н., Бурса А.І. Деякі аспекти клініко-психопатологічної характеристики депресивних розладів (з наявністю суїцидальних дій) при церебральному атеросклерозі // Актуальні питання сучасної псіхіатрії. Тези доп. наук. -практ. конф. - Полтава, 2005. - С.109-112.

Бурса А.І. Динаміка інтелектуальніх порушеннях у суїцидентів, что страждають на церебральний атеросклероз, в процесі лікування різнімі методами // Когнітівні Порушення при старінні. Матеріали наук. -практ. конф. - Київ, 30-31 січня 2007 р. - С.13.


Анотація

Бурса А.І. Аутоагресивна поведінка у Хворов похилого віку з органічнім депресивно розладом (клініка, діагностика, терапія, профілактика). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.16 - психіатрія. Український науково-дослідний інститут соціальної, СУДОВОЇ псіхіатрії и наркології МОЗ України, Київ, 2008.

На підставі Вивчення Структури та клініко-псіхопатологічніх особливо формирование аутодеструктівної поведінкі осіб похилого віку з органічнім депресивно розладом (ОДР.) Удосконалено ранню діагностику и тактику псіхотерапевтічної та медікаментозної корекції ціх патологічніх станів.

Предложено новий підхід, что Полягає в поєднанні розроблення інтегративного комплексу психотерапії та медикаментозного забезпечення (антидепресантами групи СІЗЗС), адаптованості для категорії Хворов з ОДР. Ефективність лікувального комплексу підтверджено клініко-катамнестічно.

Обґрунтовано рекомендації Стосовно терапевтічної корекції та ПРОФІЛАКТИКИ аутоагресії при депресивно розладах на тлі церебрального атеросклерозу в условиях псіхіатрічного стаціонару та псіхоневрологічного диспансеру.

Ключові слова: Аутоагресивна поведінка, похилий вік, органічний депресивний розлад, інтегративна психотерапія, антидепресанти, профілактика.

АНОТАЦІЯ

Бурса А.І. Аутоагрессивное поведінку у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом (клініка, діагностика, терапія, профілактика). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 - психіатрія. Український науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2008.

На підставі вивчення структури та клініко-психопатологічних особливостей формування аутодеструктивного поведінки в осіб похилого віку з наявністю органічного депресивного розладу (ОДР.) Вдосконалені рання діагностика і тактика психотерапевтичної та медикаментозної корекції цих станів. Запропоновано новий підхід, заснований на поєднанні розробленого комплексу інтегративної психотерапії та медикаментозного забезпечення (антидепресантами групи СІЗЗС), адаптованих для категорії хворих з ОДР. Ефективність лікування підтверджена клініко-катамнестичних.

Проведено комплексне обстеження 173 пацієнтів обох статей (118 чоловіків і 55 жінок) у віці від 55 до 65 років, які здійснили суїцидальну спробу і перебували на стаціонарному лікуванні в КМКПНЛ №1 і КГПНБ №3 з діагнозом «Органічне депресивний розлад» (шифр F 06.32) . судинний генез ОДР підтверджувався наявністю дисциркуляторної атеросклеротичної енцефалопатії (ДАЕП) клінічно-анамнестически, а також висновками невролога, окуліста, нейрофизиологическим і біохімічним дослідженням. Групу порівняння склали 82 пацієнта (49 чоловіків і 33 жінки), які спостерігалися планово з приводу ДАЕП в поліклініках ПНД м.Києва і не здійснювали аутоагресивних дій. Надалі для вивчення ефективності основна група була розділена на 2 підгрупи - експериментальну (88 чол) і контрольну (85 осіб). Пацієнти 1 підгрупи отримували спеціальний комплекс терапії, що складався з інтегративної психотерапії в поєднанні з антидепресантами групи СІЗЗС, пацієнти 2 підгрупи брали стандартну медикаментозну терапію трициклічнимиантидепресантами.

Розподіл за способом скоєння суїцидів було наступним: отруєння (в основному, медикаментами, як найбільш легкий і доступний шлях) склали 74,2%, самоповішення - 10,6%, самопорези - 9,2%, рідше падіння з висоти - 4,1 % і під транспорт - 1,9% суїцидентів. Дослідження структури депресивних розладів показало, що найбільш часто зустрічаються у суїцидентів похилого віку з наявністю ОДР були тривожно-депресивний (45,6%) і депресивний (26%) синдроми; інші ж були менш виражені.

При експериментально-психологічному дослідженні на первинному етапі у хворих основної групи виявлена ​​значна тяжкість депресивної і тривожної симптоматики, а також зниження рівня самооцінки пацієнтів, значне підвищення рівня конфліктності за цілою низкою показників і зниження загального рівня інтелекту (IQ), в основному за рахунок показників невербального інтелекту (інтелекту дії), значна зміна рівня домагань.

При оцінці динаміки вираженості психопатологічних проявів за шкалою загального клінічного враження (CGI) була виявлена ​​більш висока ефективність розробленого курсу терапії у хворих 1 підгрупи в порівнянні з 2, що також знаходило підтвердження в достовірному відміну показників інтелекту, рівня конфліктності, самооцінки, домагань, а також тривоги і депресії в обох підгрупах. Однак, вказані параметри не досягали стандартного рівня (групи порівняння), що демонструвало неповний ступінь психофізіологічної компенсації протягом першого місяця лікування.

Проведене аналогічними методиками катамнестичних дослідження (через 1 рік) показало подальшу позитивну динаміку досліджуваних показників. При цьому в 1 підгрупі більшість патологічних характеристик, що не компенсувалися на момент виписки зі стаціонару, у віддаленому періоді наближалися до вікової норми (групи порівняння); на противагу цьому, у певної частини (19,2%) хворих 2 підгрупи в значній мірі частково зберігалися порушені психофізіологічні характеристики, які, часто не проявляючись клінічно, мали маскувати характер і приводили до декомпенсації психічних функцій і повторним суїцидальних дій. .

Отримані в ході дослідження дані дозволили розробити алгоритм ранньої діагностики, оптимізувати тактику лікування і профілактики аутоагресивної поведінки у хворих похилого віку з наявністю органічного депресивного розладу

SUMMARY

Bursa AI Autoagressive behavior at old-age patients with organic depressive disorder (clinic, diagnostics, therapy, prophylactics). - Manuscript.

Dissertation for the obtaining scientific degree of a Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.16 - psychiatry. - Ukrainian Research Institute of Social, Forensic psychiatry and Drug Abuse, Ministry of Public Health of Ukraine, Kyiv, 2008.

On the basis of study of structure and abnormal clinical and psychology features of forming of autodestructive behavior at old-age patient with organic depressive disorder, early diagnostics and tactic of psychotherapy and medicinal correction of these disorders is improved. New approach is offered in combination of the developed integrative complex of psychotherapy and medicinal providing (by antidepressants of group SSRI) adapted for the category of patients with organic depressive disorder. Efficiency of medical complex is confirmed by clinical-catamnestic methodic.

Recommendations in relation to therapeutic correction and prophylactics of autoagression at the depression disorders on a background cerebral atherosclerosis in the conditions of psychiatric permanent establishment and psychiatric ambulatory are grounded.

Keywords: autoagressive conduct, elderly age, organic depressive disorder, integrative psychotherapy, antidepressants, prophylaxis.
...........