! Застосування сінбіотіків у комплексі профілактичних ЗАСОБІВ у дошкільнят з карієсом зубів


    Головна сторінка

Дата конвертації02.12.2017
Розмір49.6 Kb.
Типреферат

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

"ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ медичних наук України"

ГАВРИЛЕНКО Марина Аркадіївна

УДК 616-093.002.614 + 658.382.2 + 616.314-002: 613.954

ЗАСТОСУВАННЯ СІНБІОТІКІВ У комплексі профілактичних ЗАСОБІВ У дошкільнят

З КАРІЄСОМ зубів

14.01.22 - стоматологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан в Державній установі "Інститут стоматології Академії медичних наук України", м. Одеса.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Дєньга Оксана Василівна, Державна установа "Інститут стоматології АМН України", м. Одеса,

завідувач відділенням стоматології дитячого віку

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, старший науковий співробітник Терешина Тетяна Петрівна, Державна установа "Інститут стоматології АМН України", м. Одеса, завідувач лабораторії гігієні порожніні рота;

доктор медичний наук, доцент

Ковач Ілона Василівна, Дніпропетровська

державна медична академія МОЗ України,

завідувач кафедри дитячої стоматології

Захист відбудеться "11" лютого 2008 р. про 13.00 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Державній установі "Інститут стоматології АМН України" за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці державної установи "Інститут стоматології АМН України" (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).

Автореферат розісланій "10" січня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Останнім часом спостерігається істотній ріст пошіреності карієсу зубів у дітей дошкільного віку. Пошіреність раннього дитячого карієсу (РДК) в мире досягає 70% (AmericanAcademyofPediatricDentistry, 2003), а в окремий регіонах України - 95% (Біденко Н.В., 2007).

Вивченню карієсу зубів у дошкільнят, его профілактіці й лікуванню присвячено відносно невелика Кількість робіт, что вказують на Різноманітність причин и факторів ризики Виникнення РДК (Колесов А.А. c співавт., 1991; Тодорашка О.В., 1987; BrodeurJ.M. etal., 2006; MorrisR.E. etal., 1999; BerkowitzR.J., 2003). У работе Harris R. et al. (2004) вказується более 100 таких можливіть факторів ризики. Відзначається, что стан зубів Тимчасова прикусу впліває на розвиток ротової порожніні, відіграє важліву роль у засвоєнні їжі, формуванні мови, віраженні емоцій, у самооцінці дитини (Beaulieu E. et al., 2001; Davies GN, 1993; Ramos-Gomes FJ et al ., 1999). У работе Біденко Н.В Зроблено Висновок про недостатній ОБСЯГИ проведення ДОСЛІДЖЕНЬ по проблемі РДК у цею годину, про необходимость стандартизації підходів у профілактіці й лікуванні РДК, розробки Нових методів діагностики, создание комплексних програм ПРОФІЛАКТИКИ на державному Рівні.

Разом з тим, на нашу мнение, та патенти, підкресліті складність ПРОФІЛАКТИКИ й лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку, что Полягає в Наступний. По-перше, в агресівності перебігу процесса. Як і друга, у складності охоплення профілактічнімі заходами цього контингенту дітей у зв'язку Із значний СКОРОЧЕННЯ в Україні дошкільніх установ (дитячих садків, ясел и т.п.). Як і Третє, Якщо не Проводити ефектівні профілактику й лікування РДК, як правило, вінікають ускладнення у формуванні зубного ряду постійного прикусу. За-четверте, часте проведення у дітей антибіотикотерапії приводити до розвитку дисбіозу порожніні рота, зниженя неспеціфічної резістентності організму, порушеннях функціональніх реакцій, у тому чіслі в порожніні рота, что обтяжує процес протікання захворювання, ускладнює его профілактику та лікування.

Тому Вивчення карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом, и розробка методів КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування его є актуальним завдання стоматології дитячого віку.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дисертація виконан відповідно до планів 2 науково-дослідніх робіт Інституту стоматології АМН України:

- "Дослідіті регуляцію мікробіоценозу ротової порожніні с помощью про-, пре-, сінбіотіків у нормі та при стоматологічній патології" (Шифр АМН 052.04, № ДР 0104U00864, ​​Інв. № 0207U002781);

- "Розробка Принципів и ЗАСОБІВ промікробної терапії й ПРОФІЛАКТИКИ основних стоматологічних захворювань" (Шифр АМН.059.05; № ДР 0105U000918). Здобувач є співвіконавцем окремий фрагментів зазначеним тем.

Мета и завдання дослідження. Основною метою роботи Було Підвищення ефектівності ПРОФІЛАКТИКИ й лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом порожніні рота, Шляхом! Застосування діференційованої КОМПЛЕКСНОЇ терапії, что Включає сінбіотікі.

Для Досягнення мети були поставлені следующие завдання:

1. Вівчіті пошіреність, інтенсівність и структуру карієсу зубів у дітей 3-6 років м. Запоріжжя.

2. У експеріменті на тварин на моделі карієсу зубів вівчіті ефективність КОМПЛЕКСНОЇ терапії, что Включає сінбіотікі.

3. Вівчіті в клініці ефективність КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування множини карієсу у дітей дошкільного віку з дисбіозом порожніні рота.

4. Розробити методику! Застосування запропонованої КОМПЛЕКСНОЇ терапії для ПРОФІЛАКТИКИ й лікування карієсу зубів у дошкільніків, ускладненого дисбіозом порожніні рота.

Об'єкт дослідження - множини карієс зубів у дітей дошкільного віку, ускладненій дисбіозом у порожніні рота.

Предмет дослідження - Вплив КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування, что Включає сінбіотікі, на карієс зубів у дошкільніків з дисбіозом порожніні рота.

Методи дослідження: епідеміологічні - для статистичної ОЦІНКИ раннього дитячого карієсу в м. Запоріжжя; експериментальні на тварин - для Вивчення механізму Дії запропонованої КОМПЛЕКСНОЇ терапії, что Включає сінбіотікі, й окремий ее складових; КЛІНІЧНІ - для Вивчення ефектівності запропонованої КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування РДК; клініко-лабораторні - для КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ безпосередньої й віддаленої Дії препаратів на стан твердих тканин зубів, тканин пародонту й ротової Рідини.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, что істотно підвіщіті ефективність ПРОФІЛАКТИКИ й лікування множини карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом у порожніні рота, дозволяє сполучення сінбіотіков Із фторвміснімі препаратами.

Вперше показано, что індекс ВООЗ "Найвища інтенсівність карієсу" (НІК), відповідаючі діагнозу множини карієс у дітей дошкільного віку, змінюється від 3 до 6 років на 22,0%, у тій годину як пошіреність и інтенсівність цієї патології растет практично в 2 рази , при цьом до 60,0% каріозніх порожнін локалізується на карієсімунніх апроксимальних поверхнях, что свідчіть про їх зниженя резістентність.

Вперше у дітей дошкільного віку Із синдромом надлишково бактеріального росту встановлен пряма кореляція между уреазний тест и мікробнім обсіменінням порожніні рота.

Вперше показано біохімічнімі методами в експеріменті й клініці, что сполучення фторпрепаратів Із сінбіотікамі дозволяє підсіліті функціональну Активність пульпи зубів з одночасною нормалізацією мікробіозу в порожніні рота.

Розроблено методику діференційованого лікування зубів у дітей дошкільного віку з дисбіозом у порожніні рота й множини карієсом зубів залежних від характеру перебігу каріозного процесса.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено и апробовано схему ефектівної КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування РДК, ускладненого синдромом надлишково бактеріального росту в порожніні рота.

Розроблені діференційовані методи терапії залежних від характеру перебігу РДК.

Предложено у дошкільніків віділяті групи ризику по індексу ВООЗ (НІК) и запропонованому нами індексу НІІКР (Найвища інтенсівність по індексу кровоточівості).

Предложено методика впроваджено в клінічну практику кафедри офтальмології, оторінолярінгології та основ стоматології Запорізького державного медичного університету МОЗ України, в Одеська обласна центрі стоматології дитячого віку й ортодонтії, відділенні стоматології дитячого віку державної установи "Інститут стоматології АМН України", м. Одеса. Матеріали дисертації включені в навчальний процес в Одеський державний медичному університеті МОЗ України.

Особистий внесок здобувача. Автором разом з науковим керівніком розроблено план ДОСЛІДЖЕНЬ, візначені мета, завдання й методики дослідження, проведені КЛІНІЧНІ й епідеміологічні дослідження. Експериментальні та лабораторні дослідження проведені разом Із співробітнікамі відділення стоматології дитячого віку, лабораторії біохімії ДУ "Інститут стоматології АМН України" *.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи представлені та обговорені на міжнародно-практічній конференции "Актуальні питання дитячої стоматології та ортодонтії" (Одеса, 2005); міжнародній конференции "Сучасні Досягнення стоматології" (Одеса, 2006); міжнародній науково-практічній конференции "Сучасні аспекти розвитку дитячої стоматології" (Полтава, 2006).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковані у виде 8 наукових праць, з якіх 4 статті в наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 патенти на корисностей модель та 1 посібник. ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація викладу на _____ страницах комп'ютерного тексту, ілюстрована ___ малюнками, ____ таблиць. Вона складається Із вступления, Огляду літератури, розділу об ¢ єктів и методів дослідження, 3 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ и узагальнення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій и списку використаних джерел (_____ джерело літератури, з них ____ вітчізняніх и ___ закордонного авторів).

ОБСЯГИ и структура дисертації. Дисертація викладу на 148 страницах комп'ютерного тексту, ілюстрована 14 малюнками, 23 таблицями. Складається Із вступления, Огляду літератури, розділу об ¢ єктів и методів дослідження, 3 розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ и узагальнення отриманий результатів, вісновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (225 джерело літератури, з них 198 вітчізняніх и 27 закордоних авторів), 1 додатка.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

В результате АНАЛІЗУ Даних літератури БУВ зроблений Висновок про необходимость розробки Нових, більш ефективних методів лікування й ПРОФІЛАКТИКИ карієсу зубів у дітей дошкільного віку, особливо ускладненого соматичних патологією. Основними передумови для обґрунтування мети дісертаційної роботи були істотній зріст у наш час пошіреності РДК, велика Кількість факторів ризики Виникнення цієї патології, важкі Наслідки нелікованого РДК, агресівність процесса, складність проведення масових профілактичних ЗАХОДІВ, існуючі експериментальні й КЛІНІЧНІ роботи з ПРОФІЛАКТИКИ й лікування РДК. Особливе фактором ризики з'являться цієї патології та ускладнення ее протікання, на наш погляд, є Широке! Застосування у дітей, починаючі з моменту народження, антибіотикотерапії, что зніжує неспеціфічну резістентність організму, рівень функціональніх реакцій, спеціфічні імунні захисні Реакції. Тому, нами Було Зроблено припущені, что сполучення в ціх условиях препаратів сінбіотіків Із препаратами спеціфічної терапії та адаптогенами дозволити істотно підвіщіті ефективність ПРОФІЛАКТИКИ й лікування РДК, знізіті рецидиви захворювання за рахунок нейтралізації негативних НАСЛІДКІВ антибіотикотерапії и нормалізації функціональніх реакцій.

Матеріали и методи дослідження.У работе вікорістані епідеміологічні, експериментальні, КЛІНІЧНІ й клініко-лабораторні методи дослідження.

У епідеміологічніх обстеження оцінювався стоматологічний статус дітей (методика ВООЗ). У дослідженнях брали участь Всього 219 дітей-дошкільніків м. Запоріжжя у віці від 3-х до 6 років.

Моделювання карієсу зубів у щурів проводили Шляхом переведення тварин у віці 30 ± 5 днів на карієсогенну дієту Стефана. Дослідження проведено на 60 білих щурах Лінії Вістар стадного розведення, середня масою 54 ± 5 ​​г, самців и самок порівну.

Усіх тварин розподілілі залежних від! Застосування профілактичних препаратів на 6 груп по 10 щурів у Кожній: 1) контроль 1, повноцінна дієта віварію; 2) контроль 2, карієсогенна дієта (КД); 3) КД, перед переведенням на КД щурам проводили Глибоке фторування зубів; 4) КД + щоденне ополіскування ротової порожніні зубних еліксіром "Санодент". Еліксир Попередньо розвод водою в 5 разів; 5) КД + per os Введення суспензії таблеток бактуліну 160 мг / кг; 6) КД + после глибокого фторування проводили щоденне ополіскування ротової порожніні Санодент и через 1 годину вводили бактулін 160 мг / кг. Длительность експеримент Складанний 30 днів, после Закінчення якіх у щурів Збирай Ротову рідіну під тіопенталовім наркозом с помощью пілокарпінової стімуляції. После збору ротової Рідини тварин, что перебувалі під наркозом, умертвляли Шляхом кровопускання Із серця. Віділялі блоки щелепи, тканини ясен и пульпу з різців. При цьом по загальнопрійнятіх методиках оцінювалі Глибинне Ураження карієсом, Кількість каріозніх порожнін и зубів, степень атрофії альвеолярного відростка щелепи (Миколаєва А.В., 1965), визначавши Активність фосфатаз (Левицький А.П. із співавт., 1973), Загальну протеолітічну Активність (ЗПА) методом Kunitz в модіфікації Барабаша Р.Д., Левицького А.П. (1973), Активність еластази (VisserL., BloufE.R, 1972), рівень Білка (LowryO. Etal., 1951), вміст кальцію (Горячковська А.М., 1998) и фосфатів (Колб В.Г., Камишніков В .З., 1982).

У клінічніх дослідженнях брало участь 55 дітей 2-6 років м. Запоріжжя, что перебувалі на лікуванні в стоматологічній клініці. 27 дітей склалось групу порівняння, а 28 дітей - основнову групу. Всі діти малі діагноз множини карієс Із різнімі типами его перебігу на тлі синдрому надлишково мікробного обсіменіння (діагноз встановлювали педіатр на підставі клінічніх и мікробіологічніх обстеження). Пацієнті ОСНОВНОЇ групи кроме базової терапії одержувалі препарат "СІМБІТЕР" протягом двох тіжнів (курс повторювалі двічі на рік перед черговий обстеження). Дітям до трьох років его прізначалі по дозі 2 рази на добу до їжі. Потім 1 місяць (два рази на рік) прізначалі препарат "Бактулін" по 1 табл. после їжі. Постійно между курсами "Сімбітера" та "Бактуліну" діти одержувалі по 1 капсулі йогурту три рази на день и полоскали рот зубним еліксіром "Санодент" (по 1 чайній ложці на 1/4 склянки води после їжі). Всі діти групи порівняння отримувалася только базову терапію, что включала санацію порожніні рота й Еліксир плацебо.

КЛІНІЧНІ й клініко-лабораторні обстеження проводили до лікування, через 6 місяців, через 1 рік, 1,5 року, 2 роки. КЛІНІЧНІ методи включали: оцінку стану твердих тканин зубів (кп з, кп п), стану тканин пародонту (індекс PMA, Індекси кровоточівості, проба Шиллера-Писарєва) и стану гігієні порожніні рота (Індекси Сілнес-ціле, Сталлард). Обстеження проводилося в стандартних условиях стоматологічного кабінету. Результати обстеження заносяться в СПЕЦІАЛЬНІ карти ВООЗ у модіфікації ДУ "Інститут стоматології АМН України". Розраховуваліся пошіреність и інтенсівність Ураження зубів карієсом (індекс кп з и кп п), Які дозволяють оцініті ефективність програм профілактики, карієспрофілактічну ефективність (редукція карієсу), что віддзеркалює степень зниженя інтенсівності Ураження зубів карієсом в основній групі у порівнянні з групою контролю.

У клініко-лабораторних дослідженнях проводили визначення pH ротової Рідини (тест Saliva Check, Hamada, 1982), візуальна оцінка ОБСЯГИ природного сліновіділення (тест Saliva Check)

Мікробіологічний и біохімічній аналізи проводили в рідкій части ротової Рідини по загальнопрійнятіх методиках. При цьом визначавши обсіменіння ротової Рідини (метод Голда), Активність еластази (VisserL., BloufE.R, 1972), фосфатаз (Левицький А.П. із співавт., 1973), загальна протеолітічна Активність (Барабаш Р.Д., Левицький А І.П.., 1973), вміст неорганічного фосфору та іонізованого кальцію (Горячковська А.М., 1998), рівень Білка (LowryO. etal., 1951), рівень лізоціму проводили бактеріологічнім методом, Активність уреази визначавши по Реакції розщеплення сечовіні, а степень дісбактеріозу розраховувалі по Показники актівності лізоціму й уреази (Левицький А.П. із співавт., 2005).

Статистичний методами оброблені всі результати ДОСЛІДЖЕНЬ з метою ОЦІНКИ похібок и вірогідності відмінностей.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. Епідеміологічне обстеження дітей дошкільного віку м. Запоріжжя показало, что в групі 3-річніх дітей (39 дітей) розповсюдженість карієсу зубів Складанний 48,72% (низька по градації ВООЗ). Інтенсівність Ураження зубів по групі Складанний 3,28 ± 0,27 за індексом кп з та 4,43 ± 0,35 за індексом кп п. Оцінка індекса найвищої інтенсівності карієсу зубів (індекс ВООЗ - НІК) у 3-річніх дітей показала, что НІК з Складанний 8,46 ± 0,73, а НІК п - 11,23 ± 0,95. Задовільний рівень гігієні порожніні рота БУВ у 66,67%, незадовільній - в 25,64%, добрий рівень гігієні БУВ лишь в 7,69%. Здорові тканини пародонту були в 71,8% дітей, позитивний індекс кровоточівості ясний відзначеній в 28,2% Обстеження. Пошіреність симптому запаленою по індексу PMA в Цій групі склалось 28,2%, легкий степень гінгівіту відзначеній в 28,2%. Пошіреність симптому кровоточівості булу СЕРЕДНЯ й склалось 28,2%. Інтенсівність симптому кровоточівості склалось 0,77 ± 0,06 секстанта (середня).

У Середньому по групі 3-річніх дітей інтенсівність індексу PMA склалось 1,25 ± 0,1, індекс Сілнесс-Лоє - 1,0 ± 0,09, індекс Сталлард -1,26 ± 0,09, проба Шиллера-Писарєва - 1 , 0 ± 0,08, індекс кровоточівості в Середньому по групі 0,13 ± 0,09 при 0,77 ± 0,06 секстанта, CPITN - 0,12 при основном задовільній гігієні порожніні рота. Рівень гігієні БУВ однаково у хлопців и дівчат. За інтенсівності зубної бляшки в Цій віковій групі можна віділіті групи ризику, у Якій M ср ставити 1,9 ± 0,14.

У 47 дітей 4 років розповсюдженість карієсу зубів Складанний 89,36% и булу масово за градацією ВООЗ. Інтенсівність Ураження карієсом зубів у Середньому по групі Складанний по індексу кп з 5,02 ± 0,43, а по кп п - 6,66 ± 0,51. Індекс НІК Складанний 8,38 ± 0,69 (НІК з) та 11,38 ± 0,98 (НІК п). Індекс CPITN Склаві у Середньому 0,10 ± 0,011, індекс кровоточівості - 0,10 ± 0,011 при 0,6 ± 0,07 Ураження секстантах, проба Шиллера-Писарєва склалось 1,0 ± 0,07, індекс інтенсівності PMA Склаві 1,0 ± 0,09, індекс Сілнесс-Лоє - 1,28 ± 0,11, а індекс Сталлард - 1,29 ± 0,10. Задовільна гігієна порожніні рота булу в 72,3% дітей (34 дитини), незадовільна - в 21,28% (10 дітей) и лишь в 6,38% (3 дитини) булу добра гігієна порожніні рота. Інтенсівність зубної бляшки в групі ризики (15 дітей) становила 1,83 ± 0,15 у 7 дітей, 1,67 ± 0,15 - у 4 и 1,5 ± 0,15 - у 3-х дітей. У Цій групі в 70,21% (33 дитини) були здорові тканини пародонту, у 14 дітей (29,79%) БУВ позитивним симптом кровоточівості. Пошіреність симптому запаленою за індексом PMA по групі склалось 29,79%. У всех дітей з наявністю гінгівіту БУВ легкий степень Ураження. Пошіреність симптому кровоточівості склалось 29,79% (середня) при інтенсівності Ураження 0,6 ± 0,04 секстанта (середня).

У 61 дитини 5 років розповсюдженість карієсу зубів Тимчасова прикусу склалось 95,08% та за градацією ВООЗ булу суцільною. Інтенсівність Ураження карієсом зубів за індексом кп з Складанний 6,85 ± 0,56, а за індексом кп п - 7,95 ± 0,71. У Цій віковій групі індекс НІК з Складанний 11,67 ± 1,05, а індекс НІК п - 13,57 ± 1,10. Рівень гігієні порожніні рота в Середньому по групі БУВ задовільнім - 59% (36 дітей.), У 24 дітей гігієна булу незадовільною (39,34%) и добра - лишь в однієї дитини - 1,66%. У 62,69% дітей були здорові тканини пародонту. У 37,71% дітей (23 дитини) Виявлено пошіреність симптому кровоточівості (середній рівень) при інтенсівності симптому 0,8 секстанта (середня). Пошіреність симптому запаленою склалось 37,71%. У всех дітей з катаральними гінгівітом визначили легкий степень Ураження. Індекс PMA% по групі Склаві 1,4 ± 0,11, проба Шиллера-Писарєва в Середньому склалось 1,1 ± 0,10 бала, індекс кровоточівості 0,13 ± 0,01 в 0,8 ± 0,05 секстанта. Індекс CPITN Склаві 0,13 ± 0,01. Індекс Сілнесс-Лоє по групі Склаві 1,2 ± 0,11, а індекс Сталлард - 1,5 ± 0,12 бала и у хлопців и у дівчат.

У дітей 6 років (72 дитини) відмічена суцільна розповсюдженість карієсу зубів Тимчасова прикусу. Вона Складанний 95,83%. Інтенсівність Ураження по індексу кп з Складанний 7,18 ± 0,65, а по індексу кп п - 8,51 ± 0,64. У групі дітей з Найвищого інтенсівністю карієсу зубів індекс НІК з Складанний 10,38 ± 0,91, что в 1,5 рази вищє індекса кп з. Індекс НІК п Складанний 11,63 ± 0,97 по групі, что такоже в 1,5 рази вищє індекса кп п. Задовільний рівень гігієні порожніні рота у Середньому по групі БУВ (69,44% - 50 дітей). У 26,39% дітей спостерігався незадовільній рівень гігієні (13 дітей) и лишь у 3 дітей - добрий рівень гігієні порожніні рота (4,17%). У Середньому індекс Сілнесс-Лоє по групі Склаві 1,3 ± 0,14 (1,2 у дівчат, 1,33 - у хлопців), а індекс Сталлард - 1,4 ± 0,11 бала. У 11 дітей (45,83%) індекс Сталлард Склаві 2,0 ± 0,17 бали, у 1 дитини - 2,33 (4,17%), у 29,16% (7 дітей) - 1,67 ± 0 , 17 балів, у 3 дітей - 1,83 ± 0,17 балу (12,5%). У Цій групі только у 31 дитини були здорові тканини пародонту (43,06%). Пошіреність симптому запаленою (PMA%) булу 56,94% при СЕРЕДНЯ значенні індексу інтенсівності PMA - 2,7 ± 0,19. Пошіреність симптому кровоточівості склалось 56,94% при СЕРЕДНЯ значенні по групі - 0,2 ± 0,01 бали в 1,1 ± 0,1 секстанта (середня). Пошіреність зубного каменю у дітей цієї вікової групи склалось 1,39% (низька), при СЕРЕДНЯ значенні балу - 0,02 ± 0,001 (низька). Проба Шиллера-Писарєва по групі склалось 1,1 ± 0,11 бала. Індекс CPITN дорівнював 0,2 ± 0,015 по групі. У структурі Ураження однаково страждають тканини пародонту як верхньої, так и ніжньої щелепи.

У 6-річніх дітей и старше Ми пропонуємо для віділення групи ризику захворюваності тканин пародонту використовуват параметр найвищої інтенсівності по індексу кровоточівості пародонту (НІІКР), віділяючі 1/3 дітей вікової групи з Найвищого Показники індексу кровоточівості ясний. Індекс НІІКР БУВ 0,423 ± 0,030 у 2,54 ± 0,2 секстантах при СЕРЕДНЯ значенні по групі 0,2 ± 0,01 бала.

Проведені дослідження показали, что індекс ВООЗ НІК, что відповідає діагнозу "множини карієс", у дітей растет від 3 до 6 років на 22,0%, у тій годину як пошіреність и інтенсівність карієсу зубів у дітей ціх вікових груп при цьом збільшується практично в 2 рази, причому до 60,0% каріозніх порожнін локалізується на карієсімунніх апроксимальних поверхнях, что свідчіть про зниженя резістентність ціх ділянок твердих тканин зубів.

Основним завдання експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ на тварин при моделюванні карієсу зубів Було обґрунтування ефектівності сполучення сінбіотіків та фторвмісніх препаратів. Результати проведеного дослідження показали, что найефектівнішім методом попередження каріозного процесса в даного експеріменті Було комплексне! Застосування глибокого фторування зубів Із щоденно полоскання порожніні рота Санодент І Вступ таблеток бактуліну в піддослідній групі тварин (група 6). Глибина Ураження карієсом, Кількість каріозніх порожнін и зубів у Цій групі тварин ма ють найнижчі значення в порівнянні з іншімі піддосліднімі групами, и практично НЕ відрізняються від таких у здорових щурів у контролі 1 і почти в 2 рази менше, чем у групі контролю 2 (карієсогенна дієта ). Так, в 6-й групі Глибина Ураження карієсом ставити 5,31 ± 0,64 балу, Кількість каріозніх порожнін - 4,21 ± 0,38, Кількість каріозніх зубів - 4,05 ± 0,36. У тій же година у групі контролю 2 відповідні Параметри малі следующие значення: 9,75 ± 0,81 балу (p 1 <0,001), 7,91 ± 0,52 (p 1 <0,001) и 6,13 ± 0,41 (p 1 <0,01). Степень атрофії альвеолярного відростка в 6-й піддослідній групі такоже булу мінімальною - 21,4 ± 0,5% (p 2 <0,001).

Про функціональну Активність пульпи зубів можна судити по актівності фосфатаз у ній и їхнього співвідношення.Утримання тварин на карієсогенній дієті приводити до достовірного зниженя в пульпі актівності ЛФ (Лужна фосфатаза, p 1 <0,001), и підвіщенню актівності КФ (кисла фосфатаза, p 1 = 0,014), что зніжує коефіцієнт актівності ЛФ / КФ в 2,7 рази й свідчіть про зниженя мінералізуючої Функції пульпи. Окреме проведення глибокого фторування зубів щурів або! Застосування Санодент, або бактуліну (3, 4, 5 групи) дозволило досягті лишь проміжніх для груп контролю 1 і 2 значень коефіцієнту ЛФ / КФ.

У 6-ій групі, у Якій провели Глибоке фторування зубів з Наступний регулярним ЗАСТОСУВАННЯ Санодент й бактуліну, спостерігалася сама віражах дія препаратів на Активність фосфатаз пульпи. ! Застосування цієї композіції зберегло Активність обох досліджуваніх ферментів у пульпі зубів на Рівні контролю 1, тварини которого перебувалі на дієті віварію й Не піддаваліся впліву карієсогенніх факторів. Коефіцієнт ЛФ / КФ в 6-ій групі БУВ найвищу у порівнянні з таким в других групах - 10,1 (у групі контролю 2 - 4,7).

Основними компонентами ротової Рідини, что формують ее буферні Властивості, а такоже створюють стан перенасіченості іонамі, є СОЛІ кальцію й неорганічніх фосфатів. Вміст кальцію в ній у групі контролю 2 стає 0,57 ± 0,08 ммоль / л, фосфору - 3,97 ± 0,18 ммоль / л. У тій же година у 6-й піддослідній групі ЦІ параметр з'являється відповідно: 0,94 ± 0,08 ммоль / л (p 2 = 0,002), 4,57 ± 0,21 ммоль / л (p 2 = 0,06) .

Розвиток карієсу зубів у щурів в проведеному експеріменті супроводжується істотнімі біохімічнімі змінамі у гомогенатах ясен, зростанням вмісту Білка, ЗПА, актівності еластази й КФ. Досліджувані ферменти відносяться до гідролаз. Їхнім Джерелом у тканинах є, самперед, нейтрофілі, а Підвищення їхньої актівності свідчіть, як правило, про наявність запального процесса в досліджуваному об'єкті. Збільшення вмісту Білка может буті наслідком підвіщеної актівності протеолітичних ферментів (ЗПА й еластази). Саме істотне зниженя ЗПА й концентрації Білка в гомогенатах ясен спостерігаліся у щурів 6 групи (87,9 ± 1,2 г / кг, p 2 <0,01 и 178,4 ± 15,8 нкат / кг, p 2 <0,006 відповідно ). Активність Іншого протеолітічного ферменту еластази, а такоже КФ, у яснах такоже максимально знизу під Вплив полного комплексу профілактичних ЗАХОДІВ (6 група) i відповідала рівню у здорових щурів (6,07 ± 0,42 мккат / кг, p 2 <0,003 и 8, 6 ± 0,9 мккат / кг, p 2 <0,001 відповідно).

Проведені біохімічні дослідження показують, что вікорістані в експеріменті препарати різняться за механізмамі карієсстатічної Дії. Так, Глибока фторування зубів спріяло Збереження вісокої функціональної актівності пульпи зубів, при цьом істотно НЕ впливаючих на мінералізуючі Властивості ротової Рідини, зокрема, рівень кальцію. На Відміну Від цього! Застосування зубного еліксіру "Санодент" і пробіотічніх таблеток "Бактулін" в Першу Черга позитивно діють на якісний склад ротової Рідини, запобігаючі падінню уровня кальцію й збільшенню актівності фосфатаз и ЗПА в ній. Віщезазначене пояснює скроню карієспрофілактічну ефективність композіції.

Висока карієспрофілактічна ефективність композіції, різнонаправлені Механізми Дії окремий компонентів цього комплексу стали підставою для дослідження карієсстатічніх властівостей глибокого фторування в сполученні Із Санодент и бактуліном в клініці дитячої стоматології.

За 2 роки спостереження в основній групі Приріст індексу кп з Склаві 0,42, а в групі порівняння - 1,153. Відповідно редукція карієсу в основній групі склалось 63,6%. Індекс кп п за два роки спостереження збільшівся на 0,42, а в групі порівняння - на 0,89.

Індекси гігієні в основній групі змініліся в кілька разів более, чем у групі порівняння. Так, індекс Сілнесс-Лоє зменшівся в основній групі на 1,2 (від 1,439 ± 0,130 віхідного до 0,239 ± 0,030 через 2 роки профілактики, p <0,001) На Відміну Від групи порівняння (від 1,066 ± 0,11 до 0,954 ± 0,010) . Індекс Сталлард в основній групі зменшівся на 1,3 (від 1,639 ± 0,12 у віхідному стані до 0,339 ± 0,020 через 2 роки профілактики, p <0,001). У групі порівняння ВІН збільшівся на 0,109.

Індекс PMA% в основній групі после систематичного проведення лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ за два роки зменшівся від 3,479 ± 0,28 до 0,029 ± 0,0019. У групі порівняння ця зміна відбулася від 4,369 ± 0,39 до 1,458 ± 0,095. Значення Проби Шіллєра-Писарєва в основній групі за 2 роки зменшено на 0,804 (від 1,868 ± 0,071 у віхідному стані до 1,064 ± 0,061, p <0,001). У групі порівняння цею Показник БУВ немного нижчих й Склаві 0,53 (від 2,038 ± 0,12 у віхідному стані до 1,508 ± 0,057 через 2 роки). Індекс кровоточівості знізівся за 2 роки проведення лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ в основній групі на 0,4 бали (p <0,001), а в групі порівняння - на 0,156.

Зміна величини рН ротової Рідини в процесі проведення лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ у дітей свідчіть про нормалізацію гомеорезісу у дітей ОСНОВНОЇ групи (від 5,8 у віхідному стані до 6,8-7,0 через 1,5 року). У дітей Із групи порівняння ЦІ величини до кінця спостереження склалось 5,8-6,0.

Низьких рівень сліновіділення спостерігався у дітей обох груп до лікування (64,3 ± 7,1 с.). Через 6 місяців збільшілося природньо сліновіділення в основній групі (43,5 ± 3,9 с.). Воно залишилось стабільнім на увесь час дослідження. У групі порівняння ОБСЯГИ сліновіділення остался низьких (60,4 ± 6,1 с.).

При мікробіологічному дослідженні ротової Рідини дітей ОСНОВНОЇ групи й групи порівняння Було Виявлено більше 10 відів різніх бактерій (Str. Mitis, Str. Pneumoniae, Enterococcus facialis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Neisseria sicca, Neisseria mucosa та ін.). Загальне мікробне обсіменіння ротової Рідини в Обстеження дітей перебувало в межах 10 4 -10 8 КУО / мол, причому более 77% становили діти з вмістом бактерій більше 10 6 КУО / мол. Через 5-7 місяців после курсу КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ карієсу показатели мікробіоценозу порожніні рота дітей свідчілі про істотне (в 2,5 рази) зниженя кількості дітей з високим мікробнім обсіменінням, через 12-14 місяців - в 5,5 разів, а через 1,5 року практично ні в одної дитини НЕ Було вмісту бактерій більше 10 6 КУО / мол. При цьом 78,6% дітей ОСНОВНОЇ групи характерізуваліся низьких рівнем вмісту мікробів у ротовій рідіні (Менш 10 4 КУО / мол.). У групі порівняння показатели орального мікробіоценозу залиша без істотніх змін. Нормалізація орального мікробіоценозу у дітей стала, мабуть, головного фактором, что спріяє зниженя захворюваності карієсом молочних зубів, а такоже гінгівітом (рис 1).

! Застосування сінбіотіків поряд Із глибоким фторуванням зубів збільшіло Активність лізоціму в ротовій рідіні дітей ОСНОВНОЇ групи на 64,9%, что зберігалася на високому Рівні течение 2-х років. Це может свідчіті про формирование Досить високого ступенів антімікробного захисту ротової порожніні під Вплив досліджуваного комплексу препаратів.

Результати дослідження у дошкільнят актівності уреази, рівень якої відображає степень обсіменіння ротової порожніні патогенних й умовно-патогенних мікрофлорою, свідчать про високе ее значення на качана лікування. При обстеженні через 6 місяців досліджуваній Показник БУВ достовірно нижчих в ротовій рідіні дітей ОСНОВНОЇ групи. Істотна різніця между значення актівності уреази в ротовій рідіні дітей груп порівняння та ОСНОВНОЇ зберігалася через рік и через 2 роки (основна - 1,12 мккат / хв.л, порівняння - 3,42 мккат / хв / л).

Степень дісбактеріозу, розрахована по актівності лізоціму й уреази, Вже через 6 місяців в основній групі дітей возвращается до норми (1,02), тоді як у групі порівняння вона залішається практично незмінною (2,40). (Рис. 2)

При цьом мала місце кореляція середньої сили (R = 0,64; p <0,05) между параметрами дісбактеріозу та мікробнім обсіменінням, что дозволяє Запропонувати використовуват для ОЦІНКИ мікробіоценозу у дітей ферментативних метод, як Менш трудомісткій (рис. 3).

Мал. 1. Вплив карієспрофілактічного комплексу на мікробне обсіменіння ротової порожніні у дітей.

Мал. 2. степень дісбактеріозу (СД) порожніні рота у дітей, отримувалася карієспрофілактічній комплекс.

При карієсі зубів Порушення мікробіоценозу в ротовій порожніні в БІК Преимущества патогенних мікроорганізмів, зокрема Streptococcus mutans, віклікає міграцію нейтрофілів, что віконують функцію поглінання й знищення патогенних мікроорганізмів. Одним Із провідніх механізмів цього процесса є продукування й віділення нейтрофіламі в ротовій порожніну протеолітічного деструктивного ферменту еластази. Підвіщена Активність цього ферменту в ротовій порожніні небезпечна для м'яких тканин пародонту, еластічні волокна которого такоже могут піддаватіся деструкції, что может віклікаті спалах запального реакцій.

Мал. 3. Кореляція біохімічніх и мікробіологічніх маркерів дисбіозу у дітей.

Тому на всех етапах проведеного дослідження в ротовій рідіні дітей ми контролювалі цею Показник. В основній групі дітей Активність еластази зменшіть за 1 рік спостереження в 3,5 рази (від 34,1 ± 2,6 нкат / л до 9,7 ± 1,1 нкат / л, p <0,001), у тій годину як у групі порівняння вона залишилась на початкових Рівні.

У розвитку карієсу зубів особливо роль Грають фосфатази, зокрема лужні. Активність ЛФ ротової Рідини дітей ОСНОВНОЇ групи й групи порівняння становила через 24 місяця 0,08 ± 0,01 мккат / л и 0,23 ± 0,04 мккат / л відповідно (p <0,001).

Зниженя концентрації іонів Са 2+ и НРО 4 2- у ротовій рідіні дітей, у якіх Ще не закінчений процес дозрівання емалі, є однією з основних причин ее демінералізації та розвитку каріозного процесса. У ротовій рідіні дітей ОСНОВНОЇ групи вміст кальцію перевіщував відповідні значення в групі порівняння в 2,7 рази через 12 місяців и в 2,3 рази - через 24 місяця. Такий самий характер носила зміна уровня неорганічніх фосфатів.

Таким чином, призначення запропонованого карієспрофілактічного комплексу дозволяє нормалізуваті мікробіоценоз у порожніні рота, підвіщіті степень антімікробного захисту, знізіті рівень запаленою й підвіщіті мінералізуючу функцію ротової Рідини у дітей Із множини карієсом зубів Тимчасова прикусу, ускладненого синдромом надлишково бактеріального росту.

ВИСНОВКИ

У дісертаційній работе представлено експериментально й клінічно обґрунтоване нове решение актуального наукового завдання стоматології дитячого віку - Підвищення ефектівності ПРОФІЛАКТИКИ й лікування карієсу зубів у дітей 3-6 років, ускладненого дисбіозом порожніні рота, Шляхом сполучення использование фторвмісніх препаратів и препаратів-сінбіотіків.

1. Епідеміологічні обстеження показали, что в дітей м. Запоріжжя з ВІКОМ пошіреність и інтенсівність карієсу зубів збільшується практично в 2 рази (від 48,74% и 3,28 ± 0,27 в 3 роки до 95,8% и 7,18 ± 0,65 в 6 років), что, на наш погляд, є наслідком негативного впліву, у Першу Черга, екологічних факторів. У тій же година індекс ВООЗ НІК (Найвища інтенсівність карієсу), обумовлених, очевидно, не только фенотипично, но й генотіпічнимі факторами, при цьом збільшівся только на 22,0%, причому до 60,0% каріозніх порожнін локалізувалося на карієсіммунніх апроксимальних поверхнях, что свідчіть про зниженя їхню резістентність.

2. Розроблено и апробовано клінічно метод КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ карієсу зубів у дітей дошкільного віку Із синдромом надлишково бактеріального обсіменіння порожніні рота, что Включає сполучення! Застосування сінбіотіків Із фторвміснімі препаратами. При цьом за 2 роки СПОСТЕРЕЖЕНЬ редукція карієсу склалось 63,6%, Індекси уровня гігієні Сілнесс-Лоє й Сталлард зменшіть в 6,0 и 4,8 рази відповідно, індекс РМА%, проба Шиллера-Писарєва та степень кровоточівості ясний знизу, відповідно, на 3,45 бали, 1,75 балу й 0,41 (p <0,001) балу. Рівень обсіменіння порожніні рота й степень дісбактеріозу виявило через 2 роки в 2,5 рази менше, чем у початкових стані й у групі порівняння.

3.У експеріменті на моделі карієсу зубів показано, что найніжчій степень атрофії альвеолярного відростка (21,4%), Кількість каріозніх порожнін (4,21 ± 0,38, p 2 <0,001) и зубів (4,05 ± 0,36, p 2 <0,01), вміст у гомогенатах ясен Білка (87,9 ± 1,2 мг / г, p 2 <0,01), найвищу відношення активностей ЛФ до КФ у пульпі зубів (10,1), вміст у ротовій рідіні іонізованого кальцію (0,94 ± 0,08 ммоль / л) виявило в групі тварин, что одержувалі Глибоке фторування зубів, сполучення Із препаратами "СІМБІТЕР" і "Бактулін". При цьом біохімічнімі дослідженнямі показано, что сполучення! Застосування фтор-препаратів и сінбіотіків дозволяє одночасно підсіліті Активність пульпи зубів и нормалізуваті мікробіоценоз у порожніні рота тварин.

4. У дітей дошкільного віку встановлений прямий кореляційній зв'язок между мікробнім обсіменінням порожніні рота та ферментативної методом визначення дисбіозу, что дозволяє використовуват цею метод як Менш трудомісткій для експрес-ОЦІНКИ мікробіоценозу порожніні рота при плануванні лікувально-профілактичних ЗАХОДІВ.

5. біохімічні дослідження ротової Рідини у дошкільніків з дисбіозом порожніні рота показали, что! Застосування сполученої терапії фтор-препаратів и сінбіотіків при лікуванні карієсу зубів дозволяє стабільно нормалізуваті істотно порушені у початкових стані вміст у ній лізоціму (42,5 кг / л), Активність уреази (2,12 ± 0,17 мккмт / хв.л), еластази (9,7 ± 1,1 нкат / л), ЛФ (0,08 ± 0,01 мккат / л), вміст іонізованого кальцію (0,81 ± 0,07 ммоль / л) и неорганічніх фосфатів (4,92 ± 0,41 ммоль / л).

6. Отрімані результати дозволяють рекомендуваті запропонованій метод КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування раннього дитячого карієсу зубів, ускладненого дисбіозом порожніні рота, для широкого Впровадження в практичності стоматологію дитячого віку.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Розроблення схему ефектівної КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ й лікування РДК, ускладненого дисбіозом у порожніні рота, з Використання сінбіотіків рекомендується використовуват в практічній стоматології дитячого віку.

2. Пропонується в дітей дошкільного віку при проведенні епідеміоло- гічніх обстеження віділяті групи ризику по індексу ВООЗ - Найвища інтенсівність карієсу (НІК), а такоже за запропонованому нами у дітей 6 років и более параметру - Найвища інтенсівність по індексу кровоточівості (НІІКР).

3. Рекомендуваті використовуват в практічній стоматології для ОЦІНКИ мікробіоценозу порожніні рота у дітей дошкільного віку ферментативних тест, як більш доступний.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Гавриленко М.А., Деньга О.В., Макаренко О.А. Ефективність різних методів профілактики експериментального карієсу у щурів // Вісник стоматології. - 2007. - № 2. - С. 23-27. Автору Належить доля в розробці, постанов ЦІ та проведенні експеримент, обговоренні отриманий результатів ДОСЛІДЖЕНЬ та написанні статті.

2. Деньга О.В., Гавриленко М.А., Іванов В.С., Сірник І.А. Стоматологічна захворюваність і рівень гігієни порожнини рота у дошкільнят 3-6 років г. Запорожье // Вісник стоматології. - 2007. - № 4. - С. 22-29. Автору Належить доля у проведення І епідеміологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, аналізі отриманий результатів та написанні статті.

3. Деньга О.В., Гавриленко М.А. Профілактика карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом порожнини рота // Вісник стоматології. - 2007. - № 5.- С. 69-73. Автору Належить поиск літератури, проведення клінічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, доля у написанні статті.

4. Гавриленко М.А. Надання стоматологічної допомоги дітям раннього дитячого віку під загальним знеболенням // Український стоматологічний альманах. - 2006. - № 5. - С. 14-16.

5. Патент на корисностей модель № 27543, Україна, МПК (2007) А61С 17/00. Способ поетапної ПРОФІЛАКТИКИ карієсу зубів у дітей дошкільного віку з синдромом надлишково бактеріального росту / Гавриленко М.А., Дєньга О.В., Іванов В.С- № 200705369; Заявл. 12.05.2007; Опубл. 12.11.2007 р. - Бюл. № 18.

6. Деклараційній патент на корисностей модель № 16205, Україна, МПК (2006) A61С 7/00. Способ ендодонтичного лікування зубів у дітей раннього віку / Гавриленко М.А. - № u 2006 03140; Заявл. 23.03.2006; Опубл. 17.07.2006. - Бюл. № 7.

7. Левицький А.П., Деньга О.В., Рябоконь Е.Н., Скидан К.В., Гавриленко М.А. Фізіологічна мікробна система порожнини рота в підтримці стоматологічного здоров'я дітей // Науковий вісник національного медичного університету ім. О.О. Богомольця: "Стоматологічне здоров'я - дітям України", 28-29 вересня 2007 р.- 2007.-С. 137-139. Автору Належить поиск літератури, доля у написанні статті.

8. Деньга О.В., Гавриленко М.А. Особливості ендодонтичного лікування зубів у дітей раннього віку. - ілюструє. посібник для дитячих стоматологів: "Друкарський світ", Запоріжжя. - 2006 г. - 64 с.


Анотація

Гавриленко М.А. ! Застосування Сінбу и отіків у комплексі профілактичних ЗАСОБІВ у дошкільнят з карієсом зубів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. Державна установа "Інститут стоматології АМН України", Одеса, 2007.

Дисертація присвячено обґрунтуванню ПРОФІЛАКТИКИ й лікування карієсу зубів у дітей 3-6 років, ускладненого дисбіозом порожніні рота, Шляхом сполучення использование фторвмісніх препаратів и препаратів-сінбіотіків.

При епідобстеженнях дітей 3-6 років м. Запоріжжя встановлен, что з ВІКОМ пошіреність и інтенсівність карієсу зубів збільшується практично в 2 рази, при цьом індекс ВООЗ НІК збільшівся только на 22,0%, причому до 60% каріозніх порожнін локалізується на карієсімунніх апроксимальних поверхнях . В експериментальний дослідженнях Вивчай ефективність як окремий складових запропонованого комплексу, так їх сполученої Дії. У клініці дитячої стоматології при сполучення застосуванні фторвмісніх препаратів и сінбіотіків за 2 роки СПОСТЕРЕЖЕНЬ редукція карієсу склалось 63,6%, стабільно нормалізуваліся пародонтальні та гігієнічні Індекси, рівень обсіменіння порожніні рота й степень дісбактеріозу, біохімічні Параметри ротової Рідини. Ключові слова: Ранній дитячий карієс, дошкільний вік, дісбіоз, комплексна профілактика, фторпрепараті, сінбіотікі.


АНОТАЦІЯ

Гавриленко М.А. Застосування синбіотиків у комплексі профілактичних засобів у дошкільнят з карієсом зубів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. Державна установа "Інститут стоматології АМН України", Одеса, 2007.

Дисертацію присвячено експериментальному, клінічному і клініко-лабораторного обгрунтування методу підвищення ефективності профілактики і лікування карієсу зубів у дітей 3-6 років, ускладненого дисбіозом порожнини рота, шляхом поєднаного використання фторовмісних препаратів і препаратів-синбіотиків. Вивченню карієсу зубів у дошкільнят, його профілактики та лікування присвячено відносно невелике число робіт. Вказується велике число різних причин і факторів ризику виникнення РДК. Відзначається, що стан зубів тимчасового прикусу впливає на розвиток ротової порожнини і лицьового скелета, грає важливу роль в засвоєнні їжі, формуванні мови, висловлення емоцій, в самооцінці дитини. У ряді робіт зроблено висновок про недостатній обсяг проведених досліджень з проблеми РДК в даний час, про необхідність стандартизації підходів в профілактиці і лікуванні його, розробки нових методів діагностики, створення комплексних програм на державному рівні. Разом з тим, на нашу думку, необхідно підкреслити складність профілактики і лікування карієсу зубів у дітей дошкільного віку, яка полягає в агресивності перебігу процесу, в складності охоплення заходами цього контингенту дітей в зв'язку зі значним скороченням в Україні дошкільних установ (дитячих садків, ясел і т . Д.), у виникненні ускладнень у формуванні зубного ряду постійного прикусу в разі відсутності лікування. Часте проведення у дітей антибіотикотерапії призводить до розвитку дисбіозу порожнини рота, зниження неспецифічної резистентності організму, порушення функціональних реакцій, в тому числі в порожнині рота, що посилює процес протікання захворювання, ускладнює його профілактику та лікування.

Тому вивчення карієсу зубів у дітей дошкільного віку, ускладненого дисбіозом, і розробка методів комплексної профілактики і лікування його є актуальним завданням стоматології дитячого віку.

Основним завданням епідеміологічного обстеження було вивчення стоматологічних захворювань дітей 3-6 років в промисловому регіоні - г. Запорожье. Було показано, що з віком поширеність і інтенсивність карієсу зубів збільшується практично в 2 рази (від 48,72% і 3,28 в 3 роки до 95,8% і 6,85 в 6 років), що, на наш погляд, є наслідком негативного впливу екологічних факторів. При цьому індекс ВООЗ НІК збільшився тільки на 22,0%, причому до 60,0% каріозних порожнин локалізується на каріесіммунних апроксимальних поверхнях, що свідчить про знижену резистентності цих ділянок твердих тканин зубів.

Для оцінки ризику виникнення захворювань пародонту у дітей 6 років і старше запропонований індекс найвищої інтенсивності кровоточивості пародонту (НДДКР). Індекс розраховується по 1/3 групи дітей з найвищими показниками індексу кровоточивості.

В експериментальних дослідженнях, проведених на тваринах, на моделі карієсу зубів (6 експериментальних груп) вивчалася ефективність як окремих складових пропонованого комплексу, так і поєднаного їх дії. Отримані результати дозволяють розташувати їх в наступному порядку за ступенем зниження ефективності: композиція → глибоке фторування → "Санодент" → "Бактулін". При цьому глибина ураження, кількість каріозних порожнин і зубів, ступінь атрофії альвеолярного відростка, активність лужної і кислої фосфатази (ЛФ, КФ) в пульпі зубів, ЛФ, КФ, ОПА, вміст іонізованого кальцію і неорганічного фосфору в ротовій рідині і біохімічні показники в гомогенатах ясна в групі тварин, що знаходилися на кариесогенной дієті і отримували фторпрепарати і синбіотики, наближалися до показників групи тварин, що знаходяться на дієті віварію, і достовірно відрізнялися від групи контролю 1.

У клініці дитячої стоматології (55 дітей від 3 до 6 років) при одночасному застосуванні фторвмісних препаратів і синбіотиків за 2 роки спостережень редукція карієсу склала 63,6%, індекси рівня гігієни Сілнесс-Лое і Сталлард зменшилися в 6,0 і 4,8 рази відповідно, значення індексу РМА%, проби Шиллера-Писарєва і ступеня кровоточивості знизилися, відповідно, на 3,45 бала, 1,75 бала і 0,41 бала. Рівень обсіменіння порожнини рота і ступінь дисбактеріозу виявилися через 2 роки в 2,5 рази менше, ніж в початковому стані і в групі порівняння. При цьому стабільно нормалізується істотно порушене в початковому стані вміст в ротовій рідині лізоциму (42,5 кг / л), активність уреази (2,1 мккмт / мін.л), еластази (9,7 нкат / л), ЛФ (0, 08 мккат / л), вміст іонізованого кальцію (0,81 ммоль / л) і неорганічних фосфатів (4,92 ммоль / л).

Встановлено прямий кореляційний зв'язок між мікробної обсемененностью в порожнині рота і ферментативним методом визначення дисбіозу, що дозволяє використовувати цей метод як менш трудомісткий для експрес-оцінки мікробіоценозу порожнини рота.

Ключові слова: ранній дитячий карієс, дошкільний вік, дисбіоз, комплексна профілактика, фторпрепарати, синбіотики.


ANNOTATION

Gavrilenko MA Application of synbyothics in the caries-prophylactics complex of the teeth at preschool children. - A manuscript.

Dissertation for the kandidate of medical sciences degree in speciality 14.01.22 - dentistry. - State Establishment "Institute of Dentistry of the Аcademy of Мedical Sciences of Ukraine", Odessa, 2007.

The dissertation is devoted to the feasibility of preventive maintenance and treatment of teeth caries at children of 3-6 years, complicated with disbacteriosis of the oral cavity, by combined usage of fluorine-containing medicines and synbiothics.

During 3-6 years children epidemiological examinations of Zaporozhye is established, that with age prevalence and intensity of teeth caries increases practically in 2 times, thus an index WHO HIChas increased only at 22,0%, and it being known that 60,0% of caries cavities is localised on cariesimmune aproximal surfaces. In experimental researches was studied efficiency of separate components of an offered complex, as well as their combined actions. In clinic of children's stomatology during 2 years of observation, by usage of combined application of fluorine-containing medicines and synbyothics, caries reduction has made 63,6%, also stably were normalised parodontical indexes and indexes of hygiene level, level of oral cavities semination and dysbacteriosis degree, biochemical parametres of an oral liquid.

Keywords: early children's caries, preschool age, dysbacteriosis, complex preventive maintenance, fluorine-containing medicines, synbiothics.


* Науковий керівник лабораторії біохімії - проф Левицький А.П .., зав. лаб. - с.н.с. Макаренко О.А.


 • ЗАСТОСУВАННЯ СІНБІОТІКІВ У комплексі профілактичних ЗАСОБІВ У дошкільнят
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами.
 • Мета и завдання дослідження.
 • Методи дослідження
 • Наукова новизна одержаних результатів.
 • Практичне значення одержаних результатів.
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • ОБСЯГИ и структура дисертації.
 • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
 • Матеріали и методи дослідження.
 • Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення.
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • Ключові слова