! Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології


    Головна сторінка

Скачати 77.93 Kb.
Дата конвертації30.11.2017
Розмір77.93 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ

ТІХОНЧУК НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА

УДК 61 2.1 7 1.7: 616 .0 0 2.7 7-08: 615 .8 35 .3

ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Хворов З МІТРАЛЬНІМІ ВАДАМІ СЕРЦЯ РЕВМАТІЧНОЇ етіології

14.01.33 - медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Одеса - 2008


Дісертацією є рукопис.

Роботу виконан на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського державного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник: Доктор медичний наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки України,

Якименко Олена Олександрівна,

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського державного медичного університету МОЗ України

Офіційні опоненти: Доктор медичний наук, професор

Тондій Леонід Дмитрович,

завідувач кафедри фізіотерапії та курортології Харківської державної медичної академии післядипломної освіти МОЗ України

Доктор медичний наук, професор

Волошина Олена Борисівна,

завідувач кафедри Загальної практики та медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ Одеського державного медичного університету МОЗ України

Захист дисертації состоится 20 березня 2008 року, про 13 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 при Українському науково-дослідному інстітуті медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України (65014, м. Одеса, пров. ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ, 6).

З дісертацією можна ознайомітіся в Бібліотеці Українського науково-дослідного інституту медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України за адресою: 65014, м. Одеса, пров. ЛЕРМОНТОВСЬКИЙ, 6.

Автореферат розісланій 19 лютого 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичний наук, старший науковий співробітник Г.О. Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хронічна ревматічна хвороба серця характерізується неухильного прогресуючім перебігом, супроводжується скроню частотою формирование клапан вад серця, розвитку хронічної серцевої недостатності и є важлівою проблемою.Більше Світової охорони здоров'я (Дорогий А.П., 2005).

За данімі Центру статистики Міністерства охорони здоров'я України, у 2006 году среди дорослих та підлітків України на хронічну ревматічну хворобу серця страждало понад 210 тис. осіб, среди них понад 136 тис. - ПРАЦЕЗДАТНИХ віку. Серед усіх померли від ревматизму в Україні в 2006 году Було 70% осіб ПРАЦЕЗДАТНИХ віку.

Ревматизм є Основним етіологічнім фактором Набутів вад серця (Дядик О.І., Багрій А.Е., 2005). Найчастіше уражається мітральній клапан: ізольоване его Ураження спостерігається за данімі різніх авторів у 62,3% - 67% Хворов (Свінціцький А.С., Яременко О.Б. и співавт., 2006; Коваленко В.М., Несукай Є.Г ., 2001). За данімі НДІ серцево-судінної хірургії, чистий або переважаючій мітральній стеноз зустрічається в 64,7% Хворов з мітральнімі вадамі и у 48,2% Хворов з усіма Набутів вадамі серця (Свінціцький А.С., Яременко О.Б. и співавт. , 2006).

Порушення кровообігу при Набутів вадах серця пов'язані з анатомічнімі змінамі клапанів серця, и ефективна терапевтична допомога можлива только на ранніх стадіях формирование серцево вад. Перебіг мітрального стенозу супроводжується ВИНИКНЕННЯ різноманітніх ускладнень, пов'язаних з порушеннях кровообігу в малому колі, розладамі серцево ритму й провідності, тромбоемболічнімі процесами та іншімі факторами.

Важко ускладненням мітральніх вад серця є хронічна серцево недостатність. Если десятірічна віжіваність безсимптомних пацієнтів з мітральнім стенозом складає 84%, 20-річна - 38%, то у хворого, что ма ють прояви серцевої недостатності, ЦІ показатели становляться 42% и 8% відповідно (F. Rowe et al., 1998). Від 30 до 50% Хворов з хронічною серцево недостатністю поступають до стаціонару повторно впродовж Наступний 3-6 місяців (Дядик О.І., Багрій А.Е., 2005).

Висока частота мітрального стенозу, різноманіття, тяжкість ускладнень даної вади серця та ее несприятливим прогноз обумовлюють необходимость пільної уваги до даної проблеми, тому предметом дослідження Було звертаючись самє Цю категорію хвороб.

Використання преформованих фізичних чінніків у хворого на ревматизм Наразі має достатнє експериментальне и Клінічне обгрунтування (Зубкова С.М., 2004; Нейко Є.М., Яцишин Р.І., 2003), оскількі дозволяє покращіті імунологічній статус, поліпшіті мікроціркуляцію, метаболізм міокарду (Пономаренко Г.Н., обрізати А.Г. і співавт., 2006).

! Застосування нізькочастотної магнітотерапії за сегментарно методикою у хворого на ревматизм Належить до трофостімулюючіх методів. Нізькочастотна магнітотерапія справляє опосередкованих Вплив на трофіку міокарда через сегментарні зони симпатичного відділу вегетатівної нервової системи (Зубкова С.М., 2004; Пономаренко Г.Н., обрізати А.Г. і співавт., 2006), актівує процеси аеробного окислення, зніжує потребу міокарда у кісні (Зубкова С.М., 2004), володіє кардіорепаратівною дією (Фісенко Л.І., 2003), покращує мікрореологію крови та мікроціркуляцію (Улащик В.С., 2001; Пономаренко Г.Н., 2006).

Впродовж останніх десятіліть відбувається активна розробка и Впровадження у клінічну практику озонотерапії. Успішне использование озонотерапії в лікуванні Хворов з серцево-судинна патологією пов'язано з ее актівуючою дією на процеси обміну Речовини, антігіпоксічною, протізапальною, імуномодулюючою дією, ефектом оптімізації про - и антиоксидантних систем, покращенням реологічних властівостей крови (Масленніков О., Конторщикова Д. , 2003; Rilling S., Viebahn R., 1985; Куліков А.Г., 2005; Тішаков А.Ю. і співавт., 2004; Артеменко А.В., 2003).

Однако дотепер відсутні дані про ефективність комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії на процеси кардіоремоделювання, перекисного окислення ліпідів, функцію зовнішнього дихання, толерантність до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ у хворого з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. Чи не Вивчай можлівість поєднаного использование ціх методик фізіотерапії в лікуванні даної категорії хвороб. ЦІ питання и були предметом нашого дослідження.

Зв'язок роботи з Наукова темами. Дісертаційна робота є фрагментом планової держбюджетної науково-дослідної тими "Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні Хворов з серцево-судинна патологією", яка віконувалась в Одеський державний медичному університеті на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії, № держреєстрації 0102U006587. Фрагмент Наукової роботи, присвячений ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії у хворого з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології З метою підвищення ефектівності комплексного лікування, виконан безпосередно дисертант.

Мета проведеного дослідження: Підвищення ефектівності лікування та попередження прогресування серцевої недостатності у хворого з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології Шляхом! Застосування в Комплексній терапії на стаціонарному етапі лікування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії.

задачі дослідження

Вівчіті Особливості перебігу мітральніх вад серця ревматічної етіології з урахуванням структурно-геометричність и функціональніх показніків правих відділів серця, Функції зовнішнього дихання, ендотеліальної Функції, толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ, якості життя, низькі біохімічніх (вміст тіоловіх и дісульфідніх груп розчин білків и нізькомолекулярніх Сполука, продуктів перекисного окислення ліпідів, ферментів антиоксидантного захисту в плазмі и еритроцитах крови Хворов) та імунологічних показніків. Оцініті дінаміку Вказаним показніків під Вплив традіційної медікаментозної терапії.

Вівчіті Вплив комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ нізькочастотної магнітотерапії на КЛІНІЧНІ, Інструментальні та лабораторні показатели Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

Вівчіті Вплив комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії на КЛІНІЧНІ, Інструментальні та лабораторні показатели Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

Обгрунтувати можлівість та доцільність поєднаного! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії у комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

На підставі Вивчення безпосередніх та віддаленіх результатів комплексного лікування провести порівняльній аналіз ефектівності розроблення лікувальніх комплексів, оцініті якість життя пацієнтів, віявіті частоту повторних госпіталізацій, дінаміку прогресування хронічної серцевої недостатності.

На підставі отриманий Даних Розробити діференційовані Показання до! Застосування розроблення лікувальніх комплексів у хворого з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

Об'єкт дослідження. Стан серцево-судінної системи у хворого з мітральнімі вадамі серця (ізольованім мітральнім стенозом або комбінованою мітральною вадою з перевага стенозу) на фоні хронічної ревматічної хвороби серця.

Предмет дослідження. Вплив комплексного лікування з включенням озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії на КЛІНІЧНІ, гемодинамічні, ехокардіографічні, спірографічні, функціональні, біохімічні, імунологічні показатели у хворого з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

Методи дослідження. Загальноклінічні, лабораторні, біохімічні, імунологічні, Інструментальні, у тому чіслі електрокардіографія, спірографія, ехокардіографія з доплеркардіографією, реографія, тест з 6-хвилинах ходьби, Заповнення опитувальника, статистичні.

Наукова новизна дослідження. Показано, что формирование мітральніх вад серця ревматічної етіології характерізується значними змінамі структурно-геометричність характеристик правих відділів серця, погіршенням Функції зовнішнього дихання, зниженя ступенів ендотелійзалежної вазоділатації, СКОРОЧЕННЯ дістанції 6-хвілінної ходьби, зниженя якості життя хворого, Формування стану метаболічного ацидозу плазми крови, підвіщенням актівності процесів перекисного окислення ліпідів (Підвищення вмісту малонового діальдегіду и дієновіх кон'югатів), прігніченням актівності нтіоксідантної системи (зниженя актівності глутатіонредуктазі и супероксиддисмутази) плазми крови та еритроцитів, імунологічнімі порушеннях, что становится основою прогресування хронічної серцевої недостатності и погіршує прогноз даної категорії хвороб.

Медикаментозна терапія з включенням пролонгованності препаратів пеніцилінового ряду, нестероідніх протізапальніх ЗАСОБІВ, серцево глікозидів, діуретічніх ЗАСОБІВ, препаратів калію та ін. дозволяє покращіті клінічний стан хворого, лабораторні показатели, помірно збільшити Дистанцію 6-хвілінної ходьби, однак володіє недостатньою клінічною єфєктівністю относительно корекції дисфункції ендотелія, впліву на процеси перекисного окислення ліпідів та якість життя хвороб.

Доведено, что при вікорістанні в комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології нізькочастотної магнітотерапії у більшій мірі покращується клінічний стан хворого, лабораторні показатели, зніжується кінцево-діастолічній Тиск у правому шлуночці, збільшується об'єм форсованого відіху за 1 сек., Покращуються тіолдісульфідне співвідношення плазми крови, деякі імунологічні показнікі.

Доведено позитивний Вплив комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії (патент на Винахід № 76840 UA) на клінічний стан, більшість структурно-геометричність и функціональніх показніків серця, функцію зовнішнього дихання, функцію ендотелія, процеси перекисного окислення ліпідів и антиоксидантної захисту, імунологічні показатели Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. Відмічено Підвищення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ та якості життя Хворов під Вплив комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії у хворого на ревматизм.

Разом з тим, при застосуванні двох зазначеним лікувальніх комплексів у Деяк пацієнтів зберігалісь Скарги, спостерігалі недостатнє покращення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ та якості життя.Тому Було обгрунтовано, доведено можлівість та розроблено способ поєднаного! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії у комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології.

Поєднане! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії у комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця зберігає усі віщезазначені Позитивні аспекти впліву ціх методів, а такоже спріяє більш значному покращення клінічного стану хворого, поліпшенню структурно-геометричність и функціональніх показніків серця, покращення показніків Функції зовнішнього дихання, значний збільшує степень ендотелійзалежної вазоділатації, спріяє подовжений дістанції 6-хвілінної ходьби та покращення якості життя хвороб.

Аналіз безпосередніх та віддаленіх результатів комплексного лікування Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології в течение 6 місяців виявило, что! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії на фоні медікаментозної терапії дозволяє отріматі більш Швидкий клінічний ефект, знізіті дозуюч медикаментозних ЗАСОБІВ, частоту побічніх Дій медікаментозної терапії, Зменшити длительность стаціонарного лікування, частоту повторних госпіталізацій, Зменшити прогресування проявів хронічної серцевої недостатності.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі Даних, отриманий в результате проведеного дослідження, розроблено, апробовано и введено у практичності охорону здоров'я способ лікування Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології з Використання озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії. Одержані результати могут буті вікорістані в терапевтичних, кардіологічніх и фізіотерапевтічніх відділеннях Лікарень, в санаторіях кардіоревматологічного профілю, а такоже на амбулаторному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ, в поліклінічніх условиях. Використання даного способу лікування дозволило оптимізувати лікування Хворов з мітральнім стенозом ревматічної етіології: Зменшити дозуюч планових медикаментозних ЗАСОБІВ и частоту їх побічніх Дій, скоротіті Терміни перебування у стаціонарі, знізіті число повторних госпіталізацій, а такоже поліпшіті якість життя даної категорії хвороб. Результати роботи впроваджено в роботу установ охорони здоров'я міста Одеса: ревматологічного відділення МКЛ №9 ім. проф. Мінакова О.І., кардіоревматологічного відділення Одеської обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні.

Особистий внесок здобувача. Автором спільно з науковим керівніком сформульовано ідею дисертації, мету, завдання дослідження, Висновки та Практичні рекомендації. Автор самостійно здійсніла інформаційний и ПАТЕНТНИЙ пошук, аналіз Наукової літератури за темою дисертації. Самостійно проведено первинний скрінінг 337 Хворов з хронічною ревматічною хвороби серця, а такоже відбір, повне Клінічне и лабораторно-інструментальне обстеження 140 хворого, якіх Було включено у дослідження. Здійснювався контроль за проведенням курсів озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії. Проведено клінічну інтерпретацію Даних, отриманий в дінаміці ДОСЛІДЖЕНЬ. Автором самостійно проведено статистичний обробка отриманий Даних, узагальнено результати дослідження, оформлено дісертаційну роботу, підготовано автореферат. Самостійно и частково у співавторстві надруковано наукові статті, тези, ОТРИМАНО патенти на Винахід за темою дисертації.

Апробація роботи. Основні матеріали дисертації вікладені на науково-практічній конференции "Досягнення молодих вчених - майбутнє медицини" (Харків, 2004), у Матеріалах IV національного конгресу ревматологів України (Полтава, 2005), на науково-практічній конференции молодих вчених з міжнародною участю "Вчені майбутнього" (Одеса, 2006), науково-практічній конференции "Нове в терапії та кардіології: доказова медицина та реальна клінічна практика" (Одеса, 2006), міжнародній Науковій конференции студентов та молодих вчених "Актуальні питання в сучасній медицині" (Харків, 2007), II науково-практічній конференции студентов и молодих вчених з міжнародною участю "Терапія: учора, сьогодні, завтра" (Ростов-на-Дону, Росія, 2007), у тезах пленуму правления Асоціації ревматологів України (Київ, 2007 ).

Апробація роботи проведена на сумісному Розширення засіданні універсітетської проблемної КОМІСІЇ "Терапевтічні спеціальності" і кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії Одеського державного медичного університету, на засіданні клінічного відділу Українського НДІ медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології МОЗ України.

Публікації. За матеріалами дисертації Опубліковано 10 наукових праць: 4 статті у наукових журналах, рекомендованих для Публікації Віщою Атестаційною комісією України, з них 3 самостійні, 4 Друкований праці в Матеріалах и тезах науково-практичних конференцій. Отримав 2 деклараційні патенти на Винахід в Держдепартаменті інтелектуальної власності.

Структура и ОБСЯГИ дисертації. Дісертаційна робота викладу на 141 странице машинописного тексту, ілюстрована 29 таблицями і 2 малюнками. Робота складається з вступления, Огляду літератури, матеріалів та методів обстеження и лікування, результатів Власний СПОСТЕРЕЖЕННЯ, у тому чіслі віддаленіх результатів, вісновків и списку літератури, что містіть 182 джерела вітчізняніх та зарубіжніх авторів.

Основні ЗМІСТ дисертації

Матеріал и методи дослідження. После первинного скрінінгу 337 ​​пацієнтів до дослідження Було включено 140 Хворов з хронічною ревматічною хвороби серця. Встановлення діагнозу ґрунтувалось на наявності чіткіх анамнестичними Даних про перенесену ревматічну гарячка, клініки та даних лабораторно-інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ та проводилося з Використання СУЧАСНИХ стандартів діагностики согласно уніфікованіх діагностичних крітеріїв, затверджених на об'єднаному Пленумі ревматологів та ортопедів-травматологів України (2003), та класіфікації Набутів вад серця, затвердженої VI Національнім конгрес кардіологів України (2000).

У подалі дослідження Хворі включалися согласно крітеріїв включення / віключення. Крітеріямі включення в дослідження були: встановлений діагноз хронічної ревматічної хвороби серця, наявність ізольованої мітральної вади (стенозу мітрального відчинив I-III стадії за класифікацією Набутів вад серця) або Комбінованої мітральної вади з переважанням стенозу I-III стадії, наявність хронічної серцевої недостатності (ХСН) I-II А стадії, I-III функціонального класу (ФК СН) за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA), вік Хворов до 45 років.

Крітеріямі віключення з дослідження були: вік Хворов понад 45 років, тяжкий Загальний стан (Активність ревматічного процесса III ступенів, серцево недостатність IIБ-III ст., Наявність ехокардіоскопічніх ознака IV (дістрофічної) або V (термінальної) стадій мітрального стенозу, поєднаної поразка кількох клапанів ), наявність клінічніх ознака ішемічної хвороби серця, важкої супутньої патології (цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, ревматоідній артрит, хронічні гепатити и хронічні пієлонефріті у стадії обострения), наявність в анамнезі Даних про роведення хірургічного лікування серцевої вади (протезування клапанів серця або мітральна комісуротомія, проведена Менш чем за 5 років до качана дослідження).

Хворі були ВІКОМ від 16 до 45 років, середній вік Складанний 40,3 ± 4,6 роки. Серед них Було 90 жінок (64,3%) и 50 чоловіків (35,7%). Активну фазу ревматизму діагностовано у 106 (75,7%) Хворов: у 92 (65,7%) - І ст. актівності и у 14 (10,0%) - ІІ ст .; неактивних фазу діагностовано у 34 (24,3%) пацієнтів. Серцевий недостатність І ступеня Було діагностовано у 29 пацієнтів (20,7%), СН ІІА ст. - у 111 (79,3%).

Пацієнтів Було розподілено на Чотири клінічно Однорідні групи по 35 осіб. Усі групи були порівнянні за ВІКОМ, статтю, трівалістю захворювання та его гемодінамічнімі ускладненнямі.

До I групи увійшлі пацієнті, что одержувалі медикаментозне лікування: пролонговані препарати пеніцилінового ряду (ретарпен по 2,4 млн. ОД в / м 1 раз на 3 тіжні); нестероідні протізапальні засоби (НПЗП) (діклоберл по 150 мг / сут per os) - Профілактичне протирецидивного лікування; інгібіторі ангіотензінперетворюючого ферменту (лізиноприл по 10 мг 1 раз на добу per os), серцеві глікозіді (дігоксін 0,25 мг / сут 5 днів на тиждень), сечогінні препарати (лазікс в / м 40-80 мг / сут за спожи), препарати калію (аспаркам по 1 таб.3 рази на добу после їжі), антигіпоксанти (предуктал-MR по 35 мг 2 рази на добу per os). У відповідності до міжнародніх стандартів лікування Хворов з постійною формою фібріляції передсердь прізначалі антикоагулянтну терапію варфаріном по 2,5-5 мг / сут per os під контролем протромбінового індексу (ПТІ).

До II групи увійшлі 35 осіб, Які окрім медікаментозної терапії, ідентічної I групі, одержувалі процедури нізькочастотної магнітотерапії, что проводилися на апараті "ПДМТ-01" за сегментарно методикою паравертебрально у проекції C -Th , Магнітна індукція 35 мТл, частотою до 50 Гц, трівалістю процедури 15 хвилин, через день, 8 процедур на курс.

До III групи Було включено пацієнтів, Яким окрім медікаментозної терапії, ідентічної I групі, проводилася озонотерапія у виде внутрішньовенніх крапельних інфузій озонованого фізіологічного Розчини хлоріду натрію 0,9% з концентрацією озону в розчіні 3000 мкг / л, об'ємом 200 мл, з постійною автоматизоване підтрімкою заданої концентрації озону в розчіні, трівалістю інфузії 30-40 хвилин, через день, 6-8 процедур на курс лікування.

Хворі IV групи одержувалі Наступний фізіо-фармакотерапевтичних комплекс: медикаментозна терапія, ідентічна З першого трьома групами, нізькочастотна магнітотерапія курсом, ідентічнім II групі, озонотерапія курсом, ідентічнім III групі.

У проведеному дослідженні вікорістовувалі следующие методи дослідження:

Розпис, виявлення анамнезу захворювання, об'єктивне дослідження для Виявлення Скарга и ознака, характерних для мітральніх вад серця ревматічної етіології;

Електрокардіографія (ЕКГ) у 12 стандартних відведеннях;

Ультразвукове дослідження серця з доплерехокардіоскопією, інтегральне реографічне дослідження;

Спірографія з оцінкою показніків Функції зовнішнього дихання;

Вивчення функціонального стану ендотелія с помощью Проби з реактивним гіперемією (D. Celermajer et al., 1992);

Тест з 6-хвилинах ходьби;

Визначення якості життя Хворов Шляхом опитування за опитувальника "Якість життя Хворов з серцево-судинна захворюваннямі" (Аронов Д.М., Зайцев В.П., 2002);

Загальний аналіз крови з метою діагностики наявності запального процесса: визначавши Кількість лейкоцітів, лейкоцитарну формулу, ШВИДКІСТЬ зсідання еритроцитів (ШЗЕ);

Біохімічне дослідження крови з визначенням вмісту в сіроватці крови Загальна протеіну та білковіх фракцій, фібріногену, ПТІ, наявності С-реактивного протеіну, тітрів антістрептолізіну-О (АСЛ-О);

Визначення вмісту сульфгідрільніх (SH-груп) та дісульфідніх зв'язків (SS-груп) водорозчінніх білків и нізкомолекулярніх Сполука у плазмі та еритроцитах крови Хворов с помощью реактиву Еллмана (І.В. Веревкина і співавт., 1977), розраховувалі співвідношення SH / SS;

Визначення маркерів інтенсівності перекисного окислення ліпідів у плазмі та еритроцитах крови Хворов: малонового діальдегіду (МДА) по Реакції з тіобарбітуровою кислотою (Сталева І.Д., Гарішвілі Т.Г., 1977), дієновіх кон'югатів (ДК) методом спектрофотометрії (І .Д. Сталева, 1977). З метою ОЦІНКИ актівності антиоксидантної системи визначавши Активність глутатіонредуктазі (ГР) с помощью спектрофотометрії (Путіліна Ф.Е., 1982), супероксіддісмутазі (СОД) по гальмуванню Реакції Відновлення нітротетразолієвого синього (Макаренко Є.В., 1987), вміст вітаміну Е методом тонкошарової хроматографії (Шталь Е., 1976);

Імунологічні дослідження включали визначення показніків Т-клітінної ланки імунної ВІДПОВІДІ (відносного та абсолютного вмісту CD -лімфоцітів, CD -лімфоцітів, СD -лімфоцітів) Шляхом дослідження діференціровочніх антігенів лейкоцітів періферічної крови методом імунофлюоресценції с помощью панелі моноклональних Антитіл.Обчіслювалі імунорегуляторній індекс CD / СD . Гуморального ланку імунітету визначавши за абсолютним та відноснім вмістом В-лімфоцитів (CD ), А такоже за вмістом імуноглобулінів класів A, M, G методом прямої радіальної імунодіфузії в Гелі по Mancini et al. (1964).

Аналіз віддаленіх результатів лікування проводили через 3 и 6 місяців после стаціонарного лікування. Визначавши ШВИДКІСТЬ и повнотіла Настанов клінічного ЕФЕКТ, середньодобові дозуюч медікаментозної терапії, ее побічні явіща, Середні Терміни перебування у стаціонарі, Кількість повторних госпіталізацій, дінаміку показніків усередненого функціонального класу серцевої недостатності;

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ оброблено с помощью методів математичної статистики.

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ та їх Обговорення. При надходженні Хворов до стаціонару у 97,1% Було Виявлено ті або інші Скарги, найчастіше - на Задишка при фізічному навантаженні (90,7%), зниженя працездатності (77,1%), Загальну слабкість (72,9%), болі у ділянці серця (71,4%), серцебиття (67,9%), перебої в работе серця (61,4%). Спостерігалі Підвищення частоти Скарги у хворого з I та II ступенями актівності у порівнянні з хворими з відсутністю актівності ревматічного процесса.

При об'єктивному дослідженні найчастіше реєструвалі періферічні набрякі (60,7%), Збільшення печінкі (56,4%), акроціаноз (40,0%), причому у хворого з II ступенів актівності ЦІ Симптоми спостерігалісь вірогідно Частіше, чем у хворого з актівністю ревматічного процесса 0-І ступеня (p0-ІІ <0,05; Pі-ІІ <0,05). Таким чином, наші дані узгоджуються з данімі літератури (Дядик О.І., Багрій А.Е., 2005), Які свідчать, что у 90% Хворов на ревматизм є суб'єктивні Скарги и значні об'єктивні Зміни.

В результате ЕКГ ДОСЛІДЖЕНЬ у більшості (80,7%) Хворов Було Виявлено Порушення електрогенезу серцево м'яза. Серед порушених ритму найчастіше реєструвалісь фібріляція передсердь (38,6%) та ектрасістолія (15,7%). Зміни кінцевої части шлуночкових комплексу зареєстровано у 62,9% Хворов, что співпадає з данімі літератури (Орлов В.Н., 1997) про наявність у хворого на ревматизм порушеннях процесів реполярізації, Які свідчать про Ураження міокарда.

У Хворов з мітральнімі вадамі серця (МВС) до качана лікування реєструвалі погіршення структурно-функціональніх показніків самперед правих відділів серця та лівого передсердь (ЛП). Так, спостерігалі Збільшення розміру ЛП у Середньому на 31,8% (p <0,05) у порівнянні з контрольною групою. Розмір правого передсердь (ПП) БУВ збільшеній у Середньому на 24,6% (p <0,05), розмір правого шлуночка (ПШ) - на 39,2% (p <0,05). Кінцево-діастолічній Тиск у правому шлуночці (КДТ ПШ) БУВ підвіщеній у 2,5 рази (p <0,01). Сістолічна функція ПШ (ФВ ПШ) булу знижена на 22,1% у порівнянні з групою контролю (p <0,05).

З боку показніків лівого шлуночка відзначалась тенденція до Збільшення кінцево-діастолічного розміру (КДР ЛШ) (p> 0,05), кінцево-систолічного розміру (КСР ЛШ) (p> 0,05), Фракції Викид лівого шлуночка (ФВ ЛШ) ( p> 0,05).

Градієнт тиску на клапані легеневої артерії у период систоли (DР ЛАсіст) та Градієнт тиску на мітральному клапані (DРМК) були збільшені у 1,8 (p <0,05) та 3,4 рази відповідно (p <0,001). Середня площа мітрального відчинив (SМО) булу у 2,5 рази менше, чем у контрольній групі здорових осіб (p <0,05). Підвищення Пітом периферичної судинного опору склалось 33,6% (p <0,05) у порівнянні з групою контролю.

Отрімані нами до качана лікування дані спірографії, а самє зниженя форсованої жіттєвої ємності легень (ФЖЄЛ) на 18,2% (p <0,05), показніків форсованого об'єму відіху за 0,5 та 1,0 секунд на 33,3 % (p <0,05) та 29,6% (p <0,05) відповідно та індексу Тіффно, узгоджуються з данімі літератури про ті, что у хворого з МВС І виказав ХСН реєструються погіршення показніків Функції зовнішнього дихання (Witt C. , Borges AC et al., 1997).

При проведенні Проби з реактивним гіперемією Виявлено, что Відсоток ендотелійзалежної вазоділатації (ЕЗВД) среди Хворов Складанний (6,7 ± 1,1%) и БУВ у 1,9 разів нижчих (p <0,05), чем в групі контролю (12 , 6 ± 1,5%). У 33,6% Хворов реєструвалась вазоконстрікція, тим часом як у групі контролю Релаксація Судін відтворювалась стабільно. Отрімані дані про наявність дисфункції ендотелію у Хворов з МВС ревматічної етіології підтверджують дані літератури про визначальності роль ендотелію в розвитку ХСН (Шевченко О.С., 2005; Беленко Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеєв Ф.Т., 2001. ; Лутай М.І. и співавт., 2003).

При проведенні тесту з 6-хвилинах ходьби до качана лікування спостерігалі СКОРОЧЕННЯ дістанції ходьби на 26,8% (372,3 ± 8,8 м; p <0,05) та подовжений годині рестітуції у 2 рази (108,9 ± 7, 4 сек .; p <0,01) у порівнянні з контрольною групою (508,5 ± 18,4 м та 55,2 ± 6,3 сек. відповідно). Суб'єктивна оцінка хворими свого стану за данімі опитувальника булу значний знижена и Складанний - 9,8 ± 1,1 балів у порівнянні з - 1,5 ± 0,9 балів у групі контролю, (p <0,001). З підвіщенням ступенів актівності запального процесса Виявлено СКОРОЧЕННЯ дістанції ходьби (p0-ІІ <0,05; Pі-ІІ <0,05) та зниженя якості життя (p0-І <0,05; p0-ІІ <0,05). Виявлення зниженя толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ и якості життя відображає прояви ХСН на тлі МВС ревматічної етіології, что збігається з данімі літератури (Сидоренко Г.І., Фролов А.В., 2002; Аронов Д.М., Зайцев В.П., 2002; Сидоренко Г.І., Комісарова С.М., 2006).

До качана лікування всі досліджувані лабораторні показатели вірогідно відрізнялісь від таких у контрольній групі здорових донорів. Так, Кількість лейкоцітів булу збільшена на 45,1% (p <0,05), ШОЕ пришвидшити на 42,7% (p <0,05), вміст фібріногену БУВ підвіщеній на 31,2% (p <0,05) , вміст загально білку - на 12,4% (p <0,05), вміст б2-глобулінів - на 31,4% (p <0,05), г-глобулінів - на 30,8% (p <0, 05). Вміст АСЛ-О у хворого на ревматизм БУВ підвіщеній на 38,4% (p <0,05), ПТІ - на 13,4% (p <0,05). З підвіщенням ступенів актівності ревматічного процесса відбувалось вірогідне Підвищення вмісту лейкоцітів (p0-І <0,05; Pі-ІІ <0,05), ШОЕ (p0-І <0,05; Pі-ІІ <0,05), фібріногену ( p0-І <0,05; p0-ІІ <0,05), загально білку (p0-І <0,05; Pі-ІІ <0,05), б2 -глобулінів (p0-І <0,05; Pі -ІІ <0,05), г-глобулінів (p0-І <0,05; p0-ІІ <0,05), АСЛ-О (p0-І <0,05; Pі-ІІ <0,05), ПТІ (p0-І <0,05; p0-ІІ <0,05).

Висока Активність процесів окислення та відновлення SH-груп білків є важлівою характеристикою окіслювально-відновлювального стану тканин, зміни которого опосередкують дію на організм багатьох факторів (Fridovich J., 1998; Cresswell P., Arunachalam B., Bangia N. et al., 1999. ; Соколовський В.В., 1996). У плазмі крови Хворов до качана лікування спостерігалі Підвищення вмісту SH-груп розчин білків та нізькомолекулярніх Сполука у 4,5 разів (p <0,01), зниженя вмісту SS-груп у 2,3 рази (p <0,01), а такоже Значне (p <0,001) Підвищення співвідношення SH / SS, что свідчіло про Посилення відновних властівостей плазми и формирование стану метаболічного ацидозу.

В еритроцитах крови Хворов до качана лікування спостерігалі протілежні Зміни, ймовірно, компенсаторного характеру: вміст SH-груп БУВ зниженя на 29,3% (p <0,05), вміст SS-груп БУВ підвіщеній у 3 рази (p <0,01 ), співвідношення SH / SS було у 4,5 разів нижчих нормальних показніків (p <0,01). У зв'язку з підвіщенням ступенів актівності ревматічного процесса спостерігалі зростання Вказаним порушеннях головного чином у плазмі крови.

У плазмі крови Хворов з МВС ревматічної етіології до лікування реєструвалі Підвищення вмісту МДА у 2,3 рази (до 2,9 ± 0,3 мкмоль / мл; контрольний Показник 1,26 ± 0,1; p <0,05) та ДК у 1,9 рази (до 0,47 ± 0,04 мкмоль / мл; контрольний Показник 0,25 ± 0,01; p <0,05). Зниженя актівності ГР до 77,6 ± 1,8 нмоль / (с * мл) (p <0,05) и СОД у 2 рази (до 0,09 ± 0,01 у. Од .; p <0,05) свідчіло про прігнічення процесів антиоксидантного захисту плазми. В еритроцитах крови Хворов до качана лікування спостерігалі односпрямовані Зміни з такими у плазмі крови: Підвищення уровня МДА у 1,8 разів (p <0,05), ДК у 1,7 разів (p <0,05), зниженя актівності СОД у 1,8 разів (p <0,05). Отрімані дані підтверджують дані літератури про важлівій Вплив перекисного окислення ненасіченіх жирних кислот мембранних фосфоліпідів на стан сістемної гемодинаміки при ХСН та ревматічніх вадах серця (Малюкова Н.Г., 2005).

До качана лікування спостерігалі Зміни з боку РЕГУЛЯТОРНОЇ Т-ланки імунної ВІДПОВІДІ: зниженя абсолютної кількості CD3-лімфоцитів на 49,5% (p <0,05) за рахунок обох регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів - CD4 и CD8, Підвищення співвідношення CD4 / CD8 до 2,8 ± 0,08 у. од. (Контрольний Показник 2,1 ± 0,1; p <0,05). Активація гуморальної ланки імунної ВІДПОВІДІ виявлялася у збільшенні відносного (на 52,0%, p <0,05) та абсолютного (на 77,8%, p <0,05) вмісту CD20-лімфоцитів та Середніх величин вмісту Ig A (на 31 , 1%, p <0,05) та Ig G (на 28,3%, p <0,05). Аналіз стану імунної системи у залежності від актівності ревматічного процесса показавши, что зі збільшенням актівності запаленою імунологічні Порушення зростають. Отрімані дані про наявності значний порушеннях у Хворов при надходженні на стаціонарне лікування свідчать про доцільність использование імунологічних показніків як крітеріїв ОЦІНКИ ефектівності методів комплексного лікування Хворов з хронічною ревматічню хвороби серця.

При аналізі одержаної в результате лікування динаміки Скарги, что пред'являлісь хворими на ревматизм, Було Виявлено покращення самопочуття Хворов в усіх групах спостереження, найбільш вираженій у хворого ІІІ та IV груп. Так, частота Скарга на Задишка при фізічному навантаженні в І групі знизу з 91,4 ± 4,7% до 62,9 ± 8,2% (p <0,05), у ІІ групі - з 94,3 ± 3, 9% до 57,1 ± 8,4% (p <0,05), у ІІІ групі - з 80,0 ± 6,8% до 37,1 ± 8,2% (p <0,05), у ІV групі - з 97,1 ± 2,8% до 31,4 ± 7,8% (p <0,01), что такоже вірогідно (p <0,05) менше, чем у І та ІІ групах после лікування. Частота Скарга на Загальну слабкість напрікінці лікування знизу у 1,6 рази у хворого ІІІ групи (p <0,05) та у 3 рази у ІV групі (p <0,05). Кількість Хворов, Які НЕ пред'являлі Скарги, вірогідно (p <0,05) збільшілась під впливи усіх лікувальніх комплексів, но напрікінці лікування в ІІІ групі таких Хворов було у 2,7 рази больше, чем у І групі (p <0, 05), а у ІV групі - у 3,1 рази больше, чем у і групі (p <0,05) та у 1,7 - чем у ІІ групі спостереження (p <0,05).

Серед Хворов з відсутністю запального процесса Скарги напрікінці лікування зберігалісь лишь 2 (5,7%) Хворов I групи. Серед Хворов з актівністю запального процесса I ступенів на самопочуття НЕ скаржилася 11 Хворов III групи (31,4%) та 14 Хворов IV групи (40,0%).

Напрікінці лікування в усіх клінічніх групах спостерігалась суттєва позитивна динаміка об'єктивної КЛІНІЧНОЇ симптоматики. Так, частота Виявлення периферичної набряків среди Хворов І групи знизу з 60,0 ± 8,3% до 40,0 ± 8,3% (p <0,05), у ІІ групі - з 54,3 ± 8,4% до 22,9 ± 7,1% (p <0,05), у ІІІ групі - з 65,7 ± 8,0% до 5,7 ± 3,9% (p <0,01), у ІV групі - з 62,9 ± 8,2% до повної відсутності набряків (p <0,01). Серед Хворов ІІІ та ІV груп періферічні набрякі напрікінці лікування зустрічалісь вірогідно (p <0,05) рідше, чем у І та ІІ клінічніх групах. Частота реєстрації акроцианозом у IV групі зменшено з 42,9 ± 8,4% до 20,0 ± 6,8% (p <0,05). Частота Збільшення печінкі під впливи І лікувального комплексу знизу у 1,25 рази (p <0,05), під Вплив ІІ комплексу - у 1,3 рази (p <0,05), ІІІ - у 1,7 разів (p < 0,05), IV комплексу - у 2,4 рази (p <0,05). Таким чином, найкращих результатів удалось досягті у хворого III и IV груп. У Хворов з актівністю запального процесса II ступенів! Застосування озонотерапії окремо та у зелених сандалів з нізькочастотною магнітотерапією дозволило Повністю ліквідуваті ознака затримки жідкості, чого НЕ Було досягнуть у хворого дере двох груп.

Динаміка ЕКГ у хворого на ревматизм булу позитивною среди Хворов усіх клінічніх груп. Вплив лікування на полярність зубця Т БУВ найбільш істотнім у хворого III та IV груп, что свідчіть про Значне Поліпшення процесса реполярізації. Так, частота реєстрації позитивного зубця Т в усіх відведеннях збільшілась з 45,7 ± 8,4% до 60,0 ± 8,3% у Хворов І групи (p> 0,05), з 42,9 ± 8,4% до 62,9 ± 8,2% (p> 0,05) у ІІ групі, з 48,6 ± 8,4% до 80,0 ± 6,8% (p <0,05) у ІІІ групі та з 42,9 ± 8,4% до 88,6 ± 5,4% (p <0,05) среди Хворов IV групи, что такоже Було вірогідно (p <0,05) более, чем у І та ІІ групах после лікування .

Серед Хворов з відсутністю актівації ревматічного процесса напрікінці лікування нормалізацію полярності зубця Т спостерігалі в усіх клінічніх групах.Серед Хворов з актівністю I ст. нормалізацію полярності зубця Т спостерігалі у 20 (83,3%) осіб ІІІ групи и 23 (100,0%) - IV групи. Результати наших ДОСЛІДЖЕНЬ співпадають з данімі літератури про позитивний Вплив на процеси метаболізму в міокарді озонотерапії (Куліков А.Г., 2005) та нізькочастотної магнітотерапії (Зубкова С.М., 2004; Пономаренко Г.Н., обрізати А.Г., Антипенко П.В., 2006).

При аналізі динаміки структурно-геометричність показніків серця у хворого I групи булу зареєстрована тенденція до Зменшення переднє-заднього розміру ЛП (p> 0,05), ПП (p> 0,05), зниженя КДТ ПШ (p> 0,05), DР ЛАсіст (p> 0,05), DРМК (p> 0,05), до Зменшення КДР ЛШ (p> 0,05), Збільшення ФВ ЛШ (p> 0,05). Серед Хворов II групи булу Виявлено тенденція до Зменшення розміру ЛП та ПП (p> 0,05), КСР та КДР ЛШ (p> 0,05), розміру ПШ (p> 0,05), відбулось зниженя DР ЛАсіст на 19, 2% (p <0,05), DРМК на 31,7% (p <0,05).

Більш суттєвіх результатів удалось досягті в ІІІ групі: спостерігалось вірогідне Зменшення переднє-заднього розміру ЛП на 16,9% у порівнянні з данімі до лікування (p <0,05) и на 14,8% у порівнянні з результатами лікування Хворов І групи ( p <0,05). Розмір ПП зменшівся на 13,9% (p <0,05) у порівнянні з данімі до лікування. Розмір ПШ в Цій групі вірогідно НЕ змінівся (p> 0,05), но КДТ ПШ зменшівся на 28,3% у порівнянні з данімі до лікування (p <0,05). Сістолічна функція ПШ при цьом Покращена на 13% (p <0,05). DР ЛАсіст знізівся на 17,7% (p <0,05) у порівнянні з данімі до лікування. Зниженя DРМК у хворого ІІІ групи під Вплив лікування склалось 32,3% (p <0,05).

Найкращих результатів лікування удалось досягті у хворого IV групи: спостерігалось вірогідне (p <0,05) Зменшення переднє-заднього розміру ЛП на 18,3%, что на 17,8% (p <0,05) менше, чем результат лікування Хворов І групи и на 15,5% (p <0,05) - ІІ групи. На 16,8% зменшівся такоже розмір ПП (p <0,05), на 30,1% - розмір ПШ (p <0,05). КДТ ПШ знізівся на 32,1% (p <0,05). Сістолічна функція ПШ Покращена на 15,9% (p <0,05) у порівнянні з данімі до лікування и на 13,4% (p <0,05) у порівнянні з результатом лікування Хворов І групи. З боку показніків, что характеризують функцію ЛШ, такоже зареєстрована позитивна динаміка: зниженя КДР ЛШ (p <0,05), КСР ЛШ (p <0,05) и Підвищення ФВ ЛШ на 18,3% (p <0,05) . Вірогідно знизу DРМК (з 15,4 ± 1,9 мм. Рт. Ст.д.о 9,1 ± 1,8 мм. Рт. Ст .; p <0,05) и D Р ЛАсіст (на 19,6% : з 50,0 ± 3,7 мм. рт. ст.д.о 40,2 ± 3,2; p <0,05).

При дослідженні динаміки Пітом периферичної судинного опору спостерігалі тенденцію до его зниженя під впливи І лікувального комплексу (p> 0,05) и зниженя на 10,2% (p <0,05) під Вплив ІІ комплексу. У Хворов ІІІ та IV клінічніх груп цею Показник знізівся на 10,8% (p <0,05) та 17,6% (p <0,05) відповідно, что Було на 9,1% (p <0,05) та 12,9% (p <0,05) відповідно менше значення даного сертифіката № у хворого І групи напрікінці лікування.

За данімі динаміки показніків спірографії форсована життєва Ємність легень (ФЖЄЛ) вірогідно збільшілась у ІІ групі на 15,4% (p <0,05), у ІІІ групі - на 20,0% (p <0,05), у IV групі на 18,5% (p <0,05), причому у хворого ІІІ та IV груп цею Показник Складанний відповідно 3,0 ± 0,2 л та 3,2 ± 0,1 л и в обох випадка НЕ ​​відрізнявся від Даних групи контролю ( 3,3 ± 0,1 л; p> 0,05). Форсованій об'єм відіху за 0,5 сек. форсованого відіху вірогідно збільшівся у хворого II групи на 30,8% (p <0,01), ІІІ групи - на 28,6% (p <0,05), IV групи - на 25,0% (p <0, 05); за 1 сек. форсованого відіху цею Показник збільшівся у ІІ групі на 16,7% (p <0,05), у ІІІ групі на 27,8% (p <0,05), у IV - на 20,0% (p <0, 05); за 3сек. форсованого відіху відбулось покращення цього сертифіката № на 12,5% (p <0,05) у ІІІ групі и на 12,0% (p <0,05) у IV групі. Однако у хворого ІІІ та IV груп цею Показник за 0,5 та 1 сек. БУВ кож вірогідно более (p <0,05), чем результат лікування Хворов І групи. Відношення форсованого ОБСЯГИ відіху за 0,5 сек. до ФЖЄЛ підвіщілось после лікування в ІІІ групі на 13,0% (p <0,05) и у IV групі - на 20,6% (p <0,05). У I групі Хворов Зміни більшості досліджуваніх показніків НЕ були вірогіднімі, но спостерігалась тенденція до їх нормалізації, что свідчіть про сприятливі Вплив медикаментозного лікування на функцію зовнішнього дихання у хворого на ревматизм.

При порівнювальному аналізі груп Хворов відзначалі більш віражені Зміни в II групі у порівнянні з I и в III-IV групах у порівнянні з I і II, что доводити доцільність! Застосування процедур нізькочастотної магнітотерапії та озонотерапії для покращення Функції зовнішнього дихання в лікуванні даної категорії хвороб.

Днаміка показніків Функції ендотелія среди Хворов дерло двох груп НЕ булу вірогідною. Так, у І групі Хворов Плечових Артерія розшірювалась у Середньому на 6,5 ± 0,9% до лікування и на 6,9 ± 0,5% после лікування (p> 0,05); у ІІ групі - на 7,0 ± 1,0% та 7,2 ± 0,6% відповідно (p> 0,05). Під вплива КОМПЛЕКСНОЇ терапії з Використання озонотерапії спостерігалі Значне Поліпшення судіннорухової Функції ендотелія: после лікування величина ЕЗВД зростан на 47,8% (p <0,05) у хворого III групи и на 67,6% (p <0,05) - IV групи. В обох групах показатели вірогідно НЕ відрізнялісь від таких у здорових осіб (12,6 ± 2,5%, p> 0,05), что свідчіть про нормалізацію судіннорухової Функції ендотелія під Вплив озонотерапії.

Вазоспастичних Реакція плечової артерії напрікінці лікування реєструвалась только у хворого дере трьох груп: у I групі - 10 (28,6%) осіб, у II - 6 (17,1%), у III - 2 (5,7%) хвороби. Недостатню здатність до Розширення плечової артерії Було зареєстровано у 7 (20,0%), 6 (17,1%), 4 (14,3%) і 2 (5,7%) Хворов відповідно по групах.

Отрімані дані свідчать, что традиційна медикаментозна терапія НЕ володіє адекватним терапевтичним ефектом относительно нормалізації Функції ендотелію у Хворов з МВС та проявити ХСН. ! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії в Комплексній терапії таких Хворов дозволяє ефективного корегувати вказані Порушення.

За данімі тесту з 6-хвилинах ходьби у хворого всех груп відбулось вірогідне подовжений дістанції: в І групі на 8,7% (p <0,05), в ІІ - на 11,9% (p <0,05), в ІІІ - на 18,4% (p <0,05), в IV - на 17,7% (p <0,05). Хворі III та IV груп после проведеного лікування змоглі подолати вірогідно (p <0,05) довшу Дистанцію, чем Хворі I групи после лікування. Час рестітуції вірогідно скоротівся у хворого III групи на 22,4% (p <0,05) та IV групи на 22,7% (p <0,05).

Суб'єктивна оцінка свого стану у хворого різніх груп после лікування Суттєво відрізнялась. У Хворов дерло двох груп якість життя мала лишь тенденцію до покращення (p> 0,05). Вірогідно змінілась якість життя Хворов III та IV груп: результат опитування покращівся у 1,7 (-9,3 ± 1,0 бали; p <0,05) та 2,6 (-10,5 ± 1,1 бали; p <0,05) рази відповідно у порівнянні з Показники до качана лікування, та у 1,3 (p <0,05) и 1,8 (p <0,05) рази відповідно у порівнянні з результатом лікування Хворов I групи (- 7,0 ± 0,9 балів).

Отрімані дані дозволяють сделать Висновок про Значне Підвищення толерантності до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ та покращення якості життя у хворого на ревматизм під Вплив комплексного лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії, что говорити про Підвищення адаптаційніх можливий серцево-судінної системи. Отрімані дані узгоджуються з данімі літератури, Які вказують на тісній Взаємозв'язок віщезгаданіх параметрів (Арутюнов Г.П., Рилова А.К., 2001), оскількі якість життя у Першу Черга візначається толерантністю до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ (Wielenga RP et al., 1999). Віщевказані Параметри могут буті вікорістані в якості крітеріїв ефектівності терапевтичних ЗАХОДІВ у хворого з МВС ревматічної етіології (Пономаренко Г.Н., Лещев А.Л. і співавт., 2004).

При дослідженні динаміки лабораторних показніків Виявлено, что в усіх групах спостереження відбулось вірогідне зниженя ШОЕ (на 16,7% у Хворов І групи (p <0,05), на 14,9% в ІІ групі (p <0,05), на 23,6% в ІІІ групі (p <0,05) и на 29,6% в IV групі (p <0,05)), АСЛ-О (Показник IV групи БУВ на 17,6% нижчих (p < 0,05), чем результат лікування Хворов І групи, та на 11,1% нижчих (p <0,05), чем у ІІ групі), ПТІ (знізівся на 8,9% (p <0,05), 7 , 6% (p <0,05), 14,0% (p <0,05), 15,6% (p <0,05) відповідно по групах).

Динаміка решті показніків булу найбільш істотною у хворого III и IV груп. У ІІІ групі спостерігалось вірогідне Зменшення Загальної кількості лейкоцітів на 16,8% (p <0,05), зниженя вмісту загально білку на 11,3% (p <0,05), a2-глобулінів на 13,9% (p < 0,05) та g-глобулінів на 10,2% (p <0,05). У IV групі спостерігалось вірогідне Зменшення Загальної кількості лейкоцітів на 18,4% (p <0,05), вмісту фібріногену на 18,6% (p <0,05), загально білку на 10,3% (p <0,05 ), a2-глобулінів на 19,8% (p <0,05). У II групі вірогідно зменшівся такоже вміст загально протеїну (p <0,05) та a2-глобулінів (p <0,05). У I групі спостерігалось достовірне Зменшення g-глобулінів (p <0,05). Треба відмітіті, что у хворого IV групи Відбулась нормалізація ШЗЕ (7,6 ± 0,6; контрольний Показник 7,5 ± 0,2 мм. Рт. Ст .; p> 0,05), фібріногену (3,5 ± 0 , 1; контрольний Показник 3,2 ± 0,1 г / л; p> 0,05), загально білку (69,6 ± 0,8; контрольний Показник 68,7 ± 0,8 г / л; p> 0 , 05). Вищевказаний свідчіть про потужні протізапальні Властивості IV лікувального комплексу. АНТИКОАГУЛЯНТНА дією, что властіва малімо дозам озону, пояснюється зниженя ПТІ в III (до 82,7 ± 1,0%; p <0,05) та IV (до 80,0 ± 0,9%; p <0,05) групах у порівнянні з Показники І групи после лікування.

При дослідженні динаміки показніків вмісту сульфгідрільніх та дісульфідніх груп розчин білків и нізькомолекулярніх Сполука у плазмі крови Хворов під дією медікаментозної терапії спостерігалі зниженя вмісту SH-груп у 3,5 разів (p <0,01), Значне зниженя вмісту SS-груп (p < 0,001), зниженя співвідношення SH / SS у 2,3 рази (p <0,05). Включення нізькочастотної магнітотерапії до лікувального комплексу попереджало різке Падіння вмісту SS-груп (p> 0,05) и таким чином забезпечен зниженя співвідношення SH / SS до 1,4 ± 0,2 (p <0,05). У Хворов ІІІ групи Показник SH / SS зменшівся у 4,5 разів (p <0,001). У Хворов IV групи під Вплив лікування Відбулась нормалізація вмісту SH-, SS-груп та SH / SS (усі показнікі НЕ відрізнялісь від групи контролю, p> 0,05).

Таким чином, найбільш потужного нормалізуючою дією на вміст SH - и SS-груп розчин білків та нізькомолекулярніх Сполука, а такоже співвідношення SH / SS-груп у плазмі крови Хворов на ревматизм володіє IV лікувальний комплекс.

В еритроцитах крови Хворов на ревматизм під Вплив медікаментозної терапії достовірніх змін вмісту SH-, SS-груп та співвідношення SH / SS НЕ відбулось (p> 0,05). У Хворов ІІ групи спостерігалі Підвищення співвідношення SH / SS у 1,6 разів (p <0,05). У Хворов ІІІ групи співвідношення SH / SS достовірно (p <0,05) збільшілось у 1,9 разів и Було вірогідно более, чем результат лікування у хворого І (p <0,05) та ІІ груп (p <0,05) . У еритроцитах крови Хворов IV групи спостерігалі нормалізацію вмісту SH - (24,4 ± 3,2 мкмоль / мл; p> 0,05) та SS-груп (0,5 ± 0,1 мкмоль / мл; p> 0,05 ). Незважаючі на ті, что в еритроцитах крови Хворов IV групи напрікінці лікування НЕ відбулось нормалізації співвідношення SH / SS (48,8 ± 4,0; p <0,05), цею Показник БУВ вірогідно покращівся у порівнянні з результатами лікування Хворов І (17 , 5 ± 2,3; p <0,01), ІІ (22,3 ± 3,0; p <0,01) та ІІІ (32,1 ± 3,6; p <0,05) груп.

Під вплива дерло двох лікувальніх комплексів НЕ відбулось вірогідніх змін вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів та ферментів антиоксидантного захисту плазми крови. У Хворов ІІІ групи під дією лікування відбулось Зменшення вмісту МДА на 37,9% (p <0,05), ДК на 25,5% (p <0,05), Підвищення актівності СОД у 2,8 разів (p <0 , 01), ГР на 28,5% (p <0,05). При вікорістанні IV лікувального комплексу у плазмі крови Хворов відбулось покращення показніків: вміст МДА та ДК знізівся у 2,4 (p <0,05) та 1,7 (p <0,05) разів відповідно; Активність СОД підвіщілась у 2,4 рази (p <0,05), Активність ГР - на 36,4% (p <0,05). Вміст МДА, ДК та Активність СОД у плазмі крови после лікування достовірно НЕ відрізнялісь від таких в групі здорових осіб (p> 0,05).

У еритроцитах крови Хворов ІІІ групи під Вплив комплексного лікування підвіщілась Активність ГР на 29,4% (p> 0,05) та СОД у 2,2 рази (p> 0,01) у порівнянні з таким до лікування. У еритроцитах крови Хворов IV групи удалось досягті нормалізації вмісту МДА, ДК, актівності СОД (p> 0,05 у порівнянні з данімі групи контролю). Отрімані дані дозволяють сделать Висновок про потужні корегуючи Властивості озонотерапії на процеси ліпопероксидації у хворого з МВС ревматічної етіології.

Включення курсу озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії у комплексну терапію Хворов на ревматизм супроводжували тенденцією до нормалізації імунологічних показніків. Так, среди Хворов II групи спостерігалі Підвищення відносного вмісту CD3-лімфоцитів (до лікування 50,9 ± 0,7%; после - 54,5 ± 1,1%; р <0,05), тоді як у хворого I групи Середні Величини вмісту ціх клітін Залишайся зниженя, що не відрізнялісь від Даних до лікування и становили (51,2 ± 0,9%; р> 0,5).

Підвищення Середніх величин CD3 у хворого II групи после Завершення лікування відбувалось в основному за рахунок Підвищення CD4-хелперів з 37,0 ± 0,6% до лікування до 41,9 ± 1,0% напрікінці лікування (р <0,05). У тій же година Зсуви з боку відносного та абсолютного вмісту CD8-лімфоцитів у хворого дере двох груп у порівнянні з данімі до лікування НЕ були вірогіднімі (р> 0,05).

Слід відзначіті, что, незважаючі на проведень курс відновного лікування з включенням нізькочастотної магнітотерапії, Середні Величини більшості показніків клітінного імунітету Залишайся істотно нижчих нормальних показніків. Так, вміст CD3 залишавсь істотно нижчих у порівнянні з данімі здорових осіб (66,5 ± 0,6%; р <0,01), CD4-хелперів (44,6 ± 0,9%; р <0,05), CD8-супресорів (20,8 ± 0,2%, р <0,01).

Внаслідок Підвищення відносного вмісту CD8-супресорів спостерігалі деяке (р> 0,05) зниженя Величини коефіцієнта імунорегуляції у хворого II групи. Співвідношення CD4 / CD8 мало тенденцію до зниженя як у порівнянні з віхіднімі данімі (р> 0,05), так и з данімі Хворов I групи после лікування (р> 0,05), но істотно перевіщувало нормальні показатели (2,1 ± 0 , 1; р <0,01).

Виявлено різніцю между І та ІІ групами у дінаміці показніків гуморального імунітету. Відносній вміст CD20-лімфоцитів, незважаючі на проведення медикаментозного лікування, залишавсь у 1,5 рази вищє нормального уровня (17,1 ± 0,9%, р <0,01), а у хворого II групи простежувалась тенденція (р> 0, 05) до зниженя відносного вмісту CD20-лімфоцитів.

Під вплива ІІ медикаментозного комплексу спостерігалі зниженя вмісту IgA до 2,23 ± 0,12 г / л (р> 0,05) який, однак, залишавсь вищє нормального уровня (1,9 ± 0,1 г / л, р <0, 05), та IgG до 13,4 ± 0,5 г / л (р> 0,05), Який НЕ відрізнявся від норми (12,0 ± 1,3, р> 0,05).

Таким чином, использование у відновному лікуванні Хворов з МВС ревматічної етіології, окрім базісної, нізькочастотної магнітотерапії, супроводжували позитивною дінамікою показніків клітінного та гуморального імунітету, что узгоджується з данімі літератури (Плетньов С.В., Остапенко В.А., 2004). Разом з тім, що не вдалось досягті нормалізації більшості показніків: Середні Величини CD3-лімфоцитів, CD4-хелперів и CD8-цитотоксичних лімфоцитів залишились істотно нижчих норми, а відносній вміст CD20 (В-лімфоцитів) значний ее перевіщував. Остался підвіщенім вміст незріліх и функціонально малоактивних О-лімфоцитів (16,4 ± 0,6%, р <0,01).

Включення озонотерапії у комплекс відновного лікування Хворов супроводжували НЕ только підвіщенням відносної кількості CD3-лімфоцитів у порівнянні з данімі до лікування (58,4 ± 1,2; р <0,01), но їх вміст БУВ істотно вищий за відношенню до хворого, что Отримав I лікувальний комплекс (р <0,05), и, что особливо важліво, по відношенню до Даних Хворов II групи (р <0,05).

Збільшення Загальна вмісту Т-лімфоцитів у хворого III групи відбувалось за рахунок Підвищення кількості обох регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів. Індекс імунорегуляції знізівся у порівнянні з віхіднімі данімі (з 2,8 ± 0,09 до 2,5 ± 0,07 у. Од .; р <0,05) и з данімі Хворов I групи после лікування (р <0,05 ). После проведення курсу медікаментозної терапії з озонотерапією співвідношення CD4 / CD8 все ж не досяжний нормального уровня (2,1 ± 0,1 у. Од .; р <0,01).

З боку гуморальної ланки імунної ВІДПОВІДІ у хворого ІІІ групи после проведеного лікування залишавсь підвіщенім відносній и абсолютний вміст Фракції В-лімфоцитів (CD20). У Хворов цієї групи відбувалось зниженя підвіщеного вмісту IgA (р <0,05), что НЕ відрізнялісь від нормального уровня (1,9 ± 0,1 г / л; р> 0,05), та нормалізація вмісту IgG (12,0 ± 1,3 г / л; р> 0,05).

Дані дослідження свідчать про ті, что включення процедур озонотерапії у лікувальний комплекс супроводжували Посилення нормалізуючого впліву на показатели імунологічної реактівності у порівнянні з ефектом нізькочастотної магнітотерапії.

Поєднане использование двох фізіотерапевтічніх факторів супроводжували найбільш вираженість імунонормалізуючою дією. При цьом Було досягнуть нормалізації відносного вмісту CD3 - (63,4 ± 2,2%; контрольний Показник 66,5 ± 0,6%; р> 0,05), CD4 - (43,9 ± 1,3%; контрольний Показник 44,6 ± 0,9%; р> 0,05) и CD8-лімфоцитів (20,1 ± 1,3%; контрольний Показник 20,8 ± 0,2%; р> 0,05), а такоже співвідношення CD4 / CD8 (2,2 ± 0,05 у. од .; контрольний Показник 2,1 ± 0,1 у. од .; р> 0,05). Кількість О-лімфоцитів зніжувалась до нормального уровня (16,6 ± 0,9%; контрольний Показник 16,4 ± 0,6%; р> 0,05), что такоже можна розглядаті як позитивний ефект даного лікувального комплексу.

Підвіщеній до качана лікування відносній вміст CD20-лімфоцитів істотно (20,0 ± 1,2%; р <0,01) зніжувався и не відрізнявся від норми (17,1 ± 0,9%; р> 0,05). Разом з тім, що не відбулось нормалізації Середніх абсолютних величин вмісту CD20-лімфоцитів (0,40 ± 0,02 10 / Л; р <0,05). Зниженя кількості CD20 супроводжували нормалізацією підвіщеного уровня Ig A (1,98 ± 0,06 г / л; р> 0,05) та Ig G (12,1 ± 0,9 г / л; р> 0,05).

Таким чином, результати клініко-лабораторних та інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать, что найбільш ефективних Було комплексне лікування Хворов з МВС ревматічної етіології, Які належали до ІІІ та IV клінічніх груп.

При аналізі безпосередніх результатів відновного лікування Хворов з МВС ревматічної етіології доведена можлівість зниженя медикаментозного НАВАНТАЖЕННЯ на хвороби. Так, у хворого ІІІ групи середньодобову дозу НПЗП удалось Зменшити на 16,2% (р <0,05), дозу сечогінніх - на 31,7% (р <0,05) у порівнянні з хворими І групи. При поєднаному застосуванні фізіотерапевтічніх методик дозуюч медікаментів удалось Зменшити на 27,4 (р <0,05) та 43,5% (р <0,01) відповідно. Серед пацієнтів IV групи за период стаціонарного лікування НЕ зареєстровано жодних випадка побічніх явіщ (НПЗП-гастропатії), тоді як у дерло двох групах характерні Скарги Виявлено у 22,8-25,7% Хворов, а в ІІІ групі - у 8,6% Хворов. У пацієнтів з постійною формою фібріляції передсердь, что належали до ІІІ та IV клінічніх груп, середньодобова доза варфаріну за период стаціонарного лікування виявило нижчих, чем у Хворов І групи (РІ-ІІІ <0,05; Рі-IV <0,05).

Загальний стан Хворов ІІІ та IV груп Суттєво покращувався напрікінці первого тижня лікування, тоді як у хворого І групи - только напрікінці іншого тижня.

Середні Терміни перебування у стаціонарі Хворов IV групи склалось 18,0 ± 1,7 днів, что на 28% менше, чем у хворого I групи (25,0 ± 2,2; р <0,05) та на 23,4% - чем у II групі (23,5 ± 2,0; р <0,05). Хворі III групи перебувалі у стаціонарі 20,2 ± 1,8 дня, что вірогідно НЕ відрізнялось (р> 0,05) від Хворов дерло двох груп.

При аналізі віддаленіх результатів лікування Виявлено, что досягнуть напрікінці стаціонарного лікування клінічний ефект БУВ найбільш стійкім среди Хворов, что получил курс озонотерапії. Так, через півроку после виписки досягнуть позитивний ефект зберігався у 7 (41,2%) Хворов І групи, у 6 (46,2%) Хворов II групи, у 9 (64,3%) - ІІІ групи, у 12 (70 , 6%) Хворов IV групи.

Динаміка усередненого ФК СН свідчіть про ті, что у хворого дере двох груп напрікінці 6-місячного терміну после виписки посілювалісь явіща ХСН. Усередненій ФК СН у них БУВ вірогідно віщим (відповідно 2,03 ± 0,09, р <0,05 та 1,83 ± 0,07, р <0,05 у порівнянні з 1,76 ± 0,06 у І групі после лікування). З боку ІІІ та IV груп вірогідного погрішення даного сертифіката № впродовж 6 місяців не встановлено (р> 0,05). Хворі ІІІ групи после лікування малі вірогідно нижчих ФК СН (1,39 ± 0,04; р <0,05), чем Хворі дерло двох груп. Ця тенденція зберігалась впродовж 6 місяців после виписки.

ФК СН Хворов IV групи после лікування Складанний 1,22 ± 0,04, и БУВ вірогідно нижчих, чем у Хворов І (р <0,05), ІІ (р <0,05) та ІІІ (р <0,05) груп. Ця тенденція зберігалась впродовж дерти 3 місяців после виписки (РІ-IV <0,05; рІІ-IV <0,05; рІІІ-IV <0,05), а надалі зберігалась только у порівнянні з хворими дерло двох груп (РІ-IV <0,05; рІІ-IV <0,05).

При дослідженні якості життя у хворого ІІІ та IV груп впродовж 3 місяців после виписки усередненій результат опитування БУВ вірогідно віщим, чем у Хворов І групи (РІ-ІІІ <0,05; Рі-IV <0,05), а через півроку це стосувалось лишь Хворов IV групи (РІ-IV <0,05).

При аналізі повторних госпіталізацій среди Хворов Виявлено, что впродовж року после виписки повторно Було госпіталізовано 41 (29,3%) пацієнта, з них до IV групи належало 2 особини, до III - 6 осіб, до II - 13 осіб.

Таким чином, результати проведених ДОСЛІДЖЕНЬ свідчать про ті, что розроблені лікувальні комплекси з включенням нізькочастотної магнітотерапії та озонотерапії позитивно вплівалі на суб'єктивний и об'єктивний статус хворого, лабораторні та імунологічні показатели запаленою, істотно поліпшувалі структурно-геометричні показатели серця, функцію ендотелія. Все це сприятливі вплівало на функціональний стан серцево-судінної системи, поліпшувало толерантність до фізичних НАВАНТАЖЕННЯ и покращувало якість життя хворого, что є основою для Поліпшення прогнозу даної категорії хвороб.

ВИСНОВКИ

У Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології перебіг захворювання супроводжується вірогідною зміною структурно-геометричність и функціональніх показніків серця, самперед правих его відділів; погіршенням показніків Функції зовнішнього дихання та показніків Функції ендотелія, зниженя толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ на 26,8%, значний зниженя якості життя; Формування стану метаболічного ацидозу плазми крови, актівацією процесів пероксидації та напруженістю антиоксидантних механізмів у плазмі та еритроцитах крови, порушеннях функціонального стану клітінної та гуморальної ланок імунної ВІДПОВІДІ. Традиційне медикаментозне лікування недостатньо ефективна корегує вказані Порушення.

! Застосування нізькочастотної магнітотерапії у комплексі з медикаментозними засоби на стаціонарному етапі лікування Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології справляє позитивний Вплив на КЛІНІЧНІ прояви захворювання, об'єктивний стан хворого, деякі структурно-функціональні показатели серця и показатели Функції зовнішнього дихання, дозволяє помірно збільшити толерантність до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ, покращіті ОКРЕМІ показатели клітінної ланки імунної ВІДПОВІДІ, проте не справляє позитивного впліву на функцію ендотелія, стан перекисного окислення ліпідів и антиоксидантної захисту плазми та еритроцитів крови, на якість життя хвороб.

При включенні озонотерапії в комплекс лікування Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології, На Відміну Від Дії только медікаментозної терапії або ее сполучення з нізькочастотною магнітотерапією, відбуваються Значне покращення самопочуття и об'єктивного стану хворого, Позитивні Зміни структурно-геометричність та функціональніх показніків серця, Функції зовнішнього дихання, Збільшення ендотелійзалежної вазоділатації на 47,8%, Підвищення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ на 18,4%, покращення якості життя, актівація клітін ної ланки імунної ВІДПОВІДІ, прігнічення процесів перекисного окислення ліпідів на фоні актівації механізмів антиоксидантної захисту плазми крови.

Найбільш вираженість терапевтичний ефект спостерігалі при комплексному застосуванні медікаментозної терапії, озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії за рахунок впліву на основні патогенетичні ланки ревматизму: доведена позитивна динаміка показніків ехокардіоскопіі, у тому чіслі Зменшення градієнту тиску на клапані легеневої артеріі у период систоли на 19,6%, Значне покращення показніків Функції зовнішнього дихання, Збільшення ендотелійзалежної вазоділатації на 67,6%, покращення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ на 17,7%, пок ращению якості життя у 2,6 разів за данімі опитування, Відновлення балансу про - та антиоксидантних процесів у плазмі та еритроцитах крови Хворов, Відновлення функціонального стану клітінної и гуморальної ланок імунної ВІДПОВІДІ.

Висока терапевтична ефективність розроблення методу комплексного лікування Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології з Використання озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії підтверджена данімі безпосередніх (більш швидке покращення клінічного стану хворого, зниженя медикаментозного НАВАНТАЖЕННЯ, частоти побічніх Дій, СКОРОЧЕННЯ Середніх термінів стаціонарного лікування на 28%) та віддаленіх результатів лікування (стійкість досягнуть клінічного ЕФЕКТ и Значне Зменшення спожи у повторних госпіталізація ).

На підставі отриманий Даних розроблено діференційовані Показання до! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. Включення озонотерапії до комплексного лікування доцільно Проводити Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології, у якіх Виявлено наявність дисфункції ендотелія, а такоже актівації процесів перекисного окислення ліпідів та прігнічення механізмів антиоксидантної захисту. Поєднане! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні показано Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології за наявності значного погіршення структурно-геометричність показніків серця та імунологічної дисфункції.

Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою більш раннього покращення клінічного стану, Підвищення толерантності до фізічного НАВАНТАЖЕННЯ, Зменшення об'єму медікаментозної терапії Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології слід Проводити комплексне лікування з ЗАСТОСУВАННЯ озонотерапії.

Озонотерапія показана до! Застосування у комплексному лікуванні Хворов з хронічною ревматічною хвороби серця, актівністю 0-II ступенів, з наявністю мітрального стенозу або Комбінованої мітральної вади серця з переважанням стенозу I-III стадії, функціональнім класом серцевої недостатності 0-II, клінічною стадією серцевої недостатності 0 -IIА при наявності дисфункції ендотелія та порушенні балансу про - та антиоксидантних механізмів. Рекомендовано застосовуваті внутрішньовенне крапельне Введення озонованого фізіологічного розчин хлориду натрію з концентрацією озону в розчіні 3000 мкг / л, об'ємом до 200 мл, через день, по 6-8 процедур на курс. Процедури рекомендується застосовуваті после качана медікаментозної терапії, трівалістю 30-40 хвилин при автоматізованій підтрімці заданої концентрації озону в розчіні.

За наявності у пацієнта серцевої недостатності IIА стадії и вищє необходимо обмежіті Введення Рідини, у тому чіслі внутрішньовеннім Шляхи. У зв'язку з ЦІМ при проведенні озонотерапії рекомендується! Застосування внутрішньовенного крапельного Введення озонованого фізіологічного розчин хлориду натрію об'ємом НЕ більш 150 мл, длительность інфузії до 60 хвилин, Кратність проведення процедур - через день.

Для Підвищення ефектівності комплексного лікування у хворого з актівністю запального процесса II ступенів, при наявності значного погіршення структурно-геометричність показніків серця, порушеннях з боку клітінної и гуморальної ланок імунної ВІДПОВІДІ, комплексну терапію з включенням медикаментозного лікування, озонотерапії за віщезазначеною методикою доцільно доповнюваті процедурами нізькочастотної магнітотерапії за сегментарно методикою паравертебрально у проекції C -Th , Магнітна індукція 35 мТл, частотою до 50 Гц, длительность процедури 15 хвилин, через день, 8 процедур на курс у зв'язку з вплива на більшу Кількість ланок патогенезу хронічної ревматічної хвороби серця, что значний покращує результати лікування.

Для попередження прогресування серцевої недостатності, зниженя частоти повторних госпіталізацій и медикаментозного НАВАНТАЖЕННЯ на амбулаторному етапі РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології доцільно повторюваті курси озонотерапії не рідше одного разу на Шість місяців.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Н.С. Тіхончук. Перспективи использование озонотерапії в комплексному лікуванні Хворов на ревматизм // Одеський медичний журнал. - 2005. - №2 (88). - С.116-118.

2. Н.С. Тихончук. Вплив озонотерапії на якість життя і толерантність до фізичних навантажень хворих з ревматичними пороками серця // Український бальнеологічній журнал. - 2005. - №3,4. - С.74-76.

3. Н.С. Тихончук. Вплив озонотерапії та нізькачастотної магнітотерапії на показатели імунологічної реактівності у хворого з хронічною ревматічною хвороби серця // Український бальнеологічній журнал. - 2006. - №1, 2. - С.34-38.

4. Якименко О.О., Тіхончук Н.С. Вплив озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії на імунологічній статус та показатели перекисного окислення ліпідів у хворого з ревматічнімі вадамі серця // Медична реабілітація, курортологія та Фізіотерапія. - 2007. - №3 (51). - С.15-17. (Дисертант виконан відбір Хворов, обстеження клінічніх груп, контроль за лікуванням, статистична обробка та узагальнення результатів дослідження).

5. Патент 6579 України, А61N1 / 44. Способ ранньої РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. Якименко О.О., Тіхончук Н.С. - №20041008168; Заявл.08.10. 2004; Опубл.16.05 2005, Бюл. №5. - 3с. (Дисертант проведено обстеження хворого, статистична обробка первинного матеріалу, написання та подача заявки на Винахід).

6. Патент 76840 України, А61К33 / 00. Способ ранньої РЕАБІЛІТАЦІЇ Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. Якименко О.О., Тіхончук Н.С. - №20041008169; Заявл.08.10. 2004; Опубл.15.09. 2006, Бюл. №9. - 3с. (Дисертант проведено обстеження хворого, аналіз первинного матеріалу, статистична обробка та узагальнення результатів дослідження, подача заявки на Винахід).

7. Кравчук О.Е., Дець В.В., Тихончук Н.С., Серебрякова А.А., Загородня Л.І. Вивчення взаємозв'язку показників імунного статусу і якості життя у хворих на ревматизм // Матеріали IV Національного конгресу ревматологів України. - Полтава. - 2005. - С.145. (Дисертант проведено статистичний обробка отриманий Даних, підготовано тези до друку).

8. Тіхончук Н.С. Вивчення перспектив! Застосування озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії з метою корекції дисфункції ендотелію у Хворов з хронічною ревматічною хвороби серця // Матеріали науково-практичної конференции молодих вчених з міжнародною участю "Вчені майбутнього". Тези доповідей. - Одеса. - 2006. - с.86-87.

9. Тихончук Н.С., Колючий С.В., Тбілелі В.В., Серебрякова А.А. Вивчення показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих мітральним пороками серця ревматичної етіології // Матеріали II науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю імені Завадського І.В. "Терапія: вчора, сьогодні, завтра". - Ростов-на-Дону. - 2007. - С.76-77. (Дисертант проведено КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, статистична обробка результатів).

10. Тіхончук Н.С., Антипова Н.М., Серебрякова А.А., колючі С.В. Динаміка показніків Функції зовнішнього дихання у хворого з ревматічнімі вадамі серця під Вплив озонотерапії // Тези пленуму правления Асоціації ревматологів України. - Київ. - 2007. - С.84. (Дисертант проведено обстеження хворого, аналіз результатів дослідження, підготовано тези до друку).

Анотація

Тіхончук Н.С. ! Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця ревматічної етіології. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.33 - медична реабілітація, Фізіотерапія та курортологія. - Український науково-дослідний інсітут медичної РЕАБІЛІТАЦІЇ та курортології, Одеса, 2008.

Дісертацію присвячено розробці Нових підходів в лікуванні Хворов з мітральнімі вадамі серця на фоні хронічної ревматічної хвороби серця, Заснований на комплексному застосуванні поряд з медикаментозним терапією озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії. Запропоноване комплексне лікування мало протізапальну дію, позитивно вплівало на структурно-геометричні показатели серця, мало кардіорепаратівну дію, виготовляють до подовжений дістанції 6-хвілінної ходьби в Середньому на 17,7%. ! Застосування запропонованіх лікувальніх комплексів призводило до корекції процесів перекисного окислення ліпідів та Підвищення антиоксидантної актівності плазми та еритроцитів крови Хворов, спріяло Зменшення спожи у повторних госпіталізаціях, зниженя фармакологічного НАВАНТАЖЕННЯ та частоти побічніх Дій. Найбільш трівалого ЕФЕКТ удалось досягті при комбінованому застосуванні процедур озонотерапії та нізькочастотної магнітотерапії на фоні медикаментозного ЗАСОБІВ.

Ключові слова: хронічна ревматічна хвороба серця, мітральній стеноз, озонотерапія, нізькочастотна магнітотерапія.

АНОТАЦІЯ

Тихончук Н.С. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральним пороками серця ревматичної етіології. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. - Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена розробці нових підходів у лікуванні хворих з мітральним пороками серця на фоні хронічної ревматичної хвороби серця, заснованому на комплексному застосуванні разом з медикаментозною терапією озонотерапії і низькочастотної магнітотерапії. Проведено клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження 140 хворих з хронічною ревматичної хворобою серця, мітральнимстенозом I-III стадії, I-II А стадією хронічної серцевої недостатності, які були розділені в залежності від застосовуваних фізіотерапевтичних методів лікування на 4 групи. Було вивчено вплив запропонованих лікувальних комплексів на клінічну картину захворювання, структурно-геометричні показники серця, показники функції зовнішнього дихання, толерантність до фізичних навантажень, якість життя, на процеси перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту, на функціональний стан системи імунітету.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що застосування медикаментозної терапії покращувало самопочуття і об'єктивне стан хворих, сприяло помірного підвищення толерантності до фізичного навантаження, супроводжувалося зниженням лабораторних показників запального процесу, підвищенням відносного вмісту CD4-лімфоцитів. Однак більшість показників ехокардіографії, функції зовнішнього дихання і ендотелію, якість життя хворих, а також показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту з боку плазми і еритроцитів крові не мали достовірної позитивної динаміки в період спостереження.

Включення низькочастотної магнітотерапії в комплексному лікуванні хворих на ревматизм сприяло більш вираженого поліпшення клінічного статусу хворих, супроводжувалося позитивною динамікою деяких показників ехокардіографії, спірографії (збільшення об'єму форсованого видиху за 1 сек. На 10,5% в порівнянні з результатами лікування хворих I групи), підвищенням толерантності до фізичних навантажень на 11,9%. Однак ступінь ендотелійзалежної вазодилатації, якість життя, показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту плазми і еритроцитів крові у цих хворих не мали достовірної позитивної динаміки.

Застосування медикаментозної терапії в поєднанні з озонотерапією значно покращувало клінічний статус хворих, супроводжувалося поліпшенням більшості показників ехокардіоскопії, спірографії (в тому числі збільшення обсягу форсованого видиху за 1 сек. На 21% в порівнянні з результатами лікування хворих I групи), підвищенням ступеня ендотелійзалежної вазодилатації на 47,8%, подовженням дистанції 6-хвилинної ходьби на 18,4%, поліпшенням якості життя. Відзначали також коригуючий вплив даного лікувального комплексу показники перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту плазми і еритроцитів. Даний лікувальний комплекс мав позитивним впливом переважно на клітинну ланку імунної відповіді.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що включення озонотерапії і низькочастотної магнітотерапії в комплексне лікування хворих з мітральним пороками серця ревматичної етіології значно знижувало кількість скарг, покращувало об'єктивне стан, позитивно впливало на структурно-геометричні та функціональні показники міокарда, мало кардіорепаратівним ефектом, покращувало показники функції зовнішнього дихання, на 67,6% знижувало вираженість ендотеліальної дисфункції, збільшувало толерантність до фізичного н грузке на 17,7% в порівнянні з даними до лікування, значно покращувало якість життя, призводило до корекції і збільшення активності антиоксидантної системи (активність еритроцитарної глутатіонредуктази зросла на 31,2%, плазматичної - на 36,4%), тим самим пригнічуючи процеси вільнорадикального окислення ліпідів.Аналіз віддалених результатів лікування виявив, що комплексне лікування хворих з мітральним пороками серця ревматичної етіології з використанням озонотерапії і низькочастотної магнітотерапії знижувало потребу в повторних госпіталізацію і уповільнювало прогресування хронічної серцевої недостатності.

Ключові слова: хронічна ревматична хвороба серця, мітральний стеноз, озонотерапія, низькочастотна магнітотерапія.

SUMMARY

Tikhonchuk NS Application of ozone therapy in the rehabilitation treatment of patients with mitral heart disease of the rheumatic origin. - Manuscript.

Thesis for a candidate scientific degree by speciality 14.01.33 - Kurortology and physiotherapy. - Ukrainian Scientific Research Institute for Medical Rehabilitation and Kurortology, Ministry of Health of Ukraine, Odessa, 2007.

The dissertation is devoted to development of new approach in treatment of patients with mitral heart disease against a background of chronic rheumatic heart disease, which based on the complex application of medicines, ozonetherapy and low-frequency magnetic field. The complex treatment possessed the antiinflammatory effect, caused positive influence on structural and geometric heart indicators, rendering the cardiac reparation processes, increased the distance of the 6-minute walk test in average on 17,7%. The adoption of suggested treatment ranges corrected the lipoperoxidative processes increasing the antioxidative activity of the plasma and erythrocytes, asisted dinimishing events of repeated hospitalizations, decreased the medicinal loading and events of undesirable reactions. The most steadfast effect was achieved in the way of using of the integrated application of ozone therapy and low-frequency magnetic field against a background of medicinal treatment.

Key words: chronic rheumatic heart disease, mitral stenosis, ozone therapy, low-frequency magnetotherapy.

ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

DР ЛАсіст - Градієнт тиску на клапані легеневої артерії в период систоли

DРМК - Градієнт тиску на мітральному клапані

SМО - площа мітрального відчинити

АСЛ-О - антістрептолізін Про

ГР - глутатіонредуктаза

ДК - дієнові кон'югаті

ЕЗВД - ендотелійзалежна вазоділатація

ЕКГ - електрокардіографія

КДР ЛШ - кінцево - діастолічній розмір лівого шлуночка серця

КДТ ПШ - кінцево - діастолічній Тиск у правому шлуночка серця

КСР ЛШ - кінцево - систолічний розмір лівого шлуночка серця

ЛП - ліве передсердь

МВС - мітральні вади серця

МДА - малоновий діальдегід

НПЗП - нестероідні протізапальні засоби

ПП - праві передсердь

ПТІ - протромбіновій індекс

ПШ - правий шлуночок серця

СОД - супероксиддисмутаза

ФВ ЛШ - Фракція Викид лівого шлуночка серця

ФВ ПШ - Фракція Викид правого шлуночка серця

ФЖЄЛ - форсована життєва Ємність легень

ФК СН - функціональний клас серцевої недостатності

ХСН - хронічна серцево недостатність

ШЗЕ - ШВИДКІСТЬ зсідання еритроцитів

Підпісано до друку 14.02. 2008. Формат 60x90 / 16.

Розум. друк. арк.1,17. Обл. - вид. арк.0,9.

Тираж 100 прим. Папір офсетний. Зам. № 157.

"Персей"

Пр. Шевченка, 6/3, м. Одеса, 65058, Україна.

Тел. (048) 776-21-02, 776-23-76


  • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  • Основні ЗМІСТ дисертації
  • ВИСНОВКИ
  • Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • Анотація
  • SUMMARY
  • ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

  • Скачати 77.93 Kb.