! Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні віразкової хвороби: Вплив на клініко-лабораторні показатели и варіабельність Серцевий ритму


    Головна сторінка

Скачати 46.15 Kb.
Дата конвертації09.12.2017
Розмір46.15 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Данила Галицького

Лещук ЯРИНА Любомирівна

УДК: 616.342 - 002.44 - 059 - 085.27 / .28 - 07

ЗАСТОСУВАННЯ флуренізиду В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ВІРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ: Вплив НА клініко-лабораторні ПОКАЗНИКИ І варіабельність Серцевий ритм

14.01.02 - внутрішні хвороби

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенів

кандидата медичний наук

Львів - 2008


Дісертацією є рукопис.

Робота виконан у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичний наук, професор

Абрагамович Орест Остапович,

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри шпітальної терапії.

Офіційні опоненти: доктор медичний наук, професор

Бабак Олег Якович,

директор державної установи "Інститут терапії ім. Л.Т. Малої АМН України ", завідувач кафедри госпітальної терапії та КЛІНІЧНОЇ фармакології Харківського національного медичного університету МОЗ України;

доктор медичний наук, професор

Чопей Іван Васильович,

Ужгородський національний університет МОН України, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини.

Захист состоится 27.05.2008 року о 13 годіні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.05 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6.

Автореферат розіслано 25.04.2008 року.

вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Г.В. Світлик


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Віразкова хвороба (ВХ) шлунка и дванадцятіпалої кишки (ДПК) в багатьох странах є однією з найбільш актуальних проблем ґастроентеролоґії й перебуває в центрі уваги лікарів-ґастроентеролоґів, терапевтів, хірургів, оскількі є Поширення захворюванням травної системи, часто рецідівує, виробляти до Важка ускладнень, что зумовлює інвалідізацію и трівалу Втрата працездатності. Чи не Менш актуальною ця проблема є и для України, оскількі констатується невпінне зростання ее пошіреності (М.В. Голубчиков, 2000). За інформацією вітчізняніх медіків, в Україні налічується около п'яти миллионов осіб, Які хворіють на віразкову хворобу, щороку реєструються десятки тисяч Нових віпадків захворювання й тенденція до Збільшення кількості Хворов зберігається (Е.Й. Архій, Н.В. Розумник, 2000; В.Г. Передерій та ін., 2003).

Потреба оптімізації лікування ВХ, несмотря на багатий клінічний досвід у Цій Галузі медицини та велику Кількість наукових досліджень, и досі залішається актуальною. Вагомий кроком у лікуванні пептичну віразок стало затвердження Європейської Концепції ерадікації Helicobacter pylori (Hp), яка дает чіткі рекомендації относительно лікування пептичну віразок и конкретні режими ерадікації Hp, сформульовані в трьох Маастріхтськіх консенсусах. Проти десятірічній досвід НЕ віклікає сумніву, что практичне! Застосування ціх рекомендацій не дало змогі успешно розв'язати проблему лікування ВХ (О.Я. Бабак, 2005).

На нашу мнение, можна віділіті две Головні групи причин недостатньої ефектівності лікування ВХ: 1) Досягнення ерадікації Нр-інфекції становится дедалі складнішім завдання - ефективність стандартних схем далека від Ідеальної, невідповідність їхньої вартості купівельній спроможності пересічного громадянина України та проґресівне Збільшення резистентних до лікування штамів Нр ; 2) неврахування в Маастріхтській Концепції принципова важлівого моменту, что ВХ - це поліетіолоґічне захворювання, в патоґенезі которого актуальними залішаються основні положення кортико-вісцеральної Теорії з Визнання важлівості дисбалансу веґетатівної нервової системи (ВНС), а такоже ее роли у вінікненні порушеннях імунного гомеостазу, метаболічних змін ТОЩО.

Одним Із напрямків, что давши бі змогу Суттєво вплінуті на Підвищення ефектівності комплексного лікування ВХ и Зменшити его ВАРТІСТЬ, є использование недорогих вітчізняніх препаратів, Які б одночасно вплівалі на Різні ланки патоґенезу ВХ. У контексті цього нашу Рамус прівернув новий український протімікробній засіб флуренізід, якому прітаманні антібактерійні, імуномодуляційні, антірадікальні й антиоксидантні Властивості.

Зв'язок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Дісертаційну роботу Виконаю в межах Наукової тими кафедри шпітальної терапії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Вивчення ефектівності флуренізиду в комплексному лікуванні Хворов з Ураження Деяк внутрішніх ОРГАНІВ" [№ держреєстрації 0102U007232], співвіконавцем якої є здобувач.

Мета и завдання дослідження. Мета дослідження - вівчіті ефективність впліву флуренізиду на клініко-лабораторні та Інструментальні показатели й обґрунтувати доцільність его! Застосування в комплексному лікуванні ВХ ДПК, асоційованої з Hp.

Для Досягнення зазначеної мети Було визначили следующие завдання:

1. Дослідіті Вплив флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Hp.

2. Проаналізуваті Особливості варіабельності серцево ритму (ВСР) у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Hp, та їх Зміни під Вплив модіфікованого стандартного лікування.

3. Дослідіті ВСР у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Hp, Які отримувалася флуренізід у комплексному лікуванні.

4. Вівчіті ефективність комплексного лікування Hp-асоційованої ВХ ДПК з включенням флуренізиду и без него.

5. Порівняті ефективність лікування Хворов на ВХ ДПК, Які отримувалася флуренізід, та хвороби, Яким прізначалі модіфіковане стандартне лікування, обґрунтувати Висновки и Практичні рекомендації относительно Вдосконалення методів діаґностікі та лікування ВХ ДПК, асоційованої з Hp.

Об'єкт дослідження - Хворі на ВХ ДПК, асоційовану з Hp.

Предмет дослідження - ефективність! Застосування флуренізиду у комплексному лікуванні ВХ ДПК, асоційованої з Hp.

Методи дослідження - комплекс клініко-лабораторних та інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ, среди якіх, окрім рутинних, Використано езофаґоґастродуоде-нофіброскопію (ЕҐДФС) з пріцільною біопсією та наступна морфолоґічною веріфікацією діаґнозу, інтраґастральну рН-метрію, рентґенолоґічне дослідження шлунково-кишково каналу, інвазівні та неінвазівні методики Виявлення гелікобактерної інфекції, дослідження ВСР.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше доведено ефективність и обґрунтовано доцільність! Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні Hp-асоційованої ВХ ДПК. Предложено схему комплексного лікування Hp-асоційованої ВХ ДПК Із включенням у лікувальний комплекс флуренізиду в дозі 300,0 мг двічі на добу после їді. Уперше Виявлено й досліджено кіслотопрігнічувальну дію флуренізиду. Удосконалено комплексну діаґностіку ВХ ДПК, асоційованої з Hp, с помощью использование дослідження ВСР.

Практичне значення одержаних результатів. Отрімані результати лікування Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Hp, з включенням у лікувальний комплекс флуренізиду, як засоби, якому окрім антібактерійніх, імуномодуляційніх та антиоксидантних властівостей, притаманний такоже кіслотопрігнічувальній Вплив І, ймовірно, седативний ефект, дали змогу Запропонувати нову схему лікування цієї нозолоґії .

Уперше Виявлено в дослідженні кіслотопрігнічувальна властівість флуренізиду дозволяє вікорістаті ее для потенціювання антисекреторних препаратів, включених якіх предполагает Потрійний або квадрокомплекс, рекомендований для ерадікації Нр.

Предложено комплексне обстеження пацієнтів Із визначенням НЕ лишь наявності морфолоґічніх змін слізової оболонки ДПК та Hp, а й стану ВНС, с помощью использование дослідження ВСР.

Впровадження результатів дослідження. Результати дісертаційного дослідження впроваджені в клінічну практику роботи ґастроентеролоґічного відділення Львівської обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні та терапевтічні відділення Львівської обласної КЛІНІЧНОЇ лікарні й комунальної 3-ї міської КЛІНІЧНОЇ лікарні, у педагогічний процес підготовкі студентів 6-го курсу медичного факультету, лікарів-інтернів факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною працею, у Якій автор проаналізувала Сучасний літературу з основних вопросам етіолоґії, патоґенезу, діаґностікі та лікування ВХ ДПК, провела ПАТЕНТНИЙ пошук, разом Із керівніком визначили мету й завдання дослідження, провела набір клінічного матеріалу (125 Хворов) и комплексні клініко-лабораторні й Інструментальні обстеження, досліджувала ВСР, самостійно опрацювала отриманий інформацію, здійсніла Статистичний обробка, зроби аналіз и синтез результатів дослідження, обґрунтувала та сформулював Висновки, Практичні екомендації, забезпечен Впровадження їх у практику. С помощью СУЧАСНИХ комп'ютерних технолоґій підготувала та опублікувала у виде наукових статей результати ДОСЛІДЖЕНЬ, власноручно написала дісертацію та автореферат. Обговорення отриманий результатів Здійснено разом Із науковим керівніком. Запозичення Ідей та розробок співавторів публікацій НЕ Було.

Апробація результатів дисертації. Результати дісертаційної роботи опрілюднені на X конґресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (Чернівці 2004); XІ конґресі Світової Федерации українських лікарськіх товариств (Полтава 2006); міжкафедральному засіданні кафедри шпітальної терапії та кафедри фтізіатрії и пульмонолоґії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (25.09.2007).

Публікації. За темою дисертації Опубліковано 8 Друкований праць, Із якіх: 4 журнальні статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 тез у Матеріалах наукових з'їздів и конференцій, 1 патент на корисностей модель, 1 інформаційний лист.

ОБСЯГИ и структура дисертації. Робота виклад українською мовою на 117 страницах основного тексту та складається зі вступления, Огляду літератури, описів методолоґічного принципом, матеріалів и методів дослідження, шести розділів Власний ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗУ та узагальнення одержаних результатів, а такоже вісновків, практичних рекомендацій, додатка и списку використаних джерел, Який містіть 210 найменувань, Із якіх 150 робіт кирилицею та 60 - латиницею.

Дісертаційна робота проілюстрована 16 таблицями та 18 рисунками.


Основні ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали, методолоґія та методи ДОСЛІДЖЕНЬ. У дослідженні взяло участь 125 осіб молодого (44,8%) та зрілого (55,2%) віку, среди якіх Було 40,8% жінок и 59,2% чоловіків.

Клініко-лабораторно-Інструментальні обстеження пацієнтів проведено согласно з Вимогами сьогоднішнього дня. Окрім ДОСЛІДЖЕНЬ, Які традіційно Використовують в ґастроентеролоґії, ми застосовувалі деякі сучасні технолоґії, Які доповнювалі інформацію про перебіг та важкість захворювання.

Дослідження проведено у два етапи. На Першому етапі Виконання роботи Вивчай Вплив флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка с помощью інтраґастральної рН-метрії. Досліджуваніх Було розділено на две групи: І - дослідну, пацієнті якої после вимірювання рН натще та базальної кіслотності отримувалася 300,0 мг флуренізиду; ІІ - контрольний, пацієнті якої после вимірювання рН натще та базальної кіслотності отримувалася 20,0 мг омепразолу. Впродовж 1,0-1,5 години после вживання препарату (флуренізиду або омепразолу) проводили моніторінґ змін кіслототвірної Функції шлунка. Використання омепразолу в контрольній групі Хворов обумовлено тім, что група ІПП є найбільш Поширення среди антисекреторних препаратів.

На іншому етапі Вивчай клінічну ефективність комплексного лікування ВХ ДПК, асоційованої з Нр, Із включенням флуренізиду.Для цього ми сформувалі две групи Хворов: І - дослідна - 60 осіб, Які отримувалася омепразол по 20,0 мг двічі на добу - зранку и ввечері, орнідазол - по 500,0 мг двічі на добу - зранку и ввечері, де-нол по 120,0 мг Чотири рази на добу та флуренізід по 300,0 мг перорально 2 рази на добу через 1 годину после їді - про 8 00 и 20 00; ІІ - контрольна - 65 Хворов, Які прийомів омепразол по 20,0 мг двічі на добу - зранку и ввечері, орнідазол - по 500,0 мг двічі на добу - зранку и ввечері, де-нол по 120,0 мг Чотири рази на добу та коаліціада по 500,0 мг зранку и ввечері.

У дослідній та контрольній групах у лікувальному комплексі ми застосовувалі препарат орнідазол, оскількі відомо, что резістентність до метронідазолу дуже висока. Із ціх міркувань, ерадікаційну схему лікування, яка включала омепразол, орнідазол, де-нол та коаліціада, ми розглядаємо як модіфіковану стандартною схемою. Длительность лікування становила 14 діб.

Ефективність лікування оцінювалі во время та через 1 місяць после Закінчення лікування за такими крітеріямі: КЛІНІЧНІ показатели (суб'єктивно та об'єктивно - наявність чи Відсутність Скарги та проявів захворювання); визначення Нр-інфекції (с помощью інвазивних та неінвазивних лабораторно-інструментальніх методик); Виявлення макро- та мікроскопічніх змін слізової оболонки ґастродуоденальної зони с помощью ЕҐДФС Із проведенням пріцільної біопсії та цітолоґічного дослідження после Завершення курсового лікування.

Окрім цього, з метою Вивчення стану ВНС усім хвороби у дослідній и контрольній групах до та через 1 місяць после Закінчення лікування проводили дослідження ВСР. Відомо, что ВХ - поліетіолоґічне захворювання, в патоґенезі которого актуальними залішаються основні положення кортико-вісцеральної Теорії з Визнання важлівості дисбалансу ВНС, а такоже ее роли у вінікненні порушеннях імунного гомеостазу, метаболічних змін ТОЩО. Таку можлівість нам надає метод АНАЛІЗУ ВСР - Який є Сучасний діаґностічною технолоґією КЛІНІЧНОЇ медицини. Поряд Із традіційнім трактування ВСР як індікатора актівності відділів Автономної нервової системи, центральних та гуморально-метаболічних механізмів реґуляції серцево ритму, описано функціонально-метаболічну інтерпретацію ВСР (В.М. Михайлов, 2002; О.В. Коркушко та ін. 2002).

Усім Хворов Із ВХ ДПК, котрі брали участь в обстеженні, проводили аналіз ВСР Шляхом моніторування ЕКҐ у відведеннях І, ІІ та аVF у лежачому положенні впродовж п'яти хвилин, после чого проводили ортостатічну пробу (обстежуваній за командою Швидко вставати) и продовжувалі моніторінґ ЕКҐ в тих же відведеннях ще впродовж шести хвилин. Перед Досліджень усі обстежувані 5-10 хвилин перебувалі в лежачому положенні для нормалізації гемодинамічних показніків. У дослідження не включали Хворов Із порушеннях ритму и провідності, а самє, з міготлівою арітмією, передсердно и шлуночкових -екстрасистолія ТОЩО.

Отримання інформацію статистично опрацьовано на персональному комп'ютері методами варіаційної статистики з Використання пакетів програм "Microsoft Excel" та "Statistica".

Результати ДОСЛІДЖЕНЬ. Беручи до уваги, что флуренізиду прітаманні антібактерійні, імунодуляційні та антиоксидантні Властивості, обґрунтування доцільності его! Застосування для лікування ВХ, асоційованої з Нр, є актуальним. У цьом контексті перспективним Було Вивчення таких якости препарату, Які б поєднувалі в Собі одночасно антібактерійні та антікіслототвірні Властивості, тому особливо важлівім у нашому дослідженні Було з'ясувати реакцію парієтальніх залоза шлунка на пероральний его! Застосування. На Першому етапі дослідження ми Вперше Вивчай Одноразовий Вплив флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр.

Було встановлен, что в обох групах Хворов (дослідній та контрольній) во время вимірювання рН шлунка до приймання флуренізиду й омепразолу показатели кіслототвірної Функції коліваліся примерно на одному Рівні й у всех досліджуваніх Було Виявлено гіперацідність (вираженість або помірну) та нормоацідність. Зокрема, в осіб І-ої групи pH шлунка натще в Середньому становило 1,32, а базальна Кислотність - 1,42. У ІІ групі Хворов ЦІ показатели становили 1,27 та 1,36 відповідно.

После приймання хворими флуренізиду рН шлунка колівалося в межах від 2,25 до 3,28 и в Середньому становило 2,75. После приймання хворими омепразолу шлунково секреція колівалася в межах 2,67-3,66, у Середньому становила 3,13. Согласно з результатами інтраґастральної рН-метрії в осіб як дослідної, так и контрольної груп відзначено зниженя кіслототвірної Функції шлунка.

Аналіз результатів дослідження показав, что в осіб І групи, відповідно до функціональніх інтервалів (ФІ) рН (рис. 1), базально Кислотність шлунка характерізувалася як віражі гіперацідність (ФІ 5) у 40,0% Хворов, як помірна гіперацідність (ФІ 4) - у 30,0% досліджуваніх и як нормоацідність (ФІ 3) - у 30,0% осіб. Через 1 годину после прійання флуренізиду pH шлунка в 5,0% Хворов характерізувалося як нормоацідність (ФІ 3), а в 95,0% досліджуваніх - як помірна гіпоацідність (ФІ 2).

У пацієнтів ІІ групи базально шлунково секреція, согласно з функціональнімі інтерваламі рН (рис. 2), характерізувалася як віражі гіперацідність (ФІ 5) у 30,0% Хворов, як помірна гіперацідність (ФІ 4) - у 40,0% осіб, як нормоацідність (ФІ 3) - у 25,0% Хворов и у 5,0% досліджуваніх - як помірна гіпоацідність (ФІ 2). Через 1 годину после приймання омепразолу у 85,0% Хворов діаґностувалі помірну гіпоацідність (ФІ 2), а у 15,0% -віражену гіпоацідність (ФІ 1).

Отже, очевидним є ті, что флуренізиду прітаманні кіслотопрігнічувальні Властивості, а їх порівняння з вплива омепразолу на кіслототвірну функцію шлунка свідчіть про ті, что смороду віражені Дещо слабше. На нашу мнение, прігнічення кіслотопродукції під Вплив флуренізиду зумовлене хімічною структурою препарату, молекула которого складається з флуоренового ядра, гідразідного угрупування та пірідінового ядра. Внаслідок стягування в ланцюзі кон'юґації на флуоренового ядро ​​електронів створюється висока електронна Густина, яка є акцептором протонів, І, таким чином, середовище шлунка олужнюється.

Відомо, что в більшості Хворов на ВХ ДПК рН шлунка підвіщене, а в окремий випадки кіслототвірна функція НЕ порушена або даже знижена. Таким чином, КОЖЕН окремий пацієнт потребує індівідуального призначення антисекреторних середників, а самє, Вибори препарату та Дозування. Уперше Виявлено нами властівість флуренізиду дозволяє вікорістаті ее для потенціювання антисекреторних препаратів, включених якіх предполагает Потрійний або квадрокомплекс, рекомендований для ерадікації Нр.

На іншому етапі дослідження Вивчай клінічну ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні ВХ (рис. 3).

Так, за результатами дослідження через місяць после проведеного курсового лікування суб'єктивне й об'єктивне покращання загально стану відзначалося у 98,3% осіб дослідної групи (в комплексному лікуванні отримувалася флуренізід), а у хворого контрольної групи (отримувалася модіфіковане стандартне лікування) цею Показник стає 90,8%. У решті 9,2% осіб контрольної групи та 1,7% Хворов дослідної групи утрімуваліся больові Відчуття й дискомфорт в епіґастральній ділянці та незначні прояви діспепсії.

Було відзначено, что во время лікування в осіб дослідної групи з 2-ої - 3-ої доби лікування спостерігалося Поліпшення Загальна стану, у більшості хвороба не Було Скарги, особливо помітнім Було зниженя емоційно-нервова напруженного та покращання самопочуття, что, ймовірно, зумовлене наявністю у флуренізиду седативних властівостей. Натомість у контрольній групі Хворов Поліпшення Загальна стану спостерігалося лишь з 3-го - 4-го дня лікування, пацієнті були більш емоційно-лабільні та збуджені.

Во время проведення ЕҐДФС через місяць после Завершення курсового лікування макроскопічні морфолоґічні Зміни слізової оболонки ґастродуоденальної зони у виде бульбіту та поверхнево ерозій діаґностувалі у 3,4% Хворов дослідної групи и 9,2% осіб контрольної групи. Нижчих Відсоток наявності морфолоґічніх змін СО у пацієнтів дослідної групи, очевидно, зумовленій наявністю у флуренізиду потужного антирадикальних та антиоксидантних властівостей.

Порівняння ефектівності ерадікації Нр виявило, что у хворого дослідної групи удалось досягнуть ерадікації у 86,7% осіб, а в контрольній групі ерадікація Нр булу успішною лишь в 78,5% досліджуваніх.

Нижчих Відсоток ерадікації в контрольній групі Хворов, очевидно, зумовленій наявністю антибіотикорезистентності до коаліціада, а оскількі флуренізід застосовується з цією метою Вперше, то антибіотикорезистентність до него Ще не вінікла.

Аналізуючі наявність и частоту побічніх ефектів препаратів в обох групах, відзначено, что у хворого дослідної групи частота й важкість побічніх Дій препаратів, Які входили до ерадікаційної схеми, були нижчих (5,0%), порівняно Із такими ж в контрольній групі (10, 8%).

Очевидно, це зумовлено тим, что флуренізід Належить до малотоксичних Сполука и не віклікає побічніх ефектів, а самє, що не має гепатотоксичної впліву, що не зумовлює алерґійніх реакцій, які не віявляє негативного впліву на дах, Завдяк чому годі й прізначаті додатково гепатопротекторного препаратів, а Відсутність ембріотоксічніх , тератоґенніх, мутаґенніх и канцероґенніх властівостей у флуренізиду дозволяє застосовуваті его у вагітних жінок та матерів-Годувальнице, Які хворіють на ВХ ДПК, асоційовану з Нр.

Загаль у дослідній групі удалось досягнуть повної КЛІНІЧНОЇ ремісії в 96,6% Хворов, а ерадікація Нр інфекції булу успішною у 86,7% осіб. У контрольній групі клінічно ремісія захворювання спостерігалася в 90,8% осіб, а ерадікації Нр удалось досягнуть в 78,5%.

Дослідження ВСР на іншому етапі проведено у два кроки. Спершись Вивчай Особливості ВСР у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр, а відтак - Зміни параметрів ВСР під Вплив модіфікованого стандартного й запропонованого нами комплексного лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ флуренізиду.

За результатами дослідження (до призначення курсового лікування) у пацієнтів як дослідної, так и контрольної груп спостерігалісь певні спеціфічні Особливості параметрів ВСР.

Дослідження Загальної спектральної потужності, яка дает Сумарний характеристику ВСР, в осіб І групи во время фонової Проби виявило різке зниженя TP у 33,4% досліджуваніх, ще у 23,3% TP характерізувалося відносно скроню значення, а в решті 43,3% Хворов колівалося на Середньому Рівні. Аналіз ортостатічної Проби виявило різке зниженя TP в 46,6% досліджуваніх осіб, у 40,1% загальна спектральна Потужність колівалася на Середньому Рівні и лишь у 13,3% утрімувалася на відносно Високому Рівні. В осіб ІІ групи во время фонової Проби Параметри TP характерізуваліся як різко зніжені в 46,6% досліджуваніх, як Середні - у 36,8%, и у 16,6% Хворов досяжними високого уровня. Параметри TP во время ортостатічної пробив у 53,3% досліджуваніх були різко зніжені, у 10,0% - характерізуваліся як Високі, а в решті 36,7% осіб - коліваліся на Середньому, доволі невісокому Рівні.

У Абсолютне значення параметру Загальної спектральної потужності во время фонової Проби колівалася від 331 до 2876 мс 2 (в Середньому 1651,2 мс 2) в осіб І групи та від 422 до 3196 мс 2 (в Середньому 1199,7 мс 2) в осіб ІІ групи. Во время проведення ортостатічної пробив у пацієнтів І групи TP становила від 260 до 2638 мс 2, в Середньому 1230,4 мс 2, а в осіб ІІ групи колівалась від 273 до 2907 мс 2 і в Середньому становила 1024,4 мс 2.

Во время проведення АНАЛІЗУ спектроґрам досліджуваніх осіб в обох групах у Внутрішній структурі спектра виявляв домінування коливання дуже нізької частоти (VLF в Середньому становила 53,1% у фоновій пробі та 53,2% в ортостатічній пробі в пацієнтів І групи и 54,3% та 51,1% відповідно в осіб ІІ групи). У пацієнтів обох груп відзначаліся зніжені Параметри коливання нізької частоти, а самє, у дослідній групі LF в Середньому становила 28,2% та 31,9% у фоновій та ортостатічній пробах, у контрольній групі Параметри LF в Середньому становили 30,6% та 32 , 6% відповідно. Майже в усіх Хворов відзначалось різке зниженя параметрів коливання вісокої частоти, а самє, HF в Середньому становила 18,8% та 11,5% у фоновій та ортостатічній пробах у дослідній групі, та 14,6% и 11,3% відповідно у Хворов контрольної групи.

Переважання VLF-хвиля у структурі спектра Хворов на ВХ свідчіть про напруженного центральної нейро-гуморальної реґуляції, а самє, переважання в реґуляції серцево ритму центральних та гуморально-метаболічних механізмів, Які НЕ здатні Швидко Забезпечувати гомеостаз.Зниженя симпатичних (LF) и парасимпатичних (HF) вплівів, указує на відставання процесів Відновлення як на метаболічному, так и функціональному рівнях.

Отже, за результами ОЦІНКИ ВСР у хворого на ВХ, асоційовану з Нр, відзначається Значне напруженного реґуляційніх систем Із порушеннях веґетатівного балансу та надмірною актівацією центральних гуморально-метаболічних вплівів, что свідчіть про перехід реґуляції серцево ритму з рефлекторного веґетатівного уровня на нижчих - гуморально-метаболічний , Який НЕ здатно Швидко Забезпечувати гомеостаз.

Через один місяць после проведення курсового лікування у хворого контрольної групи, Які отримувалася в комплексному лікуванні омепразол, де-нол, орнідазол та коаліціада, відзначалі Підвищення параметрів Загальної спектральної потужності порівняно з відповіднімі Показники до лікування. Так, во время АНАЛІЗУ фонової проби у 30,0% Хворов спостерігалося Підвищення TP до високого рівня, у 46,7% досліджуваніх загальна спектральна Потужність колівалася на Середньому Рівні, а у 23,3% залиша на низьких та дуже низька рівнях. Дослідження ВСР во время ортостатічної Проби виявило, что в 40,0% Хворов TP залиша на низьких та дуже низька рівнях, у 43,4% колівалося на Середньому Рівні и лишь в 16,6% осіб досягло високого уровня. Загальна спектральна Потужність во время фонової Проби колівалася від 621 до 4329 мс 2 і в Середньому становила 1875,2 мс 2, во время ортостатічної Проби колівалася від 493 до 5509 мс 2, у Середньому - 1502,1 мс 2.

Во время порівняння внутрішньої структури спектрів в пацієнтів контрольної групи, незважаючі на Поліпшення параметрів Загальної спектральної потужності, як и до лікування, спостерігався дисбаланс между різнімі реґуляційнімі Ланка. У структурі спектра переважалі коливання дуже нізької частоти та відзначався веґетатівній дисбаланс.

Аналіз рітмоґрам у хворого контрольної групи виявило зниженя параметрів стандартного відхилення середньої Величини RR інтервалу (SDNN) та відсотка пар сусідніх кардіоціклів, Які відрізняються более чем на 50 мс (pNN 50%) як до, так и после лікування.Ці Параметри відображають ефективність варіабельності та характеризують ефективність парасимпатичних вплівів на синусового вузол. После проведення курсового лікування ефективність варіабельності за Показник SDNN та pNN 50% не підвіщілася.

После проведеного курсового лікування з включенням флуренізиду у хворого дослідної групи значний підвіщіліся показатели Загальної спектральної потужності у фоновій та ортостатічній пробах. Во время фонової проби у 66,7% осіб TP после лікування досягала високого и даже дуже високого рівня, у 30,0% досліджуваніх колівалася в Середніх межах и лишь у 3,3% залиша на низьких Рівні. Дослідження параметрів ВСР во время ортостатічної Проби виявило Підвищення TP до високого уровня у 33,3% досліджуваніх, ТР Середніх значень відзначалася в 50,0% осіб и у 16,7% характерізувалася відносно низьких значень. Так, у фоновій пробі TP колівалася від 642 до 6377 мс 2 і в Середньому становила 2813,2 мс 2, а во время ортостатічної Проби колівалася від 787 до 4115 мс 2 і в Середньому становила 1816,8 мс 2.

Відбуліся вагомі Зміни у Внутрішній структурі спектра, а самє, різко знизу Частка коливання дуже нізької частоти та підвіщілася Частка коливання вісокої частоти. Нормалізувався веґетатівній баланс, а відповідно знізівся Вплив центральних гуморально-метаболічних чінніків на реґуляцію серцево ритму.

За результатами АНАЛІЗУ параметрів рітмоґрам (SDNN та pNN 50%) до та после лікування Із ЗАСТОСУВАННЯ флуренізиду можна стверджуваті про Підвищення ефектівності варіабельності.

После проведеного лікування з включенням флуренізиду, в реґуляції серцево ритму домінувалі веґетатівні (парасімпатічні и симпатичні) впливи, а рівень гуморально-метаболічних вплівів різко знізівся, тобто реґуляція серцевої ДІЯЛЬНОСТІ відбувалася на віщому - рефлекторно-веґетатівному Рівні.

Результати проведеного дослідження после лікування свідчать про ті, что пацієнті дослідної групи, Які в лікувальному комплексі отримувалася флуренізід, порівняно з хворими контрольної групи, Які отримувалася модіфіковане стандартне ерадікаційне лікування, малі більш виразности покращання параметрів ВСР, тобто за цімі Показники лікування Було ефектівнішім. Зокрема, у хворого дослідної групи, Які в комплексному лікуванні впродовж 14 днів отримувалася флуренізід, значний зросли показатели Загальної спектральної потужності во время фонової та ортостатічної проб. Відбуліся вагомі Зміни у Внутрішній структурі спектра, а самє, різко знизу Частка коливання дуже нізької частоти и відповідно підвіщілася Частка коливання вісокої частоти. Нормалізувався веґетатівній баланс та знізівся Вплив центральних гуморально-метаболічних чінніків на реґуляцію серцево ритму.

В осіб контрольної групи, Які отримувалася модіфіковане стандартне ерадікаційне лікування, теж відбуліся певні Позитивні Зміни параметрів ВСР, а самє, відзначено зростання показніків Загальної спектральної потужності у фоновій та ортостатічній пробах. Проти, незважаючі на покращання параметрів Загальної спектральної потужності, и надалі спостерігався веґетатівній дисбаланс, у Внутрішній структурі спектра переважалі коливання дуже нізької частоти, а показатели коливання вісокої частоти залиша доволі низька. У реґуляції серцево ритму таких Хворов, як и до лікування, продовжувалі домінуваті центральні гуморально-метаболічні впливи, а рівень симпатичних и парасимпатичних вплівів остался низьких. За Показники рітмоґрам ефективність ВСР як до, так и после проведеного курсового лікування Залишайся низьких.

З'ясовуючи причини, окрім Виявлення, ефективнішого лікування Хворов дослідної групи, у якіх застосовувалі флуренізід, ми дійшлі висновка, что це зумовлено НЕ лишь антібактерійнім та кіслотопрігнічувальнім Вплив флуренізиду, но и его позитивною дією на метаболічні процеси, про більш вираженість покращання якіх у Хворов дослідної групи, за непрямими Показники, свідчіть позитивна динаміка ВСР, что, як встановлено, віддзеркалює такоже стан метаболічних процесів.

Позитивний Вплив флуренізиду на метаболічні процеси та стан реґуляційніх систем організму зумовленій наявністю в него антиоксидантних та антирадикальних властівостей (М.М. Корда, Л.І. Петрух та ін., 2000).

Окрім цього, слід Зазначити, что флуренізід, як біологічноактівній препарат, впліває на клітінну й гуморального ланки імунітету, має імуномодуляційні Властивості (Я.М. Туркевич, 2001; А.Л. Драновській, А.Ц. Боржієвській, 2002), а тому включення флуренізиду в комплексне лікування Нр-асоційованої ВХ ДПК нормалізує імунній гомеостаз и таким чином підвіщує ефективність лікування.

ВРАХОВУЮЧИ, что флуренізиду одночасно прітаманні антібактерійні, імуномодуляційні, антиоксидантні Властивості, а такоже кіслотопрігнічувальна дія, висока ефективність, доступність для громадян України, комбінація его з іншімі препаратами в різніх поєднаннях и схемах дасть змогу Зменшити ВАРТІСТЬ лікувального комплексу.


ВИСНОВКИ

На Основі проведення клініко-лабораторно-інструментальніх ДОСЛІДЖЕНЬ розв'язав важліва наукова и практична задача - Підвищення ефектівності лікування ВХ ДПК, асоційованої з Hp, Із включенням у лікувальний комплекс флуренізиду.

1. Результати дослідження впліву флуренізиду на шлунково секрецію у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр, свідчать про наявність у него антікіслототвірного впліву.

2. ВСР у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр, характерізується значний напруженного реґуляційніх систем Із порушеннях веґетатівного балансу та надмірною актівацією центральних гуморально-метаболічних вплівів.

3. Хворі, Які в лікувальному комплексі отримувалася флуренізід, малі більш виразности покращання параметрів ВСР порівняно з хворими, что отримувалася модіфіковане стандартне лікування.

4. ЗАСТОСУВАННЯ флуренізиду в комплексному лікуванні ВХ ДПК, асоційованої з Нр, поліпшує кількісно та якісно параметрів ВСР й кореґує дисбаланс между різнімі Ланці ВНС.

5. ЗАСТОСУВАННЯ флуренізиду в комплексному лікуванні ВХ ДПК, асоційованої з Нр, як засоби, якому, окрім антібактерійніх, імуномодуляційніх та антиоксидантних властівостей, притаманний такоже кіслотопрігнічувальній Вплив І, ймовірно, седативний ефект, підвіщує ефективність ее лікування (до 86,7%). Флуренізід НЕ має побічніх ефектів, є доступним для населення, а тому заслуговує на широке Впровадження в практичності охорону здоров'я.


Практичні РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Застосовуваті флуренізід у комплексному лікуванні Хворов на ВХ ДПК, асоційовану з Нр.

2. ВРАХОВУЮЧИ наявність у флуренізиду кіслотопрігнічувальніх властівостей, застосовуваті его в лікуванні кіслотозалежніх захворювань.

3. використовуват метод ВСР як допоміжній крітерій Вибори та ОЦІНКИ ефектівності медікаментного лікування ВХ ДПК, асоційованої з Нр, з урахуванням стану ВНС та метаболічних порушеннях.

4. У разі Виявлення веґетатівного дисбалансу, напруженного реґуляційніх систем з надмірною актівацією центральних гуморально-метаболічних вплівів во время проведения дослідження ВСР у хворого на ВХ ДПК, асоційовану з Нр, нужно використовуват в лікувальному комплексі флуренізід.

5. Застосовуваті флуренізід у дозі 300,0 мг двічі на добу после їді впродовж 14 днів у комплексному лікуванні ВХ ДПК, асоційованої з Нр, як препарат, якому прітаманні антібактерійні, імуномодуляційні, антиоксидантні Властивості, кіслотопрігнічувальній Вплив І, ймовірно, седативний ефект, что забезпечен скроню ефективність лікування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

1. Абрагамович О. О. Ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з Нelicobacter pylori / О. О. Абрагамович, Я. Л. Лещук // Практична медицина. - 2007. - № 3. - С. 50-57. (Здобувач провела набір клінічного матеріалу та експериментальну часть роботи пов'язану з вивченню ефектівності флуренізиду у комплексному лікуванні Хворов на Нр (+) віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки с помощью клініко-лабораторно-інструментальніх методів дослідження, статистично опрацювала результати, підготувала публікацію до друку).

2. Абрагамович О. О. Особливості стану веґетатівної нервової системи в осіб з Нр (+) віразковою хвороби за результатами дослідження варіабельності серцево ритму та ее Зміни під Вплив комплексного лікування з Використання флуренізиду / О. О. Абрагамович, Я. Л. Лещук / / Acta Medica Leopoliensia. - 2007. - № 1-2. - С. 59-63. (Здобувач самостійно провеланабір клінічного матеріалу та експериментальну часть роботи, пов'язану з вивченню стану веґетатівної нервової системи у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки с помощью дослідження варіабельності серцево ритму, статистично опрацювала результати).

3. Лещук Я. Л. Вплив одноразового! Застосування флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori / Я. Л. Лещук, О. О. Абрагамович, Л. І. Петрух // Практична медицина. - 2007. - № 2. - С. 72-76. (Здобувачем проведено експериментальну часть роботи, а самє, Вивчення впліву флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка у хворого на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Нр, статистично опрацьовано результати, підготовлено публікацію до друку).

4. Особливості варіабельності серцево ритму у хворого на віразкову хворобу ґастродуоденальної зони / Х. О. Семен, О. О. Абрагамович, О. П. Єлісєєва, А. П. Черкас, Я. Л. патку, К. П. Дудок, Д. В. Камінський // Медична хімія. - 2005. - № 1. - С. 17-20. (Здобувач брала участь в експеріментальній части роботи (біохімічні та фізіолоґічні дослідження), в обговоренні результатів и підготовці Публікації до друку).

5. Патент 17922 Україна, МПК 7 А61Р 1/00. Способ лікування Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori / Лещук Я. Л., Абрагамович О. О., Петрух Л. І. / UA /. - №200604553; заявл. 25.04.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10 (І ч.). (Здобувач самостійно провела набір клінічного матеріалу, Вивчай ефективність комплексного лікування віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori з включенням у лікувальний комплекс флуренізиду, брала участь в аналізі та обговоренні результатів, підготувала патент до друку).

6.Абрагамович О. О. способ! Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки, асоційовану з Нelicobacter pylorі: інформаційний лист / Абрагамович О. О., Петрух Л. І., Лещук Я. Л.; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. - К., 2007. - 2 с. (Здобувач провела набір клінічного матеріалу та експериментальну часть роботи, пов'язану з вивченню ефектівності флуренізиду у комплексному лікуванні Хворов на віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки с помощью клініко-лабораторно-інструментальніх методів дослідження, оформила та підготувала інформаційний лист до друку).

7. Ефективність флуренізиду в комплексному лікуванні асоційованої з Helicobacter pylori віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки за результатами ОЦІНКИ варіабельності серцево ритму / О. О. Абрагамович, Л. І. Петрух, Я. Л. Лещук, У. О. Абрагамович // Тези доповідей XІ конґресу Світової Федерации українських лікарськіх товариств. - Полтава; К.; Чікаґо, 2006. - С. 335. (Здобувач досліджувала варіабельність Серцевий ритму у хворого на Нр-асоційовану віразкову хворобу дванадцятіпалої кишки під впливи! Застосування флуренізиду, статистично опрацювала результати, брала участь в аналізі та обговоренні результатів дослідження).

8. Особливості варіабельності серцево ритму у хворого на віразкову хворобу ґастродуоденальної зони / О. О. Абрагамович, Х. О. Семен, О. П. Єлісєєва, Я. Л. патку, К. П. Дудок, Л. П. Федосюк, А. П. Черкас, Д. В. Камінський, В. В. Мазур // Тези доповідей Х конґресу Світової Федерации українських лікарськіх товариств. - Чернівці; К.; Чікаґо, 2004. - С. 270-271. (Здобувач брала участь в експеріментальній части роботи - проведення біохімічніх та фізіолоґічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, в обговоренні результатів и підготовці Публікації до друку).


Анотація

Лещук Я.Л. ! Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні віразкової хвороби: Вплив на клініко-лабораторні показатели и варіабельність Серцевий ритму. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата медичний наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - Львів, 2008.

Дисертація присвячено вивченню ефектівності флуренізиду в комплексному лікуванні віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori.

У дісертаційній работе Вперше Вівче Вплив флуренізиду на кіслототвірну функцію шлунка, а самє, Виявлено его кіслотопрігнічувальні Властивості, доведено й обґрунтовано клінічну ефективність флуренізиду в лікуванні Hp-асоційованої віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки. Удосконалено комплексну діаґностіку цієї нозолоґії Шляхом использование методу дослідження варіабельності серцево ритму.

Виконаю робота дает змогу підвіщіті ефективність діаґностікі та лікування віразкової хвороби дванадцятіпалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori.

Ключові слова: віразкова хвороба дванадцятіпалої кишки, Helicobacter pylori, лікування, варіабельність Серцевий ритму, флуренізід.


АНОТАЦІЯ

Лещук Я.Л. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму. - Рукопис.

Дисертація на сoісканіе наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. - Львів, 2008.

Дисертація присвячена вивченню ефективності флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori.

У дисертаційній роботі вперше вивчено вплив флуренізиду на кіслотопродуцірующей функцію шлунка, внаслідок чого виявлено кіслотоугнетающіе властивості препарату, доведена і обгрунтована клінічна ефективність флуренізиду в лікуванні Hp-асоційованої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Удосконалено комплексна діагностика цієї нозології шляхом використання методу дослідження варіабельності серцевого ритму.

Виконана робота дозволяє підвищити ефективність діагностики і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori.

Ключові слова: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, Helicobacter pylori, лікування, варіабельність серцевого ритму, флуренізид.


ANNOTATION

Leshchuk Ya.L. Use of Flurenizide in complex treatment of ulcerative disease: by the results of clinico-laboratory evaluation and investigations of cardiac rhythm variability. - Manuscript.

Dissertation for conferment of the scientific degree of candidate of medical sciences in the specialty 14.01.02 - internal diseases. - Danylo Halytskyi national medical university. - Lviv, 2008.

The dissertation is devoted to the research of Flurenizide efficacy in complex treatment of ulcerative disease of the duodenum associated with Helicobacter pylori.

Flurenizide has been known to possess antibacterial, antioxidant and immunomodulating properties but effect of the drug in question on gastric secretion has not been investigated. For this reason, the task of utmost importance set in our research was to determine the response of parietal cells of the stomach to the action of Flurenizide. Therefore, at the first stage of the investigation, effect of a single dose of Flurenizide on the acidogenic function of the stomach was for the first time studied in patients with ulcerative disease of the duodenum.

Results of the investigation have shown that Flurenizide reduces acidogenic function of the stomach. This property of Flurenizide, first discovered due to our research, enables its administration to potentiate the effect of antisecretory preparations, that are implied to include into the tertiary or quadricomplex recommended for the eradication of Hp.

The second stage of the research was concerned with determination of the clinical efficacy of Flurenizide in complex treatment of ulcerative disease. Thus, according to the results of investigation, a month after the course of treatment, subjective and objective improvement of the general condition has been noticed in 98.3% of the assessed group (those administered Flurenizide in complex treatment) and in patients of the control group (treated by standard methods) this index was 90.8%.

On fibroesophagogastroduodenoscopy, performed a month after the course of treatment, macroscopic morphological changes in the form of bulbitis and superficial erosions of the mucous membrane of gastroduodenal area were diagnosed in 3.4% of the assessed and in 9.2% of the control group.

Comparative study of the efficiency of Hp eradication revealed that in patients of the assessed group the eradication index has reached as high as 86.7% as compared to the control group with the Hp eradication index of 76.5%.

Analysis of existence and incidence of adverse effects caused by the administered preparations in both groups, has shown that incidence and severity of adverse effects induced by the drugs, included into the eradication scheme, was considerably lower in the assessed (18.3%) than in the controls (41.5%).

Results of the investigation of cardiac rhythm variability have displayed a more pronounced improvement of variability parameters in the assessed group as compared to the controls and these indexes are evidence of a higher efficacy of therapy administered for the former. The share of low-frequency oscillations decreased and, correspondingly, the share of high-frequency oscillations increased, vegetative balance normalized and effect of central humoro-metabolic factors on the regulation of cardiac rhythm reduced.

Beneficial therapeutic effect of Flurenizide on the metabolic processes and status of the regulatory systems of the organism is due to antioxidant and antiradical properties of the preparation. It has also to be mentioned that Flurenizide as a biologically active preparation effects the cellular and humoral links of immunity due to its immunomodulating properties, and inclusion of Flurenizide into the complex treatment of Hp-associated ulcerative diseases normalizes immune homeostasis and thereby increases the efficacy of therapy.

Complete remission achieved in the assessed group was in total 96.6% and eradication of Hp infection - 86.7% cases. In the control group, remission of the disease has been clinically observed in 90.8% and Hp eradication - in 78.5%.

Carried out investigation enables improvement of the preciseness of diagnosis and efficacy of treatment for ulcerative disease of the duodenum associated with Helicobacter pylori.

Key words: duodenal ulcer disease, Helicobacter pylori, treatment, heart rate variability, Flurenizide.


ПЕРЕЛІК умовних СКОРОЧЕННЯ

ВНС - веґетатівна нервова система

ВСР - варіабельність Серцевий ритму

ВХ - віразкова хвороба

ДПК - дванадцятіпала кишка

ЕҐДФС -езофаґоґастродуоденофіброскопія

ФІ - функціональний Інтервал

HF - high frequency (укр .: коливання вісокої частоти)

Hp - Helicobacter pylori

LF - low frequency (укр .: коливання нізької частоти)

pNN 50% - Відсоток пар сусідніх кардіоціклів, Які відрізняються более чем на 50 мс

SDNN - стандартне відхилення середньої Величини RR інтервалу

TP - total power (укр .: загальна спектральна Потужність)

VLF - very low frequency (укр .: коливання дуже нізької частоти)


  • Основні ЗМІСТ РОБОТИ
  • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
  • Анотація

  • Скачати 46.15 Kb.